Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ช.413-414/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องล้างและฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง,ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดวิเคราะห์เซลล์มีชีวิตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2557 ติดต่อที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-945296 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ช.415/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 23 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ และยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-945280-1 อื่นๆ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประกวดราคา รับที่ ช.416/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ถนนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.045-620211-4 ต่อ 135 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางลำปางที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ช.417/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1201 ตอน สามัคคี – บ้านหวด รายละเอียด 10 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางลำปางที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำนักงานบำรุงทางลำปางที่ 2 โทร.054-231125 ต่อ 14 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคา รับที่ ช.418/12 เม.ย.57 เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 เมษายน 2557 ติดต่อที่ หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.074-451161-4 หรือหน่วยประสานงานกรุงเทพฯ โทร.0-23545558-60 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลแม่คำ ประมูล รับที่ ช.419/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร.053-779388 ต่อ 6 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1(ชลบุรี) สอบราคา รับที่ ช.420-421/12 เม.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 18 - 28 เมษายน 2557,ประกวดราคา จ้างเหมางานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาตราด ซื้อแบบตั้งแต่ 18 – 24 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทร.038-275818-9 ต่อ 141 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ประมูล รับที่ ช.422/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงถนนลาดยาง AC ทางเข้าวัดต้นตาล หมู่ที่ 8,9,11 ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร038-552550 ก่อสร้าง
จังหวัดแพร่ โรงพยาบาลแพร่ ประกวดราคา รับที่ ช.423/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการและเช่าเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร.054-533500 ต่อ 1307,1309 อื่นๆ
กรมช่างโยธาทหารเรือ ประกวดราคา รับที่ ช.424,424.1/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการและที่พักเวรยาม พร้อมห้องน้ำ – ส้วม กองคลังพัสดุ ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ จังหวัดชลบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ แผนกการเงิน กรมช่างโยธาทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.0-24655362 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ ช.425,425.1-426,426.1,426.1.1/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน – ถนนสายตำบลบ้านนา – ตำบลบ้าหวี – ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2557,ประมูล จ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายไสเดือย – ควนม่วง (ช่วง 3) หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง – หมู่ที่ 11,9 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.075-218262 ต่อ 226 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ปทุมธานี) สอบราคา รับที่ ช.427,427.1,427.1.1/12 เม.ย.57 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 185 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปท.ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25290674-7 ต่อ 385,316 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10(นครสวรรค์) ประกวดราคา รับที่ ช.428,428.1 – 230,430.1/12 เม.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อสำหรับ DMA กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์,ประกวดราคา จ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อสำหรับ DMA กปภ.สาขาชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท,ประกวดราคา จ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อสำหรับ DMA กปภ.สาขาแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056255814-5 ต่อ 703-704 ก่อสร้าง
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประมูล รับที่ ช.431,431.1,431.1.1/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ถนนนเรศวร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-328326 ยานพาหนะ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประมูล รับที่ ช.432,432.1/12 เม.ย.57 ประสงค์ จะดำเนินการขายรถยนต์ ที่ใช้แล้ว จำนวน 15 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2557 ประมูลด้วยวาจาในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ หมวดครุภัณฑ์ แผนกพัสดุ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.054-252/58 ยานพาหนะ
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ช.433,433.1-434,434.1/12 เม.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ,ประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตา จำนวน 1 เครื่อง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 เมษายน 2557 ติดต่อที่ จัดหา 1 ฝ่ายส่งกำลังบำรุง โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-22076071 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา ประกวดราคา รับที่ ช.435,435.1/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทาง สาย พง.5007 บ้านกระโสม – บ้านบางทอง ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โทร.076-460603-5 ก่อสร้าง
