Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมทางหลวง แขวงการทางราชบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.766/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0102 ตอนแก้วฟ้า-เขาช่องพราน ปริมาณงาน 26,536 ตารางเมตร สายทางในสังกัดแขวงการทางราชบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 มกราคม 2557 ติดต่อที่ พัสดุและสัญญา แขวงการทางราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3233 7304 ต่อ 14 ก่อสร้าง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ส.767/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเสาสายโทรคมนาคมขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนไฮดรอลิคและกระเช้า จำนวน 9 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 6 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนจัดหาเพื่อธุรกิจการตลาดส่วนภูมิภาค ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 3554 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สอบราคา รับที่ ส.768/25 ธ.ค.56 ซื้อเครื่องเพิ่มสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค PCR จำนวน 1 ชุด, สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายทอดสายพันธุกรรมโดยใช้กระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 มกราคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3931 9111 ต่อ 8533 ลิฟท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกวดราคา รับที่ ส.769/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดฝึกอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และการทดสอบวัสดุ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0 2889 4585-7 ต่อ 2135 อื่นๆ
เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา รับที่ ส.770/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถดับเพลิง ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 2 คัน, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างรั้ว และถนนภายในโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 มกราคม 2557 ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3862 0111 ต่อ 3111 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมูล รับที่ ส.771, ส.771.1/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1, เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 รวม 14 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3809 3711 ต่อ 813 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.772/25 ธ.ค.56  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัย กิจกรรม ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย ลบ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บ้านอ้อย ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จำนวน 47 ต้น ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 27 ธันวาคม ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.0 3641 2660 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสมุทรสาคร ประกวดราคา รับที่ ส.773/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่-นครชัยศรี ปริมาณงาน 1 แห่ง สายทางในความควบคุมของแขวงการทางสมุทรสาคร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ และสัญญา แขวงการทางสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0 2420 1406 ก่อสร้าง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.774-ส.776/25 ธ.ค.56  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องแยกสารสมรรถนะสูงในสถานะของเหลว จำนวน 1 ชุด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 3 มกราคม 2557, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการทดสอบทางนิเวศพิษวิทยา จำนวน 1 รายการ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการที่มีระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ ตามมาตรฐานสากล จำนวน 1 หลัง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 มกราคม 2557 ติดต่อที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2577 9319-20, 24 อื่นๆ
ศาลจังหวัดเดชอุดม ประกวดราคา รับที่ ส.777/25 ธ.ค.56 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557 – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานคลัง ศาลจังหวัดเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4536 1363 ก่อสร้าง
จังหวัดขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ส.778/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ จัดสรรให้แก่โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย, โรงพยาบาลโนนศิลา, โรงพยาบาลเวียงเก่า และโรงพยาบาลหนองนาคำ แห่งละ 1 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4322 1125 ต่อ 131 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ประมูล รับที่ ส.779/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 6 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4379 0799 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ ประกวดราคา รับที่ ส.780/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านลาดดู่โคก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านม่วงคำ – บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลแมดนาท่ม จำนวน 1 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การ บริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โทร.0 4217 0240 ก่อสร้าง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคา รับที่ ส.781/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. ริมคลองข้าวเม่า วัดสะแก ตำบลธนู อำเภออุทัย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ธันวาคม ติดต่อที่ ที่ทำการปกครองอำเภออุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3535 6069 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม ประมูล รับที่ ส.782/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าโสม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (รหัส สถ.ศพด.3) จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โทร.0 3952 1759 ก่อสร้าง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ส.783/25 ธ.ค.56 จ้างซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ 516 เพื่อให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมของสถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 มกราคม 2557 ติดต่อที่ สถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3939 1018 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ส.784, ส.785/25 ธ.ค.56 ซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ชนิดหัววัดคู่ จำนวน 1 เครื่อง, สอบราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0 2649 5001 อื่นๆ
