Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประกวดราคา รับที่ ส.16/1 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนหินก่อริมคลองบางหวาน 2 ฝั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 18 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7635 6025 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.17, ส.18/1 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัดผ่านกล้องระบบ FULL HD พร้อมเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดในโพรงมดลูก จำนวน 1 ชุด เพื่อไว้ใช้ในโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดรับภาพแผ่นเรียบแบบดิจิตอลชนิดไร้สาย จำนวน 1 ชุด เพื่อไว้ใช้ในโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 3 เมษายน ติดต่อที่ จัดหา 1 ฝ่ายส่งกำลังบำรุง โรงพยาบาลตำรวจ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2207 6071 อื่นๆ
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ประกวดราคา รับที่ ส.19, ส.19.1/1 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 4 เมษายน ติดต่อที่ กองจัดหา สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0 2433 2222 ต่อ 115-117 อื่นๆ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 สอบราคา รับที่ ส.20/1 เม.ย.57 ซื้อโครงการจัดซื้อเรือยนต์พาดหางขนาด ไม่ต่ำกว่า 15 แรงม้า พร้อมหางเรือ จำนวน 3 ลำ (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7535 6134 ต่อ 206 อื่นๆ
เทศบาลเมืองผักไห่ ยกเลิก รับที่ ส.21, ส.21.1/1 เม.ย.57 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถโดยสาร (รถตู้) หลังคาสูง ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน ตามประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3539 2236-9 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประมูล รับที่ ส.22/1 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างหอประชุมโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 9 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร.0 3651 1721 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ประมูล รับที่ ช.1/1 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดับเพลิง) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร.036-650327 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ สอบราคา รับที่ ช.2/1 เม.ย.57 จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาบ้านหลังเขา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โทร.075-692745 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง ประมูล รับที่ ช.3/1 เม.ย.57 แก้ไขด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานยนต์ และขนส่งรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง ถนนวังสะพุง – ภูหลวง จังหวัดเลย โทร.042-810950 ยานพาหนะ
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ ช.4/1 เม.ย.57 เช่าเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติและเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 220 ปอนด์ ระยะเวลาเช่า 12 เดือน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276 อื่นๆ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์ รับที่ ช.5/1 เม.ย.57 ขายทอดตลาดทรัพย์สินใช้แล้วของธนาคาร ในวันที่ 21 เมษายน 2557 ณ อาคารประชานุกูล(บางซื่อ) ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25860769 ต่อ 6511-2 อื่นๆ
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นครศรีธรรมราช) สอบราคา รับที่ ช.6/1 เม.ย.57 จ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.1 ช่อง จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักการคลัง องค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่ (นาบอน) อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-491570-2 ต่อ 122 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ช.7/ 1 เม.ย.57 จ้างโครงการระบบตัวชี้วัดระดับองค์กร เพื่อการวัดและประเมินผลรายบุคคล/หน่วยงาน ซื้อแบบตั้งแต่ 22 - 30 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.02710151 ต่อ 425 อื่นๆ
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคา รับที่ ช.8/1 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ถนนสู้ศึก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-611150 ต่อ 321 ก่อสร้าง
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประสงค์ รับที่ ช.9/1 เม.ย.57 ขายเครื่องกำจัดแมลง เครื่องปรับอากาศ เครื่องมือช่าง คอมพิวเตอร์ ตู้โชว์เค้ก และอื่นๆ จำนวน 88 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2557 ติดต่อที่ สำนักงานขายเชียงใหม่ โทร.053-920915 หรือที่ศูนย์บริการงานจัดซื้อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โทร.0-25453251 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี สอบราคา รับที่ ช.10/1 เม.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ประกอบศูนย์ปฏิบัติการภาษา จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 เมษายน 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-29691530 อื่นๆ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ช.11-13/1 เม.ย.57 จ้างทำชุดไฮโดรโซโคลน จำนวน 1 ชุด ณ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,สอบราคา ซื้อปั้มชนิด Centrifugal จำนวน 1 ชุด,สอบราคา จ้างทำชุดต้นแบบการผลิตเม็ดตัวเร่งปฏิกิริยาผลิตไบโอดีเซลจากเปลือกไข่ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25647100 ต่อ 6521-4,7 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.14,14.1/1 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล สาย สบ.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 2273 – บ้านซับขาม อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225449 ต่อ 102,103 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลศาลายา ประมูล รับที่ ช.15,15.1/1 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ซอยอรุณเมตตา หมู่ที่ 4 ตำบลศาลายา พร้อมป้ายโครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0-28892141 ต่อ 121 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร ประกวดราคา รับที่ ช.16,16.1/1 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชำรุดให้คืนสู่สภาพเดิม สาย สค.2006 (ส.4+100),(ส.6+300) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-442521-2 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน ประกวดราคา รับที่ ช.17/1 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-295100 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ สอบราคา รับที่ ช.18/1 เม.ย.57 จ้างซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านไร่หลวง) หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-379117 ต่อ 131 ก่อสร้าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ ช.19/1 เม.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ KF Fischer จำนวน 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 เมษายน 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-22188258 อื่นๆ
ศาลแขวงสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ ช.20/1 เม.ย.57 จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้งอาคารศาลแขวงสมุทรปราการ ครั้งที่ 4 ซื้อแบบตั้งแต่ 10 – 28 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนคลัง ศาลแขวงสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-27077172 ก่อสร้าง
