Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
เทศบาลตำบลดอยฮาง สอบราคา รับที่ ส.268/13 ต.ค.56 จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด, สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2, สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 จำนวน 5 จุด, สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 จำนวน 4 จุด, สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโป่งนาคำ-บ้านผาเสริฐ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.09076 10502 ก่อสร้าง
จังหวัดเลย ประกวดราคา รับที่ ส.269/13 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าก่อ อำเภอนาแห้ว จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทร.0 4281 2745 ก่อสร้าง
จังหวัดยโสธร ประกวดราคา รับที่ ส.270/13 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น จำนวน 156 เตียง (ดัดแปลง 9 ชั้น ใต้ถุนสูง) เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลยโสธร อำเภอเมือง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โทร.0 9052 0861-7 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประมูล รับที่ ส.272, 273/14 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำภายในสวนไม้งามริมน้ำกก ตำบลริมกก อำเภอเมือง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 ตุลาคม, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเหมืองบ้านด้วย และก่อสร้าง ทำนบดินป้องกันน้ำท่วมอำเภอแม่จัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.0 5371 7400 ต่อ 104, 108 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ ประมูล รับที่ ส.274/14 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างตามโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. และท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 จำนวน 10 โครงการ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โทร.0 5648 4231 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเขาบายศรี ประมูล รับที่ ส.275/14 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 1 โครงการ, โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายสระเก็บน้ำ จำนวน 1 โครงการ, โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเสริมผิว AC จำนวน 3 โครงการ, โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมไหล่ทาง จำนวน 3 โครงการ, โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจร จำนวน 1 โครงการ และโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบล เขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3949 5025-7 ต่อ 17 ก่อสร้าง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สอบราคา รับที่ ส.276/14 ต.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์ชุดคลังทฤษฏีความรู้และการอ้างอิง สำหรับโรงเรียนมาตรฐาน ครั้งที่ 2 จำนวน 14 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายงบประมาณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.0 3425 2611 ต่อ 205 อื่นๆ
เทศบาลตำบลสรรคบุรี ประมูล รับที่ ส.277/14 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 21 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสรรคบุรี อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โทร.0 5648 2146 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ประกวดราคา รับที่ ส.278/14 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 ตุลาคม ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร.0 3652 3867 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ ประกวดราคา รับที่ ส.279/14 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง ถนน คสล. สายบางลำพู หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกก-หลังอำเภอ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 21 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โทร.0 7520 4706 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประกวดราคา รับที่ ส.280/14 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและดูแลสถานที่ สถานที่ก่อสร้าง ตั้งอยู่เลขที่ 248 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0 2444 6000 ต่อ 1117, 1118 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประกวดราคา รับที่ ส.281/14 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำสิ่งก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง ตั้งอยู่เลขที่ 186 วัดเนรัญชราราม ถนนร่วมจิต ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานศูนย์การศึกษาเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0 3247 0228 ก่อสร้าง
กรมการขนส่งทางบก สอบราคา รับที่ ส.282, ส.283/14 ต.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ, สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2271 8627 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 ยกเลิก รับที่ ส.284/14 ต.ค.56 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 6 เครื่อง ตามประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2556 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบราคา รับที่ ส.284/14 ต.ค.56 เช่าบริการอินเทอร์เน็ต (Leased Line Internet) ความเร็ว 100/30 Mbps. ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จำนวน 10 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 – วันที่ 30 กันยายน 2557) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2525 4148-50 ต่อ 1000, 1102 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลพะตง สอบราคา รับที่ ส.285/14 ต.ค.56 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 55 คน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 – วันที่ 28 มีนาคม 2557 (รวม 98 วันทำการ) ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 14-29 ตุลาคม ติดต่อที่ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.0 7429 1776 ต่อ 107 อื่นๆ
