Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประมูล รับที่ ส.1036/17 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการ ใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 3 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้– เป็นต้นไป ยื่นซอง 8 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4525 0333 ต่อ 1805 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สอบราคา รับที่ ส.1035/17 ธ.ค.57 ซื้อชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์แบบสูบเดียว จำนวน 1 ชุด, สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการโยธาการสำรวจ จำนวน 1 ชุด, สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการโยธา ทดสอบชลศาสตร์ จำนวน 1 ชุด, สอบราคาซื้อชุดทดสอบค่าความร้อนแก๊สไอเสีย จำนวน 1 ชุด, สอบราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง, สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 25251 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง, สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,092 ซีซี จำนวน 3 คัน แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 ธันวาคม ติดต่อที่ หน่วยงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3931 9111 ต่อ 8533 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สอบราคา รับที่ ส.1034/17 ธ.ค.57 ซื้อชุดกลั่นน้ำมันหอมระเหย จำนวน 1 ชุด, สอบราคาซื้อชุดทดลองหาประสิทธิภาพของกังหันน้ำแบบเพลตันและฟรานซิสขนาดกลาง จำนวน 1 ชุด, สอบราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง, สอบราคาซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมเครื่องฉายภาพมัลตีมีเดียโปรเจคแบบ Ultra Short จำนวน 7 ชุด, สอบราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร หนา 0.15 เมตร, สอบราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถจักรยานยนต์พร้อมหลังคา, สอบราคาจ้างปรับปรุงลานเอนกประสงค์ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 ธันวาคม ติดต่อที่ หน่วยงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3931 9111 ต่อ 8533 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สอบราคา รับที่ ส.1033/17 ธ.ค.57 ซื้อรถขุดตีนตะขาบไม่ต่ำกว่า 3.1 ตัน (27 แรงม้า) จำนวน 1 คัน, สอบราคาซื้อพาทิชั่น ขนาด 120x 2.5 x 120 เซนติเมตร จำนวน 230 ชุด, สอบราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24900 บีทียู จำนวน 14 เครื่อง, สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง, สอบราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ จำนวน 1 เครื่อง แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 ธันวาคม ติดต่อที่ หน่วยงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3931 9111 ต่อ 8533 ยานพาหนะ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 60/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านเนินมะกอก หมู่ที่ 2-8 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (กปภ.สาขาบางมูลนาก) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-255814-5 ต่อ 703-704 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 59/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านเนินมะกอก หมู่ที่ 2-8 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (กปภ.สาขาบางมูลนาก) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-255814-5 ต่อ 703-704 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 58/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานปรับปรุงระบบประปาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ PM (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) กปภ.สาขา ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-255814-5 ต่อ 703-704 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 57/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานปรับปรุงระบบประปาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ PM (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) กปภ.สาขา ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-255814-5 ต่อ 703-704 ก่อสร้าง
กรมการบินพลเรือน ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 56/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมระบบปรับอากาศชนิดน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 2) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ โทร.0-2286-0482 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมการบินพลเรือน ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 55/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมระบบปรับอากาศชนิดน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 2) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ โทร.0-2286-0482 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การคลังสินค้า สอบราคา รับที่ พิเศษ 54/17 ธ.ค. 57 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมโปรแกรม ขององค์การคลังสินค้า จำนวน 25 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 23 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดหาพัสดุ ส่วนงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง องค์การคลังสินค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2507-5262 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดสมุทรสงคราม ขายทอดตลาด รับที่ พิเศษ 53/17 ธ.ค. 57 พัสดุ จำนวน 72 รายการ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ขอรับเอกสารได้ในวันและเวลาราชการ ติดต่อที่ ส่วนคลัง ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมทุรสงคราม โทร.034-716873 ต่อ 108,114 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สอบราคา รับที่ พิเศษ 51, พิเศษ 52/17 ธ.ค. 57 จัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรแสดงตน และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ประจำปี 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 23 ธันวาคม 2557 , สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ประจำปี 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 22 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักอำนวยการ อาคารสโมสร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2281-3948 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 50/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างยกระดับ ผิวจราจรถนนสายเสนา – บางซ้าย (ช่วงบริเวณข้ามคลองสาน ถึงบ้านแถว ซอย 15 และเส้นทางต่อเชื่อม) หมู่ที่ 1,3,4,5, 6 ตำบลบ้านแถว ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาบตำบลเจ้าเจ็ด ถนนเสนา-บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-786324 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 49/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างยกระดับ ผิวจราจรถนนสายเสนา – บางซ้าย (ช่วงบริเวณข้ามคลองสาน ถึงบ้านแถว ซอย 15 และเส้นทางต่อเชื่อม) หมู่ที่ 1,3,4,5, 6 ตำบลบ้านแถว ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาบตำบลเจ้าเจ็ด ถนนเสนา-บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-786324 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 48/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างยกระดับ ผิวจราจรถนนสายเสนา – บางซ้าย (ช่วงบริเวณข้ามคลองสาน ถึงบ้านแถว ซอย 15 และเส้นทางต่อเชื่อม) หมู่ที่ 1,3,4,5, 6 ตำบลบ้านแถว ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาบตำบลเจ้าเจ็ด ถนนเสนา-บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-786324 ก่อสร้าง
