Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
จังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก ประกวดราคา รับที่ ช.2152-2153/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบ AC สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3051 – ทางหลวงหมายเลข 3076 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก,ประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบ AC สายแยกทางหลวงหมายเลข 3051 – ทางหลวงหมายเลข 3076 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก ถนนนครนายก – สาลิกา จังหวัดนครนายก โทร.037-386206
จังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก ประกวดราคา รับที่ ช.2150-2151/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบ AC สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3051 – ทางหลวงหมายเลข 3076 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก,ประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบ AC สายแยกทางหลวงหมายเลข 3051 – ทางหลวงหมายเลข 3076 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก ถนนนครนายก – สาลิกา จังหวัดนครนายก โทร.037-386206
จังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก ประกวดราคา รับที่ ช.2148-2149/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบ AC สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3076 – บ้านดอนยอ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก,ประกวดราคา จ้างปรับปรุงเส้นทาง สาย นย.4016 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก และปรับปรุงเส้นทางสาย นย.5028 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก ถนนนครนายก – สาลิกา จังหวัดนครนายก โทร.037-386206
จังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก ประกวดราคา รับที่ ช.2146-2147/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบ AC สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3076 – บ้านดอนยอ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก,ประกวดราคา จ้างปรับปรุงเส้นทาง สาย นย.4016 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก และปรับปรุงเส้นทางสาย นย.5028 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก ถนนนครนายก – สาลิกา จังหวัดนครนายก โทร.037-386206
เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ประมูล รับที่ ช.2145/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแบบ AC สายท่ารถฯ – เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ช่วงที่ผ่านชุมชนบ้านวัดหลักหก หมู่ที่ 3-4 ตำบลศรีสุราษฎร์ – หมู่ที่ 6 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร.032-360992 ต่อ 15
จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ ช.2140-2144/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางอุตสาหกรรมเสริมผิวลาดยาง AC สป.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3 – เคหะบางพลี อำเภอบางเสาธง,บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ,ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงเรขาคณิตของทาง สายทาง สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 – บ้านบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ,ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงเรขาคณิตของทาง สายทาง สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 – บ้านบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม สายทาง สป.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3 – เคหะบางพลี อำเภอบางเสาธง,บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง บำรุงพิเศษสะพานชุมชน สป.002 สะพานข้ามคลองเล้าหมู ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-21363175
จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ ช.2135-2139/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางอุตสาหกรรมเสริมผิวลาดยาง AC สป.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3 – เคหะบางพลี อำเภอบางเสาธง,บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ,ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงเรขาคณิตของทาง สายทาง สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 – บ้านบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ,ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงเรขาคณิตของทาง สายทาง สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 – บ้านบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม สายทาง สป.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3 – เคหะบางพลี อำเภอบางเสาธง,บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง บำรุงพิเศษสะพานชุมชน สป.002 สะพานข้ามคลองเล้าหมู ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-21363175
สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ประกวดราคา รับที่ ช.2134/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอสากเหล็ก จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร.056-990414
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ช.2133/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบำรุงรักษาด้านโยธา จำนวน 1 งาน สถานที่ดำเนินการ กฟผ.แหมืองแม่เมาะ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกจัดหา กองพัสดุและจัดหา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.054-254399 หรือที่ แผนกจัดหาเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี โทร.0-24367323
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ ประมูล รับที่ ช.2132/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ คสล.พร้อมระบบประปาระบบสุขาภิบาล พร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-539707-8 ต่อ 14
กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ประกวดราคา รับที่ ช.2131/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการ ของงานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ และอาคารประกอบคลอง LMC จังหวัดแพร่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทร.054-511356 ต่อ 106
เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประมูล รับที่ ช.2130/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054-289111 ต่อ 112
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ประกวดราคา รับที่ ช.2129/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเชียงเครือ หมู่ 6 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-311432-4
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกวดราคา รับที่ ช.2128/26 พ.ย.57 เช่าใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 370 หมายเลข ซื้อแบบตั้งแต่ 2 - 15 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานการพัสดุและจัดซื้อ กองคลัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-26373261
องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประกวดราคา รับที่ ช.2127/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย หมู่ที่ 5 ตำบลสินปุน ขนาด 81 – 100 คน แบบ สถ.ศพด.3 จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-326101-2
เทศบาลตำบลเขาพระ ประมูล รับที่ ช.2126/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ ภายในเทศบาลตำบลเขาพระ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-372211 ต่อ 3
