Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ก.51/3 ก.ย. 57 ซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยระบบพิเศษสำหรับทางเดินอาหารและระบบซีลเส้นเลือด พร้อมอุปกรณ์การใช้งาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 11 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-722072 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดพิษณุโลก ประกวดราคา รับที่ ก.50/3 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชพิษณุโลกชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055311071 ต่อ 104 ก่อสร้าง
จังหวัดขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ก.49/3 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, อาคารผู้ป่วยนอก และร้านอาหารสวัสดิการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร.043-241463 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกวดราคา รับที่ ก.48/3 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่าใช้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จำนวน 1 ปี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-776000 ต่อ 1109 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบราคา รับที่ ก.47/2 ก.ย. 57  จ้างเหมาดูแล ทำความสะอาดอาคารนวมินทรราชินี(ชั้น 2-9) ระยะเวลา 12 เดือน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 กันยายน 2557 ติดต่อที่ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-2555-2000 ต่อ 2108 อื่นๆ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประกวดราคา รับที่ ก.46/3 ก.ย. 57 ซื้อเครื่องอาหาร(อาหารดิบเป็นรายสิ่ง) สำหรับใช้ปรุงอาหารเลี้ยงเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุม ประจำปีงบประมาณ 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 4 – 15 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.0-2361-8621-4 ต่อ 106 อาหาร
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ ก.45/3 ก.ย. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่อง ช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ ก.44/3 ก.ย. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่อง นึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 540 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ ก.43/3 ก.ย. 57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 สำหรับระบบจัดเก็บเอกสารทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 9 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 11/3 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุง โรงสูบน้ำดิบ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 500 ลบ.ม./ชม ก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดัน วางท่อส่งน้ำและระบบไฟฟ้ากำลัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน จังหวัดขอนแก่น ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 กันยายน ติดต่อที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2551 8121-26 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลปราณบุรี ประมูล รับที่ พิเศษ 10/3 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน, ก่อสร้างอาคาร และปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำและฝารางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลปราณบุรี จำนวน 8 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 9 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี ถนนเพชรเกษม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3265 1806-7 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ประมูล รับที่ พิเศษ 9/3 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้ง กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.0 3274 4057-8 ต่อ 105 ยานพาหนะ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคตราด) สอบราคา รับที่ พิเศษ 7, พิเศษ 8/3 ก.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์แผนกอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 กันยายน, สอบราคาจ้างเหมาถมดินงานอาคารสถานที่ จำนวน 5,400 คิว ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.0 3952 0230 ต่อ 110 อื่นๆ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สอบราคา รับที่ พิเศษ 6/3 ก.ย.57 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ขอรับอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2247 0013 ต่อ 1114, 1119 อื่นๆ
ศาลอาญากรุงเทพใต้ สอบราคา รับที่ พิเศษ 5/3 ก.ย.57 จ้างงานปรับปรุงระบบควบคุมทางเข้า-ออก อาคารจอดรถยนต์ ศาลอาญากรุงเทพใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ ศาลอาญากรุงเทพใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2210 9290 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลจอมพระ สอบราคา รับที่ พิเศษ 4/3 ก.ย.57 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน จำนวน 12 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 กันยายน ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4458 1174 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 3/3 ก.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อพัสดุรองปี 2557 ประเภทลวดเหล็กฯ (Form NO.04-4) จำนวน 4 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 8-19 กันยายน ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7537 8430-9 ต่อ 42147 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 2/3 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 9 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4475 6277-8 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 1/3 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 กันยายน ติดต่อที่ งานบริหารพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.0 3463 3227 ต่อ 114 ยานพาหนะ
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) สอบราคา รับที่ พิเศษ 21/3 ก.ย.57 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานฯ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.0 3425 9241-2 ต่อ 242 อื่นๆ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 20/3 ก.ย.57 ซื้อกล่องธรรมดา หมายเลข 6 จำนวน 300,000กล่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการจ้าง ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2831 3902 อื่นๆ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 19/3 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 12 x 250 CC จำนวน 3,350,000 ใบ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 กันยายน ติดต่อที่ แผนกการเงิน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โทร.0 3634 1014 และที่แผนกบัญชีและการเงิน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0899018029 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์ รับที่ พิเศษ 18/3 ก.ย.57 เชิญชวนเข้าร่วมยื่นรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 9 รายการ ยื่นเอกสารแต่บัดนี้ – วันที่ 17 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4493 5012 ต่อ 108 อื่นๆ
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคา รับที่ พิเศษ 17/3 ก.ย.57 จ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 กันยายน ติดต่อที่ งานส่งกำลังบำรุง ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5324 2630 ก่อสร้าง
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 16/3 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังและร้านโภชนาการ จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5531 2806 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 15/3 ก.ย.57 จ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 กันยายน ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4496 1001-2 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ สอบราคา รับที่ พิเศษ 14/3 ก.ย.57 จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปา คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมต่อระบบประปา, ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โทร.0 4279 6967 ก่อสร้าง