สถาบันพยาธิวิทยา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 47/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองทางพยาธิวิทยา (ชุดน้ำยาทางพยาธิวิทยา) จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 18 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพลาธิการ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-7579 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประมูล รับที่ พิเศษ 46/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. รูปตัวไอ คสล. สำเร็จรูปพร้อมเทคานทับหลังเขื่อนบริเวณคลอง สี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 2,3 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 26 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-823295 ต่อ 18 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 45/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 19 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองจัดหา สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2551-8123-4 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 44/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองจัดหา สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2551-8123-4 ก่อสร้าง
จังหวัดสิงห์บุรี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 43/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โครงการตามมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 22 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร.036-813493 ต่อ 119 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 42/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงบ้านพักพนังาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 7 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองการพัสดุ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ และที่ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-2287-8251 ก่อสร้าง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขายทอดตลาด รับที่ พิเศษ 41/17 ธ.ค. 57 ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการของสถาบันมะเร็งแห่งชาติแล้ว จำนวน 3 รายการ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-7028-33 ต่อ 1504, 1505 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวง แขวงการทางสระบุรี สอบราคา รับที่ ก.769/17 ธ.ค. 57 จ้างเหมาทำการงานทางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค จำนวน 3 ช่วง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสระบุรี กรมทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-211105 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสระบุรี สอบราคา รับที่ ก.768/17 ธ.ค. 57 จ้างเหมาทำการงานทางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค จำนวน 3 ช่วง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสระบุรี กรมทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-211105 ก่อสร้าง
จังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ประกวดราคา รับที่ ก.767/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 18 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารหน่วยจ่ายกลางและพัสดุ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.036-21537-45 ต่อ 5010 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.766/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างบริหารชุมชนเอื้ออาทรแบบบูรณาการ (อาคารแนวราบ) โครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี(เนินพลับหวาน) จำนวน 1,280 หน่วย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง กองพัสดุและจัดหา สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-2351-6299 อื่นๆ
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.765/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างบริหารชุมชนเอื้ออาทรแบบบูรณาการ (อาคารแนวราบ) โครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี(เนินพลับหวาน) จำนวน 1,280 หน่วย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง กองพัสดุและจัดหา สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-2351-6299 อื่นๆ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.762, ก.763, ก.764/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า “Alsthom” จำนวน 1 รายการ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อตลับลูกปืนสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า “Alsthom” จำนวน 1 รายการ แยกซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2557 – 9 มกราคม 2558 , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อตลับลูกปืนสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า “GEA” จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 8 – 16 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กองการจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และบริหารสัญญา ฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ โทร.0-2220-4669 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงเรียนมัยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สอบราคา รับที่ ก.761/17 ธ.ค. 57  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 26 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2323-2853 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง ประกวดราคา รับที่ ก.760/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการวางท่อพร้อมบ่อพักในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองทอง ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 3 ช่วง , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างประตูน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านจิกคันช้อน ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการวางท่อพร้อมบ่อพักในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านจิกคันช้อน ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ,ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการวางท่อพร้อมบ่อพักในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านลานกระดี่ ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการวางท่อพร้อมบ่อพักในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านศรีบุญส่ง ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการวางท่อพร้อมบ่อพักในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านสี่หลัง ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านสมบูรณ์พัฒนา ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-855585 ต่อ 12 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สอบราคา รับที่ ก.759/17 ธ.ค. 57 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ขนาด 2 ชั้น ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557- 14 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-575261 ก่อสร้าง
