Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ยกเลิก รับที่ ส.573/17 ก.พ.57 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดลอกบุ่งนางแพง หมู่ที่ 14 บ้านค้อ ปริมาตรดินขุด 106,722 ลบ.ม. กำจัดวัชพืช 1,334 ตัน พร้อมป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดกำหนด ตามประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว สอบราคา รับที่ ส.574/17 ก.พ.57 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ข้างโรงเรียนบ้านหนองครก หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ, สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว, สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล หัวงัว จำนวน 1 โครงการ, สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายปรีชาไปหนองละเอาะ บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 7 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โทร.0844977752 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ประมูล รับที่ ส.575/17 ก.พ.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 7 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 0 7727 4663 ก่อสร้าง
จังหวัดภูเก็ต สอบราคา รับที่ ส.576/17 ก.พ.57 ซื้อยา Alfuzosin 10 mg tab จำนวน 75,000 เม็ด ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมือง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7636 1234 ต่อ 2955-5 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ ก.469/15 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายต้นปรง-ปากร่วม หมู่ที่ 9 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ระยะทาง 3,200 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ถนนพัทลุง จังหวัดตรัง โทร.075-8262 ต่อ 226 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมูล รับที่ ก.470, ก.471, ก.472, ก.473/15 ก.พ.57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 2 ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนมิตร หนองบัว-ควนไม้บ้อง หมู่ที่ 6, 9 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเหนือท่า หมู่ที่ 13 ตอบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่ายาง-บ้านเนกข์ หมู่ที่ 10 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนเทวบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-356253 ต่อ 204 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประกวดราคา รับที่ ก.474/15 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขยาย ผิวจราจรถนนขุขันธ์(ช่วงจากอู่ยนต์ไพศาล – สะพานห้วยปูน) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทร.045-620211-4 ต่อ 135 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ประมูล รับที่ ก.475/15 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกท้ายตลาด ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-987100-1 ต่อ 105 ยานพาหนะ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.476, ก.477/15 ก.พ.57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อสารเคมีปูนไลม์อุตสาหกรรม(ปูนสุก) มีปูนไลม์ที่ทำปฏิกิริยาได้ ในรูปของแคลเซียมออกไซด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 น้ำหนักจำนวน 3,000 ตัน ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 18 – 26 กุมภาพันธ์ 2557 , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางเคมี จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 17 – 25 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ แผนกการเงินโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.054-252022 หรือที่สำนักงานใหญ่ กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2436-7640 , โทร.054-252863-5 อื่นๆ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.478, ก.479/15 ก.พ.57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถตักอเนกประสงค์ จำนวน 2 คัน , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 1 งาน แยกซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 17 – 25 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ แผนกการเงินโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.054-252022 หรือที่สำนักงานใหญ่ กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2436-7640, โทร.054-252863-5 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ประมูล รับที่ ก.481/15 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตอเนกประสงค์บ้านด่าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านด่าน , ประมูล ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านด่าน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 26 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.055446365 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ประกวดราคา รับที่ ก.482, ก.482.1/15 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-476070 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกวดราคา รับที่ ก.483, ก.484/15 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 หลัง , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิต จำนวน 1 หลัง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-725435 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประมูล รับที่ ก.485, ก.486, ก.487/15 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ภายในบริเวณศูนย์เครื่องจักรกลบึงราชนก ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 หลัง , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวง อบจ.พล.3015 บ้านเต็งหนาม-บ้านวุ้งไพร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวง อบจ.พล.3013 บ้านบึงกระดาน – บ้านบึงถัง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-223718-20 ต่อ 802-804 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส ประกวดราคา รับที่ ก.489, ก.489.1/15 ก.พ.57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานถนน โครงการที่ 1 ซ่อมสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองเปล-บ้านพ่วง หมู่ที่ 9 ตำบลพลายวาส , โครงการที่ 2 ซ่อมสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนกาย-บ้านท่าเสาเภา หมู่ที่ 2 ตำบลพลายวาส แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 26 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-379376 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระนอง ประกวดราคา รับที่ ก.490, ก.490.1/15 ก.