Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประมูล รับที่ พิเศษ 4/3 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุง ภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ (ถ้ำผานางคอย) อำเภอร้องกวาง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร.0 5453 2485-8 ต่อ 120-3 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางหนองคาย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 5/3 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอนน้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) รวมระยะทาง 1.005 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร.0 4242 2604 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 6/3 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมา เอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือในพื้นที่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ), แม่ริม, สันกำแพง และลำพูน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5335 2012-17 ต่อ 4103 อื่นๆ
เทศบาลนครแม่สอด ประมูล รับที่ พิเศษ 7/3 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแม่สอดทั้ง 5 โรงเรียน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โทร.0 5554 7449 ต่อ 112 อื่นๆ
กระทรวงพาณิชย์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 8/3 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการระยะที่ 1 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 2-10 กรกฎาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2507 6274 อื่นๆ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 9/3 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง ขนาดจอไม่น้อยกว่า 4.80 x 2.88 เมตร จำนวน 1 ชุด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทร.0 4562 0211-4 ต่อ 135 ก่อสร้าง
จังหวัดตราด สอบราคา รับที่ พิเศษ 10/3 ก.ค.57 ซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลตราด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.0 3952 2722 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 11/3 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการงานซ่อมสร้างผิวลาดยาง AC สาย อบ.3054 แยก ทล.217 – บ้านเสาเล้า ตำบลนาดี อำเภอสว่างวีระวงศ์, นาเยีย, เดชอุดม ระยะทาง 6.525 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4531 5422 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 12/3 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการงานซ่อมสร้างผิวลาดยาง AC สาย อบ.2052 แยก ทล.24-บ้านสำโรง อำเภอสำโรง ระยะทาง 6.894 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4531 5422 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 13/3 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต สาย อบ.4019 แยก ทล.2172-บ้านนาเยีย, อำเภอพิบูลมังสาหาร, นาเยีย ระยะทาง 3.258 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4531 5422 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 14/3 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต สาย ศก.3021 แยก ทล.220-บ้านธาตุน้อย อำเภอขุขันธ์, ปรางค์กู่ ระยะทาง 3 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4531 5422 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สอบราคา รับที่ พิเศษ 15/3 ก.ค.57 จ้างพิมพ์หนังสือ พร้อมซีดี ชายฝั่งทะเล ที่สวยงามของประเทศไทย : องค์ความรู้และแนวทางการบริหารจัดการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลังและพัสดุ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 1256 อื่นๆ
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สอบราคา รับที่ พิเศษ 16/3 ก.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 4 รายการ เพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์การศึกษา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 15 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0 2565 8354 อื่นๆ
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 จังหวัดพิษณุโลก ขายทอดตลาด รับที่ พิเศษ 17/3 ก.ค.57 พัสดุที่ชำรุด และ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน 31 รายการ ในวันที่ 31 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5532 2713-6 ต่อ 205, 209 ยานพาหนะ
กรมการขนส่งทหารบก ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 18/3 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเรือท้องแบน พร้อมเครื่อง จำนวน 42 ลำ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองจัดหา กรมการขนส่งทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2241 5047 ยานพาหนะ
กรมการขนส่งทหารบก ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 19/3 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถดับเพลิง อากาศยาน เคลื่อนที่เร็ว สีกากีแกมเขียวมัน พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองจัดหา กรมการขนส่งทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2241 5047 ยานพาหนะ
จังหวัดตรัง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 20/3 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณเกาะเนรมิต หมู่ที่ 1 บ้านท่าเรือ ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 7 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.0 7550 1076-7 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร ประมูล รับที่ ก.43/3 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา สำนักงานเขตดอนเมือง จำนวน 15 ห้องเรียน , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนวัดบึงทองหลาง , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าชีรอ(ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขต สะพานสูง , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนวัดบางนาใน สำนักงานเขตบางนา , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนออกเงิน(อ่อน-เหม อนุสรณ์) สำนักงานเขตสายไหม , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนวัดบางบอน สำนักงานเขตบางบอน , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนทุ่งสองห้อง(คุปตัษเฐียรอุทิศ สำนักงานเขตหลักสี่ , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนวัดบางแก้ว สำนักงานเขตคลองสามวา ,ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนคลองสาม สำนักงานเขตมีนบุรี (ครั้งที่ 4) , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น สำนักงานเขตมีนบุรี (ครั้งที่ 4) ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงธน (ครั้งที่ 3) ,ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างหลังคากันแดด โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย สำนักงานเขตภาษีเจริญ , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างหลังคากันแดด โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างหลังคากันแดด โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี สำนักงานเขตภาษีเจริญ , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างหลังคากันแดด โรงเรียนวัดราชสิทธาราม สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานบริการสถานศึกษา สำนักงานเลขานุการ สำนักการศึกษา ถนนลาดหญ้า กรุงเทพฯ โทร.0-2437-2078 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลสามแยก ประกวดราคา รับที่ ก.44/1 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนคำสว่าง หมู่ 13 แก้ไขวันซื้อแบบเป็นตั้งแต่บัดนี้ – 9 กรกฎาคม 2557 ยื่นซองเป็นวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 และเปิดซองเป็น 22 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก ถนนชยางกูร จังหวัดยโสธร โทร.045-781919 ต่อ 401 ก่อสร้าง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกวดราคา รับที่ ก.45/3 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จำนวน 2 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-7028-33 ต่อ 1504,1505 ยานพาหนะ
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ก.46, ก.46.1/3 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อหมวกนักบิน จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกควบคุมการจัดหา กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2580-1185 เครื่องแต่งกาย
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร ประกวดราคา รับที่ ก.47/3 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย ชพ.4002 แยก ทล.4116-น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร กรมทางหลวงชนบท ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.077-642943 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร ประกวดราคา รับที่ ก.48/3 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชพ.2010 แยก ทล.41-บ้านคลองชุม อำเภอเมือง,สวี จังหวัดชุมพร ระยะทาง 0.661 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร กรมทางหลวงชนบท ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.077-642943 ก่อสร้าง
กรมทางหลง แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ก.49/3 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอนปากพูน-เบญจม ปริมาณงาน 1 แห่ง(จำนวน 3 รายการ) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-341138 อื่นๆ
วิทยาลัยศิลปก สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ก.50/3 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องคอมพิงเตอร์ จำนวน 60 ชุด พร้อมติดตั้ง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 7 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงินการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-920299 ต่อ 505 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.51/3 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3022-บ้านเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 7 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดซื้อและพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี กรมทางหลวงชนบท ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225448-51 ต่อ 102,103 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองหนองปรือ ประมูล รับที่ ก.53/3 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองหนองปรือ เป็นเมืองน่าอยู่สู่เมืองการท่องเที่ยว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 7 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร.038-933106 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองหนองปรือ ประมูล รับที่ ก.54/3 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยมาบยายเลีย 17 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปรือ ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร.038-933106 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคาม ประกวดราคา รับที่ ก.55, ก.56, ก.57/3 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานซ่อมสร้างผิวทางพาราเคพซีล สายทาง มค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 23-บ้านดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 2,787 กม.จำนวน 4 ช่วง , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานซ่อมสร้างผิวทางพาราเคพซีล สายทาง มค.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 23-บ้านดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 2,654 กม.จำนวน 3 ช่วง , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานซ่อมสร้างผิวทางพาราเคพซีล สายทาง มค.4044 แยกทางหลวงหมายเลข 2063-บ้านบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 2,635 กม. แยกซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 4 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคาม กรมทางหลวงชนบท ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-711078 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก สอบราคา รับที่ ก.58/3 ก.ค. 57 เช่าเครื่องจักรฯ และอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก , สอบราคา ซื้อเสาเข็มไม้เบญจพรรณฯ และไม้ไผ่ ขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก , สอบราคา ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืชและรากไม้เจือปน จำนวน 1 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก , สอบราคา ซื้อหินใหญ่ ขนาด 30-50 ซม. จำนวน 1 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก , สอบราคา จ้างรื้อถอนบานระบายน้ำเก่า พร้อมจัดหาและขนส่งติดตั้งบานระบายใหม่ฯ จำนวน 1 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก , สอบราคา จ้างรื้อถอนบานระบายเก่า พร้อมจัดหาและขนส่งติดตั้งบานระบายใหม่ฯ จำนวน 1 รายการ โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร. ก่อสร้าง
