Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ ประกวดราคา รับที่ ส.1875/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดลอกหนองน้ำ ความจุ 92,200 ลบ.ม.สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวน หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ แบบเลขที่ 22355 รหัสโครงการ บร.0955, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดลอกหนองน้ำ ความจุ 205,000 ลบ.ม.สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวหนองแคน หมู่ที่ 3 ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ แบบเลขที่ 01056 รหัสโครงการ บร.0156, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดลอกหนองน้ำ ความจุ 163,000 ลบ.ม.สถานที่ก่อสร้างบ้านหนองไผ่ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้าใหม่ไชยพจน์ แบบเลขที่ 09456 รหัสโครงการ บร.0356 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ อำเภอคูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ โทร.0 4466 6376 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเมืองคง ประมูล รับที่ ส.1874/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4445 9077 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ประกวดราคา รับที่ ส.1873/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเหล่าป่าก๋อย หมู่ที่ 1, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่บ้านน้ำดิบน้อย หมู่ที่ 6 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โทร.0 5350 8013 ต่อ 14 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ประกวดราคา รับที่ ส.1871, 1872/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างทางลาดยาง จำนวน 3 โครงการ ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก, ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จำนวน 2 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร.0 5589 2046 ก่อสร้าง
เทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคา รับที่ ส.1870/29 ต.ค.57 จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสืบศิริ แยกขวามือข้างบ้านเลขที่ 152/2 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4423 4738 ก่อสร้าง
จังหวัดหนองบัวลำภู สอบราคา รับที่ ส.1869/29 ต.ค.57 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริม หนองบัว บริเวณสนามนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร.0 4231 6696 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลคำขวาง ประมูล รับที่ ส.1868/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านโนนเค็งถึงเขตตำบลโพธิ์ใหญ่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4585 2656 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านกอก ประมูล รับที่ ส.1867/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4584 5101 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลด่านซ้าย ประมูล รับที่ ส.1866/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย บ้านด่านซ้าย หมู่ที่ 1 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลด่านซ้าย ถนนแก้วอาสา จังหวัดเลย โทร.0 4289 1231 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลนครไทย ประกวดราคา รับที่ ส.1865/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างหลุม ฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5538 8987 ต่อ 11 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ประมูล รับที่ ส.1864/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำคอนกรีต สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าสำเภาเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร.0 7484 1563-5 ต่อ 103 ก่อสร้าง
จังหวัดลำปาง สอบราคา รับที่ ส.1862, ส.1863/29 ต.ค.57 ซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤศจิกายน, สอบราคาจ้างถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารระบบดิจิตอล ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5423 7400 ต่อ 6000-7 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่ สอบราคา รับที่ ส.1861/29 ต.ค.57 จ้างโครงการขยายเขตประปาและ เปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ จำนวน 2 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0 3552 2031 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลวังน้ำซับ ประกวดราคา รับที่ ส.1860/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวังน้ำซับ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 7 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0 3558 2510-12 ต่อ 104 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ประกวดราคา รับที่ ส.1859/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ 3 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ 3 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างซ่อมสร้างผิวถนนลาดยาง AC (Over lay) ทับถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 5 บ้านสองแควพัฒนา ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาแส่ง สถานที่ตั้ง บ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบล นาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร.0 5436 2431 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลวังน้ำซับ ประกวดราคา รับที่ ส.1858/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกเครน ไฮดรอลิค ติดตั้งดั๊ม พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0 3558 2510-12 ต่อ 104 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ประกวดราคา รับที่ ส.1857/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบ สายจากถนนพิษณุโลก-บางกระทุ่ม แยกทางเข้าวัดปากพิงตะวันออกถึงบ้านนายระยอง โตตี่ หมู่ที่ 2 บ้านปากพิงตะวันออก ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางขวัญม้า หมู่ที่ 4 บ้านบางขวัญม้า ตำบล วังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากดอน 2 หมู่ที่ 3 บ้านปากดอน ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5528 6101 ต่อ 107 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ สอบราคา รับที่ ส.1856/29 ต.ค.57 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โทร.0 4279 6967 ก่อสร้าง
