Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
เทศบาลตำบลนาหมอม้า ประกวดราคา รับที่ ส.1767/28 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบไม่ตอกเสาเข็ม (สถ.ศพด.1) เทศบาลตำบล นาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 2 หลัง เปลี่ยนวันซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ เทศบาลตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โทร.0 4554 0211 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองพังงา สอบราคา รับที่ ส.1764/28 ต.ค.57 จ้างก่อสร้างอาคารสุขานักเรียนชั้นเดียว จำนวน 10 ห้อง ตามแบบแปลน สน.ศท.ส.10 จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2557 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โทร.0 7641 1780 ต่อ 110 ก่อสร้าง
ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ส.1763/28 ต.ค.57 ขายครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 44 หน่วย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 13 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2831 3429 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ประกวดราคา รับที่ ส.1762/28 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนน AC สายทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขินถึงศูนย์อนามัยที่ 2 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โทร.0 3620 1733 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ประกวดราคา รับที่ ส.1761/28 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเสริมผิวจราจร AC สายทาง บ้านวังพุง-บ้านภิรมย์สุข ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โทร.0 5653 5087-8 ต่อ 14 ก่อสร้าง
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ส.1760/28 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น (สีดำ) จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้- วันที่ 31ตุลาคม ติดต่อที่ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2580 1185 เครื่องแต่งกาย
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ส.1759/28 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น (สีดำ) จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้- วันที่ 31ตุลาคม ติดต่อที่ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2580 1185 เครื่องแต่งกาย
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ส.1758/28 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตถุงเท้าสีดำ (ต้านเชื้อแบคทีเรีย) จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2580 1185 เครื่องแต่งกาย
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ส.1757/28 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตถุงเท้าสีดำ (ต้านเชื้อแบคทีเรีย) จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2580 1185 เครื่องแต่งกาย
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.1756/28 ต.ค.57 จ้างงานสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาพระโขนง ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 10-20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนกลาง การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2504 0187 ก่อสร้าง
สำนักงาน กสทช. ประกวดราคา รับที่ ส.1753-ส.1755/28 ต.ค.57 จ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสำนักงาน กสทช. ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 6-14 พฤศจิกายน, ประกวดราคาซื้อ Software และ Hardware เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก, ประกวดราคาซื้อ Software และ Hardware เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์ชนิดอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบเบ็ดเตล็ด แยกซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 10-18 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน สำนักงาน กสทช. เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2271 0151 243 ก่อสร้าง
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ส.1752/28 ต.ค.57 จ้างเหมาผู้ให้บริการ เพื่อทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ อาคารสำนักงาน, โรงซ่อมอุปกรณ์ และ STORE 2C-S อาคาร G3, บริเวณพื้นที่ Baggage Sorting อาคารผู้โดยสาร และอาคาร GSE7 และบริเวณพื้นที่คลังอุปกรณ์บริการ อาคาร G8 ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (D2) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 5-13 พฤศจิกายน, ประสงค์จะขายอุปกรณ์ ซ่อมเครื่องยนต์เครื่องบินและเครื่องมืออื่นๆ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ แผนกรับจ่ายเงิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2545 3251 อื่นๆ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.1750, ส.1751/28 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออุปกรณ์สลับเส้นทางสายใยแก้วนำแสงแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงทางลงจากทางพิเศษฉลองรัชเข้าสู่ถนนประดิษฐ์มนูธรรมบริเวณโยธินพัฒนา แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ อาคารศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2579 5173 ก่อสร้าง
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.1749/28 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2577 9319-20 อื่นๆ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกวดราคา รับที่ ส.1748/28 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ ที่ทำการศาลปกครองเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0 5541 1037 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกวดราคา รับที่ ส.1747/28 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเด็ก 2 ชั้น จำนวน 9 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 6 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2577 1267 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ประมูล รับที่ ส.1746/28 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.0 4412 0661 ต่อ 3 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านคลอง สอบราคา รับที่ ส.1745/28 ต.ค.57 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง AC บ้านคลองหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนอู่ชวน ซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนโชควัฒนา ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ถนนซอยผลเกิด ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, สอบราคาจ้างเหมาถมดิน ปรับปรุงพื้นที่พร้อมก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณพื้นที่บริหารจัดการขยะมูลฝอย ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบล บ้านคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณท่อเมนประปาซอยเย็นจิตร – บริเวณถนนสิงหวัฒน์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 7 พฤศจิกายน ติดต่อที่ เทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5528 3029 ต่อ 16 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลงอบ ประมูล รับที่ ส.1744/28 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน AC สาย 1291 บ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โทร.0 5469 3061 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลท่าสัก สอบราคา รับที่ ส.1743/28 ต.ค.57 จ้างเหมาโครงการอินเทอร์เน็ตไร้สายชุมชน (Wi-Fi) เทศบาลตำบลท่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0 5549 6009 ต่อ 16 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม สอบราคา รับที่ ส.1742/28 ต.ค.57 ซื้อน้ำเพื่อการบริโภค ชนิดบรรจุ ในภาชนะปิดสนิท (ชนิดถังใส) ขนาด 20 ลิตร/ถัง จำนวน 10,824 ถัง ประจำปีงบประมาณ 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ สถานสงเคราะห์คนพิการฯ บางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3852 8290-1 อาหาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี สอบราคา รับที่ ส.1741/28 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.0 3721 2220 ต่อ 23 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนา ยกเลิก รับที่ ส.1740/28 ต.ค.57 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังพัฒนา (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนา) หมู่ที่ 5 ตำบลวังวัฒนา ตามประกาศ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3520 0965-6 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทเลา สอบราคา รับที่ ส.1739/28 ต.ค.57 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร ลาดยาง หมู่ที่ 4, 6, 7 ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน, สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3578 0088 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ประมูล รับที่ ส.1738/28 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4439 9988-9 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลพานทอง ประมูล รับที่ ส.1736/28 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขยายผิวจราจร AC งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมทางเดินเท้า บริเวณถนนพานทอง-หัวไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลพานทอง (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลพานทอง ถนนพานทอง-หัวไผ่ จังหวัดชลบุรี โทร.0 3845 1467 ต่อ 103 ก่อสร้าง
