Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ ช.348/11 เม.ย.57 จ้างทาสีภายนอกอาคารธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการพัสดุ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22183590 ต่อ 172-175 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง ประกวดราคา รับที่ ช.349/11 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิว AC สายหมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงควงเหนือ – ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด, ประกวดราคา จ้างซ่อมสร้างผิว AC สายหมู่ที่ 5 บ้านหนองแวงน้อย – ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองการคลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-611076 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี สอบราคา รับที่ ช.350/11 เม.ย.57 จ้างปรับปรุงอาคารซักฟอก จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25461960-6 ต่อ 2129 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 (สระบุรี) สอบราคา รับที่ ช.351/11 เม.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ประมวลผลการเกิด Surge (Water Hammmer) จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-351941 อื่นๆ
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ สอบราคา รับที่ ช.352/11 เม.ย.57 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-397162 ต่อ 14 อาหาร
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ ช.353/11 เม.ย.57 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลระยอง สาขาเนินพระ จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกวดราคา รับที่ ช.354/11 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ชั้น 6 และชั้น 7 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารการพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-754237 ต่อ 1381,1318,1315 ก่อสร้าง
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกวดราคา รับที่ ส.353, ส.353.1/11 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 22 เมษายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2507 6274 อื่นๆ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ส.354, ส.355/11 เม.ย.57 ซื้อตู้เหล็กคอนเทนเนอร์ดัดแปลงเพื่อจัดเก็บเอกสาร ขนาด 40 ฟุต จำนวน 5 ตู้ และขนาด 20 ฟุต จำนวน 1 ตู้ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 28 เมษายน สอบราคาซื้อเครื่อง Laser Printer จำนวน 10 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 เมษายน ติดต่อที่ แผนกจัดหา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2579 5175 อื่นๆ
จังหวัดราชบุรี สอบราคา รับที่ ส.357/11 เม.ย.57 ซื้อยา Piperacillin Sodium 4 g.+Tazobactam Sodium 500 mg. sterile powder for injection จำนวน 18,320 vial ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 22 เมษายน ติดต่อที่ สำนักงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3232 7919 อื่นๆ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ ส.358/11 เม.ย.57 จ้างผู้ดำเนินการโครงการสำรวจข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก ประจำปี 2557 โดยเปรียบเทียบราคา ขอรับรายละเอียดในวันที่ 24 เมษายน ติดต่อที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 7123 อื่นๆ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ ส.359, ส.359.1/11 เม.ย.57 จ้างผู้พัฒนาและดูแลระบบ E-Market Place โครงการ Northern Digital Craft โดยเปรียบเทียบราคา เสนอแผนการดำเนินงานในวันที่ 21 เมษายน ติดต่อที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อำเภอเมือง จังหวดเชียงใหม่ โทร.0 5324 7282 ต่อ 115 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส.360/11 เม.ย.57 ขายเศษลวดทองแดงชำรุดตามสิ่งห่อหุ้มและน้ำมัน จำนวน 23,017 กิโลกรัม ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน–วันที่ 6 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองคลังพัสดุ รังสิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2848 6008 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ ส.361, ส.361.1/11 เม.ย.57 ซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 8 เตียง ครั้งที่ 2 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 29 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7567 3732-3 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2298 0244 อื่นๆ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประสงค์ รับที่ ส.362/11 เม.ย.57 จะขายที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานสูง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง และทรัพย์สินติดตัวอาคาร ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ประสงค์จะขายที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น จำนวน 3 คูหา และทรัพย์สินติดตัวอาคาร ที่จังหวัดพิษณุโลก แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 เมษายน ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลผู้โดยสารต้องห้าม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน ตามประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2545 3251 บ้าน, ที่ดิน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สอบราคา รับที่ ส.363, 363.1/11 เม.ย.57 จ้างเหมาติดตั้งระบบป้องกัน และกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 29 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2298 5622 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
ศาลแขวงราชบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.364/11 เม.ย.57 จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1 หน่วย บ้านพักผู้พิพากษา 2 หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลแขวงราชบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – วันที่ 15 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ ศาลแขวงราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3232 6337 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท ประกวดราคา รับที่ ส.365, ส.365.1/11 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสายแยก ทล.340 (กม.170+647) – แยก ทล.340 (กม.160+420) อำเภอสรรคบุรี ระยะทาง 955 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 18 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.0 5647 6538 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลรัษฎา ประมูล รับที่ ส.366/11 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง Box Culvert ซอยลักกงษี หมู่ที่ 6 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7652 5779-85 ต่อ 105 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท ประกวดราคา รับที่ ส.367, ส.367.1/11 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาซ่อมสร้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ชน.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 3211-แยกทางหลวงชนบท ชน.4013 อำเภอเนินขาม ระยะทาง 1.285 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 18 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.0 5647 6538 ก่อสร้าง
จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ส.368/11 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านหนองโย หมู่ที่ 3 ตำบลคูตัน-บ้านกระทม หมู่ที่ 4 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 17 เมษายน ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4451 4054 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ประกวดราคา รับที่ ส.369/11 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเหล็กเส้น ข้ออ้อยฯ จำนวน 4 รายการ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป จำนวน 1 รายการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 18 เมษายน ติดต่อที่ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร.0 5660 8937 ต่อ 16 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ประกวดราคา รับที่ ส.370, ส.370.1/11 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 50 เตียง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 17 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.0 4220 7375-80 ต่อ 1603 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ประมูล รับที่ ส.371/11 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 24 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5302 2995 ต่อ 18 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประมูล รับที่ ส.372/11 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ AC สายบ้านตรอกปลาไหล ตำบลย่านรี-บ้านเขากระแต ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.0 3745 2073 ก่อสร้าง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคา รับที่ ส.373/11 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยา Imipenem 500 mg+Cilastatin sodium 500 mg.inj ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 18 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพุทธโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3881 4375 อื่นๆ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ยกเลิก รับที่ ส.374/11 เม.ย.57 สอบราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน ตามประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2557 ติดต่อที่ สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ โทร.0 2831 9261 อื่นๆ
กรมประมง ขายทอดตลาด รับที่ ส.375/11 เม.ย.57 ครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 136 รายการ ในวันที่ 20 พฤษภาคม ติดต่อที่ ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2940 6220 อื่นๆ
สถาบันโรคทรวงอก สอบราคา รับที่ ส.376/11 เม.ย.57 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้งอาคาร 8 จำนวน 14 เครื่อง สำหรับใช้ที่อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 29 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2547 0913-4 อื่นๆ
กรมอุตุนิยมวิทยา สอบราคา รับที่ ส.377/11 เม.ย.57 ซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดด และ ปากกากราฟ (หมึกในตัว) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 24 เมษายน ติดต่อที่ กองบริหารงานพัสดุ กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.0 2399 4566-74 ต่อ 504 อื่นๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สอบราคา รับที่ ส.378/11 เม.ย.57 จ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 24 เมษายน ติดต่อที่ งานจัดหาและควบคุม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2281 8030 อื่นๆ
กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ประกวดราคา รับที่ ส.379, ส.379.1/11 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารเครื่องตรวจวัดสำหรับงานซ่อมและอุปกรณ์ปรับเทียบ กรมการทหารสื่อสาร จำนวน 29 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 18 เมษายน ติดต่อที่ กองจัดหา กรมการทหารสื่อสาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2297 5357 อื่นๆ
เทศบาลตำบลบางปลา ประมูล รับที่ ส.380/11 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบล บางปลา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0 3446 8061 ต่อ 19 ยานพาหนะ
โรงพยาบาลเลิดสิน ประกวดราคา รับที่ ส.381, ส.381.1, ส.381.1.1/11 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องประเมินสภาพพื้นที่ผิวกระจกตาและลูกตาส่วนหน้า จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 18 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.0 2353 9800-1 ต่อ 3004, 3010 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประมูล รับที่ ส.382, ส.382.1/11 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายเขาขวาง-ซากตาสิงห์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 24 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.0 3951 8005 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู ประกวดราคา รับที่ ส.383/11 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง AC สายแยกทางหลวงหมายเลข 2420- บ้านโนนสว่าง อำเภอศรีบุญเรือง ระยะทาง 1.850 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง AC สาย นภ 4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2097-บ้านท่าลี่ อำเภอนากลาง ระยะทาง 2.305 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง AC สาย นภ.5025 แยกทางหลวงชนบท นภ 4001-บ้านห้วยยาง อำเภอศรีบุญเรือง ระยะทาง 2.675 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง AC สาย นภ 4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2420-บ้านหนองบัวคำแสน