Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ พิเศษ 13/9 มิ.ย.57 ประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้อ Wireless Access Point จำนวน 24 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 9-19 มิถุนายน ติดต่อที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2218 6326-7 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง สอบราคา รับที่ พิเศษ 14/9 มิ.ย.57 จ้างโครงการปรับปรุงระบบหอถัง แชมแปญ บ้านห้วยสุวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลไทรขึง (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 20 มิถุนายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7731 0715 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สอบราคา รับที่ พิเศษ 15/9 มิ.ย.57 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดทำระบบฐานข้อมูลของวิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 17 มิถุนายน ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร.0 3435 1082 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมเจ้าท่า ขายทอดตลาด รับที่ พิเศษ 16/9 มิ.ย.57 พัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 2 รายการ ในวันที่ 18 มิถุนายน ติดต่อที่ ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร.0 2234 6424 อื่นๆ
เทศบาลเมืองควนลัง ประมูล รับที่ พิเศษ 17/9 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมแซมถนน ดินลูกรัง จำนวน 277 สาย ภายในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 มิถุนายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.0 7455 2395-97 ต่อ 20 ก่อสร้าง
จังหวัดพิจิตร สอบราคา รับที่ พิเศษ 18/9 มิ.ย.57 ซื้อเครื่องเติมอากาศระบบบำบัด จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 มิถุนายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โทร.0 5669 1228 ต่อ 106 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประสงค์ รับที่ พิเศษ 19/9 มิ.ย.57 จ้างออกแบบก่อสร้างสนามกีฬา จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณที่ราชพัสดุ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีคัดเลือกแบบ จำกัดข้อกำหนด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 มิถุนายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2389 0600 ต่อ 505 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง ขายทอดตลาด รับที่ พิเศษ 20/9 มิ.ย.57 ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 37 รายการ ในวันที่ 2 กรกฎาคม ติดต่อที่ หน่วยงานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.0 3460 0740 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ประกวดราคา รับที่ ส.147/9 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 17 มิถุนายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.0 5676 1551 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประกวดราคา รับที่ ส.148/9 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง บ้านถนนหัก หมู่ที่ 2 อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 3, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังเป็นผิวจราจรหินคลุกภายในหมู่บ้าน โค้งสำโรง หมู่ที่ 4, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโค้งสำโรง หมู่ที่ 4, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาขุดลอกสระน้ำ สาธารณประโยชน์ภายในหมู่บ้านโค้งสำโรง หมู่ที่ 4, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองกก หมู่ที่ 5, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินพร้อมลงผิวจราจรลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านตลุกชั่งโค หมู่ที่ 7, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังเป็นผิวจราจรหินคลุกภายในหมู่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังชั้นดี บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 9, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านห้วยปะคำ หมู่ที่ 10, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ 11, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างถนนคันดินโดยลงลูกรังชั้นดีต่อจากสายเดิมบ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ 11, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านทำนบ พัฒนาใต้ หมู่ที่ 12, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาคอนกรีตเอนกประสงค์ บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ 13, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน พระงาม หมู่ที่ 14, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรลูกรังบ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 15, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 15, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคพซีล สายที่ทำการ อบต.หนองหอย-บ้านโคกเพชร ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคพซีล สายที่ทำการ อบต.หนองหอย-บ้านถนนหัก ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคพซีล สายภายในหมู่บ้านหนองกก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังเป็นผิวจราจรหินคลุกบ้านบุเขว้า หมู่ที่ 6 เชื่อมเขตตำบลทัพรั้ง ตำบล หนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาปรับปรุงถนน ดินพร้อมลงผิวจราจรลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านบุเขว้า หมู่ที่ 6 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 12 มิถุนายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมาโทร.0 4475 6534 ก่อสร้าง
จังหวัดชัยภูมิ ประกวดราคา รับที่ ส.149/9 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลชัยภูมิ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 18-30 มิถุนายน ติดต่อที่ งานจัดซื้อ โรงพยาบาลชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.0 4481 7108 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประมูล รับที่ ส.150/9 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า แบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 13 มิถุนายน ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.0 4351 9493 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลจอมพระ สอบราคา รับที่ ส.151/9 มิ.ย.57 จ้างถมดินสระรัชดาภิเษก หมู่ที่ 4 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์, สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 8 หมู่ที่ 5 ตำบลจอมพระ อำเภอ จอมพระ จังหวัดสุรินทร์, สอบราคาจ้างปรับปรุงฝาร่องระบายน้ำ ถนนเทศบาล 10 หมู่ที่ 1 ตำบลจอมพระ อำเภอ จอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 มิถุนายน ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลจอมพระ อำเภอ จอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4458 1174 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกวดราคา รับที่ ส.152/9 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 13 มิถุนายน ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4457 6105 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลหนองบอน ประมูล รับที่ ส.153/9 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบอน หมู่ที่ 3 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 มิถุนายน ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร จังหวัดตราด โทร.0 3954 5281 ก่อสร้าง
