Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมทางหลวง แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ส.2556/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ขนาดความสูง 9 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 4140 ตอนท่าศาลา-นบพิตำ ปริมาณงาน 40 ต้น ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7534 1138 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ส.2555/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ขนาดความสูง 9 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 4140 ตอนท่าศาลา-นบพิตำ ปริมาณงาน 40 ต้น ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7534 1138
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.2554/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สาย สพ.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 333-บ้างรางพยอม อำเภออู่ทอง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สาย สพ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 340-บ้านบ่อม่วง อำเภอสามชุก, เดิมบางนางบวช, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สาย สพ.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 322-ประตูน้ำสามชุก อำเภอเมือง, ดอนเจดีย์, ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สพ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 340-บ้านบ่อม่วง อำเภอสามชุก, เดิมบางนางบวช, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC (โดยวี Pavement In-Place Recycling) สาย สพ. 3365-บ้านทึง อำเภอหนองหญ้าไซ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สพ. 3003 แยกทางหลวงหมายเลข 322-บ้านเตาอิฐ อำเภอเมือง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สพ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 322-บ้านสวนผัก อำเภอเมือง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สพ.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 321-บ้านใหม่นพรัตน์ อำเภอสองพี่น้อง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สพ.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 333-บ้านเขาทอก อำเภออู่ทอง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้– วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0 3555 5626
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.2553/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สาย สพ.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 333-บ้างรางพยอม อำเภออู่ทอง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สาย สพ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 340-บ้านบ่อม่วง อำเภอสามชุก, เดิมบางนางบวช, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สาย สพ.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 322-ประตูน้ำสามชุก อำเภอเมือง, ดอนเจดีย์, ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สพ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 340-บ้านบ่อม่วง อำเภอสามชุก, เดิมบางนางบวช, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สพ. 3365-บ้านทึง อำเภอหนองหญ้าไซ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สพ. 3003 แยกทางหลวงหมายเลข 322-บ้านเตาอิฐ อำเภอเมือง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สพ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 322-บ้านสวนผัก อำเภอเมือง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สพ.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 321-บ้านใหม่นพรัตน์ อำเภอสองพี่น้อง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สพ.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 333-บ้านเขาทอก อำเภออู่ทอง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้– วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0 3555 5626
กรมทางหลวง แขวงการทางพัทลุง ประกวดราคา รับที่ ส.2548--2552/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมฐานชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 4122 ตอนควบคุม 0101 ตอน ป่าบอนเหนือ–โหล๊ะจังกระ ระหว่าง กม.18+300-กม.19+035 ระยะทาง 735 เมตร (ด้านขวาทาง) จำนวน 22 ต้น และระหว่าง กม.22+300-กม.23+035 ระยะทาง 735 เมตร (ด้านซ้ายทาง) จำนวน 22 ต้น, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมฐานชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 4122 ตอนควบคุม 0101 ตอน ป่าบอนเหนือ–โหล๊ะจังกระ ระหว่าง กม.15+700-กม.17+345 ระยะทาง 1.645 กิโลเมตร (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 48 ต้น, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟสัญญาณจราจร หลอดแบบ LED ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1304 ตอนห้วยทราย-พรุพ้อ บริเวณสามแยกห้วยทราย และและบริเวณสามแยกโคกทราย ปริมาณงาน 2 แห่ง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมฐานชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 4122 ตอนควบคุม 0101 ตอน ป่าบอนเหนือ–โหล๊ะจังกระ ระหว่าง กม. 13+400-กม.14+170 ระยะทาง 770 กิโลเมตร (ด้านขวาทาง) และระหว่าง กม.14+550-กม.15+180 ระยะทาง 630 เมตร (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 42 ต้น แยกซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 1-12 ธันวาคม ติดต่อที่ แขวงการทางพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร.0 7461 3027 ต่อ 103
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี ประกวดราคา รับที่ ส.2547/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนสายแยกถนนนิมิตใหม่-สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) อำเภอลำลูกกา ระยะทาง 400 เมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนสายบางกระสั้น-สวนพริกไทย อำเภอเมือง ระยะทาง 1.365 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนสายแยก ทล.305-เลียบคลองสิบเอ็ด ฝั่งตะวันตก อำเภอหนองเสือ ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนสายแยก ทล.9-แยก ทล.346 อำเภอลาดหลุมแก้ว ระยะทาง 950 เมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนสายแยก ทล.305-เลียบคลองเก้า ฝั่งตะวันตก อำเภอลำลูกกา ระยะทาง 490 เมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2192 3139
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี ประกวดราคา รับที่ ส.2546/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนสายแยกถนนนิมิตใหม่-สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) อำเภอลำลูกกา ระยะทาง 400 เมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนสายบางกระสั้น-สวนพริกไทย อำเภอเมือง ระยะทาง 1.365 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนสายแยก ทล.305-เลียบคลองสิบเอ็ด ฝั่งตะวันตก อำเภอหนองเสือ ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนสายแยก ทล.9-แยก ทล.346 อำเภอลาดหลุมแก้ว ระยะทาง 950 เมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนสายแยก ทล.305-เลียบคลองเก้า ฝั่งตะวันตก อำเภอลำลูกกา ระยะทาง 490 เมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2192 3139
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกวดราคา รับที่ ส.2545/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างพัฒนา ระบบขายบน WEB ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 3 ธันวาคม ติดต่อที่ กองจัดหาในประเทศ โรงงานยาสูบ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 229 1707
จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ ส.2544/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สายทาง สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3-บ้านบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2330 2021
จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ ส.2543/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สายทาง สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3-บ้านบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2330 2021
จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ ส.2542/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สายทาง สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3-บ้านบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2330 2021
จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ ส.2541/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต สายทาง สป.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 34-โรงเรียนคลองหลุมลึก อำเภอบางบ่อ ระยะทาง 250 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2330 2021 ก่อสร้าง
จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ ส.2540/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต สายทาง สป.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 34-โรงเรียนคลองหลุมลึก อำเภอบางบ่อ ระยะทาง 250 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2330 2021 ก่อสร้าง
จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ ส.2539/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต สายทาง สป.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 34-โรงเรียนคลองหลุมลึก อำเภอบางบ่อ ระยะทาง 250 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2330 2021 ก่อสร้าง
จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ ส.2538/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สายทาง สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 – บ้านพลีน้อย (ช่วงที่ 2) อำเภอบางบ่อ จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2330 2021 ก่อสร้าง
จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ ส.2537/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สายทาง สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 – บ้านพลีน้อย (ช่วงที่ 2) อำเภอบางบ่อ จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2330 2021 ก่อสร้าง
จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ ส.2536/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สายทาง สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 – บ้านพลีน้อย (ช่วงที่ 2) อำเภอบางบ่อ จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2330 2021 ก่อสร้าง
จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ ส.2535/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง เสริมผิวลาดยาง AC สายทาง สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3-บ้านบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ ระยะทาง 2 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2330 2021 ก่อสร้าง
จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ ส.2534/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง เสริมผิวลาดยาง AC สายทาง สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3-บ้านบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ ระยะทาง 2 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2330 2021 ก่อสร้าง
จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ ส.2533/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง เสริมผิวลาดยาง AC สายทาง สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3-บ้านบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ ระยะทาง 2 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2330 2021 ก่อสร้าง
จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ ส.2532/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางอุตสาหกรรม เสริมผิวลาดยาง AC สป.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3 – เคหะบางพลี อำเภอบางเสาธง, บางบ่อ ระยะทาง 1 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2330 2021 ก่อสร้าง
จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ ส.2531/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางอุตสาหกรรม เสริมผิวลาดยาง AC สป.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3 – เคหะบางพลี อำเภอบางเสาธง, บางบ่อ ระยะทาง 1 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2330 2021 ก่อสร้าง
จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ ส.2530/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางอุตสาหกรรม เสริมผิวลาดยาง AC สป.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3 – เคหะบางพลี อำเภอบางเสาธง, บางบ่อ ระยะทาง 1 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2330 2021 ก่อสร้าง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกวดราคา รับที่ ส.2529/22 พ.ย.57 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ ถนนเทียนร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ จำนวน 8 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 1 ปี (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 3-15 ธันวาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2246 0974 อื่นๆ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกวดราคา รับที่ ส.2528/22 พ.ย.57 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ ถนนเทียนร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ จำนวน 8 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 1 ปี (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 3-15 ธันวาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2246 0974 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.2527/22 พ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย สบ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3016- บ้านท่าลาน อำเภอหนองโดน, บ้านหมอ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.0 3622 5448 ต่อ 102, 103 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางพัทลุง ประกวดราคา รับที่ ส.2523-2526/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมฐานชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 4122 ตอนควบคุม 0101 ตอน ป่าบอนเหนือ–โหล๊ะจังกระ ระหว่าง กม.18+300-กม.19+035 ระยะทาง 735 เมตร (ด้านขวาทาง) จำนวน 22 ต้น และระหว่าง กม.22+300-กม.23+035 ระยะทาง 735 เมตร (ด้านซ้ายทาง) จำนวน 22 ต้น, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมฐานชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 4122 ตอนควบคุม 0101 ตอน ป่าบอนเหนือ–โหล๊ะจังกระ ระหว่าง กม.15+700-กม.17+345 ระยะทาง 1.645 กิโลเมตร (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 48 ต้น, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟสัญญาณจราจร หลอดแบบ LED ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1304 ตอนห้วยทราย-พรุพ้อ บริเวณสามแยกห้วยทราย และและบริเวณสามแยกโคกทราย ปริมาณงาน 2 แห่ง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมฐานชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 4122 ตอนควบคุม 0101 ตอน ป่าบอนเหนือ–โหล๊ะจังกระ ระหว่าง กม. 13+400-กม.14+170 ระยะทาง 770 กิโลเมตร (ด้านขวาทาง) และระหว่าง กม.14+550-กม.15+180 ระยะทาง 630 เมตร (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 42 ต้น แยกซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 1-12 ธันวาคม ติดต่อที่ แขวงการทางพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร.0 7461 3027 ต่อ 103 ก่อสร้าง
ศูนย์ กศน.บ้านโพธิ์ สอบราคา รับที่ ส.2522/22 พ.ย.57 จ้างพิมพ์แบบเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 ธันวาคม ติดต่อที่ กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3858 8202 อื่นๆ