สำนักงาน คปภ. สอบราคา รับที่ ส.1853-ส.1855/29 ต.ค.57 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง สำหรับสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี, สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง สำหรับสำนักงาน คปภ.จังหวัดอำนาจเจริญ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤศจิกายน, สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง สำหรับสำนักงาน คปภ.จังหวัดปทุมธานี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤศจิกายนติดต่อที่ สำนักงาน คปภ. เขตจตุจักร กรุงเทพฯโทร.0 2567 0352 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กองพลทหารราบที่ 3 ประมูล รับที่ ส.1852/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน (งานซ่อมอาคาร) ของหน่วย กองพลทหารราบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 รวม 189 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพลาธิการ กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4425 5530 ต่อ 22324 ก่อสร้าง
กองพลทหารราบที่ 3 ประมูล รับที่ ส.1851/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน (งานซ่อมอาคาร) ของหน่วย กองพลทหารราบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 รวม 189 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพลาธิการ กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4425 5530 ต่อ 22324 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลพะตง สอบราคา รับที่ ส.1850/29 ต.ค.57 จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรั้วสำนักงาน เทศบาล ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.0 7429 1776 ต่อ 101 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาที่ดิน ประกวดราคา รับที่ ส.1848, ส.1849/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์พด.1, สารเร่งซุปเปอร์พด.2 , สารเร่งซุปเปอร์พด. และสารเร่งซุปเปอร์พด.7 จำนวน 331,000 ซอง ของสำนักงานที่ดินเขต 9, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทืองและถั่วพร้า) จำนวน 1 รายการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5688 1242 อื่นๆ
สำนักงาน กสทช. ประกวดราคา รับที่ ส.1843/29 ต.ค.57 เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 11 คัน เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 17-25พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน สำนักงาน กสทช. เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2271 0151 ต่อ 423 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประมูล รับที่ ส.1842/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนภูแลนคาวิทยา, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนโนนกอกวิทยา, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเนินสง่าวิทยา, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนสระพังวิทยาคม, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 พฤศจิกายน, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านหันวิทยา, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนสตรีประชาพัฒนศึกษา, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนมัธยม บ้านแก้งวิทยา, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.0 4481 3583 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา ประกวดราคา รับที่ ส.1841/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านค่าย-หนองคอกหมู Ø 1 เมตร ยาว 644 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้ายค่าย จังหวัดระยอง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบราชการ) จำนวน 2 ป้าย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา อำเภอบ้ายค่าย จังหวัดระยอง โทร.0 3864 1741 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี สอบราคา รับที่ ส.1840/29 ต.ค.57 ซื้อหินใหญ่คละ ขนาด Ø 0.30-0.40 เมตร ตามสเปคกรมฯ จำนวน 192 ลบ.ม.ของงานซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 1 ซ้าย–3 ซ้าย กม.13+520, สอบราคาซื้อหินใหญ่คละ ขนาด Ø 0.30-0.40 ม.จำนวน 180 ลบ.ม. ตามสเปคกรมฯ ของงานซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 3 ซ้าย-3 ซ้าย กม.6+520, สอบราคาซื้อบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวและเครื่องยกพร้อมเพลา ของงานซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 3 ซ้าย-3 ซ้าย กม.6+520, สอบราคาซื้อบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวและเครื่องยกพร้อมเพลา จำนวน 5 รายการ ของงานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย อาคารอัดน้ำกลางคลอง 4 แห่ง, สอบราคา ซื้อหินใหญ่คละขนาด Ø 0.30-0.40 ม. ตามสเปคกรมฯ จำนวน 260 ลบ.ม. ของงานซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 3 ซ้าย กม.0+200, สอบราคาซื้อบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวและเครื่องยกพร้อมเพลา จำนวน 2 รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 3 ซ้าย-3 ซ้าย กม.0+060 แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โทร.0 3563 9223 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหนองคล้า ประมูล รับที่ ส.1839/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง ขนาดไม่เกิน 81-100 คน แบบที่ สถ.ศพด.3 แบบตอกเสาเข็ม กว้างไม่น้อยกว่า 20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 23 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3943 7290 ต่อ 107 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลสามง่าม ยกเลิก รับที่ ส.1838/29 ต.ค.57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออาคาร เพื่อบริการประชาชน เพื่อประโยชน์ใช้เป็นอาคารรองรับการจัดการสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ครั้งที่ 2) ตามประกาศเทศบาลตำบลสามง่าม ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โทร.0 3438 1129 ต่อ 106, 107 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางมุกดาหาร ประกวดราคา รับที่ ส.1837/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนควบคุม 0101 ตอน ก้านเหลืองดง- สงเปือย ตอน 1 ปริมาณงาน 16,650 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดของงาน จำนวน 7 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ แขวงการทางมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร.0 4261 2006 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเวียงสระ ประมูล รับที่ ส.1836/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7736 2056 ต่อ 110 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ประมูล รับที่ ส.1835/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านห้วยต้นตอ หมู่ที่ 8 และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทร.0 7796 3242 ต่อ 14 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ประกวดราคา รับที่ ส.1834/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน สาย นศ.4021 แยก ทล.4151-บ.