the player will be placed here
389 views

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีพระดำริให้จัดการประชุม "The Bangkok Dialogue on the Rule of Law" ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร

14 พฤศจิกายน 2556
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีพระดำริให้จัดการประชุม "The Bangkok Dialogue on the Rule of Law" ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เชิญผู้นำประเทศ ผู้นำรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูงจากองค์การระหว่างประเทศ นักวิชาการและตัวแทนภาคประชาสังคมมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อผลักดันหลักนิติธรรม ให้เป็นประเด็นสำคัญของระเบียบวาระการพัฒนาของสหประชาชาติภายหลังปี 2015 ซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกันจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้

Last Update:2013-11-14