Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 41/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองหนองจิกสี – บึงทับจั่น หมู่ที่ 9,3 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-2651-4 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 41/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองอ้อ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-2651-4 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 41/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองหนองตาหยาก ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-2651-4 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 41/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองบึงนาราง-ทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 1,9 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-2651-4 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 41/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองบึงเต้า หมู่ที่ 1 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-2651-4 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 41/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วยปากขวาน หมู่ที่ 1 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-2651-4 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 41/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองทองหลาง ช่วง 1 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-2651-4 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 41/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองธรรมชาติ ตำบลวังหว้า ,ดงบัวคำ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-2651-4 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ประมูล รับที่ ก.483/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขยายผิวทางพร้อมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน และก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำยบพรหมพิราม ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-369292 ต่อ 107 ก่อสร้าง
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.482/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่อง อะไหล่สำหรับรถสินค้า จำนวน 1 รายการ (2,126 อัน) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ –29 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2220-4669 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ประกวดราคา รับที่ ก.481/23 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อซอฟต์แวร์ พร้อมติดตั้งสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2142-2472 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต สอบราคา รับที่ ก.480/23 ก.ค. 57 ซื้อยา จำนวน 6 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ คลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2528-7800 ต่อ 57184 อื่นๆ
จังหวัดสมุทรปราการ สอบราคา รับที่ ก.479/23 ก.ค. 57 ซื้อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองสำดรงและคลองเชื่อมต่อ จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2380-1169 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ก.478/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำไปสร้างบ้านให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ประจำป 2557 จำนวน 24 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.086-4482567 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกวดราคา รับที่ ก.477/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานก่อสร้างถนนรอบอาคารพิริยราม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-2310-8054-5 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกวดราคา รับที่ ก.476/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานปรับปรุงพื้นที่อาคารจอดรถ ชั้นที่ 3-5 เพื่อใช้เป็นที่ทำการและห้องปฏิบัติการสาขาวิชารังสีเทคนิค ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-2310-8054-5 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกวดราคา รับที่ ก.475/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2942-8200-45 ต่อ 4307-9 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกวดราคา รับที่ ก.474/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ทำความสะอาด อาคารสารนิเทศ 50 ปี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2942-8200-45 ต่อ 4307-9 อื่นๆ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขายทอดตลาด รับที่ ก.473/23 ก.ค. 57 ซากพัสดุชำรุด จำนวน 37 รายการ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารกลาง กรมพัมนาพลังงานทแทนและอนุรักษ์พลังงาน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2223-0021-9 ต่อ 1318 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวง แขวงการทางขอนแก่นที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ก.472/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0501 ตอน ท่าพระ-ขอนแก่น และทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0502 ตอน ขอนแก่น – หิเนดาด ปริมาณงาน 2 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานัพสดุและสัญญา แขวงการทางขอนแก่นที่ 1 กรมทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-247548 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ก.471/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อดสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองจัดหา สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2551-8123-4 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมูล รับที่ ก.469, ก.470/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคันคลองนครหลวงฝั่งใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลลำไทร เชื่อม ถนนโรจนะ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-796450 ก่อสร้าง
เทศบาลนครนครราชสีมา ประมูล รับที่ ก.468/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 86 ซุ้ม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง ทเสบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-234734 ต่อ 1409 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประมูล รับที่ ก.467/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม จังหวัดตาก โทร.055-518315 ยานพาหนะ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ก.466/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณ ทดแทนและอุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณเพิ่มเติม ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 1 – 13 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป กองจัดหาต่างประเทศ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2590-5324 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.465/23 ก.ค. 57 จัดหาและจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230/115 kV สุราษฎร์ธานี สำหรับโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อสภาพตาม อายุการใช้งานระยะที่ 1 : ส่วนสถานีไฟฟ้าแรงสูง เลื่อนวันกำหนดเปิดซองเป็นวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกจ้างงานวิศวกรรมระบบส่ง กองจัดหาต่างประเทศสายงานพัฒนาระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2436-0242 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ประมูล รับที่ ก.464/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ 1 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โทร.077-813257 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา ประกวดราคา รับที่ ก.463/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรองปี 2557 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 1 – 14 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้)ยะลา ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โทร.073-266838 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ ก.456/23 ก.ค. 57  จ้างดำเนินการจัดสัมมนาส่งเสริม sme ใช้ ICT ภาคเหนือ(5 จังหวัดภาคเหนือ) ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ซอฟต์แวร์ ไม่ใช้ไม่ตาย แต่น่าเสียดาย ถ้าไม่ได้ใช้”โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ยื่นซองวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ขอรับเอกสารได้ในวันและเวลาราชการ ติดต่อที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-247282 ต่อ 115 อื่นๆ
