Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ประกวดราคา รับที่ ก.472/21 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 10 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-666114 ต่อ 14 ก่อสร้าง
โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี สอบราคา รับที่ ก.471/21 เม.ย.57 ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาท้องถิ่นตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-558851 อื่นๆ
เรือนจำกลางนครปฐม กรมราชทัณฑ์ สอบราคา รับที่ ก.470/21 เม.ย.57 ซื้อวัสดุต่อเติมอาคารฝึกวิชาชีพแดนหญิง จำนวน 45 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 22 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายฝึกวิชาชีพ เรือนจำกลางนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-251972 ต่อ 139 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลกระโสม สอบราคา รับที่ ก.469/21 เม.ย.57 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในชุมชน(CCTV) จำนวน 6 ชุด , สอบราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายเพ่อบริการประชาชน จำนวน 9 รายการ แยกซื้อแบบวันที่ 22 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง) และวันที่ 23 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โทร.076-496501 ต่อ 206 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สอบราคา รับที่ ก.468/21 เม.ย.57  ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2525-4147-50 ต่อ 1101,1109 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลจะทิ้งพระ ประกวดราคา รับที่ ก.467/21 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบทะเล หมู่ที่ 1,2 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจะทิ้งพระ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โทร.074-397420 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ประมูล รับที่ ก.466/21 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 9(บ้านวันครู) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ขอรับเอกสารในวันและเวลาราชการ ยื่นซองวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร.034-353051 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเกาะขวาง ประกวดราคา รับที่ ก.465/21 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างหินเชื่อมสะพานหนองยาว หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-454311 ต่อ 26 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี สอบราคา รับที่ ก.464/21 เม.ย.57 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้บริษัท เกรท ครีเอทีฟ เรียล เอสเตท จำกัด หมู่ที่ 7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-322040 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลตาจง สอบราคา รับที่ ก.463/21 เม.ย.57 ซื้อถังขยะ ขนาดความจุ 200 ลิตร จำนวน 350 ใบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 7 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-666191 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลตาจง สอบราคา รับที่ ก.462/21 เม.ย.57 ซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-666191 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลตาจง สอบราคา รับที่ ก.461/21 เม.ย.57 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (รวม 8 เครื่อง) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 7 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-666191 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สอบราคา รับที่ ก.460/21 เม.ย.57 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ รูปตัวยู พร้อมฝาปิดแบบเหล็ก สายบ้านนายถิ้น แก้วภักดี หมู่ที่ 5 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โทร.074-610877 ต่อ 104 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลท่าผา สอบราคา รับที่ ก.459/21 เม.ย.57 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์การศึกษา จำนวน 146 รายการ สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลท่าผา จำนวน 8 ศูนย์ ประจำปี 2557 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-828435 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกวดราคา รับที่ ก.458/21 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) จำนวน 1 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2942-8200-45 ต่อ 4307-9 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมธนารักษ์ สอบราคา รับที่ ก.457/21 เม.ย.57 จ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ระบบการจัดแสดงศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 เมษายน 2557 ติดต่อที่ คลังพัสดุ กลุ่มงานบริหาร สำนักกษาปณ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2834-8420 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ประกวดราคา รับที่ ก.456/21 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชลประทาน-บ้านครูไสว(ตอนที่ 6) หมู่ที่ 14,11,5,6 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โทร.074-691694 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ประมูล รับที่ ก.455/21 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-373138 ต่อ 25 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลกบินทร์ สอบราคา รับที่ ก.454/21 เม.ย.57 จ้างเหมาดัดแปลงรถบรรทุกขยะฯ จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2557 2555 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลกบินทร์ ถนนเจ้าสำอางค์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร. 037-283173 ยานพาหนะ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สอบราคา รับที่ ก.453/21 เม.ย.57  ซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนมาตรฐาน จำนวน 11 ชุด ขอรับเอกสารและยื่นซองตั้งแต่ บัดนี้ – 2 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0-2517-2046 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลสวนขัน ประมูล รับที่ ก.452/21 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1,3 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-361174 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร โดยโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ สอบราคา รับที่ ก.451/18 ม.ค.57  ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการด้ามกรอฟัน จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร.0-2328-6900-19 ต่อ 10456 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลพานทอง ประมูล รับที่ ก.450/21 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายอ้อมแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลพานทอง (ครั้งที่ 2) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โทร.038-451467 ต่อ 103 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประกวดราคา รับที่ ก.447, ก.447.1/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกน้ำเอนประสงค์ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จังหวัดตรัง โทร.075-274040 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกวดราคา รับที่ ก.445, ก.445.1/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดหัวหุ่นจำลองเพื่อการฝึกปฏิบัติสำหรับนิสิตทันตแพทย์ จำนวน 5 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-2649-5000 ต่อ 15238, 15851 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประมูล รับที่ ก.444/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงผิวจราจรและวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนโครงการหาชัย-มิตรภาพ หมู่ที่ 6 เริ่มต้นจากถนนพระราม 2 เข้าไปในซอย , ประมูล จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำทางเท้า คสล. ถนนซอยโครงการฮั่งชิว หมู่ที่ 5 เริ่มต้นจากถนนเลียบคลองเทพกาญจนาไปทางศาลเจ้าในโครงการฮั่งชิว ,ประมูล จ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินริมคลองคอกกระบือ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ลำคลอง หมู่ที่ 2 (ครั้งที่ 2) แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ถนนเอกชัย – บางบอน จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-823295 ต่อ 18 ก่อสร้าง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขายทอดตลาด รับที่ ก.442, ก.442.1/19 เม.ย.57 รถโดยสารที่ปลอดระวาง เป็นซาก ไม่มีทะเบียน จำนวน 72 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-2246-0974 ยานพาหนะ
