Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมชลประทาน ประกวดราคา รับที่ ช.262/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำเปรมใต้ จังหวัดปทุมธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มจัดหาพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน เขตสามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-22415774 ก่อสร้าง
สถาบันโรคทรวงอก ประกวดราคา รับที่ ช.261/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดปอดเทียมชนิด Membrane จำนวน 500 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25470913,14,16 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประกวดราคา รับที่ ช.260/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์รูปนก LED Full Color Display ขนาด 3x4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดชัยนาท ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน จังหวัดชัยนาท โทร.056-476617 ต่อ 112-3 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.257-259/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางผิว AC สาย ลบ.ถ.1-0008 บ้านไผ่หน้ากระดาน – บ้านสี่คลอง ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายคู่ขนานคลองระบายน้ำ 7 ซ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี,ประกวดราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิว AC สาย ลบ.ถ.1-0060 บ้านหนองไก่เขี่ย – บ้านทะเลวังวัด ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โทร.036-411406 ต่อ 103 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองสระบุรี ประมูล รับที่ ช.256/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถดับเพลิงกู้ภัยพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลเมืองสระบุรี ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม จังหวัดสระบุรี โทร.036-211712 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.255/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองน้ำขาว หมู่ที่ 15 ตำบลนายายอาม เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลช้างข้าม และหมู่ที่ 10 ,หมู่ที่ 2 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี,สายโพธิ์นาค – ซับสีดา หมู่ที่ 3,9 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 สายทาง ยื่นซอง 27 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โทร.039-319960 ก่อสร้าง
กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกวดราคา รับที่ ช.250-254/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวนของหน่วยมณฑลทหารบกที่ 32 และกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง,ประกวดราคา จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยประจำปีงบประมาณ 2558 ของจังหวัดทหารบกพิษณุโลก ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช,ประกวดราคา จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของจังหวัดทหารบกพิษณุโลก,กองพลทหารราบที่ 4 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 และกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 4,ประกวดราคา จ้างซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารชั้นประทวน ของกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 จังหวัดลำปาง,ประกวดราคา จ้างซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารชั้นประทวน ของมณฑลทหารบกที่ 31 จังหวัดนครสวรรค์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มกราคม 2558 ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-245070 ต่อ 73354 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมูล รับที่ ช.249/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายจากบ้านนายถาวร นนทศักดิ์ หมู่ที่ 5,7 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง – สายแยก หมู่ที่ 1 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-356253 ต่อ 204 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ ประมูล รับที่ ช.248/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างคลองรางรินส่งน้ำ (หลังบ้านนางเกตุ เครือน้อย) หมู่ที่ 7 บ้านปากห้วยกลาง ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร.055-880500 ก่อสร้าง
เทศบาลนครอ้อมน้อย ประมูล รับที่ ช.247/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงผิวถนน คสล.เดิม ซอยเพชรเกษม 114 ไปถึง กม.1 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,130.00 ตารางเมตร และอื่นๆ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-24204011-18 ต่อ 103,105 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลวิชิต ประมูล รับที่ ช.246/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณลานจอดรถหอชมวิวเขาขาด หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ห้องพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวิชิต ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก จังหวัดภูเก็ต โทร.076-525100 ต่อ 149 ก่อสร้าง
จังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประกวดราคา รับที่ ช.245/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องอบผ้า จำนวน 5 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-247898 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ยกเลิก รับที่ ช.244/10 ม.ค.58 ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 5 โครงการ สำหรับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร,โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก,โรงเรียนบัวงามวิทยา,โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม,โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตามประกาศลงวันที่ 7 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ถนนสุรศักดิ์ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-250333 ต่อ 1805 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางภูเก็ต ประกวดราคา รับที่ ช.243/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ทำการปรับเปลี่ยนซ่อมแซมแผ่นป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง – คลองบางดินสอ,ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย – เมืองภูเก็ต ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทร.076-212179 ต่อ 21 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประสงค์ รับที่ ช.242/10 ม.ค.58 จ้างผู้รับจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ของกปภ.สาขายะหา,สาขาเบตง,สาขาสายบุรี,สาขานราธิวาส,สาขารือเสาะ และสาขาสุไหงโก-ลก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.074-311245 อื่นๆ
