Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 35-38/29 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาระบบไฟจราจร และระบบควบคุมการจราจร โดยดำเนินการบำรุงรักษาส่วนภายใน และบำรุงรักษาส่วนภายนอก ระยะเวลาตั้งแต่ ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558,ประกวดราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์จราจร จำนวน 18 รายการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กันยายน 2557,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมระบายน้ำ คสล.ถนนช้างเผือก ซอย 1 ครั้งที่ 3 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กันยายน 2557,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ คสล.ถนนราชเชียงแสน ซอย 2 ก ครั้งที่ 3 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-259085 ก่อสร้าง
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 34/29 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก (ThinPrep pap test) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 27,000 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-23547028-33 ต่อ 1504,1505
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ พิเศษ 33/29 ส.ค.57 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 7,500 รีม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21414301
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 32/29 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุ อาคารบริการ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25047123-4
กรมประชาสัมพันธ์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 31/29 ส.ค.57 ซื้อโครงการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบ กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 โครงการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-26182323 ต่อ 1406-1409
ธนาคารแห่งประเทศไทย ประสงค์ รับที่ พิเศษ 30/29 ส.ค.57 จะคัดเลือกงานจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ดวงโคมป้ายและสัญลักษณ์ ประจำอาคารสำนักงานใหญ่หลังเดิม (อาคาร 2) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ถึง 3 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0-22835287
จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 29/29 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 16 ภาพ ต่อรอบ จำนวน 12 เดือนซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-244973 ต่อ 1176
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ พิเศษ 28/29 ส.ค.57 จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง Oracle 10.2.0.3 บนเครื่อง DMS Server และโปรแกรมประยุกต์ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ของทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช ระยะเวลา 1 ปี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ แผนกจัดหา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25795175
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ พิเศษ 27/29 ส.ค.57 ซื้ออุปกรณ์ม่านแสง (Optical Barrier: OB) และเฟรมม่านแสง (Optical Barrier Case) จำนวน 6 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2557 ติดต่อที่ แผนกจัดหา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25795173
เทศบาลนครพิษณุโลก ประมูล รับที่ พิเศษ 26/29 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบน์ พร้อมติดตั้งใช้งาน จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองการประปา เทศบาลนครพิษณุโลก ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-231412 ต่อ 15
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 25/29 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่าโฮ่ง หมู่ที่ 8,4 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา โทร.054-409400-3 ต่อ 319
องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา ประมูล รับที่ พิเศษ 24/29 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านสะแกโดด ตำบลโยธะกา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-581206
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 23/29 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย และบริหารจัดการการใช้งานบนระบบเครือข่าย ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0-22818930
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ พิเศษ 22/29 ส.ค.57 ซื้ออุปกรณ์สำหรับขยายช่องสัญญาณของสถานีแม่ข่าย (Base Station) ในระบบ Digital Trunked Radio System (Expansion Rack) จำนวน 2 ชุด ครั้งที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนจัดหาเพื่อธุรกิจสื่อสารไร้สายและ การเช่ารถยนต์ ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21044047
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี สอบราคา รับที่ พิเศษ 21/ 29 ส.ค.57 ซื้อวัสดุประเภทอาหารสด เลี้ยงดูผู้รับบริการฯ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25771958
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สอบราคา รับที่ พิเศษ 75/29 ส.ค.57 จ้างดำเนินโครงการผลิตสื่อรวบรวมองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัยภายใต้กิจกรรมโครงการของสำนักงานฯ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองกลาง กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร.0-2422-8831 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประมูล รับที่ พิเศษ 73, พิเศษ 74/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาแรงงานบริการพนักงานห้องทดลอง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 2557, สอบราคา ซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 10 ชุด พร้อมติดตั้งที่หอพักลักษณานิเวศน์ 1 – 5,7,10,11,13 และ 14 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-373735-7 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประมูล รับที่ พิเศษ 72/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาแรงงานบริการพนักงานห้องทดลอง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-373735-7 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว ประมูล รับที่ พิเศษ 71/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-582306 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว ประมูล รับที่ พิเศษ 70/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-582306 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ประมูล รับที่ พิเศษ 69/28 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลบ.เมตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-707072 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ประมูล รับที่ พิเศษ 68/28 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลบ.เมตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-707072 ยานพาหนะ
