Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมช่างโยธาทหารเรือ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 6/22 ก.ค.57 จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร สถานีเรือธาตุพนม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 กรกฎาคม ติดต่อที่ แผนกการเงิน กรมช่างโยธาทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.0 2465 5362 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง ประมูล รับที่ พิเศษ 5/22 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 1, และหมู่ที่ 5 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – วันที่ 7 สิงหาคม ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2581 3689-90 ก่อสร้าง
จังหวัดลำปาง สอบราคา รับที่ พิเศษ 4/22 ก.ค.57 ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร (Pre–PostVac) ห้องนึ่งทรงกระบอก จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 กรกฎาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5423 7400 ต่อ 6000-7 อื่นๆ
จังหวัดลำปาง สอบราคา รับที่ พิเศษ 3/22 ก.ค.57 ซื้อเครื่องมือผ่าตัดตา จำนวน 5 ชุด (ครั้งที่ 2) ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 กรกฎาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5423 7400 ต่อ 6000-7 อื่นๆ
จังหวัดลำปาง สอบราคา รับที่ พิเศษ 2/22 ก.ค.57 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5423 7400 ต่อ 6000-7 อื่นๆ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 1/22 ก.ค.57 ซื้อ Paper Napkin จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – วันที่ 8 สิงหาคม ติดต่อที่ กองบริหารงานจัดซื้อพัสดุบริการบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2545 3265 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาค สอบราคา รับที่ ส. 368, ส.368.1/22 ก.ค.57 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ถนนเทศบาล 28 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ศรีประจันต์, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ 14 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร และหมู่ที่ 12 บ้านหนองตาเย็นใต้ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 7, 14, 15 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ปราณบุรี, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยบ้านเขากลาง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยบ้านยุบหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยบ้านเขากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษมฝั่งตะวันตก ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ซอยดาราสมุทร–ซอยราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 4 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน, สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานการเงิน การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3220 0779 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประมูล รับที่ ส.367/22 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบล สระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทางเข้าไร่ บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทางเข้าไร่ หมู่ที่ 10, 11, 13 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4445 7286 ต่อ 16 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ประกวดราคา รับที่ ส.366/22 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน AC สายจากสวนนางสายบัว ถึงบ้านนายเขียว บุตรคล้อ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน AC สายบ้านเกาะหินเพลิง หมู่ที่ 8, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างพื้นลาน คสล. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี โทร.0 3728 5348 ต่อ 120 ก่อสร้าง
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.365/22 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ชุมชน แบบ D และอื่นๆ ตามโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดนนทบุรี (วัดกู้ 2) ครั้งที่ 2, ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น, โครงหลังคา METAL SHEET, ถนน คสล., ถนน AC, ลานเอนกประสงค์ และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญัตติปี 2556) ภายในเขตคลองเตย 1 จำนวน 14 ชุมชน รวม 1 สัญญา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างหลังคา METAL SHEET, ถนน AC และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญัตติปี 2556) ภายในเขตคันนายาว-1 จำนวน 13 ชุมชน รวม 1 สัญญา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคา METAL SHEET, ลานเอนกประสงค์ คสล. และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญัตติปี 2556) ภายในเขตคลองสาน 2 จำนวน 79 ชุมชน รวม 1 สัญญา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างหลังคา METAL SHEET, ลานเอนกประสงค์ คสล. และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญัตติปี 2556) ภายในเขตหนองแขม 3 จำนวน 9 ชุมชน รวม 1 สัญญา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญัตติปี 2556) ในเขตวังทองหลาง 2 จำนวน 31 ชุมชน รวม 1 สัญญา, ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญัตติปี 2556) ในเขตปทุมวัน จำนวน 58 ชุมชน รวม 1 สัญญา, ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคา METAL SHEET และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญัตติปี 2556) ในเขตวังทองหลาง 3 จำนวน 2 ชุมชน รวม 1 สัญญา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และงานก่อสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬา ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหอย 1, หนองหอย 2, เจ้าแม่กวนอิม, สันป่าตอง, สันผีเสื้อ) ชช.3 งบ พ.ร.บ.ปี 2557, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และงานก่อสร้าง /ปรับปรุงลานกีฬา และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี, ป่าตัน, สันกำแพง, หนองหาร) ชช.3 งบ พ.ร.บ. ปี 2557, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และงานก่อสร้าง /ปรับปรุงลานกีฬา และอื่นๆ ภายในโครงการ บ้านเอื้ออาทรลำพูน (เหมืองง่า, ป่าสัก) ชช.3 งบ พ.ร.บ. ปี 2557,ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และงานก่อสร้าง /ปรับปรุงลานกีฬา และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (วัดกู้ 2) และบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (วัดกู้ 3) ชช.2 งบ พ.ร.บ. ปี 2557,ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ เพื่อการมอบโอน และงานก่อสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬา และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนนนทบุรี ชช.2 งบ พ.ร.บ. ปี 2557 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองประมูล การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2351 6144 ก่อสร้าง