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 12 (ชลบุรี) ประกวดราคา รับที่ ช.240/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำงานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0403 ตอน พัทยา – พลูตาหลวง งานในพื้นที่ควบคุมของสำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2,ประกวดราคา จ้างเหมาทำงานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด – ป่าเตียน งานในพื้นที่ควบคุมของแขวงการทางระยอง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 12 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.038-310399 ต่อ 107,108 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประมูล รับที่ ช.236-237/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.รูปตัวไอ คสล.สำเร็จรูปพร้อมเทคานทับหลังเขื่อนบริเวณคลอง สี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 2,3 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ถนนเอกชัย – บางบอน จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-823295 ต่อ 18 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน สำนักชลประทานที่ 13 (กาญจนบุรี) สอบราคา รับที่ ช.235/10 ม.ค.58 ซื้อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณและอื่นๆ จำนวน 4 รายการ,สอบราคา ซื้อแผ่นยิปซั่ม และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ,สอบราคา ซื้ออะไหล่ รถตักเทหน้าล้อยางและอื่นๆ จำนวน 53 รายการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 13 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-613485 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน สำนักชลประทานที่ 13 (กาญจนบุรี) สอบราคา รับที่ ช.234/10 ม.ค.58 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ,สอบราคา ซื้อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม และอื่นๆ จำนวน 17 รายการ, สอบราคา ซื้อสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ,สอบราคา ซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 13 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-613485 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน สำนักชลประทานที่ 13 (กาญจนบุรี) ประกวดราคา รับที่ ช.233/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเรือกำจัดวัชพืช ชนิดแบ็คโฮว์ลงโป๊ะ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 13 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-613485 ยานพาหนะ
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ช.231-232/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพร้อมติดตั้งและปรับปรุงระบบปรับอากาศบริเวณอาคาร 2 ชั้นที่ 3 และ ชั้นที่ 4 การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ รวม 4 โครงการ เปลี่ยนแปลงวันเสนอราคาเป็น 4 กุมภาพันธ์ 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-23517794 ก่อสร้าง
กรมการบินพลเรือน ประกวดราคา รับที่ ช.229-230/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งป้าย TAXI GUIDANCE SIGN ที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มการเงิน กรมการบินพลเรือน ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ โทร.0-22860482 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย ประมูล รับที่ ช.227-228/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคลองละมุง หมู่ที่ 11 จำนวน 1 แห่ง ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.055-402026 ก่อสร้าง
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประกวดราคา รับที่ ช.225-226/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบสำรองข้อมูล จำนวน 4 รายการ พร้อมติดตั้ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21417777 ต่อ 17774,17635 อื่นๆ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกวดราคา รับที่ ช.223-224/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงห้องประทับชั้น 2 หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-22470013 ต่อ 1119,1120 ก่อสร้าง
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกวดราคา รับที่ ช.221-222/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ Notebook Computer With Windows OS จำนวน 575 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองจัดหา ฝ่ายพัสดุ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0-24332222 ต่อ 115-117 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกวดราคา รับที่ ช.219-220/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงอาคาร 1 ทั้งหมด มีเครื่องสูบน้ำท่อระบบส่งตามชั้น พร้อมติดตั้ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองจัดหา ฝ่ายพัสดุ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์ การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0-24332222 ต่อ 115-117 อื่นๆ
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกวดราคา รับที่ ช.217-218/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่หมดสภาพ จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองจัดหา ฝ่ายพัสดุ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0-24332222 ต่อ 117 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวง แขวงการทางปราจีนบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.215-216/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0200 ตอนเขามะกา – เขาหินซ้อน ปริมาณงาน 3 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-211098 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางปราจีนบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.213-214/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 33 ระหว่าง กม.152+400 – กม.153+000 บริเวณแยก ศาลนเรศวร จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ และสัญญา แขวงการทางปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-211098 ก่อสร้าง
กรมศิลปากร ประกวดราคา รับที่ ช.211-212/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อลิฟท์ขนของ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม จำนวน 1 ตัว ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มคลังและพัสดุ กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ โทร.0-22214443 ลิฟท์
