Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกวดราคา รับที่ ก.237, ก.237.1/7 ก.พ.57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่าทรัพย์สิน รวม 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 11 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานจัดหาและควบคุมกลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ โทร.0-2281-8030 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ก.238/7 ก.พ.57 ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 42 รายการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารบริหาร สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.037-395383-6 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ประกวดราคา รับที่ ก.240/7 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน สำหรับนำมาใช้ ในราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โทร.036-263334 ต่อ 105 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ประมูล รับที่ ก.241/7 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีฝังกลบ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 11 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ พัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-497917 อื่นๆ
สวนสัตว์นครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ ก.242/7 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงช้าง(หญ้าสดเนเปียร์ ปากช่อง 1) จำนวน 1 รายการ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2557 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ สวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง โทร.044-934647 อาหาร
เทศบาลตำบลทุ่งใส ประมูล รับที่ ก.243/7 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ คือ สายบ้านเขานุ้ย-ต้นบก หมุ่ที่ 5 ตำบลทุ่งใส , สายซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 3,8 ตำบลทุ่งใส แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-376110 ต่อ 105 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองบางกรวย สอบราคา รับที่ ก.244/7 ก.พ.57 จ้าเงเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่ต่ำกว่า 44 ที่นั่ง พร้อมห้องสุขภัณฑ์ ตามโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2443-0610-9 ต่อ 145 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่ ประมูล รับที่ ส.211/6 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์ บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5621 7813 ยานพาหนะ
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกวดราคา รับที่ ส.212/6 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขุดสระน้ำ ในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่จังหวัดตาก อำเภอแม่ระมาด จำนวน 50 บ่ออำเภอพบพระ จำนวน 43 บ่อ และอำเภออุ้มผาง จำนวน 7 บ่อ รวม 100 บ่อ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ สถานีพัฒนาที่ดินตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร.0 5551 2299 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร สอบราคา รับที่ ส.213-ส.215/6 ก.พ.57 ซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดเปิดแผลเล็กในการใส่แผ่นโลหะ ดามกระดูก ชนิดกว้างบริเวณกระดูกต้นขา จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 กุมภาพันธ์, สอบราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด จำนวน 1 ชุด, สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร.0 2328 6900-19 ต่อ 10456, 10457 อื่นๆ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สอบราคา รับที่ ส.216/6 ก.พ.57 จ้างเหมาจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เลื่อนวันเปิดซองเป็นวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2247 0013 ต่อ 1114 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์) ประกวดราคา รับที่ ส.217/6 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์ตัวอย่างในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานคลัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2201 5086 อื่นๆ
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.218/6 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดทดลอง วงจรไฟฟ้าแบบเมนบอร์ดพร้อมโมดูล ไม่น้อยกว่า 21 แผง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.0 3461 1792 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี สอบราคา รับที่ ส.219/6 ก.พ.57 ซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ แผนกบริหารพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.0 4293 1188 อื่นๆ
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบราคา รับที่ ส.220/6 ก.พ.57 จ้างเหมาขนส่งน้ำยางและเศษยางขององค์การสวนยาง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การสวนยาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7549 1570-2 ต่อ 122 อื่นๆ
จังหวัดนครนายก ประกวดราคา รับที่ ส.221/6 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลนครนายก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร.0 3731 1151 ต่อ 197, 221 อื่นๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประสงค์ รับที่ ส.222/6 ก.พ.57 เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในระหว่างวันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร.0 3651 2515 ต่อ 114 อื่นๆ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี สอบราคา รับที่ ส.223/6 ก.พ.57 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน จำนวน 6 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ อาคารพัสดุ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3805 4292 อื่นๆ
