Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประมูล รับที่ ช.391,391.1/19 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุง ภูมิทัศน์ถนนโรจนะ บริเวณหน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา – หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ถนนนเรศวร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-328326 ก่อสร้าง
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประมูล รับที่ ช.392,392.1/19 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ถนนนเรศวร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-328326 ก่อสร้าง
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ช.393-394/19 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องต้มระเหยคลอรีน (Evaporator) ขนาด 200 กก./ชม. หรือ 10,000 ปอนด์/วัน พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทดแทนหมายเลข 5,6,11 และ 12 โรงจ่ายคลอรีน 1,2 จำนวน 4 ชุด,ประกวดราคา ซื้อคลอรีนเหลว จำนวน 8,530 ตัน เพื่อสำรองคลังไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปาของสายงานผลิตและส่งน้ำ แยกซื้อแบบตั้งแต่ 23 - 26 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-25040187 อื่นๆ
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ช.395/19 มิ.ย.57 ซื้ออุปกรณ์ท่อเหล็กเหนียว ขนาดต่างๆ จำนวน 16 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 3 - 16 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-25040187 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สอบราคา รับที่ ช.396/19 มิ.ย.57 ซื้อลิขสิทธิ์สำหรับระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firwall System) จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ กองธุรการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร.034-351082 อื่นๆ
จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสิชล สอบราคา รับที่ ช.397/19 มิ.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน 20 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-335800-4 ต่อ 190 อื่นๆ
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ช.398/19 มิ.ย.57 ซื้อชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกาย จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 16 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประมูล รับที่ ช.399/19 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเกาะอี หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ,สายซอยนายทิวา หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จำนวน 2 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระ จังหวัดพังงา โทร.076-491690 ต่อ 15 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 (อุดรธานี) ประกวดราคา รับที่ ช.400/19 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2557 งานติดตั้งปรับปรุงระบบ SCADA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-323003
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแพร่ ประกวดราคา รับที่ ช.401/19 มิ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย พร.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 101 – แยกทางหลวงหมายเลข 103 อำเภอเมือง,หนองม่วงไข่,สอง จังหวัดแพร่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร.054-649711-12
เทศบาลตำบลเรณูนคร ประกวดราคา รับที่ ช.402/19 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างเสริม ผิวจราจร AC ถนนในเขตเทศบาลตำบลเรณุนคร จำนวน 6 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลเรณูนคร ตำบลโพนทอง จังหวัดนครพนม โทร.042-579239 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางอุดรธานี ประกวดราคา รับที่ ช.403/19 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2313 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าท่ายม และทางหลวงหมายเลข 2316 ตอนควบคุม 0102 ตอนท่ายม – บ้านเหล่า ปริมาณงาน 12,175 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-931603 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ช.404/19 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอนปางอุ๋ง – แม่นาจร ปริมาณงาน 3 แห่ง รายละเอียด 23 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-278829 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประกวดราคา รับที่ ช.405/19 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-711703 ต่อ 142 ยานพาหนะ
กรมทางหลวง แขวงการทางหนองคาย ประกวดราคา รับที่ ช.406/19 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย – ปากสวย ระหว่าง กม.6+446 – กม.7+720 RT ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร.042-422604 ก่อสร้าง
จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ ช.407/19 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ สำหรับกลุ่มงานเภสัชกรรม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-235078 อื่นๆ
จังหวัดพะเยา สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา สอบราคา รับที่ ช.408/19 มิ.ย.57 ซื้อฮอร์โมนสังเคราะห์สำหรับเพิ่มขนาดผลลำไย จำนวน 270 ขวด (ขนาดบรรจุ 50 ซีซี/ขวด) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร.054-887050 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ สอบราคา รับที่ ช.409/19 มิ.ย.57 จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา บ้านหลังเขา หมู่ที่ 3 (ครั้งที่ 2) ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โทร.075-692745 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรธรณี ประกวดราคา รับที่ ช.411,411.1,411.1.1/19 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 125 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ห้องส่วนการพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ โทร.0-26219586-7 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกวดราคา รับที่ ช.412/19 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาต่อเติมอาคารวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25790113 ต่อ 4307-9 ก่อสร้าง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สอบราคา รับที่ ช.413/19 มิ.ย.57 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในอาคารหอพักนักศึกษา 600 คน (อาคารมณี สหัสสานนท์) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-23548241 ก่อสร้าง
สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สอบราคา รับที่ ช.414/19 มิ.ย.57 จ้างทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานธนานุเคราะห์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานธนานุเคราะห์ อาคาร 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0-22817500 ต่อ 122 อื่นๆ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประกวดราคา รับที่ ช.415/19 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารการเงิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0-22823243-7 ต่อ 126,147 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบราคา รับที่ ช.416/19 มิ.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0-24737000 ต่อ 1203-4 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบราคา รับที่ ช.417/19 มิ.ย.57 ซื้อชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาและวัฒนธรรม จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0-24737000 ต่อ 1203-4 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบราคา รับที่ ช.418/19 มิ.ย.57 จ้างทำรางระบายน้ำข้างสนามกีฬา จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0-24737000 ต่อ 1203-4 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบราคา รับที่ ช.419/19 มิ.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องออกกำลังกาย จำนวน 1 ห้อง ขยายระยะเวลาขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0-24737000 ต่อ 1203-4 อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม ประมูล รับที่ ช.420,420.1/19 มิ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-22468542 อื่นๆ
