Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ประกวดราคา รับที่ ช.732/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง AC บ้านท่าเลียบ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-086264-5
กรมการบินพลเรือน ประกวดราคา รับที่ ช.730,731/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Server Consolidation) จำนวน 1 ระบบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มการเงิน สำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ โทร.0-22860482
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประมูล รับที่ ช.729/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (CCTV) โดยติดตั้งบริเวณอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และบริเวณบ้านพัก (แฟลต 1) จำนวน 45 จุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนประชาธิปไตย จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-525923
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประมูล รับที่ ช.728/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดหาและควบคุม กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-22816276
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประมูล รับที่ ช.726-727/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดหาและควบคุม กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-22816276
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ช.725/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาตัดป่า แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ปริมาณงาน 5 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์โครงการพัฒนาและระบบข้อมูล การรถไฟแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-22204413
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประมูล รับที่ ช.724/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ AC สาย สห 4028 บ้านโคกพร้าว – บ้านไร่ ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทร.036-699384 ต่อ 142
กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ประกวดราคา รับที่ ช.723/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงเขาดิน ช่วง 8 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์,ประกวดราคา จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำพระครูไกร หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์,ประกวดราคา จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงทับกฤช ช่วง 3 ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225241 ต่อ 111,115
กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ประกวดราคา รับที่ ช.722/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์,ประกวดราคา จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองโกรกพระ หมู่ที่ 2 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์,ประกวดราคา จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกระจังงาม หมู่ที่ 4,5 ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์,ประกวดราคา จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225241 ต่อ 111,115
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ ประมูล รับที่ ช.721/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โทร.036-374146-7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประมูล รับที่ ช.720/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ AC สาย สห 400. บ้านปากดง – บ้านดอนมะขาม ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี – ชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี โทร.036-699384 ต่อ 142
กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.719/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยงานทาง ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง สาย จบ.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3424 – บ้านโค้งพัฒนา อำเภอสอยดาว,โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 แห่ง,ประกวดราคา จ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยงานทาง ปรับปรุงบริเวณคอขวด:ไหล่ทาง สาย จบ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 317 – บ้านทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 แห่ง,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน สาย แยก ทล.3424 – บ้านโค้งพัฒนา อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน สาย แยก ทล.3277 – บ้านตาพลาย อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน สาย แยก ทล.3193 – บ้านหนองกก อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โทร.039-389251
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สอบราคา รับที่ ช.718/16 ต.ค.57 ซื้อเครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ กองธุรการ (กำแพงแสน) สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร.034-351082
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน สอบราคา รับที่ ช.717/16 ต.ค.57 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สัน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โทร.054-343080
เทศบาลตำบลบ้านฝาง ประกวดราคา รับที่ ช.716/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านฝาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-269001-2
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ช.715/16 ต.ค.57 ซื้อกล่อง Cartridge บรรจุ IC Card สำหรับใช้งานในทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน 100 ใบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกจัดหา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25795175
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประกวดราคา รับที่ ช.714/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแบบ AC ถนนสายบ้านควนสามโพธิ์ – โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ถนนสุรินทร์ จังหวัดพัทลุง โทร.074-611602
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ประกวดราคา รับที่ ช.713/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโตนด หมู่ที่ 5,6 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครสวรรค์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-332015
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร ประกวดราคา รับที่ ช.712/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สายบ้านคลองทราย – บ้านหัวทด หมู่ที่ 2,3 ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โทร.056-619706-7 ต่อ 14
องค์การบริหารส่วนตำบลจันเสน ประมูล รับที่ ช.711/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจร AC คันคลอง (ชัยนาท – ป่าสัก) – ตลาดจันเสน หมู่ที่ 7 บ้านสะแกโง๊ะ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง พัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-339239
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สอบราคา รับที่ ช.710/16 ต.ค.57 จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ระยะเวลาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557 – 30 กันยายน 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักบริหารกลาง สำนักงานนโยบายเละแผนการขนส่งและจราจร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-22166570
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม ประมูล รับที่ ช.709 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม,ประมูล จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านต้นมะขาม – บ้านดอนทราย ตำบลสระกะเทียม,ประมูล จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองบัวลอย – บ้านลาดหญ้าแพรก แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โทร.034-286755
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ช.708/16 ต.ค.57 ซื้อหุ่นทารกฝึกปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 1 เครื่อง ของคณะพยาบาลศาสตร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.0-2649500 ต่อ 21820
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร ประกวดราคา รับที่ ช.707/16 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรAC สาย แยก ทล.1 – บ้านหนองปิ้งไก่ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร,ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายแยก ทล.101 – บ้านป่าแดงกลาง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 2 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-710031-2
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร ประกวดราคา รับที่ ช.706/16 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรAC สาย แยก ทล.1 – บ้านหนองปิ้งไก่ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร,ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายแยก ทล.101 – บ้านป่าแดงกลาง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 2 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-710031-2
