Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบราคา รับที่ ก.870/27 มี.ค.57 ซื้อชุดอุปกรณ์การทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2473 7000 ต่อ 1203-4 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประกวดราคา รับที่ ก.871/27 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติ ภ.ป.ร. 80 พรรษา ส่วนที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0-2444-6000 ต่อ 1117, 1118 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) สอบราคา รับที่ ก.872/27 มี.ค.57  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบการให้บริการสายด่วนประกันภัย 1186 ประจำปี 2557 ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ -31 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2515-3995 -9 ต่อ 5211, 5212 อื่นๆ
แขวงการทางตรัง ยกเลิก รับที่ ก.873/27 มี.ค.57 ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน บนทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง-บ้านนา ที่ กม.3+788 ตามประกาศเลขที่ ตง 8/2557 ลงวันที่ 24 กุมภัพนธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.075-581215 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร สอบราคา รับที่ ก.874/26 มี.ค.57 จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในการติดตั้ง สำหรับติดตั้งภายในห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 8 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โทร.038-659680 ต่อ 106 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลบางเสาธง ประกวดราคา รับที่ ก.875/27 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคูระบายน้ำ(คลองกลางในโครงการเมืองใหม่บางพลีวาระที่ 1) เชื่อมต่อระหว่าชุมชนทดแทนสะพาน คสล. เดิมที่ชำรุด จำนวน 3 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาล ตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2330-3501-4 ต่อ 26 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองศรีราชา สอบราคา รับที่ ก.876/27 มี.ค.57 จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โคงการ ครั้งที่ 2 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.038-310194 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.877/27 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 7 สายทาง ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 4 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โทร.039-319960 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน ประมูล รับที่ ก.878/27 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ แก้ไขวันยื่นซองเป็นวันที่ 18 เมษายน 2557 เสนอราคาเป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่าสงแดนดิน จังหวัดสกลนคร โทร.042-721611 ต่อ 109 ก่อสร้าง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ก.879, ก.880/27 มี.ค.57 จ้างซ่อมแซมสำนักงานผู้ช่วย ผบ.ตร. (ศอ.3) ชั้น 9 อาคารหมายเลข 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร , สอบราคา จ้างซ่อมแซมสำนักงานที่ปรึกษา(สบ.10) ชั้น 2 อาคารหมายเลข 1 ส่วนหน้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายโยธาธิการ 1 กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2243-7956 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกวดราคา รับที่ ก.881/27 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงหลังคาและฝ้า อาคาร 3 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2579-8200-45 ต่อ 4308 ก่อสร้าง
สำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ก.882/26 มี.ค.57 จ้างออกแบบอาคารบ่อทดสอบข้าวภายใต้สภาพภัยพิบัติน้ำท่วมและขาดน้ำ โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ 3) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 4 – 21 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักผู้อำนวยการ สำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2564-7100 ต่อ 6521-4,7 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย ประกวดราคา รับที่ ก.883/27 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 212 – บ้านตูม(ตอนหนองคาย) ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.490 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย กรมทางหลวงชนบท ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร.042-990517 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ประกวดราคา รับที่ ก.884/27 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยา Letrozole tablet 2.5 mg จำนวน 21,000 เม็ด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-207375 – 80 ต่อ 1124 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวง แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ก.885/27 มี.ค.57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ งานฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน-หนองนาดำ ปริมาณงาน 43,345 ตร.ม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 กรมทางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-245181 ต่อ 17 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางลำปาง ประกวดราคา รับที่ ก.886, ก.887/27 มี.ค.57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 6 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 107 ตอน อ.แม่แตง-ศูนย์ฝึกลูกช้าง , ประกวดราคา งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างผิวทาง จำนวน 4 รายการ ในทางสาย ลำปาง-อำเภอเด่นชัย แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทางลำปาง ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054-243011-13 ต่อ 130 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภุมิภาคเขต 4 ประกวดราคา รับที่ ก.890, ก.890.1/27 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขากระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภุมิภาคเขต 4 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-200517 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสมุทรสาคร สอบราคา รับที่ ก.891, ก.891.1/27 มี.ค.57 จ้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3415 ตอนสามพราน-แม่น้ำนครชัยศรี ปริมาณงาน 1,560 ตร.ม. ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสมุทรสาคร กรมทางหลวง ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมทุรสาคร โทร.0-2420-1416 ก่อสร้าง