อำเภอนากลาง ระยะทาง 2.275 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 17 เมษายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร.0 4231 2735 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ ส.384, ส.385/11 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างและขยายถนน คสล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายจำรุง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 ตำบลเนินพระ มีความ คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองโพรง–คลองปูน หมู่ที่ 1, 7 ตำบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง, โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองสามตำบล หมู่ที่ 3, 9 ตำบลเนินฆ้อ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 ตำบลชากโดน อำเภอแกลง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 25 เมษายน ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3861 7430 ต่อ 101 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประมูล รับที่ ส.386/11 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองแสง ตำบลกรอกสมบูรณ์–บ้านหนองหอย ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ รวมระยะทาง 1.805 กิโลเมตร, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างถนน คสล. สาย หมู่ที่ 1 ตำบลบางบริบูรณ์-หมู่ที่ 11 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมือง รวมระยะทาง 600 เมตร, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 8 ตำบลดงขี้เหล็ก – หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง ระยะทาง 580 เมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 24 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.0 3745 2073 ก่อสร้าง
กรมการท่องเที่ยว ประกวดราคา รับที่ ส.387, ส.387.1/11 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องวงจรปิดในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่สำคัญของตำรวจท่องเที่ยว ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 21 เมษายน ติดต่อที่ กลุ่มการคลังและพัสดุ กรมการท่องเที่ยว เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2216 5635 ก่อสร้าง
เทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคา รับที่ ส.388/11 เม.ย.57 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 29 เมษายน ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4423 4734 ต่อ 1409 ยานพาหนะ
จังหวัดจันทบุรี สอบราคา รับที่ ส.389/11 เม.ย.57 จ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย จำนวนประมาณ 166,000 กิโลกรัม เพื่อให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลพระปกเกล้า ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3932 4975-84 ต่อ 1630-1636 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนวน สอบราคา รับที่ ส.390/11 เม.ย.57 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านพรุนูด หมู่ที่ 5 ตำบลคลองฉนวน อำเภอวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนปราง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองฉนวน อำเภอวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านคลองฉนวน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองฉนวน อำเภอวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 24 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนวน อำเภอวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7731 0555 ก่อสร้าง
จังหวัดเลย สอบราคา รับที่ ส.391/11 เม.ย.57 จ้างเหมาต่อเติมหลังคาอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย อำเภอเมือง จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทร.0 4281 2745 ก่อสร้าง
สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ขายทอดตลาด รับที่ ส.392/11 เม.ย.57 ของกลางและของตกค้าง จำนวน 24 รายการ ในวันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ ห้องประชุม สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.0 3840 7889 อื่นๆ
สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ขายทอดตลาด รับที่ ส.393/11 เม.ย.57 ของตกค้างโดยยื่นซอง เสนอราคา ในวันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ ห้องประชุม สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.0 3840 7889 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกวดราคา รับที่ ส.394/11 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุง โรงอาหาร ม.เก่า จำนวน 1 งาน, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 21 เมษายน ติดต่อที่ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4375 4237 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ประกวดราคา รับที่ ส.395/11 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 25 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5339 2798 ต่อ 13 ยานพาหนะ
จังหวัดตราด สอบราคา รับที่ ส.396/11 เม.ย.57 ซื้อเครื่องตรวจวัดเสียง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลตราด ขอรับอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 24 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.0 3952 2722 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม ประกวดราคา รับที่ ส.397/11 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนดิน จำนวน 6 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4450 4675 ก่อสร้าง
จังหวัดลำปาง สอบราคา รับที่ ส.398-ส.401/11 เม.ย.57 ซื้อเตียงไฟฟ้าชนิด 3 ไก พร้อมโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน 5 ชุด ของโรงพยาบาลลำปาง, สอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบภายนอกชนิด 2 ห้อง (Temporary transveneous Pacemaker ชนิด Dual chambers) จำนวน 1 เครื่อง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 1 พฤษภาคม, สอบราคา ซื้อตู้เก็บสารเคมีพร้อมระบบดูดซับไอระเหย จำนวน 2 ตู้ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 เมษายน สอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพแบบอัตโนมัติ NIBP+EKG+SpO2 จำนวน 1 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 21 เมษายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5423 7400 ต่อ 6000-7 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | [456] | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.