Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน ประมูล รับที่ ส.600/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน จำนวน 11 โครงการ ภายในเขตพื้นที่ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 0 7575 0056 ก่อสร้าง
จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ ส.601/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยาทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 9 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 ธันวาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร 0 4425 2012 อื่นๆ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ส.602/21 ธ.ค.56 จ้างซ่อมหอระบายความร้อน (Cooling Tower) อาคารศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี, สอบราคาจ้างเปลี่ยนพรมปูพื้นเก่าเป็นแผ่นไม้ลามิเนต ภายในห้องผู้บริหาร อาคารห้องผู้บริหาร อาคารบริหาร 1 ชั้น 2 กสท หลักสี่ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนจัดซื้อจัดจ้างและสัญญา ฝ่ายโยธาและขนส่ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร 0 2104 3659 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก ประกวดราคา รับที่ ส.603/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ถนนสายหลังบ้านนายเสนาะ อาจวารินทร์) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 – วันที่ 3 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร 0 3815 0591 ก่อสร้าง
จังหวัดตรัง สอบราคา รับที่ ส.604/21 ธ.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ให้กับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสัก เครือข่ายโรงพยาบาลกันตัง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร 0 7525 1256 ต่อ 1111 อื่นๆ
สถาบันธัญญารักษ์ สอบราคา รับที่ ส.605/21 ธ.ค.56 ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge) เลือด และ ตะกอนปัสสาวะ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันธัญญารักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร 0 2531 0080-4 ต่อ 466, 485 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ประมูล รับที่ ส.606/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง AC สายบ้านหนองสามห้าง-หัวปลวก (เขาวง) หมู่ที่ 12 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร 0 3634 72221 ต่อ 103 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคา รับที่ ส.607, ส.608/21 ธ.ค.56 ซื้อรถบรรทุก 6 ล้อดั๊ม จำนวน 1 คัน , สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา ระบบไฟ LED จำนวน 102 ตัว แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร 0 5391 6044-5 หรือที่สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2679 0038-9 อื่นๆ
ศาลจังหวัดรัตนบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.609, ส.609.1/21 ธ.ค.56 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ก่อสร้างที่ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านหลังอาคารศาลจังหวัดรัตนบุรี เยื้องกับสนามเทนนิส ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 7-21 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานคลัง ศาลจังหวัดรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โทร 0 4459 9839-40 ต่อ 109 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ประกวดราคา รับที่ ส.610/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่ข้อน-นาหวาย ปริมาณงาน 18,228 ตารางเมตร จำนวน 9 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร 0 5389 1124 ต่อ 16 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ประมูล รับที่ ส.611/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารหอประชุม (อาคารเอนกประสงค์) (ครั้งที่ 3) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 0 7533 4236 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ประมูล รับที่ ส.612/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง กว้าง 7 เมตร ยาว 28 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โทร 0 7782 2268 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ประมูล รับที่ ส.613/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน ลาดยางผิวจราจรแบบผิวเรียบ หมู่ที่ 6-5 บ้านคลองเมือง-บ้านทางลัด ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร 0 5526 8193 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสุโขทัย ประกวดราคา รับที่ ส.614/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2557 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1311 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ-หนองบัว ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ แขวงการทางสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร 0 5561 1258 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางอุดรธานีที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ส.615, ส.616/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน ควบคุม 0100 ตอน โนนเห็น-คำกุง ปริมาณงาน 21,400 ตารางเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพาน และท่ออุโมงค์ ในทางหลวงหมายเลข 2350 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหาน-กุมภวาปี ปริมาณงาน 1 แห่ง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางอุดรธานีที่ 2 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โทร 0 4223 9137 ต่อ 16 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางลำปาง ประกวดราคา รับที่ ส.617, ส.617.1/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน แม่ปะ-หอรบ ปริมาณงาน 20,565 ตารางเมตร จำนวน 9 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 0 5422 8246 ต่อ 18 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางลำปาง ประกวดราคา รับที่ ส.618, ส.618.1/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1348 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตอน 1 ปริมาณงาน 20,820 ตารางเมตร จำนวน 9 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 0 5422 8246 ต่อ 18 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ยกเลิก รับที่ ส.619/21 ธ.ค.56 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค-หนองสนวน ระหว่าง กม.90+557-กม.91+071 ปริมาณงาน 1 แห่ง ตามประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2556 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตาก ประกวดราคา รับที่ ส.620, ส.621/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล สาย ตก.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1090–บ้านพบพระ อำเภอพบพระ ระยะทาง 5.370 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล สาย ตก.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1090-บ้านพบพระเหนือ อำเภอพบพระ ระยะทาง 3 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร 0 5551 1562 ต่อ 11 ก่อสร้าง
