Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.44, 45/2 ก.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อพร้อมติดเครื่อง Gas Chromatograph /Mass Spectrometer สำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 4-10 กรกฎาคม, ประกวดราคางานพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CRM ตามโครงการพัฒนาระบบ VOIP เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในการประปานครหลวง จำนวน 1 ระบบ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 15-26 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2504 0187 อื่นๆ
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประมูล รับที่ ส.46, ส.47/2 ก.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยหลังวัดป่ายุบ ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลสัตหีบ, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยบ่อนไก่ 16 ผ่านซอยสมควรอยู่ถึงซอยบ่อนไก่ ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยแมวใจดี ชุมชนบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยรุ่งโรจน์ แยก 1, 2 ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงถนน AC สายวัดเขา คันธมาทน์ (ข้างบ้านพักสรรพาวุธ) ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองตาเลาะ ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 9 กรกฎาคม, ประกวดราคาซื้อที่ดินเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 3 ไร่ โดยมีพื้นที่ติดต่อกัน เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ ครั้งที่ 3 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.0 3843 5969 ต่อ 533, 530 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สอบราคา รับที่ ส.48/2 ก.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายออกแบบและพัสดุ อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โทร.0 4277 1562 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก ประกวดราคา รับที่ ส.49/2 ก.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC ถนนหนองข้างคอก – วังตะโก บริเวณบ้านนายทวีป เสมอพงษ์ ไปถึงบริเวณ ทางแยกซอยพัฒนา 46 (ทางแยกบ้านนายสมหมาย รักษาศีล) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 2-10 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3815 0591-3 ต่อ 21 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองหนองปรือ ประมูล รับที่ ช.45/2 ก.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร.038-933106 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกวดราคารับที่ ช.46/2 ก.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบวิศวกรรม จำนวน 80 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-25879181 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลวังทรายพูน สอบราคา รับที่ ช.47/2 ก.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รวม 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โทร.056-695032 ต่อ 135 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ช.48/2 ก.ค.56 ซื้อเครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง จำนวน 3 เครื่อง ครั้งที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-742823 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ช.49/2 ก.ค.56 ซื้อรอกพร้อมโครงยก จำนวน 1 ตัว ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-742823 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ ประมูล รับที่ ช.49/2 ก.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โทร.037-321199 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ประมูล รับที่ ช.50/2 ก.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 หลัง ยื่นซอง 17 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร.053-676468 ต่อ 12 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ ช.51/2 ก.ค.56 ซื้อชุดถ่ายภาพเจล (GEL Doc) จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-673732-3 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM TOWER ชั้น 19 เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร0-22980244 อื่นๆ
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ก.๖๔๙/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อสารสร้างตะกอนชนิดสารประกอบอลูมิเนียม จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปา ๓๐๕ ล้าน ลบ.ม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อ ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.๐-๒๕๐๔-๐๑๘๗ อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.๖๕๐ /๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาประกอบอาคารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี โทร.๐๓๘-๓๕๘๒๐๑-๔ ต่อ ๘๒๐๕ คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.๖๕๑/๒๙ มิ.ย.๕๖  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาให้บริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ วว.เทคโนธานี , บางเขน,ปางปู จำนวน ๒๔ คน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.๐-๒๕๗๗-๙๓๑๙-๒๐ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ประมูล รับที่ ก.๖๕๒/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าหาดอ่าวนาง ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒ โครงการ หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร.๐๗๕-๖๓๗๑๔๖ ต่อ ๑๙ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ประมูล รับที่ ก.๖๕๓/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด ๑๒ ห้องเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านช่องพลี หมู่ที่ ๑ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร.๐๗๕-๖๓๗๑๔๖ ต่อ ๑๙ ก่อสร้าง
กรมธนารักษ์ ประกวดราคา รับที่ ก.๖๕๔, ก.๖๕๔.๑/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยกโฟล์คลิฟท์ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน จำนวน ๒ คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.๐-๒๖๑๘-๖๓๓๕ ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.๖๕๕, ก.๖๕๕.๑/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี จำนวน ๒ หลัง ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โทร.๐-๒๔๗๐-๘๔๐๔-๖ ก่อสร้าง