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) สอบราคา รับที่ ก.758/17 ธ.ค. 57  ซื้อซอฟต์แวร์ระบบเพื่อใช้ในการเก็บรักษาบัญชีและรหัสผ่านในการออกใบรับรองให้กับสมาชิกของเนติบัณฑิตยสภา จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-2123-1234 ต่อ 90451 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ประกวดราคา รับที่ ก.757/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานบูรณะเสริมความมั่นคงและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานวัดราชประดิษฐาน ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ อุทยานประวิติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-242286 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลพุเตย ประกวดราคา รับที่ ก.756/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ตัวรถชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลพุเตย ถนนสระบุรี-หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.056-797650 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ สอบราคา รับที่ ก.755/17 ธ.ค. 57 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต (ปูบนผิวถนน คสล.) หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 26 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ตำบลบ้านลี่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-377099 ก่อสร้าง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สอบราคา รับที่ ก.752, ก.753, ก.754/17 ธ.ค. 57 ซื้อตามโครงการพัฒนามาตรการในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม (CS กรม) ต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ , สอบราคา จ้างตามโครงการพัฒนาเว็บไซต์สนับสนุนการบริหารงานการสื่อสารภายในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 งาน , สอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาเชิงรุก ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 จำนวน 3 รายการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 22 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-2821 อื่นๆ
จังหวัดสมุทรสงคราม ประกวดราคา รับที่ ก.751/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแขกพร้อมจัดภูมิทัศน์ บริเวณมัสยิดดำรงอิสลาม ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม ความยาว 139 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-711903 ก่อสร้าง
จังหวัดสมุทรสงคราม ประกวดราคา รับที่ ก.750/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแขกพร้อมจัดภูมิทัศน์ บริเวณมัสยิดดำรงอิสลาม ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม ความยาว 139 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-711903 ก่อสร้าง
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ ก.748, ก.749/17 ธ.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าห้วใจ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการ ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 7 มกราคม 2558 , สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการด้ามกรอฟันเร็วผู้ใหญ่มีไฟส่อง จำนวน 24 อัน เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลเมือง สาขาโรงพยาบาลพระปกเกล้าและสถานพยาบาลลูกข่าย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี สอบราคา รับที่ ก.747/17 ธ.ค. 57 จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,6 ตำบลลุมพลี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 26 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ตำบลลุมพลี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-796500 ก่อสร้าง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สอบราคา รับที่ ก.746/17 ธ.ค. 57  ซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ.2551 จำนวน 8 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 22 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสมุทรสาครตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมทุรสาคร โทร.034-822974 อื่นๆ
จังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ขายทอดตลาด รับที่ ก.745/17 ธ.ค. 57 รถราชการที่ชำรุด ของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จำนวน 2 รายการ ในวันที่ 21 มกราคม 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 20 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.056-414074 และ โทร.056-411055 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ประมูล รับที่ ก.744/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 2 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร.034-352068 ก่อสร้าง
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สอบราคา รับที่ ก.743/17 ธ.ค. 57 เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและสัญญาณอินเทอร์เน็ต ความเร็วไม่น้อยกว่า 200/35 Mbps ขอรับเอกสารและยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ – 5 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร.0-2467-5138 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ก.742/17 ธ.ค. 57 จ้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาเสียงสะท้อนภายในห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักผู้อำนวยการ สำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2564-7000 ต่อ 1594 อื่นๆ
เทศบาลตำบลท่าเรือ ยกเลิก รับที่ ก.741/17 ธ.ค. 57 ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบฐานแผ่ ครั้งที่ 2 ตามประกาศลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองการศึกษา งานธุรการ เทศบาลตำบลท่าเรือ ถนนเลียบริมแม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-342039 ก่อสร้าง
จังหวัดฉะเชิงเทรา สอบราคา รับที่ ก.740/17 ธ.ค. 57 ซื้อเวชภัณฑ์ยาแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดซื้อ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล พุทธโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงทรา โทร.038-814375-8 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ก.739/17 ธ.ค. 57 ซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 3 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-2260-2903 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
อุทยานประวิติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ประกวดราคา รับที่ ก.738/17 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานขุดแต่งและบูรณะเสริมความมั่นคงโบราณสถานวัดเตว็ด ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ อุทยานประวิติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-242286 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [7] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.