Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประสงค์ รับที่ ก.489, ก.489.1/21 ต.ค.56 จะให้เช่าสิทธิให้บริการรับฝากสัมภาระ ที่สถานีกรุงเทพ มีกำหนด 3 ปี ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานควบคุมสัญญาณและการเช่าสิทธิ ศูนยฺวิชาและพัฒนาการขนส่ง ฝ่ายการเดินรถ อาคารสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) กรุงเทพฯ โทร.0-2621-8701 ต่อ 5227 อื่นๆ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สอบราคา รับที่ ก.490, ก.490.1/21 ต.ค.56  จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารศูนย์เทคโนโลนีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอดคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2564-6900 ต่อ 2377 อื่นๆ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.491/21 ต.ค.56 ขายสายพานลำเลียงพร้อม REEL เหล็ก จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ แผนกพัสดุ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และแผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทุรี โทร.054-254064, 0-2436-3355 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมการแพทย์ โรงพยาบาลสงฆ์ ประมูล รับที่ ก.492, ก.492.1, ก.492.1.1/21 ต.ค.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน สำหรับผู้ป่วยที่มี อาการซับซ้อน จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 22 – 25 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-4280 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประกวดราคา รับที่ ก.493, ก.493.1, ก.493.1.1/21 ต.ค.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างให้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรพร้อมค่าเช่าคู่สาย ประจำปีงบประมาณ2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายการพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0-2281-8930 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประกวดราคา รับที่ ก.494, ก.494.1, ก.494.1.1/21 ต.ค.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและศูนย์บริการร่วมคมนาคม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายการพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0-2281-8930 อื่นๆ
จังหวัดพังงา สอบราคา รับที่ ก.495/21 ต.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการตู้อบทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลตะกั่วป่า ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โทร.076-584250 ต่อ 7400-1 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดพังงา ยกเลิก รับที่ ก.496/21 ต.ค.56 สอบราคา ซื้อวัสดุน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของโรงพยาบาลตะกั่วป่า ตามประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลตะกั่วป่า อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โทร.076-584250 ต่อ 7400-1 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สอบราคา รับที่ ก.497/21 ต.ค.56 จ้างเหมาจัดทำห้องปฏิบัติการแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-511272 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สอบราคา รับที่ ก.498/21 ต.ค.56 จ้างเหมาจัดพิมพ์วารสาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 11 เดือน ๆ ละ 4,000 ฉบับ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-511272 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สอบราคา รับที่ ก.499/21 ต.ค.56 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงยิมเนเซียน สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-511272 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สอบราคา รับที่ ก.500, ก.500.1/21 ต.ค.56 จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาแรงดัน ที่สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-511272 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการชลประทานสระแก้ว ประกวดราคา รับที่ ก.501/21 ต.ค.56 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20-40 ซม. และ อื่น ๆ จำนวน 33 รายการ โครงการชลประทานสระแก้ว ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุโครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โทร.037-261667 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลนิเวศน์ ประมูล รับที่ ก.502/21 ต.ค.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐาน บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอ ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-569167 ก่อสร้าง
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ ช.368/17 ต.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องปากมดลูก (Colposcope) จำนวน 1 เครื่อง ของกลุ่มงานสูติ- นรีเวชกรรม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-324975-84 ต่อ 1630-1636 อื่นๆ
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ ช.369/17 ต.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการโคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดแขวนเพดานชนิดโคมคู่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ของงานห้องผ่าตัด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-324975-84 ต่อ 1630-1636 อื่นๆ
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ ช.370/17 ต.ค.56 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการจานเพาะเชื้อพลาสติก ขนาด 90x15 mm. จำนวนประมาณ 150,000 ชิ้น ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 อื่นๆ
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ ช.371/17 ต.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง ของงานห้องผ่าตัด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-324975-84 ต่อ 1630-1636 อื่นๆ
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ ช.372/17 ต.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างชนิดคลื่นเสียงความถี่สูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ของงานจ่ายกลาง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-324975-84 ต่อ 1630-1636 อื่นๆ
กรมชลประทาน โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ประกวดราคา รับที่ ช.373/17 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานฝายห้วยชัน ในเขตท้องที่ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,ประกวดราคา จ้างเหมางานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ คลองซอย 2 ขวา โครงการฝายซ้ายแม่น้ำป่าสัก ในเขตท้องที่ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.056-911156 ก่อสร้าง
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประสงค์ รับที่ ช.374/17 ต.ค.56 จ้างผู้ควบคุมงานโครงการจ้างปรับสภาพแวดล้อม ณ ที่ทำการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานจัดหา กองจัดหาและพัสดุ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25289141 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประสงค์ รับที่ ช.375,375.1/17 ต.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่ 25 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-22073599 ต่อ 784 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประสงค์ รับที่ ช.376/17 ต.ค.56 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 1 ปี ขอรับเอกสารตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-22073599 ต่อ 321 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลบ้านแซว สอบราคา รับที่ ช.377/17 ต.ค.56 จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 96 วันทำการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ส่วนการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โทร.053-181241 ต่อ 12 อาหาร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ช.378/17 ต.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการเครื่องวัดการดูดกลืนแสง และเตาให้ความร้อนสำหรับการวัดค่าโลหะหนัก จำนวน 2 รายการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-754321-40 ต่อ 3014 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ช.379/17 ต.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการเครื่องวัดสัญญาณ และเครื่องจ่ายแรงดันแบบโปรแกรมได้ จำนวน 2 รายการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-754321-40 ต่อ 3014 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ช.380/17 ต.