เทศบาลตำบลบางพลี ประมูล รับที่ ส.224/6 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเรือดับเพลิงชนิดเคลื่อนที่ ทั้งบนบกและในน้ำ จำนวน 1 ลำ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลบางพลีอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2337 3086 ต่อ 26-27 ยานพาหนะ
จังหวัดลำปาง สอบราคา รับที่ ส.225, ส.226/6 ก.พ.57 ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 7 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กุมภาพันธ์, สอบราคาซื้อพัสดุการศึกษา จำนวน 8 รายการ ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5423 7400 ต่อ 6000-7 อื่นๆ
เทศบาลเมืองพิจิตร ยกเลิก รับที่ ส.227/6 ก.พ.57 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ ขนาดกว้าง 16.50 เมตร ยาว 24.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิจิตร เลขที่ E/9/2556 ตามประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อสร้าง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ส.228/6 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์ตู้ปรับอากาศ จำนวน 5 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4336 3220 ต่อ 11-13 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี ประมูล รับที่ ส.229/6 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7631 1381 ต่อ 20 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกวดราคา รับที่ ส.230/6 ก.พ.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงซ่อมเครื่องจักรกลและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7727 5201-2 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดราคา รับที่ ส.231, ส.231.1/6 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ซ่อมสร้างผิวทางAC สาย นศ 4088 แยกทางหลวงหมายเลข 4105-บ้านห้วยแก้ว อำเภอสิชลระยะทาง 2.280 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอ พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7537 8836 ต่อ 104 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลกุดประทาย ประมูล รับที่ ส.232/6 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 – สุดเขตเทศบาล, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 – บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ภายในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า หมู่ที่ 13 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4531 8101 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ประมูล รับที่ ส.233, ส.233.1, ส.233.1.1/6 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางเททับคอนกรีต สายเขื่อนรัชชประภา – อำเภอคีรีรัฐนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบล บ้านเชี่ยวหลาน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7734 6098 ต่อ 17 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช สอบราคา รับที่ ส.234/6 ก.พ.57  ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ แผนกงานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7532 9899 อื่นๆ
จังหวัดขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ส.235/6 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องแช่แข็ง Plasma อย่างรวดเร็ว (Shock Freezer) จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลขอนแก่น ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4333 6789 ต่อ 3750 อื่นๆ
กองทัพภาคที่ 3 ประกวดราคา รับที่ ส.236/6 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคาร ของกองพัน ทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 14 ตามโครงการจัดตั้ง กองพลทหารราบที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2557 ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ แผนกพลาธิการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5524 5070 ต่อ 73354 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน สำนักชลประทานที่ 4 ประกวดราคา รับที่ ส.237/6 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดขนาดต่างๆ และลวดผูกเหล็ก จำนวน 7 รายการ, ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อหินใหญ่-หินย่อย และทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 3 รายการ ของงานก่อสร้างโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักชลประทานที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0 5571 0047-50 ต่อ 129-130 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประกวดราคา รับที่ ส.238/6 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ การเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.0 4355 6003 อื่นๆ
จังหวัดระยอง สอบราคา รับที่ ส.239/6 ก.พ.57 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในราชการของ โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3861 2276 เครื่องแต่งกาย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ ส.240/6 ก.พ.57 ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงโคมไฟฟ้า ป้ายบอกทางออก EXIT LIGHT อาคารจัตุรัสจามจุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 2218 3590 ต่อ 340-341โทร.0 ก่อสร้าง
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ประกวดราคา รับที่ ส.241, ส.241.1/ 6 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเคมีผสมน้ำโคลนเคมีผสมซีเมนต์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ราชการที่ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมกรมพลังงานทหารฯ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กรมการพลังงานทหาร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2208 9021 ต่อ 303 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สอบราคา รับที่ ส.242/6 ก.พ.57 จ้างก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกเพาะปลูกพืช พร้อมทางให้น้ำและปุ๋ยควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์, สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิจัยสัตว์ปีก แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ หน่วยงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3931 9111 ต่อ 8533 ก่อสร้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.243, ส.243.1/6 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบ AC และผิวจราจรแบบ Para Cape Seal ชุมชนอำเภอเก่า-ชุมชนคลองมะดัน (เทศบาล 2) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัด สุพรรณบุรี โทร.0 3555 5626 ก่อสร้าง
