ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ - พรรคภราดรภาพ


หมายเลข 7
1. นาย ตาเฮรูลเลาะห์ หะมะ
2. นาย มนัทเดช เจริญภูวดล
3. นาย ฮาซานิง ยูนุ๊
4. นาย สันติ์ ดลภาวิจิตร
5. นาย มะดิอุมา มะหะรัม
6. นาย มูฮัมมัดฮุสนี หะยียูโซะ
7. นาย ซุลกิบลี อาดำ
8. นาย มาหามะสะดี ดือราแม็ง
9. นาย อัศมี หยีดาโอะ
10. นาย สุรเดช จรรยาสวัสดิ์
11. นาย มะรีเพ็ง มะเซ็ง
12. นาย มูฮำมัดฮีลมี จาเงาะ
13. นาย บือราเฮ็ง ดือราแมง
14. นาย สุทธิสันต์ มะวิง
15. นาย อิสมาแอล เจะฮะ
16. นาง สารีเพาะ เด็งสาแม
17. นาย ภูษิต เมิงขุนทด
18. นาย กิตติปกรณ์ จีรวัฒน์ศุภโชค
19. นาย วีระวงษ์ ศรีชาดา
20. นาย พิรวัตร รุจิโชค
21. นาย ณัฐถพงศ์ สุวิจักทิพย์
22. นาย บุญล้อม ส่องแก้ว
23. นาย อนลไชย เจริญภูวดล
24. นางสาว สุรีพร สุพรมมา
25. นาย อำนวย พรมทอง