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี สอบราคา รับที่ ช.21/1 เม.ย.57 จ้างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งภายในและภายนอกทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25773293 อื่นๆ
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประมูล รับที่ ก.1, ก.1.1 , ก.2 , ก.2.1/1 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 4 สาย , ประมูล ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ ประมูล รับที่ ก.3/1 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสวนดอกไม้ 3 หมู่ที่ 1 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โทร.036-391266 ต่อ 17 ก่อสร้าง
กรมธนารักษ์ ขายทอดตลาด รับที่ ก.4/1 เม.ย.57 รถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 1 คัน ในวันที่ 9 เมษายน 2557 ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ ติดต่อที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2270-0457 ยานพาหนะ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี ประกวดราคา รับที่ ก.5/1 เม.ย.57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ จำนวน 13 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-931188 ยานพาหนะ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขายทอดตลาด รับที่ ก.6/1 เม.ย.57 พัสดุชำรุด รวมทั้งสิ้น 75 หน่วย ในวันที่ 9 เมษายน 2557 ขอรับเอกสารได้ทุกวันเวลาราชการ ติดต่อที่ กองคลัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2637-3259 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบราคา รับที่ ก.7/1 เม.ย.57 จ้างทำหลังคาห้องงานพัสดุ จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0-2473-7000 ต่อ 1203-4 ก่อสร้าง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ก.8, ก.8.1, ก.8.1.1/1 เม.ย.57 จัดซื้อระบบป้องกันความปลอดภัยระบบอีเมลล์(Mail Security ) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 เมษายน 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-7019 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ สอบราคา รับที่ ก.9/1 เม.ย.57 จ้างตามโครงการบูรณะผิวจราจรถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน โดยการเคลือบผิวทาง หมู่ที่ 4 บ้านถังแดง ตำบลแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ , สอบราคา จ้างตามโครงการปรับปรุงระบบประปากลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ไทรทอง หมู่ที่ 5 บ้านไร่ไทรทองฯ ตำบลแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-238076 ก่อสร้าง
จังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สอบราคา รับที่ ก.10/1 เม.ย.57 จ้างทำความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 21 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.056-411055 อื่นๆ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สอบราคา รับที่ ก.11/1 เม.ย.57 ซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ครั้งที่ 3) ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3(จังหวัดนครปฐม) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-259241-2 ต่อ 242 ยานพาหนะ
สำนักงานศาลยุติธรรม ยกเลิก รับที่ ก.12, ก.12.1, ก.12.1.1/1 เม.ย.57 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ครั้งที่ 2) ตามประกาศเลขที่ 55/2556 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2513-0664 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลห้วยไคร้ ประมูล รับที่ ก.13/1 เม.ย.57 ให้เช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์เทสบาลตำบลห้วยไคร้ (ครั้งที่ 3)อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โทร.053-763235 บ้าน, ที่ดิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยธยา ประมูล รับที่ ก.14/1 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่อง/ทิศทาง ถนนศูนย์ราชการ-วัดใหญ่ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว้าง 6.50 เมตร ยาว 860 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-796450 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมูล รับที่ ก.15/1 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหน้าพลับพลาที่ประทับรัชกาลที่ 5 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-796450 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางหนองคาย ประกวดราคา รับที่ ก.16/1 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย-น้ำเป ปริมาณงาน 15,808 ตร.ม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร.042-422604 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง ประกวดราคา รับที่ ก.17/1 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถขุดตีนตะขาบ(รถแบคโฮร์) จำนวน 1 คัน ขนาดไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.055-484210 ยานพาหนะ
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.18/1 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัดผ่านกล้องระบบ FULL HD พร้อมเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัด ในโพรงมดลูก จำนวน 1 ชุด เพื่อไว้ใช้ในโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 เมษายน 2557 ติดต่อที่ จัดหา 1 ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2207-6071 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.19/1 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดรับภาพแผ่นเรียบดิจิตอลชนิดไร้สาย จำนวน 1 ชุด เพื่อไว้ใช้ในโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 เมษายน 2557 ติดต่อที่ จัดหา 1 ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2207-6071 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สถาบันโรคทรวงอก สอบราคา รับที่ ก.20/1 เม.ย.57 ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดห้องเดี่ยว พร้อมสายกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร จำนวน 45 ชุด ยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2547 0999 ต่อ 30913-14 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สถาบันโรคทรวงอก สอบราคา รับที่ ก.20/1 เม.ย.57 ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดข้างเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2547 0999 ต่อ 30913-14 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลบางลึก ประมูล รับที่ ก.21/1 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 9 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.077-631078 ต่อ 225 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ประมูล รับที่ ช.1000-1001/28 มี.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2557,สอบราคา ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โทร.038-868821 ต่อ 102 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลกระจัน ประกวดราคา รับที่ ช.1002/28 มี.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-460525 ยานพาหนะ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกวดราคา รับที่ ช.1003/28 มี.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารพัสดุ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21412821 อื่นๆ
สถาบันโรคทรวงอก สอบราคา รับที่ ช.1004/28 มี.ค.57 ซื้อตู้อบเพาะเชื้อแบบใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2-Incubator) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในกลุ่มงานพยาธิวิทยา งานจุลชีววิทยา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25470913-4 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | [453] | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.