Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประกวดราคา รับที่ ส.730/24 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 29 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โทร.0 4578 9158 ต่อ 20 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางตากที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ส.731/24 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานลาดยางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1107 ตอน เจดีย์ยุทธหัตถี-ท่าปุย ปริมาณงาน 2.140 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 28 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงการทางตากที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร.0 5551 1675 ต่อ 18 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงใหม่ 1 ประกวดราคา รับที่ ส.732/24 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอนแม่นาจร – แม่ซา ตอน 1 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 28 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงใหม่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5327 8829 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร ประกวดราคา รับที่ ส.733, ส.733.1/24 พ.ย.56 งานอำนวยความปลอดภัย (ป้ายและเครื่องหมายจราจร) สาย กพ.4004 แยก ทล.1278-บ้านนาถัง อำเภอลานกระบือ, พรานกระต่าย จำนวน 21 แห่ง, งานอำนวยความปลอดภัย (ป้ายและเครื่องหมายจราจร) สาย กพ.3041 แยก ทล.101-บ้านคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จำนวน 24 แห่ง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 3-16 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0 5571 0031-2 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ ส.734/24 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน ลาดยางแบบผิวเรียบสายสำนักสงฆ์บ้านพรุเตย หมู่ที่ 4 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 511 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 2 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.0 7521 8262 ต่อ 226 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการชลประทานชุมพร ประกวดราคา รับที่ ส.735/24 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อปูนซิเมนต์ปอร์ดแลนด์ประเภทที่ 1 และวัสดุอื่น ๆ จำนวน 17 รายการ ของงานการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (อาคารอัดน้ำคลองหินราง), ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อปูนซิเมนต์ปอร์ดแลนด์ประเภทที่ 1 และวัสดุอื่น ๆ จำนวน 27 รายการ ของงานจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ปรับปรุงฝายคลองกะเปาะ) แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 27 พฤศจิกายน ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการชลประทานชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.0 7765 8283 ต่อ 113 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ประมูล รับที่ ส.736/24 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน AC สายห้วยวังหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 2 ธันวาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0898512409 ก่อสร้าง
จังหวัดนครสวรรค์ ประกวดราคา รับที่ ส.737, ส.737.1/24 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง ความยาว 62 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 27 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5680 3581 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ ประกวดราคา รับที่ ส.738/24 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ หมู่ที่ 12 บ้านปางสุด–หมู่ที่ 8 บ้านปางขนุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 3 ธันวาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5629 5102 ต่อ 15 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกวดราคา รับที่ ส.740/24 พ.ย.56 ซื้อวัสดุก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ เพื่อจัดทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 3-13 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5596 7919 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประกวดราคา รับที่ ส.741, ส.742/24 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานผลิตข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จำนวน 19 งวดๆ ละ 15,000 แผ่น ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2556 – วันที่ 1 ตุลาคม 2557, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ พระเกจิอาจารย์ภายในจังหวัดพิจิตร จำนวน 5 ป้าย แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 2 ธันวาคม ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร.0 5661 5025 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบราคา รับที่ ส.743/24 พ.ย.56 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 สัญญา เปลี่ยนวันยื่นซองจากวันที่ 12-26 พฤศจิกายน-เป็นวันที่ 12 พฤศจิกายน- วันที่ 3 ธันวาคม ติดต่อที่ ศูนย์หัวสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4336 2211 อื่นๆ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ประมูล รับที่ ส.744/24 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงหอประชุม นครหาดใหญ่ ระยะที่ 2 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 29 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.0 7420 0165 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองนครนายก ประมูล รับที่ ส.745/24 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ความจุตู้บรรทุกขยะ10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 3 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร.0 3731 4263 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประสงค์ รับที่ ส.746/24 พ.ย.56 จะคัดเลือกผู้ให้บริการตัดและเช่าชุดครุยวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 28 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3810 2153 เครื่องแต่งกาย
โรงพยาบาลเลิดสิน สอบราคา รับที่ ส.748/25 พ.ย.56 จ้างตัดเสื้อกั๊ก แสดงสัญลักษณ์ของทีม MERT จำนวน 250 ตัว ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 2 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.0 2353 9800-1 ต่อ 3004, 3010 เครื่องแต่งกาย
