Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคา รับที่ ส.486/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสร้าง-บ้านยายกะตา ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 ธันวาคม ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองอำเภออุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3535 6069 ก่อสร้าง
กรมการค้าภายใน สอบราคา รับที่ ส.487/19 ธ.ค.56 จ้างจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตร ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน” ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ธันวาคม ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2547 5444 อื่นๆ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ส.488-ส.490/19 ธ.ค.56 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer server) จำนวน 1 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 ธันวาคม, สอบราคาซื้อ Intergrated Processor Board จำนวน 2 รายการ, สอบราคาจ้างปรับปรุงข้อต่อยางท่อระบายน้ำ ภายใน Segment ทางพิเศษบูรพาวิถี แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 27 ธันวาคม ติดต่อที่ อาคารศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2579 5173 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ ประกวดราคา รับที่ ส.491, ส.491.1/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC ถนนบ้านท่าไข่ หมู่ที่ 6, 7 เชื่อมบ้านคลองนครเนื่องเขต หมู่ที่ 6, 8 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3850 2003 ต่อ 14 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สอบราคา รับที่ ส.492/19 ธ.ค.56 ซื้อชุดทดลอง Small Lab Kit จำนวน 5 ชุด, สอบราคาซื้อเครื่องแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 27 ธันวาคม ติดต่อที่ หน่วยงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3931 9111 ต่อ 8533 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ประมูล รับที่ ส.494, ส.494.1/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาหมวดที่ 6 จำนวน 3 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0 3485 2286 ต่อ 116 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ประกวดราคา รับที่ ส.495, ส.496/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอนผาอินทร์ –ท่าก้อน ระยะทางดำเนินการ 730 เมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมา ทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2355 ตอนควบคุม 0100 ตอน สูงเนิน-สี่แยก ระยะทางดำเนินการ 650 เมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานแขวงการทางสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โทร.0 4242 0807 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางกาฬสินธุ์ ประกวดราคา รับที่ ส.497/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน โดยการฟื้นฟูผิวทาง และพื้นทางเดิมที่ได้รับความเสียหาย กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ประจำปี 2557 ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน สี่แยกยางตลาด-ร่องคำ ปริมาณงาน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0 4381 2501 ต่อ 21 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร ประกวดราคา รับที่ ส.498, ส.498.1/19 ธ.ค.56 จ้างงานอำนวยความปลอดภัย (เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง:ตีเส้นจราจร) สาย กพ.1068 แยก ทล.1-บ้านท่าไม้แดง อำเภอโกสัมพีนคร, เมือง จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2556 – วันที่ 10 มกราคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0 5571 0031-2 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร ประกวดราคา รับที่ ส.499, ส.499.1/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ขยายไหล่ทาง) สาย กพ.4048 แยก ทล.1117–บ้านสักงาม อำเภอคลองลาน และสาย กพ.1067 แยก ทล.1-บ้านท่าเสลี่ยง อำเภอเมือง จำนวน 2 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 ธันวาคม ติดต่อที่ สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0 5571 0031-2 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ประกวดราคา รับที่ ส.500, ส.500.1/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านวังหม้อ หมู่ที่ 1 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ร้องกวาง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 ธันวาคม ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5335 2012-17 ต่อ 4101, 4103 ก่อสร้าง
จังหวัดจันทบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.501/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออาหารผู้ป่วยทางสายยาง สำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่ต้องใช้อาหารทางสายยางของโรงพยาบาลพระปกเกล้า ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ธันวาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือ จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3932 7815 อาหาร
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประกวดราคา รับที่ ส.502/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด Ø ½ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.1021-2534 หรือ มอก.1271-2538) เพื่อสำรองคลังพัสดุ จำนวน 13,620 เครื่อง งบประมาณประจำปี 2557 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 ธันวาคม ติดต่อที่ งานการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4323 7358 ต่อ 25 อื่นๆ
เทศบาลตำบลเวียงสา ประมูล รับที่ ส.503, ส.503.1/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจร AC เทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน 3 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โทร.0 5478 1681-2 ต่อ 18 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลท่าตูม ประกวดราคา รับที่ ส.504/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ต้านยาเสพติด หมู่ที่ 7 ขนาดพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,015 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 18 ชุด และป้ายแสดงรายละเอียดการใช้งาน จำนวน 8 ป้าย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4459 1058 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางอุดรธานี ประกวดราคา รับที่ ส.505/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการลาดยางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2266 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยทอน-กลางใหญ่ ระยะทาง 6.205 กิโลเมตร, ทางหลวงหมายเลข 2265 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้ากลางใหญ่ ระยะทาง 840 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.0 4293 1603 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ประกวดราคา รับที่ ส.506/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนควบคุม 0300 ตอน แกน้อย-บ้านจอง ตอน 2 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 8 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5312 1110 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ประมูล รับที่ ส.507/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการ ซ่อมสร้างผิวทาง AC สายบ้านท่าทองใหม่-กะแดะแจะ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0864715139 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ ประกวดราคา รับที่ ส.508/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง สะพาน คสล. ข้ามห้วยแม่กาง บ้านดอนทราย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โทร.0 5458 1472 ต่อ 106 ก่อสร้าง
จังหวัดพิษณุโลก สอบราคา รับที่ ส.509/19 ธ.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุทั่วไป โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5527 0300 ต่อ 34302 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประกวดราคา รับที่ ส.510/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง AC และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนท่าแพใต้ (สายเก่า) เทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,900 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7542 3962 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร ประมูล รับที่ ส.511, ส.512/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซอย ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์ จำนวน 6 รายการ, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงซอยเทิดราชัน 41 จำนวน 10 รายการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0 2565 9424-33 และที่ฝ่ายการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง กรุงเทพฯ ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส.513, ส.514/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ Remote Controlled Switches ระบบ 33 เควี จำนวน 61 ชุด, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างทำสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 400 ต.มม. จำนวน 1,590 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 ธันวาคม ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป กองจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2590 5324 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) ประกวดราคา รับที่ ส.515/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 348 ตอนควบคุม 0101 ตอน อรัญประเทศ - แก้วเพชรพลอย ปริมาณงาน 23,324 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โทร.0 3726 1231 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สอบราคา รับที่ ส.516/19 ธ.ค.56 ซื้อชุด Upgrade เครื่อง HPLC จำนวน 1 ชุด สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสัญญาณ UV/VIS จำนวน 1 เครื่อง, สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง, สอบราคาจ้างรื้อถอนและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูง บริเวณหน้าอาคาร 4 – ถึงสามแยกอาคาร 9 (ครั้งที่ 2) แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 มกราคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3931 9111 ต่อ 8533 อื่นๆ
