Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
เทศบาลนครนครราชสีมา ประมูล รับที่ ก.381/13 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา รวม 173 วัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา ถนนโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-234738 อาหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมูล รับที่ ก.380/13 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองวังก้อง หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนเทวบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-356253 ต่อ 204 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประกวดราคา รับที่ ก.379/13 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมอืง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-356025 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ก.378/13 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ บนทางหลวงหมายเลข 3241 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน ศรีราชา-อ่างเก็บน้ำหนองค้อ ที่ กม.4+280 ปริมาณงาน 1 แห่ง ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 กรมทางหลวง ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-385778-86 ต่อ 114 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประมูล รับที่ ก.377/13 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองชัยสมบัติ พื้นที่ใช้ประโยชน์ ตำบลเวียงชัย ตำบลเมืองชุม และ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-175309 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประกวดราคา รับที่ ก.376/13 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 กันยายน 2557 ติดต่อที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบล เกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-546001-8 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ประกวดราคา รับที่ ก.375/13 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติแบบสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานคลังและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรืองานประสานงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร.043-363220 ต่อ 11-13 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สอบราคา รับที่ ก.374/13 ก.ย. 57 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 37 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 22 กันยายน 2557 ติดต่อที่ หน่วยนงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-319111 ต่อ 8533 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ก.373/13 ก.ย. 57 ซื้อซองกันกระแทก ขนาด ซี 5(แบรนด์ ปณท) จำนวน 1,500,000 ซอง ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ติดต่อที่ ส่วนจ้างพิมพ์ ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ อาคารบริหาร ปณท แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2831-3506 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ขายทอดตลาด รับที่ ก.372/13 ก.ย. 57 ซื้ออุปกรณ์วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารศัลยกรรม และอาคารเอ็กซเรย์ จำนวน 2 หลัง ในวันที่ 22 กันยายน 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 22 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-270300 ต่อ 29103 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ขายทอดตลาด รับที่ ก.371/13 ก.ย. 57 ซื้ออุปกรณ์วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารศัลยกรรม และอาคารเอ็กซเรย์ จำนวน 2 หลัง ในวันที่ 22 กันยายน 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 22 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-270300 ต่อ 29103 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลท่าผา สอบราคา รับที่ ก.424/15 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด สถานีอนามัยบ้านปาแดด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-828335 ก่อสร้าง
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม สอบราคา รับที่ ก.423/15 ก.ย. 57 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กและเยาวชน ตำแหน่งที่ 1 , สอบราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กและเยาวชน ตำแหน่งที่ 2 , สอบาคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก และเยาวชน ตำแหน่งที่ 3 , สอบราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ , สอบราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ , สอบราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กาศึกษา แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2557 ติดต่อที่ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ตำบลจระเข้เผือก สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่าน มะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 034510706 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ ก.421/15 ก.ย. 57 ปรับปรุงศูนย์อาหากลางคืน ระบบสาธารณูปโภค ไฟส่องบริเวณศูนย์อาหารกลางคืน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-673735-7หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244 ก่อสร้าง
เรือนจำกลางอุดรธานี กรมราชทัณฑ์ สอบราคา รับที่ ก.420/15 ก.ย. 57 ซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขังเรือนจำกลางอุดรธานี ประจำปี 2558 จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 19 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เรือนจำกลางอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-245393/. อื่นๆ
จังหวัดฉะเชิงเทรา สอบราคา รับที่ ก.419/15 ก.ย. 57 ซื้อ Holter monitoring (4 ลูก) จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 22 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-814375-8 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาสาคาม สอบราคา รับที่ ก.418/15 ก.ย. 57 ซื้อมอเตอร์ระบายความร้อนระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 กันยายน 2557 ติดต่อที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสาคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสาคาม โทร.043-751044 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สอบราคา รับที่ ก.417/15 ก.ย. 57 จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 23 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โทร.036-512515 ต่อ 114 อื่นๆ
จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลสัตหีบกม.10 สอบราคา รับที่ ก.416/15 ก.ย. 57 จ้างปรับปรุงผนังตะกั่วห้อง X-Rayจำนวน 2 ห้อง ณ โรงพยาบาลสัตหีบกม.10 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 19 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสัตหีบกม.10 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.038-245107 ต่อ 401-402 ก่อสร้าง
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง) สอบราคา รับที่ ก.415/15 ก.ย. 57 เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 22 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มอำนวยกา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0-2431-3623 ยานพาหนะ
เทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคา รับที่ ก.414/15 ก.ย. 57 จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม (ห้องประชุมเดิม) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา ถนนโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-234734 ต่อ1409 ก่อสร้าง
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สอบราคา รับที่ ก.413/15 ก.ย. 57 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด เครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมจอฉายภาพและติดตั้งพร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม จำนวน 8 ชุดขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 18 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โทร.036-391217 ต่อ 0
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย ยกเลิก รับที่ ก.412/15 ก.ย. 57 สอบราคา จ้างพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ พนักงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อมและพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปี 2558 ตามประกาศลงวันที่ 2 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารกลาง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โทร.053-152043 ต่อ 110