เทศบาลตำบลบางกระทึก สอบราคา รับที่ ส.786/25 ธ.ค.56 จ้างโครงการขยายสะพาน คสล. หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 จำนวน 3 สะพาน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.0 2482 7213-5 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านฉาง ประมูล รับที่ ส.787/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนทางเข้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 3 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง จังหวัดระยอง โทร.0 3863 0669 ต่อ 109 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส.788/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลา 2 (กฟผ.) – สถานีไฟฟ้ายะลา 3 จังหวัดยะลา ตามโครงการพัฒนาระบบ สายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2556- วันที่ 10 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2590 5004 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส.789/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่าพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล กำเนิดไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2556- วันที่ 8 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2590 9066 ยานพาหนะ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สอบราคา รับที่ ส.790, ส.790.1/25 ธ.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2298 5622 อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร ประมูล รับที่ ส.791, ส.791.1/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถเก็บขนมูลฝอย แบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 7 จำนวน 256 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0 2246 0682 ยานพาหนะ
จังหวัดระยอง สอบราคา รับที่ ส.792/25 ธ.ค.56 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลระยอง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3861 2276 อื่นๆ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สอบราคา รับที่ ส.793/25 ธ.ค.56 ซื้อเครื่องดนตรีสากล จำนวน 26 รายการ ครั้งที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2556 – วันที่ 10 มกราคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2247 0013 ต่อ 1120, 1124 อื่นๆ
เทศบาลตำบลบางเสาธง ประกวดราคา รับที่ ส.794/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลบางเสาธง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2330 3501-4 ต่อ 26 ก่อสร้าง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ช.631/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย – หญิง บริเวณโถงลิฟต์ ชั้น 2,4,6,8,12 และชั้น 14 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดจ้าง กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-22505500 ต่อ 2575-80 ก่อสร้าง
กรมประมง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สอบราคา รับที่ ช.632/25 ธ.ค.56 ซื้อแผ่นพลาสติก LDPE และกระชังเนื้ออวนโพลี จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25798567 อื่นๆ
เทศบาลตำบลบางเสาธง ประกวดราคา รับที่ ช.633,633.1-634,634.1/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า และอื่นๆ จำนวน 1 คัน,ประกวดราคา ซื้อรถยนต์กู้ภัยส่องสว่าง ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-23303501-4 ต่อ 26 ยานพาหนะ
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ สอบราคา รับที่ ช.635/25 ธ.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรอัตโนมัติและวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด จำนวน 6 เครื่อง สำหรับกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ขอทราบรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.0-23539800-01 ต่อ 3004,3010 อื่นๆ
กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1(ปทุมธานี) ประกวดราคา รับที่ ช.636/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด พร้อมขนส่ง รายการเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 212.50 ตัน,ประกวดราคา ซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 4,100 ตัน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25775426 อื่นๆ
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ประมูล รับที่ ช.637,637.1/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดลอกท่อระบายน้ำถนนประชาสรรค์และถนนหน้าเมืองด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง มีความยาวท่อรวม 3,284 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-512538 ต่อ 121,122 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองบ้านฉาง ประมูล รับที่ ช.638/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน AC ถนนสายเทศบาล 58/5 ซอย 1 (บ้านลุงสุบิน) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โทร.038-695233-6 ต่อ 102 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2(ตากฟ้า) ประกวดราคา รับที่ ช.639/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1119 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำสาดเหนือ – หนองผักหวาน ปริมาณงาน 0.625 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2(ตากฟ้า) อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-241402 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประมูล รับที่ ช.640-641/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (18 ห้องเรียน) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 มกราคม 2557,ประมูล จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ถนนนารถมนตเสวี 1 จังหวัดชลบุรี โทร.038-455921 ก่อสร้าง
