Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง สอบราคา รับที่ พิเศษ 30/15 ก.ค.57 จ้างซ่อมสร้างถนน คสล. สายหนองบอนแดง – หนองขยาด หมู่ที่ 6 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.038-192595-6 ต่อ 108 ก่อสร้าง
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ พิเศษ 29/15 ก.ค.57 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25647100 ต่อ 6527 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสงค์ รับที่ พิเศษ 28/15 ก.ค.57 ขายทอดตลาด รถยนต์ประจำตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยี่ห้อ BMW 520 D SPORT สีดำ จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 ประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557ขอทราบรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการเงินฯ สำนักงาน จ.ส.ท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-22448381 ยานพาหนะ
เทศบาลเมืองบางกรวย ยกเลิก รับที่ พิเศษ 27/15 ก.ค.57 ประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จำนวน 2 โครงการ ตามประกาศลงวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบางกรวย ถนนบางกรวย – จงถนอม จังหวัดนนทบุรี โทร.0-24430610-9 ต่อ 127,133 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอบราคา รับที่ พิเศษ 25-26/15 ก.ค.57 ซื้อซอฟแวร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กรกฎาคม 2557,สอบราคา ซื้อระบบฮาร์ดแวร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักหอสมุดกลาง งานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-23108660 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอบราคา รับที่ พิเศษ 24/15 ก.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-353302 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประมูล รับที่ พิเศษ 23/15 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล.มิตรภาพ – เลี่ยงเมือง หมู่ 15 บ้านหนองกระดังงา ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-372079 ต่อ 13 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ พิเศษ 22/15 ก.ค.57 จ้างก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติ(B28) หมู่ที่ 1 บ้านวัดสุวรรณ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0-24446000 ต่อ 1117,1118 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 21/15 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเตาเผาขยะปลอดมลพิษที่สามารถเผาขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ตัน/วัน จำนวน 3 เตา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โทร.039-418498-9 ต่อ 24 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย ประมูล รับที่ พิเศษ 32/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 7 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โทร.075-203233 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย ประมูล รับที่ พิเศษ 32/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โทร.075-203233 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย ประมูล รับที่ พิเศษ 32/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โทร.075-203233 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย ประมูล รับที่ พิเศษ 32/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย ตำบลทุ่งค่าย อำ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย ประมูล รับที่ พิเศษ 32/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โทร.075-203233 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย ประมูล รับที่ พิเศษ 32/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โทร.075-203233 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย ประมูล รับที่ พิเศษ 32/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โทร.075-203233 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประมูล รับที่ พิเศษ 31/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคอนันต์ หมู่ที่ 8 ตำบล เขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาโทร.074-337606 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประมูล รับที่ พิเศษ 31/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านกำนันสุเทพ หมู่ที่ 2 ตำบล เขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาโทร.074-337606 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางพัทลุง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 30/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เข้มแข็ง เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2557 ปริมาณงาน 23 แห่ง จำนวน 3 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร.074-613027 ต่อ 103 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหยวัดเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 29/12 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง ชม.3035 แยก ทล.108-บ้านร้อยจันทร์(ตอน 2) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.290 กม. , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน สายแยก ทล.1270 – บ้านทุ่งหญ้า อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน สายแยก ทล.107 – บ้านสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ กรมทางหลวงชนบท ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-221646 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 7(อุบลราชธานี) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 28/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต พร.4012 แยก ทล.1154-แก่งเสือเต้น พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ปริมาณงาน 1.765 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 7(อุบลราชธานี) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-315422 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 7(อุบลราชธานี) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 27/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้าง เหมาโครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อความปลอดภัย จำนวน 3 สายทาง ในเขตอำเภอเมือง , ตาลสุม, พิบูลมังสาหาร, วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 7(อุบลราชธานี) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-315422 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 7(อุบลราชธานี) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 26/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร จำนวน 2 แห่ง รวม 66 ต้น สาย อบ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 24 – บ้านทุ่งเกษม อำเภอวารินชำรนาบ จังหวัดอุบลราชธานี ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 17 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 7(อุบลราชธานี) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-315422 ก่อสร้าง
องคากรบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 25/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500) ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ถนนสุรินทร์ จังหวัดพัทลุง โทร.074-611602 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวล ประมูล รับที่ พิเศษ 24/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-731090 ยานพาหนะ
กรมทางหลวงหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสงขลา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 23/12 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สข.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 4135 – บ้านโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 17 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสงขลา กรมทางหลวงหลวงชนบท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.074-240071-2 ก่อสร้าง
จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 22/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ให้บริการในการรักษาแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-235145 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 21/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ให้บริการในการรักษาแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-235145 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูล รับที่ พิเศษ 20/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชม.2097 บ้านหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง เชื่อมบ้านทรายแดง หมู่ที่ 3 ตำบลสันต้นเมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 22 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-998333 ต่อ 414-415 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูล รับที่ พิเศษ 19/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชม.3198 บ้านกอสะเลียม หมู่ที่ 8 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมบ้านป่าหมอก หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-998333 ต่อ 414-415 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 18/12 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน สาย บ.หาดเชี่ยว ม.9 – บ.บุญนาค ม.1 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร.054-218848 ต่อ 101-103 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 17/12 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลป.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1034 บ้านป่าเหียง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ระยะทาง 2.630 กม. ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร.054-218848 ต่อ 101-103 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 16/12 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล โดยวิธีพาราเคพซีล ชนิดที่ 3 สาย ลป.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 11– บ้านห้วยรากไม้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระยะทาง 4.350 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร.054-218848 ต่อ 101-103 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 15/12 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล โดยวิธีพาราเคพซีล ชนิดที่ 3 สาย ลป.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1335 (ฝายแม่วัง) – บ้านห้วยหลอ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ระยะทาง 3.115 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร.054-218848 ต่อ 101-103 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2(ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 14/12 ก.ค. 57 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 6 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 22 – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2(ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-320075 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3(ภาคใต้) จังหวัดยะลา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 13/12 ก.ค. 57 จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 5 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3(ภาคใต้) จังหวัดยะลา ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีโทร.073-266838 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวงหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 12/12 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการยกระดับมาตรฐานทาง สาย บ.สระสี่เหลี่ยม ม.4 – บ.ทุ่งสว่าง ม.9 อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 0.815 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ กรมทางหลวงชนบท ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-832990 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 12/12 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการยกระดับมาตรฐานทาง สาย บ.หางเรียง-บ.ป่าไม้แดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 0.935 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ กรมทางหลวงชนบท ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-832990 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 11/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา งบประมาณประจำปี 2557 โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-237358 ต่อ 53 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 11/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา งบประมาณประจำปี 2557 โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-237358 ต่อ 53 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานการไฟฟ้า เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชานี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 10/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสา ธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ-บ่อพัก พร้อมรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 15 – 28กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้าและงานโยธา กองบริการลูกค้า ฝ่ายบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-255547 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.045-651491 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 9/12 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย รอ.6047 บ้านเป้า – บ้านหนองหมื่นถ่าย อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดซื้อและพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด กรมทางหลวงชนบท ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-624164 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 8/12 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย รอ.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2043 – บ้านกอกแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดซื้อและพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด กรมทางหลวงชนบท ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-624164 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางพัทลุง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 7/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เข้มแข็ง เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2557 ปริมาณงาน 23 แห่ง จำนวน 3 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร.074-613027 ต่อ 103 ก่อสร้าง
จังหวัดอุบลราชธานี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 6/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน : ก่อสร้างประติมากรรมบัวห้วยวังนอง ระยะที่ 2 ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-344624 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประมูล รับที่ พิเศษ 5/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมปรับปรุงถนนผิวจราจรสายบ้านเหนือคลอง-บ้านแหลมกรวด ช่วงบริเวณสามเยแกบ้านต้นทวย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร.075-600295-6 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 4/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดทดลองการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 22 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.055-416601-20 ต่อ 1611 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 3/12 ก.ค. 57 จัดซื้อลิ้นวัสดุหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 22 – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูล รับที่ พิเศษ 2/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองหัวหิน โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียพื้นที่ถนนเลียบคลองชลประทานและระบบรวบรวมน้ำเสีย เขาพับผ้าเฟส 2(ครั้งที่ 2) ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-511047 ต่อ 106 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประมูล รับที่ พิเศษ 1/12 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-960231 ต่อ 2 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | [93] | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.