Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ ส.1500, ส.1501/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกล้อง ส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 กล้อง เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร Volume Ventilator จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4423 5249 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) ประกวดราคา รับที่ ส.1499/24 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานอำนวยความปลอดภัย สายทาง ชร.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บ้านม่วงเจ็ดต้น อำเภอเชียงของ จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.0 5315 2135-6 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ ประกวดราคา รับที่ ส.1498/24 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.0 4482 1990 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง ประกวดราคา รับที่ ส.1497/24 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย สาย ลป.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 120-บ้านทุ่งฝูง อำเภอวังเหนือ จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8848 ต่อ 101-103 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประมูล รับที่ ส.1496/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมผิวทาง AC สาย พร 2066 บ้านแม่ยางโพธิ์-บ้านแม่ทราย อำเภอร้องกวาง ความยาว 650 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,550 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โทร.0 5453 2485-8 ต่อ 120-123 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 18 (กระบี่) ประกวดราคา รับที่ ส.1495/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก (โดยวิธี Pavement In-place Recycling) สาย พง.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก (โดยวิธี Pavement In-place Recycling) สาย พง.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 401-บ้านปากพู่ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ระยะทาง 2.900 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักทางหลวงชนบทที่ 18 (กระบี่) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร.0 7561 2598 ต่อ 03 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ประกวดราคา รับที่ ส.1494/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านช่องพลี หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร.0 7563 7146 ต่อ 19 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง ประกวดราคา รับที่ ส.1493/24 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ลป.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 120 บ้านทุ่งฝูง อำเภอ วังเหนือ ระยะทาง 2 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8848 ต่อ 101-103 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ประมูล รับที่ ส.1492/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) อบต.บางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร.0 7529 2311 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ประมูล รับที่ ส.1491/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) อบต.บางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร.0 7529 2311 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม ประมูล รับที่ ส.1490/23 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน อนุบาล (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5565 9097 ต่อ 102 ก่อสร้าง
จังหวัดอุบลราชธานี ประกวดราคา รับที่ ส.1489/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อหลอดบรรจุโลหิต จำนวน 5 รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2558 ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4524 4973 ต่อ 1176 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 18 (กระบี่) สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง ประกวดราคา รับที่ ส.1485-ส.1488/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างกิจกรรมระดับมาตรฐานทาง ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย พท.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 4049 (กม.ที่ 15+300)-บ้านควนพระ ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 2.191 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐาน ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย พท.5051 แยกทางหลวงชนบท 4026 (กม.ที่ 7+800) บ้านท่าเนียน ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 1.430 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐาน ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย พท.5037 แยกทางหลวงชนบท พท.1010 (กม.ที่ 5+000)-บ้านขัน ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 1.032 กิโลเมตร, ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐาน ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย พท.5036 แยกทางหลวงชนบท พท.2030 (กม.ที่ 4+500)-บ้านหนองอ้ายเล ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร.0 7484 3533 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 18 (กระบี่) สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง ประกวดราคา รับที่ ส.1481-ส.1484/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างกิจกรรมระดับมาตรฐานทาง ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย พท.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 4049 (กม.ที่ 15+300)-บ้านควนพระ ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 2.191 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐาน ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย พท.5051 แยกทางหลวงชนบท 4026 (กม.ที่ 7+800) บ้านท่าเนียน ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 1.430 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐาน ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย พท.5037 แยกทางหลวงชนบท พท.1010 (กม.ที่ 5+000)-บ้านขัน ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 1.032 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐาน ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย พท.5036 แยกทางหลวงชนบท พท.2030 (กม.ที่ 4+500)-บ้านหนองอ้ายเล ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร.0 7484 3533 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง ประกวดราคา รับที่ ช.1400/24 ต.ค.57 แก้ไขด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางประชาภักดี หมู่ที่ 3-5,ประมูล จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายประชาภักดี หมู่ที่ 3-5 ตำบลหนองคันทรง จังหวัดตราด จำนวน 1 สาย แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองงคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทร.039-542443 ต่อ 11 ก่อสร้าง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สอบราคา รับที่ ช.1399/24 ต.ค.57 ซื้อกระดานอัจฉริยะ ขนาดไม่ต่ำกว่า 77 นิ้ว ระบบ Digital 18 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-22609986-8 ต่อ 501,511 อื่นๆ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สอบราคา รับที่ ช.1398/24 ต.ค.57 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA สามารถรับภาพด้วยสัญญาณไร้สาย 18 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-22609986-8 ต่อ 501,511 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สอบราคา รับที่ ช.1397/24 ต.ค.57 ซื้อชุดเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-22609986-8 ต่อ 501,511 อื่นๆ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สอบราคา รับที่ ช.1396/24 ต.ค.57 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอนผู้รับบริการ จำนวน 1 หลัง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานสถานสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25772254 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประสงค์ รับที่ ช.1395/24 ต.ค.57 จ้างออกแบบ เขียนแบบ อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ซื้อแบบตั้งแต่ 3 – 14 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-23370322 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ประกวดราคา รับที่ ช.1394/24 ต.ค.57 แก้ไขด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านอินทนิล หมู่ที่ 4 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ยื่นซอง 5 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-287066 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ยกเลิก รับที่ ช.1393/24 ต.