Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยกเลิก รับที่ ก.179/9 ม.ค. 58 ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานแขวนข้ามช่องแคบเขื่อนแม่กวงอุดมธารา บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศลงวันที่ 8 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-998333 ต่อ 418 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประมูล รับที่ ก.178/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมผิวทางแอสฟังท์ติกคอนกรีต สายทาง พจ.3117 (สายทาง บ่อทราย-วัดป่าเรไร) หมู่ที่ 7 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โทร.056-641624 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองพิจิตร ยกเลิก รับที่ ก.177/9 ม.ค. 58 ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ พนักงานดับเพลิง ครั้งที่ 3 ตามประกาศลงวันที่ 8 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โทร.056-613090 ก่อสร้าง
จังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ก.176/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องวิเคราะห์ หาชนิดผลึกในตัวอย่างธรณีวัตถุด้วยวิธีเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-222634 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดพังงา สอบราคา รับที่ ก.175/9 ม.ค. 58 จ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตลาดเก่าตะกั่วป่า ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 21 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โทร.076-422421 อื่นๆ
เทศบาลตำบลแพรกหา สอบราคา รับที่ ก.174/9 ม.ค. 58 จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมสถานเขาพังอิฐ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 มกราคม 2558 ติดต่อที่ หน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โทร.074-643276 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สอบราคา รับที่ ก.173/9 ม.ค. 58 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3,4 บ้านเนินเพิ่ม ตำบลหนองสรวง-หมู่ที่ 1 บ้านดงตะเคียน ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-511272 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ประมูล รับที่ ก.172/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์ดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-786399 ต่อ 12 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบราคา รับที่ ก.171/9 ม.ค. 58 จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องวัดสีตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 16 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-2555-2000 ต่อ 4221-4223 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประมูล รับที่ ก.170/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-803567 ต่อ 405 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านเพ ประกวดราคา รับที่ ก.169/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดตลาด ถนนและทางเท้า ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 21 – 29 มกราคม 2558 ติดต่อที่ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทร.038-653751-4 ต่อ 104 อื่นๆ
บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สอบราคา รับที่ ก.168/9 ม.ค. 58 จ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงาน เพื่อทำหน้าที่ทำความสะอาด(Cleaner) ประจำคลังสินค้า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 2 คน , สอบราคา จ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงาน เพื่อบริการรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานขายเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน แยกซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 15 – 21 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2254-3251 หรือคลังสินค้าท่าอากาศยานเชียงใหม่ โทร.053-201223,225 อื่นๆ
เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา รับที่ ก.167/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 4(แม่แตง) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานจัดซื้อและจัดจ้าง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครระยอง ถนนตากสินมหาราช จังหวัดระยอง โทร.038-620111 ต่อ 311 ก่อสร้าง
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ก.166/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาพญาไท จำนวน 2 เส้นทาง ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 12 – 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ส่วนกลาง อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2504-0187 ก่อสร้าง
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ก.165/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสียพื้นที่สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น จำนวน 9 เส้นทาง ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 12 – 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ส่วนกลาง อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2504-0187 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ประมูล รับที่ ก.164/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหนองชุมแสง จำนวน 2 โครงการ (โครงการงานเงินอุดหนุนทั่วไป และโครงการงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-704043 ต่อ 102 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ขายทอดตลาด รับที่ ก.163/9 ม.ค. 58 แบตเตอรี่ชำรุด รวม 142 หน่วย ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-600560 ก่อสร้าง
จังหวัดตราด โรงพยาบาลตราด สอบราคา รับที่ ก.162/9 ม.ค. 58 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 19 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.039-522722 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิเงทรา สอบราคา รับที่ ก.161/9 ม.ค. 58 จ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับการบริการด้านสุขอนามัย ของบุคลากร และนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 16 มกราคม 2558 ติดต่อที่ สำนักงานพัสดุกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิเงทรา ตู้ ปณ.21 ปทจ.พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-554985 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองพิจิตร ยกเลิก รับที่ ก.160/9 ม.ค. 58 ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท.4/12) ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ตามประกาศลงวันที่ 6 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานธุรการ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร ถนนบุษบา จังหวัดพิจิตร โทร.056-612124 ก่อสร้าง
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย สอบราคา รับที่ ก.159/9 ม.ค. 58 จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 21 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัย พณิชยการอินทราชัย เขตวังทอง กรุงเทพฯ โทร.0-2314-5401 ต่อ 116 ก่อสร้าง