แขวงการทางมุกดาหาร ประกวดราคา รับที่ ช.642-643/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน นาสีนวน – บุ่งเขียว รายละเอียด 26 รายการ,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ในทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนนิคมคำสร้อย – หนองสูง รายละเอียด 5 รายการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงการทางมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-612006 ก่อสร้าง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ สอบราคา รับที่ ช.644/25 ธ.ค.56 จ้างปรับปรุงชั้น 3 อาคารหอสมุดฯ จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-22017380-5 อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ สอบราคา รับที่ ช.645/25 ธ.ค.56 ซื้อเครื่องตรวจวัดค่าไมโครบิลิรูบิน (Microbilirubin) จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร.0-23286900-19 ต่อ 10456,10457 อื่นๆ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ สอบราคา รับที่ ช.646/25 ธ.ค.56 จ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ 514 เพื่อให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมของสถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มกราคม 2557 ติดต่อที่ สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.038-437056 ยานพาหนะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ สอบราคา รับที่ ช.647/25 ธ.ค.56 จ้างซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ 516 เพื่อให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมของสถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 มกราคม 2557 ติดต่อที่ สถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-391018 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ประกวดราคา รับที่ ช.648-649/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะ(เสาเรียวลอน) ความสูง 20 เมตร โคมไฟ 1,000 วัตต์ จำนวน 8 หลอด) จำนวน 10 ต้น ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และงานอื่นๆ,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างทางเท้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายหัวควน กม.0+000 – 0+530 บริเวณภูเก็ตแฟนตาซี ขุมน้ำโต๊ะหมีด หมู่ที่ 5 ครั้งที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทร.076-385640-4 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลท่าเกษม สอบราคา รับที่ ช.650/25 ธ.ค.56 ซื้อเครื่องตัดแบบเดินตาม จำนวน 2 คัน เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 แรงม้า เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โทร.037-515169 อื่นๆ
ศาลแขวงสมุทรปราการ ยกเลิก รับที่ ช.651/25 ธ.ค.56 ประกวดราคา จ้างปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งอาคารศาลแขวงสมุทรปราการ ครั้งที่ 3 ตามประกาศลงวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ติดต่อที่ ส่วนคลัง งานพัสดุ ศาลแขวงสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-27077172 ก่อสร้าง
ศาลแขวงสมุทรปราการ สอบราคา รับที่ ช.652/25 ธ.ค.56 ซื้อเก็บสำนวนแบบรางเลื่อน จำนวน 1 ชุด ของศาลแขวงสมุทรปราการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนคลัง งานพัสดุ ศาลแขวงสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-27077172 อื่นๆ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประสงค์ รับที่ ช.653/25 ธ.ค.56 ขายทอดตลาดเศษกระดาษฝอยเสียที่ไม่ใช้แล้ว และแกนกระดาษม้วน ประจำปี 2557 จำนวน 4 รายการ ประมูลด้วยวาจาในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ สำนักจัดซื้อและบริหารงานกลาง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25289154 อื่นๆ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคา รับที่ ช.654/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานก่อสร้างปล่องลิฟต์พร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสาร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อแบบตั้งแต่ 7 – 17 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-346800 ต่อ 110 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ประกวดราคา รับที่ ช.655/25 ธ.ค.56  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเข็มพืดเหล็ก และเหล็กรูปพรรณขนาดต่างๆ จำนวน 23 รายการ ของงานประตูระบายน้ำคลองสาม จังหวัดสมุทรปราการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-23301516 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14(เพชรบุรี) ประกวดราคา รับที่ ช.656,656.1/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถผสมคอนกรีต ขนาด 4 คิว (6 ล้อ) จำนวน 1 รายการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14 กิจกรรมงานจัดซื้อครุภัณฑ์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14 อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร.032-416073 ยานพาหนะ
ศาลจังหวัดเดชอุดม สำนักงานประจำศาลจังหวัดเดชอุดม ประกวดราคา รับที่ ช.657/25 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ซื้อแบบตั้งแต่ 27 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานคลัง ศาลจังหวัดเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-361363 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคา รับที่ ช.658,658.1/25 ธ.ค.56 ซื้อตู้เก็บสารเคมี จำนวน 10 ตัว ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-916044-45,50หรือที่ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ อาคารปัญจภูมิ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0-26790038-9 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | [456] | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.