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.244/6 ก.พ.57 ขายพัสดุเก่า ชำรุด จำนวน 5 รายการ เสนอราคา วันที่ 21 กุมภาพันธ์, ประกวดราคาขายพัสดุเก่า ชำรุด จำนวน 1 รายการ เสนอราคาวันที่ 21 กุมภาพันธ์, ประกวดราคาขายยานพาหนะเก่า ชำรุด จำนวน 3 รายการ เสนอราคาวันที่ 21 กุมภาพันธ์, ประกวดราคา ขายพัสดุเก่า ชำรุด จำนวน 20 รายการ เสนอราคาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานรับปรับปรุงและจำหน่ายของเก่า กองบริหารงานพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2463 7612 อื่นๆ
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.245, ส.245.1/6 ก.พ.57 ซื้อ Aluminum Ingot จำนวน 1,612 เมตริกตัน ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - วันที่ 13 มีนาคม ติดต่อที่ งานดำเนินการจัดหาต่างประเทศ กองสัญญา การไฟฟ้านครหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2220 5531 อื่นๆ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประมูล รับที่ ส.246, ส.246.1/6 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 105 วัตต์ จำนวน 100 โคม บริเวณตำบลท่าวาสุกรี และตำบลประตูชัย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ถนนนเรศวร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3532 8326 ก่อสร้าง
จังหวัดสมุทรสาคร ประกวดราคา รับที่ ส.247, ส.247.1/6 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการพัฒนาศูนย์กล้วยไม้สมุทรสาครเพื่อการส่งออก (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0 3441 2109 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 18 (กระบี่) ประกวดราคา รับที่ ส.248/6 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก สาย กบ.1020 แยกทางหลวงหมายเลข 4–บ้านกอตง อำเภออ่าวลึก, เขาพนม ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก งานซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย พท.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านควนกุฎ อำเภอ เขาชัยสน, เมือง ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแก้ไข บริเวณเสี่ยงอันตราย ถนนสาย กบ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 4034-บ้านทับแขก อำเภอเมือง ระยะทาง 750 เมตรแยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ สำนักทางหลวงชนบทที่ 18 (กระบี่) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร.0 7561 2598 ต่อ 03 ก่อสร้าง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.249/6 ก.พ.57 ซื้อและติดตั้งเครื่องอัดตะกอนแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ แผนกจัดหาพัสดุ ธนาคารแห่งประเทศไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร.0 2356 8192 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ประกวดราคา รับที่ ส.250/6 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินริมคลองบางหวาน หมู่ที่ 1 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7638 5640-4 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม สอบราคา รับที่ ส.251/6 ก.พ.57 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านกำนัน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง, สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านน้ำฉา ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง, สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง, สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมน ประปาหมู่บ้านพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร.0 7529 0868 ก่อสร้าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สอบราคา รับที่ ส.252/6 ก.พ.57 ซื้อชุดปฏิบัติการโครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษา จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ห้องพัสดุ วิทยาลัยอาชีว ศึกษาฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3851 5452 อื่นๆ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สอบราคา รับที่ ส.253/6 ก.พ.57 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 4,000 รีม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักบริหารกลาง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2216 6570 อื่นๆ
เทศบาลตำบลบางเสาธง ประกวดราคา รับที่ ส.254/6 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาเอกชน กำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม- วันที่ 30 กันยายน 2557) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2335 5014 ต่อ 26 ก่อสร้าง
อำเภอเขาย้อย ประกวดราคา รับที่ ส.255/6 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างฝายดินเก็บน้ำบริเวณลำห้วยพุกบ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร.0 3256 2392 ต่อ 12 ก่อสร้าง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สอบราคา รับที่ ส.256/6 ก.พ.57 จ้างสังเคราะห์และสร้างเครื่องมือความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน เรื่อง ภาวะน้ำหนักเกิน (อ้วน) และท้องก่อนวัยอันควร ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กลุ่มบริหารทั่วไป กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2590 1670 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | [456] | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.