บทความด้านสตรี


สะท้อนแนวคิดกองทุนพัฒนาบทบทสตรีจากผู้ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย

21 มิถุนายน 2555
ผู้เขียน : ฐิติมา ศิรินุพงศ์

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีถือเป็นนโยบายสำคัญและเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะดำเนินการในปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ยในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้แก่สตรีรวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำและการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

             ดร . สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทยและอนุกรรมาธิการด้านเยาวชนสตรี ได้กล่าวถึงนโยบายดังกล่าวว่า รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะทำงานร่วมกับองค์กรสตรีตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ และเปิดโอกาสสตรีในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจึงทำให้ประชาชนสนใจและสมัครเป็นสมาชิกเป็นจำนวนมาก

            นอกจากนี้ ดร . สุธาดา ยังเสนอแนะสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำหลังจากนี้ไปคือต้องแก้ไขปัญหาสตรีในทุกมิติและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีตลอดจนการสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี

              ในส่วนเครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย ก็มีแนวความคิดในทิศทางเดียวกับรัฐบาลในการผลักดันให้ความสำคัญทางด้านความรุนแรงทางเพศ  เศรษฐกิจ  สวัสดิภาพ /และแรงงานของสตรีและต้องขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในด้านสตรี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและสวัสดิการ / สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ สุขภาวะผู้หญิง /สิ่งแวดล้อม ความเป็นธรรม การศึกษา และกระบวนการยุติธรรมที่มีความเป็นมิตรต่อผู้หญิง

            อย่างไรก็ตาม ดร. สุธาดายังกล่าวถึงข้อห่วงใยในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสิทธิสตรีในเรื่องการทบทวนระเบียบกฎเกณฑ์ การสมัครสมาชิกควรจะเป็นสิทธิของสตรีทุกคน ตลอดจนห่วงถึงการใช้งบประมาณ 7,700 ล้านบาท เพื่อการพัฒนามากกว่าการมุ่งเน้นให้กู้ยืมเงินเท่านั้น และสิ่งสำคัญรัฐบาลต้องกลับมามองภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าจะสามารถตอบโจทย์การพัฒนาบทบาทสตรีได้จริงหรือไม่หรือสามารถลดปัญหาแก้ไขปัญหาของสตรีในด้านต่างๆได้อย่างไรซึ่งจะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ความสำเร็จในการตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นมา

 

 

บทความล่าสุด »