Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 8/6 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 10 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอ เมืองเลย จังหวัดเลย โทร.042-835224-8 ต่อ 41117-8 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประมูล รับที่ พิเศษ 10/6 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทาง จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทร.054-710015 ต่อ 500-503 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช สอบราคา รับที่ พิเศษ 11/6 ก.ค. 57 ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ชนิด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 22 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โทร.077-651272 ยานพาหนะ
เทศบาลนครพิษณุโลก ประมูล รับที่ พิเศษ 12/6 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนเชื่อมต่อท้ายซอยมหาจักรพรรดิ-วัดหนองบัว ซอย 11 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ถนนบรมไตรโลกนารถ จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-983221-30 ต่อ 114-116 ก่อสร้าง
จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 14/6 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-235145 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 15/6 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถยนต์แบบแวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีศี. จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 17 – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-266419 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 16/6 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้าง รั้ว ห้องน้ำ เสาธง หอถังเก็บน้ำ กำแพงกันดิน ต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 4 ตำบลท่าศาลา , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ริมคลองฆ่าสัตว์-ซอยเทพรัตน์ หมู่ที่ 13 ตำบลท่าศาลา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-330474-13 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลโคกตะเคียน ประมูล รับที่ พิเศษ 17/6 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน จำนวน 8 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-147801 ต่อ 15 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 18/6 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานซ่อมสร้างผิวทาง Para Cape Seal สาย ยส.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2169 – บ้านหนองนาคำ อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ระยะทาง 1.440 กม. ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 8 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร กรมทางหลวงชนบท ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โทร.045-712450 ต่อ 14 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตาก ประมูล รับที่ พิเศษ 19/6 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการฉาบผิวทางลาดยางพาราสเลอรี่ชีล สาย 5010 แยกทางหลวงท้องถิ่น อบจ.-บ.หนองเสือ(ตอน 2) อำเภอเมือง จังหวัดตาก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 9 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตาก กรมทางหลวงชนบท ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร.055-511562 ต่อ 11 ก่อสร้าง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 20/6 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ(5 ชั้น 24 ยูนิต) จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทร.073-215273 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 21/6 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงชั่วคราว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.032-297004 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 22/6 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พย.1019 แยกทางหลวงหมายเลข 1 – บ้านห้วยบง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.950 กม. ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 9 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา กรมทางหลวงชนบท ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาถ โทร.054-887071-2 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 41/7 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหนองปรือร่วมพัฒนา 4(ซอยผู้ใหญ่บุญส่งเดิม) หมู่ที่ 2,3 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-23370322 ก่อสร้าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอบราคา รับที่ พิเศษ 42/7 ก.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-353302 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอบราคา รับที่ พิเศษ 42/7 ก.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จำนวน 5 user ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-353302 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประสงค์ รับที่ พิเศษ 43/7 ก.ค. 57 จ้างออกแบบ และควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันการศึกษาและความร่วมมือนานาชาติ ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 10 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-2555-2000 ต่อ 1197 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง สอบราคา รับที่ พิเศษ 44/7 ก.ค. 57 จ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ถนนเชียงม่วน-พะเยา จังหวัดพะเยา โทร.054-495333 ต่อ 105 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ พิเศษ 45/7 ก.ค. 57 จัดซื้อตู้กรองอากาศให้ปราศจากเชื้อ Biohazard safety cabinet class II ขนาด 4 ฟุต พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานวิจัยของนักวิจัยในศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 8 – 18 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2564-6700 ต่อ 3114 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ พิเศษ 46/7 ก.ค. 57 จ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 งาน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 (อัตโนมัติ 99 คู่สาย) ต่อ 6011 ก่อสร้าง
เทศบาลนครสงขลา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 47/7 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.074-313266 ก่อสร้าง
จังหวัดเชียงราย สอบราคา รับที่ พิเศษ 48/7 ก.ค. 57 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลดอยลาน เป็นสถานพยาบาลเครือข่ายของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ อาคารพัสดุกลาง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทร.053-711300 ต่อ 1384 ก่อสร้าง
สถาบันโรคทรวงอก สอบราคา รับที่ พิเศษ 49/7 ก.ค. 57 จ้างปรับปรุงพื้นที่สนามหญ้า จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2547-0999 ต่อ 30913,30914 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองเมืองปัก สอบราคา รับที่ พิเศษ 50/7 ก.ค. 57 จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. สายศรีพลรัตน์ (ร้านมังกรบิน ถึงสาธารณสุขอำเภอ) ชุมชนตลาดเก่า ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานัพสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัน จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-284647-8 ต่อ 19 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองเมืองปัก สอบราคา รับที่ พิเศษ 50/7 ก.ค. 57 จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. ภายในชุมชน ชุมชนวังใหม่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานัพสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัน จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-284647-8 ต่อ 19 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองเมืองปัก สอบราคา รับที่ พิเศษ 50/7 ก.ค. 57 จ้างก่อสร้าง คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ สายข้างบ้าน นายทิม ปั่นเมืองปัก ชุมชนวังใหม่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานัพสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัน จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-284647-8 ต่อ 19 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองเมืองปัก สอบราคา รับที่ พิเศษ 50/7 ก.ค. 57 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านอาจารย์วิไล พินิจพงษ์ ชุมชนหนองโสน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานัพสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัน จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-284647-8 ต่อ 19 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองเมืองปัก สอบราคา รับที่ พิเศษ 50/7 ก.ค. 57 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านนายชัยย ถึงบ้านนายสถิตย์ ชุมชนโคกเห็ดไคล ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานัพสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัน จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-284647-8 ต่อ 19 ก่อสร้าง