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ส.364/22 ก.ค.57 ซื้อ PLASTIC PALLET สำหรับใช้งานที่คลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 500 ตัว ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 24-30 กรกฎาคม, สอบราคาจ้างบำรุงรักษาล้างทำความสะอาด และตรวจสอบเครื่องดูดควัน (EXHAUST HOOD) สำหรับอาคารครัวการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 – วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 23-29 กรกฎาคมติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.02545 3251 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต ประมูล รับที่ ส.363, ส.363.1/22 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ประจำตำบลบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล คลองนครเนื่องเขต หมู่ที่ 7 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3884 7426 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 12 ประกวดราคา รับที่ ส.362/22 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งาน จ้างเหมาทำงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331 สายอำเภอแปลงยาว – บรรจบทางหลวงหมายเลข 304 ตอน 2 ระยะทางยาวประมาณ 3.037 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 12 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.0 3831 0399 ต่อ 107, 108 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประกวดราคา รับที่ ส.360, ส.361/22 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง หมู่ที่ 2 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนสายบ้านคลองบางกล้วย-บ้านดอนมะโนรา หมู่ที่ 2, 5 ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0 3471 5719 ก่อสร้าง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ส.359, ส.359.1/22 ก.ค.57 จ้างผลิตมาสคอต และหุ่น จำลองเพื่อประชาสัมพันธ์สายด่วน สปสช.1330 พร้อมดำเนินการจัดส่ง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 4248 อื่นๆ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกวดราคา รับที่ ส.358, ส.358.1/22 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดวิเคราะห์ไซยาไนด์ฟีนอลและฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 23-28 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2202 3979-80 อื่นๆ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ ส.357/22 ก.ค.57 เชิญชวนทั่วไป ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการคิดต้นทุน จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2218 8612 อื่นๆ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขายทอดตลาด รับที่ ส.356, ส.356.1/22 ก.ค.57 ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 11 เครื่อง ขอรับรายละเอียดตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - วันที่ 4 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 1415 ต่อ 1512 อื่นๆ
จังหวัดปทุมธานี ประมูล รับที่ พิเศษ 10/23 ก.ค.57 ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่ง หมู่ที่ 13 นวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จำนวน 1 หลัง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 กรกฎาคม ติดต่อที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2529 2320 ก่อสร้าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอบราคา รับที่ พิเศษ 54/22 ก.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-353302 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 53/22 ก.ค. 57 จ้างปรับปรุงผนังห้องเรียน 150 ที่นั่ง อาคารเรียนรวม 3 ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-673735-7 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 52/22 ก.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหนองปรือร่วมใจพัฒนา 7(ซอยแยก2 เดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลหนอปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ตำบลหนอปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2337-0322 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 51/22 ก.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยโรงรับจำนำ(ลาดกระบัง) หมู่ที่ 1 ตำบลหนอปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปรือ ตำบลหนอปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2337-0322 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สอบราคา รับที่ พิเศษ 50/22 ก.ค. 57 จ้างโครงการประชาอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรตืสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-1258 อื่นๆ
จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน สอบราคา รับที่ พิเศษ 49/22 ก.ค. 57 ซื้อครุภะณฑ์ทันตกรรม รายการยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โทร.056-621355 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 48/22 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างติดตั้ง ป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ บริเวณสะพานภูมิพล 2 ฝั่งถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารกลาง สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0-2551-5361 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 47/22 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล จำนวน 1 โครงการ ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 23 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-2692-2360-4 ต่อ 212 ก่อสร้าง
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 46/22 ก.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มภารกิจอำนวยการ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2588-4005-8 ต่อ 1407 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลนายาง ประมูล รับที่ พิเศษ 45/22 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างติดตั้งและปรับปรุงระบบเสียงตามสาย(จำนวน 2 โครงการ) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.032-470590 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ พิเศษ 44/22 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอัตถากร หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 ตำบลวังหว้า และหมู่ที่ 4 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทร.038-617430 ต่อ 101 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1(ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 43/22 ก.ค. 57 จัดซื้อพัสดุรองปี 2557 จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารพัสดุ กองบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-241702 ต่อ 3116 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 42/22 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ โทร.0-2942-8200 ต่อ 4307-9 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลบ้านคลอง สอบราคา รับที่ พิเศษ 41/22 ก.