Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ช.884,884.1/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตราวปืน TAVOR TAR 21 จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ แผนกควบคุมการจัดหา กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25801185 อื่นๆ
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ ประมูล รับที่ ช.885/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างลานกีฬาในร่ม หมู่ที่ 9 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 1 สนาม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โทร.054-614165 ต่อ 105 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดินแดง ประกวดราคา รับที่ ช.886/27 มิ.ย.56 ให้เช่าสถานที่ในบริเวณสำนักงานเขตดินแดง เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ระยะเวลาเช่า 3 ปี ขอรับเอกสารตั้งแต่ 15 - 26 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตดินแดง ถนนมิตรไมตรี กรุงเทพฯ โทร.0-22453379 นม/เครื่องดื่ม
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 (ขอนแก่น) สอบราคา รับที่ ช.887/27 มิ.ย.56 ซื้อระบบให้บริการงานการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารทางราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ งานการเงินและพัสดุ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-237539 อื่นๆ
เทศบาลตำบลวังทอง สอบราคา รับที่ ช.888/27 มิ.ย.56 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังทอง ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 5 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-312999 ต่อ 401-404 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบ ประมูล รับที่ ช.889/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแบบ AC สายสี่แยกคลองปราบ – บ้านคีรีราษฎร์ หมู่ที่ 3-5 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-344117 ก่อสร้าง
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี สอบราคา รับที่ ช.890/27 มิ.ย.56 ซื้อหนังสือและสื่อสำหรับ กศน.ตำบล (โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ) จำนวน 1 หน่วย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-482015 อื่นๆ
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม สอบราคา รับที่ ช.891/27 มิ.ย.56 ซื้อสื่อ หนังสือ กศน.ตำบล (12 รายการ) จำนวน 36 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-715485 อื่นๆ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สอบราคา รับที่ ช.892/27 มิ.ย.56 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายงบประมาณ อาคาร 1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม โทร.034-252613 ยานพาหนะ
กรมธนารักษ์ สอบราคา รับที่ ช.893/27 มิ.ย.56 ซื้อเครื่องกรองน้ำชนิด 4 ขั้นตอน (ขนาด 10 นิ้ว) จำนวน 38 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหา ส่วนจัดหาและคลังพัสดุ สำนักกษาปณ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-28348445 อื่นๆ
กรมทางหลวง สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ประสงค์ รับที่ ช.894/27 มิ.ย.56 ขายทอดตลาด อะไหล่เก่า รายการอะไหล่เครื่องจักรยนต์รวมทั้งเศษเหล็ก และยางรถยนต์ขนาดต่าง จำนวน 2 รายการ ประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารพัสดุ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25750377 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต ประมูล รับที่ ช.895/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านบึงชนังบน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โทร.039-496227 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประสงค์ รับที่ ช.896/27 มิ.ย.56 จะคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2556 ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวนทั้งสิ้น 1,302 คน ยื่นเอกสารรายละเอียดภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-673718 อื่นๆ
เทศบาลเมืองสระแก้ว ยกเลิก รับที่ ช.897/27 มิ.ย.56 ประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามประกาศลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสระแก้ว ถนนเทศบาล 2 จังหวัดสระแก้ว โทร.037-421375 ต่อ 111 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกวดราคา รับที่ ช.898/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 มิถุนายน 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารการพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-754237 ต่อ 1381,1318,1315 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ช.899/27 มิ.ย.56 ซื้อรถบรรทุกเล็ก จำนวน 1 คัน ของกองอาคารสถานที่ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-754322-40 ต่อ 1271 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ประกวดราคา รับที่ ช.901/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.และลูกรังบดอัดแน่นในเขตพื้นที่ ตำบลจางเหนือ,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนาแช่ หมู่ที่ 2 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.054-247674 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน ประกวดราคา รับที่ ช.902/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกเปิดข้างเทท้ายติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน ห้องส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทร.0815239749 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ประมูล รับที่ ช.903/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ,แพสูบน้ำ และอื่นๆ หมู่ที่ 2 บ้านพระ ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.045-826105 ก่อสร้าง
จังหวัดนครพนม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม สอบราคา รับที่ ช.904/27 มิ.ย.56 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องฟอกอากาศ,เครื่อง NST,เครื่อง Sealer จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 3 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โทร.042-541255-56 ต่อ 136 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ช.905/27 มิ.ย.56 จ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 211 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ กองอาคารสถานที่ งานบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-754044 ต่อ 1271 เครื่องแต่งกาย
เทศบาลเมืองศรีราชา สอบราคา รับที่ ช.906/27 มิ.ย.56 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายบอกทางภายในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองศรีราชา ถนนเจิมจอมพล จังหวัดชลบุรี โทร.038-327888 ต่อ 157 ก่อสร้าง
จังหวัดตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ประกวดราคา รับที่ ช.900/27 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,540 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 มิถุนายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.075-226976 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ประมูล รับที่ ส.960, ส.960.1/28 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์ บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โทร.0 4579 1452 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมูล รับที่ ส.961/28 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยางจากอุทกภัย สายบ้านนิคมวังหิน-บ้านเคี่ยมงาม (อบจ.นศ.5203) อำเภอบางขัน หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,413 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7535 6444 ต่อ 416 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเมืองยาว ประมูล รับที่ ส.962/28 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Para Seal สายทาง ลป.4085 บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 2, บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 11 และบ้านนาบัว หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง กว้าง 6 เมตร ยาว 770 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โทร.0 5434 3298 ต่อ 17 ก่อสร้าง