จังหวัดปทุมธานี สอบราคา รับที่ ส.286/14 ต.ค.56 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 2 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2581 6454 ต่อ 204, 206 ยานพาหนะ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สอบราคา รับที่ ส.287/14 ต.ค.56 ซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต เสา คอร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 450 ต้น ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 ตุลาคม ติดต่อที่ แผนกบริหารพัสดุ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร.0 3433 9140-5 ต่อ 33112, 33122 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สอบราคา รับที่ ส.288/14 ต.ค.56 จ้างเหมาทำความอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 2/2556 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โทร.0 3847 2210 อาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบราคา รับที่ ส.289, ส.290/14 ต.ค.56 จ้างปรับปรุงห้อง ฟิตเนส จำนวน 1 งาน, สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2473 7000 ต่อ 1203, 1204 ก่อสร้าง
จังหวัดพิจิตร ประกวดราคา รับที่ ส.291/14 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั้งให้แก่โรงพยาบาลวังทรายพูน, โรงพยาบาลทับคล้อ, โรงพยาบาลวชิรบารมี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร.0 5699 0354 อื่นๆ
โรงพยาบาลพังงา สอบราคา รับที่ ส.293/14 ต.ค.56 จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน เขตเมือง ของโรงพยาบาลพังงา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลพังงา ** ก่อสร้าง
เทศบาลนครภูเก็ต ประมูล รับที่ ส.221/11 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำตลาดสดสาธารณะ 2 (ตลาดเกษตร) จำนวน 3 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร. 0 7621 1569 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกวดราคา รับที่ ส.222/11 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงาน ก่อสร้างอาคารอุทยานการเรียนรู้, ซ่อมแซมบ้านพักจอมพล ป.พิบูลสงคราม และระบบสาธารณูปโภค ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โทร. 0 3626 6663 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประมูล รับที่ ก.270/12 ต.ค.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเป้า ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร.054-360664 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (ราชบุรี) สอบราคา รับที่ ช.291/14 ต.ค.56 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยเทศบาล 18 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม,สอบราคา จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนเลียบคลองทวีวัฒนา(หัวถนน) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม,สอบราคา จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณชุมชนศาลายา พาร์ควิลล์ หมู่ 1 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม,สอบราคา จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณชุมชนบ้านปริญดา หมู่ 6 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย,สอบราคา จ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย 1,2,3 ตลาดเมืองทอง ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ศรีประจันต์,สอบราคา จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบ้านพุน้อย ซอยบลูบีช ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี,สอบราคา จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบ้านน้ำหัก หมู่ 9 – หมู่ 8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี,สอบราคา จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่บ้านธนะทรัพย์ ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,สอบราคา จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่บ้านเจริญค้า บ้านโป่งใหม่ ตำบลปากแรด อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.032-200779 ก่อสร้าง
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ ช.292/14 ต.ค.56 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลระยอง สาขาตะพง ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276 อื่นๆ
กรมเจ้าท่า ยกเลิก รับที่ ช.292/14 ต.ค.56 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระอนุสาวรีย์ พระยาวิสูตรสาครดิฐ ตามประกาศลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ กรมเจ้าท่า ถนนโยธา กรุงเทพฯ ก่อสร้าง
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ประกวดราคา รับที่ ช.293/14 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1 หน่วย บ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 1 หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ จำนวน 12 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อแบบตั้งแต่ 24 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ส่วนคลัง สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร.0-24485358 ก่อสร้าง
จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลวชิรบารมี สอบราคา รับที่ ช.294,294.1/14 ต.ค.56 จ้างก่อสร้างถนน คสล. และปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นห้องพักแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลวชิรบารมี จำนวน 2 แห่ง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ โรงพยาบาลวชิรบารมี อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โทร.056-900128 ก่อสร้าง
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ประกวดราคา รับที่ ช.295/14 ต.ค.56 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 ครั้งที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่ 18 - 29 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนคลัง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0-22104371-2 อื่นๆ
จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประกวดราคา รับที่ ช.296/14 ต.ค.56  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงรถ – พัสดุ – ซักฟอก,บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รั้งด้านหน้า รั้วตาข่ายพร้อมป้ายชื่อและประตู,ถนน คสล.(รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ) เสาธงสูง 20 เมตร โรงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า,ระบบบำบัดน้ำเสีย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ถนนเทพา จังหวัดศรีสะเกษ โทร.045-604053 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสิรินธร สอบราคา รับที่ ช.297/14 ต.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการรถเข็นผู้ป่วย X-ray ผ่านได้ จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร.0-23286900-19 ต่อ 10456,10457 อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสิรินธร สอบราคา รับที่ ช.298/14 ต.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการด้ามกรอฟัน จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร.0-23286900-19 ต่อ 10456,10457 อื่นๆ
ศาลจังหวัดจันทบุรี สอบราคา รับที่ ช.299/14 ต.ค.56 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2556 – 30 กันยายน 2557 ครั้งที่ 2 ณ อาคารที่ทำการศาลจังหวัดจันทบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โทร.039-350206 อื่นๆ
โรงพยาบาลพังงา สอบราคา รับที่ ช.300/14 ต.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลพังงา ครั้งที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารซ่อมบำรุง และพัสดุ โรงพยาบาลพังงา ถนนเพชรเกษม จังหวัดพังงา โทร.076-414144 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบราคา รับที่ ช.301/14 ต.ค.56 ซื้อระบบควบคุมไฟฟ้าห้องเรียน อาคาร 7 จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0-24737000 ต่อ 1203-4 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบราคา รับที่ ช.302/14 ต.ค.56 ซื้อแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา พร้อมสายเชื่อมต่อสัญญาณ (VGA) จำนวน 16 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0-24737000 ต่อ 1203-4 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบราคา รับที่ ช.303/14 ต.ค.56 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แบบที่ 1 จำนวน 8 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0-24737000 ต่อ 1203-4 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ สอบราคา รับที่ ช.304/14 ต.ค.56 จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ลาดยางแคปซีล บริเวณอาคารเอนกประสงค์ บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร และอื่นๆ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบล ขามทะเลสอ ถนนโคกกรวด – โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-397162 ต่อ 14 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลจอมพระ สอบราคา รับที่ ช.305/14 ต.ค.56 จ้างเปลี่ยนถังน้ำ ขนาด 5,000 ลิตร พร้อมปะผุพ่นสีรถดับเพลิง รายละเอียด 14 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-581174 อื่นๆ
จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคา รับที่ ช.306/14 ต.ค.56 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ปรับปรุงทันตกรรม และสำนักงานศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-711307 ต่อ 2166 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง สอบราคา รับที่ ช.307/14 ต.ค.56 จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านมะนาว หมู่ที่ 2 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร,สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหมู หมู่ที่ 5 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร,สอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านติ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-644773 ก่อสร้าง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 ประสงค์ รับที่ ช.308,308.1,308.1.1/14 ต.ค.56 จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมระบบส่งและตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนออนไลน์ ระยะเวลาจ้างตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2556 – 30 พฤศจิกายน 2556 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ยื่นซอง 28 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21420973 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ ช.309/14 ต.ค.56 จ้างเหมาบริการเก็บและกำจัดขยะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0-22980244 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี สอบราคา รับที่ ช.310/14 ต.ค.56 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่พฤศจิกายน 2556 – กันยายน 2557 สำหรับเด็กนักเรียนจำนวน 70 คน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โทร.053-673657 ต่อ 0 และ 14 อาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9(พิษณุโลก) สอบราคา รับที่ ช.311/14 ต.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ รายการเครื่องวัดค่ากิโล โวลต์ เวลา และปริมาณรังสีเอ็กซ์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 พิษณุโลก บริเวณศูนย์ราชการตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-322824-6 ต่อ 170,177 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย ประกวดราคา รับที่ ช.312/14 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC แยกทางหลวงหมายเลข 202 – บ้านหนองหมื่นถ่าน ตำบลหนองทัพไทย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-565413 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ สอบราคา รับที่ ช.313/14 ต.ค.56 จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบล ลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-661205 อื่นๆ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ประมูล รับที่ ช.314/14 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างงานในเขตเทศบาล จำนวน 3 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-661205 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | [456] | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.