Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมชลประทาน โครงการชลประทานเพชรบุรี สอบราคา รับที่ ส.474, ส.474.1/25 ก.ค.57 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป ขนาดต่างๆ จำนวน 8 รายการ ของงานปรับปรุงก่อสร้าง คลองรับน้ำเสีย โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ โครงการชลประทานเพชรบุรี อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร.0 3246 1308 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ประกวดราคา รับที่ ส.473/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทร.0 3626 2301 ยานพาหนะ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกวดราคา รับที่ ส.472/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ “ยา” แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตตรวจราชการที่ 11 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โทร.0 7641 4144 อื่นๆ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) สอบราคา รับที่ ส.471/25 ก.ค.57 จ้างเหมาจัดทำรั้วลาดหนาม สูง 1.60 เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า 5 เส้น ระยะทาง 10 กิโลเมตร ณ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดจันทบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.0 3831 1234 ต่อ 210 ก่อสร้าง
จังหวัดชัยนาท ขายทอดตลาด รับที่ ส.470/25 ก.ค.57 น้ำยาล้างฟิล์มเอ็กซเรย์ จำนวน 300 ลิตร ในวันที่ 18 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.0 5641 1055 ต่อ 2701-3 อื่นๆ
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว สอบราคา รับที่ ส.468, ส.469/25 ก.ค.57 ซื้อค่าเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด, สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5567 3031 อื่นๆ
จังหวัดชัยนาท สอบราคา รับที่ ส.466/25 ก.ค.57 เช่าเครื่องสลายนิ่วโดยใช้คลื่นช็อกเป็นพลังงานกระแทกนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.0 5641 1055 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย ประมูล รับที่ ส.465/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน ลาดยางแบบผิวเรียบ สายเอส 9 หมู่ที่ 6, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายเหมืองทอง-ธรรมเจริญ หมู่ที่ 5 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทร.0 7761 1114 ต่อ 14 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ ประมูล รับที่ ส.464/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองกรำ-หนองค้างคาว หมู่ที่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง, ประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 3138-ฟาร์มไก่-หนองบอน (บริเวณติดถนน สาย 3138) หมู่ที่ 2 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองไม้แก่น หมู่ที่ 3 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โทร.0 3896 4221 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ประกวดราคา รับที่ ส.463/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยแม่แขม หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยสรอย ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยงัวเน่า หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหนองบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยแม่จั๊วะหมู่ที่ 1 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยจำผักหละ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยร่องเตา หมู่ที่ 6, 7 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยกาน หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอลอง จังหวัดแพร่, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยแม่พุง ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยร่องผา หมู่ที่ 8, 11 ตำบล เวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 กรกฎาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5526 6251-4 ก่อสร้าง
องค์การเภสัชกรรม ประกวดราคา รับที่ ส.462/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 5 คน เพื่อส่งยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าส่วนภูมิภาค ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557–วันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวน 1 งาน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ แผนกบริหารการเงิน องค์การเภสัชกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2203 8388 ยานพาหนะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคา รับที่ ส.461/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบควบคุม การเปิดปิดประตูศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2218 3422 อื่นๆ
เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ ประมูล รับที่ ส.460/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการประเภทงาน ถนนภายในตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7740 3700 ต่อ 103 ก่อสร้าง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ส.459, ส.459.1/25 ก.ค.57 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์ จุลสารประชาสัมพันธ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเปรียบเทียบราคา จำนวน 35,000 เล่ม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 4 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 4248 อื่นๆ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สอบราคา รับที่ ส.458, ส.458.1/25 ก.ค.57 จ้างพิมพ์หนังสือ 1 เทศบาล 1 ตัวอย่างที่ดี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 สิงหาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2278 8400 ต่อ 1704-6 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า ประมูล รับที่ ส.457/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ก่อสร้างยกระดับถนน AC จำนวน 2 โครงการ, โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมรางวี คสล. จำนวน 1 โครงการ และโครงการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ, ติดตั้งลิฟท์, ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 โครงการ รวมจำนวน 4 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล บางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0 3488 7086-9 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงของ ประกวดราคา รับที่ ส.456/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถเกลี่ยดิน (Motor Grader) ขนาด 170 แรงม้า, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด 12 ตัน แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงของ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โทร.0 5555 6226 ยานพาหนะ
กรุงเทพมหานคร ประมูล รับที่ ส.455, ส.455.1/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ระยะที่ 4 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0 2246 8542 ยานพาหนะ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 สอบราคา รับที่ ส.454/25 ก.ค.57 จ้างเหมาโครงการงบประมาณประจำปี 2557 งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA ถนนเทศบาลบำรุงจากซอยกฤษณาอุทิศถึงซอยโรงเรือ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา วงเวียนเขาตะปู ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ถนนกฤษณาอุทิศ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ซอยสระมโนราห์ ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขา พังงา (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7720 0517 ก่อสร้าง