จังหวัดตราด โรงพยาบาลตราด สอบราคา รับที่ ก.455/23 ก.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือด จำนวน 5 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.039-522722 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ สอบราคา รับที่ ก.454/23 ก.ค. 57 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โทร.056-489873 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประมูล รับที่ ก.453/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 13 เส้นทาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-858255 ก่อสร้าง
รับที่ ก.452/23 ก.ค. 57 สอบราคาประกวดราคา . อกทั้งหมด
กรมพัฒนาที่ดิน สอบราคา รับที่ ก.451/23 ก.ค. 57 จ้างปรับปรุงถนนผิวหินคลุกภายในศูนย์วิจัยและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2579-1753
สำนักำงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สอบราคา รับที่ ก.450/23 ก.ค. 57 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มการคลัง สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ โทร.0-2280-2917
กรมพัฒนาที่ดิน ขายทอดตลาด รับที่ ก.449/23 ก.ค. 57 ครุภัณฑ์เก่าชุด จำนวน 11 รายการ และครุภัณฑ์ เก่าชำรุด (ปก.) จำนวน 4 รายการ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2579-5213
จังหวัดสมุทรสงคราม ประกวดราคา รับที่ ก.448/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการศูนย์เกษตรและประมงแปรรูปครบวงจร จำนวน 2 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-711903
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 2(สระบุรี) ประกวดราคา รับที่ ก.447/23 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการงานฉาบผิวพาราสเลอรี่ชีล สาย สบ.3050 แยก ทล.362 – บ.ปากบาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 3.500 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วน อำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 2(สระบุรี) กรมทางหลวงชนบท ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225240
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 2(สระบุรี) ประกวดราคา รับที่ ก.446/23 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนน สาย ลบ.4062 แยก ทล.2344 – บ.ยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.888 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 2(สระบุรี) กรมทางหลวงชนบท ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225240
เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูล รับที่ ก.445/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างทางข้ามคลองและขยายสะพาน จำนวน 4 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-511047 ต่อ 106
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.444/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และงานก่อสร้าง , ปรับปรุงลานกีฬาและอื่น ๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต 10/1 ขอเปลี่ยนแปลงวันเสนอราคาเป็นวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง กองประมูล การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-2351-6144
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแพร่ ประกวดราคา รับที่ ก.443/23 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสายแยก ทล.101-บ.แม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานทางหลวง ชนบทจังหวัดแพร่ กรมทางหลวงชนบท ตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร.054-649711-12
จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ ก.442/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยาทางการแพทย์จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-235078
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครสวรรค์ ประกวดราคา รับที่ ก.441/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ,งานก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล และงาน.ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 5 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครสวรรค์ กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-802721
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครสวรรค์ ประกวดราคา รับที่ ก.440/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต และงานผิวทางเคพซีล จำนวน 5 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครสวรรค์ กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-802721
อำเภอชะอำ ประกวดราคา รับที่ ก.439/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองเขื่อน เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี อาคารที่ว่าการอำเภอชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.032-472502
กรมทางหลวง แขวงการทางขอนแก่นที่ 2(ชุมแพ) ประกวดราคา รับที่ ก.438/23 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนควบคุมที่ 0202 ตอนเกษตรสมบูรณ์ – คอนกสาร ระหว่าง กม.86+790-กม.88+691 ปริมาณงาน 17,061.000 ตร.ม. ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ แขวงการทางขอนแก่นที่ 2(ชุมแพ) กรมทางหลวง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โทร.043-311202
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางธนบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.398, ส.398.1/23 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.13+660-กม.13+860 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ปริมาณงาน 6,880 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางธนบุรี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร.0 2435 8290 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางธนบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.397, ส.397.1/23 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ ASPHALE CONCRETE HOT MIX ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ระหว่าง กม.1+275-กม.1+880 ทางหลัก ด้านซ้ายทาง, ระหว่าง กม.0+890-กม.1+920 ทางหลัก ด้านขวาทาง และที่ กม.6+900 บริเวณสะพานกลับรถ (หัวกระบือ) ปริมาณงาน 750 ตัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางธนบุรี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร.0 2435 8290 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ประกวดราคา รับที่ ส.396/23 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องเอกซเรย์ ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 KW จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.0 422 7375-80 ต่อ 1603 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.