Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมทางหลวง แขวงการทางสุราษฎร์ธานี ประกวดราคา รับที่ ก.240/10 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบุรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4349 ตอนควบคุม 43490200 ตอน เขาดิน – บางบ่อ รวมระยะทาง 2.375 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสุราษฎร์ธานี กรมทางหลวง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-311217 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ก.239/10 ก.ค. 57  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน 5 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 21 – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลวัดเกด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-241018 ต่อ 11410 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลเมืองพะเยา ประกวดราคา รับที่ ก.238/10 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอบแบบเทท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร.054-484310 ยานพาหนะ
จังหวัดขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ก.237/10 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น รายการชุดเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องสอดใส่แร่พลังงานสูง จำนวน 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-241463 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา ประมูล รับที่ ก.236/10 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 และ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-234734 ต่อ 1416 ก่อสร้าง
เทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคา รับที่ ก.235/10 ก.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้, เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ) จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-234738 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.234/10 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณ NE LOW WALL พื้นที่ด้านเหนือ จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกจัดหา กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.054-254399 หรือ แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนา สำนักงานใหญ่ กฟผ. เชิงสะพาน พระราม 7 จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2436-7323 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคา รับที่ ก.233/10 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการ นวัตกรรมสร้างสรรค์การเกษตรครบวงจร วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-278813 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ประกวดราคา รับที่ ก.232/10 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ พัสดุรอง ปี 2557 ประเภทอุปกรณ์ยึดโยง จำนวน 7 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 22 – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โทร.073-266838 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก ประมูล รับที่ ก.231/10 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสนงค์ บริเวณที่สาธารณะประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคุยประดู่ ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-741858 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประกวดราคา รับที่ ก.230/10 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์เตาเผาขยะปลอดมลพิษ จำนวน 3 เตา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โทร.039-418498-9 ต่อ 24 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมธนารักษ์ สอบราคา รับที่ ก.229/10 ก.ค. 57 จ้างเหมาตัดเย็บชุดปฏิบัติงานสำนักบริหารเงินตรา ประจำปีงบประมาณ 2557 รวม 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - 28 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2270-1760 อื่นๆ
กรมธนารักษ์ ขายทอดตลาด รับที่ ก.228/10 ก.ค. 57 โทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ใช้ราชการ ยี่ห้อ iPhone 4s จำนวน 10 เครื่อง ในวันที่ 18 กรกฎาคม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ติดต่อที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2270-0457 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขายทอดตลาด รับที่ ก.227/10 ก.ค. 57 ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 881 รายการ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-207375 ต่อ 1603,1612 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลดงหลวง ประมูล รับที่ ก.226/10 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ก.224, ก.225/10 ก.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายเสียงสัญญาณไร้สาย จำนวน 35 ตัว พร้อมติดตั้งให้บริการและบริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สายถายในหอพัก เขตพื้นที่ตั้งขามเรียง กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , สอบราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ (ครั้งที่ 2) แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-754044 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง สอบราคา รับที่ ก.223/10 ก.ค. 57 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้งานสาธารณะ จำนวน 66 รายการ โครงการสำนักการระบายน้ำ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุเงินผลพลอยได้ ฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2904-7367 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลเมืองเมืองพล ประมูล รับที่ ก.221/10 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมถนนพลรัตน์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โทร.043-414091 ต่อ 102-103 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอบราคา รับที่ ก.220/10 ก.ค. 57 จ้างงานปรับปรุงสำนักงาน อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 22 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-2310-8523 ก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ยกเลิก รับที่ ก.219/10 ก.ค. 57 สอบราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามประกาศลงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2546-7185-6 ต่อ 133 ก่อสร้าง
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกวดราคา รับที่ ก.218/10 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงและทำบ่อพักน้ำยางและอุปกรณ์พร้อมต่อท่อน้ำยาง และโรงเรือนสามารถบรรจุน้ำยางสดได้ 200 ตัน จำนวน 3 บ่อ (ครั้งที่ 2) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักการคลัง องค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่ (นาบอน) ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-491570-2 ต่อ 122 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคา รับที่ ก.217/10 ก.ค. 57 จ้างปรับปรุงห้องวัสดุศาสตร์ ห้อง 106,107 อาคาร S4 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-916044-5 , สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0-2679-0038-9 ก่อสร้าง
สำนักงานธนานุเคราะห์ สอบราคา รับที่ ก.216/10 ก.ค. 57 จ้างทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2558-2562 ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 16 – 24 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โทร.0-2281-7500 ต่อ 122 อื่นๆ
สำนักงานธนานุเคราะห์ สอบราคา รับที่ ก.215/10 ก.ค. 57 จ้างปรับปรุงผนังกั้นห้องทำงาน พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และติดตั้งระบบไฟฟ้าของสถานธนานุเคราะห์ 34 ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 17 – 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดืการ โทร.0-2281-7500 ต่อ 122 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองปางมะค่า ประมูล รับที่ ก.214/10 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของเทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 21กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-872317 ยานพาหนะ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกวดราคา รับที่ ก.213/10 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อพื้นสำเร็จรูปปูพื้นเวทีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-2247-0013 ต่อ 1119, 1120 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดราคา รับที่ ก.212/10 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน สายแยก ทล.408-บ.บางหว้า อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 1.530 กม. , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน สายแยก ทล.41-บ.ขาม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 1.360 กม. , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน สายแยก ทช.นศ.4045 – บ.หม่อมราม อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 1.500 กม. , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน สายแยก ทล.41-บ.ควนชิง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 1.260 กม. แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมทางหลวงชนบท ตำบล นาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-378836 ต่อ 104 ก่อสร้าง