สำนักงานศาลยุติธรรม ยกเลิก รับที่ ช.436,436.1,436.1.1/12 เม.ย.57 ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุง อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (แจ้งวัฒนะ) จำนน 16 ห้อง ตามประกาศลงวันที่ 7 มกราคม 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25130664 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประกวดราคา รับที่ ช.437,437.1/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองบางเรือหัก หมู่ที่ 7,8 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-715719 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ประมูล รับที่ ช.438,438.1/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงถนนลาดยาง AC ทางเข้าวัดต้นตาล หมู่ที่ 8,9,11 ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 เมษายน 2557 ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-552550 ก่อสร้าง
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ช.439,439.1/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตเครื่องแบบสนาม จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2557 ติดต่อที่ แผนกควบคุมการจัดหา กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25801185 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี) ประกวดราคา รับที่ ช.440,440.1-441,441.1/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย รน.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านน้ำทุ่น ป้องกันการกัดเซาะ จำนวน 1 แห่ง,ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย รน.1007 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านวัดควน ป้องกันการกัดเซาะ จำนวน 1 แห่ง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี) กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-405294 ต่อ 102 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร ประกวดราคา รับที่ ช.442,442.1/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.41 – บ้านช่องบอน ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.077-642943 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ ประมูล รับที่ ช.443,443.1/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างถนนลาดยางภายในตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 6 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-741811 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ ประมูล รับที่ ช.444,444.1/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน หมู่ 1,หมู่ 2,หมู่ 3,หมู่ 5,หมู่ 7 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน 5 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ถึง 25 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โทร.054-242035 ต่อ 12 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลวัดประดู่ ประมูล รับที่ ช.445,445.1/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รอบหมู่บ้านเวียงประสาน หมู่ที่ 9,ประมูล จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนร่วมสุข (ควนทัง – ห้วยน้ำแดง) หมู่ที่ 6,ประมูล จ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียงคลองใหม่ หมู่ที่ 5,ประมูล จ้างปรับปรุงศาลาชุมชนเวียงประสาน หมู่ที่ 9,ประมูลจ้างขุดลอกทางน้ำสาธารณะประโยชน์บริเวณหมู่บ้านกรีนวิลล์ ปรับภูมิทัศน์พร้อมทำฝายน้ำล้น (ชุมชนรถจิ๊ป – กรีนวิลล์) หมู่ที่ 3,ประมูล จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารพัสดุ หมู่ที่ 1,ประมูล จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายอุดมวิริยากร หมู่ที่ 3-4 พร้อมป้ายโครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-200855 ต่อ 507 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประมูล รับที่ ช.446,446.1/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง AC ซอย 20 พร้อมซอยแยกเชื่อมซอย 21 และซอย 21,ซอย 22 พร้อมซอยแยกเชื่อมซอย 22 – ซอยพนาสุข และซอยพนาสุข,ซอย 23,ซอย 24 ซอยรุ่งเรืองพร้อมซอยแยก ซอย 1 (แยกขวามือ) ถนนสงขลา – นาทวี ซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา,ประมูล จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยประสานใจ – ประสานมิตร ซอย 5 ซอย 6 หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา,ประมูล จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง AC ซอยสาธารณประโยชน์ (ตรงข้ามทางขึ้นหัวนายแรง) และซอยแยก หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.074-337606 ต่อ 109 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกวดราคา รับที่ ช.447,447.1/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร 6 ล้อ (รถบัสพัดลม ครั้งที่ 2) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-673735-7 ยานพาหนะ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.448,448.1,448.1.1/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สายทาง ปจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 319 – บ้านหนองกันเกรา อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ถนนปราจีนตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-452035 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.449,449.1,449.1.1/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตะกาดเง้า ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โทร.039-319960 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.450,450.1,450.1.1/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านขนุน – บ้านตะบกเตี้ย ตำบลวังแซ้ม เชื่อมตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โทร.039-319960 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ ประกวดราคา รับที่ ช.451,451.1/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-508148 ยานพาหนะ
จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.452,452.1,452.1.1,452.1.1.1/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Norepinephrine Bitartrate 4 mg Injection จำนวน 15,500 Amp ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-931504 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ช.453,453.1,453.1.1/12 เม.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-26642051 ต่อ 15057,15627 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ ช.454,454.1,454.1.1-456, 456.1,456.1.1/12 เม.ย.57 จ้างดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร BP for Funds การเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจ พิชิตเงินทุน ครั้งที่ 3 โดยวิธีพิเศษ ยื่นซอง 25 เมษายน 2557,ประสงค์ จ้างทำระบบพัฒนาทักษะการการเขียนโปรแกรมสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยใช้ซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือ โดยเปรียบเทียบราคา ยื่นซอง 28 เมษายน 2557,ประสงค์ จัดจ้างจัดกิจกรรมสัญจรพบหน่วยงาน/องค์กรต่างประเทศที่อยู่ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (International Roadshow) เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการเชิญเข้าร่วมงาน Software Expo Asia 2014 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอทราบรายละเอียด 24 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21417133 อื่นๆ
กรมบังคับคดี ประกวดราคา รับที่ ส.405/17 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 20 x 40 เมตร ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4524 4253-4 ก่อสร้าง
จังหวัดระยอง สอบราคา รับที่ ส.406/17 เม.ย.57 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลระยอง สาขาเนินพระ จำนวน 1 รายการ กำหนดระยะเวลา 12 เดือน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3861 2276 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกวดราคา รับที่ ส.411, ส.411.1/17 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงศูนย์วิจัยคลินิก (Clinical Research Center) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7567 3732-3 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2299 0930 อื่นๆ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ประกวดราคา รับที่ ส.412/17 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เขาพลายดำ ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7535 6134 ต่อ 206 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ สอบราคา รับที่ ส.413/17 เม.ย.57 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สอบราคาจ้างโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 เมษายน ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3537 7099 ก่อสร้าง
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา รับที่ ส.414, ส.414.1/17 เม.ย.57 เชิญชวนทั่วไปซื้อชุด การทดลองวัดอายุอนุภาคมิวออน จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2218 7549 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.415/17 เม.ย.57 ซื้ออุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกลของ สำนักงาน กสทช. ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤษภาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2271 0151 ต่อ 424 อื่นๆ
จังหวัดพิษณุโลก สอบราคา รับที่ ส.417/17 เม.ย.57 ซื้อชุดไฟส่องสวมศีรษะใช้ในการผ่าตัด ของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5527 0300 ต่อ 29104 อื่นๆ
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ส.418/17 เม.ย.57 จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำราเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 25 รายวิชา จำนวน 25 รายวิชา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4375 4571 อื่นๆ
ฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.419, ส.420/17 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องกลึงล้อ High Performance CNC Portal Wheel Lathe จำนวน 1 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 21-25 เมษายน, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ Solid Disc Wheel for GEA Locomotive Drg.266 T. จำนวน 240 ล้อ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน ติดต่อที่ งานจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กองการจัดหา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2220 4669 ยานพาหนะ
กรมสุขภาพจิต ขายทอดตลาด รับที่ ส.421, ส.421.1, ส.421.1.1/17 เม.ย.57 อาคารพร้อมรื้อถอน (ตึกผู้ป่วยใน 4 ชั้น) จำนวน 1 หลัง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0 2248 8900 ต่อ 70435-7 ก่อสร้าง
จังหวัดนราธิวาส ประกวดราคา รับที่ ส.422, ส.422.1/17 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก บ้านตันหยงมะลิ ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก ความยาว 500 เมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน ความยาว 500 เมตร (จุดที่ 1), ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน ความยาว 900 เมตร (จุดที่ 2) แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 เมษายน ติดต่อที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร.0 7351 5079 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลพญาขัน ประมูล รับที่ ส.423/17 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 1 ก่อสร้าง คูระบายน้ำ สายบริเวณหน้าวัดเขาแดงออก หมู่ที่ 5 ตำบลพญาขัน อำเภอเมือง, โครงการที่ 2 ก่อสร้างคูระบายน้ำ สายเหมืองกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลพญาขัน อำเภอเมือง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพญาขัน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร.0 7467 0755 ก่อสร้าง
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกวดราคา รับที่ ส.424/17 เม.ย.57 จ้างพัฒนา ระบบ Mail Server ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 28-30 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนจัดซื้อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2298 3290 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ประมูล รับที่ ส.425/17 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ภายในเขตพื้นที่ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 7 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4414 3042-3 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | [453] | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.