Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล สอบราคา รับที่ พิเศษ 12/17 ก.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ ขอรับอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-520481
ศาลแขวงพระนครใต้ สอบราคา รับที่ พิเศษ 11/17 ก.ย.57 จ้างปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารศาลแขวงพระนครใต้ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนคลัง ศาลแขวงพระนครใต้ ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ โทร.0-22911931
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประสงค์ รับที่ พิเศษ 10/17 ก.ย.57 จัดจ้างปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ และการ์ดอวยพร สำหรับเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2558 พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-26506999 ต่อ 5116,1380
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 9/17 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการสว่านเจาะกระดูกชนิดหัวต่อได้พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 4 เครื่อง สำหรับงานห้องผ่าตัด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ประมูล รับที่ พิเศษ 8/17 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ถนนเพชรเกษม จังหวัดระนอง โทร.077-813257
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ประมูล รับที่ พิเศษ 7/17 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ถนนเพชรเกษม จังหวัดระนอง โทร.077-813257
เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 5-6/17 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลังโรงแร่ หมู่ที่ 2 และ 8,ก่อสร้างถนนลาดยาง ACสายเลียบคลองเก้าขวาฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5 และ 6 จำนวน 2 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โทร.036-718024-5
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9(เชียงใหม่) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 3-4/17 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพัก 3 ครอบครัว 1 หลัง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-352012-17 ต่อ 4101,4103
จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 2/17 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาพร้อมผ่าตัดต้อกระจกทางส่วนหลังด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-270300 ต่อ 29106
องค์การคลังสินค้า ประสงค์ รับที่ พิเศษ 1/17 ก.ย.57 รับสมัครผู้รับประกันภัยสต๊อคข้าวสารในคลังสินค้ากลาง โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2551/52 และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2552 ยื่นซอง 23 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนงานบริหารงานนโยบาย สำนักบริหารนโยบายรัฐ องค์การคลังสินค้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25075029
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ส.335/16 ก.ย.57 ซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์ระบบบัญชี Formula โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 23 กันยายน ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 4301 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ส.334/16 ก.ย.57 ซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์ระบบบัญชี Formula โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 23 กันยายน ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 4301 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ส.333/16 ก.ย.57 ซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์ระบบบัญชี Formula โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 23 กันยายน ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 4301 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ส.332/16 ก.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 17 รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 1 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 4301 อื่นๆ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ ส.330, ส.331/16 ก.ย.57 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 23 กันยายน, ประสงค์จ้างปรับปรุงห้อง Data Center และระบบเครือข่าย ประจำปี 2557 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 22 กันยายน ติดต่อที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 7264 อื่นๆ
กรมทางหลวง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประกวดราคา รับที่ ส.329 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งาน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 กำหนดเวลาทำการ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 –วันที่ 30 กันยายน 2558) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 17 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 6823 อื่นๆ
กรมทางหลวง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประกวดราคา รับที่ ส.328 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งาน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 กำหนดเวลาทำการ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 –วันที่ 30 กันยายน 2558) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 17 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 6823 อื่นๆ
กรมทางหลวง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประกวดราคา รับที่ ส.327 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งาน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กำหนดเวลาทำการ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557–วันที่ 30 กันยายน 2558) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 17 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 6823 อื่นๆ
กรมทางหลวง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประกวดราคา รับที่ ส.326 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งาน จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กำหนดเวลาทำการ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557–วันที่ 30 กันยายน 2558) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 17 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 6823 อื่นๆ
กรมทางหลวง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประกวดราคา รับที่ ส.325 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมารับ-ส่งพนักงานจากแหล่งที่พัก ไปปฏิบัติงานตามด่านฯ โดยรถตู้ กำหนดเวลาทำการ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 –วันที่ 30 กันยายน 2558) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 6823 ยานพาหนะ
กรมทางหลวง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประกวดราคา รับที่ ส.324 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมารับ-ส่งพนักงานจากแหล่งที่พัก ไปปฏิบัติงานตามด่านฯ โดยรถตู้ กำหนดเวลาทำการ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 –วันที่ 30 กันยายน 2558) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 6823 ยานพาหนะ
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส.323/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุง อาคาร 1-2 และอาคาร 3 (ชั้น 3, 4, 5) สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 19กันยายน ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2551 8121-26 ก่อสร้าง
สำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกวดราคา รับที่ ส.322/16 ก.ย.57 จ้างผลิตและพิมพ์วารสารอุตสาหกรรมสาร ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 5,000 เล่ม/งวด จำนวน 6 งวด (30,000 เล่ม) ซื้อเอกสารตั้งแต่ วันที่ 23 กันยายน – วันที่ 2 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2202 4533 อื่นๆ
เทศบาลตำบลพานทอง ประมูล รับที่ ส.321/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ สายอ้อมแก้ว หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 4) ตำบลพานทอง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3845 1467 ต่อ 103 ก่อสร้าง
จังหวัดตราด สอบราคา รับที่ ส.320/16 ก.ย.57 ซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลตราด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.0 3952 2722 อื่นๆ
