Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประมูล รับที่ ก.903/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 26 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โทร.0-2589-0481-5 ต่อ 640,646,648 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สอบราคา รับที่ ก.901, ก.902/19 ธ.ค. 57 จ้างปรับปรุงศูนย์มัติมีเดีย เพื่อการศึกษา (อาคาร 2) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 ธันวาคม 2557, สอบราคา ซื้อพร้อมติดตั้ง ครุภัรฑ์ระบบภาพและเสียงประจำอาคารปฏิบัติการรวมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0-2544-8505-09 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ ก.899, ก.900/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2557 , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทร.038-617430 ต่อ 101 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ก.896, ก.897, ก.898/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดคลอง จำนวน 4 โครงการ ในเขตอำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอบ้านด่านลานหอย และอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดคลอง จำนวน 4 โครงการ ในเขตอำเภอคีรีมาศ อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดคลอง จำนวน 4 โครงการ ในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย และอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 26 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย โทร.086-448-2567 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประมูล รับที่ ก.894, ก.895/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการชุดที่ 1 จำนวน 2 โครงการ , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการชุดที่ 2 จำนวน 1 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-206168 ก่อสร้าง
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.893/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านแฝด 2 ชั้น และอื่น ๆ ตามโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 492 หน่วย , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสูง 3 ชั้น และอื่น ๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปากกลาง จังหวัดชลบุรี (นาเกลือ)แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 ธันวาคม 2557 , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ภายในชุมชนคลองสหกรณ์ จังหวัดนนทบุรี เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเสนอราคาเป็นวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองประมูล ฝ่ายพัสดุและโครงการก่อสร้าง การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-2351-6144 ก่อสร้าง
โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด สอบราคา รับที่ ก.892/19 ธ.ค. 57 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและก่อสร้างสิ่งอื่น ๆ ที่ชุดรุดทรุดโทรมประสบอุบัติเหตุ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 26 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โทร.053-555380 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง ยกเลิก รับที่ ก.891/19 ธ.ค. 57 ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง ครั้งที่ 2 ตามประกาศลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-297110 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ ก.890/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองไพ 2 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 26 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โทร.075-218262 ต่อ 226 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองกะทู้ ประกวดราคา รับที่ ก.888/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อโครงการติดตั้งบนระบบทีทัศน์เทคนิค ถนนวิชิชธุกร หัวหน้าศูนย์ ฝ่ายพัสดุ จำนวน ขอรับเอกสารซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2557 – 12 ธันวาคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โท.0-22246-0974 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลเมืองกะทู้ ประกวดราคา รับที่ ก.887/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อโครงการติดตั้งบนระบบทีทัศน์เทคนิค ถนนวิชิชธุกร หัวหน้าศูนย์ ฝ่ายพัสดุ จำนวน ขอรับเอกสารซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2557 – 12 ธันวาคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โท.0-22246-0974 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกวดราคา รับที่ ก.88 6/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่บางเขน กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถ ที่ 1 จำนวน 7 อัตรา ซื้อแบบตั้งแต่ อื่นๆ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกวดราคา รับที่ ก.885/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่บางเขน กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถ ที่ 1 จำนวน 7 อัตรา ซื้อแบบตั้งแต่ วันที่ 30 มกราคม 2557 – 12 ธันวาคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โท.0-22246-0974 อื่นๆ
ศาลจังหวัดนราธิวาส ประกวดราคา รับที่ ก.884/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดนราธิวาส ขอรับเอกสารซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนคลัง สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนราธิาวส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนริวาส โทร.073-532038 ต่อ 303 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการชลประทานสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ก.883/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการแก้มลิงบ้านโนนตาล้าน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ , จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ขอรับเอกสารซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ งานบริการทั่วไป โครงการชลประทานสุรินทร์ กรมชลประทาน ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-142580 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการชลประทานสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ก.882/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการแก้มลิงบ้านโนนตาล้าน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ , จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ขอรับเอกสารซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ งานบริการทั่วไป โครงการชลประทานสุรินทร์ กรมชลประทาน ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-142580 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ ประกวดราคา รับที่ ก.881/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเค็งโหญ่ หมู่ที่ 1ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โทร.045549467 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ประมูล รับที่ ก.880/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ขอรับเอกสารซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคล้อ จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-052637 ก่อสร้าง
เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ก.879/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถโดยสารประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-259085 ยานพาหนะ
กรมทางหลวง แขวงการทางบำพูน ประกวดราคา รับที่ ก.878/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาล-อุโมงค์ ปริมาณงาน 5.071 กม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางลำพูน กรมทางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร.053-511051 ต่อ 18 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ประมูล รับที่ ก.877/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 โครงการ ครั้งที่ 3 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารสว่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โทร.075-576814 ต่อ 12 ก่อสร้าง
