Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
เทศบาลเมืองกะทู้ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 31/28 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก็ตโฮ่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองกะทู้ ถนนพิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต โทร.076-322139 ต่อ 104 ก่อสร้าง
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 30/28 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ 68 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยการถมดิน (แบบปรับราคาได้) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 กันยายน ติดต่อที่ สำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการภาค 2 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.0 3823 1145 ก่อสร้าง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สอบราคา รับที่ พิเศษ 29/ 28 ส.ค.57 ซื้อชุดทดสอบด้านอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2564 7000 ต่อ 71541 ยานพาหนะ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ประสงค์ รับที่ พิเศษ 28/ 28 ส.ค.57 จ้างควบคุมงานปรับปรุงระบบปรับความดันอากาศของอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ D โดยวิธีคัดเลือก ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2564 7000 ต่อ 71541 อื่นๆ
จังหวัดลำปาง สอบราคา รับที่ พิเศษ 27/28 ส.ค.57 ซื้อเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ 48 ชั่วโมง จำนวน 5 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5423 7400 ต่อ 6000-7 อื่นๆ
จังหวัดปทุมธานี สอบราคา รับที่ พิเศษ 26/28 ส.ค.57 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย อาคารที่ทำการ 5 ชั้น ลานจอดรถ ห้องสุขาชาย-หญิง ต้นไม้ สวนหย่อมรอบอาคาร ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2581 6454 ต่อ 204, 207 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี สอบราคา รับที่ พิเศษ 25/28 ส.ค.57 จ้างเหมางานขุดลอกและ ขนย้ายเลนในสระพักตะกอน จำนวน 2 บ่อ ณ สถานีผลิต-จ่ายน้ำคลองสิบสาม ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 กันยายน ติดต่อที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2577 2958 ก่อสร้าง
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 24/28 ส.ค.57  จ้างก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กผ้าใบยูนิล่อน กว้าง 13 เมตร ยาว 42 เมตร สูง 6 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 8 กันยายน ติดต่อที่ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2323 2853 ก่อสร้าง
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 23/28 ส.ค.57 ซื้อเครื่องอะไหล่แอร์เบรกสำหรับรถจักรดีเซลราง “DAEWOO” จำนวน 1 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 8-16 กันยายน ติดต่อที่ งานจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2220 4669 ยานพาหนะ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สอบราคา รับที่ พิเศษ 22/28 ส.ค.57 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ “ประกันภัย 200” ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 กันยายน ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงาน คปภ. เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2515 3995 ต่อ 5212, 5211 และ 5315/ อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สอบราคา รับที่ พิเศษ 21/28 ส.ค.57 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงาน คปภ. เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2515 3995 ต่อ 5315 อื่นๆ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สอบราคา รับที่ พิเศษ 20/28 ส.ค.57 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2244 2317 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 19/28 ส.ค.57 จ้างปรับปรุงหอประชุมประกายเพชร จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 5 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.0 ก่อสร้าง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบราคา รับที่ พิเศษ 18/28 ส.ค.57 ซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 กันยายน ติดต่อที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3828 5532 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ประมูล รับที่ พิเศษ 17/28 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้ายกระดับเลียบคลองมหาชัย หมู่ที่ 5 (ครั้งที่ 3) เริ่มตั้งแต่บริเวณท่าน้ำวัดโสภณาราม ไปทางทิศตะวันตก กว้าง 1.80 เมตร ยาว 195 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0 3445 7004-5 ต่อ 20 ก่อสร้าง
กรมช่างโยธาทหารเรือ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 16/28 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโรงอาหาร บริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคารจอดรถยนต์ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 สิงหาคม ติดต่อที่ แผนกการเงิน กรมช่างโยธาทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.0 2465 5362 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 15/28 ส.ค.57 จ้างก่อสร้าง ฐานตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็กรับคานห้องบรรยาย L.1-L.5 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 5-16 กันยายน ติดต่อที่ หน่วยพัสดุคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.0 7428 8041 ก่อสร้าง
จังหวัดจันทบุรี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 13, พิเศษ 14/28 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา (IV cath) จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลพระปกเกล้า และโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 10 แห่ง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อถุงมือตรวจโรค จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลพระปกเกล้า แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3932 7815 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 12/28 ส.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงที่พักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 กันยายน ติดต่อที่ แผนกพัสดุ สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3930 7274 ก่อสร้าง