กรมบัญชีกลาง ประกวดราคา รับที่ ส.320/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง สำหรับโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล Log สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบ Proxy ของกรมบัญชีกลาง ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 16-19 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทร.0 2127 7203 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบราคา รับที่ ส.319/16 ก.ย.57 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย ด้วยน้ำหนัก จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2473 7000 ต่อ 1203-4 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยราชสุดา) ประกวดราคา รับที่ ส.318/16 ก.ย.57 จ้างเหมาบริการรักษา ความปลอดภัย อาคารวิทยาลัยราชสุดา ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 16-22 กันยายน ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0 2889 5315-9 ต่อ 213 อื่นๆ
โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ประกวดราคา รับที่ ส. 317/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างตรวจเครื่องมือพิเศษภายนอกโรงพยาบาล จำนวน 2 ประเภท ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 16-19 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 4280 อื่นๆ
โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ประกวดราคา รับที่ ส. 316/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างตรวจเครื่องมือพิเศษภายนอกโรงพยาบาล จำนวน 2 ประเภท ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 16-19 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 4280 อื่นๆ
โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ประกวดราคา รับที่ ส. 315/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างตรวจเครื่องมือพิเศษภายนอกโรงพยาบาล จำนวน 2 ประเภท ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 16-19 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 4280 อื่นๆ
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สอบราคา รับที่ พิเศษ 90/16 ก.ย.57 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 คน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โทร.0 3639 1217 ต่อ 0 อื่นๆ
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 89/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างรถตู้โดยสาร จำนวน 12 คัน, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างรถปิคอัพมีแค็ป (แบบตอนครึ่งเปิดแค็ปได้) พร้อมคนขับ จำนวน 15 คน, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างรถปิคอัพดับเบิ้ลแค็ป พร้อมคนขับ จำนวน 27 คัน แยกซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 16-22 กันยายน ติดต่อที่ กองจัดหาและว่าจ้าง การไฟฟ้านครหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2242 5178 ยานพาหนะ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 88/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคาร 1 รายการ ของสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2281 5555 ต่อ 1205 1220 ก่อสร้าง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สอบราคา รับที่ พิเศษ 86, พิเศษ 87/16 ก.ย.57  จ้างปรับปรุงโครงสร้างประตูช้างค้ำ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, สอบราคาจ้างปรับปรุงหอชมวิว ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กันยายน ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5311 4116 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ประมูล รับที่ พิเศษ 85/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.สาย หมู่ 1-2 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.0 3661 1438 ก่อสร้าง
จังหวัดลำปาง สอบราคา รับที่ พิเศษ 84/16 ก.ย.57 จ้างปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติของชุดเครื่องทำน้ำเย็น ชั้น 6 อาคารอุบัติเหตุ 6 ชั้น จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5423 7400 ต่อ 6000-7 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร สอบราคา รับที่ พิเศษ 83/16 ก.ย.57 จ้างโครงการซ่อมแซมตู้คอนโครลสัญญาณไฟจราจร จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 4 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โทร.0 3865 9680 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สอบราคา รับที่ พิเศษ 82/16 ก.ย.57 ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 กันยายน ติดต่อที่ แผนกบริหารพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4524 2434-6 ต่อ 10314-5 อื่นๆ
เทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคา รับที่ พิเศษ 81/16 ก.ย.57 จ้างปรับปรุงสถานที่ประกอบอาหารและจำหน่ายอาหารโรงอาหารนักเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 16-29 กันยายน ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4423 4738 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 80/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง หอพระไม้ (ศาลากลางน้ำ บึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 19 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4320 2058 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประมูล รับที่ พิเศษ 79/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา จำนวน 1 คัน และรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2595 0252-4 ยานพาหนะ
กรมส่งเสริมการเกษตร ขายทอดตลาด รับที่ พิเศษ 78/16 ก.ย.57 พัสดุชำรุดซ่อมไม่ได้ และพัสดุสภาพดีแต่หมดความจำเป็นใช้ในราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 39 รายการ ในวันที่ 23 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2579 3927 อื่นๆ
กรมประชาสัมพันธ์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 77/16 ก.ย.57 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จำนวน 6 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2558 เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 16-26 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0 2277 8487 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 76/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 งาน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2942 6900-99 ต่อ 1130-1132 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สอบราคา รับที่ พิเศษ 75/16 ก.ย.57 จ้างซ่อมแซมอาคาร 13, อาคาร 20, อาคาร 22, อาคาร 37 และอาคาร 44 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0 2544 8505-09 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลฉลอง ประมูล รับที่ พิเศษ 74/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 /7638 3775 ต่อ 207, 208/ ยานพาหนะ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ พิเศษ 72, พิเศษ 73/16 ก.ย.57 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 23 กันยายน, ประสงค์จ้างปรับปรุงห้อง Data Center และระบบเครือข่าย ประจำปี 2557 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 22 กันยายน ติดต่อที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 7264 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 71/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมา ปรับปรุงอาคาร 1-2 และอาคาร 3 (ชั้น 3, 4, 5) สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 กันยายน ติดต่อที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2551 8121-26 ก่อสร้าง
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 70/16 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเช่า บ้านแถวชั้นครึ่ง และอื่นๆ ตามโครงการปรับปรุงอาคารเช่า ศรีสะเกษ (รับโอน), ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบ้านแฝด 2 ชั้น และอาคารบ้านแถว 2 ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการปรับปรุงอาคารเช่า จังหวัดกระบี่ (รับโอน) แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 19 กันยายน ติดต่อที่ กองประมูล การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2351 6144 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | [93] | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.