จังหวัดพิจิตร สอบราคา รับที่ ส.1734, ส.1735/28 ต.ค.57 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลวชิรบารมี อำเภอวชิรบารมี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 ตุลาคม, สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ จำนวน 10 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลวชิรบารมี อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โทร.0 5690 0128 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวแดง ประกวดราคา รับที่ ส.1733/28 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.0 4358 7458 ก่อสร้าง
ศาลแรงงาน สอบราคา รับที่ ส.1732/28 ต.ค.57 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแรงงานภาค 1 สาขาพระนครศรีอยุธยา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มงานคลัง สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.0 3642 4080 ลิฟท์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประมูล รับที่ ส.1731/28 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อพันธุ์ สัตว์น้ำ จำนวน 7 รายการ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0 3552 5923 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส.1730/28 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม มาตรมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 44,944 ท่อ พร้อมขนส่ง เพื่อจัดสรรให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1-10 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2551 8122-6 อื่นๆ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ส.1729/28 ต.ค.57 จ้างงานปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้า อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ อาคารศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรงเทพฯ โทร.0 2579 5175 ก่อสร้าง
จังหวัดลำพูน สอบราคา รับที่ ส.1728/28 ต.ค.57 จะซื้อจะขายยา Sevofurane 250 ml จำนวน 300 ขวด ของโรงพยาบาลลำพูน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร.0 5356 9161 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ประกวดราคา รับที่ ส.1727/28 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7530 7200 ต่อ 104 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สอบราคา รับที่ ส.1726/28 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มงานการเงินและการคลังสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทร.0 2202 3296-7 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลบางสีทอง ประมูล รับที่ ส.1725/28 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2446 7684 ต่อ 201 ยานพาหนะ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.1723, ส.1724/28 ต.ค.57 เช่ารถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในราชการ จำนวน 4 คัน ระยะเวลา 56 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558-วันที่ 30 กันยายน 2562) ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 6-17 พฤศจิกายน, ประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน และอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557–วันที่ 30 กันยายน 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 4-13 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0 2831 9429 ยานพาหนะ
กรมราชองครักษ์ สอบราคา รับที่ ส.1722/28 ต.ค.57 แลกเปลี่ยนรถยนต์เสื่อมสภาพจำนวน 5 คัน กับรถยนต์ใหม่ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – วันที่ 11 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองส่งกำลังบำรุง กรมราชองครักษ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2283 2160-62 ยานพาหนะ
จังหวัดพิจิตร สอบราคา รับที่ ส.1721/28 ต.ค.57 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร.0 5699 0354 ยานพาหนะ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประมูล รับที่ ส.1720/28 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน ขนาด 7 ที่นั่ง เพื่อใช้เป็นพาหนะส่วนกลาง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 2643 ต่อ 205 ยานพาหนะ
เทศบาลเมืองสระบุรี ยกเลิก รับที่ ช.1478/28 ต.ค.57 ประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างครูสอนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างประเทศ โรงเรียนกวดวิชาบัณฑิตพัฒนาภาษาสระบุรี ตามประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองสระบุรี ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม จังหวัดสระบุรี โทร.036-211712 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ ประมูล รับที่ ช.1477/27 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างวางท่อประปาขยายเขตน้ำภายในตำบลบางเกลือ จำนวน 7 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-830393 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลดินดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวรอง สอบราคา รับที่ ช.1476/27 ต.ค.57 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวรอง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด,สอบราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิงคา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด,สอบราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพยอม อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 – 30 กันยายน 2558แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-657461-2 อาหาร
เทศบาลตำบลลำภูรา ประกวดราคา รับที่ ช.1475/27 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนเทศบาล 6 จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทร.075-284173 ต่อ 112 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ประกวดราคา รับที่ ช.1474/27 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนส้มกบ หมู่ที่ 3 บ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-810037 ต่อ 13 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ช.1472-1473/27 ต.ค.57 ซื้อ Software และ Hardware เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูลรวมศูนย์ชนิดอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่ 10 – 18 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22710151 ต่อ 243 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ช.1471/27 ต.ค.57 จ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสำนักงาน กสทช. จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่ 6 – 14 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22710151 ต่อ 243 ก่อสร้าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา รับที่ ช.1469-1470/27 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดการทดลองฟาราเด โรเคชั่น จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-22187549 อื่นๆ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา รับที่ ช.1467-1468/27 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการเครื่องย่อยด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-22185181 อื่นๆ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา รับที่ ช.1465-1466/27 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการเครื่องเขย่ากรวยแยกแนวตั้ง จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-22185404 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.