กรมทางหลวง แขวงการทางสระบุรี ประมูล รับที่ ก.441, ก.441.1/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนภายในชุมชนการเคหะ 1 ช่วงที่ 2 จำนวน 9 งาน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสระบุรี กรมทางหลวง ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-211712 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสระบุรี สอบราคา รับที่ ก.440, ก.440.1/19 เม.ย.57 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตาลเดี่ยว-ซับบอน ปริมาณงาน 5,030 เมตร ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 7 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสระบุรี กรมทางหลวง ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-211105 ก่อสร้าง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ประมูล รับที่ ก.439/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาจัดทำอาหาร สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ภาคเรียนที่ 1/2577 ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 24 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ธุรการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร.038249881 อาหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.437, ก.438/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร สปช.008 โรงเรียนบ้านเขาชก(เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ในเขตตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-455921 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ ก.435/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ คือ ถนน อบจ.รย.0218 และ อบจ.รย.0219 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทร.038-617430 ก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ประกวดราคา รับที่ ก.434, ก.434.5/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง โทร.035-625161 ต่อ 163 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกวดราคา รับที่ ก.433, ก.433.1/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานรงงาน ด้านการประกอบอาหาร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ทร.0-2248-3834 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา ประกวดราคา รับที่ ก.432, ก.432.1/19 เม.ย.57 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-102153 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประมูล รับที่ ก.431/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี , ประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมเหล็ก สายหมู่ที่ 7-6 บ้านหนองฟัก ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาอเนกประสงค์วัดป่าเขาสัมมะงา หมู่ที่ 1 บ้านวังตะเคียน ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมพบึง จังหวัดราชบุรี แยก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-338612 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประมูล รับที่ ก.430/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างถมดินขยายพื้นที่สวนสาธารณะบึงกระจับ (ส่วนต่อขยาย) หมู่ที่ 11 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลกระจับ) , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลกรับใหญ่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลท่าผา ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี แยก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-338612 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองพนัสนิคม ประมูล รับที่ ก.429, ก.429.1/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. และระบบสาธารณูปโภค บริเวณถนนศรีกุญชร(โรงไม้ขีด) ช่วงที่ 1 อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองพนัสนิคม โทร.038-787947- ต่อ 108 ก่อสร้าง
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ก.427, ก.427.1/19 เม.ย.57 จัดซื้อ Electrolytic Cathode Copper จำนวน 2,206 เมตริกตัน ขอเลื่อนวันยื่นซองออกไปก่อน และจะแจ้งกำหนดซองใหม่ให้ทราบต่อไป ติดต่อที่ งานดำเนินการจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้านครหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0-2220-5415 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 ประกวดราคา รับที่ ก.426, ก.426.1/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 832 ลูกบาศก์เมตร ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 24 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-302073-4 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2(ทุ่งสง) ประกวดราคา รับที่ ก.425/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 4110 ตอนทุ่งใหญ่ –บางรูป ระยะทาง 0.580 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2(ทุ่งสง) กรมทางหลวง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-302020 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงรายที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ก.424/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ปริมาณงาน 15,875.000 ตร.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1155 ตอนควบคุม 0102 ตอนทรายกาด-บ้านลุง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงรายที่ 2 กรมทางหลวง ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โทร.054-883515 ก่อสร้าง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ก.423/19 เม.ย.57 ซื้ออุปกรณ์ปิดผนึกกล่องสำเร็จรูปแบบ ก ข และ ค จำนวน 6,000,000 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2557 ในเวลาปฏิบัติงานเป็นต้นไป ยื่นซอง 15 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2831-3902-3 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ก.422/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่แขวงสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 12 – 27 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2831-3461 ก่อสร้าง
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ก.421, ก.421.1/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตรองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2557 ติดต่อที่ แผนกควบคุมการจัดหา กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2580-1185 เครื่องแต่งกาย
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ก.420, ก.420.1/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตเสื้อยืดคอรูปตัววี (สีพรางลายดิจิตอล) จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2557 ติดต่อที่ แผนกควบคุมการจัดหา กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2580-1185 เครื่องแต่งกาย
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประกวดราคา รับที่ ก.419/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกท้ายติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร.053-612016 ต่อ 111
กรมทางหลวง แขวงการทางระยอง ประกวดราคา รับที่ ก.418/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข 364 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองระยอง ปริมาณงาน 48 ต้น ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทร.038-611590 ต่อ 112,113
จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ ก.417/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูง (16 Slice) ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา อาคารพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-235249
จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ ก.416/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูง (64 Slice) ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 6 รายการ ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา อาคารพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-235249

หน้าแสดงข้อมูล : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.