Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
เทศบาลตำบลระแหง ประมูล รับที่ ส.81, ส.82/4 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ลานคอนกรีตเอนกประสงค์บริเวณที่ดินเทศบาลตำบลระแหง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ที่ 4 ตำบลระแหง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 8 หมู่ที่4 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 11 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2976 3551 ต่อ 15 ก่อสร้าง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกวดราคา รับที่ ส.83, ส.83.1/4 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2556 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2298 5622 อื่นๆ
เทศบาลตำบลทุ่งสัง ประมูล รับที่ ก.97/4 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกคลัง – บ้านควนสะตอ หมู่ที่ 1 และโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านลุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใหญ่ – หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (จำนวน 2 โครงการ) แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-758630 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ประกวดราคา รับที่ ก.98/4 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการขุดลอกคลองเขาโพธิ์ บ้านหินกอง หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โทร.037-246013 ต่อ 16 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น ประมูล รับที่ ก.99/4 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแขก-คลองโคร๊ะ หมู่ที่ 13-6 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-521600 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคา รับที่ ก.100/4 พ.ย.56 เช่าครุภัณฑ์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 200 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 13 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานบริหารงบประมาณ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-278813 หรือที่งานประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โทร.0-2354-5558-60 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประมูล รับที่ ก.101/4 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายต้นบก-เขาสามหน้า หมู่ที่ 12 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-371857 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ก.102/4 พ.ย.56 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองอาคาร สถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-754044 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สอบราคา รับที่ ก.103/4 พ.ย.56 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 160 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี ขอรับเอกสาร และยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร.0-2467-0571 ต่อ 710,718 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช สอบราคา รับที่ ก.106/4 พ.ย.56 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านเขาเลี้ยว ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โทร.077-651272 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาเขต 3 ประกวดราคา รับที่ ก.107/4 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อมาตร วัดน้ำพลาสติกและมาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาดต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 11 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ตำบลท่าผา อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.032-200779 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ ก.108/4 พ.ย.56 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการน้ำยาตรวจ Creatine kinase-MB จำนวน 6,000 เทสต์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ ก.109/4 พ.ย.56 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง (สาขาเนินพระ) จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276 ก่อสร้าง
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ ก.110/4 พ.ย.56 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการน้ำยา HIV – 1 RNA Viral Load จำนวน 2,016 เทสต์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 13 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 สอบราคา รับที่ ก.111/4 พ.ย.56 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ –8 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ตำบล สันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-352012-17 ต่อ 4101 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ประกวดราคา รับที่ ก.112, ก.112.1/4 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส(โซดาแอช) พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด สำหรับใช้ในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 157,640 กก. ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 7 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-200517 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ประกวดราคา รับที่ ก.113/4 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบไม่ตอกเสาเข็ม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 13 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทร.075-264140 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ก.114/4 พ.ย.56 ซื้อรถตู้ จำนวน 1 คัน ของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองอาคาร สถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-754044 ยานพาหนะ
เทศบาลเมืองเมืองพล ประมูล รับที่ ช.41/4 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC ถนนกสิกรรม และจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ถนนศุภสิทธิ์อุทิศและถนนหน้าเมือง จำนวน 2 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเมืองพล ถนนเสริมสวาสดิ์ จังหวัดขอนแก่น โทร.043-414091 ต่อ 102-103 ก่อสร้าง
จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคา รับที่ ช.42/4 พ.ย.56 ซื้อยา Nicardipine HCL Injection 10 mg/10 ml. จำนวน 4,800 Ampule ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-327919 ลิฟท์
จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคา รับที่ ช.43/4 พ.ย.56 ซื้อยา DASATINIB 70 MG.TABLET จำนวน 360 เม็ด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-327919 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ประมูล รับที่ ช.44/4 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านวังไผ่ทอง หมู่ที่ 21 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-249156 ก่อสร้าง
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ช.45/4 พ.ย.56 ซื้อชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับตัดกระดูกสันอก จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7 อื่นๆ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ประมูล รับที่ ช.46/4 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 เมตร ถนนวิพากย์ (ช่วงจากถนนพิบูล – บล็อกคอนเวิร์ท) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ พัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ถนนพิบูล จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-44122 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประกวดราคา รับที่ ช.50,50.1,50.1.1/4 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยา จำนวน 7 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่ 13 - 22 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-285617 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ประมูล รับที่ ช.51/4 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง ลานกีฬา หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สนาม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ,ประมูล จ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 3 จำนวน 1 สนาม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ,ประมูล จ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองสหกรณ์ สาย 4 บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม,ประมูล จ้างก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บริเวณโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ ตำบลโคกขาม แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ถนนสหกรณ์ – โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-457004-5 ต่อ 20 ก่อสร้าง
จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช ประสงค์ รับที่ ช.52,52.1/4 พ.ย.56 ขายทอดตลาดน้ำยาล้างฟิล์มเอกซเรย์ที่ใช้แล้ว จำนวน 1,000 ลิตร ของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุและการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช อำเภอเมือง พิษณุโลก โทร.055-270300 ต่อ 29103 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ประกวดราคา รับที่ ช.53/4 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณซอยอ่างเก็บน้ำภูติอนันต์ หมู่ที่ 6 ตำบลพลูตาหลวง จำนวน 1 หลัง,ประกวดราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9 เมตร พร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้า บริเวณริมถนนสาย 331 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลพลูตาหลวง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.038-245529-30 ต่อ 218-219 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านแหวน ประมูล รับที่ ช.54/4 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-441961 ต่อ 12 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ประมูล รับที่ ช.55/4 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬา ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง และก่อสร้างลานกีฬาโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา หมู่ที่ 4 ตำบลโสนลอย จังหวัดนนทบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบางบัวทอง ถนนบางกรวย – ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25717673-5 ต่อ 3102,1415 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลพญาขัน ประกวดราคา รับที่ ช.56/4 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่บ้านศรีบุรินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลพญาขัน,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายตีนควน หมู่ที่ 4 ตำบลพญาขัน, ประกวดราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายเหมืองนบโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลพญาขัน,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองโรงตรวน หมู่ที่ 7 ตำบลพญาขัน,ประกวดราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ สายซอย 2,3 หมู่ที่ 9 ตำบลพญาขัน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุและงานทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โทร.074-670755 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ประกวดราคา รับที่ ช.57/4 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถสุขาเคลื่อนที่แบบเทรลเลอร์ลากจูง ขนาด 7 ห้องสุขา จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-348201 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว สอบราคา รับที่ ช.58-59/4 พ.ย.56 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 31 สาย,สอบราคา ซื้อเครื่องยนต์สำหรับติดตั้งเรือท้องแบนชนิดหางสั้น จำนวน 1 เครื่อง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-480240 ต่อ 111-112 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกวดราคา รับที่ ช.62/4 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอัตราสูบ 440 ลบ.ม/ชม. จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า ส.หนองผักกรูด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง,ประกวดราคา จ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณถนนเพชรเกษม จากทางแยกประจวบฯ – โรงสูบน้ำบ้านบึง ฝั่งตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์,ประกวดราคา จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ หมู่ 1 ตำบลทับใต้ – แยกเขาเสวยราช ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม,ประกวดราคา จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ซอยวัดปากบ่อ ตำบลบางกระเจ้า – ตลาดบ้านแพ้ว (ขวาทาง) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.032-200779 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกวดราคา รับที่ ช.63/4 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา งานจัดหาและติดตั้งชุดกวาดตะกอน ส.บ้านลาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำถนนแสงชูโตสายเก่าฝั่งซ้ายตัดกับถนนหนองเสือ หมู่ 4 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา แยกซื้อแบบตั้งแต่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.032-200779 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประกวดราคา รับที่ ช.64/4 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ณ บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โทร.054-731368 ก่อสร้าง
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2(ศรีราชา) สอบราคา รับที่ ช.65/4 พ.ย.56 จ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์เรือเร็วตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 เครื่อง ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2(ศรีราชา) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.038-311234 ต่อ 210 ยานพาหนะ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ช.66,66.1,66.1.1/4 พ.ย.56 จ้างพิมพ์ บรรจุพร้อมจัดส่งหนังสือพิมพ์ “เพื่อร่วมทาง หลักประกันสุขภาพ” โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประจำปีงบประมาณ 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาคาร รัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21414301 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ สอบราคา รับที่ ช.67/4 พ.ย.56 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง ณ ที่ทำการ อบต.เขาใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โทร.075-692745 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกวดราคา รับที่ ช.68/4 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-622982-3 ต่อ 104 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านแดน ประมูล รับที่ ช.69/4 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดลอกคลองกระดาน พร้อมปรับปรุงคันคลอง หมู่ที่ 7,8 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-279320 ก่อสร้าง
จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลเกาะสีชัง สอบราคา รับที่ ช.70/4 พ.ย.56 เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ระยะเวลาในการเช่า 12 เดือน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โทร.038-216461 อื่นๆ
กลุ่มโบราณคดีใต้น้ำ ประกวดราคา รับที่ ช.71/4 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องสำรวจใต้น้ำระยะไกล ชนิดหลายความถี่ จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่ 8 - 19พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานธุรการ กลุ่มโบราณคดีใต้น้ำ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-391236 อื่นๆ
เทศบาลตำบลวังทอง ยกเลิก รับที่ ช.73/4 พ.ย.56 สอบราคา ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ตามประกาศลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายกองคลัง เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โทร.037-449901 อื่นๆ
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ ช.74-76/4 พ.ย.56 จ้างต่อเติมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.สต.จันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2556,สอบราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Indicator strip for steam (240 ชิ้น/กล่อง) จำนวนประมาณ 508 กล่อง สำหรับโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี และโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 11 แห่ง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พฤศจิกายน 2556,สอบราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ อาคารผ่าตัดประชาธิปก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 ก่อสร้าง
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ช.77/4 พ.ย.56 ซื้อเครื่องเขย่าเลือด จำนวน 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7 อื่นๆ
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ช.78/4 พ.ย.56 ซื้อรถหัวลาก จำนวน 2 คัน ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7 ยานพาหนะ
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ช.79/4 พ.ย.56 ซื้อรถ Emergency สำหรับใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจ จำนวน 2 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7 ยานพาหนะ
จังหวัดเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย สอบราคา รับที่ ช.80/4 พ.ย.56 ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดเลย รายการ Methyldopa 125 mg tab จำนวน 300,000 เม็ด,สอบราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดเลย รายการ Methyldopa 250 mg tab จำนวน 1,300,000 เม็ด แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ถนนมลิวรรณ จังหวัดเลย โทร.042-812745 ต่อ 103 อื่นๆ
จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลบางมูลนาก สอบราคา รับที่ ช.81/4 พ.ย.56 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบางมูลนาก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางมูลนาก ถนนบางมูลนาก – โพทะเล จังหวัดพิจิตร โทร.056-631131-2 ต่อ 102 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | [456] | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.