Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ประมูล รับที่ ส.346/9 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุก เทท้ายติดเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โทร.0 5433 8675 ต่อ 106 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ประมูล รับที่ ส.345/9 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุก เทท้ายติดเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โทร.0 5433 8675 ต่อ 106 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูล รับที่ ส.343, ส.344/9 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย AC ถนนสายบ้านป่าป้อง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าป้อง เชื่อมบ้านป่าดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย AC ถนนสายบ้านสันกลางเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลสันกลาง เชื่อมหมู่บ้านธารทิพย์ บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5399 8333 ต่อ 414, 415 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลแม่แฝก ประมูล รับที่ ส.341, ส.342/9 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อมไฟกระพริบใช้พลังงานแสงอาทิตย์บอกทางร่วม-ทางแยก ในเขตเทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเก็บขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอยจำนวน 12 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5384 9042 ต่อ 11 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ประมูล รับที่ ส.340/9 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหม้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0 5542 1600 ต่อ 14 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประกวดราคา รับที่ ส.339/9 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเทอร์ไบน์ พร้อมชุดควบคุมอุปกรณ์ท่อทางดูดทางส่ง และประสานท่อบริเวณแรงต่ำหนองหิน กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4323 7358 ต่อ 53 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว ประมูล รับที่ ส.338/9 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก จำนวน 2 โครงการ ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 13-22 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โทร.0 7568 9540 ต่อ 108 ก่อสร้าง
อำเภอเมืองอุทัยธานี ประกวดราคา รับที่ ส.337/9 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการยกระดับ ถนน คสล.สายเลียบหนองขุมทรัพย์ ถึงถนนเลียบหนองขุมหมา หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 ตุลาคม ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โทร.0 5651 1062 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองนครนายก ประมูล รับที่ ส.335/9 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร.0 3731 4263 อื่นๆ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.334/9 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ Miscellaneous Equipment สำหรับโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตเอกชนรายเล็กระบบ Cogeneration ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าปี 2553 โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 2 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ แผนกซื้องานวิศวกรรมระบบส่ง กองจัดหาต่างประเทศสายงานพัฒนาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2436 0241 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ประมูล รับที่ ส.333/9 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล. จำนวน 2 โครงการ และก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 โครงการ หมู่ที่ 2, 3, 5 และ 6 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7531 8790 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า ประมูล รับที่ ส.332/9 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านวัดม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลสร้อยฟ้า ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.0 3232 3535 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางนนทบุรี ยกเลิก รับที่ ส.331/9 ต.ค.57 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอนแยกพงษ์เพชร-สะพาน พระนั่งเกล้า ที่ กม.4+780 ปริมาณงาน 1 แห่ง ลงวันที่ 9 กันยายน 2557 ติดต่อที่ สำนักงานบำรุงทางนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ ประกวดราคา รับที่ ส.329/8 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถลำเลียงผู้ป่วย (รถกู้ภัย) จำนวน 1 คัน และรถแทรกเตอร์ล้อยาง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7730 1429 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขายทอดตลาด รับที่ ส.328/8 ต.ค.57 พัสดุชำรุด (ซาก) จำนวน 352 รายการ ในวันที่ 14 ตุลาคม ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7535 6252 ต่อ 202 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ประมูล รับที่ ส.327/8 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โทร.0 5317 8580 ต่อ 13, 14 ก่อสร้าง
เทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคา รับที่ ส.326/8 ต.ค.57 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4424 4136 อาหาร
กรมชลประทาน โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ประกวดราคา รับที่ ส.325/8 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ คลองซอย 1 ขวา โครงการฝายฝั่งซ้าย แม่น้ำป่าสัก ในเขตท้องที่ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองเฉลียงลับ ในเขตท้องที่ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.0 5691 1156 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ประกวดราคา รับที่ ส.324/8 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.คลองระบายน้ำรางเตาอิฐ กม.1+540 หมู่ที่ 5 ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม ติดต่อที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3220 1118 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง ประมูล รับที่ ส.323/8 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการ เสริมผิวลาดยาง AC จำนวน 2 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหาร ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร.0 5366 6991 ก่อสร้าง
จังหวัดหนองคาย ประกวดราคา รับที่ ส.322/8 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดกล้องส่องตรวจ ลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลหนองคาย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร.0 4241 3456-65 ต่อ 107 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว ประมูล รับที่ ส.321/8 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก จำนวน 2 โครงการ ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 13-22 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โทร.0 7568 9540 ต่อ 108 ก่อสร้าง
สวนสัตว์นครราชสีมา สอบราคา รับที่ ส.320/8 ต.ค.57 ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องสุขา จำนวน 182 ห้อง ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558 รวม 11 เดือน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 ตุลาคม ติดต่อที่ สวนสัตว์นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4493 4532 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว ยกเลิก รับที่ ส.318/8 ต.ค.57 โดยประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.0 5675 9214 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว ยกเลิก รับที่ ส.318/8 ต.ค.57 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.0 5675 9214 ก่อสร้าง
