Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ประกวดราคา รับที่ ช.870/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการ ฝังท่อระบายน้ำ คสล.ริมถนนสายบ้านทุ่งเขื่อนบ้านบ่อนนท์ หมู่ที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-330474 ต่อ 13 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ประกวดราคา รับที่ ช.870/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์และท่าน้ำ ริมสระทิศเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-330474 ต่อ 13 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ประกวดราคา รับที่ ช.870/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการ ขุดลอกคลองถุ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-330474 ต่อ 13 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ประกวดราคา รับที่ ช.870/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุดีน – จดทะเล หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-330474 ต่อ 13 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ประกวดราคา รับที่ ช.870/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการ ฝังท่อระบายน้ำ คสล.ริมถนนสายท่าศาลา - นบพิตำ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าศาลา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-330474 ต่อ 13 ก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สอบราคา รับที่ ส.883/27 มิ.ย.56 ซื้อเครื่องปรับอากาศห้องประชุมอาคารกิจกรรม (ครั้งที่ 2 ) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4525 4529 ต่อ 320 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ประมูล รับที่ ส.884, ส.884.1/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 17 สาย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โทร.0 3727 9529 ต่อ 12 ก่อสร้าง
สำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ส.885/27 มิ.ย.56 ดำเนินการจ้างออกแบบโรงเรือนทดลองมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ (ครั้งที่ 3) ณ อาคารโรงงานต้นแบบ ไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีการคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 3-12 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2564 7000 ต่อ 1594 ก่อสร้าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สอบราคา รับที่ ส.886, ส.887/27 มิ.ย.56 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 220 รายการ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการและสื่อสารการเรียนรู้ระบบบริหารงานเอกสารในสถานประกอบการ จำนวน 1 ชุด แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 กรกฎาคม ติดต่อที่ ห้องพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3851 5452 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ ประมูล รับที่ ส.888/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 3 รายการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 3 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0 5582 6048 ต่อ 104 ก่อสร้าง
กรมสรรพากร สอบราคา รับที่ ส.889/27 มิ.ย.56 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จำนวน 90 ตู้ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2377 4773 ต่อ 191 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สอบราคา รับที่ ส.890/27 มิ.ย.56 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการทำงานส่วนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.0 2429 1663 ต่อ 13 อื่นๆ
จังหวัดขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ส.891/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัด ไซนัสพร้อมชุดอุปกรณ์ผ่าตัด จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลขอนแก่น ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 มิถุนายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4324 1463 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประกวดราคา รับที่ ส.892/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของพนักงาน 2 ชั้น บริเวณสถานีผลิตน้ำโกทา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4323 7358 ต่อ 53 ก่อสร้าง
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ส.893/27 มิ.ย.56 จ้างงานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก HANGAR A, B และ C (BIRDS CONTROL SYSTEM IN HANGAR A, B, C) ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศอู่ตะเภา จังหวัดระยอง จำนวน 1 งาน ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 5-16 กรกฎาคม ติดต่อที่ แผนกรับจ่ายเงิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำกัด เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2545 3251 ยกเลิกสอบราคาจำหน่ายพัสดุเหลือจากการใช้งานหรือเศษวัสดุที่ไม่มีการบันทึกบัญชี ฉบับที่ WZ/C 15/2556 ตามประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 อื่นๆ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ส.894/27 มิ.ย.56 ซื้อ HOT BOTTLE FOR SOUP (VACUUM) จำนวน 600 ชิ้น ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 3-9 กรกฎาคม ติดต่อที่ แผนกรับจ่ายเงิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำกัด เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2545 3251 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมูล รับที่ ส.895, ส.896/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬาชุมชนบ้านไสเหรียง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 5.85 เมตร จำนวน 4 ที่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 กรกฎาคม, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าสารพัดช่าง-บ้านริมคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 332 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,992 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7535 6252 ต่อ 204 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลลานกระบือ ประมูล รับที่ ส.897/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์ กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลลานกระบือ ด้วยวิธีเชิงกลชีวภาพ (MBT) สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนย่อยโนนทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0 5576 9496 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ประมูล รับที่ ส.898/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน 2 คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 กรกฎาคม ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ติดต่อที่ โทร.0 5585 0725 ต่อ 102 ยานพาหนะ
กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ส.899/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ รวมทั้งแก้ไขจุดอ่อนตัว SOFT SPOT พร้อมทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 11 (เชียงใหม่)–บ้านสหกรณ์ ปริมาณงาน 20,126 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5326 0786 ต่อ 18 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองกระบี่ ประมูล รับที่ ส.900/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนข้าหลวง (ทางเข้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร.0 7562 4572 ก่อสร้าง
จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร ประกวดราคา รับที่ ส.901/27 มิ.ย.56  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย มห 3003 แยก ทล.212 - บ้านนาโปใหญ่ อำเภอเมือง ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 มิถุนายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร.0 4261 4472 ก่อสร้าง
จังหวัดเชียงราย ประกวดราคา รับที่ ส.902/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องเลเซอร์พลังงานสูงสำหรับรักษาต่อมลูกหมากโต จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 28 มิถุนายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.0 5371 1307 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงรายที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ส.903/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางที่ถูกอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้ำขุ่น-พระตำหนักดอยตุง ปริมาณงาน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงรายที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.0 5371 3656 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ส.904/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงห้องน้ำ ระบบท่อน้ำดี-น้ำเสีย ตู้ โต๊ะ ภายในหอพักนักศึกษา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานการเงิน สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5394 1135 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลวัดประดู่ ประมูล รับที่ ส.905, ส.905.1/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการบุกเบิกถนนซอยเพิ่มสุข หน้าโรงเรียนบ้านบางชุมโถ (ชุมชนบ้านบางชุมโถ) หมู่ที่ 1, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการบุกเบิกถนนมงคลสวัสดิ์ หมู่ที่ 7, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงถนนสายเกษตรพัฒนา 2 หมู่ที่ 5, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองใหม่ หมู่ที่ 5, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านยายพัน หมู่ที่ 2, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสันติสุข หมู่ที่ 5, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญส่ง หมู่ที่ 8 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 3 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7720 0855 ต่อ 507 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส ประมูล รับที่ ส.906, ส.906.1/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมแซมทางผิว AC สายบ้านนาเหนือ–บ้านค่ายลูกเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7737 9376 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน ประมูล รับที่ ส.907/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3, 15 ตำบลไกรใน กว้าง 0.50 x 0.30 x 0.12 เมตร และวางท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร ระยะทาง 1,990 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานทะเบียน องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5594 0619 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง ประกวดราคา รับที่ ส.908/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งถังบรรทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกวา 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โทร.0 4253 7534 ยานพาหนะ
กรมทางหลวง แขวงการทางอุทัยธานี ประกวดราคา รับที่ ส.909/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข 3011 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 333 (บ้านไร่) – บ้านใต้ ปริมาณงาน 44 ต้น ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 มิถุนายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โทร.0 5652 4542 -3 ต่อ 22 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สอบราคา รับที่ ส.910/27 มิ.ย.56 ซื้อปั๊มน้ำขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ สำนักงาน วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร.0 3435 1082 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด ประมูล รับที่ ส.911, ส.911.1/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด หมู่ที่ 5 ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5623 4922 ต่อ 13 ก่อสร้าง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ส.912, ส.913/27 มิ.ย.56 งานจ้างเหมาทำความสะอาด ระบบระบายน้ำบนทางพิเศษระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพักใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก อาคารสำนักงาน (จตุจักรและอโศก) และศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 4 กรกฎาคม, สอบราคาซื้อบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) จำนวน 50,000 บัตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิถุนายน ติดต่อที่ แผนกจัดหา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2579 5173 อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร ประกวดราคา รับที่ ส.914/27 มิ.