Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ประกวดราคา รับที่ ส.1115/31 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินสำเร็จรูปริมคลองปากบาง หมู่ที่ 3, 6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7638 5640-4 ก่อสร้าง
จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ ส.1116/31 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 12 รายการ เพื่อให้บริการในการรักษาแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4423 5145 อื่นๆ
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ขายทอดตลาด รับที่ ส.1117/31 ม.ค.57 เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 3 รายการ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร.0 4271 2882 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ประกวดราคา รับที่ ส.1118/31 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถดับเพลิง 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล ไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7634 8201 ต่อ 103 ยานพาหนะ
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.1119, ส.1119.1/31 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม ชนิดชุดส่องภาพไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว พร้อมระบบส่องตรวจหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2207 6071 อื่นๆ
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.1121, ส.1121.1/31 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องรักษาโรคต้อหินมุมเปิดและมุมปิดด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2207 6071 อื่นๆ
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.1122, ส.1122.1/31 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยหนักควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 4 เตียง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2207 6071 อื่นๆ
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ประกวดราคา รับที่ ส.1123-ส.1125/31 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จำนวน 4 สูบ มีกำลังไม่น้อยกว่า 97 แรงม้า, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ (ติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง) จำนวน 1 คัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน AC ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 5 รายการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โทร.0 3751 1349 ยานพาหนะ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ ส.1126/31 ม.ค.57 จ้างผู้บริหารจัดการกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน Software โดยวิธีพิเศษ ขอรับรายละเอียดในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 7133 อื่นๆ
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประมูล รับที่ ส.1127/31 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและทางเดินเท้า ถนนเทศบาล 28/1 ซอย (ตอนที่ 3) ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โทร.0 3725 1648 ต่อ 209 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.1128/31 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประสงค์จะจัดหาและจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230/115 kV สุราษฎร์ธานี สำหรับโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 1 ส่วนสถานีไฟฟ้าแรงสูง ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์–วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ แผนกจ้างงานวิศวกรรมระบบส่ง กองจัดหาต่างประเทศสายงานพัฒนาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2436 0242 ก่อสร้าง
เทศบาลนครอ้อมน้อย ประมูล รับที่ ส.1129/31 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงยกระดับถนน คสล.หมู่บ้านอ้อมน้อย หมู่ที่ 5 ครั้งที่ 2 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0 2420 4011-18 ต่อ 103, 105 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประกวดราคา รับที่ ส.1130/31 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารเตี้ย จำนวน 6 รายการ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ หน่วยงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3931 9111 ต่อ 8533 อื่นๆ
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกวดราคา รับที่ ส.1131/31 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อก้นกรอง Cellulose Acetate ขนาด 120 มม x 24.4 มม. (PD 280 มม.น้ำ) หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 800 ล้านชิ้น ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กองจัดหาต่างประเทศและออกของ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ โรงงานยาสูบ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2229 1818 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช ยกเลิก รับที่ ก.1065/31 ม.ค.57 ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย นศ.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 408-บ้านท่าเสม็ด ตามประกาศเลขที่ 06/2557 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมทางหลวงชนบท ตำบลนาสาร อำเภอกระพ้รอม จังนครศรีธรรมราช โทร.075-378836 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมูล รับที่ ก.1066, ก.1067/31 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสะพานไม้ตลาดริมน้ำคลองแดน วัดคลองแดน หมู่ที่ 1 ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-356252 ต่อ 204 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประมูล รับที่ ก.1071/31 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ประเภทเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 3 ชนิด รวม 10 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนประชาธิปไตย จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-525923 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ก.1072, ก.1072.1/31 ม.ค.57 จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 10 สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายธุรการ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง เขตดุสิต กรงเทพฯ โทร.0-2241-3654 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลนาด่าน ยกเลิก รับที่ ก.1078/31 ม.ค.57 ประกวดราคา