กรมธนารักษ์ สอบราคา รับที่ ก.59/3 ก.ค. 57 จ้างเหมาตัดเครื่องแต่งกาย(ชุดปฏิบัติงาน) สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน จำนวน 8 แบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0-2226-0251-9 ต่อ 2105-7 เครื่องแต่งกาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูล รับที่ ก.60, ก.61, ก.62/3 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข สก.2004 ที่หมู่ที่ 10 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร เชื่อมถนน คสล. ที่มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจังหวัดสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน ในเขตอำเภอวังน้ำเย็น, อำเภอวังสมบุรณ์ และอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว , (รวม 5 โครงการ) , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดลอกสระน้ำ ในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว , อำเภอวัฒนานคร และอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร จังหวัดสระแก้ว โทร.037-240999 ต่อ 223 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกวดราคา รับที่ ก.63, ก.64/3 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วิชาการด้านสัตวศาสตร์(ศูนย์เรียนรู้การจัดการและการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนจากการเลี้ยงสัตว์) รายการอาคารป้องกันโรค จำนวน 1 หลัง , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วิชาการด้านสัตวศาสตร์(ศูนย์เรียนรู้การจัดการและการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนจากการเลี้ยงสัตว์) รายการโรงเรือนทดลองสัตว์เลี่ยงเคี้ยวเอื้อง จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 9 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2579-0113 ต่อ 4307-9 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางมุกดาหาร ประกวดราคา รับที่ ก.65/3 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนเลิงนกทา-ดอนตาล ปริมาณงาน 15,400 ตร.ม. (จำนวน 7 รายการ) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 7 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงการทางมุกดาหาร กรมทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-612006 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางพังงา ประกวดราคา รับที่ ก.66/3 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 4197 ตอนควบคุม 0100 ตอนเขาต่อ – ปลายพระยา ปริมาณงาน 1 แห่ง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 7 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางพังงา กรทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โทร.076-413985-6 ก่อสร้าง
จังหวัดเลย สอบราคา รับที่ ก.67/3 ก.ค. 57 จัดซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห้มผู้ต้องขังชาย/หญิง จำนวน 5 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัด ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทร.042-811491 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ก.68, ก.69/3 ก.ค. 57 จัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วย คลื่นเสียงความถี่สูงขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2557 , สอบราคา จัดซื้อเครื่องขยายผิวหนัง จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ สอบราคา รับที่ ก.70/3 ก.ค. 57 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเชื่อมคันกั้นน้ำแม่น้ำสุพรรณ(ฝั่งขวา) ถึง ถนนสายประชาร่วมใจ 1 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โทร.056-489873 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหัวนา ประมูล รับที่ ก.71/3 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 (สนามฟุตซอล) ภายในเขตเทสบาลตำบลหัวนา ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042-001288 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองสุรินทร์ ประมูล รับที่ ก.72/3 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-511117 ต่อ 132 ยานพาหนะ
กรมทางหลวง แขวงการทางจันทบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.73/3 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3405 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านแหลม-ทุ่งขนาน ปริมาณงาน 11,785 ตร.ม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-311014 ก่อสร้าง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) สอบราคา รับที่ ก.74/3 ก.ค. 57 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบทำน้ำเย็น ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา ฝ่ายการโยธาและขนส่ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2104-3659 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลเกาะยาว สอบราคา รับที่ ก.75/3 ก.ค. 57 ซื้อวัสดุการศึกษา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลเกาะยาว ถนนท่าค่าย - อันเป้า จังหวัดพังงา โทร.076-597324 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมเจ้าท่า ขายทอดตลาด รับที่ ก.76/3 ก.ค. 57 พัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันขายทอดตลาด ติดต่อที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โทร.039-597595-6 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ประกวดราคา รับที่ ก.77/3 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองขุนราชวินิจใจ หมู่ที่ 1 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2452-3840-42 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางอุตรดิตถ์ ประกวดราคา รับที่ ก.79/3 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 33 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสั้ญญา แขวงการทางอุตรดิตถ์ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.055-428085 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประมูล รับที่ ก.81/3 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมาบสองค่ายมวย 10 - เชี่อมมาบสอง หนองใหญ่ 10 หมี่ที่ 1,6,11 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-455921 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสมุทรสาคร สอบราคา รับที่ ก.82/3 ก.ค. 57 จ้างงานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทางปริมาณงาน 4 แห่ง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสมุทรสาคร กรมทางหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-2420-6822-3 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางลพบุรีที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ก.83/3 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0302 ตอนท่าแค-โก่งธนู ระยะทาง 1.555 กม. ปริมาณงาน 17,105 ตร.ม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 7 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานัพสดุและสัญญา แขวงการทางลพบุรีที่ 1 กรมทางหลวง ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.036-411302 ต่อ 11 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลสามแยก ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 42/1 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนคำสว่าง หมู่ 13 แก้ไขวันซื้อแบบเป็นตั้งแต่บัดนี้ – 9 กรกฎาคม 2557 ยื่นซองเป็นวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 และเปิดซองเป็น 22 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก ถนนชยางกูร จังหวัดยโสธร โทร.045-781919 ต่อ 401 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | [456] | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.