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สอบราคา รับที่ ก.158/9 ม.ค. 58 จ้างเหมาจัดกิจกรรมวันมวยไทย เลื่อนวันเปิดซอง เป็นวันที่ 12 มกราคม 2558 ติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-2247-0013 ต่อ 1114 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลอีสาน ประกวดราคา รับที่ ก.157/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียงานศิลปกรรม จำนจวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 12 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-271315 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการก่อสร้างฯ ประกวดราคา รับที่ ก.156/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสนามฝึกทางยุทธวิธีของ กรมทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการ แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2558 จำนวน 62 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 12 มกราคม 2558 ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-245070-9 ต่อ 73354 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางตากที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ก.155/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี 2558 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ตาก-หนองเสือ ระหว่าง กม.95+425-กม.96+450 RT. ความยาวสุทธิ 1.025 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 12 มกราคม 2558 ติดต่อที่ สำนักงานแขวงการทางตากที่ 1 ต.ป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร.055-511675 ต่อ 18 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ยกเลิก รับที่ ก.154/9 ม.ค. 58 ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บานหนองแคน ตามประกาศลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-790799 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 60/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า(ดอนฉิมพลี) อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองจัดหา สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2551-8123-4 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 59/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองจัดหา สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2551-8123-4 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 58/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองจัดหา สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2551-8123-4 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง ประมูล รับที่ พิเศษ 57/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล ถนนสายบ้านดงดำ หมู่ที่ 2 – บ้านดอนเหียง หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-872510 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง ประมูล รับที่ พิเศษ 56/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล ถนนสายบ้านดงดำ หมู่ที่ 2 – บ้านดอนเหียง หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-872510 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ พิเศษ 55/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบสายแพรกเหรียง – ควนหินส้ม (ตอน 2) หมู่ที่ 7 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โทร.075-218262 ต่อ 226 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ พิเศษ 54/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบสายแพรกเหรียง – ควนหินส้ม (ตอน 2) หมู่ที่ 7 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โทร.075-218262 ต่อ 226 ก่อสร้าง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สอบราคา รับที่ พิเศษ 52/9 ม.ค. 58 จัดวื้อวัสดุวิทยาสาสตร์ จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 19 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2577-8400 ต่อ 5115 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 51/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศแบบโครล เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-244973 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 50/9 ม.ค. 58 ซื้อ FIRE PROTECTION SYSTEM พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 19 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2529-0674-7 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 49/9 ม.ค. 58 ซื้อ FIRE PROTECTION SYSTEM พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 19 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2529-0674-7 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประมูล รับที่ พิเศษ 47/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-803567 ต่อ 405 ก่อสร้าง
จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 46/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ประมาณ 745 ตร.ม.(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 3 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานก่อสร้างและพัดสุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.074-312419 ก่อสร้าง
จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 45/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 76 ตร.ม. (โครงสร้าง ต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 4 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 12 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานก่อสร้างและพัดสุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.074-312419 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ พิเศษ 44/9 ม.ค. 58 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องบริหารข้อเข่าและสะโพกแบบต่อเนื่อง จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 12 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ พิเศษ 43/9 ม.ค. 58 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 12 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ พิเศษ 42/9 ม.ค. 58 เชิญชวนทั่วไป ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการตู้คาบิเนทสำหรับการผ่าซาก จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 21 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ธรุการ ภาควิชาวีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-5375-6 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ พิเศษ 41/9 ม.ค. 58 เชิญชวนทั่วไป ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการตู้คาบิเนทสำหรับการผ่าซาก จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 21 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ธรุการ ภาควิชาวีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-5375-6 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดอนเมือง ประมูล รับที่ ก.153/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซอยโกสุมรวมใจ แยก 3, แยก 5, ซอย 7 แยก 9 แยก 13 และแยก 15 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแพง กรุงเทพฯ โทร.0-2565-9424-33 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดอนเมือง ประมูล รับที่ ก.152/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซอยสรณคมน์ 20 แยก 4 และแยก 8 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแพง กรุงเทพฯ โทร.0-2565-9424-33 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดอนเมือง ประมูล รับที่ ก.151/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซอยนาวงประชาพัมนา 9 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแพง กรุงเทพฯ โทร.0-2565-9424-33 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดอนเมือง ประมูล รับที่ ก.150/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซอยวัดเวฬุวนาราม 9 แยก , แยก1 ซอย 7 , แยก 1 ซอย 8, แยก 1 ซอย 9 และ แยก 1 ซอย 10 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแพง กรุงเทพฯ โทร.0-2565-9424-33 ก่อสร้าง
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง สอบราคา รับที่ ก.149/9 ม.ค. 58 ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงยานพาหนะประเภทรถปกติ จำนวน 473 รายการ ยื่นซองวันที่ 12 มกราคม 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ ติดต่อที่ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.038-437600 ยานพาหนะ
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกวดราคา รับที่ ก.148/9 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 100 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 13 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานคลัง กรมอุตุนิยมวิทยา บานา กรุงเทพฯ โทร.0-2399-4566 – 74 ต่อ 501 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน

หน้าแสดงข้อมูล : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.