โรงเรียนวัดสว่างโศก (อบศรีประชาอุปถัมภ์) สอบราคา รับที่ ส.154/9 มิ.ย.57 ซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 8 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 มิถุนายน ติดต่อที่ โรงเรียนวัดสว่างโศก (อบศรีประชาอุปถัมภ์) อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โทร.0 3630 0075 อื่นๆ
จังหวัดชลบุรี สอบราคา รับที่ ส.155/9 มิ.ย.57 ซื้อเครื่องวัดสมรรถภาพปอด (Spirometer) จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลพนัสนิคม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 มิถุนายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โทร.0 3846 0305 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว สอบราคา รับที่ ส.156/9 มิ.ย.57 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 มิถุนายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โทร.0 7528 8032 นม/เครื่องดื่ม
เทศบาลตำบลทับมา ประมูล รับที่ ส.157/9 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้าง เทท้าย ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 มิถุนายน ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาล ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3887 4718 ต่อ 205 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สอบราคา รับที่ ส.158/9 มิ.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง เครื่องสำรองไฟและเครื่องพิมพ์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 มิถุนายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7635 6025 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ขายทอดตลาด รับที่ ส.159/9 มิ.ย.57 ของกลางและของตกค้าง จำนวน 24 รายการ ในวันที่ 25 มิถุนายน ติดต่อที่ ห้องประชุม สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.0 3840 7889 อื่นๆ
กองทัพภาคที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ก.146/9 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงภายในอาคาร กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 หมายเลข 1/26 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 1 เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2281-0754 ก่อสร้าง
กองทัพภาคที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ก.147/9 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงภายในอาคาร กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 หมายเลข 1/26 และอาคารโรงทหาร กองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 หมายเลข 7/23 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 1 เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2281-0754 ก่อสร้าง
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ประกวดราคา รับที่ ก.148/ 9 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ชนิดอัดท้ายเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 10-13 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองกลาง กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ยานพาหนะ
องค์การบริหารสวนตำบลท่าเรือ ประมูล รับที่ ก.150/9 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา อบต.ท่าเรือ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-670259 ก่อสร้าง
จังหวัดเชียงราย ประกวดราคา รับที่ ก.151/9 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือด แบบ Apheresis จำนวน 550 Sets เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โทร.053-756135 อื่นๆ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ก.152, ก.152.1/9 มิ.ย. 57 จ้างเหมาริการทำความสะอาดพื้น และครุภัณฑ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 2,3,4 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ยื่นซองวันที่ 17มิถุนายน 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-4301 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ ก.153/9 มิ.ย. 57 ซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปลูกพืชเศรษฐกิจของฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-673735-7หรือที่หน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM Tower เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244 อื่นๆ
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สอบราคา รับที่ ก.154/9 มิ.ย. 57 ซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง บริเวณพื้นที่รอบตลาดสาขาตลิ่งชั้น จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 20 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ พัสดุ สำนักบานตลาดสาขาตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชั้น เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร.0-2435-3112 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประกวดราคา รับที่ ก.155/9 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 13 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.0 7433 0235 อื่นๆ
สถาบันธัญญารักษ์ สอบราคา รับที่ ก.156/9 มิ.ย. 57 จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เชิงวิชาการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดสู่ประชาชน ขอรับเอกสารและยื่นซองตั้งแต่ บัดนี้ – 13 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันธญญารักษ์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2531-0080-4 ต่อ 466,484 อื่นๆ
เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ประมูล รับที่ ก.157/9 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ลตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2557 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 12 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054-346238 ต่อ 12 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลบ้านฝาง ประกวดราคา รับที่ ก.158/9 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านฝาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้างฝาง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-269001-2 ก่อสร้าง