เทศบาลตำบลช้างเผือก ประมูล รับที่ ช.705/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนโพธาราม (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-217923 ต่อ 23
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ประมูล รับที่ ช.704/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านเกลียวทอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โทร.055-601023
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกวดราคา รับที่ ช.703/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-776000 ต่อ 1622
เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ประมูล รับที่ ช.702/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเหล่า หมู่ที่ 8 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โทร.054-718938
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแพร่ ประกวดราคา รับที่ ช.700-701/16 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย พร.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 101 – ทางหลวงหมายเลข 103 อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่,ประกวดราคา จ้างปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย สาย พร.5031 แยกทางหลวงชนบท พร.3023 – บ้านหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร.054-649711
กรมทางหลวง แขวงการทางแพร่ ประกวดราคา รับที่ ช.699/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ทำการลาดยางทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง – แก่งเสือเต้น เป็นช่วงๆ รายละเอียด 14 รายการ,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต – บ้านส้าน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร.054-511574 ต่อ 21
กรมทางหลวง แขวงการทางแพร่ ประกวดราคา รับที่ ช.698/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ทำการลาดยางทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง – แก่งเสือเต้น เป็นช่วงๆ รายละเอียด 14 รายการ,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต – บ้านส้าน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร.054-511574 ต่อ 21
เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูล รับที่ ช.696-697/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรงฯ จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-511047 ต่อ 106
เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูล รับที่ ช.694-695/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-511047 ต่อ 106
เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูล รับที่ ช.692-693/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-511047 ต่อ 106
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา ประกวดราคา รับที่ ช.691/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างถนนแยกทางหลวงหมายเลข 3313 (กม.ที่ 16+500) – บ้านร่องเจริญ หมู่ที่ 1-8,ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ท่าประจันต์–โป่งเจ็ด หมู่ที่ 4-8 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร.032-721008
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 10(สุพรรณบุรี) ประกวดราคา รับที่ ช.688-690/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุพรรณบุรี - นาคู,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3602 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองกุฎี – ดงดำ เป็นแห่งๆ ,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุพรรณบุรี – ลาดตาล แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-555434 ต่อ 114
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 10(สุพรรณบุรี) ประกวดราคา รับที่ ช.685-687/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0701 ตอน ดอนรังนก – บ้านกล้วย และทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0401 ตอน โพนางดำออก – หางน้ำสาคร,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุพรรณบุรี – นาคู,ประกวดราคา จ้างเหมา ทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3451 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกโคเฒ่า – ลาดตาล แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 10(สุพรรณบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-555434 ต่อ 114
เทศบาลตำบลกุยบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.684/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนกุยบุรี – วัดวังยาว หมู่ที่ 1,สายถนนเพชรเกษม – ปลายน้ำ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 4,สายถนนเพชรเกษม – วัดวังยาว หมู่ที่ 1 ตำบลกุยบุรี จำนวน 3 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-681716 ต่อ 207
เทศบาลตำบลกุยบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.683/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนกุยบุรี – วัดวังยาว หมู่ที่ 1,สายถนนเพชรเกษม – ปลายน้ำ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 4,สายถนนเพชรเกษม – วัดวังยาว หมู่ที่ 1 ตำบลกุยบุรี จำนวน 3 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-681716 ต่อ 207
เทศบาลตำบลตรอน ประมูล รับที่ ช.681-682/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ ศพด.3) ขนาด 81 – 100 คน แบบไม่ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.055-491532 ต่อ 14
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี) ประกวดราคา รับที่ ช.679-680/16 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบำรุงรักษาทาง(บำรุงพิเศษทางสายหลัก) สาย รบ.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 – บ้านท่าชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.032-453287-8
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 2(แพร่) ประกวดราคา รับที่ ช.677-678/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0403 ตอน แยกบ้านฝ้าย- ร้องกวาง ด้านซ้ายทางเป็นช่วงๆ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร.054-511193
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 2(แพร่) ประกวดราคา รับที่ ช.675-676/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0602 ตอน ท่าวังผา – ปากหก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร.054-511193
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ประมูล รับที่ ช.673-674/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้าง ผิวทางลาดยางเคปซีล สายบ้านเหล่า – วัดถ้ำพระสบาย หมู่ที่ 9 บ้านเหล่า,งานเสริมผิวลาดยาง AC สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกิ่ว จังหวัดลำปาง จำนวน 2 รายการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054-290297 ต่อ 15
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา ประกวดราคา รับที่ ช.671-672/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย บริเวณคอขวด:ไหล่ทาง พย.1019 แยกทางหลวงหมายเลข 1 – บ้านห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 1 แห่ง,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำบวกข่าง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 1 แห่ง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ พัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ จังหวัดพะเยา โทร.054-887071-2
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประกวดราคา รับที่ ช.670/16 ต.ค.57 เช่ารถยนต์แวนตรวจการ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 4 คัน และรถยนต์ประเภทตู้โดยสาร 12 ที่นั่งหลังคาสูง จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่ 22 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ แผนกควบคุมระบบผลิตและเครื่องมือกล กองวิศวกรรมและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-214334 ต่อ 10118
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ ประมูล รับที่ ช.669/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โทร.036-374146-7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคา รับที่ ช.668/16 ต.ค.57 แก้ไขซื้อครุภัณฑ์ ประจำแฟลตที่พักอาจารย์และบุคลากร(แฟลต 14 – 17) 168 ยูนิต ยื่นซอง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองธุรการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทร.073-349341
องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ประมูล รับที่ ช.666-667/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทับหมันเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร,ประมูล ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โทร.056-687164

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [41] | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.