Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ประกวดราคา รับที่ ก.924, ก.924.1, ก.924.1.1/27 ธ.ค.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบันทึกแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยที่รอทำลาย จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2306-9899 ต่อ 2242,2292 อื่นๆ
เทศบาลนครนครปฐม ประมูล รับที่ ก.925, ก.925.1, ก.925.1.1.1/27 ธ.ค.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 8 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานคลัง สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนครปฐมชั่วคราว โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) จังหวัดนครปฐม โทร.034-253850-4 ต่อ 13 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองสระบุรี ยกเลิก รับที่ ก.926/27 ธ.ค.56 ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้าง สนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล 3(วัดบ้านอ้อย) ตามประกาศลงวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง เทศบาลเมืองสระบุรี ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม จังหวัดสระบุรี โทร.036-211712 ก่อสร้าง
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสงค์ รับที่ ก.927/27 ธ.ค.56  จ้างออกแบบอาคารโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ (ฝ่ายมัธยม) พร้อมปรับปรุงบริเวณโดยรอบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารบริหาร สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.037-395383-6 อื่นๆ
เทศบาลตำบลหนองแวง ประมูล รับที่ ก.928/27 ธ.ค.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อม-สร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทางรวม 2.265 เมตร ผิวทางจราจรกว้าง 4 เมตร – 6 เมตร ถนนสายห้วยแสง-บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 3,6 ตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โทร.042-981256 ก่อสร้าง
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ก.929/27 ธ.ค.56 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 ชุด ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดชัยภูมิ สอบราคา รับที่ ก.930/27 ธ.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวะเหว จังหวัดชัยภูมิ โทร. 044-897022 ต่อ 317 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคา รับที่ ก.931, ก.932/27 ธ.ค.56 จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 9 รายการ, สอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โทร.044-234738 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลบางแก้ว สอบราคา รับที่ ก.933/27 ธ.ค.56 ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 6 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางแก้ว ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โทร.074-697373 ยานพาหนะ
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ ก.934, ก.935, ก.936, ก.937/27 ธ.ค.56 ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนน้ำเข้าหลอดเลือดพร้อมเข็ม ยาว 10 ซม. จำนวนประมาณ 1,500 ชุด เพื่อใช้ในโรงพยาบาลพระปกเกล้า , สอบราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Cutinova hydro จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลพระปกเกล้า , สอบราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Feeding tube จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลพระปกเกล้า , สอบราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Tegaderm pad จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลพระปกเกล้า แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-324975-84 ต่อ 1630-1636 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ประกวดราคา รับที่ ก.938/27 ธ.ค.56 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อมาตร วัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 7 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทร.038-275818-9 ต่อ 141 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลโชคชัย ยกเลิก รับที่ ก.939, ก.940/27 ธ.ค.56 ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬากลางอำเภอโชคชัย หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย โดยการติดตั้งไฟสาธารณะชนิด LED พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 40 ชุด ติดต้งไฟสาธารณะ LED พร้อมเครื่องรับกระจายเสียงแบบไร้สายใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 3 ชุด ตามประกาศลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 , ยกเลิก ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะสระปทุม หมู่ที่ 2 ตำบลโชคชัย โดยการติดตั้งไฟสาธารณะชนิด LED พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 19 ชุด ติดต้งไฟสาธารณะ LED พร้อมเครื่องรับกระจายเสียงแบบไร้สายใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด ตามประกาศลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย ถนนโชคชัย – ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-491600 ต่อ 3 ก่อสร้าง
อำเภอจุน ยกเลิก รับที่ ก.941/27 ธ.ค.56 ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างหอประชุมอำเภอ ตามแบบ 100/27 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อที่ ที่ทำการปกครองอำเภอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โทร.054-459234 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ก.942/27 ธ.ค.56 ซื้อเครื่องตรวจการได้ยิน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-722072 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ก.943/27 ธ.ค.56 ซื้อตู้ตรวจการได้ยิน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-722072 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ ส.885/26 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบริการและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน เปลี่ยนวันยื่นเอกสารจากวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เป็นวันที่ 3 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.0 7521 8262 ต่อ 226 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างสะพาน ประกวดราคา รับที่ ส.890/27 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยกุดเชียงสา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยกุดจับ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำพอง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามห้วยขะยูง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำปาว อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองตาหลัง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามห้วยขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แยกซื้อเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 6 มกราคม ติดต่อที่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี สำนักก่อสร้างสะพาน เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0 2551 5519 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมูล รับที่ ส.891, ส.892/27 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง AC ถนนสายเอเชีย 41 หมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 1 บ้านนายพร้อม พรหมเกิด ตำบลแสนแก้ว อำเภอนาบอน, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองหรั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 มกราคม ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7535 6253 ต่อ 204 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเกาะยาว สอบราคา รับที่ ส.893, ส.894/27 ธ.