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5 สอบราคา รับที่ พิเศษ 51/7 ก.ค. 57 จ้างโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 16 จุด และปรับปรุงถังดักไขมัน จำนวน 1 จุด ของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ – หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-356134 ต่อ 206 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองปากพูน ประมูล รับที่ พิเศษ 53/7 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ความจุ 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองปากพูน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-774132 ยานพาหนะ
เทศบาลเมืองปากพูน ประมูล รับที่ พิเศษ 54/7 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองปากพูน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-774132 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว สอบราคา รับที่ พิเศษ 55/7 ก.ค. 57 จ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการคือ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำ ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-741755 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 56/7 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-923570 ก่อสร้าง
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ส.79/4 ก.ค.57 จ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ Data Entry ประจำหน่วยงาน MC-P จำนวนรวม 2 คน ระยะเวลาว่าจ้าง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 – วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 15-21 กรกฎาคม, สอบราคาซื้อ BATTERY รถ LSV1250 และ LPE200 ของกองการช่าง ฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 7-15 กรกฎาคม, ประกวดราคาจ้างทำ STEEL RACK FOR AS/RS อาคารคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1,000 ตัว ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 10-21 กรกฎาคม ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2545 3251 อื่นๆ
เทศบาลตำบลมหาราช ประกวดราคา รับที่ ส.80, ส.80.1/4 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุก เทท้าย ติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ ขนาดกระเช้าสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3522 8325 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอบราคา รับที่ ส.81/4 ก.ค.57 จ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4528 8390 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม สอบราคา รับที่ ส.82/4 ก.ค.57 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จำนวน 9 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4525 2904 ก่อสร้าง
จังหวัดตรัง ประกวดราคา รับที่ ส.83/4 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการพัฒนาท่าเรือฝั่งทะเล อันดามัน (เจ้าท่าภูมิภาคตรัง อบต.เขาไม้แก้ว) เพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 3 บ้านแหลมไทร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาตรัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร.0 7525 1536 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร ประกวดราคา รับที่ ส.84/4 ก.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย สน. 2001 แยกทางหลวงหมายเลข 22- บ้านโพนแพง อำเภอกุสุมาลย์ ระยะทาง 2.740 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง งานซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย สน.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2346-บ้านกุงศรี อำเภอเมือง ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร.0 4297 2037 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ประกวดราคา รับที่ ส.85/4 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางาน ย้ายแนวทางท่อประปาออกจากการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนสุรินทร์-ศีขรภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา งานย้ายแนวท่อประปาออกจากการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2077 ตอนสุรินทร์-สังขะ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 8 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4531 1432-4 ก่อสร้าง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.86, ส.86.1, ส.86.1.1/4 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อหน่วยสำรองข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลหลัก จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 9กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 4019 อื่นๆ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.87, ส.87.1, ส.87.1.1/4 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อหน่วยสำรองข้อมูลสำหรับประมวลผลฐานข้อมูล จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 8กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 4019 อื่นๆ
องค์การจัดการน้ำเสีย ประกวดราคา รับที่ ส.88, ส.89/4 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองพัสดุและบริการ องค์การจัดการน้ำเสีย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2273 8530-9 ต่อ 106 ก่อสร้าง
สำนักงาน กสทช. ประกวดราคา รับที่ ส.90, ส.91/4 ก.ค.57 จ้างพัฒนาเว็บไซต์สำหรับแอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม, ประกวดราคาจ้างพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 21-29 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน สำนักงาน กสทช. เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2271 0151 ต่อ 425 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดขอนแก่น สอบราคา รับที่ ส.92/4 ก.ค.57 ซื้อระบบ PACS สำหรับงานทันตกรรม จำนวน 1 ระบบ ให้แก่โรงพยาบาลภูเวียง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4329 1320-1 ต่อ 103 อื่นๆ
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประมูล รับที่ ส.93/4 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบ ผลิตประปาผิวดิน ขนาด 100 ลบ./ช.ม.พร้อมก่อสร้างอาคารติดตั้งตู้ควบคุมระบบน้ำดิบหนองรังกา หมู่ที่ 12 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4430 5345 ต่อ 14 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ประกวดราคา รับที่ ส.94/4 ก.ค.57  ซื้อเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (พร้อมติดตั้ง) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าระบบปรับอากาศ ปี 2556 จำนวน 72 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ ห้องการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5532 0097-99 ต่อ 12411 อื่นๆ
เทศบาลตำบลกุดเรือคำ สอบราคา รับที่ ส.95/4 ก.ค.57 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน 5 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โทร.0 4276 4013 ต่อ 108 ก่อสร้าง
จังหวัดพิษณุโลก สอบราคา รับที่ ส.96, ส.96.1/4 ก.ค.57 ซื้อเลนส์แก้วตาเทียม (เลนส์พับได้ชนิดใส) จำนวน 500 ชิ้น เพื่อใช้ในกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5527 0300 ต่อ 29104 อื่นๆ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดราคา รับที่ ส.97/4 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเทคนิคการแพทย์ 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,642 ตารางเมตร ตามแบบของเอกชน จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาล สิชล อำเภอเมือง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักบริหาร โรงพยาบาลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7533 5800-4 ต่อ 172, 175 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | [453] | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.