พ.57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการบำรุงพิเศษสะพานชุมชน สาย รน.1037 อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จำนวน 1 แห่ง ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย รน.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านนายัง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย รน.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4005 – บ้านบางพระใต้ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย รน.5012 แยกทางหลวงหมายเลข 1016 – บ้านรังแตน อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ระยะทาง 2.040 กม. แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โทร.077-862096 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ประกวดราคา รับที่ ก.491, ก.491.1/15 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานโครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาท่าแซะ-โรงสูบน้ำแรงต่ำ มาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ถึง ซ.สุขาภิบาล 4 ม.มาบอำมฤต ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร – จากโรงกรองน้ำประทิวถึงรางรถไฟ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร – จากดันลอดหลังสถานีรถไฟสองฝั่งถนน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร – ซอยธนาคารกรุงเทพ (ถ.เทศบาล 3) ม.มาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077- ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประมูล รับที่ ก.492/15 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการติดตั้งระบบภาพและเสียง ชั้น 2 และห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ชั้น 4 อาคารเทศบาลเมืองเขารูปช้างหลังใหม่ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.074-337606 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลแม่ขรี ประกวดราคา รับที่ ก.493, ก.493.1/15 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ขรี ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โทร.074-695326 ต่อ 13 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลสถาน ประกวดราคา รับที่ ก.494/15 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจำนวน 2 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวการจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านแต๋น หมู่ 8 เชื่อมบ้านทุ่งงิ้วเหนือ หมู่ 11 และโครงการขุดลอกหนองสลาบ บ้านน้ำม้าใต้ หมู่ 10 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โทร.053-791607 ต่อ 103 ก่อสร้าง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.497/17 ก.พ.57 จ้างก่อสร้างลิฟต์ขนของ อาคารโรงงานต้นแบบศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC PILOT PLANT) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 18 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2564-6900 ต่อ 2376-2381 ลิฟท์
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ประกวดราคา รับที่ ก.498/17 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 21 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-272222 ยานพาหนะ
สถาบันธัญญารักษ์ สอบราคา รับที่ ก.499/17 ก.พ.57 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถไหฟ้าขนาด 6 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันธัญญารักษ์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2531-0080 ต่อ 466, 484 ยานพาหนะ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สอบราคา รับที่ ก.500/17 ก.พ.57 จ้างทำตู้โชว์สินค้าไปรษณีย์ทรงสูง จำนวน 27 ตู้ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมเสนอราคาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาและ คลังพัสดุ ส่วนจัดหาระบบสารสนเทศและครุภัณฑ์สำนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2831-3424 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สอบราคา รับที่ ก.501/17 ก.พ.57 จ้างทำตู้กระจกโชว์ตัวอย่างสินค้า ปณท จำนวน 54 ตู้ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมเสนอราคาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหา และคลังพัสดุ ส่วนจัดหาระบบสารสนเทศและครุภัณฑ์สำนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2831-3424 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประสงค์ รับที่ ก.502/17 ก.พ.57 จ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมทุรปรการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2389-0600 ต่อ 505 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประสงค์ รับที่ ก.503/17 ก.พ.57 จ้างออกแบบปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารครัวนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต โทร.076-276088 อื่นๆ
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สอบราคา รับที่ ก.504/17 ก.พ.57 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ธุรการ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โทร.035-611548 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประมูล รับที่ ก.505/17 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบ้านท่าฉาง หมู่ที่ 3 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โทร.077-848126 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลทับช้าง ประมูล รับที่ ก.506/17 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนบ้านไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โทร.039-393020 ต่อ 15 ก่อสร้าง
กรมอุตุนิยมวิทยา สอบราคา รับที่ ก.507/17 ก.พ.57 จ้าเหมา “โครงการปรับปรุงระบบวิทยุออนไลน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 6 สถานี” ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ โทร.0-2399-4566-74 ต่อ 501 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ขายทอดตลาด รับที่ ก.508/17 ก.พ.57 พัสดุจำนวน 2 รายการ คือ พัสดุที่ใช้งานไม่ได้ 21 รายการ และพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน 4 รายการ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุอาคารสถานที่และยานยนต์ สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0-2221-0846-8 ต่อ 27 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดปทุมธานี สอบราคา รับที่ ก.509/17 ก.พ.57 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโคก ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2593-1350 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 สอบราคา รับที่ ก.510/17 ก.พ.57 จ้างโครงการก่อสร้างหอดูไฟ สูง 22 เมตร จำนวน 1 หอ ของสถานีควบคุมไฟป่า พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-356134 ต่อ 206 ก่อสร้าง
จังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ สอบราคา รับที่ ก.511/17 ก.พ.57 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2567-6317 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลสามโก้ สอบราคา รับที่ ก.512/17 ก.พ.57 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักบริเวณเรียบเขตทางหลวงถนน คสล. เทศบาลตำบลสามโก้ สายลำสนุ่น – แจงแขวนหม้อ หมู่ที่ 6 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง , สอบราคา จ้างโครงการก่อสร้างสะพานน้ำ พร้อมวางท่อลอดกลม บริเวณคลองชลประทานหมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 8 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง แยกซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง โทร.035-697073 ต่อ 14 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า ประกวดราคา รับที่ ก.513/17 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุนทรภู่-ท้องนา ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลวังหว้า , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไกลกังวล ซอย 5 หมู่ที่ 1 ตำบลวังหว้า , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไกลกังวล ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลวังหว้า , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนวัดวังหว้า – ไทรรัง หมู่ที่ 2 ตำบลวังหว้า , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝาย น้ำล้น ซอย 4 ตอน 2 หมู่ที่ 3 ตำบลวังหว้า , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแบน-เนินโพธิ์ทอง ซอย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลวังหว้า , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพ่งพิศ ซอย 1 หมู่ที่ 9 ตำบลวังหว้า , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบพวา-หนองรี ซอย 3 หมู่ที่ 11 ตำบลวังหว้า , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองชอง หมู่ที่ 12 ตำบลวังหว้า แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทร.038-672192 ต่อ 12 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหนองตาคง ประมูล รับที่ ก.514/17 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของเทศบาลตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โทร.039-447992 ต่อ 14 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม สอบราคา รับที่ ก.515/17 ก.พ.57 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี , สอบราคา จ้างเหมาโครงการเสริมถนนลูกรัง จำนวน 2 โครงการ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี , สอบราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. 3 โครงการ และโครงการก่อสร้างดาด คสล. 1 โครงการ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี , สอบราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 3 แห่ง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี แยกซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 26 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-200669 ก่อสร้าง
จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลโพทะเล สอบราคา รับที่ ก.516/17 ก.พ.57 ซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กลุ่มงานจัดการ โรงพยาบาลโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โทร.056-681193 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลบางมูลนาก สอบราคา รับที่ ก.517/17 ก.พ.57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โทร.056-631131-2 ต่อ 102 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ก.518/17 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง อาคารสำนักงาน และก่อสร้างอาคารสุขาสำหรับคนพิการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.036-411097 ต่อ 13611 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาที่ดิน ขายทอดตลาด รับที่ ก.519/17 ก.พ.57 ครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 32 รายการ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานคลังพัสดุ กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2562-5100 ต่อ 1241 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดนครปฐม ขายทอดตลาด รับที่ ก.520/17 ก.พ.57 รถราชการเก่าที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จำนวน 2 คัน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ถนนมาลัยแมน จังหวัดนครปฐม โทร.034-261011-13 ต่อ 20 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลเมืองงาย ประกวดราคา รับที่ ก.521/17 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านใหม่ หมู่ 3 – บ้านหนองบัว หมู่ 11 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบล เมืองงาย ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-335513 ต่อ 304 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลจักราช ประมูล รับที่ ก.522/17 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-399382 ต่อ 13 ก่อสร้าง
กรมการค้าภายใน ประกวดราคา รับที่ ก.523/17 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะจำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 18 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2571-6927 ยานพาหนะ
เทศบาลเมืองขลุง ประกวดราคา รับที่ ก.524/17 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล (พื้นหญ้าเทียม) จำนวน 2 สนาม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-441328 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ขายทอดตลาด รับที่ ก.525/17 ก.พ.57 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุดจำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 26 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-312257 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ประมูล รับที่ ก.526/17 ก.พ.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางวี) หมู่ 4 และ หมู่ 7 (รวม 2 โครงการ) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-401086 ต่อ 13 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | [453] | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.