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ประมูล รับที่ ช.2125/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โทร.043-210691
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ช.2124/26 พ.ย.57 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. บริเวณลานจอดรถเครื่องมือทุ่นแรงแผนกปั้นจั่น ณ ท่าเรือกรุงเทพ ซื้อแบบตั้งแต่ 22 – 30 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกพัสดุ ฝ่ายการช่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0-22693606
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคา รับที่ ช.2121-2123/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย ฉช.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314 – บ้านลาดกระบัง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา,ประกวดราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ฉช.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านคลองโรงเลื่อย อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา,ประกวดราคา จ้างเสริมผิวลาดยาง AC สาย ฉช.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 331 – ตลาดบางบ่อ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-851282
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคา รับที่ ช.2118-2120/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย ฉช.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314 – บ้านลาดกระบัง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา,ประกวดราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ฉช.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านคลองโรงเลื่อย อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา,ประกวดราคา จ้างเสริมผิวลาดยาง AC สาย ฉช.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 331 – ตลาดบางบ่อ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-851282
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคา รับที่ ช.2115-2117/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย ฉช.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314 – บ้านลาดกระบัง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา,ประกวดราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ฉช.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านคลองโรงเลื่อย อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา,ประกวดราคา จ้างเสริมผิวลาดยาง AC สาย ฉช.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 331 – ตลาดบางบ่อ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-851282
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกวดราคา รับที่ ช.2112-2113-2114/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีนสร้างปาฎิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฎิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2558 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ โทร.0-26596084
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกวดราคา รับที่ ช.2109-2110-2111/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ ดี เอ็น เอ ในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-22015086
กรมทางหลวง แขวงการทางปราจีนบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.2107-210826 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3078 ตอนควบคุม 0100 ตอนระเบาะไผ่ – ประจันตคาม ,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอนควบคุม 0300 ตอน บางขนาก – ปราจีนบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงการทางปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-211098
กรมชลประทาน โครงการชลประทานชุมพร ประกวดราคา รับที่ ช.2106/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 และท่อเหล็กเหนียว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 70 รายการ,ประกวดราคา ซื้อท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 13.5 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 19 รายการ,ประกวดราคา ซื้อท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 13.5 และท่อเหล็กเหนียว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 38 รายการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ งานบริหารทั่วไป โครงการชลประทานชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.077-658293 ต่อ 113
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ประกวดราคา รับที่ ช.2103-2105/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2,6,9 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กปภ.สาขาหลังสวน,ประกวดราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขานครศณีธรรมราช อำเภอพระพรหม – ท่าศาลา – ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขานครศรีธรรมราช,ประกวดราคา จ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ – ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-200517
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ประกวดราคา รับที่ ช.2100-2102/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2,6,9 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กปภ.สาขาหลังสวน,ประกวดราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขานครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม – ท่าศาลา – ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขานครศรีธรรมราช,ประกวดราคา จ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ – ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-200517
แขวงการทางระนอง กรมทางหลวง ประกวดราคา รับที่ ช.2098-2099/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงฯ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กะเปอร์ – คลองกำพวน,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงฯ ทางหลวงหมายเลข 4006 ตอนราชกรูด – วังตะกอ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานแขวงการทางระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โทร.077-811072
สำนักศิลปากรที่ 14(นครศรีธรรมราช) ประกวดราคา รับที่ ช.2097/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบูรณะพระเจดีย์ยักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ยื่นซอง 4 ธันวาคม 2557,แก้ไขประกวดราคา จ้างเหมาโครงการบูรณะวิหารคด วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยื่นซอง 1 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 14(นครศรีธรรมราช) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-356458
จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ประกวดราคา รับที่ ช.2094-2096/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง (ต่อจากเขื่อนเดิม) พร้อมจัดภูมิทัศน์ บริเวณวัดท้ายหาด ตำบลท้ายหาด,ประกวดราคา จ้างเหมาป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรมปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น (แถว 2) หมู่ที่ 5,6,8,9 และทางเดินเท้า คสล.หมู่ที่ 10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองโคน พร้อมจัดภูมิทัศน์ บริเวณหน้าวัดคลองโคน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโคน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-711903
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ช.2093/26 พ.ย.57 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม สัญญาณไฟวับวาบ และอื่นๆ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ อาคารศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25795175