ค.57 ประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน โดยวิธีฝังกลบ ตามประกาศลงวันที่ 24 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.038-345949 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ประกวดราคา รับที่ ช.1392/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทองหลาง หมู่ 3 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-756273-4 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง ประมูล รับที่ ช.1391/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 100 คน แบบ สถ.ศพด.3 จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โทร.054-602585 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเนินปอ ประมูล รับที่ ช.1390/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไข จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด3 จำนวน 1 หลัง,แก้ไข จ้างเสริมผิว AC จำนวน 1 โครงการ ของเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร แยกแบบซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง เทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โทร.056-619887 ต่อ 105 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ประกวดราคา รับที่ ช.1389/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถยนต์ แวนตรวจการ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี จำนวน 11 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-931166 ต่อ 21013 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลสองชั้น ประมูล รับที่ ช.1388/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.3 จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-180200 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร ประมูล รับที่ ช.1387/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลาไหล ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-290017 ต่อ 13 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ประมูล รับที่ ช.1386/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.3 จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร.034-331673 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหนองบัว ประมูล รับที่ ช.1385/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 100 คน แบบ สถ.ศพด.3 แบบไม่ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-457767 ต่อ 103 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ สอบราคา รับที่ ช.1384/24 ต.ค.57 ซื้อรถกู้ภัยพยาบาล (รถกู้ชีพ) รถยนต์ชนิด 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-611057 ต่อ 15 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประกวดราคา รับที่ ช.1383/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 100 คน สถ.ศพด.3 แบบไม่ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลโกรกแก้ว ถนนหัวถนน – ดอนอะราง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-666399 ต่อ 104 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะสังข์ ประกวดราคา รับที่ ช.1382/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจร AC สายบ้านริ้วห้วยพรวด หมู่ที่ 4 จากบริเวณแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3195 (บ้านโพธิ์พระยา – บ้านท่าเรือ) – บริเวณให้บ้านนางบังอร หวานชะเอม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-550634 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประมูล รับที่ ช.1381/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านแก่ง 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแก่ง,จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านวังตะคร้อ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก่ง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.055-825691 ต่อ 14 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลพระลับ ประมูล รับที่ ช.1380/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 10 สาย,ก่อสร้างถนนลาดยาง AC จำนวน 6 สาย,ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง จำนวน 1 โครงการ,ก่อสร้างอาคารเรียน 1 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร.043-327696 ต่อ 14
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม ประมูล รับที่ ช.1379/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพูด หมู่ที่ 2 อำเภอกงหลา จังหวัดพัทลุง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหลา จังหวัดพัทลุง โทร.074-603588 ต่อ 15
องค์การบริหารส่วนตำบลสกาด ประกวดราคา รับที่ ช.1378/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 100 คน แบบที่ สถ.ศพด.3 จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน โทร.054-718963-4
จังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา ประกวดราคา รับที่ ช.1377/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-587800 ต่อ 1250-3
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง ประกวดราคา รับที่ ช.1375-1376/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการผันน้ำจากลำเหมืองหนองยอไปลำเหมืองวังอ้ายป๊อก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหัดอุทัยธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ การเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวยัดอุทัยธานี โทร.056-597054
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ยกเลิก รับที่ ช.1374/24 ต.ค.57 สอบราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1 จำนวน 1 หลับ ตามประกาศลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557,ยกเลิก ประกวดราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง ในทางหลวงหมายเลข 3229 สายนาแต้ – ดอนคำ ตามประกาศลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โทร.042-796967
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร สอบราคา รับที่ ช.1372-1373/24 ต.ค.57 จ้างซ่อมแซมถนน AC สายมาบยางพรซอย 15 หมู่ที่ 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤศจิกายน 2557,สอบราคา จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมายยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โทร.038-659680 ต่อ 106
องค์การบริหารส่วนตำบลซับมะกรูด สอบราคา รับที่ ช.1371/24 ต.ค.57 จ้างบซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล สายบ้านนาดี – คลองอีจ่อย ตำบลซับมะกรูด,สายบ้านวังวน – บ้านไกลนคร หมู่ที่ 4,2 ตำบลซับมะกรูด,สายบ้านวังวน หมู่ที่ 4 ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จำนวน 3 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โทร.037-252047
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ประกวดราคา รับที่ ช.1370/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านดอกกราย ชุมชนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล หมู่ที่ 3 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โทร.038—913155 ต่อ 107
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน สอบราคา รับที่ ช.1369/24 ต.ค.57 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.2 จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-863023
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 ประกวดราคา รับที่ ช.1368/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง,รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 – 12 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-278910 ยานพาหนะ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ช.1367/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทางลดายาง AC เส้นทางสาย ขก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2109 – บ้านเขาสวนกวาง อำเภออุบลรัตน์,เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-465869 ต่อ 103 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ประมูล รับที่ ช.1366/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ บ้านหนองยางไคล หมู่ที่ 4 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำปาง โทร.053-574159 ต่อ 15 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประกวดราคา รับที่ ช.1365/24 ต.ค.57 จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านท่าควาย หมู่ 3 ตำบลท้ายตลาด จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โทร.036-786024 ต่อ 13 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกวดราคา รับที่ ช.1364/24 ต.ค.57 แก้ไขด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิต มศว.องครักษ์ (ฝ่ายมัธยม) พร้อมปรับปรุงบริเวณโดยรอบ เสนอราคาในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กรุรงเทพฯ โทร.0-26642051 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง ประมูล รับที่ ช.1363/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พลังสูงชนิดไร้สาย จำนวน 36 ชุด พร้อมระบบประกาศแจ้งเตือนชนิดไร้สาย ติดตั้งภาในเขตตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.032-331141 ต่อ 17 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | [93] | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.