Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลพุทธโสธร สอบราคา รับที่ ช.300/4 ธ.ค.57 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดซื้อ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-814375-8 ต่อ 3213,1200 อื่นๆ
กรมการขนส่งทางบก สอบราคา รับที่ ช.299/4 ธ.ค.57 ซื้อพัสดุโฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุและแผ่นป้ายทะเบียนรถ สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-22718627 อื่นๆ
กรมชลประทาน ประกวดราคา รับที่ ช.298/4 ธ.ค.57 จ้างจัดทำโครงการจัดทำหนังสือ 113 ปี ชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซื้อแบบตั้งแต่ 9 – 19 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มจัดหาพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน อาคารฝ่ายวิชาการ สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-22436969 อื่นๆ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สอบราคา รับที่ ช.296-297/4 ธ.ค.57 จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลตรวจสอบธุรกิจ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาคารบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25474503 อื่นๆ
จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สอบราคา รับที่ ช.295/4 ธ.ค.57 จ้างทำเคาน์เตอร์บริการประชาชน พร้อมเก้าอี้ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟ้า,สาขาชุมแสง,สาขาลาดยาว,สาขาหนองบัว,สาขาพยุหะคีรี และส่วนแยกไพศาลี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-256154 อื่นๆ
จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคา รับที่ ช.294/4 ธ.ค.57 จ้างซ่อมแซมอาคารเภสัชกรรม และอาคารพยาธิกายวิภาค เนื่องจากเหตุแผ่นดินไหว ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ถนนแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โทร.053-711307 ต่อ 1799 ก่อสร้าง
จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานที่ดินจังหวัด สอบราคา รับที่ ช.293/4 ธ.ค.57 จ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชน และผู้พิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาพยุหะคีรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-256154 ก่อสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ สอบราคา รับที่ ช.292/4 ธ.ค.57 ซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ธันวาคม 2557,สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2557, ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โทร.039-510944 อื่นๆ
จังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สอบราคา รับที่ ช.291/4 ธ.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รายการรถ Ambulance ครั้งที่ 2 สำหรับโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ถึง 16 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-599000 ต่อ 102 ยานพาหนะ
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สอบราคา รับที่ ช.290/4 ธ.ค.57  ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม,เครื่องรีดผ้า,เครื่องอบผ้า,เครื่องล้างจาน จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โทร.074-325783 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ช.289/4 ธ.ค.57 ซื้อเครื่องปรับอากาศห้องประชุม ขนาด 190,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ของคณะสหเวชศาสตร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.0-26495000 ต่อ 27306 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ สอบราคา รับที่ ช.288/4 ธ.ค.57 จ้างจัดทำและพิมพ์วารสารกรมสอบสวนดดีพิเศษ “SDI ไตรสาร” ประจำปีงบประมาณ 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุและยานยนต์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-28319888 ต่อ 1238 อื่นๆ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกวดราคา รับที่ ช.287/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง บริเวณพื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ พจ.30 น.ส.ล.เลขที่ 286/2598 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เนื้อที่รวม 2-2-09 ไร่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร.056-990392-3 ก่อสร้าง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกวดราคา รับที่ ช.286/4 ธ.ค.57 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-28319262 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ยกเลิก รับที่ ช.281-285/4 ธ.ค.57 สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ พร้อมการติดตั้ง ตามประกาศ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557,ยกเลิก ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1:1 ตามประกาศลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557,ยกเลิก ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage) ทดแทนของเดิม, ยกเลิก ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการจัดตั้งเว็บไซต์สำรอง (Backup Site) ตามประกาศลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557,ยกเลิก ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันไวรัส ตามประกาศลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ โทร.0-28319261,0-28319429อกทั้งหมด
กรมส่งเสริมการเกษตร สอบราคา รับที่ ช.279-280/4 ธ.ค.57 ซื้อวัสดุผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ และสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยศตรูพืช,สอบราคา ซื้อวัสดุผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ (วัสดุการเกษตร) จำนวน 6 รายการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-29406191 อื่นๆ
