Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สอบราคา รับที่ ส.539/30 ก.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0 2248 3834 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ประกวดราคา รับที่ ส.538/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา จำนวน 5 หมู่บ้าน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมือง ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5567 9198-9 ต่อ 108 ก่อสร้าง
กรมการท่องเที่ยว ประกวดราคา รับที่ ส.537, ส.537.1/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างการบูรณาการข้อมูลของกรมการท่องเที่ยวบนแผนที่ Map Server ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มการคลังและพัสดุ กรมการท่องเที่ยว ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2216 5635 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ประกวดราคา รับที่ ส.536, ส.536.1/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.3183-บ้านดอนแฝก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.625 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวง ชนบทที่ 2 (สระบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.0 3622 5240 ก่อสร้าง
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ ส.535, ส.535.1/30 ก.ค.57 จ้างทำหลักสูตรเพื่อใช้เตรียมตัวสอบ Linux Certification (ประกาศนียบัตรลีนุกส์) ระดับสากล LPI 101, 102 และ LPI 201, 202 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ยื่นซอง 6 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 7100 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ประกวดราคา รับที่ ส.534, ส.534.1/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานปรับปรุงระบบผลิตและระบบจ่ายสารเคมี หน่วยบริการเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน (ครั้งที่ 3) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5335 2012-17 ต่อ 4101, 4103 อื่นๆ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประมูล รับที่ ส.533, .533.1/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์เป็นรถตักหน้า-ขุดหลัง (BACKHOE-LOADER) ล้อยาง แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด 4 ล้อเท่ากัน จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 6-19 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ถนนนเรศวร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3524 1541 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบล กม.5 ประมูล รับที่ ส.532, ส.532.1/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการขยายเขตระบบน้ำประปาสะอาด จำนวน 15 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาล ตำบล กม.5 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3255 4448 ต่อ 16 ก่อสร้าง
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประมูล รับที่ ส.531/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกล่องพลาสติกบรรจุชุดอาหาร (Plastic Dimmer Box) จำนวน 195,000 ใบ เพื่อใช้งานที่ฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ สำหรับระยะเวลาระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557–เดือนตุลาคม 2558, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อถุงมือไนไทรล์สีฟ้า (Nitrile Glove) จำนวนรวม 5,659,300 ชิ้น เพื่อใช้งานที่ฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ และฝ่ายครัวการบินดอนเมือง สำหรับระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อฟิล์มยึด หุ้มห่ออาหาร (Wrapping Film) จำนวนรวม 15,640 ม้วน สำหรับการใช้งานที่ฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ และฝ่ายครัว การบินดอนเมือง แยกซื้อเอกสารวันที่ 7 สิงหาคม ติดต่อที่ หน่วยงานจัดหาพัสดุทั่วไป สนามบินสุวรรณภูมิ อำเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2137 2380-3 อื่นๆ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ส.530/30 ก.ค.57 งานจ้างเหมาผู้ให้บริการงาน ทำความสะอาดและงานบริการทั่วไป ณ พื้นที่ฝ่ายช่างสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน ระยะเวลาว่าจ้าง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2559 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 8-19 สิงหาคม, ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการรถรับ-ส่ง ลูกเรือ พนักงาน หรือบุคคลในกิจการ สำหรับสายปฏิบัติการ (DO) จำนวน 1 งาน ระยะเวลาว่าจ้าง 2 ปี 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 8-20 สิงหาคม ติดต่อที่ แผนกรับจ่ายเงิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2545 3251 อื่นๆ
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 6 ประกวดราคา รับที่ ส.529/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สักหลง-ด่านดู่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักทางหลวงที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.0 5673 7030-35 ต่อ 144 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ ประกวดราคา รับที่ ส.528/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. อบต. ซอย 5 (บริเวณชุมชนพัฒนา 2) หมู่ที่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างวางรางยูระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป (ตัวยู) ตรงบริเวณชุมชนพัฒนา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร 6 ล้อ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 230 แรงม้า จำนวน 1 คัน แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3814 5583 ก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ยกเลิก รับที่ ก.639/29 ก.ค. 57 สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำหัองปฏิบัติการทางภาษา ประจำปีงบประมาณ 2557 เลขที่ 6/2557 ตามประกาศลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2546-7185-6 ต่อ 133 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมชลประทาน ประกวดราคา รับที่ ก.638/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดทำโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้กรมชลประทาน ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 5 – 18 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มจัดหาพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2243-6969 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี ประกวดราคา รับที่ ก.637/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนสายแยก ทล.346-วัดเจดีย์หอย ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 1.240 กม., ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนสายแยก ทล.305-เลียบคลองสิบเอ็ด ฝั่งตะวันตก ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 1.370 กม. , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ปท.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 305-บ้านปากคลองหกวา อำเภอธัญบุรี , อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 1.050 กม. , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ปท.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 305-บ้านคลองสิบสี่หกวา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 1.820 กม. , ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ปท.