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ (40 เครื่อง) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-754322-40 ต่อ 3404,3414,3412 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองแปน ประมูล รับที่ ช.381/17 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ และลานปฏิบัติธรรมบ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.043-854164 ต่อ 109 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยพะเยา สอบราคา รับที่ ช.382/17 ต.ค.56 ซื้อรถบรรทุกเทท้ายชนิด 6 ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ของกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร.054-466666 ต่อ 1030-1031 หรือที่งานประสานงานกรุงเทพ มหาวิทยาลัยพะเยา เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-26555667 ยานพาหนะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ยกเลิก รับที่ ช.383/17 ต.ค.56  ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อก๊าซน้ำตาชนิดเหลวใช้ในการควบคุมฝูงชน จำนวน 2,400 ลิตร ตามประกาศ ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 ติดต่อที่ กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพฯ อื่นๆ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ช.384/17 ต.ค.56 ซื้อ DC Power Supply จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ส่วนจัดหาเพื่อธุรกิจโครงข่าย ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21043235 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย ยกเลิก รับที่ ช.385/17 ต.ค.56 ประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ตามประกาศลงวันที่ 30 กันยายน 2556 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โทร.036-726099 ก่อสร้าง
องค์การคลังสินค้า ประสงค์ รับที่ ช.386/17 ต.ค.56 ซื้อขายข้าวสารบรรจุถุงในโครงการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่ง และลดค่าครองชีพผู้บริโภค (ข้าวถุงรวมใจ) ยื่นซอง 18 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ องค์การคลังสินค้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25075267 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ ช.387/17 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 6 คัน และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทร.038-617430 ต่อ 101 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประมูล รับที่ ช.388/17 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง อาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพร้าว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารถมนตเสวี 1 จังหวัดชลบุรี โทร.038-455921 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1(ชลบุรี) ประกวดราคา รับที่ ช.389/17 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อถนนชลบุรี – บ้านบึง (ทางหลวงหมายเลข 344) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมางานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3701 สายทางบริการทางหลวงหมายเลข 7 กทม. – บ้านฉาง ระหว่าง กม.9+400.000 – กม.41+400.000 (เพิ่มเติม) แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทร.038-275818-9 ต่อ 141 ก่อสร้าง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกวดราคา รับที่ ช.390,390.1/17 ต.ค.56 ขายน้ำมันเครื่องใช้แล้ว ครั้งที่ 2 ของกลุ่มงานซ่อมบำรุง และเขตการเดินรถต่างๆ จำนวนประมาณ 19,251 ลิตรต่อเดือน ระยะเวลา 2 ปี ซื้อแบบตั้งแต่29 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-22460974 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกวดราคา รับที่ ช.391,391.1/17 ต.ค.56 จ้างผลิตและออกแบบชิ้นงานประชาสัมพันธ์รูปแบบ Infographic ทางสื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ประจำปีงบประมาณ 2557 ซื้อแบบตั้งแต่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25907787 อื่นๆ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกวดราคา รับที่ ช.392-393/17 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขานาประดู่ จังหวัดปัตตานี แยกซื้อแบบตั้งแต่ 21 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25586555 ต่อ 8610 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (ขอนแก่น) ประกวดราคา รับที่ ช.394/17 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหล ของ กปภ.สาขาชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-237358 ต่อ 53 อื่นๆ
จังหวัดระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกวดราคา รับที่ ช.395/17 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับจาก อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ถนนกำลังทรัพย์ จังหวัดระนอง โทร.077-811076 ต่อ 1105,3005 ก่อสร้าง
จังหวัดระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกวดราคา รับที่ ช.396,396.1/17 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ถนนกำลังทรัพย์ จังหวัดระนอง โทร.077-811076 ต่อ 1105,3005 ก่อสร้าง
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ช.397,397.1/17 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตผ้ามุ้ง สีกากีแกมเขียว หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 58 นิ้ว ความยาวต่อม้วนไม่ต่ำกว่า 54,63,72,81 และ 90 เมตร เศษที่เหลือไม่นับ จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ แผนกควบคุมการจัดหา กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25801185 เครื่องแต่งกาย
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ช.398,398.1/17 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อผ้าลายซักฟอกขาว หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 64 นิ้ว ความยาวม้วนละ 51 เมตร เศษที่เหลือไม่นับ จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ แผนกควบคุมการจัดหา กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25801185 เครื่องแต่งกาย
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ช.399,399.1/17 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อผ้าสีพราง(ต้านการยับ) หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 45 นิ้ว ความยาวม้วนละ 40 เมตร เศษที่เหลือไม่นับ จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ แผนกควบคุมการจัดหา กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25801185 เครื่องแต่งกาย
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ช.400/17 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ภายในจังหวัดมหาสารคาม 2 จำนวน 5 ชุมชน รวม 1 สัญญา,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ภายในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 ชุมชน รวม 1 สัญญา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ กองประมูล ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-23516144 ก่อสร้าง
เทศบาลนครนครปฐม สอบราคา รับที่ ช.401/17 ต.ค.56 จ้างเหมาทำความสะอาด ซื้อคลอรีนเหลว จำนวน 66 ตัน สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ และทรัพย์สิน กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม ถนนราชวิถี จังหวัดนครปฐม โทร.034-253850-4 ต่อ 82 อื่นๆ
จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สอบราคา รับที่ ช.402/17 ต.ค.56 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่โดยรอบ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-511063 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ประมูล รับที่ ช.403,403.1/17 ต.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีภูมิ ปริมาตรดินถมลูกรังไม่น้อยกว่า 9,700 ลูกบาศก์เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โทร.054-685611-2 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคา รับที่ ช.404/17 ต.ค.56 จ้างบำรุงรักษา Load Balance Website ระบบบริการการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2556 – 30 พฤศจิกายน 2557 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-916044-5 หรือที่สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุเทพฯ อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0-26790038-9 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | [453] | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.