Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกวดราคา รับที่ ก.543, ก.543.1, ก.543/18 ก.พ.57 จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ปี 2556-2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 4 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-5622 อื่นๆ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สอบราคา รับที่ ก.542, ก.542.1, ก.543/18 ก.พ.57 จ้างทำชุดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 3 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-5622 อื่นๆ
บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ยกเลิก รับที่ ก.541/18 ก.พ.57 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุบริการ บนเครื่องบิน เลขที่ WB0010/2557 ;รายการ Air Sickness Bag ตามประกาศลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2545-3251 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สอบราคา รับที่ ก.541/18 ก.พ.57 จัดซื้อ 10022914 : Plate for Salt/Pepper Shaker C V1 จำนวนรวม 2,400,000 ชิ้น ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2545-3251 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สอบราคา รับที่ ก.540/18 ก.พ.57 จัดซื้อ กระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 1,560 กล่อง พร้อมติดตั้งกล่องบรรจุ เพื่อใช้งานหน่วยควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุ อาคารคลังสินค้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2545-3251 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประมูล รับที่ ก.539/18 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบ้านท่าฉาง หมู่ที่ 3 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โทร.077-848126 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลจักราช ประมูล รับที่ ก.538/18 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-399382 ต่อ 13 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ สอบราคา รับที่ ก.537/18 ก.พ.57 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2567-6317 อื่นๆ
จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลบางมูลนาก สอบราคา รับที่ ก.536/18 ก.พ.57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โทร.056-631131-2 ต่อ 102 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประสงค์ รับที่ ก.535, ก.535.1, ก.535.1.1/18 ก.พ.57 จะ เชิญชวนทั่วไป ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2207-3599 ต่อ 783 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางเพชรบุรี สอบราคา รับที่ ช.650/18 ก.พ.57 ซื้อวัสดุโครงการฝึกวิชาชีพก่อสร้างบ้านดิน จำนวน 4 หลัง จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ เรือนจำกลางเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร.032-412789 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบราคา รับที่ ช.649/18 ก.พ.57 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว – ดำ) จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0-24737000 ต่อ 1203-4 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบราคา รับที่ ช.648/18 ก.พ.57 ซื้อเครื่องวัดและบันทึกค่ากำลังงานไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส 4 สาย จำนวน 5 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0-24737000 ต่อ 1203-4 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ช.647/18 ก.พ.57 ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมหัวฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-742823 อื่นๆ
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ ช.646/18 ก.พ.57 ซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ Doxorubicin (liposomal)20 mg injection และยา Triptorelin acetate 3.75 mg Injection จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-617451-8 ต่อ 2167 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ประมูล รับที่ ช.645/18 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล จำนวน 2 รายการ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.038-290225 ต่อ 112 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ประมูล รับที่ ช.644,644.1/18 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-291809 ยานพาหนะ
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ สอบราคา รับที่ ช.642-643/18 ก.พ.57 ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2557,สอบราคา ซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์ จำนวน 2 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-29533999 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประมูล รับที่ ช.641/18 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 โครงการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-270050 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ ประกวดราคา รับที่ ช.640/18 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ 1-7 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร,ประกวดราคา จ้างซ่อมสร้าง ผิวทาง AC สายบ้านคลองคูณ หมู่ที่ 6 – บ้านวังหว้า (ตอนที่ 1) ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โทร.056-619991 ก่อสร้าง
จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สอบราคา รับที่ ช.639/18 ก.พ.57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น โทร.043-221125 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ช.638/18 ก.พ.57 จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบริเวณอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ (อาคาร 6) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-742823 ก่อสร้าง
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ช.637/18 ก.พ.57 ซื้อระบบอุปกรณ์ตรวจสอบประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ แบบพกพา (Portable PXI system for Solar Cell Analysis) จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-21176524 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม ประมูล รับที่ ส.620/18 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านหัวสะพาน-บกห้อง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ระยะทางยาว 3,000 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โทร.0 7568 9405 ก่อสร้าง
เทศบาลนครตรัง ประมูล รับที่ ส.619/18 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโรงอาหารและหอประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ครั้งที่ 2 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.0 7521 0782 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคา รับที่ ส.618/18 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4421 8102 ต่อ 103 ยานพาหนะ
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ขายทอดตลาด รับที่ ส.617/18 ก.พ.57 พัสดุ จำนวน 11 รายการ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 2 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3861 0517 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 สอบราคา รับที่ ส.616/18 ก.พ.57 ซื้อครุภัณฑ์ฯ งบประมาณประจำปี 2557 จำนวน 8 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน การประปา ส่วนภูมิภาคเขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3827 5818-9 ต่อ 141 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ ส.615, ส.616/18 ก.พ.57 ซื้อฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์, ประกวดราคาซื้อกราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 3-14 มีนาคม ติดต่อที่ แผนกบริหารพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4421 4334-338 ต่อ 23118 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส.614/18 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขนส่งน้ำมันดีเซลจากคลังน้ำมัน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยตำบลเกาะเต่า (โรงจักรดีเซล) อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7537 8430-9 ต่อ 42409 อื่นๆ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ส.613/18 ก.พ.57 ซื้อระบบประมวลผลสมรรถภาพสูงเพื่อการคำนวณระดับนาโน จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2564 7100 ต่อ 6527 อื่นๆ
เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี ประมูล รับที่ ส.612/18 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโพธิ์ศรีเหนือ หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านนาแก ตำบลโพธิ์ศรี, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองนกทา หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ศรี, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง AC สายบ้านสะพือ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ศรี แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4520 4801 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประมูล รับที่ ส.611/18 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้ายขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน เปลี่ยนแปลงกำหนดวันขายเอกสารเป็นตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4585 5255 ยานพาหนะ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส.610/18 ก.พ.57 ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 30 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 3-13 มีนาคม ติดต่อที่ แผนกบริหารพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4524 2434-6 ต่อ 22113 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา) สอบราคา รับที่ ส.609/18 ก.พ.57 จ้างเหมาซ่อมแซมและทาสีอาคารเรียน 2 อาคารเรียน 4 และอาคาเรียน 5 เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของวิทยาลัย อาชีวศึกษาสงขลา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.0 7431 3080 ต่อ 213, 414 ก่อสร้าง
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สอบราคา รับที่ ส.608/18 ก.พ.57 จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ สศอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2202 4280 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ประกวดราคา รับที่ ส.607/18 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม แบบ คสล. 2 ชั้น หมู่ที่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โทร.0 3424 8082 ต่อ 14 ก่อสร้าง
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.606/18 ก.พ.57 ซื้อวัสดุ เครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่ง) สำหรับใช้ปรุงอาหารเลี้ยงเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมดูแลของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 295 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์–วันที่ 6 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3237 3373 อาหาร
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ประกวดราคา รับที่ ส.605, ส.605.1/18 ก.พ.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 10 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองจัดหา/ฝ่ายพัสดุ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0 2433 2222 ต่อ 115-117 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลป่าโมก ประมูล รับที่ ส.604, ส.604.1, ส.604.1.1/18 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรและก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนจากเชิงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาถึงท่อเมนหลังที่ว่าการอำเภอป่าโมก, และโครงการปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำซอยป่าโมกราษฎร์บำรุง 7 (พระราชสุธรรมาภรณ์) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โทร.0 3566 1347 ก่อสร้าง
กรมธนารักษ์ ขายทอดตลาด รับที่ ส.603/18 ก.พ.57 ถุงกระสอบป่านบรรจุเหรียญกษาปณ์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 38,000 ใบ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กรมธนารักษ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2270 0457 อื่นๆ
เทศบาลตำบลกะรน สอบราคา รับที่ ส.600-ส.602/18 ก.พ.57 จ้างเหมาบริการบุคคลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 จำนวน 1 คน, สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 4 จำนวน 1 คน, สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 4 จำนวน 1 คน แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7633 3366 อื่นๆ
สถาบันโรคทรวงอก ประกวดราคา รับที่ ส.599, ส.599.1/18 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องเอกซเรย์ปอดระบบดิจิตอล 50 kw ชนิด 1 detector ใช้กับ Wall Stand Bucky (Digital Radiography for Chest X-ray) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ที่กลุ่มงานรังสีวิทยา สถาบันโรคทรวงอก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2547 0913 อื่นๆ
กรมการบินพลเรือน ประกวดราคา รับที่ ส.598, ส.598.1/18 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถดับเพลิงอากาศยาน จำนวน 6 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กลุ่มการเงิน กรมการบินพลเรือน เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2286 0482 ยานพาหนะ
กรมการบินพลเรือน ประกวดราคา รับที่ ส.597, ส.597.1/18 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกน้ำ ดับเพลิง จำนวน 9 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กลุ่มการเงิน กรมการบินพลเรือน เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2286 0482 ยานพาหนะ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ส.594-ส.596/18 ก.พ.57 ซื้อรถยนต์บรรทุก แบบตู้ทึบ ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ พร้อมติดตั้งประตูท้ายระบบไฮดรอลิก จำนวน 2 คัน ยื่นซองวันที่ 12 มีนาคม, ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ จำนวน 5 คัน ยื่นซองวันที่ 13 มีนาคม, ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งประตูท้ายระบบไฮดรอลิก จำนวน 3 คัน ยื่นซองวันที่ 14 มีนาคม แยกซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2831 3903 ยานพาหนะ
กรมการแพทย์ ประกวดราคา รับที่ ส.593, ส.593.1/18 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซักผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2557 ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2557 ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร.0 2517 4270-9 ต่อ 1183 อื่นๆ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.592/18 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ Current Transformer and Coupling Capacitor Voltage Transformer สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 มีนาคม ติดต่อที่ แผนกซื้องานวิศวกรรมระบบส่ง กองจัดหาต่างประเทศสายงานพัฒนาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2436 0241 อื่นๆ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ส.591/18 ก.พ.57 ซื้อระบบพัดลมไอน้ำ พร้อมการ ติดตั้ง จำนวน 9 ระบบ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป ยื่นซอง 17 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดหาระบบสารสนเทศและครุภัณฑ์สำนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2831 3424 อื่นๆ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ส.590/18 ก.พ.57 ซื้อ Dock Leveler (สะพานพาดลำเลียง) สำหรับศูนย์ไปรษณีย์ จำนวน 8 ตัว ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป ยื่นซอง 14 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2831 3903 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | [93] | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.