Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
เทศบาลตำบลตะค่า ประมูล รับที่ ช.88/5 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุกบดอัดแน่นเลียบคลองชลประทาน สาย 1(คลองบ้านหงส์) หมู่ที่ 9 ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-587520 ต่อ 103 ก่อสร้าง
ศาลแขวงปทุมวัน สำนักงานประจำศาลแขวงปทุมวัน สอบราคา รับที่ ช.89/5 พ.ย.56 จ้างปรับปรุงห้องส่วนงานบริการคดีนักท่องเที่ยวและครุภัณฑ์ ขอรับเอกสารตั้งแต่ 6 – 15 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานคลัง สำนักงานประจำศาลแขวงปทุมวัน เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.0-22343602-7 ต่อ 104 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลระแหง ประกวดราคา รับที่ ช.91-92/5 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 8 หมู่ 4 ตำบลระแหง,ประมูลจ้างก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์บริเวณที่ดินเทศบาลตำบลระแหง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ 4 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลระแหง ถนนปทุมธานี – บางเลน จังหวัดปทุมธานี โทร.0-29763551-3 ต่อ 15 ก่อสร้าง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ สอบราคา รับที่ ช.90/5 พ.ย.56 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเชิงชาย อาคารศาล ณอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานคลัง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-812412 ต่อ 104 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ช.93/5 พ.ย.56 ซื้อเครื่องอ่านและจัดเก็บข้อมูลของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 1 เฟส พิกัด 5 kwp จำนวน 1 ชุด,สอบราคา ซื้อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ พิกัด 3.5 kwp จำนวน 1 ชุด แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤศจิกายน 2556,สอบราคา ซื้ออินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมต่อกับระบบจำหน่าย (Grid connected) 1 เฟส พิกัด 2 kw หรือสูงกว่า 3 เครื่อง,สอบราคา ซื้อเครื่องอ่านและจัดเก็บข้อมูลของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบ 1 เฟส และ 3 เฟส พิกัด 3.5 kwp จำนวน 1 ชุด แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2556,สอบราคา ซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบอิสระ 1 เฟส พิกัด 3 kw จำนวน 1 ชุด,สอบราคา ซื้อชุดทดลองระบบควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ จำนวน 1 ชุด แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 พฤศจิกายน 2556 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.0-26495000 ต่อ 22012,22014 อื่นๆ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ สอบราคา รับที่ ช.94/5 พ.ย.56 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ ยุงและหนู จำนวน 7 อาคาร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-22017380-5 อื่นๆ
จังหวัดพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม สอบราคา รับที่ ช.95/5 พ.ย.56 จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน จำนวน 1 หลัง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โทร.056-665571 ก่อสร้าง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สอบราคา รับที่ ช.96/5 พ.ย.56 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล (Database Server) สำหรับจัดเก็บข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีบนอินเทอร์เน็ต ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-22809040 ต่อ 566 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรุงเทพมหานคร กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ประมูล รับที่ ช.97/5 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โครงการเสริมสร้างกรุงเทพฯ เมืองแห่งความปลอดภัยทางสถานีวิทยุ จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ โทร.0-22243074 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ สอบราคา รับที่ ช.98/5 พ.ย.56 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง ที่ทำการ อบต.เขาใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โทร.075-692745 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประมูล รับที่ ช.99/5 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะเทท้าย ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา เครื่องยนต์ดีเซล และรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิดเปิดข้างเทท้าย 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 รายการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเสาธงหิน ถนนกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25950252-4 ยานพาหนะ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ช.100-103/5 พ.ย.56 ซื้อท่อยางสำหรับรถโดยสาร และรถสินค้า จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2556,ประกวดราคา ซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับ รถโดยสารปรับอากาศ “Hyundai AND.1001 - 1022” จำนวน 1 รายการ,ประกวดราคา ซื้อเครื่องทำลมอัด (Air Compressor) จำนวน 1 ชุด แยกซื้อแบบตั้งแต่ 20 – 28 พฤศจิกายน 2556,ประกวดราคา ซื้อเครื่องอะไหล่ไฟฟ้าสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า “HID.” จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ งานจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กองการจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และบริหารสัญญา การรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ โทร.0-22204669 อื่นๆ
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ช.107/5 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมท่อประปาแตกรั่ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 – 400 มิลลิเมตร และอุปกรณ์ท่อพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น ซื้อแบบตั้งแต่ 8 – 13 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-29446860-3 ก่อสร้าง
กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกวดราคา รับที่ ช.108-109/5 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์,กองพันทหารม้าที่ 7 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20,ประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 รวม 3 รายการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-245070 ต่อ 73354 ก่อสร้าง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ช.110/5 พ.ย.56 จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 77 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ซื้อแบบตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ยื่นซอง 28 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ส่วนจัดหาระบบสารสนเทศและครุภัณฑ์สำนักงาน ฝ่ายจัดหา และคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-28313425 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลเมืองไร่ขิง ประมูล รับที่ ช.111/5 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน,ประมูล ซื้อรถบรรทุก แบบกระบะเทท้าย ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน,ประมูล ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 9 รายการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.034-225572-3 ต่อ 26 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกวดราคา รับที่ ช.112/5 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,456 บีทียู จำนวน 55 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารการพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-754237 ต่อ 1381,1318,1315 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู สอบราคา รับที่ ช.113/5 พ.ย.56 ซื้อวัสดุฝึกนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 (ชุดที่ 2) แผนกวิชายานยนต์ จำนวน 110 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042-312753 อื่นๆ
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ประกวดราคา รับที่ ช.114/5 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ บ้านปานสุขุม หมู่ 8 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 แห่ง ยื่นซองวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานธุรการ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ถนนสระบุรี – หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.056-736092 ก่อสร้าง
จังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลชัยภูมิ ประกวดราคา รับที่ ช.116/5 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-837100-4 ต่อ 1478 ก่อสร้าง
สถาบันพัฒนาฝืมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน สอบราคา รับที่ ช.117/5 พ.ย.56 จ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายสนับสนุนอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โทร.053-777471 ก่อสร้าง
กรมควบคุมมลพิษ ประกวดราคา รับที่ ช.118/5 พ.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ กรมควบคุมมลพิษ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22982040 อื่นๆ
จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลโพทะเล สอบราคา รับที่ ช.119/5 พ.ย.56 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานสนับสนุนบริการ งานพัสดุ โรงพยาบาลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โทร.056-681115 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประมูล รับที่ ช.115/5 พ.ย.56 ขายบ้านพักและเครื่องเลื่อยสายพานผ่าซุง ของส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา ซื้อแบบในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-25872016 อื่นๆ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ก.116/5 พ.ย.56 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2250-5500 ต่อ 2575-80 และที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ตำบลหนองพลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร.055-514341-3 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.118/5 พ.ย.56 จ้างพัฒนาระบบ Call Center ระยะที่ 4 ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2271-0151 ต่อ 243 อื่นๆ
บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สอบราคา รับที่ ก.119/2 พ.ย.56 จ้างผู้ให้บริการรถห้องเย็นเพื่อขนส่งอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 1 งาน ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 6 – 13 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2545-3251 อื่นๆ
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สอบราคา รับที่ ก.120/5 พ.ย.56 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 160 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี ขอรับเอกสาร และยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร.0-2467-0571 ต่อ 710,718 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมการค้าภายใน ประกวดราคา รับที่ ก.121/5 พ.ย.56 จ้างพิมพ์จุลสารกรมการค้าภายใน ปี 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 11 – 20 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2507-5933 อื่นๆ
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ ก.122/5 พ.ย.56 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการน้ำยาตรวจ Creatine kinase-MB จำนวน 6,000 เทสต์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ ก.123/5 พ.ย.56 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง (สาขาเนินพระ) จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276 ก่อสร้าง
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ ก.124/5 พ.ย.56 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการน้ำยา HIV – 1 RNA Viral Load จำนวน 2,016 เทสต์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 13 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลบางมูลนาก สอบราคา รับที่ ก.125/5 พ.ย.56 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โทร.056-631131-2 ต่อ 102 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลหลักห้า ยกเลิก รับที่ ก.126/5 พ.ย.56 สอบราคา จ้างโครงการก่อสร้าง สนามฟุตซอล ขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง ชุมชนบ้านเตว็ดสามัคคี หมู่ 6 ตำบลโรงเข้ ตามประกาศลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-403599 ก่อสร้าง
กรมธนารักษ์ ขายทอดตลาด รับที่ ก.127, ก.127.1/5 พ.ย.56 รถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 3 คัน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ขอดูสิ่งของในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ โทร.0-2270-0457 ยานพาหนะ
กรมธนารักษ์ ขายทอดตลาด รับที่ ก.128, ก.128.1/5 พ.ย.56 รถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 2 คัน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ขอดูสิ่งของในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ โทร.0-2270-0457 ยานพาหนะ
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ก.129/5 พ.ย.56 ซื้อเครื่องเขย่าเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ก.130/5 พ.ย.56 ซื้อรถหัวลาก จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7 ยานพาหนะ
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ก.131/5 พ.ย.56 ซื้อรถ Emergency สำหรับใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจ จำนวน 2 คัน ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมควบคุมมลพิษ ประกวดราคา รับที่ ก.132/5 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-2040 ยานพาหนะ
กรมควบคุมมลพิษ สอบราคา รับที่ ก.133/5 พ.ย.56 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ จำนวน 200 ตัวอย่าง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-2040 อื่นๆ
โรงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกวดราคา รับที่ ก.134/5 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน จำนวน 1,100,000 กก. ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ กองจัดหาในประเทศ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง คลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0-2229-1048 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3(ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม สอบราคา รับที่ ก.135/5 พ.ย.56  จัดซื้อ Disconnecting Switch เพื่อใช้งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายตามโครงการ งบ คสจ.7 ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 7 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ แผนกบริหารพัสดุ กองบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม โทร.034-339140-5 ต่อ 33112,33122 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางเลน ประมูล รับที่ ก.136/5 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล จำนวน 3 บ่อ เพื่อใช้ในราชการของเทศบาลตำบลบางเลน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โทร.034-391212 ก่อสร้าง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ก.137/5 พ.ย.56 ขายเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดแบบ X-Ray ชำรุด จำนวน 1 หน่วย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 21 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ ส่วนธุรการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2831-3429 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.139, ก.139.1, ก.139.1.1/5 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดการฐานข้อมูล จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 6 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-4019 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประมูล รับที่ ก.140/5 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถขุด ไฮดรอริคตีนตะขาบ ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ถนนสุรินทร์ จังหวัดพัทลุง โทร.074-611602 ยานพาหนะ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประมูล รับที่ ก.141/5 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเอกชน ดำเนินการจดมาตรวัดน้ำ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-342880-2 อื่นๆ
เทศบาลตำบลท่าระหัด ประมูล รับที่ ก.142/5 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลท่าระหัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-522129 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประมูล รับที่ ก.143/5 พ.ย.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านรากมะขาม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โทร.032-338612 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | [453] | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.