Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
เทศบาลตำบลท่าผา สอบราคา รับที่ ช.1226/14 พ.ย.57 จ้างเหมาจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าผา ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2557 – 9 ตุลาคม 2558 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-828435 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ประมูล รับที่ ช.1225/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านสบเปา หมู่ที่ 20,จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทุ่งเจ้า หมู่ที่ 4 จำนวน 2 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โทร.053-788000 ต่อ 12 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ ประมูล รับที่ ช.1224/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบสถ.ศพด.3 จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โทร045-826001 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประมูล รับที่ ช.1223/14 พ.ย.57 จ้างปรับปรุงขยายผิวจราจรสายทางหลวงหมายเลข 2445 ตอนบุรีรัมย์ – แสลงโทน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-602218 ต่อ 2512อกทั้งหมด
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน สอบราคา รับที่ ช.1222/14 พ.ย.57 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาบ้านกอตง หมู่ที่ 1,สอบราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านช้างตาย หมู่ที่ 3 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2557 – 9 ตุลาคม 2558 แยกแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โทร.075-602096 อาหาร
เทศบาลตำบลเขาชัยสน ประกวดราคา รับที่ ช.1221/14 พ.ย.57 ด้วยระบบ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน แบบ สน.ศท.อนุบาล 8(ปรับปรุง) 2545 จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โทร.074-691181 ต่อ 12 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ประมูล รับที่ ช.1220/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงท่าลาด แบบ สถ.ศพด.3 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-656436 ต่อ 16 ก่อสร้าง
จังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลท่าวุ้ง สอบราคา รับที่ ช.1219/14 พ.ย.57 ซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โทร.036-622130 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร สอบราคา รับที่ ช.1218/14 พ.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องวัดไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทร.074-484342 อื่นๆ
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา สอบราคา รับที่ ช.1217/14 พ.ย.57 จ้างปรับปรุงอาคาร จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-981214 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลทะเลน้อย ประมูล รับที่ ช.1215-1216/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาแม่อุบล – โคกศักดิ์ หมู่ที่ 5 บ้านปลายตรอก ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โทร.074-685232 ก่อสร้าง
จังหวัดเพชรบุรี ที่ว่าการอำเภอชะอำ ประกวดราคา รับที่ ช.1214/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซอยราษฎร์พลี 2 (หน้าโรงเรียนแก่นจันทร์) ก่อรางถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,316 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี ที่ทำการอำเภอชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.032-472502 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคา รับที่ ช.1213/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างกิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย กจ.4065 แยกทางหลวงหมายเลข 3443 – บ้านบ่อทอง อำเภอเลาขวัญ,ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 แห่ง,ประกวดราคา จ้างปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย สาย สพ.4061 แยกทางหลวงหมายเลข 3358 – บ้านบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง,ประกวดราคา จ้างงานปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สพ.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 333 – บ้านโคกพระ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 14(สุพรรณบุรี) อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-550553 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคา รับที่ ช.1212/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างกิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย กจ.4065 แยกทางหลวงหมายเลข 3443 – บ้านบ่อทอง อำเภอเลาขวัญ,ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 แห่ง,ประกวดราคา จ้างปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย สาย สพ.4061 แยกทางหลวงหมายเลข 3358 – บ้านบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง,ประกวดราคา จ้างงานปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สพ.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 333 – บ้านโคกพระ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 14(สุพรรณบุรี) อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-550553 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางแพร่ ประกวดราคา รับที่ ช.1210-1211/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ – แยกแม่แขม เป็นช่วงๆ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร.054-511574 ต่อ 21 ก่อสร้าง
กรมสรรพากร ประกวดราคา รับที่ ช.1208-1209/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีผู้เสียภาษีรายตัว (Taxpayer Account) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ การคลังและรายได้ กรมสรรพากร เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22728325 อื่นๆ
เทศบาลตำบลนาท่อม ประมูล รับที่ ช.1206-1207/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.3 ขนาด 81 – 100 คน แบบตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร.074-604260 ต่อ 13 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคา รับที่ ช.1204-1205/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก ถนนสาย ปท.3009 แยก ทล.305 – บ้านปากคลองหกวา อำเภอธัญบุรี,ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0-25515361 ก่อสร้าง