กรมการบินพลเรือน ประกวดราคา รับที่ ก.876/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องวัดมาตรฐานเครื่งออำนวยความสะดวกในการเดินอากาศด้วยทัศนวิสัย จำนวน 1 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มการเงืน สำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ โทร.0-2286-0482 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมการบินพลเรือน ประกวดราคา รับที่ ก.875/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องวัดมาตรฐานเครื่งออำนวยความสะดวกในการเดินอากาศด้วยทัศนวิสัย จำนวน 1 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มการเงืน สำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ โทร.0-2286-0482 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดกาญจนบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.874/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านหนองขาว (ศูนย์วัฒนธรรมบ้านหนองขาว) ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-520089 ก่อสร้าง
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ ก.873/19 ธ.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการ ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-324975-84 ต่อ 1630-6 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำยลห้วยใหญ่ ประมูล รับที่ ก.872/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ตอกคอนกรีตสายตลาดชากแง้ว ถึงบ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเถอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร.038-239439-41 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประกวดราคา รับที่ ก.871/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางคะยอ-คลอง 29 หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานทะเบียนและทรัพย์สิน ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.037-391968 ก่อสร้าง
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ก.870/19 ธ.ค. 57 จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 26 ธันวาคม 2557, สอบราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 42 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 23 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกจัดซื้อจัดจ้าง กองพัสดุ ฝ่ายพัสดุและบริการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โทร.089-901802-9 อื่นๆ
จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคา รับที่ ก.868, ก.869/19 ธ.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 มกราคม 2558 , สอบราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 2 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-719600 ต่อ 1636 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ประมูล รับที่ ก.867/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานก่อสร้างระบบประปา จำนวน 1 โครงการ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลอนหอย จังหวัดสุโขทัย โทร.055-601037 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ประมูล รับที่ ก.866/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,7,9 และ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 รวม 4 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 26 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องคากรบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-756452 ก่อสร้าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สอบราคา รับที่ ก.865/19 ธ.ค. 57 จ้างปรับปรุงอาคาร จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-266103-4 ก่อสร้าง
จังหวัดนครพนม สอบราคา รับที่ ก.861, ก.862, ก.863, ก.864/19 ธ.ค. 57 จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (1 ครอบครัว)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนนางหงส์ , สอบราคา ก่อสร้าง
จังหวัดนครพนม สอบราคา รับที่ ก.861/19 ธ.ค. 57 จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (1 ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนนางหงส์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โทร.042-511410 ต่อ 108 ก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคระนอง สอบราคา รับที่ ก.860/19 ธ.ค. 57 จ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 26 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระนองโทร.077-811393 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกวดราคา รับที่ ก.859/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องบันทึกระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลอัตโนมัติ จำนวน 20 ชุด (โครงการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น่ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2558) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2299-3958 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกวดราคา รับที่ ก.858/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีและอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ (โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค จำนวน 683 แห่ง) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2299-3958 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกวดราคา รับที่ ก.857/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์โบน์ ชนิดขับเคลื่อนด้วยต้นกำลังเครื่งอยนต์การเกษตรขนาดเล็ก/มอเตอร์ไฟฟ้า 220-380 โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,245 ชุด(โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2558 รูปแบบที่ 2 ขนาดพื้นที่ 30 ไร่) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2299-3958 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกวดราคา รับที่ ก.856/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้ออุปกรณ์ จ่ายน้ำ จำนวน 1,245 ชุด(โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2558 รูปแบบที่ 2 ขนาดพื้นที่ 30 ไร่) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2299-3958 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกวดราคา รับที่ ก.855/19 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ (โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ 2 ประจำปี 2558) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2299-3958 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ พิเศษ 60/19 ธ.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมวิเคราะฟ์ผลชนิดส่งข้อมูลไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการ ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุลุบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ พิเศษ 59/19 ธ.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการสายรัข้อมือสำหรับกดห้ามเลือดที่รเดีย เทอรี่ จำนวนประมาณ 850 เส้น เพื่อใช้ในราชการ ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ พิเศษ 58/19 ธ.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (ใส่ในตัวผู้ป่วยที่มาผ่าตัดหัวใจ) จำนวน 10 ชุด เพื่อใช้ในราชการ งานธนาคารเลือด ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ พิเศษ 57/19 ธ.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการ ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ พิเศษ 56/19 ธ.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้าชนิดวิเคราะห์ผลแบบ 12 ลีด พร้อมแปลผล จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ พิเศษ 55/19 ธ.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าและชีพจร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุแบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ พิเศษ 54/19 ธ.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ ชนิดวัดความดันในหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการ งานรักษาพยาบาลผู้ป่วย ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 ยานพาหนะ
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ พิเศษ 53/19 ธ.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องซีลแบ่งสายถุงเลือดแบบตั้งโต๊ะ 1 หัว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการ งานธนาคารเลือด ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ พิเศษ 52/19 ธ.ค. 57 เช่าครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการของกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระปกเกล้า ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ พิเศษ 51/19 ธ.ค. 57 ซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 3 ชุด เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลพระปกเกล้า และโรงพยาบาลเมือง สาขาโรงพยาบาลพระปกเกล้า ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน

หน้าแสดงข้อมูล : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.