จังหวัดระยอง สอบราคา รับที่ ส.749, ส.750/25 พ.ย.56 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลระยอง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 4 ธันวาคม, สอบราคาซื้อท่อออกซิเจน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลระยอง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3861 2276 อื่นๆ
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สอบราคา รับที่ ส.751/25 พ.ย.56 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องส้วมนักเรียน อาคาร 51 ปี ท.วร.(กิตติญาโณ) และซ่อมแซมห้องส้วมนักเรียนข้างอาคาร 51 ปี ท.วร. (กิตติญาโณ) รวม 2 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 13 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.0 3831 1805 ก่อสร้าง
จังหวัดชลบุรี ขายทอดตลาด รับที่ ส.752/25 พ.ย.56 สิ่งปลูกสร้างของโรงพยาบาลพนัสนิคม ได้แก่ บ้านพัก เรือนแถว 1 และบ้านพักเรือนแถว 2 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลพนัสนิคม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3893 2465 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประมูล รับที่ ส.753/25 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 29 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4475 6470 ยานพาหนะ
กรมชลประทาน ยกเลิก รับที่ ส.754/25 พ.ย.56 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รถผสมคอนกรีต ขนาด 4 คิว (6 ล้อ) สำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ตามประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ยานพาหนะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ ส.755/25 พ.ย.56 ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างตัดชุดเครื่องแบบให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 412 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 2 ธันวาคม ติดต่อที่ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2218 3570-71 เครื่องแต่งกาย
กรุงเทพมหานคร สอบราคา รับที่ ส.756/25 พ.ย.56 ซื้อเครื่องอุ่นน้ำเกลือ สารน้ำ ผ้าห่ม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 9 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร.0 2328 6900 -19 ต่อ 10456, 10457 อื่นๆ
จังหวัดชลบุรี สอบราคา รับที่ ส.757/25 พ.ย.56 เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ จำนวน 12 เดือน สำหรับใช้ในราชการที่โรงพยาบาล พนัสนิคม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 2 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โทร.0 3846 0305 อื่นๆ
เทศบาลตำบลน้ำน้อย สอบราคา รับที่ ส.758/25 พ.ย.56 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน เป็นเวลา 5 วัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 29 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลน้ำอ้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.0 7458 3030-1 ต่อ 30 ยานพาหนะ
จังหวัดลำปาง สอบราคา รับที่ ส.759/25 พ.ย.56 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบศูนย์เฝ้าระวังเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลแม่เมาะ จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 2 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.0 5426 6104 ต่อ 110 อื่นๆ
วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง สอบราคา รับที่ ส.760/25 พ.ย.56 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 5 ชุด และ ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 10 ตู้ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 28 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัย นาฎศิลปอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โทร.0 3561 1548 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สอบราคา รับที่ ส.761-ส.765/25 พ.ย.56 จ้างโครงการก่อสร้างปูผิวจราจรAC หมู่ที่ 4 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความหนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,609 ตารางเมตร, สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปูผิวจราจร AC หมู่ที่ 5 (บริเวณหน้าบ้านนายชัย) ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความหนา 0.05 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 162 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 486 ตารางเมตร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปูผิวจราจร AC หมู่ที่ 5 (บริเวณหน้าบ้านนางสำเนียง) กว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร ความหนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร, สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปูผิวจราจร AC หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,225.40 ตารางเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 6 ธันวาคม, สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ทั้ง 3 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3880 0674 ก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สอบราคา รับที่ ส.766/25 พ.ย.56 จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้า จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 6 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.0 3823 8398 ก่อสร้าง
กรมควบคุมมลพิษ สอบราคา รับที่ ส.767/25 พ.ย.56 จ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามกฎกระทรวงภายใต้มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 6 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ กรมควบคุมมลพิษ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2298 2038 อื่นๆ
เทศบาลตำบลมะขามคู่ ประมูล รับที่ ส.768/25 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 1 ระหว่าง ซอย 9 ถึงซอย 10 สาย 13 ในเขตเทศบาลตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 138,202 ลูกบาศก์เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 29 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร.0 3891 7199 ต่อ 108 ก่อสร้าง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ส.769/25 พ.ย.56 ขายรถราชการและครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 9 ธันวาคม ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 7331 ยานพาหนะ