ค.56 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำ โรงสูบน้ำประปา, สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ, สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบล เกาะยาว อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โทร.0 7659 7324 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด) ประกวดราคา รับที่ ส.895/27 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2557 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง–แม่สลิดหลวง ตอน 3 ปริมาณงาน 21,000 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 3 มกราคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โทร.0 5553 1284 ต่อ 105 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ประมูล รับที่ ส.896/27 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อจุลินทรีย์ สลายตอซัง-ฟางข้าวจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 มกราคม ติดต่อที่ กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0 5571 1066 ต่อ 401 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ส.897, ส.898/27 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำกิจกรรมบำรุงทางหลวง ปี 2557 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1045 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ – ห้วยหูด ปริมาณงาน 20,346 ตารางเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำกิจกรรมบำรุงทางหลวง ปี 2557 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1047 ตอน วังผาชัน-น้ำปาด ตอน 1 ปริมาณงาน 19,200 ตารางเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 มกราคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0 5542 8085 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สอบราคา รับที่ ส.898/27 ธ.ค.56 จ้างเหมางานก่อสร้างศาลารับรอง และปรับปรุง พื้นที่ทางเดินเท้าบริเวณสวนหย่อม ชั้นล่าง ด้านข้าง อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 มกราคม ติดต่อที่ กองคลัง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0 2248 3834 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ส.899/27 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยการขุดแก้ดินอ่อนและปรับระดับ ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 เซนติเมตร บนทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 40090100 ตอน ต่อทางเทศบาล สุราษฎร์ธานี-ต่อเขตเทศบาลเมืองนาสาร รวมระยะทาง 5.498 กิโลเมตร ปริมาณงาน 54,000 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 มกราคม ติดต่อที่ สำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 2 อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7727 6900 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ส.900-ส.902/27 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2557 รหัสงาน 252000 งานขยายจราจร ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยไผ่-ห้วยช้าง ตอน 2 ปริมาณงาน 10,050 ตารางเมตร, ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี 2557 รหัสงาน 31800 งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1325 ตอนควบคุม 0201 ตอน พญาแมน-ไร่อ้อย ปริมาณงาน 1 แห่ง, ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1325 ตอนควบคุม 0201 ตอน พญาแมน-ไร่อ้อย ปริมาณงาน 1.350 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 มกราคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0 5541 1005 ต่อ 17, 18 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ส.903/27 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการงานอำนวยความปลอดภัย (ติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร) เส้นทางสาย ขก.1065 แยกทางหลวงหมายเลข 2-บ้านโคกกลาง อำเภอเขาสวนกวาง, กระนวน, และเส้นทางสาย ขก.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 2038 – บ้านดอนหัน อำเภอหนองเรือ, ภูเวียง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 มกราคม ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4346 5189 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ส.904/27 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ (ส่งศูนย์), ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ ) (ส่งหน้างาน), ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ (ส่งศูนย์) เพื่อใช้ในงานก่อสร้างขยายความกว้างสะพาน คสล.ในทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่-สังคม แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 มกราคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4337 3398 ก่อสร้าง
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสงค์ รับที่ ส.905/27 ธ.ค.56 ประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้อตู้กำจัดไอสารเคมี จำนวน 1 ตู้ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 มกราคม ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2218 8022 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู ประมูล รับที่ ส.906/27 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา ในเขต อบต.คลองพลู ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จำนวน 4 โครงการซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 มกราคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โทร.0 3821 8127-9 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ประกวดราคา รับที่ ส.907/27 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างลาน กีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางสวรรค์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 มกราคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7732 6244 ก่อสร้าง
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.908-ส.910/27 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 800 ตารางเมตร ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 มกราคม, สอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 15 คน ปีงบประมาณ 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 มกราคม, สอบราคาซื้อโซดาไฟน้ำ 50% ขนาดบรรจุ 1,000 กิโลกรัม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 มกราคม ติดต่อที่ แผนกการเงิน องค์การส่งเสริมกิจการโคมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โทร.0 3634 1014 และที่แผนกบัญชีการเงิน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 8990 1802-9 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมูล รับที่ ส.911/27 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณโรงเรียนวัดธรรมจริยา ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย กว้าง 20 เมตร ยาว 42 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 8 มกราคม ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนศูนย์ราชการ-สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3579 6450 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ส.912, ส.913/27 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอนห้วยกะปิ- ศรีราชา ปริมาณงาน 1 แห่ง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวง 3240 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองปรือ-เขาไม้แก้ว ปริมาณงาน 10 แห่ง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 มกราคม ติดต่อที่ งานพัดสุ สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3838 5778-83 ต่อ 114, 115 ก่อสร้าง