กรมบัญชีกลาง ขายทอดตลาด รับที่ พิเศษ 13/3 ก.ย.57 เศษอลูมิเนียมฉาก กระจกบานเปลือย วงกบ อลูมิเนียม และวงกบไม้พร้อมกระจก ในวันที่ 11 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กรมบัญชีกลาง เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2127 7203 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 12/3 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อมาตรวัดน้ำ พลาสติกและมาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาดต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 กันยายน ติดต่อที่ งานการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3220 0779 อื่นๆ
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 28-พิเศษ 30/3 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อ ท่อเหล็กเหนียวขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 8-12 กันยายน, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างดำเนินงานกำจัดตะกอน บำรุงรักษาระบบกำจัดตะกอนพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ที่โรงกำจัดตะกอน ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสน, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างสำนักงานส่วนบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ กองระบบส่งน้ำดิบตะวันออก พร้อมติดตั้งห้องเก็บพัสดุใต้อาคารสำนักงาน 14 x 25 เมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 5–10 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2504 0187 ก่อสร้าง
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประสงค์ รับที่ พิเศษ 27/3 ก.ย.57 จ้างผู้รับจ้างตัดเย็บรองเท้าสีดำสำหรับ เครื่องแบบพนักงานหญิง CORPORATE IDENTITY โดยมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 – วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 5-11 กันยายน ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2545 3251 ยานพาหนะ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบราคา รับที่ พิเศษ 26/3 ก.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3828 5532 อื่นๆ
เทศบาลตำบลทับไทร ประมูล รับที่ พิเศษ 25/3 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3944 7317-8 ต่อ 9 ยานพาหนะ
เทศบาลเมืองบางกรวย สอบราคา รับที่ พิเศษ 22-พิเศษ 24/3 ก.ย.57 จ้างโครงการลอกคูคลองภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย, สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร พร้อมติดตั้งป้ายหยุดรถประจำทาง ตำบล บางกรวย, ตำบลวัดชลอ (ครั้งที่ 3), สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณชุมชนวัดสักน้อย หมู่ที่ 9 ตำบล วัดชลอ (ครั้งที่ 2) แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 12 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2443 0610-9 ต่อ 127, 133 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ สอบราคา รับที่ ส.92/3 ก.ย.57 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร 100 ปี 108 ปี และ 115 ปี ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 2-12 กันยายน ติดต่อที่ ห้องพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ โทร.0 2222 2814 อื่นๆ
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ยกเลิก รับที่ ส.91/3 ก.ย.57 สอบราคาซื้อพัสดุแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ ตามประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัด โทร.0 3931 1198 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ประสงค์ รับที่ ส 90/3 ก.ย.57 งานจัดหาพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดทำงานพนักงาน, ชุดทำงาน ผอส.และผู้ช่วยผู้ว่าการ) ประจำอาคารสำนักงานใหญ่หลังเดิม (อาคาร 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ ธนาคารแห่งประเทศไทย เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2356 7352 เครื่องแต่งกาย
เทศบาลตำบลเกาะยาว สอบราคา รับที่ ส 89/3 ก.ย.57 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเกาะยาว ถนนท่าค่าย-อันเป้า จังหวัดพังงา โทร.0 7659 7324 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก สอบราคา รับที่ ส 88/3 ก.ย.57 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โทร.0 3864 2675 ต่อ 102 ก่อสร้าง
สำนักงานศาลยุติธรรม ประกวดราคา รับที่ ส 87, ส.87.1, ส.87.1.1/3 ก.ย.57 จ้างโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลศูนย์ข้อมูลศาลยุติธรรม ระยะที่ 1 (ครั้งที่ 1) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 15-25 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มจัดหาและควบคุมพัสดุ สำนักงานศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2541 2331 อื่นๆ
จังหวัดตราด สอบราคา รับที่ ส 86/3 ก.ย.57 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราดโทร.0 3951 1011 ต่อ 441 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สอบราคา รับที่ ส 85/3 ก.ย.57 ซื้อวัสดุแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3931 1198 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา รับที่ ส 84, ส.84.1/3 ก.ย.57 เชิญชวนทั่วไปจ้างรักษาความปลอดภัย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น G กำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558, ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างรักษาความปลอดภัย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อาคารแว่นแก้ว กำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557–วันที่ 30 กันยายน 2558, ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างรักษาความปลอดภัย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 4 กำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 กันยายน ติดต่อที่ แผนกธุรการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2218 7087 อื่นๆ
ศาลจังหวัดปทุมธานี สอบราคา รับที่ ส 83/3 ก.ย.57 จ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลจังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 หลัง ลานจอดรถรวมตลอดถึงสนามหญ้าทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนคลัง สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2979 0068 อื่นๆ
เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ ประมูล รับที่ ส 82/3 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการประเภทงาน อาคารต่างๆ ภายในตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7740 3700 ต่อ 103 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอบราคา รับที่ ส 81/3 ก.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens จำนวน 11 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โทร.0 2519 3603 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกวดราคา รับที่ ส 80/3 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคาร 40 ปี มจพ., งานบริการสุขภาพ, อาคารยิมเนเซียม และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0 2555 2000 ต่อ 1151, 1127 อื่นๆ
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สอบราคา รับที่ ส 79/3 ก.ย.57 ซื้อวัสดุก่อสร้างศูนย์ Fixitcenter จำนวน 19 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3931 1198 ต่อ 111 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบราคา รับที่ ส 75-ส.78/3 ก.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 กันยายน, สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องออกกำลังกาย จำนวน 1 ห้อง (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 กันยายน, สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์และปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชา จำนวน 2 งาน (ครั้งที่ 3), สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2473 7000 ต่อ 1203-4 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบราคา รับที่ ส 74/3 ก.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 11 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2288 5523 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | [93] | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.