กรมอุตุนิยมวิทยา ประสงค์ รับที่ ช.421/19 มิ.ย.57 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 59 รายการ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารกลาง สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ โทร.0-23935615 อื่นๆ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประสงค์ รับที่ ช.422/19 มิ.ย.57 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 12 เครื่อง ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22658050 ต่อ 5135 อื่นๆ
กรมทรัพยากรธรณี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 1/20 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 125 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 มิถุนายน ติดต่อที่ ห้องส่วนการพัสดุ กรมทรัพยากรธรณี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2621 9586-7 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประสงค์ รับที่ พิเศษ 2/20 มิ.ย.57 จ้างเปลี่ยนพรมปูพื้นบริเวณห้องประชุม, ห้องผู้บริหารฯ และโถงทางเดินอาคารอำนวยการ AOB และอาคารซ่อมบำรุง AMF ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประมูล ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัดสุ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2132 5414 อื่นๆ
เทศบาลเมืองเมืองพล สอบราคา รับที่ พิเศษ 3/20 มิ.ย.57 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและก่อสร้างทางเดินเท้า จำนวน 2 โครงการ (ครั้งที่ 2) แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4341 4091 ต่อ 102, 103 ก่อสร้าง
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ สอบราคา รับที่ พิเศษ 4/20 มิ.ย.57 ซื้อพัดลมพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2376 0062 ต่อ 127 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 5/20 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน ติดต่อที่ หน่วยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4336 3220 ต่อ 11-13 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวง แขวงการทางกาฬสินธุ์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 6/20 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน คำใหญ่-ท่าคันโท ปริมาณงาน 61,740 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 มิถุนายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0 4381 2501 ต่อ 21 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางกาฬสินธุ์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 7/20 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0903 ตอน หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ, ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0202 ตอนสี่แยกสมเด็จ-โรงพยาบาลสมเด็จ ปริมาณงาน 6,330 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 มิถุนายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0 4381 2501 ต่อ 21 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 9/20 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างถนน AC ซอยวิจิตรนุกูล หมู่ที่ 1 (ซอยโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 27 มิถุนายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2923 9883 ต่อ 16 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน ประมูล รับที่ พิเศษ 10/20 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงต่อเติมสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0 3476 4810 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ พิเศษ 11/20 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านท่าด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองลุ – หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 มิถุนายน ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.0 7521 8262 ต่อ 226 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ พิเศษ 12/20 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ สายเกาะยางแดง หมู่ที่ 8–3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 26 มิถุนายน ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.0 7521 8262 ต่อ 226 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางตากที่ 1 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 13/20 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน เข้าเขื่อนภูมิพล ระหว่าง กม.9+700-กม.15+050 ปริมาณงาน 42,800 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 มิถุนายน ติดต่อที่ สำนักงานแขวงการทางตากที่ 1อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร.0 5551 1675 ต่อ 18 ก่อสร้าง
ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 14/20 มิ.ย.57 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนคลัง สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7728 3988 ก่อสร้าง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 15/20 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – วันที่ 15 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ ธ.ก.ส.เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2558 6555 ต่อ 8612 และที่ ธ.ก.ส.สาขา สทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โทร.0 7445 8344 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา ประมูล รับที่ พิเศษ 16/20 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ วางท่อระบายน้ำ ถนนเลียบคลองซอยที่ 8 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 5 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 มิถุนายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2987 0310-2 ต่อ 16 ก่อสร้าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ พิเศษ 17/20 มิ.ย.57 ประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้ออุปกรณ์อ่านสัญญาณจากสเตรนเกจ จำนวน 4 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 20-30 มิถุนายน ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2218 6326-7/ อื่นๆ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 18/20 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 96 เครื่อง จำนวน 5 กลุ่ม (10 รายการ) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 23-27 มิถุนายน ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2218 6326-7/ คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 19/20 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง AC สายแยก ทล.21-บ้านซับยาง อำเภอชัยบาดาล ระยะทาง 770 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 มิถุนายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.0 3641 2660 ก่อสร้าง
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 20/20 มิ.ย.57 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK จำนวน 32 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ชนิด MULTIFUNCTION จำนวน 140 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองการพัสดุ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2285 9195 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประมูล รับที่ ส.421, ส.421.1/20 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิดล้อยาง 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 มิถุนายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3532 8326 ยานพาหนะ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | [453] | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.