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ก.211/10 ก.ค. 57 จัดซื้อแผ่นทดสอบ Column Agglutination Technique (CAT)หรือ Gel test จำนวนประมาณ 95,000 tests ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ก.210/10 ก.ค. 57 จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า ขนาด 40 ลิตร จำนวน 6 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ก.209/10 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์-กันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์-กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองจัดหา สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2551-8123-4 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ก.208/10 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างพิมพ์สื่อ เพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองจัดหา สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2551-8123-4 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประสงค์ รับที่ ก.207, ก.207.1ล ก.207.1.1/10 ก.ค. 57 จะเชิญชวนผู้สนใจเสนอผลงานก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะพิเศษ เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมระดับชาติ ยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.074-443944 ก่อสร้าง
กรมการแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ประกวดราคา รับที่ ก.206/10 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บพร้อมการจัดการ สำหรับระบบ Hosptial Information System จำนวน 1 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร.0-2517-4270 ต่อ 2063 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมสรรพากร สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 ขายทอดตลาด รับที่ ก.205/10 ก.ค. 57 ครุภัณฑ์ เก้าอี้ ระดับ 9 จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนบริหารงานพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0-2884-9200 ต่อ 123 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สอบราคา รับที่ ส.217/10 ก.ค.57 ซื้อระบบ Cloud จำนวน 1 ระบบ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2564 6900 ต่อ 2309 อื่นๆ
สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม ขายทอดตลาด รับที่ ส.216/10 ก.ค.57 พัสดุชำรุด จำนวน 70 รายการ ในวันที่ 16 กรกฎาคม ติดต่อที่ แผนกบริการ สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2980 5922 อื่นๆ
กรมการขนส่งทางบก สอบราคา รับที่ ส.215/10 ก.ค.57 ซื้อเครื่องพิมพ์ Passbook พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2271 8627 อื่นๆ
กรมการขนส่งทหารบก ประกวดราคา รับที่ ส.214, ส.214.1/10 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองจัดหา กรมการขนส่งทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2241 5047 ยานพาหนะ
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบราคา รับที่ ส.212, ส.213/10 ก.ค.57 จ้างเหมาจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 กรกฎาคม ติดต่อที่ ห้องธุรการ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2222 7881 อื่นๆ
เทศบาลตำบลด่านคล้า ยกเลิก รับที่ ส.211/10 ก.ค.57 โดยประมูลใหม่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 บ้านโนนน้อย, ยกเลิกโดยประมูลใหม่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายบุญช่วย -หมู่ที่10 หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 10 บ้านบุ–บ้านหนองกระทุ่ม, ยกเลิกโดยประมูลใหม่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางแหน - สายแยกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านหัวบึง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 กรกฎาคม ติดต่อที่ เทศบาลตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4437 9999 ก่อสร้าง
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ส.210/10 ก.ค.57 ซื้อ RACK FOR UNIT/CART จำนวน 400 ชิ้น ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 16-23 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองบริหารงานจัดซื้อพัสดุบริการบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2545 3265 อื่นๆ
เทศบาลตำบลทุ่งใส สอบราคา รับที่ ส.209/10 ก.ค.57 จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 7 รายการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7537 6110 ต่อ 105 ก่อสร้าง
วิทยาลัยปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.208, ส.208.1/10 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ Thermo Gravimetric Analyzer (TGA) จำนวน 1 เครื่อง และ Differential (DSC) จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 15 กรกฎาคม ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ วิทยาลัยปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2218 4104 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา สอบราคา รับที่ ส.207/10 ก.ค.57 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายท่าเสาพัฒนา บริเวณผิวจราจรบนสะพานข้ามคลองน้อยเชิงลาด 2 ฝั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 แห่ง, สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ - พร้อมบ่อพัก ถนนสายท่าเสาพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 แห่ง, สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 แห่ง, สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองบางกรูด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 แห่ง, สอบราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย SML หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 แห่ง, สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองอนามัย หมู่ที่ 2 ตำบล ท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 แห่ง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0 3447 0241 ต่อ 13 ก่อสร้าง
กรมการแพทย์ ประกวดราคา รับที่ ส.206, ส.206.1, ส.206.1.1/10 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยชั้น 10 ตึกมหิตลาธิเบศร ด้วยเงินบริจาคสนับสนุนจากโครงการออกฉลากพิเศษ (โครงการพัฒนาหอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อ) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 1415 ต่อ 1512 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกวดราคา รับที่ ส.205, ส.205.1/10 ก.ค.57 ขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว น้ำหนักประมาณ 11,469 กิโลกรัม ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 21 - 29 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักบริหารการคลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2547 4502 อื่นๆ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.204/10 ก.ค.57 ซื้อเครื่องอะไหล่ไฟฟ้าสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า “Alsthom” จำนวน 1 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กองการจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2220 4669 ยานพาหนะ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคา รับที่ ส.203/10 ก.ค.57  ซื้อพัสดุรองปี 2557 เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี ตามแบบเลขที่ SA4-015/44007 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 21-31 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3524 1702 ต่อ 32226 ก่อสร้าง
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกวดราคา รับที่ ส.202, ส.202.1/10 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิต สื่อเผยแพร่ชุมชนวัฒนธรรมไทยรวมใจเป็นหนึ่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 กรกฎาคม ติดต่อที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2247 0013 ต่อ 119, 1120, 1124 อื่นๆ
กรมการแพทย์ ประกวดราคา รับที่ ส.201/10 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลพร้อมการจัดการ สำหรับระบบ Hospital Information System จำนวน 1 ชุด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร.0 2517 4270 ต่อ 2063 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [41] | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.