เทศบาลนครนครสวรรค์ ประมูล รับที่ ส.622, ส.623./21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมใหญ่ ยานพาหนะ (รถอัดขยะ เบอร์ 7 ทะเบียน 81-8626, เบอร์ 10 ทะเบียน 81-8600 และเบอร์ 11 ทะเบียน 81-8615) จำนวน 3 คัน (ครั้งที่ 2), ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 10 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 มกราคม 2557 ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร 0 5621 9540 ยานพาหนะ
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 7 (อุบลราชธานี) ประกวดราคา รับที่ ส.624/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งบประมาณปี 2557 สายทางควบคุมของแขวงการทางอำนาจเจริญและอุบลราชธานี ส่วนที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล-เขมราฐ ตอน 2 ปริมาณงาน 1.687 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 7 (อุบลราชธานี) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร 0 4532 1484 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ประกวดราคา รับที่ ส.625/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลนาแวง และตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 ธันวาคม ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร 0 4531 1432-4 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสุราษฎร์ธานี ประกวดราคา รับที่ ส.626, ส.627/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4153 ตอนควบคุม 41530100 ตอน หนองขรี-เทศบาลเมืองท่าข้าม รวมระยะทาง 1.020 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4191 ตอน ควบคุม 41910200 ตอน ไชยา- เขาหลัก รวมระยะทาง 2.405 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 ธันวาคม ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 0 7731 1217 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประกวดราคา รับที่ ส.628/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ธันวาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โทร 0 7566 2680 ยานพาหนะ
กรมทางหลวง แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ส.629/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองโดนน้อย-ชุมพวง ปริมาณงาน 1.729 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร 0 4424 5181 ก่อสร้าง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ส.630/21 ธ.ค.56 ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 263 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ติดต่อที่ ส่วนจัดหา ระบบสารสนเทศและครุภัณฑ์สำนักงาน ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร 0 2831 3424 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ส.631/21 ธ.ค.56 ซื้อยางรัดของ จำนวน 50,000 กิโลกรัม ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร 0 2831 3930 อื่นๆ
จังหวัดชลบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.632, ส.632.1, ส.632.1.1/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยา Sulfasalazine 500 mg. Tablet จำนวน 620,000 เม็ด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร 0 3893 1504 อื่นๆ
กรมแพทย์ทหารบก ประกวดราคา รับที่ ส.633, ส.633.1/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดน้ำยาตรวจคัดกรองหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบซี และไวรัสตับอักเสบบี 96 เทสท์ จำนวน 29 ชุด ไว้ใช้ในราชการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 26 ธันวาคม ติดต่อที่ แผนกจัดหา กรมแพทย์ทหารบก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร 0 2354 7665 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร สอบราคา รับที่ ส.634, ส.635/21 ธ.ค.56 จ้างเหมาโครงการขยายทาง เดินเท้าหน้าวัดช่องแสมสาร หมู่ที่ 2 ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. เขาหมาจอ หมู่ที่ 2 ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ 2) แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร 0 3843 1496 ต่อ 14, 15 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สอบราคา รับที่ ส.636, ส.636.1/21 ธ.ค.56 จ้างปรับปรุงและต่อเติมดาดฟ้าโรงแรมพี เอส ยู ลอดจ์ ชั้น 3-5 อาคารคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและพัสดุ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทร 0 7627 6088 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ สอบราคา รับที่ ส.637/21 ธ.ค.56 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแซร์ออ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน 174 คน รวม 185 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2557 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 31 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โทร 0 3726 2770 อาหาร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส.638, ส.639/21 ธ.ค.56 จ้างบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 11 รายการ, ประกวดราคาซื้อจอภาพTouch Screen ขนาด 23 นิ้ว จำนวน 169 ชุด, เครื่องพิมพ์ Thermal จำนวน 27 ชุด, เครื่องพิมพ์ Dot Matrix จำนวน 20 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 2 kVA จำนวน 114 ชุด แยกซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 6-15 มกราคม 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป กองจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร 0 2590 5324 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส.640/21 ธ.ค.56 ซื้อ CONNECTORS จำนวน 3 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 6-15 มกราคม 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร 0 2590 5315 อื่นๆ
