Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประสงค์ รับที่ ส.492/21 เม.ย.57 จ้างดูแลและรักษาความสะอาด รางระบายน้ำบริเวณริมถนน EASTWEST MAIN SERVICE ACCESS ROAD และพื้นที่ต่อเนื่อง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – วันที่ 6 พฤษภาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2132 5406 อื่นๆ
จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบราคา รับที่ ส.491/21 เม.ย.57 ซื้อรถเข็นสำหรับนำกล่องเครื่องมือเข้าล้าง จำนวน 2 ชุด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7553 6336-7 ต่อ 185, 190 ยานพาหนะ
จังหวัดขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ส.490/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 8, อาคาร 9 ของโรงพยาบาลขอนแก่น ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 เมษายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4324 1436 อื่นๆ
เทศบาลนครขอนแก่น ประมูล รับที่ ส.489/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ผิวจราจรถนนฉิมพลี (ช่วงจากถนนรอบบึงถึงซอยโพธิสาร 23) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,490 ตารางเมตร, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถตัดหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมา ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนศิลปะสนิท จากแยกถนนมะลิวัลย์ไปทางทิศเหนือ ถึงถนนหมอชาญอุทิศ, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาทาสีตีเส้นจราจรภายในถนนหลักเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 สายทาง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 เมษายน ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4327 0730 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ ส.488, ส.488.1/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างขุดลอกคลองห้วยหิน-คลองวังกุล หมู่ที่ 1, 4, 2 ตำบลนาบินหลา - คลองเมือง หมู่ที่ 1, 5 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง ปริมาณงานดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 25,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.0 521 8262 ต่อ 226 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ประมูล รับที่ ส.487/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์ บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอกนประสงค์ ชนิด6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7539 9273 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลโนนสูง ประมูล รับที่ ส.486/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อที่ดินเพื่อบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ไร่ พื้นที่บริเวณทุ่งหลังวัดโนนหมัน ชุมชนโนนหมัน, ชุมชนโนนสูง จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 29 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4437 9473 บ้าน, ที่ดิน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ประกวดราคา รับที่ ส.485, ส.485.1/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง LAB-Cluster (อาคารพร้อมอุปกรณ์) กปภ.สาขานครศรีธรรมราช ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทร.0 7720 0517 ก่อสร้าง
เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ส.484/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โครงการห้องเรียนวิทย์) สำหรับโรงเรียน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5384 7265 อื่นๆ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประมูล รับที่ ส.483/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล.ฝั่งทิศเหนือ ซอยศรีธรรมโศก 2 แยก 1 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 เมษายน ติดต่อที่ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7534 2880-2 ก่อสร้าง
จังหวัดภูเก็ต ประกวดราคา รับที่ ส.482/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส เอทธิลีนออกไซด์ชนิด 100 % พร้อมเครื่องบำบัดแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7636 1234 ต่อ 6553-4 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางสงขลา ประกวดราคา รับที่ ส.481, ส.481.1/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้า ระโนด ระยะทาง 265 เมตร จำนวน 38 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.0 7431 1091 ต่อ 15 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ประมูล รับที่ ส.480/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 15 โครงการ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 28 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5598 7100-1 ต่อ 105 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางศรีสะเกษ ประกวดราคา รับที่ ส.479/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 2157 ตอน ขุขันธ์-โคกตาล ปริมาณงาน 15,880 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 เมษายน ติดต่อที่ แขวงการทางศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทร.0 4561 1535 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย ประกวดราคา รับที่ ส.477, ส.477.1, ส.478, ส.478.1/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ลย.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 203-บ้านนาซำแซง อำเภอภูเรือ, วังสะพุง ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ลย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2138-บ้านห้วยพอด อำเภอเมือง ระยะทาง 540 เมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทร.0 4281 1571 ก่อสร้าง
จังหวัดอุบลราชธานี ประกวดราคา รับที่ ส.474-ส.476/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ 4 จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มสารน้ำและโรคระบบทางเดินอาหาร จำนวน 5 กลุ่ม 7 รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ 3 จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 เมษายน ติดต่อที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4524 4973 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดราคา รับที่ ส.472, ส.472.1, ส.473, ส.473.1/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน สายแยก ทล.403-บ.เขื่อนหก อำเภอลานสกา ระยะทาง 1.230 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน สายแยก ทล.4186-บ.คลองนัน อำเภอนบพิตำ ระยะทาง 495 เมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างถนน สายแยก ทช.นศ.4079- บ.บางตะหลุมพอ อำเภอหัวไทร ระยะทาง 1 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย นศ.4095 แยกทางหลวงหมายเลข 4186-บ้านห้วยตง อำเภอนบพิตำ ระยะทาง 870 เมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย นศ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 401-บ้านชายทะเล อำเภอสิชล ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 เมษายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7537 8836 ต่อ 104 ก่อสร้าง
