Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สอบราคา รับที่ ช.438,438.1/12 ก.พ.57 จ้างเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตผ่านสื่อโทรทัศน์วงจรปิดระบบ Digital ที่สถานีขนส่งกรุงเทพ(หมอชิด) ขอรับเอกสารตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25908168 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคา รับที่ ช.439/12 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย บริเวณย่านชุมชน สาย ปข.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านยางชุม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ สำนักทางหลวงชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-611368 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร ประกวดราคา รับที่ ช.440,440.1/12 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัยสาย สค.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านคลองมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-442521-2 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ประกวดราคา รับที่ ช.441/12 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล.ถนนท่าข่อย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โทร.074-444194 ก่อสร้าง
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกวดราคา รับที่ ช.442-443/12 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการทำ Rack สำหรับเก็บใบยาดิบ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม จำนวน 1,500 ชุดเพื่อใช้งานที่โรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2557,ประกวดราคา ซื้อและจ้างเหมาติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ แบบเต็มหน้างานพิมพ์ (Automatic Video Web Inspection) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งใช้งานที่สำนักการพิมพ์ ภายในโรงงานยาสูบ คลองเตย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กองธุรการ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0-22291505 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสระบุรี สอบราคา รับที่ ช.444,444.1/12 ก.พ.57 จ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0404 ตอน แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค – แยกโรงเรียนสุธีวิทยาคม ที่ กม.134+880,ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0401 ตอนโคกแดง – หินกอง ที่ กม.86+200,ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาขาด – หนองแซง ที่ กม.1+200 ปริมาณงาน 3 แห่ง แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-211105 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสระบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.445,445.1/12 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2224 ตอนควบคุม 0100 ตอนมวกเหล็ก – กลุ่มพระบาท แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-211105 ก่อสร้าง
กรมศิลปากร ประกวดราคา รับที่ ช.448,448.1-449,449.1/12 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างดำเนินการโครงการอัครดุริยะศิลปินราชสดุดี 85 พรรษา เพื่อใช้ในราชการสำนักหอสมุดแห่งชาติ,ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโปรเจคเตอร์สำหรับโรงละครแห่งชาติ พร้อมติดตั้ง,จอรับภาพสำหรับโรงละครแห่งชาติ พร้อมโครงยึดจอ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กลุ่มคลังและพัสดุ ฝ่ายพัสดุ กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ โทร.0-22214443 อื่นๆ
กรมการแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ประกวดราคา รับที่ ช.450,450.1,450.1.1/12 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเปลี่ยนฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็นของระบบปรับอากาศ อาคาร 4 และอาคาร 5 จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร.0-25174270 ต่อ 1150 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประมูล รับที่ ช.451-452/12 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ยาง CSS-1 จำนวน 86,061 ลิตร เพื่อซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร AC จำนวน 6 สายทาง จำนวน 1 โครงการ,ประมูล ซื้อวัสดุก่อสร้างฯ หินคลุก จำนวน 16,136 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร AC จำนวน 6 สายทาง จำนวน 1 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ถนนสุรศักดิ์ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-250333 ต่อ 1807 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ ประมูล รับที่ ช.453/12 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม คสล.ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 11 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-741974-5 ก่อสร้าง
กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกวดราคา รับที่ ช.454-455/12 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างตึกแถวนายทหารประทวนของกรมทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโรงทหาร พร้อมห้องน้ำ – ห้องส้วม กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ แผนกพลาธิการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-245070 ต่อ 73354 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ประมูล รับที่ ช.456-457/12 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงถนนเทศบาล 9 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี,ประมูล จ้างเหมาปรับปรุงสะพานข้ามคลองบ้านกล้วย ครั้งที่ 2 หมู่ที่ 2,4 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบางบัวทอง ถนนบางกรวย – ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25717673-5 ต่อ 3102,1415 ก่อสร้าง
กรมธนารักษ์ สอบราคา รับที่ ช.458/12 ก.พ.57 จ้างทำแท่นอะคริลิคบรรจุเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัด จำนวน 5,000 ชิ้น ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0-22260251-9 ต่อ 2105-7 อื่นๆ
กรมการแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ประสงค์ รับที่ ช.459/12 ก.พ.57 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ขอทราบรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร.0-25174270-9 ต่อ 1516 อื่นๆ
