Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประมูล รับที่ ช.887/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านรวง ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โทร.043-358114 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย ประกวดราคา รับที่ ช.886/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-890056 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ประมูล รับที่ ช.885/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะและเผาขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โทร.054-583001 ต่อ 14 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม ประกวดราคา รับที่ ช.884/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรังสายแยก ทล.3077 – บ้านเขาลอย หมู่ 14 บ้านเนินสูง ตำบลเนินหอม และโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยก ปท.2031 – บ้านซับฟาน หมู่ 19 ตำบลเนินหอม แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-407180 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางเลน ประมูล รับที่ ช.883/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 8 บริเวณโรงสูบน้ำหลังที่ว่าการอำเภอบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โทร.034-391212 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประกวดราคา รับที่ ช.882/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวเจราจรลาดยางแบบ AC ถนนสายบ้านเขาแดง – บ้านเตาปูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร.074-611602 ก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝ้าย สอบราคา รับที่ ช.881/17 ต.ค.57 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝ้าย,บ้านตลาดเสาร์,บ้านฝ่ายท่า สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝ้าย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร075-376110 ต่อ 104 อาหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน ประมูล รับที่ ช.880/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 81 – 100 คน (สถ.ศพด.3) จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โทร.076-451287 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ช.878-879/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์ระบบป้องกัน Arc Protection (Arc Detection System) และอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง พร้อมดำเนินการรื้อถอน - ติดตั้งพร้อมทดสอบระบบ จำนวน 9 สถานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557,ประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลง (ปะเก็นยางสังเคราะห์) จำนวน 2 รายการ ติดต่อที่ กองการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25909066 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ประกวดราคา รับที่ ช.877/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 ตำบลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โทร.074-624444 ต่อ 16 ก่อสร้าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคา รับที่ ช.876/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคารเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-22186216 ก่อสร้าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคา รับที่ ช.874-875/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคารเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-22186216 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ประมูล รับที่ ช.873/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห่อง หมู่ที่ 2 ตำบลปะอาว,ประมูล จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลปะอาว,ประมูล จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลปะอาว,ประมูล จ้างก่อส้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห่อง หมู่ที่ 2 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ แยกซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โทร.045-826175 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ สอบราคา รับที่ ช.870-8872/17 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดทรวงอก จำนวน 1 ชุด งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด,สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจภายนอกแบบชั่วคราวชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้อง จำนวน 1 เครื่อง,สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือถ่างขยายช่วยในการเลาะหลอดเลือดแดง จำนวน 1 ชุด แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.0-23539800-01 ต่อ 3004,3010 อื่นๆ
จังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง สอบราคา รับที่ ช.869/17 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดการ โรงพยาบาลถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-311111 ต่อ 811,812 อื่นๆ
เทศบาลตำบลท่าผา สอบราคา รับที่ ช.868/17 ต.ค.57 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 50 – 80 คน (สถ.ศพด.2) แบบไม่ตอกเข็ม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-828435 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ประกวดราคา รับที่ ช.867/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านเกาะยวน ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โทร.074-600100 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ประมูล รับที่ ช.866/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โทร.074-625326 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประมูล รับที่ ช.865/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ การคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ โทร.042-490868 ก่อสร้าง
องค์การริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู ประกวดราคา รับที่ ช.864/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-210433 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง ประมูล รับที่ ช.862-863/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านทุ่งศาลา หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ,ประมูล จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทร.075-264266 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองม่วงงาม ประมูล รับที่ ช.861/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลเมืองม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทร.074-536241 ก่อสร้าง
จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ สอบราคา รับที่ ช.860/17 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม และครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ (ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ) อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.045-630699 อื่นๆ
จังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลขุขันธ์ สอบราคา รับที่ ช.859/17 ต.ค.57 จ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.045-814290-4 ต่อ 201 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง ประมูล รับที่ ช.858/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทร.075-264266 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร สอบราคา รับที่ ช.857/17 ต.ค.57  จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอนเด็ก จำนวน 2 หลัง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหาร /งานพัสดุ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25776569-73 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม สอบราคา รับที่ ช.856/17 ต.ค.57 จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera จำนวน 8 จุด บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 2 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี,สอบราคา จ้างซ่อมสร้างถนน AC สายเชื่อมประจันตคาม – ถนน รพช.หมู่ 7 – หมู่ 6 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี แยกขอทราบรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.037-200669 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประกวดราคา รับที่ ช.855/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดลอกคลองเปิดทางน้ำ (บริเวณคลองสนามไชย) หมู่ที่ 1-6 ตำบลสนามชัย มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 99,750 ลูกบาศก์เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-200707 ต่อ 16 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประกวดราคา รับที่ ช.854/17 ต.ค.57 แก้ไขด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านรวมไทย หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านรวมไทย หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-611098 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองเมืองพล สอบราคา รับที่ ช.853/17 ต.ค.57 จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera จำนวน 10 จุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเมืองพล ถนนเสริมสวาสดิ์ จังหวัดขอนแก่น โทร.043-414091 ต่อ 102-103 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลแพง ประกวดราคา รับที่ ช.852/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านแพง หมู่ที่ 11 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-776373 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน ประมูล รับที่ ช.851/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจร AC ถนนสายท่าศาลา – ไร่เก่า เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลสนามไชย อำภอนายายอาม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทร.039-417979 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเวินพระบาท ประมูล รับที่ ช.850/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิว AC จำนวน 4 สาย ของเทศบาลตำบลเวินพระบาท แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โทร.042-050022 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลดีลัง สอบราคา รับที่ ช.849/17 ต.ค.57 จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สถานที่ซ่อมสร้าง ถนนซอย 13 (ระหว่าง สายตรี – สายเอก) หมู่ที่ 7,ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สถานที่ซ่อมสร้าง พัฒนานิคม (ซอย 14) – ช่องสาลิกา หมู่ที่ 7 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร.036-436100 ก่อสร้าง
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ประกวดราคา รับที่ ช.848/17 ต.ค.57 ซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 765,000 กิโลกรัม ซื้อแบบตั้งแต่ 27 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25012438 อื่นๆ
เทศบาลตำบลหัวดง ประกวดราคา รับที่ ช.846/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-706865 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลออย ประกวดราคา รับที่ ช.845/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3,14 บ้านดอนไชยป่าแขม ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา โทร.054-890076 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน ประมูล รับที่ ช.844/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงเสริมระดับถนน คสล.หลังโรงเรียนประชาสามัคคี จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 7,8,9 ตำบลคลองตะเคียน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-701418 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประสงค์ รับที่ ช.843/17 ต.ค.57 จ้างออกแบบตกแต่ง ภายในองค์การ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ซื้อแบบตั้งแต่ 27 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-23370314 อื่นๆ
เทศบาลตำบลบางนมโค ประมูล รับที่ ช.842/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค(ปานอุทิศ) อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-254301 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางเสาธง ประกวดราคา รับที่ ช.840-841/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร(ซอย) ในเคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี วาระที่ 1 จำนวน 2 สาย ถนนสายบี แลถนนซี 6 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-23303501-4 ต่อ 26 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคา รับที่ ช.839/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อโคมไฟผ่าตัด จำนวน 6 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.074-429928 อื่นๆ
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ประกวดราคา รับที่ ช.838/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ห้องคลัง ฝ่ายพัสดุ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ถนนยันตรกิจโกศล จังหวัดแพร่ โทร.054-522458 ต่อ 19 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประมูล รับที่ ช.835-837/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายทาง ลป.ถ.1-0025 หมู่บ้านตัวอย่างใหม่จำบอน ช่วงบ้านใหม่จำบอน หมู่ที่ 9 ตำบลต้นธงชัย, ประมูล จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายทาง ลป.ถ.1-0023 บ้านท่าขัว – บ้านห้วยไร่ ตอนบ้านท่าขัว – บ้านทุ่งหก ช่วงบ้านสบไพร หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง – บ้านทุ่งหก หมู่ที่ 5 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร,ประมูล จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายทาง ลป 4045 บ้านแม่พริกลุ่ม – บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ช่วงบ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 5 - บ้านเชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัด แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร.054-237600 ต่อ 1028 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประมูล รับที่ ช.833-834/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายทาง ลป 3011 บ้านแพะหลวง – บ้านนาริน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง,ประมูล จ้างซ่อมสร้างถนน คสล.สายทาง ลป.4017 บ้านร่องเคาะ – บ้านหัวทุ่ง ช่วงบ้านร่องเคาะ หมู่ที่ 9 ตำบลร่องเคาะ – บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลวังซ้าย แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร.054-237600 ต่อ 1028 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลปราณบุรี ประมูล รับที่ ช.832/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลปราณบุรี ถนนเพชรเกษม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-651806-7 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประมูล รับที่ ช.831/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง AC สายบ้านนาอุดม – บ้านห้วยม่วง,จ้างบูรณะซ่อมแซมผิวทาง AC สายทาง นน.ถ.1-0044 บ้านสันทะ – บ้านห้วยจอย ตำบลสันทะ จำนวน 2 ช่วง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทร.054-710015 ต่อ 500-503 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน สำนักงานก่อสร้าง 4 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประกวดราคา รับที่ ช.830/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จประเภทผสมกับที่ (ประเภทที่ 1),ทรายหยาบน้ำจืด,หินย่อยเบอร์ 1-2,หินใหญ่ ขนาด 20 – 30 ซม. และดินลูกรัง จำนวน 6 รายการ,ประกวดราคา ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฯ ขนาดต่างๆ และลวดผูกเหล็ก จำนวน 7 รายการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานก่อสร้าง 4 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง บ้านหาดสะพานจันทร์ อำเภอสวรรค์โลก จังหวัดสุโขทัย โทร.055-641414 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประมูล รับที่ ช.829/17 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-589616 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา สอบราคา รับที่ ช.828/17 ต.ค.57 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบไม่ตอกเข็ม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โทร.075-656146 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [7] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.