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.517/19 ธ.ค.56 ซื้อระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบอัตโนมัติแบบ Real time ในแม่น้ำแม่กลอง และคลองประปาฝั่งตะวันตก จำนวน 1 ระบบ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 13-22 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2504 0187 อื่นๆ
จังหวัดสงขลา ประกวดราคา รับที่ ส.518, ส.518.1/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดแปลงสัญญาณ ภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอลทางรังสีการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.0 7427 3112 3 อื่นๆ
การเคหะแห่งชาติ ยกเลิก รับที่ ส.519/19 ธ.ค.56 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญัตติปี 2554) ในชุมชนยาสูบ (หน้าโรงเรียนสิริรัตนาธร) เขตบางนา 1 ตามประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2556 ก่อสร้าง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ส.520/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกที่นั่ง 2 ตอน ขนาด 1 ตัน จำนวน 28 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ธันวาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ทั่วไป ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2831 3903 ยานพาหนะ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ส.521/19 ธ.ค.56 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 12 เดือน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 2 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนจัดหาระบบสารสนเทศและครุภัณฑ์สำนักงาน ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2831 3425 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวง แขวงการทางชลบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.522, ส.522.1/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 361 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ปริมาณงาน 162,430 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3875 8538-40 ต่อ 20 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองอ่างศิลา ประมูล รับที่ ส.523, ส.523.1/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยข้างอู่แอ๊ว (ศูนย์การุณย์นิเวศน์) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ธันวาคม ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3814 2104 ต่อ 106 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลวิชิต ประมูล รับที่ ส.524/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโค้งโอเชี่ยน-เขาขาด หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7652 5100 ต่อ 149 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกวดราคา รับที่ ส.525, ส.525.1/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จำนวน 6 คัน (รถเก๋ง จำนวน 2 คัน, รถตู้ จำนวน 4 คัน) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คน ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2557 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ธันวาคม ติดต่อที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2504 7122 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกวดราคา รับที่ ส.526, ส.526.1/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซต ขนาด 2 หน่วยพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 ธันวาคม ติดต่อที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2504 7122 อื่นๆ
เทศบาลนครอ้อมน้อย ประมูล รับที่ ส.527/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยคลองแคไปทางถนนถนนสุขาภิบาล 9 หมู่ที่ 1 ต่อโครงการเดิม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0 2420 4011-18 ต่อ 103, 105 ก่อสร้าง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สอบราคา รับที่ ส.528/19 ธ.ค.56 ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (TOTAL STATION) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 มกราคม 2557ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทร.0 2202 3572 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ประมูล รับที่ ส.529/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ธันวาคม ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7530 0258 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล ประมูล รับที่ ส.530/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนไสได บ้านเกาะกวาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ธันวาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร.0 7564 4329 ก่อสร้าง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ส.531/19 ธ.ค.56 ซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4372 2072 อื่นๆ
เทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคา รับที่ ส.532/19 ธ.ค.56 ซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 มกราคม 2557 ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4423 4738 อื่นๆ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยกเลิก รับที่ ส.533/19 ธ.ค.56 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อก๊าซน้ำตาชนิดเหลวใช้ในการควบคุมฝูงชน จำนวน 2,400 ลิตร ตามประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2556 อื่นๆ
เทศบาลตำบลแม่เงิน สอบราคา รับที่ ส.534/19 ธ.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างประหยัดพลังงานพร้อมไฟฉุกเฉินและระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เงิน 12 หมู่บ้าน จำนวน 13 จุด พร้อมติดตั้ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 มกราคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โทร.0 5318 2271 ต่อ12 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น (มหาสารคาม) ประกวดราคา รับที่ ช.419/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-706050 ก่อสร้าง
จังหวัดพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สอบราคา รับที่ ช.420/19 ธ.ค.56 จ้างก่อสร้างโรงเก็บขยะ และโรงจอดรถ จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ จังหวัดพิจิตร โทร.056-990354 ก่อสร้าง
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ช.421/19 ธ.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ชนิดไม่มีเครือข่าย และเครื่องกระตุกหัวใจแบบภายในและภายนอก จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7 อื่นๆ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ช.422/19 ธ.ค.56 แก้ไขซื้ออุปกรณ์ Data Center จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ระบบ เลื่อนวันยื่นซองเป็นวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนภาพลักษณ์องค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21043508 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.423,423.1,423.1.1/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารทดสอบวัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลบางบริบูรณ์ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ถนนปราจีนตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-452035 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ช.424/19 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ รายการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-945296 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ช.425/19 ธ.ค.56 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการน้ำเกลือขนาดต่างๆ จำนวน 28 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 2 – 16 มกราคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-945280-1 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | [456] | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.