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกวดราคา รับที่ ช.460-461/12 ก.พ.57 ซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการมวนและบรรจุผลิตภัณฑ์บุหรี่ (Secondary Process) ยื่นซอง 21 มีนาคม 2557,ประกวดราคา ซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้น (Primary Process) ยื่นซอง 20 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ กองธุรการ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0-22291505 อื่นๆ
เทศบาลตำบลปากน้ำ ประมูล รับที่ ช.462/12 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางจากแยกทดนายมิน ไปทางคลองลำตะลุ้ง สะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ,จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เข้าชุมชนบ้านแหลมข่อย หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ,จ้างก่อสร้างถนน คสล.ทางเรียบคลองถ้ำเข้ จากถนน คสล.เดิมไปทางสะพานชลประทานที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-430644-5 ต่อ 13 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ประกวดราคา รับที่ ช.463/12 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงถนนสายหลักภายในหมู่บ้านตำบลองค์พระ หมู่ที่ 1,2,4,5,6,9 อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี,ประกวดราคา จ้างปรับปรุงถนนสายหลักภายในหมู่บ้านตำบลองค์พระ หมู่ที่ 3,7,8 อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-446253 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประมูล รับที่ ช.464/12 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ถนนโยธา กรุงเทพฯ หรือสำนักงานเลขานุการ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 กรุงเทพฯ โทร.0-22352176 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลสามกอ ประกวดราคา รับที่ ช.465/12 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลสามกอ หมู่ที่ 3 ตำบลสามกอ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร พร้อมทางเท้าและระบบระบายน้ำ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-217307 ก่อสร้าง
กรมอุตุนิยมวิทยา สอบราคา รับที่ ช.466/12 ก.พ.57 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพิษณุโลก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารกลาง กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-984566 ก่อสร้าง
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ประกวดราคา รับที่ ช.467/12 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 9 หลัง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-421678 ก่อสร้าง
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ลพบุรี ประมูล รับที่ ช.468/12 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน จำนวน 4 หลัง หมายเลข 328/20,482/26,506/26,320/23 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองบริการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โทร.036-486433-4 ต่อ 39067,8 ก่อสร้าง
สำนักงานศาลปกครอง ประสงค์ รับที่ ช.469/12 ก.พ.57 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 116 รายการ ประมูลด้วยวาจาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ยื่นประมูลตั้งแต่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน อาคารศาลปกครอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21410889 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ประมูล รับที่ ช.470/12 ก.พ.57 จ้างกำจัดขยะมูลฝอย โดยการฝังกลบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-457004-5 ต่อ 21 อื่นๆ
จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.471/12 ก.พ.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 และบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จำนวน 2 รายการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-622982 ต่อ 104 ก่อสร้าง
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประสงค์ รับที่ ส.470/13 ก.พ.57 จ้างก่อสร้างรั้วป้องกันน้ำท่วม สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประมูลโดยการเสนอราคา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0 2535 1220 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ประกวดราคา รับที่ ส.471/13 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ซ่อมสร้างผิวทาง AC ถนนลาดยางสายทางแยก บ้านโนนหนามแท่งถึงบ้านโพนทอง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปุทมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอปุทมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.0885577285 ก่อสร้าง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขายทอดตลาด รับที่ ส.472/13 ก.พ.57 รถโดยสารที่ปลดระวางเป็นซาก ไม่มีทะเบียน จำนวน 72 คัน ขอรับใบประกาศขายทอดได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2246 0974 ยานพาหนะ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สอบราคา รับที่ ส.473/13 ก.พ.57 ซื้อครุภัณฑ์ระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานพัสดุ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2104 9099 ต่อ 1230-1 อื่นๆ
เทศบาลตำบลมะขามคู่ ประมูล รับที่ ส.474/13 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างระบบ ประปา หมู่ที่ 3 (วัดมะขามเดี่ยว) จำนวน 1 โครงการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร.0 3891 7199 ต่อ 108 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประกวดราคา รับที่ ส.475/13 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสูง–หมู่ที่ 14 บ้านด่านตะกั่ว ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โทร.0 3728 9247 ก่อสร้าง