จังหวัดพิจิตร ประกวดราคา รับที่ ส.770/25 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างบ้านพักนายแพทย์ 5-6 (แบบ 2 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 196 ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ 5337/32 (แบบ ข.) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาล พิจิตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 27 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร.0 5661 1230 ต่อ 1313 ก่อสร้าง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ก.684/23 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออุปกรณ์ Data Center จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ระบบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 26 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ส่วนจัดหาเพื่อธุรกิจการตลาดส่วนภูมิภาค ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2104-3554 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.685/23 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งและทดสอบ จำนวน 16 รายการ (โครงการระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2564 6900 ต่อ 2377 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ก.686/23 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ WATTHOUR METER เลขที่ PEA-I-002ABC/2014 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 2 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2590-3515 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ก.687/23 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ WATTHOUR METER เลขที่ PEA-I-003/2014 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 2 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2590-3515 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ก.688/23 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อตู้สอบเทียบด้านอุณหภูมิและความชื้นพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด ซื้อตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2564 7000 ต่อ 71541 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สอบราคา รับที่ ก.689/23 พ.ย.56 ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการจัดการโลสิสติกส์ระบบ RFID จำนวน 1 ชุด , สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ Oscilliscope จำนวน 1 เครื่อง แยกขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 6 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ หน่วยงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-319111 ต่อ 8533 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ก.690/23 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อท่อเหล็กเหนียว ขนาดต่าง ๆ จำนวน 7 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2504-0187 ก่อสร้าง
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ก.692/23 พ.ย.56 งานจ้างปรับปรุงระบบจ่าย Post Line จำนวน 2 ชุด ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2504-0187 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมูล รับที่ ก.693/23 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟังต์ติกคอนกรีต พร้อมขยายสายทาง ตำบลคลองสวนพลู เชื่อม ถนนสายเอเชีย หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-796450 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมูล รับที่ ก.694/23 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขยายช่องทางจราจร 2 ช่อง/ทิศทาง ถนนสายศูนย์ราชการ-วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-796450 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมูล รับที่ ก.695/23 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการถมดินลานเอนกประสงค์โรงเรียนวัดช่างทอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-796450 ก่อสร้าง
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ก.696, ก.696.1/23 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อที่นอน จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ แผนกควบคุมการจัดหา กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2580-1185 อื่นๆ
การเคหะแห่งชาติ ยกเลิก รับที่ ก.697/23 พ.ย.56 ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมา ถมดินบดอัดแน่น และอื่น ๆ คามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดนนทบุรี (วัดกู้ 1) กรีนเพลสปากเกร็ด ตามประกาศลงวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ พัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง กองประมูล การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-23516144 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลสุนทรภู่ ประมูล รับที่ ก.698/23 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายแก้นเสม็ด-เพวิลล์ หมู่ที่ 3 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 4 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลสุนทรภู่ ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทร.038-638964 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี) ประกวดราคา รับที่ ก.702, ก.703, ก.704/23 พ.ย.56  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 3356 ตอนทุ่งคอก-พระแท่นดงรัง ปริมาณงาน 0.765, ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3505 ตอน หางตลาด-ศรีสำราญ ปริมาณงาน 72,035 ตร.ม. รวมพื้นที่ส่วนขยาย), ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3456 ตอน ควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่-คลองข่อย ปริมาณงาน 1 แห่ง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-555434 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ ก.707/23 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายสำนักสงฆ์บ้านพรุเตย หมู่ที่ 4 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ถนนพัทลุง จังหวัดตรัง โทร.075-218262 ต่อ 226 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ประกวดราคา รับที่ ก.708/23 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2557 บ้านกองนาง หมู่ 1,2,10,11 และบ้านปากมาง หมู่ 3 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2557 บ้านก้างปลา ม.3,4,9 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 26 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-323003 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | [456] | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.