Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
จังหวัดพังงา สอบราคา รับที่ ก.29/2 ต.ค.56 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง จำนวน 1 แห่ง ของโรงพยาบาลตะกั่วป่า ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โทร.076-584250 ต่อ 7400-1 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง สอบราคา รับที่ ก.30/2 ต.ค.56 จ้างเหมาจำนวน 3 โครงการ คือ เลียบคลองปีกกาฝั่งเหนือ หมู่ที่ 7 , เลียบคลองนิคม 1 หมู่ที่ 8 , เลียบคลองขุดใหม่ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 8 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-0920092 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ ประมูล รับที่ ก.31/2 ต.ค.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 9 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-530251 ก่อสร้าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สอบราคา รับที่ ก.32/2 ต.ค.56 ซั้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง ขอรับเอกสารและยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ – 7 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ พัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-515452 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.33/2 ต.ค.56 ซื้อ 110 MVAR and 55 MVAR 500 kV Shunt Reactors สำหรับโครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 3 ลุน้ำเทิน 1 ซื้อแบบตั้งแต่ วันที่ 9 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ แผนกซื้องานวิศวกรรมระบบส่ง กองจัดหาต่างประเทศไทย สายงายพัฒนาระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2436-0241 อื่นๆ
เทศบาลตำบลราไวย์ ประกวดราคา รับที่ ก.34, ก.34.1/2 ต.ค.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล. บ้านเกาะโหลน จำนวน 3 ช่วง หมู่ที่ 3 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลราไวย์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-613797 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลราไวย์ ประกวดราคา รับที่ ก.35, ก.35.1/2 ต.ค.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล. ซอยโต๊ะดำ หมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลราไวย์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-613797 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลราไวย์ ประกวดราคา รับที่ ก.36, ก.36.1/2 ต.ค.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล. ซอยใจเหล็กอุทิศ หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลราไวย์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-613797 ก่อสร้าง
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ ก.37/2 ต.ค.56 ซื้อเวชภัณฑ์(ยา) ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 2 รายการ คือ (จำนวน 3,000 ขวด , และจำนวน 60,000 เม็ด) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-311270 อื่นๆ
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ ก.38/2 ต.ค.56 ซื้อเวชภัณฑ์(ยา) ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 2 รายการ คือ (จำนวน 1,000 ขวด , และจำนวน 72,000 เม็ด) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 16ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-311270 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประมูล รับที่ ก.39/2 ต.ค.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านจันเสน หมู่ที่ 8 ตำบลจันเสน เชื่อมต่อ บ้านช่องแค หมู่ที่ 6 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 9 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-803567 ต่อ 405 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางขุนเทียน ประมูล รับที่ ช.37/3 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 โรงเรียน รวมจำนวนยามทั้งหมด 42 คน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางขุนเทียน ถนนพระรามที่ 2 กรุงเทพฯ โทร.0-24150692 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ช.38/3 ต.ค.56 ซื้อระบบโทรศัพท์พื้นฐาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 เพื่อใช้ในคณะแพทยศาสตร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-722072 ต่อ 6328 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ช.39/3 ต.ค.56 ซื้อลิฟท์ขนส่งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว ครั้งที่ 2 เพื่อใช้ในคณะแพทยศาสตร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-722072 ต่อ 6328 ลิฟท์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกวดราคา รับที่ ช.40/3 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบสำรองโปรแกรมสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันภัยพิบัติ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 3 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุและยานยนต์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-28319888 ต่อ 3048 อื่นๆ
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ สอบราคา รับที่ ช.41/3 ต.ค.56 จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลขามทะเลสอ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน ชนิด คสล.2 ชั้น ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-397162 ต่อ 14 ก่อสร้าง
จังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สอบราคา รับที่ ช.42/3 ต.ค.56 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-932465 ก่อสร้าง
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) สอบราคา รับที่ ช.43/3 ต.ค.56 ซื้อซอฟต์แวร์ระบบ E-Authentication for Healthcare พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ตุลาคม 2556ติดต่อที่ ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21422472 อื่นๆ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) สอบราคา รับที่ ช.44/3 ต.ค.56 ซื้อระบบ Microsoft Certification Authority จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21422472 อื่นๆ
จังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สอบราคา รับที่ ช.46/3 ต.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 รายการ ให้กับโรงพยาบาลคลองหลวง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25816454 ต่อ 204,207 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ช.47/3 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลในตู้คอนเทนเนอร์เคลื่อนย้ายได้ (Removeable Package Units Power Plant) ขนาด 1,000 กว จำนวน 2 ชุด ที่เกาะกูด จังหวัดตราด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ กองการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25909066 อื่นๆ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ช.49/3 ต.ค.56 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ รวมจำนวนทั้งสิ้น 151 รายการ ขอทราบรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25646700 ต่อ 3115 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกวดราคา รับที่ ช.50/3 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ กองงานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-25552000 ต่อ 1114 ก่อสร้าง
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ ช.51/3 ต.ค.56 จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวนประมาณ 350 ครั้ง เพื่อผู้ป่วยไม่ต้องทำการผ่าตัด ลดการนอนโรงพยาบาล ผู้ป่วยฟื้นตัวและแข็งแรงได้เร็ว ของกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 อื่นๆ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ช.52,52.1/3 ต.ค.56  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 54 ชุด พร้อมติดตั้ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานการเงิน การคลังและพัสดุ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-941805 ต่อ 505 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.53/3 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน จำนวน 7 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าจาม,ตำบลท่าบุญมี,ตำบลบ้านปักมึน,ตำบลนาป่า,ตำบลคลองตำหรุ,ตำบลบ้านปึก และตำบลเขาไม้แก้ว ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-932457,65 อื่นๆ
จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประกวดราคา รับที่ ช.54/3 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ตติยภูมิศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์หัวใจ และศูนย์มะเร็ง จำนวน 4 รายการ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-244973 ต่อ 1176 อื่นๆ
จังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลขุนหาญ ประกวดราคา รับที่ ช.55/3 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลโวลย์แอมแปร์(KVA) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลขุนหาญ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุนหาญ ถนนเทพา จังหวัดศรีสะเกษ โทร.045-637468 ต่อ 137 อื่นๆ
กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1(ลำปาง) ประกวดราคา รับที่ ช.56-61/3 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองรงค์ หมู่ 14 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย,ประกวดราคา จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลง บ้านทุ่งอ่าง ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย,ประกวดราคา จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยแม่ยาบแล้ง บ้านทุ่ง หมู่ 2 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย,ประกวดราคา จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสลาบ บ้านสันเจริญ หมู่ 3 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย,ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคม บ้านด้าย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย,ประกวดราคา จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเพิงนาก บ้านศรีมงคล หมู่ 2 ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร.054-218602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย ประมูล รับที่ ช.62/3 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสนาม ฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง และอุปกรณ์ประกอบสนาม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โทร.036-726099 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกวดราคา รับที่ ช.63/3 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการโอนย้ายฐานข้อมูลกลางสำนักงาน คปภ.ขอรับเอกสารตั้งแต่ 8 – 16 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25153995-9 ต่อ 5212 อื่นๆ
กรมสรรพากร ประกวดราคา รับที่ ช.64,64.1/3 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ สำนักบริหารการคลังและรายได้ อาคารกรมสรรพากร เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22728929 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ช.65/3 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออุปกรณ์ป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้า จากฟ้าผ่า (Surge Protective Device:SPD) จำนวน 37 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ กองการพัสดุ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0-22859323 อื่นๆ
เทศบาลตำบลรัษฎา ประมูล รับที่ ช.66,66.1/3 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรัษฎา(แหลมตุ๊กแก) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลรัษฎา ถนนรัษฎานุสรณ์ จังหวัดภูเก็ต โทร.076-525779-85 ต่อ 105 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประมูล รับที่ ช.67/3 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อคอมพิวเตอร์พกพา โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ กองคลัง ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-356025 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน (นครปฐม) ประกวดราคา รับที่ ช.68/3 ต.ค.56  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 4 ขวา – 11 ซ้าย – 2 ซ้าย กม.0+000 – กม.6+550 (ฝั่งขวา) ในเขตตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร.034-383502 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมูล รับที่ ส.40/วันที่ 3 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7535 6252 ต่อ 204 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.41-ส.44/วันที่ 3 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบำรุงรักษางาน Shut Down จำนวน 1 งาน, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบำรุงรักษา ด้านโยธา จำนวน 1 งาน แยกซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ทำความสะอาดอาคารทั่วไป จำนวน 1 งาน, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ในเขตรั้วชั้นในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 1 งาน แยกซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 8-14 ตุลาคม ติดต่อที่ แผนกการเงิน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.0 5425 2863-5 และที่กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2436 7622 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ประมูล รับที่ ส.45/วันที่ 3 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางฯ จำนวน 4 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร.0 4246 5008 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประมูล รับที่ ส.46/วันที่ 3 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3884 7342 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ส.47/วันที่ 3 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างระบบลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่องขนเตียงคนไข้ อาคารหอผู้ป่วยฯ ก-ข ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,600 กิโลกรัม รับขนส่ง 6 ชั้น จำนวน 4 ชุด ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 3-10 ตุลาคม ติดต่อที่ หน่วยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4336 3220 หรือที่หน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ โทร.0 2354 5688 ลิฟท์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ประกวดราคา รับที่ ส.48/วันที่ 3 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกไฟฟ้ากำลัง จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ เขตบึงกุม กรุงเทพฯ โทร.0 2519 3603 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ยกเลิก รับที่ ส.49/วันที่ 3 ต.ค.56 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเรือ ตามประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ก่อสร้าง
จังหวัดนครปฐม ประกวดราคา รับที่ ส.50/วันที่ 3 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วมของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จำนวน 5 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ กำหนดเวลา 12 เดือน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 ตุลาคม ติดต่อที่ โรงพยาบาลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.0 3421 3221 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม ประมูล รับที่ ส.51/วันที่ 3 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 13 บ้านน้ำตกไพรวัลย์ ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โทร.0 7460 3588 ต่อ 15 ก่อสร้าง
จังหวัดเพชรบุรี ยกเลิก รับที่ ส.52/วันที่ 3 ต.ค.56 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก (ก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทะลุและเขื่อนกันคลื่นชายฝั่ง หมู่ที่ 2, 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี) ตามประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2556 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลไชยปราการ ยกเลิก รับที่ ส.53/วันที่ 3 ต.ค.56 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ฐานรากแบบเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตามประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2556 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคา รับที่ ส.54/วันที่ 3 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู ประเภท Double Cab จำนวน 12 คัน ระยะเวลา ในการเช่า 5 ปี (60 เดือน) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนกบริหารงานทั่วไป อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3524 1142 ต่อ 31409 31412 ยานพาหนะ
กรมวิชาการเกษตร ขายทอดตลาด รับที่ ส.55/วันที่ 3 ต.ค.56 ครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชจำหน่ายตามสภาพ จำนวน 19 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช โทร.0 2579 6744 และกลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2579 4859 อื่นๆ
จังหวัดขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ส.56/วันที่ 3 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ แบบเลขที่ 8732 เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4322 1125 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | [456] | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.