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.641/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงรั้วและพื้นที่ โดยรอบอาคาร สถานีต้นทางชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (ค่าแรงพร้อมวัสดุ) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 8-16 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองรายได้ การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร 0 2348 5528 ก่อสร้าง
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.642/21 ธ.ค.56 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลและเครื่องวัดแรงดันน้ำในระบบท่อประธาน 25 เครื่อง จำนวน 1 งาน ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 8-17 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนกลางการประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร 0 2504 0187 อื่นๆ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.643/21 ธ.ค.56 ขายพัสดุประเภท ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ พัสดุสินทรัพย์อุปกรณ์ในระบบ และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว จำนวน 10 รายการ โดยแยกขายเป็น รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 6 มกราคม 2557 ติดต่อที่ แผนกจำหน่ายพัสดุ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2436 1379 อื่นๆ
จังหวัดราชบุรี ยกเลิก รับที่ ส.644, ส.644.1/21 ธ.ค.56 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแควอ้อม หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ความยาว 60 เมตร ตามประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2556 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) ประกวดราคา รับที่ ส.645, ส.645.1, ส.645.1.1/21 ธ.ค.56  จ้างปรับปรุงผนังกั้นห้องประชุมใหญ่ 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 10-23 มกราคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร 0 2800 2380 ต่อ 101, 102 ก่อสร้าง
กรมธนารักษ์ ประกวดราคา รับที่ ส.646, ส.646.1/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกล้องสำรวจแบบ ประมวลผลรวม(TOTAL STATION) จำนวน 10 ชุด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 26 ธันวาคม ติดต่อที่ สำนักการคลังเขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร 0 2270 1760 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ส.647, ส.648/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2079 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน รัตนบุรี-ศีขรภูมิ ปริมาณงาน 18,610 ตารางเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวง หมายเลข 2076 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอนรัตนบุรี-ม่วงหมาก ตอน 2 ปริมาณงาน 1.650 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 ธันวาคม ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป แขวงการทางสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร 0 4451 1381 ต่อ 16 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมูล รับที่ ส.649-ส.651/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้ามัสยิดกุฏีช่อฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขาโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร 0 3579 6450 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคา รับที่ ส.652/21 ธ.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์แฟลตที่พักอาจารย์และบุคลากร 168 ยูนิต ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม2556 – วันที่ 8 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทร 0 7334 9341 อื่นๆ
จังหวัดลพบุรี สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.653/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง AC สายแยก ทล.1-เขาวงพระจันทร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง ระยะทาง 460 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 ธันวาคม ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร 0 3641 2660 ก่อสร้าง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคา รับที่ ส.654/21 ธ.ค.56 ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์กลุ่มการติดเชื้อต่างๆ สารบ่งชี้มะเร็งและกลุ่มภูมิต้านทานต่อมไทรอยด์ จำนวน 17 รายการ, ประกวดราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 233,000 tests, ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาพื้นฐานและ Detection Kit สำหรับการย้อมทาง Immunohistochemistry ด้วยเครื่องย้อมอัตโนมัติ จำนวน 20,000 ชุด แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 3 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร 0 7445 1161-4 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางตราด ประกวดราคา รับที่ ส.655/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ในทางหลวงหมายเลข 3388 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโป่ง-บ่อไร่ ปริมาณงาน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงการทางตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร 0 3951 8033 ก่อสร้าง
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.656/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการอาคารเช่านวนคร ระยะที่ 1 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 ธันวาคม ติดต่อที่ กองประมูล การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร 0 2351 6144 ก่อสร้าง
จังหวัดจันทบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.657/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง ความยาว 150 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร 0 3932 1699 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ประมูล รับที่ ส.658, ส.658.1/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการหมวดที่ 8 จำนวน 4 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0 3485 2286 ต่อ 116 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประกวดราคา รับที่ ส.659/21 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์เพิ่มเติม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 มกราคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร 0 3931 9111 ต่อ 8533 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | [453] | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.