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ประกวดราคา รับที่ ส.453, ส.453.1/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตแบตเตอรี่ โลหะผสมตะกั่ว- แอนติโมนี่ 3.5% จำนวน 40,000 กิโลกรัม ให้กับโรงงานแบตเตอรี่ทหารฯ เขตบางนา กรุงเทพฯ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 กรกฎาคม ติดต่อที่ แผนกส่งกำลัง กรมการอุตสาหกรรมทหารฯ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2241 4049 ต่อ 208 อื่นๆ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ ส.452, ส.452.1/25 ก.ค.57 ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำระบบไม้กั้นทางเข้าออกอัตโนมัติ (Automatic Barrier) โดยใช้บัตร (Key Card) จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 4 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2218 5011 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกวดราคา รับที่ ส.451/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย Enterprise จำนวน 1 ระบบ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 4 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2942 8200-45 ต่อ 4307-9 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวง แขวงการทางปราจีนบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.450/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอนควบคุม 0300 ตอนบางขนาก-ปราจีนบุรี ระยะทาง 1.392 กิโลเมตร ปริมาณงาน 16,095 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักงานแขวงการทางปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.0 3721 1098 ต่อ 118 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคา รับที่ ส.449/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมางานถนน ปข.1059 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านเนินกรวด อำเภอ บางสะพาน ระยะทาง 1.625 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ป้ายและเครื่องหมายจราจร ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท จำนวน 3 สายทาง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3261 1368 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) ประกวดราคา รับที่ ส.448/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.สระตาพรหม-บ.หนองไม้แก่น อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 1.875 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.344-บ.ห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 2.061 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.เขาช่องลม-บ.เขาห้ายอด อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3820 1138 ต่อ 102 ก่อสร้าง
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกวดราคา รับที่ ส.447, ส.447.1/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ กำหนดระยะเวลาจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557–วันที่ 30 กันยายน 2558) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองจัดหาในประเทศ โรงงานยาสูบ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2229 1815 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกวดราคา รับที่ ส.446, ส.446.1/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกด้านฝีมือแรงงาน ปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้าลำเลียงหีบบุหรี่บนแป้น (PALLET) และอื่นๆ กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย โรงงานยาสูบ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ กำหนดระยะเวลาจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557–วันที่ 30 กันยายน 2558) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ กองจัดหาในประเทศ โรงงานยาสูบ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2229 1048 ยานพาหนะ
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.445/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร บ้านเดี่ยว 2 ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดพิษณุโลก (บึงพระ 2), ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์สูง 3.5 ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดสมุทรปราการ บางพลีทาวน์โฮม, ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างถนน คสล, ถนน AC, สะพานทางเท้า คสล และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญัตติปี 2556) ภายในเขตลาดกระบัง 2 จำนวน 7 ชุมชน รวม 1 สัญญา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างถนน คสล และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญัตติปี 2556) ภายในเขตบางกะปิ 1 จำนวน 11 ชุมชน รวม 1 สัญญา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ, ฐานรองรับเครื่องเด็กเล่น (กรณีเป็นพื้นที่ดินเดิม) และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญัตติปี 2556) ภายในเขตบางกะปิ 2 จำนวน 16 ชุมชน รวม 1 สัญญา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างถนน คสล, ถนน AC, ลานอเนกประสงค์ คสล. และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญัตติปี 2556) ภายในเขตจตุจักร 2 จำนวน 7 ชุมชน รวม 1 สัญญา แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 กรกฎาคม แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลาเสนอราคา ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และงานก่อสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬา เพื่อการมอบโอนภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรอยุธยา (บ่อโพง) ชช.3 งบ พ.ร.บ.ปี 2557 กำหนดวันเวลาเสนอราคาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.45 น.– เวลา 16.15 น. ติดต่อที่ กองประมูล การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2351 6144 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 สอบราคา รับที่ ส.444, ส.444.1/25 ก.ค.57 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยโรงเรียนยกกระบัตร ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณชุมชนท่าจีน ซอยวิเชียรโชฎก ซอย.16-ปากซอยเอกมัย ซอย 2 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบ้านนาขวาง หมู่ที่ 4, 5 ตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร, สอบราคา จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณชุมชนพระประโทน หมู่ที่ 4 ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน จังหวัดนครปฐม, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณสี่แยกทองหลางถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 2 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยมิตรบำรุง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ 7 ซอยข้างอำเภอกุยบุรีและซอยกุยบุรี 7 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ 3 บ้านหนองมะซาง ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยสถานีรถไฟสามกระทาย-วัดสามกระทาย ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยดาวเรือง ตำบล บ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 30 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3220 0779 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกวดราคา รับที่ ส.443/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา และอุปกรณ์กล้อง เพื่อผลิตวีดิทัศน์และอุปกรณ์ประกอบ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2310 8054-5 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง ประกวดราคา รับที่ ส.442/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้– วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3815 6530-2 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 สอบราคา รับที่ ส.441, ส.441.1/25 ก.