จังหวัดพิษณุโลก ประกวดราคา รับที่ ส.471/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารฝึกอาชีพ จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างโรงซักล้าง จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขนาด 74 ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำในตัว จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 เมษายน ติดต่อที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5598 1240-1 ก่อสร้าง
จังหวัดลำปาง ประกวดราคา รับที่ ส.470, ส.470.1/20 เม.ย.57 จ้างปรับปรุงสาย Fiber Optic และอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – วันที่ 12 พฤษภาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5423 7400 ต่อ 6000-7 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประกวดราคา รับที่ ส.469/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุง สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง ตำบลเขาเจียก โดยทำการปรับปรุงห้องใต้อัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคา ก่อสร้างห้องน้ำ ชาย-หญิง ปรับปรุงห้องห้องและที่นั่งประธานและก่อสร้างสนามเปตอง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร.0 7461 1602 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.468/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการแผนกเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (หชล-ช.) จำนวน 1 งาน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 29 เมษายน ติดต่อที่ แผนกจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.0 5425 4399 และที่แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2436 7323 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ส.466/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนเชียงใหม่-ปากทางท่าลี่ ปริมาณงาน33,211 เมตร จำนวน 2 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5327 8829 ก่อสร้าง
จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ ส.464, ส.465/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ เบอร์ SS, S, M, L จำนวน 95,000 กล่อง (1 กล่อง บรรจุ 50 คู่) ของโรงพยาบาลมหานครราชสีมา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อถุงมือยางชนิดปราศจากเชื้อ เบอร์ M, S จำนวน 756,000 คู่ ของโรงพยาบาลมหานครราชสีมา แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 เมษายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมหานครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4423 5249 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ประมูล รับที่ ส.463/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง, โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง และโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในตำบลนิคมพัฒนา จำนวน 12 โครงการ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 เมษายน ติดต่อที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5500 9815 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประกวดราคา รับที่ ส.462/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน และรถตักล้อยาง จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7635 6025 ยานพาหนะ
สถาบันโรคทรวงอก สอบราคา รับที่ ก.398/18 ม.ค.57 ซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ Etionamide tab 250 mg จำนวน 74,000 เม็ด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันโรคทรวงอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2547-0974 อื่นๆ
สถาบันโรคทรวงอก สอบราคา รับที่ ก.397/18 ม.ค.57 ซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ Procaterol HCL 25 ug จำนวน 800,000 เม็ด5 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันโรคทรวงอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2547-0974 อื่นๆ
สถาบันโรคทรวงอก สอบราคา รับที่ ก.396/18 ม.ค.57 ซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ Imipenem 500 mg Inj จำนวน 2,000 ขวด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 22 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันโรคทรวงอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2547-0974 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอบราคา รับที่ ก.395/18 ม.ค.57 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟถนนในเขตการศึกษา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-353022 ก่อสร้าง
บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สอบราคา รับที่ ก.394/18 ม.ค.57 จัดซื้อ MOSQUITO SPRAY จำนวน3,600 กระป๋อง ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 24 – 30 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองบริหารงานจัดซื้อพัสดุ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2545-3265 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลบางเดื่อ ประมูล รับที่ ก.393/18 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการทางออกวัดน้ำวน หมู่ที่ 6 , โครงการเลียบคลองลางโพธิ์ใต้ หมู่ที่ 7 แยกซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2581 4499 ต่อ 3 ก่อสร้าง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ก.392/18 ม.ค.57 เช่าเครื่องฉายภาพ LCD Projector จำนวน 3 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ สำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2564 7000 ต่อ 71577 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวง แขวงการทางสระบุรี สอบราคา รับที่ ก.391, ก.391.1/18 ม.ค.57 จ้างเหมาทำการบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ปริมาณงาน 18,400 ตร.ม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสระบุรี กรมทางหลวง ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-211105 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสระบุรี สอบราคา รับที่ ก.390, ก.390.1/18 ม.ค.57 จ้างเหมาทำการบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอนตาลเดี่ยว-ซับบอน ปริมาณงาน 9,860 ตร.ม. ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสระบุรี กรมทางหลวง ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-211105 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสระบุรี สอบราคา รับที่ ก.389/18 ม.ค.57 จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางลอดใต้คลองระพีพัฒน์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0402 ตอนหนองแค – หินกอง ที่ กม.85+143 ปริมาณงาน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสระบุรี กรมทางหลวง ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-211105 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคา รับที่ ก.388, ก.388.1/18 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก ถนนชัยพฤกษ์ นบ.3030 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 2.380 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารกลาง กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0-2551-5230 ก่อสร้าง