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ประกวดราคา รับที่ ส.2521/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสร้างสนามกีฬาระดับตำบล บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ที่ทำการปกครองอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ถนนบางน้ำเปรี้ยว- ตลาด 16 จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3858 1227 ก่อสร้าง
จังหวัดลพบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.2519, ส.2520/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 8 เครื่อง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.0 3662 1537-46 ต่อ 5010 อื่นๆ
โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) ประกวดราคา รับที่ ส.2518/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0854801236 ก่อสร้าง
โรงเรียนบ้านโคกก่อง ประกวดราคา รับที่ ส.2517/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4521 0804 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ ประกวดราคา รับที่ ส.2516/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านคลอง 15 หมู่ที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดกลาง บ้านคลอง 15 หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 ธันวาคม ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3850 2182 ต่อ 12 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ประกวดราคา รับที่ ส.2513-ส.2515/22 พ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3168 ตอนควบคุม 0100 ตอนปราณบุรี-ปากน้ำปราณ ปริมาณงาน 66,833 ตารางเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมา ทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3374 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางสะพาน-หนองหัดไท ตอน 2 ปริมาณงาน 22,275 ตารางเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3374 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางสะพาน-หนองหัดไท ตอน 1 ปริมาณงาน 42,450 ตารางเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3251 1223 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 5 ประกวดราคา รับที่ ส.2508-ส.2512/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ในทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองขาม- หนองหาน ปริมาณงาน 1.908 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมากิจกรรมฟื้นฟู ทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ในทางหลวงหมายเลข 2051 ตอนควบคุม 0100 ตอน ชัยภูมิ-ตาดโตน ปริมาณงาน 1 แห่ง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงภัยและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2023 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำฆ้อง-ศรีธาตุ ปริมาณงาน 1 แห่ง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมากิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ในทางหลวงหมายเลข 27 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลำพันชาด-บ้านผาสุก ตอน 2 ปริมาณงาน 1 แห่ง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมากิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านลี่-สี่แยกโรงต้ม แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4324 6778 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 6 ประกวดราคา รับที่ ส.2504-ส.2507/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางหลวงสายหลัก ของสำนักงานบำรุงทางหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของสำนักงานบำรุงทางหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ศรีบุญเรือง-วังหมื่น, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ของแขวงการทางเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ด่านดู่-โคกงาม, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู-ดงขุย แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญาสำนักทางหลวงที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.0 5673 7032 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลโคกกลอย ประมูล รับที่ ส.2503/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ (สถ.ศพด.3) ของเทศบาลตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 1 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โทร.0 7658 1344 ต่อ 205 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลจันดี ประมูล รับที่ ช.1823/21 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งริมคลองจันดี หมู่ที่ 4 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-486498 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านสวน ประกวดราคา รับที่ ช.1822/21 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลบ้านสวน ถนนเทศบาล 5 จังหวัดสุโขทัย โทร.055-699520 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลทุ่งใส สอบราคา รับที่ ช.1821/21 พ.ย.57 จ้างก่อสร้างถนน คสล.วัดดอนศาลา – ต่อเขตตำบลสิชล หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-376110 ต่อ 105 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ช.1820/21 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคารสนามกีฬาทะเลหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย พร้อมป้ายโครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.086-4482567 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง ยกเลิก รับที่ ช.1819/21 พ.ย.57 ประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบสถ.ศพด.3 ขนาด 81 – 100 คน จำนวน 1 หลัง ตามประกาศลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โทร.054-838083 ต่อ 12 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ช.1818/21 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายกรเครื่องวัดกระแสการไหล จำนวน 1 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มภารกิจสนับสนุนการบริหารทรัพย์สิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-202378 อื่นๆ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ช.1817/21 พ.ย.57 ประสงค์ซื้อกรองสำหรับรถยนต์ตู้สินค้าหนัก จำนวน 8 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 8 – 17 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน การท่าเรือแห่งประเทศไทย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0-22493257 ยานพาหนะ
จังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประกวดราคา รับที่ ช.1816/21 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น,กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนปลาย จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-361300 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประมูล รับที่ ช.1815/21 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.3 ขนาด 81 – 100 คน จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-215488 ก่อสร้าง
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง ประกวดราคา รับที่ ช.1814/21 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน 7 รายการ สำหรับโรงพยาบาลระยอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ บริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-617451-8 ต่อ 2167 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร ประกวดราคา รับที่ ช.1813/21 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง ครั้งที่ 3 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-354258 ก่อสร้าง
ศูนย์ กศน. อำเภอคอนสาร สอบราคา รับที่ ช.1812/21 พ.ย.57 ซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ศูนย์ กศน. อำเภอคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-876702 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น สอบราคา รับที่ ช.1811/21 พ.ย.57 จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ จำนวน 107 คน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โทร.043-416019 ต่อ 106 อาหาร

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | [93] | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.