Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช สอบราคา รับที่ ช.827/17 ต.ค.57 ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โทร.077-651272 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ ประมูล รับที่ ช.826/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 1,บ้านซับสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลสุขสำราญ จำนวน 2 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-241848 ต่อ 5 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลปราสาททอง ยกเลิก รับที่ ช.825/17 ต.ค.57 ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างลานกีฬามีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-262820 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ช.823-824/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ Motorized Pulley และชุดควบคุมการทำงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557,ประกวดราคา ซื้อสายพาน Stell cord belting จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกจัดหา กองพัสดุและจัดหา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.054-254399 หรือที่แผนกจัดหาเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนา สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-24367323 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ประมูล รับที่ ช.822/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทับวัง หมู่ที่ 16 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร,ประมูล จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านเขาเกรียบ หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โทร.077-510592 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ประมูล รับที่ ช.821/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน AC สายบ้านห้วยยางหลวง – บ้านอมลาน หมู่ 6 บ้านโม่งหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-106067 ต่อ 104 ก่อสร้าง
จังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประกวดราคา รับที่ ช.820/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ขนาด 30 เตียง จำนวน 1 หลัง ณ โรงพยาบาลลี้ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร.053-093725 ต่อ 103 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประมูล รับที่ ช.819/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเสริมผิว AC สายบ้านเกษแก้ว – บ้านแม่ข้าวต้ม,สายบ้านเกษแก้ว,สายบ้านร่องก๊อ – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทร.053-706081-16 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สอบราคา รับที่ ช.818/17 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์ รายการเตาอบอุตสาหกรรม และเครื่องทดสอบความแข็ง จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.056-717115 อื่นๆ
เทศบาลตำบลวังทอง สอบราคา รับที่ ช.817/17 ต.ค.57 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) บ้านคลองอึ่งดำ หมู่ 7 เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โทร.037-449901 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว ประกวดราคา รับที่ ช.816/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว จำนวน 6 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร.032-739046 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ยกเลิก รับที่ ช.815/17 ต.ค.57 ประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) จำนวน 1 หลัง ตามประกาศลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-120661 ต่อ 3 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ ประกวดราคา รับที่ ช.814/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างกำจัดขยะมูลฝอย ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2558 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-878113-5 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง ประกวดราคา รับที่ ช.813/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงบำรุงพิเศษซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านท่าชะมวง – บ้านท่ามะปราง หมู่ที่ 8,12 และ 13 ตำบลท่าชะมวง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โทร.074-389085 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกวดราคา รับที่ ช.811-812/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว x 35 นิ้ว จำนวน 45,500 รีม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25047124 อื่นๆ
องค์การจัดการน้ำเสีย ประกวดราคา รับที่ ช.809-810/17 ต.ค.57 จ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำสียขนาดเล็กเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและบริการ องค์การจัดการน้ำเสีย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-22738530-9 ต่อ 106
องค์การจัดการน้ำเสีย สอบราคา รับที่ ช.808/17 ต.ค.57 จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยในระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลตำบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 คน ระยะเวลาตั้งแต่ พฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและบริการ องค์การจัดการน้ำเสีย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-22738530-9 ต่อ 106
การประปานครหลวง ประสงค์ รับที่ ช.807/17 ต.ค.57 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร จำนวน 5 งาน ซื้อแบบตั้งแต่ 30 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนกลาง กองจัดจ้าง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-25040187
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ช.806/17 ต.ค.57 ขายวัสดุชำรุดรายการเปลือกมาตรวัดน้ำ(ทองบรอนซ์) และเปลือกมาตรวัดน้ำ(เหล็กหล่อ) จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 3 – 12 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-25040187 ต่อ 1421
จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ ช.805/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-27018145
กรมธนารักษ์ ประกวดราคา รับที่ ช.803-804/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเหล็กเพลากลม สำหรับผลิตดวงตราเหรียญกษาปณ์ จำนวน 2 ประเภท ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-26186335
กรมธนารักษ์ ประกวดราคา รับที่ ช.801-802/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 3 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-26186335
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า ประกวดราคา รับที่ ช.800/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,070 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ช.799/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า จำนน 65 สถานี สำหรับลูกค้าในกลุ่มพื้นที่อุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจโรงแรม และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25905835
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ช.797-798/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อด้ายเย็บ พอลิเอสเทอร์ (สีกากีแกมเขียว เบอร์ 40 ความยาวหลอดละ 10,000 หลา) จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกควบคุมการจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25801185
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ช.795-796/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุซ่อมครุภัณฑ์โลหะ (ชิ้นส่วนซ่อมตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้า) จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกควบคุมการจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25801185
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3(ภาคใต้)จ.ยะลา ประกวดราคา รับที่ ช.794/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อพัสดุรองปี 2557 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 27 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน แผนกบริหารพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โทร.073-262838
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประมูล รับที่ ช.793/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางสเลอลี่ซีล สายบ้านโคกเพชร – บ้านโคกกรวด (ช่วงบ้านโคกเพชร – สายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 14 บ้านโคกเพชร, ประมูล จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางสเลอลี่ซีล สายแยกมิตรภาพ – บ้านโป่งแมลงวัน หมู่ที่ 5 บ้านโป่งแมลงวัน, ประมูล จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด หมู่ที่ 6 บ้านสระมโนรา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-305345 ต่อ 14