ย.56 ให้เช่าสถานที่ในบริเวณสำนักงานเขตดินแดง เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ระยะเวลา 3 ปี ยื่นใบเสนอราคาวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตดินแดง ถนนมิตรไมตรี กรุงเทพฯ โทร.0 2245 3379 บ้าน, ที่ดิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประมูล รับที่ ส.915, ส.915.1/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุบริเวณโรงซ่อมเครื่องจักรกล อำเภอธวัชบุรี อาคาร 1 ชั้น กว้าง 10 เมตร ยาว 50 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.0 4351 9493 ก่อสร้าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ ส.916/27 มิ.ย.56 ประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้อเครื่องวัดก๊าซชีวภาพ แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 ชุด, ประสงค์ประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้อยูวี-วิชิเบิลสเปค โทรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง, ประสงค์ประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้อตู้ดูดควัน และ Centrifugal blower จำนวน 1 ชุด พร้อมชุดดักไอกรด-ด่าง ด้วยระบบ Water sc แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 กรกฎาคม ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2218 6326-7 อื่นๆ
กรมทางหลวง ขายทอดตลาด รับที่ ส.919/27 มิ.ย.56 ครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด จำนวน 39 รายการ โดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า ในวันที่ 16 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2575 0377 อื่นๆ
เทศบาลตำบลโพงาม ประกวดราคา รับที่ ส.920/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร จำนวน 20 จุด รวมจำนวน 42 ต้น ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โทร.0 5648 4173 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด ประกวดราคา รับที่ ส.921, ส.921.1/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและรางวี ข้างเดียว ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 4 ยาว 290 เมตร กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 มิถุนายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล อ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2190 8419 ต่อ 102 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด ประกวดราคา รับที่ ส.922, ส.922.1/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง AC ซอยบางน้อย (ช่วงที่ 2) ยาว 1,240 เมตร กว้าง 6 เมตร ผิวทางหนา 0.15 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 มิถุนายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2190 8419 ต่อ 102 ก่อสร้าง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ส.924/27 มิ.ย.56 จ้างเหมาบริการ จัดงาน Software Park annual Conference 2013 วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2564 7000 ต่อ 71543 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ส.925, ส.926/27 มิ.ย.56 ซื้อถังปฏิกรณ์การหมัก ขนาด 5 ลิตร พร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 กรกฎาคม, สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบปรับอากาศและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ B ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2564 7100 ต่อ 6521-4, 27 อื่นๆ
สถาบันโรคทรวงอก สอบราคา รับที่ ส.927/27 มิ.ย.56 ซื้ออุปกรณ์ถือเลนส์กล้อง (ระบบปรับด้วยมือ) พร้อมเลนส์กล้องส่องตรวจ Endoscope จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในกลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2580 3423 ต่อ 1201-2 อื่นๆ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.928, ส.929/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกระสุนปืนพก ขนาด 9 มิลลิเมตร (ซ้อมยิง) จำนวน 167,550 นัด, กระสุนปืนพกลูกโม่ ขนาด .38 นิ้ว (ซ้อมยิง) จำนวน 290,500 นัด และกระสุนปืน ปซด.02 จำนวน 5,605 นัด, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกระสุนปืนพก ขนาด 9 มิลลิเมตร (ซ้อมยิง) จำนวน 176,370 นัด กระสุนปืนพกลูกโม่ ขนาด .38 นิ้ว (ซ้อมยิง) จำนวน 57,000 นัด และกระสุนปืน ปซด.02 จำนวน 2,865 นัด แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 มิถุนายน ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.0 3424 2753 อื่นๆ
กรมประชาสัมพันธ์ ขายทอดตลาด รับที่ ส.930/27 มิ.ย.56 พัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 25 รายการ ในวันที่ 17 กรกฎาคม ติดต่อที่ กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2618 2323 ต่อ 1110 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบราคา รับที่ ส.931/27 มิ.ย.56 จ้างปรับปรุง ระบบเครือข่ายไร้สาย มจพ.กรุงเทพฯ และวิทยาเขตปราจีนบุรี ระยะที่ 3 จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 4-16 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0 2555 2000 ต่อ 2206 อื่นๆ
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ประกวดราคา รับที่ ส.932/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีควบคุมและตรวจสอบทางกล จำนวน 1 ชุด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2581 6560 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ส.933/27 มิ.ย.56 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 เพื่อใช้ในราชการวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักงานวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0 2259 2343 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ส.934/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออุปกรณ์ขยายพื้นที่บริการ CAT-IDC และ CAT Facility Management ในชั้นที่ 14 อาคาร CAT-Tower จำนวน 1 ระบบ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดหาเพื่อธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 3347 อื่นๆ
เทศบาลนครนครปฐม ประมูล รับที่ ส.935/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อโปรแกรมระบบบริหาร งานประปา (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.0 3425 3850-4 ต่อ 82 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | [456] | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.