กรมคุมประพฤติ ประกวดราคา รับที่ ก.159/9 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุมประพฤติ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา ตำบลบางคูหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2598-1393 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขายทอดตลาด รับที่ ก.160/9 มิ.ย. 57 พัสดุ รายการรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 20 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-353708 ยานพาหนะ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 สอบราคา รับที่ ก.161/9 มิ.ย. 57 จ้างเหมาโครงการงบประมาณประจำปี 2557 งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA มาตรวัดน้ำหลักโรงกรองน้ำบ้านนาสารถึงบ้านเลขที่ 60 ถ.เหมืองทวด ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 13 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.037-200517 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 สอบราคา รับที่ ก.162/9 มิ.ย. 57 จ้างเหมาโครงการงบประมาณประจำปี 2557 งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA บริเวณสี่แยกปากน้ำหลังสวนถึงสี่แยกร้านไกรสร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 13 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.037-200517 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย ประกวดราคา รับที่ ก.163, ก.164/9 มิ.ย. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางงานซ่อมสร้างทางลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ชร.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 1 – บ้านร้องหลอด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 2.010 กม. , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางงานซ่อมสร้างทางลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สาย ชร.1042 แยกทางหลวงหมายเลข 1 – บ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 12 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย กรมทางหลวงชนบท ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-152035 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลทับมา ประมูล รับที่ ก.165/9 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์พยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลทับมา สำนักงานชั่วคราวเทศบาลตำบลทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-874718 ต่อ 205 ยานพาหนะ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.166, ก.167/9 มิ.ย. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวทางลาดยาง AC และปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทาง สาย กจ. 4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 – บ้านไผ่สามเกาะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง ระยะทาง 1.750 กิโลเมตร, ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวทางลาดยาง AC และปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทาง สาย กจ.4066 แยกทางหลวงหมายเลข 3492 – บ้านเบิกไพร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง ระยะทาง 1.900 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 มิถุนายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.0 3460 0597 ก่อสร้าง
กรมส่งเสริมการเกษตร สอบราคา รับที่ ก.168/9 มิ.ย. 57 จ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ (โรลอัพ)จำนวน 60 อัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2579-6696 อื่นๆ
สถาบันธัญญารักษ์ สอบราคา รับที่ ก.169/9 มิ.ย. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดรัภาพรังสีทางทันตกรรม และแปลงสัญญาณเป็ฯภาพดิจิตอล จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารบัดนี้ – 16 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันธญญารักษ์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2531-0080-4 ต่อ 466,484 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) ประกวดราคา รับที่ ก.170/9 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างดำเนินการจัดงาน “Thailand International Porcelain Painting Convention” (TIPP 2015) ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศไทย (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยะยา โทร.035-367057-4-9 ต่อ 1337 อื่นๆ
เทศบาลตำบลเสิงสาง สอบราคา รับที่ ก.171/9 มิ.ย. 57 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเสิงสางถนนครบุรี-เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-447050 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สอบราคา รับที่ ก.175/9 มิ.ย. 57 จ้างทำเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 16 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒรธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-2247-0013 ต่อ 1114,1119 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 41/9 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 102 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 11 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มการคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2202-3012 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กองทัพภาคที่ 1 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 42/9 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงภายในอาคาร กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 หมายเลข 1/26 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 1 เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2281-0754 ก่อสร้าง
กองทัพภาคที่ 1 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 43/9 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงภายในอาคาร กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 หมายเลข 1/26 และอาคารโรงทหาร กองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 หมายเลข 7/23 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 1 เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2281-0754 ก่อสร้าง
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 44/ 9 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ชนิดอัดท้ายเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 10-13 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองกลาง กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-22089021 ต่อ 303 ยานพาหนะ
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง ยกเลิก รับที่ พิเศษ 45/9 มิ.ย. 57 ประกวดราคา ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารผู้ป่วยยอก 5 ชั้น จำนวน 1 รายการ ตามประกาศลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400(อัตโนมัติ 99 คู่สาย) ต่อ 6011 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | [456] | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.