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ประกวดราคา รับที่ ก.1079/31 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2 ขอเลื่อนวันซื้อแบบเป็นตั้งแต่บัดนี้ – 5 กุมภาพันธ์ วันยื่นซองเป็นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสัมคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตป้อมปราบ ศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 0-2619-2001-2
ศาลอุทธรณ์ ขายทอดตลาด รับที่ ก.1080/31 ม.ค.57 พัสดุ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6510b จำนวน 180 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์พกพายี่ห้อ HP Compaq รุ่น NX6325 จำนวน 26 เครื่อง (รวมทั้งหมด 206 เครื่อง) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ขอรับเอกสารได้ในวันและเวลาราชการ ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ศาลอุทธรณ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2541-0179
กรมเจ้าท่า ขายทอดตลาด รับที่ ก.1081/31 ม.ค.57 พัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 7 รายการ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันขายทอดตลาด ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ กองคลัง กรมเจ้าท่า กรุงเทพฯ โทร.0-2234-6424
จังหวัดปทุมธานี สอบราคา รับที่ ก.1082/31 ม.ค.57 ซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 494 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 11 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงนสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ตำบลปบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2581-6454 ต่อ 204,207
เทศบาลนครสกลนคร ประมูล รับที่ ก.1083/31 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดวื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 7 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร.042-716944 ต่อ 1307,1311
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ขายทอดตลาด รับที่ ก.1084/31 ม.ค.57 ครุภัณฑ์เก่าที่ชุดรุดของสวนรุกขชาติถ้ำจอมพล จังหวัดราชบุรี จำนวน 31 รายการ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ที่ทำการสวนรุกขชาติถ้ำจอมพล จังหวัดราชบุรี โทร.0-2561-0777 ต่อ 1452
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ก.1085, ก.1806/31 ม.ค.57 จัดซื้อเครื่องวัดความดันตาอัตโนมัติแบบไม่สัมผัส ชนิดลมเป่า จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประมูล รับที่ ก.1807/31 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. โครงการชุดที่ 3 จำนวน 3 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-206168
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประมูล รับที่ ก.1808/31 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. โครงการชุดที่ 4 (หมู่ที่ 10 บ้านมะค่าพัฒนา ตำบลบ้านโพธิ์) จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-206168
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบราคา รับที่ ก.1089, ก.1090/31 ม.ค.57  ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุ่นหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด , สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-362211 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี ประมูล รับที่ ก.1092/31 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านเหรียง หมู่ที่ 3 ตำบลเทพกระษัทตรี อำเภออถลาง จังหวัดภูเก็ต แก้ไขเพิ่มเติ่มเป็นยื่นซองวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทสบาลตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-311381 ต่อ 20 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี ประมูล รับที่ ก.1093/31 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง เสาไฮเมส ขนาดสูง 20 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 3 จุด ชนิดเสาลายลอนลูกฟูก 9 ลอน แก้ไขเพิ่มเติ่มเป็นยื่นซองวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทสบาลตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-311381 ต่อ 20 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกวดราคา รับที่ ก.1094/31 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างหอพักนิสิต 1 รายการ (สถานีวิจัยเขาหินซ้อน) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 7 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2942-8200-45 ต่อ 4307 ก่อสร้าง
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกวดราคา รับที่ ก.1095/31 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อก้นกรอง Cellulose Acetate ขนาด 120 มม. X 24.4 มม. หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 800 ล้านชิ้น ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –28 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กองจัดหาต่างประเทศและออกของ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ สำนักงานใหญ่ โรงงานยาสูบ แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0-2229-1818 อื่นๆ
จังหวัดอุดรธานี ประกวดราคา รับที่ ก.1096/31 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออาหารสด แห้ง สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลอุดรธานี ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 6 - 20 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยยาบาลอุดรธานี ถนนเพาะนิยม จังหวัดอุดรธานี โทร.042-245555 อาหาร
จังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สอบราคา รับที่ ก.1097/31 ม.ค.57 เช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ พร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ ในราชการของโรงพยาบลสุไหงโก-ลก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โทร.073-615161-5 ต่อ 1488 หรือ 1489 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงจังหวัดขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ก.1098/31 ม.ค.57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการงานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ติดตั้งเครื่องกั้น พร้อมสัญญาณไฟวาบอัตโนมัติ เส้นทางสาย ขก.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 2039-บ้านโนนสง่า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่น กรมทางหลวงชนบท ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-465189 ก่อสร้าง
สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ประกวดราคา รับที่ ก.1100/31 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร ประจำปี 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารพัสดุ สำนักบริหารกลาง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2216-6570 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ก.1101, ก.1101.1/31 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 403 (นาพรุป – บรรจบทางหลวงหมายเลข 401(ปากพูน) ระหว่างทาง กม.18+424 ถึง กม.19+420 LT. เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 8 รายการ) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-341138 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูล รับที่ ก.1102, ก.1102.1/31 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงตลาดชมสินธุ์ (ครั้งที่ 2) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองหัวหินอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-511047 ต่อ 106 ก่อสร้าง
/ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี/ รับที่ ก.1103, ก.1103.1/31 ม.ค.57 ประมูลสอบราคา . อาหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด สอบราคา รับที่ ก.1104/31 ม.ค.57 จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนซอยสุจินันท์ หมู่ 1,4,6 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา , สอบราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนซอยบ้านนางชะม้อย บริเวณโรงอิฐถึงบริเวณที่นายประเสริฐ หมู่ที่ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอ คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา , สอบราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนซอยบ้านนายหมู หมู่ที่ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา , สอบราคา จ้างโครงการลงลูกรังปรับปรุงผิวจราจรถนน ซอยลุงแกะ บริเวณสวนนางราตรีถึงบ้านผู้ช่วยเปี๊ยก หมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา , สอบราคา จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนวงษ์เหรียญทอง บริเวณบ้านนางอารีย์ถึงบ่อกุ้งนางอารีย์ หมู่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา, สอบราคา จ้างโครงการโครงการซ่อมแซมไหล่ทางซอยโคขุน ช่วงบ้านนายหวาน หมู่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด 6 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-502154 ก่อสร้าง
สถาบันโรคทรวงอก สอบราคา รับที่ ก.1105, ก.1106/31 ม.ค.57 ซื้อเครื่อง Tissue Processing จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในกลุ่มงานพญาธิวิทยา สถาบันโรคทรวงอก , สอบราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบเสียงและภาพ พร้อมติดตั้งห้องประชุมอาคาร 8 ชั้น 6 จำนวน 6 รายการ สำหรับใช้ในสถาบันโรคทรวงอก แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 11 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคารพัสดุ สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2547-0913-4 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ ประมูล รับที่ ก.1107/31 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟส่องสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 9-10 จำนวน 55 ต้น ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โทร.036-391266 ต่อ 17 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางพังงา ประกวดราคา รับที่ ช.932-935/30 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 2900 ตอน ทางแยกไปนบปริง – ทับปุด ตอนที่ 2,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 2900 ตอน ทางแยกไปนบปริง – ทับปุด ตอนที่ 3,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 2900 ตอน ทางแยกไปนบปริง – ทับปุด ตอนที่ 1,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0903 ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ บริเวณทางแยก กม.909+717 (สี่แยกนาเหนือ) แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานบำรุงทางพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โทร.076-413985-6 ก่อสร้าง
ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง ประกวดราคา รับที่ ช.936/30 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการจัดหาและขนส่งวัสดุหินคลุกพื้นทาง ปริมาณงาน 8,880 ลูกบาศก์เมตร(หลวม) ในทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1168 (บ้านท่าล้อ) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 1081 (บ้านน้ำยาว) ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054- 243011-13 ต่อ 130 ก่อสร้าง
จังหวัดแพร่ โรงพยาบาลแพร่ ประกวดราคา รับที่ ช.937/30 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.0 มิลลิเมตร จำนวนประมาณ 1,400 ตัว/ปี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กลุ่มอำนวยการ งานพัสดุ โรงพยาบาลแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร.054-533500 ต่อ 1307,1309 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางอุดรธานี ประกวดราคา รับที่ ช.938-939/30 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 216 ตอนควบคุม 0103 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีด้านทิศตะวันออก ด้านซ้ายทาง,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอนควบคุม 0301 ตอน โนนศิลา – กม.86+500 (ต่อเขตแขวงฯ เลยที่ 1) เป็นช่วงๆ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-931603 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลโนนปอแดง ประมูล รับที่ ช.94030 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างลานกีฬาภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย (สนามฟุตซอล จำนวน 1 สนาม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย โทร.042-818168 ต่อ 301 ก่อสร้าง
กรมการบินพลเรือน ประกวดราคา รับที่ ช.941-942/30 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2557,ประกวดราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน ทางวิ่ง – ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน PAPI ระบบไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำ ที่ท่าอากาศยานระนอง จังหวัดระนอง ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ กลุ่มการเงิน สำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ โทร.0-22860482 ก่อสร้าง
สวนสัตว์ดุสิต ประกวดราคา รับที่ ช.943/30 ม.ค.57 จ้างเหมาปรับปรุงส่วนแสดงช้าง จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 7 - 18 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-22812000 ต่อ 137,127 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | [453] | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.