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ส.476, ส.477/13 ก.พ.57 จ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารและงานธุรการ ประจำหน่วยงาน SQ-7, SQ-8 จำนวนรวม 3 คน ระยะเวลาว่าจ้าง 1 ปี 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557–วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ แผนกรับจ่ายเงิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2545 3251 ยกเลิกประกวดราคาซื้อ Coffee Pot และ Tea จำนวน 3 รายการ เลขที่ WB0130/2556 ตามประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 อื่นๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สอบราคา รับที่ ส.478, ส.478.1/13 ก.พ.57 ซื้อลิขสิทธิ์ของอุปกรณ์ Firewall จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ สำนักบริหารการคลัง สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2507 6247 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ประมูล รับที่ ส.479/13 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักรางวี คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 8647 1513-9 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลช้างเผือก ประมูล รับที่ ส.480/13 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ มูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5321 7923 ต่อ 23 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลท่าจำปี ประมูล รับที่ ส.481/13 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าจำปี จำนวน 9 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร.0 5446 3088 ต่อ 14 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางตากที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ส.482/13 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2557 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1110 ตอน ประดาง-วังเจ้า ความยาวสุทธิ 2.075 กิโลเมตร ปริมาณงาน 18,135 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ สำนักงานแขวงการทางตากที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร.0 5551 1675 ต่อ 18 ก่อสร้าง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ส.483/13 ก.พ.57 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจำปี 2558 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานจัดจ้าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2575 2580 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ ประมูล รับที่ ส.484/13 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 9 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0 5574 1974-5 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประกวดราคา รับที่ ส.485, ส.485.1/13 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5625 5814-5 ต่อ 703, 704 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประกวดราคา รับที่ ส.486, ส.486.1/13 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานโครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาตากและหน่วยบริการ จังหวัดตาก ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5625 5814-5 ต่อ 703, 704 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประกวดราคา รับที่ ส.487, ส.487.1/13 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานโครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาแม่สอดและหน่วยบริการ จังหวัดตาก ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้– วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5625 5814-5 ต่อ 703, 704 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางมุกดาหาร ประกวดราคา รับที่ ส.488, ส.489/13 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ปริมาณงาน 54,340 ตารางเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน นาสีนวน–บุ่งเขียว ปริมาณงาน 57,205 ตารางเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ แขวงการทางมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร.0 4261 2006 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประกวดราคา รับที่ ส.490/13 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 10 โรงเรียนๆ ละ 1 ชุด จำนวน 14 รายการ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ห้องเคมี (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 3 โรงเรียนๆ ละ 1 ชุด จำนวน 14 รายการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทร.0 4581 4683 อื่นๆ
องค์การเภสัชกรรม ประกวดราคา รับที่ ส.491/13 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงคลังเวชภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองการเงิน องค์การเภสัชกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2203 8386 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกวดราคา รับที่ ส.492/13 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 กลุ่ม 23 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2281 5555 ต่อ 1220 อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร ประมูล รับที่ ส.493, ส.493.1/13 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาปรับปรุงสวนสราญรมย์ (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ฝ่ายการคลัง สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0 2246 8542 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง สอบราคา รับที่ ส.494/13 ก.พ.57 จ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมผาย คสล. สายซอยรวมทุนพัฒนาเชื่อมต่อกับถนนสายแยกทางหลวง 3245-หลังเขา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี, สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านบริเวณชุมชนแหลมเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี, สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเฉลิมพระเกียรติ-เขาตะแบก ซอย 2 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี, สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุทัยศรี (ต่อเนื่องส่วนแยก) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี, สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางโค้ง ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โทร.0 3821 8801-2 ก่อสร้าง
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ประกวดราคา รับที่ ส.495/13 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีล้มละลายและวางทรัพย์ (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กรมบังคับคดี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0 2435 0076 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | [456] | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.