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 67/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 3 – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2306-9899 ต่อ 2242 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 66/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 3 – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2306-9899 ต่อ 2242 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 65/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 3 – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2306-9899 ต่อ 2242 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 63, พิเศษ 64/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานโครงการจัดการน้ำสะอาด งานติดตั้ง Tube Settler บริเวณหน่วยบริการหนองนารี และหน่วยบริการป่าแดง กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ , ประกวดราคา จ้างเหมางานปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มแรงดัน กปภ.สาขาตะพานหิน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 2 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-255814-5 ต่อ 703-704 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 61, พิเศษ 62/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานโครงการจัดการน้ำสะอาด งานติดตั้ง Tube Settler บริเวณหน่วยบริการหนองนารี และหน่วยบริการป่าแดง กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ , ประกวดราคา จ้างเหมางานปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มแรงดัน กปภ.สาขาตะพานหิน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 2 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-255814-5 ต่อ 703-704 อื่นๆ
กรมการสื่อสารทหาร ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 60/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองจัดหา กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0-2565-5405 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมการสื่อสารทหาร ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 59/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองจัดหา กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0-2565-5405 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 58/29 ส.ค. 57 จ้างจัดทำเว็ปไซต์หลัก กระทรวงพลังงาน ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 5 – 16 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายัพสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2140-6193 อื่นๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 57/29 ส.ค. 57 จ้างจัดทำเว็ปไซต์หลัก กระทรวงพลังงาน ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 5 – 16 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายัพสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2140-6193 อื่นๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 56/29 ส.ค. 57 จ้างจัดทำเว็ปไซต์หลัก กระทรวงพลังงาน ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 5 – 16 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายัพสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2140-6193 อื่นๆ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ พิเศษ 55/29 ส.ค. 57 ซื้อเครื่องพิมพ์ Plotter จำนวน 1 เครื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-8607ต่อ 12 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ พิเศษ 54/29 ส.ค. 57 ซื้อเครื่องพิมพ์ Plotter จำนวน 1 เครื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-8607ต่อ 12 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ พิเศษ 53/29 ส.ค. 57 ซื้อเครื่องพิมพ์ Plotter จำนวน 1 เครื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-8607ต่อ 12 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 52/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถมินิบัส จำนวน 1 คัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 2– 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-8607-12 ยานพาหนะ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 51/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถมินิบัส จำนวน 1 คัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 2– 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-8607-12 ยานพาหนะ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 50/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถมินิบัส จำนวน 1 คัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 2– 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-8607-12 ยานพาหนะ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 49/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องวัดความหยาบพื้นผิวพร้อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 2 – 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-8607-12 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 48/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องวัดความหยาบพื้นผิวพร้อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 2 – 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-8607-12 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 47/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องวัดความหยาบพื้นผิวพร้อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 2 – 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-8607-12 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ พิเศษ 46/29 ส.ค. 57 เชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-5011 อื่นๆ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ พิเศษ 45/29 ส.ค. 57 เชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-5011 อื่นๆ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ พิเศษ 44/29 ส.ค. 57 เชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสวน พื้นที่บริเวณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 9 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-5011 อื่นๆ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ พิเศษ 43/29 ส.ค. 57 เชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสวน พื้นที่บริเวณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 9 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-5011 อื่นๆ
กรมควบคุมมลพิษ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 42/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-2028 ก่อสร้าง
กรมควบคุมมลพิษ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 41/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-2028 ก่อสร้าง
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.422/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา จำนวน 18คน , ประกวดราคา ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำความสะอาดตึกบัญชาการ อาคารพัสดุ อาคารสื่อสาร อาคารบริหารทรัพย์สิน อาคารบัญชาการตำรวจรถไฟ สน.นพวงศ์ อาคารศูนย์ควบคุมวิทยุและศาลพรหม ฯลฯ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 9 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์โครงการพัฒนาและระบบข้อมูล การรถไฟแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2220-4429 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประกวดราคา รับที่ ก.421/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดทำโครงการชัยนาทเบิร์ดแลนด์ สวนนกชัยนาท ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน จังหวัดชัยนาท โทร.056-476617ต่อ112-113 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกวดราคา รับที่ ก.420/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปะจำจังหวัดสุพรรณบุรี ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-525314-5 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [7] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.