สำนักงานอัยการสูงสุด สอบราคา รับที่ ก.๖๕๖/๒๙ มิ.ย.๕๖ ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง เพื่อไว้ใช้ในราชการสำนักงานอัยการสูงสุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานอัยการสูงสุด(อาคารหลักเมือง) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.๐-๒๒๒๔-๑๑๑๓, ๑๕๘๗ คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ประกวดราคา รับที่ ก.๖๕๗/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑๓ รายการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.๐๔๕-๓๑๑๔๓๒-๔ คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวง แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ ๑ ประกวดราคา รับที่ ก.๖๕๘, ก.๖๕๘.๑/๒๙ มิ.ย.๕๖  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (การจราจรผ่านได้) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๓ ตอนปากพนัง-หัวไทร ระหว่าง กม.๔๖+๔๓๖ ถึง กม.๔๙+๕๐๓ (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน ๘๙๐ ลบ.ม. (จำนวน ๒ รายการ) ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ ๑ กรมทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.๐๗๕-๓๔๑๑๓๘ ก่อสร้าง
จังหวัดจันทบุรี สอบราคา รับที่ ก.๖๕๙/๒๙ มิ.ย.๕๖ จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.๐๓๙-๓๒๑๖๙๙ ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างสะพาน ประกวดราคา รับที่ ก.๖๖๐/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมสะพานข้าแม่น้ำปิง อำเภอแม่แตง , สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ สำนักบริหารกลาง กรมทางหลวงชนบท แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.๐-๒๕๕๑-๕๕๓๑ ก่อสร้าง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกวดราคา รับที่ ก.๖๖๑, ก.๖๖๑.๑/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอนพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมรองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๒๑ รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.๐-๒๒๔๘-๓๘๓๔ คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.๖๖๒/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๓๐๐ ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ แผนกจัดซื้อจัดจ้าง กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการอาณัตสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.๐-๒๒๒๐-๔๕๙๔ คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.๖๖๓, ก.๖๖๓.๑, ก.๖๖๓.๑.๑ /๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงโรงยิมสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ รายการ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ อาคารอำนวยการ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.๐-๒๕๙๑-๔๒๔๒ ต่อ ๘๙๑๘ ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลคลองด่าน ประมูล รับที่ ก.๖๖๔, ก.๖๖๔.๑/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลวงพ่อปานสาย ๑ ฝั่งใต้(ช่วงบ้านกิ่งอ้อ-สะพานคลองเจ้า) หมู่ ๙ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองด่าน ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.๐-๒๓๓๐-๒๐๑๒-๖ ต่อ ๑๐๗ ก่อสร้าง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกวดราคา รับที่ ก.๖๖๕, ก.๖๖๕.๑/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย อู่พุทธมณฑลสาย ๒ เขตการเดินรถที่ ๖ จำนวน ๑๓ อัตรา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ แขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.๐-๒๒๔๖-๐๙๗๔ อื่นๆ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกวดราคา รับที่ ก.๖๖๖, ก.๖๖๖.๑/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย อู่พระราม ๙ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๔ จำนวน ๓ อัตรา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ แขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.๐-๒๒๔๖-๐๙๗๔ อื่นๆ
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกวดราคา รับที่ ก.๖๖๗, ก.๖๖๗.๑/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบ และ Proxy ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ กองจัดหาในประเทศ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.๐-๒๒๒๙-๑๘๑๕ ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสระบุรี สอบราคา รับที่ ก.๖๖๘, ก.๖๖๘.๑/๒๙ มิ.ย.๕๖ จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร (แบบที่ ๙) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอนหินกอง-ปากข้าวสาร ระหว่าง กม.๙๓+๓๕๐-กม.๑๐๖+๘๐๐ (ขาเข้า กทม.) เป็นแห่ง ๆ และ กม.๑๐๖+๑๐๐ (ขาออก กทม.) ปริมาณงาน ๒๑๘.๕๐ ตร.ม. ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสระบุรี กรมทางหลวง ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.๐๓๖-๒๑๑๑๐๕ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประมูล รับที่ ก.๖๖๙/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงตาข่ายคลุมกรงนกใหญ่และปรับปรุงภูมิทัศน์ ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน จังหวัดชัยนาท โทร.๐๕๖-๔๗๖๖๑๗ ต่อ ๑๑๒-๑๑๓ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประมูล รับที่ ก.๖๗๐/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์คบเพลิงสนามกีฬาจังหวัดชัยนาท (เขาพลอง) หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาท่าพระ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ถนนพหลโยธิน จังหวัดชัยนาท โทร.๐๕๖-๔๗๖๖๑๗ ต่อ ๑๑๒-๑๑๓ ก่อสร้าง
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ สอบราคา รับที่ ก.๖๗๑, ก.๖๗๑.๑/๒๙ มิ.ย.๕๖  ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มภารกิจอำนวยการ สถาบันทันตกรรม อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.๐-๒๕๘๘-๔๐๐๕-๘ ต่อ ๑๔๐๗ คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทรัพยากร โดยกรมทรัพยากรน้ำภาค ๒ ประกวดราคา รับที่ ก.๖๗๒, ก.๖๗๒.๑/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองทวีวัฒนา ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเอ็มดี ๓ ตำลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.๐๓๖-๒๒๕๒๔๑ ต่อ ๑๑๑,๑๑๕ ก่อสร้าง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประมูล รับที่ ก.๖๗๓/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานติดตั้งเสาไฟประติมากรรมแบบกิ่งคู่ ถนนราชดำเนิน จำนวน ๒๒ ต้น ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตำบลคลัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.๐๗๕-๓๔๒๘๘๐-๒ ก่อสร้าง