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ สอบราคา รับที่ ก.892/27 มี.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มภารกิจอำนวยการ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2588-4005-8 ต่อ 1407 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกวดราคา รับที่ ก.893/27 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานยาสูบแพร่ จังหวัดแพร่ พร้อมครุภัณฑ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองธุรการ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0-2229-1585 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลท่าศาลา ประมูล รับที่ ก.894/27 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยนิลพานิช หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 3 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โทร.036-615688 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกวดราคา รับที่ ก.895, ก.895.1/27 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ สำนักงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-2587-9181 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวง แขวงการทางสระบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.896, ก.896.1/27 มี.ค.57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาขาด-หนองแซง ปริมาณงาน 1.368 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานแขวงการทางสระบุรี กรมทางหลวง ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-211105 ก่อสร้าง
กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ประกวดราคา รับที่ ก.897/27 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร.0-2517-4270 ต่อ 1150,1183 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ประกวดราคา รับที่ ก.898/27 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล./55 จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-123115 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 11(กรุงเทพ) ประกวดราคา รับที่ ก.899/27 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ต่อทางของกรุงเทพมหานคร – บรรจบทางหลวงหมายเลข 1(รังสิต) ปริมาณงาน 1 แห่ง สายทางในความควบคุมของแขวงการทางกรุงเทพ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 11(กรุงเทพ) กรมทางหลวง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0-2521-0581 ต่อ 211 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 11(กรุงเทพ) ประกวดราคา รับที่ ก.900/27 มี.ค.57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะทางสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน ทางยกระดับ บางกอกน้อย – นครชัยศรี ตอน 1 ปริมาณงาน 2,237 เมตร สายทางในความควบคุมของสำนักงานบำรุงทางธนบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุลุสัญญา สำนักทางหลวงที่ 11(กรุงเทพ) กรมทางหลวง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0-2521-0581 ต่อ 211 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 11(กรุงเทพ) ประกวดราคา รับที่ ก.901/27 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวงเพ่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์-ต่างระดับคลองหลวง ตอน 1 ปริมาณงาน 1 แห่ง สายทางในความควบคุมของแขวงการทางปทุมธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุลุสัญญา สำนักทางหลวงที่ 11(กรุงเทพ) กรมทางหลวง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0-2521-0581 ต่อ 211 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 11(กรุงเทพ) ประกวดราคา รับที่ ก.902/27 มี.ค.57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวงเพ่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์-ต่างระดับคลองหลวง ตอน 5 ปริมาณงาน 1 แห่ง สายทางในความควบคุมของแขวงการทางปทุมธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุลุสัญญา สำนักทางหลวงที่ 11(กรุงเทพ) กรมทางหลวง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0-2521-0581 ต่อ 211 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 11(กรุงเทพ) ประกวดราคา รับที่ ก.903/27 มี.ค.57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะทางสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน ทางยกระดับ บางกอกน้อย – นครชัยศรี ตอน 2 ปริมาณงาน 2,855 เมตร สายทางในความควบคุมของสำนักงานบำรุงทางธนบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุลุสัญญา สำนักทางหลวงที่ 11(กรุงเทพ) กรมทางหลวง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0-2521-0581 ต่อ 211 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 11(กรุงเทพ) ประกวดราคา รับที่ ก.904/27 มี.ค.57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนบึงคำพร้อย – ประเวศ ตอน 1 ปริมาณงาน 7,100 ตร.ม. สายทางในความควบคุมของแขวงการทางกรุงเทพ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุลุสัญญา สำนักทางหลวงที่ 11(กรุงเทพ) กรมทางหลวง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0-2521-0581 ต่อ 211 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 11(กรุงเทพ) ประกวดราคา รับที่ ก.905/27 มี.ค.57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำงานซ่อมสะพานและโครงสร้าง(บูรณะรอยต่อพื้นสะพาน) ทางหลวงหมายเลข 338 ทางยกระดับบางกอกน้อย-นครชัยศรี ปริมาณงาน 1,710 เมตร สายทางในความควบคุมของสำนักงานบำรุงทางธนบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุลุสัญญา สำนักทางหลวงที่ 11(กรุงเทพ) กรมทางหลวง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0-2521-0581 ต่อ 211 ก่อสร้าง