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 346-วัดเจดีย์หอย อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 1.045 กม. , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสาย ปท.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – บ้านคลองแปด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 แห่ง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี กรมทางหลวงชนบท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2192-3139 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.636/29 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง สายแยก ทล.1-บ.เตาปูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดซื้อและพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี กรมทางหลวงชนบท ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225448-51 ต่อ 102,103 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประกวดราคา รับที่ ก.635/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอัฒจันทร์ฝั่งคบเพลิงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (เขาพลอง STADIUM) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.056-476617 ต่อ 112-3 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกวดราคา รับที่ ก.634/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ห้องพักอาคารที่พักบุคลากร บางคล้า จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยงานพัสดุ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-517012 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองบัว ประกวดราคา รับที่ ก.633/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 15 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานัพสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัว ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-876436 ก่อสร้าง
คณะสัตวพืยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคา รับที่ ก.632/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สัตวทดลองแห่งจุฬาฯ และอาคารสัตว์วิทยจักษ์ ชั้นที่ 7 – 10 จำนวน 1 งาน(ส่วนเพิ่มเติม) ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-9790 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง ประกวดราคา รับที่ ก.631/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดวื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2598-0047 ต่อ 14 ยานพาหนะ
สำนักงานอัยการภาค 2 ยกเลิก รับที่ ก.630/29 ก.ค. 57 สอบราคา จัดซื้อชุดระบบภาพและเสียงห้องประชุมขนาด 40 ที่นั่ง ของสำนักงานอัยการภาค 2 ตามประกาศลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานอัยการภาค 2 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.038-231145 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดตราด โรงพยาบาลแม่สอด ประกวดราคา รับที่ ก.629/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 5 – 15 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานการเงิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โทร.055-534009 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองบอน ประมูล รับที่ ก.628/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทสบาลตำบลหนองบอน หมู่ที่ 3 ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โทร.039-545281 ก่อสร้าง
จังหวัดตราด สอบราคา รับที่ ก.627/29 ก.ค. 57 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.039-511011 อื่นๆ
จังหวัดสระแก้ว ประกวดราคา รับที่ ก.626/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขังหญิง 2 ชั้น เรือนจำจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โทร.037-258068 ต่อ 12 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบราคา รับที่ ก.625/29 ก.ค. 57 จ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์และปรับปรุงห้องปกิบัติการสาขาวิชา จำนวน 2 งาน (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 7 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0-2473-7000 ต่อ 1203-4 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านสา ประมูล รับที่ ก.624/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกเทท้าย ติดเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านสา ถนนลำปาง-แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โทร.054-357010 ยานพาหนะ
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ สอบราคา รับที่ ก.623/29 ก.ค. 57 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 1 หลัง ขอรับเอกสารและยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ – 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2453-7847 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ยกเลิก รับที่ ก.622/29 ก.ค. 57 ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการข้อ 12 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงยาง หมู่ที่ 2 ตำบลกู่สวนแตง – บ้านยางทะเล หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามประกาศเลขที่ 11/2557 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-611144 ต่อ 2512 ก่อสร้าง
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ ก.621/29 ก.ค. 57 จะเชิญชวนทั่วไป จ้างปรับปรุงโครงการขยายงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ เพื่อให้บริการเผยแพร่รายการด้านภาพ อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารทั่วไป สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-3973 ต่อ 105 ก่อสร้าง
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล(สนามบินน้ำ) สอบราคา รับที่ ก.620/29 ก.ค. 57 ซื้อกระดาษอาร์ตมัน ชนิดม้วน(Super White) น้ำหนัก 230 แกรม จำนวน 9,000 กก. ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดหา กองจัดหาและพัสดุ สำนักจัดซื้อและบริหารงานกลาง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล(สนามบินน้ำ) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2528-9148 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ก.619/29 ก.ค. 57 จ้างดำเนินการโครงการพัฒนาเว็บท่า (Web Portal) พร้อมระบบ Single Sign On สำหรับระบบฐานข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-3870 อื่นๆ
คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 3 จังหวัดสุพรรณบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.618/29 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการไร่อ้อย ตามโครงการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 14สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 3 จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร.035-541269 อื่นๆ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกวดราคา รับที่ ก.617/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาตาก จังหวัดตาก ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 4 – 14 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน แขวงเสนานิคม เขตตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2558-6555 ต่อ 8614 และที่ ธกส.สาขาตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร.055-511286 ก่อสร้าง