จังหวัดนครสวรรค์ ประกวดราคา รับที่ ส.963/28 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานปรับปรุง ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ จำนวน 10 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 1 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5680 2702 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประกวดราคา รับที่ ส.964/28 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา โครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตน้ำประปา จาก 100 ลบ.ม./ชม.เป็น 200 ลบ.ม./ชม.กปภ.สาขาสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4323 7358 ต่อ 53 ก่อสร้าง
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ส.965/28 มิ.ย.56 จ้างเหมาติดตั้งระบบปรับอากาศและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ B ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2564 7100 ต่อ 6521-4, 27 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอบราคา รับที่ ส.966/28 มิ.ย.56 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประกอบด้วย 11 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2517 2046 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต ประมูล รับที่ ส.967/28 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง ระบบรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านบึงชนังบน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3949 6227 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขายทอดตลาด รับที่ ส.968/28 มิ.ย.56 ซากพัสดุชำรุด จำนวน 5 รายการ ในวันที่ 11 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2223 0021-9 ต่อ 1097 อื่นๆ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ประกวดราคา รับที่ ส.969/28 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมต่อการดำเนิน โครงการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร ประจำปี 2556 ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 10 เดือน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 กรกฎาคม ติดต่อที่ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2216 6570 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ประกวดราคา รับที่ ส.970/28 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 2 คัน ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีปริมาตรความจุกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 2,900 ซีซี จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2446 3434 ยานพาหนะ
จังหวัดกาญจนบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.971/28 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ ตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2556 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 2 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.0 3456 4267 อื่นๆ
สถาบันธัญญารักษ์ สอบราคา รับที่ ส.972/28 มิ.ย.56 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค๊บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันธัญญารักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2531 0080-4 ต่อ 466, 484 ยานพาหนะ
จังหวัดชลบุรี สอบราคา รับที่ ส.973/28 มิ.ย.56 ซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กพร้อมจอภาพ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการที่โรงพยาบาลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โทร.0 3846 0305 อื่นๆ
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน สอบราคา รับที่ ส.974/28 มิ.ย.56 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของงานทะเบียน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร.0 5351 1073 ต่อ 124 อื่นๆ
กศน.อำเภอจัตุรัส ยกเลิก รับที่ ส.975/28 มิ.ย.56 สอบราคาซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจัตุรัส ตามประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2556 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 สอบราคา รับที่ ส.976/28 มิ.ย.56 จ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงอาคารผลิตน้ำ และจัดหาระบบผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3220 0779 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง ขายทอดตลาด รับที่ ส.977/28 มิ.ย.56 ครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน 101 รายการ ประมูล สู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่ 18 กรกฎาคม ติดต่อที่ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร 0 3460 0740 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สอบราคา รับที่ ส.978/28 มิ.ย.56 จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรดินลูกรังบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 11 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โทร.0 3636 5155 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สอบราคา รับที่ ส.979/28 มิ.ย.56 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอนผู้รับบริการ จำนวน 1 หลัง และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงาน สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2577 1864 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาล ประมูล รับที่ ส.980/28 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0 3555 0693 ยานพาหนะ
จังหวัดลำปาง สอบราคา รับที่ ส.981, ส.982/28 มิ.ย.56 ซื้อตู้หัวเตียง จำนวน 94 ตู้ ของโรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 กรกฎาคม, สอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 กรกฎาคมติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5423 7400 ต่อ 6000-7 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร สอบราคา รับที่ ส.983, ส.984/28 มิ.ย.56 จ้างโครงการก่อสร้างถนน AC สายเนินสวรรค์-ยายเอี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง, สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร หมู่ที่ 1 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โทร.0 3865 9680 ก่อสร้าง
จังหวัดจันทบุรี สอบราคา รับที่ ส.985/28 มิ.ย.56 ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า ขอรับอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 กรกฎาคม, สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร ยี่ห้อ AVEA รุ่น 17210-05 S/N AHVO ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 กรกฎาคม, สอบราคาซื้อเครื่องให้สารละลายโดยกระบอกฉีดยา จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 24 กรกฎาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3932 4975-84 ต่อ 1630-1636 อื่นๆ
เทศบาลตำบลโคกม่วง สอบราคา รับที่ ช.908/28 มิ.ย.56 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ – กองคลัง เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โทร.074-473302 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประมูล รับที่ ช.909/28 มิ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน และปรับปรุงถนน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 8 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-319748 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลเลิดสิน สอบราคา รับที่ ช.910-912/28 มิ.ย.56 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจและออกซิเจนชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง,สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ราชการงานหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1-2 แยกขอรับเอกสารและยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กรกฎาคม 2556,สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรม (Basic Microinstrument set) จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่ 1 – 11 กรกฎาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.0-23539800-01 ต่อ 3004,3010 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | [453] | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.