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ช.897/26 มี.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการเงินกู้ DPL Set of Micro- Vickers Hardness Standard Machine Item No.109-001,ประกวดราคา ซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการเงินกู้ DPL Set of Indentation Hardness Standard Machine Item No.109-005,ประกวดราคา ซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการเงินกู้ DPL Set of Brinell hardness standard machine 500 kgf Item No.109-002,Set of Brinell hardness standard machine 300 kgf Item No.109-003 แยกซื้อแบบตั้งแต่ 1 – 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการพัสดุ ฝ่ายบริหารงานกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25775100 ต่อ 4207,4120 อื่นๆ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สอบราคา รับที่ ช.898/26 มี.ค.57 ซื้อกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ ระบบ HD ขนาดเล็ก แบบหิ้วถือ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-22752053 ต่อ 6005-6 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง สอบราคา รับที่ ช.899/26 มี.ค.57 จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านบ่อตอง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ถนนเชียงม่วน – พะเยา จังหวัดพะเยา โทร.054-495333 ต่อ 105 ก่อสร้าง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สอบราคา รับที่ ช.900/26 มี.ค.57 จ้างทำโต๊ะคัดแยกไปรษณียภัณฑ์ขนาดใหญ่ แบบมีโต๊ะเสริม พร้อมเก้าอี้ จำนวน 16 ชุด ยื่นซองในวันที่ 8 เมษายน 2557ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อที่ คลังพัสดุ ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-28313424 อื่นๆ
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ สอบราคา รับที่ ช.901/26 มี.ค.57 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ข้างศาลตายาย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โทร.056-489873 ก่อสร้าง
กรมเจ้าท่า ประสงค์ รับที่ ช./902/26 มี.ค.57 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว รายการทุ่นสำหรับรองรับท่อน้ำ ขนาด ศก 14 นิ้ว และท่อน้ำ ขนาด 14 นิ้วx6 เมตร จำนวน 2 รายการ ในวันที่ 2 เมษายน 2557 ขอทราบรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อที่ ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-289255 หรือที่ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ กองคลัง กรมเจ้าท่า กรุงเทพฯ โทร.0-22346424 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สอบราคา รับที่ ช.903/26 มี.ค.57 แก้ไขจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ เลื่อนวันยื่นซองเป็น 31 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานบริหารงานคลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-756534-5 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลดอนหวาย สอบราคา รับที่ ช.904,904.1/26 มี.ค.57 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานประปาเทศบาลตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา,สอบราคา จ้างก่อสร้างรั้ว และประตูด้านหน้าบริเวณที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลดอนหวาย ชุมชนหนองบงสามัคคี หมู่ที่ 6,สอบราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย,และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลดอนหวาย จำนวน 2 โครงการ,สอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยกบ้านนายมา – บ้านนางลำไย วงศ์สามี และสายสี่แยกหนองสมอ – สามแยกสระน้ำ รพช.แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-332190 ต่อ 22 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.905,905.1/26 มี.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ที่ก่อสร้างสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 4(แยกเจดีย์หัก) (ส่วนงานทาง) ระหว่าง กม.101+625 – กม.103+451.012 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-600560 ก่อสร้าง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ช.906/26 มี.ค.57 จ้างปรับปรุงเสาไฟ High Mast ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 เมษายน 2557 ติดต่อที่ แผนกจัดหา อาคารศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25795173 อื่นๆ
จังหวัดจันทบุรี สำนักงานจังหวัดจันทบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.907/26 มี.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โทร.039-302663 ต่อ 34723 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี สอบราคา รับที่ ช.908/26 มี.ค.57 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน 50 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-29691530 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางฉะเชิงเทรา ประกวดราคา รับที่ ช.909/26 มี.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประเภทบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ จำนวน 2 หลัง ที่สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-511015 ต่อ 106 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ ช.910/26 มี.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกบ – ยายดา หมู่ที่ 2 มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และก่อสร้างถนน คสล.สายทวดเช้า หมู่ที่ 6,7 ตำบลตะพง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 7 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทร.038-617430 ต่อ 101 ก่อสร้าง
กรมการขนส่งทหารบก ประกวดราคา รับที่ ช.911,911.1/26 มี.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 4 สีกากีแกมเขียวมัน พร้อมฟิล์มกรองแสงและพ่นกันสนิม จำนวน 15 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ พัสดุ กองจัดหา กรมการขนส่งทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-22415047 ยานพาหนะ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ประกวดราคา รับที่ ช.912/26 มี.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์เครื่องตัดขึ้นรูปด้วยลวดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-511289 ต่อ 138 อื่นๆ
เทศบาลนครขอนแก่น ประมูล รับที่ ช.913/26 มี.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมรางยู ซอยสุวรรณสาร ชุมชนบะขาม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น ถนนประชาสำราญ จังหวัดขอนแก่น โทร.043-270730 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบึงระมาณ ประมูล รับที่ ช.914/26 มี.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง 6 โครงการ,ก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ 1 โครงการ,ก่อสร้างดาด คสล.1 โครงการ,ก่อสร้างวางท่อ คสล.1 โครงการ,ก่อสร้างถนนลาดยาง 1 โครงการ ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก แยกซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ถึง 10 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-365428 ต่อ 15,16 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | [456] | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.