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประกวดราคา รับที่ ช.792/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-993026
เทศบาลตำบลตึกคัก ประมูล รับที่ ช.790-791/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างติดตั้งระบบไฟจราจร สัญญาณไฟกระพริบ และป้ายแจ้งเตือนตำบลคึกคัก จำนวน 5 จุด บริเวณหมู่ที่ 1-5 ตำบลคึกคัก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โทร.076-487235 ต่อ 202
กรมทางหลวง แขวงการทางแพร่ ประกวดราคา รับที่ ช.788-789/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ – แยกแม่แขม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร.054-511574 ต่อ 21
จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ ช.786-787/17 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 2 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557,ประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-235254
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประกวดราคา รับที่ ช.781-785/17 ต.ค.57 แก้ไขด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทรัพย์ศิลา หมู่ที่ 19 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทรัพย์ศิลา หมู่ที่ 19 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) จำนวน 1 หลัง,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านชลประทานเทพนิมิต หมู่ที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง,ประกวดราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านด่านช้าง หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-595640 ต่อ 17
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ส.1033/17 ต.ค.57 ซื้อชุดฝึก CNC ขนาดเล็ก 4 ชุด เพื่อใช้ในราชการของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์, สอบราคาซื้อเครื่องมือวัดคุณสมบัติทางกายภาพของอากาศแบบสนาม 1 ชุด, สอบราคาซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศพร้อมวัดอัตราการไหลแบบสนาม จำนวน 1 ชุด, สอบราคาซื้อเครื่องมือวัดปริมาณมลภาวะมวลอณูในอากาศ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในราชการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์, สอบราคาซื้อชุดทดสอบความชื้นในอาหารที่ระเหยน้ำยาก จำนวน 1 ชุด, สอบราคา ซื้อชุดปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในราชการของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์, สอบราคาซื้อกล้องดิจิตอลความละเอียดสูงพร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในราชการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์, สอบราคาซื้อชุดฝึกเซ็นเซอร์ทรานสดิวเซอร์ จำนวน 1 ชุด, สอบราคาซื้อเครื่องมือรักษาระดับความเย็นสำหรับอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ 1 ชุด เพื่อใช้ในราชการสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องค์รักษ์) อำเภอองครักษ จังหวัดนครนายก โทร.0 2649 5460 อื่นๆ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ประกวดราคา รับที่ ส.1032/17 ต.ค.57 จัดหาและจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 kV ตะกั่วป่าใหม่ (GIS) สำหรับโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 1: ส่วนสถานีไฟฟ้าแรงสูง เลื่อนกำหนดเปิดซองจากวันที่ 25 กันยายน 2557 เป็นวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองจัดหาต่างประเทศสายงานพัฒนาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2436 0242 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สอบราคา รับที่ ส.1031/17 ต.ค.57 จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงาน คปภ. ภาค 11 สุราษฎร์ธานี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักงาน คปภ. ภาค 11 สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 5311 2730-1 และสำนักงาน คปภ. เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2515 3995 ต่อ 5315, 5211, 5212 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ประมูล รับที่ ส.1030/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดกลาง บ้านวังลำใต้ หมู่ที่ 2, โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านวังลำเหนือ หมู่ที่ 4 และโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเขาพรุเสม็ด หมู่ที่ 1 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทร.0 7526 4054 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร ประกวดราคา รับที่ ส.1029/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์ฯ (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5635 4258 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ประกวดราคา รับที่ ส.1028/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านวังหมี หมู่ที่ 1 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 22 ตุลาคม ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4424 9156 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหัวดง สอบราคา รับที่ ส.1027/17 ต.ค.57 จ้างโครงการซ่อมบำรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้าน โคกงู-บ้านโคกกลาง ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 สาย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4370 6865 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา ประมูล รับที่ ส.1026/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศถ.ศพด.2) เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากวัดกำแพง*วัดสะแก หมู่ที่ 1 บ้านวัดกำแพง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โทร.0 5649 9337 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ประกวดราคา รับที่ ส.1025/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3533 0464 ต่อ 16 ก่อสร้าง
องค์การคลังสินค้า ประสงค์ รับที่ ส.1024/17 ต.ค.57 จำหน่ายกระสอบเปล่าใช้แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 338,354 ใบ แบ่งเป็นกระสอบเปล่าใช้แล้วมีตรา จำนวน 138,810 ใบ และกระสอบเปล่าใช้แล้วไม่มีตรา จำนวน 199,544 ใบ ยื่นซองในวันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนงานบริหารงานนโยบาย องค์การคลังสินค้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2507 5029 อื่นๆ
จังหวัดนครนายก สอบราคา รับที่ ส.1022, ส.1023/17 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ให้แก่โรงพยาบาลปากพลี, สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ให้แก่โรงพยาบาลปากพลี แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 24 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โทร.0 3739 9793-4 ต่อ 126 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ประมูล รับที่ ส.1021/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านทองหลาง หมู่ที่ 2-บ้านหัวศาลา หมู่ที่ 9, ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (บ้านทองหลาง หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 3) และก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอ บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ รวมจำนวน 3 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4466 6070 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สอบราคา รับที่ ส.1020/17 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 21 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทร.0 4239 8544 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ประกวดราคา รับที่ ส.1019/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โทร.0 4216 7036 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ประมูล รับที่ ส.1018/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนหอมใหม่ หมู่ที่ 11 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร.0 4217 0657 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองเมืองพล ประมูล รับที่ ส.1017/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4341 5260 ต่อ 302 ก่อสร้าง
จังหวัดพิจิตร สอบราคา รับที่ ส.1016/17 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ของโรงพยาบาล โพธิ์ประทับช้าง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โทร.0 5668 9018 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.