บางคลุ้ง อำเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช ระยะทาง 10.840 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7740 5294 ต่อ 102 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ประกวดราคา รับที่ ส.1833/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน สาย นศ.4021 แยก ทล.4151-บ.บางคลุ้ง อำเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช ระยะทาง 10.840 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7740 5294 ต่อ 102 ก่อสร้าง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกวดราคา รับที่ ส.1832/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางเดินแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล (ผาจันทร์จรัส อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง) เกาะวัวตาหลับ ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7727 3936 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลยางคำ ประกวดราคา รับที่ ส.1831/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองนาวงษ์ หมู่ที่ 9 จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4345 1043 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกวดราคา รับที่ ส.1830/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5596 1141 อื่นๆ
เทศบาลตำบลบ้านโข้ง ประมูล รับที่ ส.1829/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการบำรุงรักษาถนน หมู่ที่ 8 บ้านหนองจอกน้อย ตำบลบ้านโข้ง, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านจร้าใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโข้ง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ เทศบาลตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0 3559 5793 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.1827, ส.1828/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเกาะไม้แหลม-หนองหงษ์ ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง เชื่อมต่อบ้านห้วยยาง ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3845 5921 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ ส.1826/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชากมะหาด ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบุตร มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3861 7430 ต่อ 516 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ ส.1825/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการ จัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ประจำปี 2557 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3861 7430 ต่อ 101 ก่อสร้าง
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14 ประกวดราคา รับที่ ส.1824/29 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7534 5674 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลขุนทะเล ประมูล รับที่ ส.1823/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน AC สาย บ้านท้ายสำเภา-บ้านบ่อทราย หมู่ที่ 6 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน AC สายบ้านบ่อทราย-โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (2 ตอน) หมู่ที่ 6, 7 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุง ผิวจราจรถนน AC สายบ้านท้ายสำเภา –บ้านบ่อทราย หมู่ที่ 6 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7537 4842 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลห้วยยอด ประกวดราคา รับที่ ส.1821, ส.1822/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา จำนวน 1 หลัง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทร.0 7527 2284 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ส.1820/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมากิจกรรมลาดยางทางหลวงหมายเลข ปี 2558 ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยไผ่- ห้วยช้าง ปริมาณงาน 3.214 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0 5541 1005 ต่อ 18 ก่อสร้าง
เทศบาลนครลำปาง ประมูล รับที่ ส.1819/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5423 7237 ต่อ 7709, ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางน่านที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ส.1818/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งาน จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก – น่าน จำนวน 6 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางน่านที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทร.0 5474 1379 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางน่านที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ส.1817/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งาน จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก – น่าน จำนวน 6 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางน่านที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทร.0 5474 1379 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางน่านที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ส.1816/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ แบบ Slurry Type II ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0200 ตอน เด่นชาติ-นาน้อย จำนวน 3 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางน่านที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทร.0 5474 1379 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางน่านที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ส.1815/29 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ แบบ Slurry Type II ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0200 ตอน เด่นชาติ-นาน้อย จำนวน 3 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางน่านที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทร.0 5474 1379 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [7] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.