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบราคา รับที่ ก.616/29 ก.ค. 57 จ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมหลังคากันสาดอาคารผลิตยาง จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ที่ทำการสำนักงาน ฝ่ายโรงงาน 4 องค์การสวนยาง ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.083-1775077 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาที่ดิน สอบราคา รับที่ ก.615/29 ก.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางเดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ โทร.0-2597-2875 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก สอบราคา รับที่ ก.613, ก.614/29 ก.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อไว้ใช้ในโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 1 ชุด , สอบราคา ซื้อครุภะณฑ์การแพทย์เพื่อไว้ใช้ในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รายการเครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์พร้อมมอนิเตอร์แสดงผล จำนวน 1 เครื่อง แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-270300 ต่อ 29104 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.612/29 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย บริเวณคอขวด(สะพาน) สายทาง ปจ.2033 ผังเมืองปราจีนบุรี สาย ง.8 อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 โครงการ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย : บริเวณย่านชุมชน(งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง) สายทาง ปจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 319 – บ้านหนองกันเกรา อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-452035 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ประกวดราคา รับที่ ก.611/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองลาดใหญ่ ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำร่องดู่ หมู่ที่ 13,30 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์, ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงฟื้นฟูทางน้ำคลองหนองกุ้ง(ช่วง 2) หมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225241 ต่อ 111,115 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ประกวดราคา รับที่ ก.610/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงพลู หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองพง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอ้ายกระป๊อด ตำบล บ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดดพระนครศรีอยุธยา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225241 ต่อ 111,115 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ประกวดราคา รับที่ ก.609/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหลวง หมู่ที่ 6,7 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสำโรง หมู่ที่ 8 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์, ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกะทะ หมู่ที่ 5 ตำบล ท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225241 ต่อ 111,115 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ประกวดราคา รับที่ ก.608/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกองบิน 2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม หมู่ที่ 14 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี, ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองใหญ่ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดลพบุรี หมู่ทื 4 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225241 ต่อ 111,115 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ประกวดราคา รับที่ ก.607/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงฟื้นฟูทางน้ำคลองสมเด็จ หมู่ที่ 5-7 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกระดี่แดง ตำบลโพธิ์ประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี , ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงยาว หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงฟื้นฟูทางน้ำคลองชุมแสงหมู่ที่ 8-16 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ , ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจระเข้ (ช่วง 2) บ้านสะตือเอน ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225241 ต่อ 111,115 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ประกวดราคา รับที่ ก.606/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงระหารใหญ่(ช่วง 3) หมู่ที่ 13,14, 15 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงฟื้นฟูทางน้ำคลองน้ำสาด หมู่ที่ 10-17 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดชัยนาท แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225241 ต่อ 111,115 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ประกวดราคา รับที่ ก.605/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงระหาร หมู่ที่ 4-6, 16 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงระหารบัว(ช่วง 2) ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำตะพาบ หมู่ที่ 4 ตำบลสามง่าม ท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท , ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบังสวดมนต์ บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225241 ต่อ 111,115 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประกวดราคา รับที่ ก.604, ก.604.1/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการนำร่องบูรณะปรับปรุงคอสะพานอย่างมีประสิทธิภาพ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ‘งานพัสดุและสัญญา กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-6823 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร ประมูล รับที่ ก.602/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงสวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการคลัง สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-2246-8542 ก่อสร้าง
จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก สอบราคา รับที่ พิเศษ 52/29 ก.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อไว้ใช้ในโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 1 ชุด , สอบราคา ซื้อครุภะณฑ์การแพทย์เพื่อไว้ใช้ในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รายการเครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์พร้อมมอนิเตอร์แสดงผล จำนวน 1 เครื่อง แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-270300 ต่อ 29104 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 51/29 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย บริเวณคอขวด(สะพาน) สายทาง ปจ.2033 ผังเมืองปราจีนบุรี สาย ง.8 อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 โครงการ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย : บริเวณย่านชุมชน(งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง) สายทาง ปจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 319 – บ้านหนองกันเกรา อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-452035 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [7] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.