Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองเร่ สอบราคา รับที่ ช.1241/22 ต.ค.57 ซื้อเครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแยกขนาด (Sieving Machine) จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทร.0-22023574 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกวดราคา รับที่ ช.1240/22 ต.ค.57 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (แบบขาว) ขนาดเอ 4 หนาไม่น้อยกว่า 80 แกรม จำนวน 33,000 รีม ขอรับเอกสารตั้งแต่ 31 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21418635 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกวดราคา รับที่ ช.1238-1239/22 ต.ค.57 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (แบบขาว) ขนาดเอ 4 หนาไม่น้อยกว่า 80 แกรม จำนวน 33,000 รีม ขอรับเอกสารตั้งแต่ 31 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21418635 ก่อสร้าง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด(ปณท) ประกวดราคา รับที่ ช.1237/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซื้อแบบตั้งแต่ 29 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-28313098 ก่อสร้าง
จังหวัดนครปฐม ประมูล รับที่ ช.1236/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-242092 ต่อ 108 ก่อสร้าง
จังหวัดนครปฐม ประมูล รับที่ ช.1234-1235/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-242092 ต่อ 108 ก่อสร้าง
องค์การคลังสินค้า ประกวดราคา รับที่ ช./22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ โครงการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายและระบบงาน ERP ทดแทน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง องค์การคลังสินค้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25075261 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวง แขวงการทางชัยนาท ประกวดราคา รับที่ ช.1232/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 3211 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าหันคา – กะบกเตี้ย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุแลสัญญา แขวงการทางชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.056-411649 ต่อ 12 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.1231/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.3245 – บ้านเขาพริก อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.3245 – บ้านหนองใหญ่ทับเจ๊ก อำเภอบ่อทอ จังหวัดชลบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.038-202043-47 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.1230/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.3245 – บ้านเขาพริก อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.3245 – บ้านหนองใหญ่ทับเจ๊ก อำเภอบ่อทอ จังหวัดชลบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.038-202043-47 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลท่าหลวง ประกวดราคา รับที่ ช.1229/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลจำปา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-341769 ต่อ 114 ก่อสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี ที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ ประกวดราคา รับที่ ช.1228/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายข้างนิคมคามิเลียน หมู่ 2 – หมู่ 9 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองอำเภอศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-276410 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองสวรรค์โลก ประมูล รับที่ ช.1227/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถดูดสิ่งปฏิกูล,รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสวรรค์โลก ถนนหน้าเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.055-641373 ต่อ 209 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล ยกเลิก รับที่ ช.1226/22 ต.ค.57 ประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 1,ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.3 จำนวน 1 หลัง ตามประกาศลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.056-928284 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก ประกวดราคา รับที่ ช.1225/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลและอุปกรณ์ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โทร.088-5094062 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ ช.1224/22 ต.ค.57 ซื้อเครื่องผสมสารละลาย (Vortex mixer) จำนวน 71 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-673732-3 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22980244 อื่นๆ
สวนสัตว์นครราชสีมา สอบราคา รับที่ ช.1223/22 ต.ค.57 จ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพของเสียผสมในสวนสัตว์ จำนวน 1 รายการ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-934532 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลชุมพล ประมูล รับที่ ช.1222/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปา ผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลชุมพล,ประมูล จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสูง สถ.ศพด.3 หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โทร.074-635060 ต่อ 103 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลชุมพล ประมูล รับที่ ช.1221/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปา ผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลชุมพล,ประมูล จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสูง สถ.ศพด.3 หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โทร.074-635060 ต่อ 103 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ ประกวดราคา รับที่ ช.1220/22 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างยกระดับมาตรฐานทาง สายแยก 225 – แยก ทช.ชย.3019 บ้านห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ,ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับมาตรฐานทาง สายแยก ทล.225 – แยก ทช.ชย.3019 อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานทาง สายแยก ทล.2359 – บ้านลาดไทรงาม อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานทาง สาย บ้านหนองฉิม – แยก ทล.2369 อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-821990
จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ยกเลิก รับที่ ช.1219/22 ต.ค.57 ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องระบบการล้างและฆ่าเชื้อโรคสายอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 ชุด ตามประกาศลงวันที่ 19 กันยายน 2557 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.055-832601 ต่อ 2133,2177
องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ประมูล รับที่ ช.1218/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านย่านยาว หมู่ที่ 12 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โทร.056-900676 ต่อ 16
เทศบาลนครพิษณุโลก ประมูล รับที่ ช.1216-1217/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธบูชา (สะพานนเรศวร – สะพานเอกาทศรถ) โดยปู AC ทับผิวจราจรเดิม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก ถนนบรมไตรโกนารถ 2 จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-983221-30 ต่อ 114-116
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา ประกวดราคา รับที่ ช.1214-1215/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองไทรมาส หมู่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา จำนวน 1 แห่ง ความยาว 40.00 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โทร.076-460603-5
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา ประกวดราคา รับที่ ช.1212-1213/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนสามแยก ทล.4090 – โครงการพระราชดำริฯ ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โทร.076-460603-5
จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ ช.1211/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-235078
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ประกวดราคา รับที่ ช.1210/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านต้นกอก หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทร.054-684111
องค์การบริหารส่วนตำลเขาดิน ประกวดราคา รับที่ ช.1209/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหาดเสลา หมู่ที่ 1,บ้านเขาดินใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-217702 ต่อ 15
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ประมูล รับที่ ช.1208/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรทาง AC สายบ้านท่าทองใหม่ – บ้านกระแดแจะ หมู่ที่ 3,สายบ้านท่าทองใหม่ – บ้านบางสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ จำนวน 2 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-379769
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (เชียงใหม่) ประกวดราคา รับที่ ช.1206-1207/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อมาตรวัดน้ำตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ขนาด Ø1/2” จำนวน 25,000 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-038500 ต่อ 4101,4103
เทศบาลตำบลท่าหลวง ประกวดราคา รับที่ ช.1205/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลจำปา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-341769 ต่อ 114
กรมทางหลวง แขวงการทางบุรีรัมย์ ประกวดราคา รับที่ ช.1203-1204/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0301 ตอน หนองมัน – หนองกี่,ประกวดราคา จ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2061 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยตะกั่ว – พุทไธสง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-611657 ต่อ 109
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ สอบราคา รับที่ ช.1201-1202/22 ต.ค.57 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 9,หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 โครงการ,สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาถังแรงดันแบบกาวไนท์ ขนาด 500 ลิตร ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 3 โครงการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โทร.036-792455
สถาบันธัญญารักษ์ สอบราคา รับที่ ช.1200/22 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงเฟาวเลอร์ ชนิด 2 ไก และชนิด 3 ไก จำนวน 81 เตียง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันธัญญารักษ์ อำภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25310080-4 ต่อ 466,484
เทศบาลตำบลดีลัง สอบราคา รับที่ ช.1199/22 ต.ค.57 จ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ขนาด 51 – 80 สถ.ศพด.2 และอาคารห้องครัว – ห้องน้ำ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร.036-436100
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ประมูล รับที่ ช.1198/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น จำนน 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 แบบตอกเสาเข็ม สน.ศท.4/12 จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โทร.036-627377
องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา ประมูล รับที่ ช.1197/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวจราจร AC สายพหลโยธิน – คูคต-หันตะเภา หมู่ที่ 3-4 ตำบลหันตะเภา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-799123 ต่อ 11
เทศบาลตำบลแม่ยาว สอบราคา รับที่ ช.1194-1196/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล.บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 16 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย,สอบราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 8 บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย,สอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านบริวาร,บ้านอาดุ,บ้านอาผ่า,บ้านอาจ่า,บ้านจะแล,บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 11 จำนวน 6 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-737359 ต่อ 201
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ ช.1192-1193/22 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก จำนวน 5 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557,สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างเครื่องมือด้วยคลื่นความถี่ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง ถนนสุขุมวิท จังหวัดระยอง โทร.038-612276
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ประมูล รับที่ ช.1191/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โทร.043-418053
เทศบาลเมืองนครนายก ประมูล รับที่ ช.1190/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองนครนายก ถนนสุวรรณศร จังหวัดนครนายก โทร.037-314263
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประกวดราคา รับที่ ช.1189/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลิง หมู่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-993026
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประกวดราคา รับที่ ช.1188/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC บ้านหัวช้าง หมู่ 3 – บ้านหนองบัวกาเหรียญ หมู่ 1 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-731076
ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ยกเลิก รับที่ ช.1187/22 ต.ค.57 ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศศาลอุทธรณ์ภาค 7 ตามประกาศลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนคลัง งานพัสดุ สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 7 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25412103
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.1293/22 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยงานทาง งานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย สาย สบ.5043 แยกทางหลวงหมายเลข สบ.3021-บ้านหนองน้ำใส อำเภอเมือง, หนองแซง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.0 3622 5448 ต่อ 102, 103 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.1292/22 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยงานทาง งานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย สาย สบ.5043 แยกทางหลวงหมายเลข สบ.3021-บ้านหนองน้ำใส อำเภอเมือง, หนองแซง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.0 3622 5448 ต่อ 102, 103 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.1291/22 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐาน ถนนสายแยก ทล.1-บ.เตาปูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.0 3622 5448 ต่อ 102, 103 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.1290/22 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐาน ถนนสายแยก ทล.1-บ.เตาปูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.0 3622 5448 ต่อ 102, 103 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ประกวดราคา รับที่ ส.1289/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟู หนองขุนหมา หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี รหัสโครงการ อน.11-6-082 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 24 ตุลาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.0 3622 5241 ต่อ 111, 115 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ประกวดราคา รับที่ ส.1288/22 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟู หนองขุนหมา หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี รหัสโครงการ อน.11-6-082 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 24 ตุลาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.0 3622 5241 ต่อ 111, 115 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.