กรมศิลปากร ประกวดราคา รับที่ ช.209-210/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออุปกรณ์ทดแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวน 9 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มคลังและพัสดุ กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ โทร.0-22214443 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ประมูล รับที่ ช.207-208/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบ สถ.ศพด.1 จำนวน 2 ศูนย์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร.032-787455-6 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ประกวดราคา รับที่ ช.205-206/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดงาน วันตรุษจีน ประจำปี 2558 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-512538 ต่อ 121,122 อื่นๆ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ ช.201-202-203-204/10 ม.ค.58 จ้างปรับปรุงพัฒนาและดูแลระบบให้บริการออนไลน์ในการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอทราบรายละเอียดในวันที่ 13 มกราคม 2558,ประสงค์ จัดจ้างจัดอบรมสัมมนาส่งเสริมสนับสนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอทราบรายละเอียดในวันที่ 16 มกราคม 2558,ประสงค์ จัดจ้างผู้บริหารจัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้องกันอุตสาหกรรม Digital Content ในภาคกลาง ครั้งที่ 2 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ยื่นซองในวันที่ 19 มกราคม 2558,ประสงค์ จัดจ้างผู้บริหารจัดการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลหลักสูตร IT Project Management ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ยื่นซอง 20 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21417100 อื่นๆ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ ช.197-198-199-200/10 ม.ค.58 จ้างปรับปรุงพัฒนาและดูแลระบบให้บริการออนไลน์ในการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอทราบรายละเอียดในวันที่ 13 มกราคม 2558,ประสงค์ จัดจ้างจัดอบรมสัมมนาส่งเสริมสนับสนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอทราบรายละเอียดในวันที่ 16 มกราคม 2558,ประสงค์ จัดจ้างผู้บริหารจัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้องกันอุตสาหกรรม Digital Content ในภาคกลาง ครั้งที่ 2 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ยื่นซองในวันที่ 19 มกราคม 2558,ประสงค์ จัดจ้างผู้บริหารจัดการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลหลักสูตร IT Project Management ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ยื่นซอง 20 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21417100 อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดอนเมือง ประมูล รับที่ ช.194-196/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซอยวัดเวฬุวนาราม 9 แยก 1,แยก 1 ซอย 7,แยก 1 ซอย 8,แยก 1 ซอย 9 และแยก 1 ซอย 10,ประมูล จ้างเหมาปรับปรุงซอยสรณคมน์ 20 แยก 4 และแยก 8,ประมูล จ้างเหมาปรับปรุงซอยนาวงประชาพัฒนา 9 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดอนเมือง และที่ฝ่ายการคลัง สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-25659424-33 ก่อสร้าง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ช.193/10 ม.ค.58 ซื้อรถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ ขนาด 1 ตัน จำนวน 96 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-28313903 ยานพาหนะ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ช.192/10 ม.ค.58 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 518 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่ 21 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ยื่นซอง 3 กุมภาพันธ์ 2558 ติดต่อที่ ส่วนจัดหา ระบบสารสนเทศและครุภัณฑ์สำนักงาน ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-28313424 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองตำลึง ประมูล รับที่ ช.190-191/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โทร.038-206594 ต่อ 109 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า ประมูล รับที่ ช.188-189/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โทร.035-861861 ยานพาหนะ
จังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลกำแพงแสน ประกวดราคา รับที่ ช.186-187/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงแสน จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร.034-281686 ต่อ 112 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประมูล รับที่ ช.185/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมหมู่ที่ 9 – หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน,จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูนซื้อรถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคแบบแขนตรง จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ถนนเลี่ยงเมืองลำพูน – ป่าซาง จังหวัดลำพูน โทร.053-090103 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกวดราคา รับที่ ช.184/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคแบบแขนตรง จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ถนนเลี่ยงเมืองลำพูน – ป่าซาง จังหวัดลำพูน โทร.053-090103 ยานพาหนะ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกวดราคา รับที่ ช.181-182-183/10 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างดำเนินการโครงการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางาน จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนการคลัง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ โทร.0-26596084 อื่นๆ
กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง สอบราคา รับที่ ก.1849 ม.ค. 58  ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน ,ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 19 มกราคม 2558 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ งานบริหารทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-518040 ต่อ 154 ยานพาหนะ
กรมธนารักษ์ สอบราคา รับที่ ก.183/9 ม.ค. 58 จ้างเหมาทำรถเข็นตะแกรงเหล็ก(4 ล้อ) จำนวน 20 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 20 มกราคม 2558 ติดต่อที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2618-6335 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบราคา รับที่ ก.182/9 ม.ค. 58 ซื้อครุภัณฑ์ รายการห้องปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์ จำนวน 11 รายการ จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 13 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองงานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-2555-2000 ต่อ 1114 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร สอบราคา รับที่ ก.181/9 ม.ค. 58 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบตัววี ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา สายซอยวารีย์เสาวคนธ์ หมู่ที่ 1 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โทร.038-659680 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลเมืองศรีราชา สอบราคา รับที่ ก.180/9 ม.ค. 58 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. บริเวณหน้าสวนสาธารณะเกาะลอย (ชุดชมวิวเกาะลอย ระยะที่ 2) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.038-310194 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [7] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.