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ช.2090-2092/26 พ.ย.57 ซื้อตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 ตู้, สอบราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในตู้เก็บค่าผ่านทาง จำนวน 20 ตัว,สอบราคา ซื้อเครื่องวัดระยะทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ อาคารศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25795173
เทศบาลตำบลแวงน้อย สอบราคา รับที่ ช.2089/26 พ.ย.57 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองห้วยหาดสาธารณะประโยชน์ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลแวงน้อย ถนนเมืองพล – ชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น โทร.043-499067 ต่อ 17
กรมคุมประพฤติ ประกวดราคา รับที่ ช.2088/26 พ.ย.57 ซื้อวัสดุอาหาร (อาหารดิบ) สำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ขอรับเอกสารตั้งแต่ 2 – 15 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-25981393
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 25/26 พ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย นน.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1026 – บ้านน้ำหิน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทร.054-716177
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 24/26 พ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย บริเวณย่านชุมชน ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย นน.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1080 – บ้านนาหนุน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทร.054-716177
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 23/26 พ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย นน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 – บ้านน้ำปั้ว อำเภอเมือง,อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทร.054-716177
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 22/26 พ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย นน.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 101 – บ้านหนองห้า อำเภอเวียงสา,อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทร.054-716177
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 21/26 พ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย นน.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 101 – บ้านม่วงเนิ้ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทร.054-716177
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 20/26 พ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย นน.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1091 – บ้านน้ำปั้ว อำเภอเมือง,อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทร.054-716177
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 19/26 พ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย นน.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 101 – บ้านนาหนุน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทร.054-716177
กรมทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างสะพาน ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 14-18/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำตรัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามลำเหมืองเจ้าฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0-25515523
กรมทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างสะพาน ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 13/26 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงรอยต่อเพื่อการขยายตัวของสะพาน สะพานภูมิพล 1 และ สะพานภูมิพล 2(ระยะที่ 3) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0-25515530
เทศบาลตำบลบางนมโค ประมูล รับที่ พิเศษ 12/27 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) (แบบตอกเข็ม) (ครั้งที่ 2) เทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3525 4301ต่อ 14 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาถ่าน ประมูล รับที่ พิเศษ 11/27 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายหนองดูน-ไทรใหญ่ หมู่ที่ 5,6 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 ธันวาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7726 0580 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช สอบราคา รับที่ พิเศษ 10/27 พ.ย.57 ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 8 ชุด พร้อมติดตั้ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 ธันวาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โทร.0 7765 1272 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคา รับที่ พิเศษ 8, พิเศษ 9/27 พ.ย.57 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ วนาศรม ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558-วันที่ 30 กันยายน 2558 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 ธันวาคมสอบราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันแบบแยกส่วนวิเคราะห์องค์ประกอบภายในร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 ธันวาคม ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.0 5391 6044-5 และที่สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2679 0038-9 อื่นๆ
เทศบาลเมืองลัดหลวง ประมูล รับที่ พิเศษ 6, พิเศษ 7/27 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อบรรทุกขยะ มูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน ชนิด 6 ล้อ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6.7 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองลัดหลวง ถนนสุขสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2464 4337-9 ต่อ 110 ยานพาหนะ
กรมทางหลวง แขวงการทางลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 3-พิเศษ 5/27 พ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการลาดยางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2282 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะนาวหวาน –โป่งเกตุ ระยะทางดำเนินการ 1.415 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม-คลองกระจัง ด้านซ้ายทาง (ขาขึ้น) รวมจุดกลับรถ 2 แห่ง BUS Stop 1 แห่ง รวมระยะทาง 3.714 กิโลเมตร,ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2321 ตอนควบคุม 0100 บ้านใหม่สามัคคี-นิยมชัย รวมระยะทางดำเนินการจริง 3.430 กิโลเมตร ปริมาณงาน 31,269 ตารางเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 28 พฤศจิกายน ติดต่อที่ แขวงการทางลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โทร.0 3646 1422 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 1, พิเศษ 2/27 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุมที่ 0301 ตอน ลำน้ำชี - สุรินทร์ ปริมาณงาน 14,800 ตารางเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานโครงการงานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ควบคุมที่ 0305 ตอน สุรินทร์-ปราสาท แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 2 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4451 1381 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.