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 11/28 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อประตูน้ำ ทองแดงเจือและเฟอรูลพิเศษ จำนวน 8 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 1-4 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2504 0187 อื่นๆ
เทศบาลเมืองระนอง ประมูล รับที่ พิเศษ 10/28 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนเรืองราษฎร์จากแยกโรงเรียนสตรีถึงสะพานคอซู้เจียง (ด้านทิศตะวันออก) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 4 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โทร.0 7782 3838 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูล รับที่ พิเศษ 9/28 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ขนาด 7 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 กันยายน ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5399 8333 ต่อ 413 ยานพาหนะ
กรมทางหลวง แขวงการทางตรัง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 8/28 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก บนทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ปริมาณงานรวม 3,359 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 3-12 กันยายน ติดต่อที่ แขวงการทางตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.0 7558 1215 ก่อสร้าง
จังหวัดขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 7/28 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารเภสัชกรรม, อาคารเอนกประสงค์และทางเชื่อมของโรงพยาบาลขอนแก่น ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4324 1463 อื่นๆ
จังหวัดอุบลราชธานี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 6/28 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มน้ำยาล้างไต ชุดที่ 1 จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 กันยายน ติดต่อที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4524 4973 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบราคา รับที่ พิเศษ 5/28 ส.ค.57 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร.0 2849 7538 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 4/28 ส.ค.57 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 2 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 กันยายน ติดต่อที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.0 7765 0073 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 3/28 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 203 รายการ ของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 3-12 กันยายน ติดต่อที่ ที่ทำการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4342 1251 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 2/28 ส.ค.57 เช่ารถยนต์ประเภทแวนตรวจการ (เกียร์อัตโนมัติ) ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี จำนวน 6 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 5-15 กันยายน ติดต่อที่ ห้องการเงิน สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5532 0097-99 ต่อ 12414 ยานพาหนะ
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 1/28 ส.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างอำนวยความปลอดภัย (ปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย) สายทาง พย.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1021-บ้านปาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.0 5315 2135-6 ก่อสร้าง
กองทัพภาคที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ส.647, ส.647.1/28 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างตึกแถว นายพัน 6 ครอบครัว ของกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (แผน 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 2 กันยายน ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที 1 เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2281 0754 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกวดราคา รับที่ ส.646/28 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อสายอากาศ ส่งสัญญาณเสียงและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 กันยายน ติดต่อที่ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4375 4237 อื่นๆ
เทศบาลตำบลหนองบัว ประกวดราคา รับที่ ส.645/28 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์จอ LED OUT Door Full Color Video Screen ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว จำนวน 1 ป้าย ขนาด 4.096 x 3.072 เมตร ความละเอียดมีระยะจุดภาพ 16 มม. พร้อมระบบส่งสัญญาณและติดตั้ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.0 4293 2191-3 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง ประกวดราคา รับที่ ส.644/28 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกพัฒนา-โคกศรีพัฒนา บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านโคกศรีพัฒนา หมู่ที่ 7 และโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 3 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4460 5024 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประกวดราคา รับที่ ส.643/28 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และท่อลอดเหลี่ยม คสล.จำนวน 36 โครงการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 1 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โทร.0 4249 2754 ก่อสร้าง
จังหวัดลำปาง สอบราคา รับที่ ส.642/28 ส.ค.57 ซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลวังเหนือ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โทร.0 5427 9100 ต่อ 167 ยานพาหนะ
องค์การจัดการน้ำเสีย ประกวดราคา รับที่ ส.641/28 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซม ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 กันยายน ติดต่อที่ กองพัสดุและบริการ องค์การจัดการน้ำเสีย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2273 8530 ต่อ 106 ก่อสร้าง
กรมการขนส่งทหารบก ประกวดราคา รับที่ ส.640, ส.640.1/28 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 6 สีกากีแกมเขียวหรือตามความต้องการของทางราชการ พร้อมติดฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม จำนวน 165 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 1 กันยายน ติดต่อที่ กองจัดหา กรมการขนส่งทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2241 5047 ยานพาหนะ
จังหวัดลำปาง สอบราคา รับที่ ส.637-ส.639/28 ส.ค.57 ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลลำปาง, สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำปาง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 กันยายน, สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาในรถ จำนวน 9 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5423 7400 ต่อ 6000-7 อื่นๆ
ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม สอบราคา รับที่ ส.636/28 ส.ค.57 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดสมุทรสงครามและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงพื้นที่โดยรอบอาคารและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0 3471 6873 ต่อ 108, 114 อื่นๆ
จังหวัดศรีสะเกษ ประกวดราคา รับที่ ส.635/28 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาล โพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.0885909321 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน ประมูล รับที่ ส.634, ส.634.1/28 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC จากถนนสายบ้านห้วยลึก-เชื่อมถนนสาย 304 หมู่ที่ 1 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 8 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3850 2244 ก่อสร้าง
กรมธนารักษ์ ประกวดราคา รับที่ ส.633, ส.633.1/28 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่อง Printer &Scanner ขนาดกระดาษ Ao พร้อมชุดควบคุมและบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ชุด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 กันยายน ติดต่อที่ สำนักการคลัง อาคารกรมธนารักษ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2270 1760 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ประกวดราคา รับที่ ส.632/28 ส.ค.57 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ ประจำปีงบประมาณ 2558, ประกวดราคา จ้างเหมาให้บริการบริหารระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมในอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ ประจำปีงบประมาณ 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 3-11 สิงหาคม ติดต่อที่ ส่วนคลัง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2210 4371-2 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา สอบราคา รับที่ ส.628-ส.631/28 ส.ค.57 จ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยนายเศียร-นายเกลื่อม มีบุญ บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองอู่ตะเภา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 กันยายน, สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยบ้านนางผ่องจิตร บ้านท่าแซ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองอู่ตะเภา, สอบราคาจ้างบุกเบิกยกระดับถนนลูกรังซอยบ้านนายวงศ์-บ้านนายจวบ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองอู่ตะเภา, สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายชาญ บ้านท่าแซ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองอู่ตะเภา แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.0 7431 8209 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ประมูล รับที่ ส.627/28 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 เริ่มจากถนนบ้านบ่อ-กระซ้าขาว ถึงบริเวณบ้านนายจลอง เหมือนถนอม, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างถนน AC หมู่ที่ 3 (ครั้งที่ 3) บริเวณปากซอยชลประทาน แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 กันยายน ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0 3484 5050 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ประกวดราคา รับที่ ส.626, ส.626.1/28 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยา Oxaliplatin 100 mg Injection จำนวน 1,100 ขวด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.0 4220 7375-80 อื่นๆ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขายทอดตลาด รับที่ ส.625, ส.625.1/28 ส.ค.57 เครื่องจักรกล ที่ใช้แล้ว จำนวน 8 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 1-12 กันยายน ติดต่อที่ แผนกพัสดุ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.0 5425 2876 และที่แผนกจำหน่ายพัสดุ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2436 0334 ยานพาหนะ
สถาบันโรคทรวงอก สอบราคา รับที่ ก.380, ก.381, ก.382/28 ส.ค. 57 ซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ Pipercillin sodium 4 g and Tazobactam Sodium 500 mg Inj. จำนวน 3,100 ขวด , สอบราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ Cefoperazone Sodium 1 g and Sulbactam Sodium 500 mg Inj. จำนวน 2,600 ขวด , สอบราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ Trimetazidine MR 35 mg tab จำนวน 246,000 เม็ด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันโรคทรวงอก อำเภอเมือง จังหวัดนนบุรี โทร.0-2547-0974 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล สอบราคา รับที่ ก.378, ก.379/28 ส.ค. 57 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 62 รายการ ของวิทยาเขตวังไกลกังวล , สอบราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 52 รายการ ของวิทยาเขตวังไกลกังวล ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-618514 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน

หน้าแสดงข้อมูล : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.