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.387/18 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ภายในเขตบางแค 1 จำนวน 3 ชุมชน รวม 1 สัญญา , ประกวดราคา ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ภายในเขตบางแค 2 จำนวน 2 ชุมชน รวม 1 สัญญา , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ภายในจังหวัดมหาสารคาม 3 จำนวน 2 ชุมชน รวม 1 สัญญา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง กองประมูล อาคารสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-2351-6144 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลราไวย์ ประกวดราคา รับที่ ก.386, ก.386.1/18 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างติดตั้งไฟเตือนจุดอันตรายบนถนนสายหลักในพื้นที่ตำบลราไวย์ จำนวน 20 จุด บริเวณพื้นที่ ตำบลราไวย์ ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 2 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-613797 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลวิชิต ประมูล รับที่ ก.385/18 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเยาวชน หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ พัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทร.076-525100 ต่อ 149 ก่อสร้าง
กรมการค้าภายใน สอบราคา รับที่ ก.384/18 ม.ค.57 ซื้อเครื่องชั่งสอบเทียบมวลมาตรฐาน พิกัดกำลัง 60 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 22 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขา นุการกรม กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25075933 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลโคกม่วง ประมูล รับที่ ก.383/18 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายทอนคลอง หมู่ที่ 9 และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังพร้าวเล-พรุล้อมช้าง หมู่ที่ 1ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (รวม 2 โครงการ) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โทร.0 7447 3302 ก่อสร้าง
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ประกวดราคา รับที่ ก.382/18 ม.ค.57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องอาหาร (อาหารดิบเป็นรายสิ่ง) ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 380 รายการ สำหรับ ใช้ปรุงอาหารเลี้ยงเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในความควบคุม ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – วันที่ 6 พฤษภาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0 3429 8336-7 อาหาร
จังหวัดระยอง สอบราคา รับที่ ก.381/18 ม.ค.57 ซื้อเวชภัณฑ์(ยา) รายการ Alfacalcidol 1 mcg Capsule จำนวน 40,000 เม็ด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-617451-8 ต่อ 2167 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ประกวดราคา รับที่ ก.380/18 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง จำนวน 1 โครงการ และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-268196 ต่อ 5 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลรัตนบุรี สอบราคา รับที่ ก.379/18 ม.ค.57 จ้างทำอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 1/2557 สำหรับโรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรัตนบุรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้บูรพาราม (รวม 3 แห่ง) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบล รัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-599213 ต่อ 107,109 อาหาร
กรุงเทพมหานคร โดยโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ สอบราคา รับที่ ก.378/18 ม.ค.57  ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด อาคารโรงพยาบาลสิรินธร ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 28 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร.0-2328-6900-19 ต่อ 10456 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา สอบราคา รับที่ ก.377/18 ม.ค.57 ซื้อหนังสือแบบเรียน จำนวน 42 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.038-325506 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกวดราคา รับที่ ก.376/18 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในที่ทำการอาคารสำนักงานสาขาเชียงราย จังหวัดเชียงราย เลื่อนวันยื่นซองเป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานใหญ่ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2558-6555 ต่อ 8610 และที่สาขาเชียงราย จังหวัดเชียงราย ก่อสร้าง
ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกวดราคา รับที่ ก.376/18 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในที่ทำการอาคารสำนักงานสาขาบ้านแพง จังหวัดนครพนม ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 21 - 30 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานใหญ่ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2558-6555 ต่อ 8610 และที่สาขาบ้านแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โทร.042-591069 ก่อสร้าง
ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกวดราคา รับที่ ก.375/18 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 21 - 30 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานใหญ่ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2558-6555 ต่อ 8613 และที่สาขา พระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โทร.036-267253 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [7] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.