ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา


“การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล” หมายถึง การระงับข้อพิพาทซึ่งเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ตั้งแต่ศาลรับฟ้องจนถึงก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดด้วยข้อตกลงและความสมัครใจของคู่ความทั้งสองฝ่าย โดยมีผู้ประนีประนอมเป็นผู้ดำเนินการไกล่เกลี่ย ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคู่ความทั้งสองฝ่ายให้สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ด้วยความสมัครใจและความพอใจของคู่ความเอง แต่ไม่มีอำนาจในการกำหนดข้อตกลงให้แก่คู่ความแต่อย่างใด การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิทางศาล ดังนั้นคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจขอยกเลิกหรือถอนตัวออกจากการไกล่เกลี่ยเมื่อใดก็ได้                    
ผลดีของการนำระบบไกล่เกลี่ยมาใช้ก่อนฟ้องคดี นอกจากจะทำให้การดำเนินคดีเสร็จสิ้นลงด้วยความรวดเร็ว ประหยัด มีประสิทธิภาพและยังเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของคู่ความแล้ว ระบบไกล่เกลี่ยยังช่วยลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลและลดปริมาณคดีในที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลลงได้ เนื่องจากปริมาณคดีที่ฟ้องร้องมีจำนวนมากและในแต่ละคดีต้องใช้เวลาในการพิจารณา สืบพยานหลักฐานต่างๆอย่างรอบคอบก่อนที่จะพิพากษาคดี  จึงทำให้มีคดีที่ค้างอยู่ระหว่างการพิจารณาสูงขึ้นเป็นลำดับ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจึงเป็นวิธียุติข้อพิพาทอีกวิธีหนึ่งที่ศาลในหลายประเทศทั่วโลกนำไปใช้                                      
หลายปีที่ผ่านมาศาลยุติธรรมได้ให้ความสำคัญกับวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ได้กำหนดเป็นนโยบายให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศจัดให้มีระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลควบคู่ไปกับการพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนในการยุติข้อพิพาทด้วยตนเอง และพบว่าศาลยุติธรรมหลายแห่งประสบความสำเร็จในการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในศาล                     
เนื่องในปีมหามงคลแห่งการเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักงานศาลยุติธรรม จึงได้จัดทำโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” ขึ้น โดยมอบหมายให้สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกับศาลยุติธรรมทั่วประเทศ รณรงค์และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสำคัญดังกล่าว โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานศาลต่างๆทั่วประเทศ รวมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการจัดโครงการ เพื่อให้ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลยิ่งนี้                                                 
สำหรับโครงการ ”ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” เป็นการส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกให้คู่ความได้มีโอกาสเจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง โดยมีผู้ประนีประนอมมีทั้งที่เป็นบุคลากรในศาลและบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและผ่านการฝึกอบรม เป็นผู้ช่วยให้คู่ความได้เจรจากันอย่างมีประสิทธิภาพ คอยเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและยุติข้อพิพาทให้แก่คู่ความ             
การจัดทำโครงการนี้ยังมุ่งรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ประชาชนและหันมาใช้ช่องทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คู่ความหรือผู้มีอรรถคดีมีทางเลือกในการยุติข้อพิพาที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม ส่งผลดีต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติได้เป็นอย่างดียิ่ง ที่สำคัญยังเป็นการสร้างให้เกิดความปรองดอง สมานฉันท์ สนองพระราชดำรัส “รู้รักสามัคคี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสสำคัญที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษานี้อีกด้วย


 

Page : 1 2 3 4 5 6 7 Next »