จังหวัดเชียงราย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 90/15 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติกลุ่มประเทศ GMS ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-152038 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ สอบราคา รับที่ พิเศษ 89/15 ก.ย. 57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2525-8257-62 ต่อ 111-116 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงเรียนนายน้อยตำรวจ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 88/15 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมแซมกองร้อยนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นที่ 2 และชั้นปีที่ 4 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 2 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายคลัง กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.034-322531 ก่อสร้าง
โรงเรียนนายน้อยตำรวจ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 87/15 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสัมมนาและพัฒนาทางวิชาการ 8 ชั้น ระยะที่ 2 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายคลัง กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.034-322531 ก่อสร้าง
สถาบันโรคทรวงอก สอบราคา รับที่ พิเศษ 86/15 ก.ย. 57 ซื้อเครื่องออกกำลังกายก้าวเดินในอากาศ จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้ในอาคารกีฬาอเนกประสงค์ สถาบันโรคทรวงอก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 22 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2547-0913-4 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมชลประทาน ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 85/15 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มจัดหาพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2241-5774 ก่อสร้าง
จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สอบราคา รับที่ พิเศษ 84/15 ก.ย. 57 ซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อไว้ใช้ในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รายการอุปกรณ์จับวัดการไหลของอากาศหายใจ จำนวน 20 เส้น ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 23 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธ ชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-270300 ต่อ 29103 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สอบราคา รับที่ พิเศษ 83/15 ก.ย. 57 ซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อไว้ใช้ในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รายการอุปกรณ์จับวัดการไหลของอากาศหายใจ จำนวน 20 เส้น ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 23 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธ ชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-270300 ต่อ 29103 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สอบราคา รับที่ พิเศษ 82/15 ก.ย. 57 ซื้อวัสดุทางการแพทย์เพื่อไว้ใช้ในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกบินเอวันซี โดยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 25,000 เทสต์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธ ชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-270300 ต่อ 29105 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สอบราคา รับที่ พิเศษ 81/15 ก.ย. 57 ซื้อวัสดุทางการแพทย์เพื่อไว้ใช้ในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกบินเอวันซี โดยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 25,000 เทสต์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธ ชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-270300 ต่อ 29105 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ พิเศษ 80/15 ก.ย. 57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับติดตั้งระบบ Fiber Optic ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ พิเศษ 79/15 ก.ย. 57 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบลระยอง สาขาตะพง จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276 อื่นๆ
เทศบาลตำบลเสิงสาง สอบราคา รับที่ พิเศษ 78/15 ก.ย. 57 จ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ พร้อมระบบกรองและระบบท่อ ตลาดสดเทศบาลตำบลเสิงสาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-447050 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเสิงสาง สอบราคา รับที่ พิเศษ 77/15 ก.ย. 57 จ้างโครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนจิตรรื่นรมย์พร้อมทางแยกเชื่อม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-447050 ก่อสร้าง
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ พิเศษ 76/15 ก.ย. 57 จ้างปรับปรุงขยายห้องอ่านฟิล์มสำหรับรังสีแพทย์ จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 (อัตโนมัติ 99 คู่สาย) ต่อ 6011 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 75/15 ก.ย. 57 งานจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียเหนือ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ 23 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2590-9066 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 74/15 ก.ย. 57 งานจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคกลาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ 23 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2590-9066 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 73/15 ก.ย. 57 จัดซื้อเคเบิลใต้ดินทองแดง 22 เควี. 1x240 ต.มม. (งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี. เป็นเคเบิลใต้ดินในเขต จังหวัดมหาสารคาม และงานปรับปรุงระบบ จำหน่าย 22 เควี. เป็นเคเบิลใต้ดินในเขต จังหวัดอุดรธานี) จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2590-9066 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดลำปาง สอบราคา รับที่ พิเศษ 72/15 ก.ย. 57 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (คลอรีนน้ำชนิดเข้มข้น 10%)ประจำปีงบประมาณ 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 22 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.054-266104 ต่อ 110 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงเรียนวัดบ้านก้อง สอบราคา รับที่ พิเศษ 71/15 ก.ย. 57 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก แบบ 017 แบบ 004 เปลี่ยนพื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น ฝ้าเพดาน ปูพื้นกระเบื้อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 22 กันยายน 2557 ติดต่อที่ โรงเรียนวัดบ้านก้อง ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โทร.053-521661 ก่อสร้าง
จังหวัดนครราชสีมา สอบราคา รับที่ พิเศษ 70/15 ก.ย. 57 จัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ ประจำปี 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 19 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-462347 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานกิจการยุติธรรม สอบราคา รับที่ พิเศษ 69/15 ก.ย. 57 จ้างเหมาบริการเพื่อดำเนิน โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์กระบวนการยุติธรรมไทยในรูปแบบ “Box Set” ครั้งที่ 2 ขอรับเอกสารและยื่นซองตั้งแต่ บัดนี้ – 23 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ที่ทำการสำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-3706 อื่นๆ
จังหวัดพิจิตร สอบราคา รับที่ พิเศษ 68/15 ก.ย. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลโพทะเล ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพทะเล อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร.056-681193 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดพิจิตร สอบราคา รับที่ พิเศษ 67/15 ก.ย. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลโพทะเล ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพทะเล อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร.056-681193 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลเมืองนครนายก ประมูล รับที่ พิเศษ 66/15 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2558 ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก ถนนสุวรรณศร จังหวัดนครนายก โทร.037-314263 อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร ประมูล รับที่ พิเศษ 65/15 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุสำหรับรักษาสภาพแวดล้อมและวัสดุกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย ไขมัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 18 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-2247-2605 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรุงเทพมหานคร ประมูล รับที่ พิเศษ 64/15 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุสำหรับรักษาสภาพแวดล้อมและวัสดุกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย ไขมัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 18 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-2247-2605 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน

หน้าแสดงข้อมูล : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [7] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.