ค. 57 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาย ทุ่งทะเลแก้ว 2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านคลอง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-283029 ต่อ 16 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านคลอง สอบราคา รับที่ พิเศษ 41/22 ก.ค. 57 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาย ทุ่งทะเลแก้ว 4 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านคลอง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-283029 ต่อ 16 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านคลอง สอบราคา รับที่ พิเศษ 41/22 ก.ค. 57 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาย ทุ่งทะเลแก้ว 3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านคลอง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-283029 ต่อ 16 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านคลอง สอบราคา รับที่ พิเศษ 41/22 ก.ค. 57 จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่น เด็กเล็กวัดยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านคลอง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-283029 ต่อ 16 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านคลอง สอบราคา รับที่ พิเศษ 41/22 ก.ค. 57 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ถนนอู่ชวน ซอย 2 (ช่วงท้ายซอย) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านคลอง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-283029 ต่อ 16 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านคลอง สอบราคา รับที่ พิเศษ 41/22 ก.ค. 57 จ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณท่อเมนประปาท้ายหมู่บ้านพัชรฯ ถึงหมู่บ้านสิงหวัฒน์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านคลอง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-283029 ต่อ 16 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านคลอง สอบราคา รับที่ พิเศษ 41/22 ก.ค. 57 จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำและก่อสร้างหลังคาคลุมระหว่างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านคลอง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-283029 ต่อ 16 ก่อสร้าง
สำนักานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สอบราคา รับที่ ก.433/22 ก.ค. 57 จ้างติดตั้งมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติม สำหรับอาคาร B อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักอำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี อาคารสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2564-7000 ต่อ 71541 อื่นๆ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.432/22 ก.ค. 57 จ้างเหมาเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา พร้อมระบบระบายน้ำ อาคารคลังพัสดุ A, B และ C จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกจัดหา กองพัสดุและจัดหา ส่วนวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง หรือที่ ส่วนบนกองจัดหากลาง แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนาเพื้อเพลิงและระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี โทร.054-254399, 0-2436-7323 อื่นๆ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.431/22 ก.ค. 57 ขายพัสดุไม่ใช้งานต่อไป ประเภท Air Prehaeat Coil (โลหะหลายชนิดปะปนกัน) น้ำหนักประมาณ 11,820 กก. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกพัสดุ โรงไฟฟ้าบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-573420-7 ต่อ 2796 , หรือที่ แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุและจัดหา กฟผ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2436-1379 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.430/22 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 งาน , ประกวดราคา ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาจัดทำภูมิทัศน์กลุ่มอาคารที่ต้องรื้อถอนตามแผนทำเหมืองพื้นที่ SE จำนวน 1 งาน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกจัดหา กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง หรือที่ ส่วนบนกองจัดหากลาง แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนาเพื้อเพลิงและระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี โทร.054-254399, 0-2436-7323 ก่อสร้าง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สอบราคา รับที่ ก.429/22 ก.ค. 57  ซื้อครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารและยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ – 29 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ พัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-515452 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมธนารักษ์ ขายทอดตลาด รับที่ ก.428/22 ก.ค. 57 วัสดุไม่ใช้ราชการ จำนวน 50 รายการ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอดูสิ่งของได้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กระงเทพฯ โทร.0-2270-0457 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ประมูล รับที่ ก.427/22 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 สายทาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ แยกซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร.075-637146 ต่อ 19 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเขาบายศรี ประมูล รับที่ ก.426/22 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยววัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2557 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทร.039-495025-7 ก่อสร้าง
กรมการขนส่งทางบก สอบราคา รับที่ ก.425/22 ก.ค. 57 จ้างเหมาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุและ แผ่นป้ายทะเบียนรถ สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2271-8627 ก่อสร้าง
จังหวัดตราด โรงพยาบาลตราด สอบราคา รับที่ ก.424/22 ก.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ(เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ จำนวน 5 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลตราด โทร.039-522722 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลเปือยน้อย ขายทอดตลาด รับที่ ก.423/22 ก.ค. 57 ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 7 รายการ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานจัดการทั่วไป โรงพยาบาลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โทร.043-494003 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน

หน้าแสดงข้อมูล : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [7] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.