กรมส่งเสริมการเกษตร สอบราคา รับที่ ช.277-278/4 ธ.ค.57 จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สารคดีความรู้ ทางการเกษตรทางวิทยุ ความยาวตอนละไม่น้อยกว่า 1 นาที จำนวน 120 ตอน,สอบราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวโทรทัศน์ ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที จำนวน 60 ข่าว แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25793837 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก สอบราคา รับที่ ช.275-276/4 ธ.ค.57 จ้างเหมาจัดทำเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 3,500 ฉบับ,สอบราคา จ้างติดตั้งป้ายบอกซอยทาง ภายในตำบลหนองละลอก จำนวน 100 จุด ตำบลหนองละลอก แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โทร038-642366 ต่อ 102 อื่นๆ
องค์การเภสัชกรรม ประกวดราคา รับที่ ช.273-274/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเคมีภัณฑ์ และวัตถุดิบต่างๆ รายการ Amoxicillin Trihydrate Compacted จำนวน 50,000 กิโลกรัม,ซื้อเคมีภัณฑ์และวัตถุดิบต่างๆ รายการ Dicloxacillin Sodium Compacted จำนวน 15,000 กิโลกรัม แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-22038343-5 อื่นๆ
จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ช.272/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษา รายการกล้องผ่าตัดตาผ่านจุลทรรศน์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-518402-5 ต่อ 119 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประมูล รับที่ ช.270-271/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมัน จำนวน 13 รุ่น ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โทร.0-25890481-5 ต่อ 640,646,648 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกวดราคา รับที่ ช.267-268-269/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อาคาร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-26495000 ต่อ 18409,18410 อื่นๆ
เทศบาลนครนครปฐม ประมูล รับที่ ช.264-265-266/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์กวาดดูดฝุ่น ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการซื้อและการจ้าง สำนักการคลัง เทศบาลนครนครปฐม โทร.034-253850-4 ต่อ 13 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกวดราคา รับที่ ช.261-262-263/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ การศึกษา รายการเครื่องเดินวิ่งในอากาศ,จักรยานนั่งเอนปั่น,ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-109300 ต่อ 3559-60 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร ประกวดราคา รับที่ ช.259-260/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก สาย สค.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3423 – วัดโกรกกราก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-442521-2 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคา รับที่ ช.257-258/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง ในสายทาง นม.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 2 – บ้านกุดคล้า อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0-25515852 ก่อสร้าง
กรมพลาธิการทหารเรือ ประกวดราคา รับที่ ช.255-256/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตเสื้อยืดคอกลม สีกากีแกมเขียว จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองการจัดหา กรมพลาธิการทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0-24113002 อื่นๆ
กรมพลาธิการทหารเรือ ประกวดราคา รับที่ ช.253-254/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตผ้าซอฟท์โพลีเอสเตอร์สีขาว หน้า 64 นิ้ว จำนวน 95,000 เมตร ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองการจัดหา กรมพลาธิการทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0-24113002 อื่นๆ
จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.252/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอย พร้อมนำไปจัดวางในทะเล เป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 1 แห่ง 3 จุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี โทร.032-426032 อื่นๆ
องค์การเภสัชกรรม ประกวดราคา รับที่ ช.251/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ พัสดุ และอื่นๆ รายการเครื่องตรวจจับโลหะในเม็ดยา (METAL DETECTOR) แผนกยาเม็ด 3 กอง ฝ่ายผลิตยา จำนวน 4 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่ 8 – 22 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารการเงิน กองการเงิน องค์การเภสัชกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-22038355 อื่นๆ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ช.250/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำสายรัดพลาสติก (สีขาวธรรมชาติ) สำหรับรัดปากถุงไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา จำนวน 10,000,000 อัน ซื้อแบบตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป ยื่นซอง 7 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-28313903 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกวดราคา รับที่ ช.249/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ทำความสะอาดอาคารภายในคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อาคาร ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-26495000 ต่อ 18409,18410 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางกรุงเทพ ประกวดราคา รับที่ ช.248/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนควบคุม 0100 ตอนสนามกีฬาธูปเตมีย์ – ลำลูกกา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางกรุงเทพ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0-25524826 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางนนทบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.247/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนคลองพระอุดม – คลองบางหลวง ปริมาณงาน 64 ต้น ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25272488 ต่อ 105 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกวดราคา รับที่ ช.246/4 ธ.ค.57 จ้างปรับปรุงเสาตอม่ออาคารพรีคลินิก และอาคารโรงพยาบาลสัตว์ จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-29428200 ต่อ 4307-9 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองสระบุรี ประมูล รับที่ ช.245/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลเมืองสระบุรี ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม จังหวัดสระบุรี โทร.036-211022 ต่อ 126 ก่อสร้าง
กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ประกวดราคา รับที่ ช.244/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุประกอบการถ่ายภาพนิ่ง,ภาพยนตร์และวีดีโอ ในกิจการทั่วกองทัพบก กรมการทหารสื่อสาร จำนน 74 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองจัดหา กรมการทหารสื่อสาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-22975357 อื่นๆ
จังหวัดลพบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.241-244/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงการระบายน้ำวางท่อ คสล.เลียบถนน รพช.ถึงทางระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตอนที่ 2 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี,ประกวดราคา จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่อมตามแนวถนนสุระนารายณ์ บริเวณหน้าโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี,ประกวดราคา จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำตามแนวถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โทร.036-770157 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางบึงกาฬ ประกวดราคา รับที่ ช.239-240/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง – ดงบัง ปริมาณงาน 60 ต้น,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง – บึงกาฬ ปริมาณงาน 58 ต้น แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โทร.042-491205 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกวดราคา รับที่ ช.237-238/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์สารชนิดฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟาเรดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด,ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองงานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-25552000 ต่อ 1184 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกวดราคา รับที่ ช.236/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 Kva พร้อมระบบป้องกันเสียงและสวิตท์อัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองงานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-25552000 ต่อ 1114 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางชัยนาท ประกวดราคา รับที่ ช.234-235/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0401 ตอน โพนางดำออก – หางน้ำสาคร ปริมาณงาน 76 ต้น,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกเข้าโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ – สะพานของโครงการฯ ชัณสูตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุแลสัญญา แขวงการทางชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.056-411649 ต่อ 12 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 15 ประกวดราคา รับที่ ช.232-233/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0101 ตอน นราธิวาส – ดุชงญอ จำนวน 35 รายการ,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการบูรณะทางหลวงสายหลัก บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา – จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแพนไทย/มาเลเซีย) จำนวน 35 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 15 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โทร.074-311900 ต่อ 207 ก่อสร้าง
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ช.231/4 ธ.ค.57 จ้างเหมาผู้ให้บริการงานสวนและ ไม้ประดับบริเวณพื้นที่ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (D2) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2559 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2557,สอบราคา จ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อทำหน้าที่งานเอกสารและติดต่อประสานงาน (Clerk) ณ สถานีหาดใหญ่ (HDYGO) จำนวน 1 คน ระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2561 ซื้อแบบตั้งแต่ 15 – 23 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โทร.0-25453251 อื่นๆ
กรมการค้าภายใน สอบราคา รับที่ ช.230/4 ธ.ค.57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 43 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25075930 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม สอบราคา รับที่ ช.229/4 ธ.ค.57 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โทร.039-370958-9 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลจริม ประกวดราคา รับที่ ช.228/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านท่าวังโปร่ง อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.055-818044 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สอบราคา รับที่ ช.227/4 ธ.ค.57 จ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรม ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21411337 อื่นๆ
กรมการศาสนา ประกวดราคา รับที่ ช.226/4 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศกรมการศาสนา ประจำปี 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มการคลัง กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร.0-24228772 อื่นๆ
โรงพยาบาลพังงา สอบราคา รับที่ ช.225/4 ธ.ค.57 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารทันตกรรม ของโรงพยาบาลพังงา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลพังงา ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โทร.076-414144 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | [93] | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.