กรมการแพทย์ โรงพยาบาลเลิดสิน ประกวดราคา รับที่ ช.1201-1202-1203/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2562 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.0-23539800-1 ต่อ 3004,3010 ยานพาหนะ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกวดราคา รับที่ ช.1199 -1200/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสระน้ำพระตำหนักและคลองร่มไทร ในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยาว 585 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0-22813051 ก่อสร้าง
กรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางคลองเปรม ประกวดราคา รับที่ ช1196-1197-1198./14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ขนส่งบุคคลความมั่นคงสูง ขนาด 10 คัน จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ ส่วนบริหารทั่วไป เรือนจำกลางคลองเปรม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25915517 ก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ประกวดราคา รับที่ ช.1194-1195/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-577797 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.1191-1192-1193/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โทร.039-319960 ก่อสร้าง
จังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ประกวดราคา รับที่ ช.1190/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุการแพทย์รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ พร้อม cartridge จำนวน 700 ชิ้น ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โทร.036-621537 ต่อ 5010 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ช.1189/14 พ.ย.57 จ้างพิมพ์หนังสือเสริมประสบการณ์รามเกียรติ์ “จิตกรรมรามเกียรติ์” จำนวน 500 เล่ม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-26621442-3 ต่อ 1300 อื่นๆ
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกวดราคา รับที่ ช.1188/14 พ.ย.57 จ้างทำกระดาษพันก้นกรองสีเหลือง พิมพ์ลายคอร์ก ขนาด 54 มม.x2,000 ม. พิมพ์ตรากรองทิพย์ ชนิดเจาะรู จำนวน 27,540 ม้วน ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ถึง 26 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองจัดหาต่างประเทศและออกของ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ โรงงานยาสูบ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0-22291818 อื่นๆ
จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ประกวดราคา รับที่ ช.1187/14 พ.ย.57 ซื้อเวชภัณฑ์ ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดประมาณ จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-615002 ต่อ 2084 อื่นๆ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประสงค์ รับที่ ช.118614 พ.ย.57 ให้เช่าที่ดิน พื้นที่ประมาณ 10,337.50 ตารางเมตร ที่ระหว่างสถานีอุดรธานี – นาทา อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริการทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร0-22204052 บ้าน, ที่ดิน
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ช.1185/14 พ.ย.57 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. บริเวณลานวางตู้สินค้า รส.7ณ ท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ซื้อแบบตั้งแต่ 3 – 15 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกพัสดุ ฝ่ายการช่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0-22693606 ก่อสร้าง
กรมประชาสัมพันธ์ สอบราคา รับที่ ช.1184/14 พ.ย.57 จ้างพิมพ์หนังสือนามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย ประจำปี 2558 – 2559 จำนวน 7,000 เล่ม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-26182323 ต่อ 1406-1409 อื่นๆ
เทศบาลตำบลกะเปอร์ ประกวดราคา รับที่ ช.1182/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านกงษีนารายณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โทร.077-897015 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประมูล รับที่ ช.1181/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลาดยาว – บ้านวังยาว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-803567 ต่อ 405 ก่อสร้าง
จังหวัดนครปฐม สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ประสงค์ รับที่ ช.1180/14 พ.ย.57 ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถยนต์ MITSUBISHI แบบ L200 จำนวน 1 คัน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ถนนมาลัยแมน จังหวัดนครปฐม โทร.034-261011-13 ต่อ 20 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ประมูล รับที่ ช.1179/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านรามราช หมู่ที่ 14 จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โทร.042-551029 ก่อสร้าง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สอบราคา รับที่ ช.1177-1178/14 พ.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารและยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557,สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารและยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-21049099 ต่อ 1230-1 อื่นๆ
จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม สอบราคา รับที่ ช.1176/14 พ.ย.57 จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามสู่อาเซียนภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ประจำ 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-714881 อื่นๆ
จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประกวดราคา รับที่ ช.1175/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย แบบเลขที่ 9701 โรงพยาบาลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-836826-9 ต่อ 122,123 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคา รับที่ ช.1174/14 พ.ย.57 จ้างปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคารปฏิบัติการ 4(S4) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-916045,50 สำนักงานมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0-26790038-9 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลอุโลกสี่หมื่น ประกวดราคา รับที่ ช.1173/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านดอนตาลเสี้ยน,แจงงาม,หนองพงษ์ หมู่ที่ 5 ตำบลอุโลกสี่หมื่น ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-693298 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลปราสาททอง ประกวดราคา รับที่ ช.1172/14 พ.ย.57 แก้ไขด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างลานกีฬา มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดเสนอราคาในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-262820 ก่อสร้าง
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประมูล รับที่ ช.1171/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อและติดตั้ง Dishwasher Machine จำนวน 1 เครื่อง สำหรับการใช้งาของแผนกห้องอาหารพนักงาน (cc-s) ที่แคนทีน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ,ประมูล ซื้อและติดตั้ง Dishwasher Machine จำนวน 1 เครื่อง สำหรับการใช้งานที่ภัตตาคารการบินไทย สาขาเชียงใหม่ (cnxcc) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ แยกซื้อแบบในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ หน่วยงานจัดหาพัสดุทั่วไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-21372380-3 อื่นๆ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกวดราคา รับที่ ช.1170/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำบูธ แบบ 1 ช่อง และแบบ 3 ช่อง พร้อมปรับปรุงสถานที่สำหรับสาขา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ (อาคารบางเขน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25586555 ต่อ 8611 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา ประมูล รับที่ ช.1169/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสะพานเหล็ก ข้ามคลองซอยที่ 8,บริเวณวัดสมุหราษฎร์บำรุง,ข้ามคลองซอยที่ 6 และก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองซอยที่ 7 จำนวน 4 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร.0-29870310 ต่อ 16 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม ประกวดราคา รับที่ ช.1166-1168/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย สส 4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3093 – บ้านปากน้ำ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม,ประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย สส.5006 แยกทางหลวงชนบท สส.6002 – ดำเนินสะดวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม,ประกวดราคา จ้างเหมากิจกรรมซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย สส.5008 แยกทางหลวงชนบท สส.3010 – บ้านนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-756590 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางระนอง ประกวดราคา รับที่ ช.1164-1165/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหงาว – อ่าวเคย เป็นแห่งๆ,ประกวดราคา จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี – หงาว แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โทร.077-811072 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ช.1161-1163/14 พ.ย.57 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและหลอดไฟสำรอง บนทางหลวงหมายเลข 4248 ตอนควบคุม 42480100 ตอน ท่าเรือใต้ – เขาหัวควาย,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและหลอดไฟสำรอง บนทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง – เขาหัวช้าง,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและหลอดไฟสำรอง บนทางหลวงหมายเลข 4142 ตอนควบคุม 41420100 ตอน บ้านใน – บ้านโฉ แยกซื้อแบบตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 2 อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-276900 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวล ประกวดราคา รับที่ ช.1160/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก (แบบของกรมทรัพยากรน้ำ) บ้านหนองบะ หมู่,ประมูล จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 100 คน แบบไม่ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง 3 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-731090 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางตากที่ 2(แม่สอด) ประกวดราคา รับที่ ช.1158-1159/14 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหลวง – เปิ่งเคลิ่ง,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง – แม่เงา ตอน 2 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โทร.055-531284 ต่อ 105 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช สอบราคา รับที่ ช.1157/14 พ.ย.57 จ้างเหมาฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล สาย นศ.3053 แยกทางหลวงหมายเลข 408 – เขตเทศบาลระโนด อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช,สอบราคา จ้างเหมาฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล สาย นศ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 4015 – บ้านสวนอาย อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช,สอบราคา จ้างเหมาซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทฯ ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย นศ.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 408 – บ้านสระโพธิ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ,เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-378836 ต่อ 104 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง ประกวดราคา รับที่ ช.1155-1156/14 พ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเสริมผิวลาดยาง AC สาย ลป.2027 แยกทางหลวงหมายเลข 11 – บ้านไหล่หิน อำเภอห้างฉัตร,เกาะคา จังหวัดลำปาง,ประกวดราคา จ้างฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล สาย ลป.2017 แยกทางหลวงหมายเลข 11 – ดอยขุนตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร.054-218848 ต่อ 101-103 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [41] | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.