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ส.915/27 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงถนนจากประตูบ้านพักพนักงานถึงสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 มกราคม ติดต่อที่ กองการพัสดุ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 5530 1422 ต่อ 7068 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา ประมูล รับที่ ส.916/27 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 12-14 และซอยสันติสุข หมู่ที่ 4 รวมจำนวน 2 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 มกราคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2987 0310-2 ต่อ 16 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประกวดราคา รับที่ ส.917/27 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการงานตกแต่งอาคารยิมเนเซี่ยม โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 มกราคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7635 6025 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.918-ส.921/27 ธ.ค.56 จัดหาและจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 kV เขายายเที่ยง สำหรับงานระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ Control and Protection Equipment สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 กุมภาพันธ์, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ Control and Protection Equipment สำหรับโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 2 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 กุมภาพันธ์, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ Current Transformer and Coupling Capactior Voltage Transformer สำหรับโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลัก เพื่อรองรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตเอกชนรายเล็กระบบ Cogeneration ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าปี 2553 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ แผนกจ้างงานวิศวกรรมระบบส่ง กองจัดหาต่างประเทศสายงานพัฒนาระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2436 0241 ก่อสร้าง
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประกวดราคา รับที่ ส.922/27 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างสำรวจ ข้อมูลและจัดทำรายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ปี 2556 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 มกราคม ติดต่อที่ กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2202 4208 อื่นๆ
จังหวัดกาญจนบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.923/27 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยชั้นเดียว และถนน คสล. จำนวน 2 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 มกราคม ติดต่อที่ กลุ่มบริหาร งานทั่วไป สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.0 3462 2982-3 ก่อสร้าง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี สอบราคา รับที่ ส.924/27 ธ.ค.56 ซื้อเครื่องวิเคราะห์ หาโปรตีน หรือไนโตรเจน จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 มกราคม ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4531 2230-3 ต่อ 102 อื่นๆ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ส.925/27 ธ.ค.56 ซื้อตู้แช่เย็น 4°C จำนวน 10 ชุด (ครั้งที่ 2) และตู้แช่เย็น -20°C ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 13 คิว จำนวน 10 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 มกราคม ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4374 2823 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก ประมูล รับที่ ส.926/27 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังขอนจิก (เส้นรอบบ้านวังขอนจิก) หมู่ที่ 2 บ้านหนองหญ้าม้า (เส้นรอบบ้านหนองหญ้าม้า) หมู่ที่ 3 บ้านหนองเหล็ก (เส้นรอบบ้านหนองเหล็ก) หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 17 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 มกราคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4372 4005 ก่อสร้าง
เทศบาลนครตรัง ประมูล รับที่ ส.927/27 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นภายในสวนสาธารณะ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 มกราคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.0 7521 0782 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ ประกวดราคา รับที่ ส.928/27 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทอนไสหนุน หมู่ที่ 13 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 มกราคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โทร.0 7461 8535 ก่อสร้าง
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.929/27 ธ.ค.56 ซื้อน้ำมันชะล้าง ขนาดบรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 200 ถัง ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กองการจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และบริหารสัญญา การรถไฟแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2220 4669 ยานพาหนะ
จังหวัดชลบุรี สอบราคา รับที่ ส.930/27 ธ.ค.56 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับใช้ในสถานที่ราชการ ณ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 อำเภอสัตหีบ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 46 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 มกราคม ติดต่อที่ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.0 3824 5107 ต่อ 401 อื่นๆ
สถาบันโรคทรวงอก สอบราคา รับที่ ส.931/27 ธ.ค.56 ซื้อบอลลูนถ่างลิ้นหัวใจ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 มกราคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2580 3423 ต่อ 1201-2 อื่นๆ
จังหวัดนครสวรรค์ สอบราคา รับที่ ส.932/27 ธ.ค.56 จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องสารบบ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมแสง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 มกราคม ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5625 6154 ก่อสร้าง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประมูล รับที่ ส.933/27 ธ.ค.56  จำหน่ายไม้ยางพาราของสวนป่าห้วยแร้ง จังหวัดตราด รวม 2 พื้นที่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 มกราคม ติดต่อที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0 2282 3243 ต่อ 233-235, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.0383112078 และที่สำนักงานสวนป่าห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.0812944323 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง สอบราคา รับที่ ส.934/27 ธ.ค.56 จ้างซ่อมสะพานไม้ภายในหมู่บ้านจันทร์เกษม ช่วงติดทะเล หมู่ที่ 6 ตำบลสองคลอง, สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองลาดกระจูดฝั่งใต้ หมู่ที่ 4, สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานไม้แยกเข้าซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลสองคลอง, สอบราคาจ้างก่อสร้าง เรียงหินใหญ่ตามแนวปากท่อแนวถนนเลียบคลองพระยาวิสูตร หมู่ที่ 5 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 มกราคม ติดต่อที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3809 0092 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | [453] | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.