ค.57 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านชัฏหนองหมี ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษมฝั่งตะวันตก ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านหนองง้าว ตำบล หนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อ ขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านข้างวัด ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณทางหลวงหมายเลข 3003 วัดพเนินพลู ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ หมู่ที่ 7 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยสาธุถึงหมู่ที่ 8 วัดประดู่ ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณทางหลวงหมายเลข ช 1, ช 2 ถึงแยกเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณแควอ้อมถึงวัด บางแค ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม, สอบราคา จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยข้างวัดโพธิ์เงิน หมู่ที่ 3 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 30 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3220 0779 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกวดราคา รับที่ ส.440, ส.440.1/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน เพื่อแบ่ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปา ส่วนภูมิภาคเขต 3 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3220 0779 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 สอบราคา รับที่ ส.439, ส.439.1/25 ก.ค.57 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขต จ่ายน้ำบริเวณหลังค่ายลูกเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยโรงเรียนบ้านหนองบัว และซอย 4 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี แยกซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3220 0779 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ประมูล รับที่ ส.438, ส.438.1/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2363 9602 ยานพาหนะ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ประมูล รับที่ ส.437/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์, ฐานเสาธง, ปรับปรุงใต้อาคารเรียน 4 เป็นห้องประชุม, ป้อมยามสำเร็จรูป และปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักการคลังเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.0 7420 0165 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประกวดราคา รับที่ ส.436, ส.436.1, ส.436.1.1/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างด่านชั่งน้ำหนักถาวร บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 6823 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประกวดราคา รับที่ ส.435, ส.435.1, ส.435.1.1/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานและพื้นที่รอบบริเวณอาคารด่านฯ ลาดกระบัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 6823 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประกวดราคา รับที่ ส.434, ส.434.1, ส.434.1.1/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารที่พักอาศัยแฟลตบางวัว ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 6823 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประกวดราคา รับที่ ส.433, ส.433.1, ส.433.1.1/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารที่พักอาศัยแฟลตปทุมธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 6823 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) ประกวดราคา รับที่ ส.432/25 ก.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพซีล สายแยก ทล.3504-บ.มอสาม ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างทางและสะพาน สาย นว.3116 แยก ทล.3420-บ.ซับตะเคียน ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 1.090 กิโลเมตร สะพานยาว 35 เมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย กพ.1068 แยก ทล.1- บ.ท่าไม้แดง อ.เมือง โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ระยะทาง 1 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5626 7006 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอำนาจเจริญ ประกวดราคา รับที่ ส.431/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างผิวทาง AC สายแยก ทล.2210-บ้านไผ่ใหญ่ อำเภอหัวตะพาน ระยะทาง 557 เมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างถนน สาย แยก ทล.202-บ้านหนองเม็ก อำเภอเมือง ระยะทาง 2.675 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โทร.0 4552 3504 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักก่อสร้างสะพาน ประกวดราคา รับที่ ส. 430, ส.430.1/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางลอดที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 1001 (รวมสะพาน ข้ามแม่น้ำปิง) จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางยาวประมาณ 3.04 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง สำนักก่อสร้างสะพาน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 6644 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภุมิภาคเขต 3 สอบราคา รับที่ ก.514/24 ก.ค. 57 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณถนนเทศบาลซอย 1 หมู่ 1 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.032-200779 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภุมิภาคเขต 3 สอบราคา รับที่ ก.514/24 ก.ค. 57 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณม.5 บ้านป่าขุย ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.032-200779 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภุมิภาคเขต 3 สอบราคา รับที่ ก.514/24 ก.ค. 57 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณวัดกำแพงใต้-ซอยน้ำหัก ม.9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.032-200779 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภุมิภาคเขต 3 สอบราคา รับที่ ก.514/24 ก.ค. 57 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณสี่แยกหัวโพ-หมู่ 3 ตำบลแพ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภุมิภาคเขต 3 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.032-200779 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภุมิภาคเขต 3 สอบราคา รับที่ ก.514/24 ก.ค. 57 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณส่วนต่อซอยพัฒนา ม.2 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.032-200779 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภุมิภาคเขต 3 สอบราคา รับที่ ก.514/24 ก.ค. 57 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณเลียบถนนสายบางแพ-ลำน้ำ(ทั้งสองฝั่ง) ม.4 ต.วังเย็น อ.บางแพ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.032-200779 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภุมิภาคเขต 3 สอบราคา รับที่ ก.514/24 ก.ค. 57 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยศาลายา ม.2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.032-200779 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.