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ประกวดราคา รับที่ ก.๖๗๔, ก.๖๗๔.๑/๒๙ มิ.ย.๕๖  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงชุดสำหรับบรรจุโลหิตชินิด ๔ ถุง ขนาด ๔๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๗,๒๐๐ ถุง แบบ OTOP AND VOTTOM SYSTEM ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.๐-๒๓๕๔-๘๑๐๘ คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ประกวดราคา รับที่ ก.๖๗๕, ก.๖๗๕.๑/๒๙ มิ.ย.๕๖  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยา จำนวน ๔๐,๐๐๐ ขวด ๑ รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.๐-๒๓๕๔-๘๑๐๘ อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ ก.๖๗๖/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดทำระบบตรวจสอบป้องกันผู้บุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อบจ.ระยอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทร.๐๓๘-๖๑๗๔๓๐ ต่อ ๑๐๑ อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ ก.๖๗๗/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ โครงการ คือ สายชุมนุมสูง-เนินสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ , สายริมคลองคา-หนองลิง หมู่ที่ ๖ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทร.๐๓๘-๖๑๗๔๓๐ ต่อ ๑๐๑ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ ก.๖๗๘/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายหนองกรับ-แม่น้ำคู้ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทร.๐๓๘-๖๑๗๔๓๐ ต่อ ๑๐๑ ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกวดราคา รับที่ ก.๖๗๙, ก.๖๗๙.๑/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนสาย แยก ทช.พช.๒๐๑๖ – บ.แหลมชนแดน ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนสาย บ.วังก้นหวด – บ.ห้วยผักกูด ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมทางหลวงชนบท ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรร์ โทร.๐๕๖-๗๑๑๔๗๑ ต่อ ๑๐๔ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประมูล รับที่ ก.๖๘๐/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุก่อสร้างฯ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๘,๐๕๓ ตัน เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๘ สายทาง จำนวน ๑ โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.๐๔๕-๒๕๐๓๓๓ ต่อ ๑๘๐๗ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ก.๖๘๑/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าโครงเหล็กถักส่องสนาม และก่อสร้างรั้วโครงเหล็กรอบสนามฟุตบอล ทุ่งทะเลหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พร้อมป้ายโครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.๐๕๕๖๑๑๔๘๒ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ก.๖๘๒/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรค พร้อมป้ายโครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.๐๕๕๖๑๑๔๘๒ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ก.๖๘๓/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง และซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๘ โครงการ ในเขตจังหวัดสุโขทัย พร้อมป้ายโครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.๐๕๕๖๑๑๔๘๒ ก่อสร้าง
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า ประกวดราคา รับที่ ก.๖๘๔/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่าครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ Multi Slice จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในราชการของกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.๐๓๙-๓๒๗๘๑๕ คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.๖๘๕, ก.๖๘๕.๑, ก.๖๘๕.๑.๑/๒๙ มิ.ย.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัย(ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร) สายทาง ปจ.๓๐๒๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๔-บ้านกรอกสมบุรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ แห่ง , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัย(ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร) สายทาง ปจ.๓๐๑๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ – บ้านอินทนิล อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ แห่ง , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัย(ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร) สายทาง ปจ.๔๐๒๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๖ ถึงบ้านพระอาจารย์ อำเภอบ้านสร้าง,นครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ แห่ง , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัย(ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร) สายทาง ปจ.๔๐๑๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๗-บ้านโคกปีบ อำเภอบ้านสร้าง , อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ แห่ง , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการยกระดับมาตรฐานทาง ก่อสร้างถนนลาดยาง ฤฉ สายแยก ทล.๓๓ – บ้านวังหวาย ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน (เครื่องกั้นพร้อมสัญญาณไฟวาบวับอัตโนมัติ) สายทาง ปจ.๒๐๒๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓ – บ้านหนองคล้า อำเภอกบินทนร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ แห่ง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.๐๓๗-๔๕๒๐๓๕ ก่อสร้าง
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.๔๙, ก.๔๙.๑/๒ ก.ค.๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยหนักควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๖ เตียง เพื่อไว้ใช้ในโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.๐-๒๒๐๗-๖๐๗๑ คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | [456] | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.