จังหวัดพิษณุโลก สอบราคา รับที่ ส.317/8 ต.ค.57 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์และเดินท่อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เพื่อไว้ใช้ในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5527 0300 ต่อ 29106 อื่นๆ
จังหวัดพิษณุโลก สอบราคา รับที่ ส.316/8 ต.ค.57 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์และเดินท่อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เพื่อไว้ใช้ในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5527 0300 ต่อ 29106 อื่นๆ
จังหวัดพิษณุโลก สอบราคา รับที่ ส.315/8 ต.ค.57 ซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยระหว่างผ่าตัดหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อไว้ใช้ในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5527 0300 ต่อ 29106 อื่นๆ
จังหวัดพิษณุโลก สอบราคา รับที่ ส.314/8 ต.ค.57 ซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยระหว่างผ่าตัดหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อไว้ใช้ในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5527 0300 ต่อ 29106 อื่นๆ
กรมการขนส่งทางบก ประกวดราคา รับที่ ส.313/8 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุง สนามทดสอบขับรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2271 8627 ก่อสร้าง
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ส.312/8 ต.ค.57 ซื้อ Plastic Glass Domestic จำนวนรวม 2,073,600 ชิ้น ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 14-22 ตุลาคม ติดต่อที่ กองบริหารงานจัดซื้อพัสดุบริการบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 25453265 อื่นๆ
จังหวัดชลบุรี สอบราคา รับที่ ส.311/8 ต.ค.57 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป 4 ประตู ยกสูงจากโรงงาน จำนวน 1 คัน ของสถานีอนามัยตำบลหนองหงส์ อำเภอพานทอง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3845 1712 ยานพาหนะ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) สอบราคา รับที่ ส.310/8 ต.ค.57 จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.พิเศษ มาลากุล พ.ศ.2496 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 ตุลาคม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ติดต่อที่ โทร.0 818549146 ก่อสร้าง
จังหวัดชลบุรี สอบราคา รับที่ ส.309/8 ต.ค.57 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และหมายเลขสายด่วน 1669 จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3893 2457, 65 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประมูล รับที่ ส.308/8 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 15 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4436 7096 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ประกวดราคา รับที่ ส.307/8 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 ตุลาคม ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โทร.0 3751 1263 ยานพาหนะ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ส.306/8 ต.ค.57 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด งานจัดสถานที่ ขนย้าย งานสวนจัดหาและดูแลต้นไม้ สำนักงานหลานหลวง และสำนักงานสีลม จำนวน 1 งาน ระยะเวลาว่าจ้าง 1 ปี 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – วันที่ 30 กันยายน 2559 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 16-27 ตุลาคม, ประสงค์จะขายคอมพิวเตอร์ Printer, Notebook อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ จำนวน 755 รายการ ด้วยวิธีประมูลด้วยวาจา ขอรับเอกสารวันที่ 20 ตุลาคม, ประสงค์จะขายรถ Volvo Passenger Bus (2D-306) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 13-15 ตุลาคม, ประสงค์จะจำหน่ายพัสดุเหลือ จากการใช้งานหรือไม่มีการบันทึกบัญชี งวดที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 29 ตุลาคม ยกเลิกสอบราคาจำหน่ายรถ Conveyor Belt และ Air Starter Unit Truck (HKT-048) จำนวน 3 รายการ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2545 3251 อื่นๆ
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.305/8 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุง อาคารแฟลตพักอาศัยสูง 4 ชั้น และอื่นๆ ภายในโครงการปรับปรุงอาคารเช่าออเงิน, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ เพื่อการมอบโอนภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร เพชรบูรณ์, บ้านเอื้ออาทรพิจิตร, ที่ดินแปลงโล่ง อำเภอบางมูลนาก และอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ชช. 3 งบ พ.ร.บ.ปี 2557 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 ตุลาคม ติดต่อที่ กองประมูล การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2351 6144 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ประมูล รับที่ ส.304/8 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุก เทท้ายติดเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โทร.0 5433 8675 ต่อ 106 ยานพาหนะ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ส.303/8 ต.ค.57 ซื้อพร้อมติดตั้งไฟหมุนบอก ตำแหน่งสนามบิน (Airport Rotating Beacon) จำนวน 8 ชุด (ติดตั้ง 7 ชุด สำรอง 1 ชุด) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 ตุลาคม ติดต่อที่ กองการพัสดุ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2285 9323 อื่นๆ
จังหวัดปทุมธานี ประกวดราคา รับที่ ส.302/8 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ของโรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 ตุลาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2598 8715-6 ก่อสร้าง
จังหวัดปทุมธานี ประกวดราคา รับที่ ส.301/8 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ของโรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 ตุลาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2598 8715-6 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลท่าบุญมี ประมูล รับที่ ส.300/8 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล ซอย 12/1 (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โทร.0 3820 8826 ต่อ 24 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลท่าบุญมี ประมูล รับที่ ส.299/8 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล ซอย 12/1 (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โทร.0 3820 8826 ต่อ 24 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองปางมะค่า ประมูล รับที่ ส.298/8 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปา ผิวดินขนาดกลาง บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 17 เทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0 5587 2317 ต่อ 101, 104 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองปางมะค่า ประมูล รับที่ ส.297/8 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปา ผิวดินขนาดกลาง บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 17 เทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0 5587 2317 ต่อ 101, 104 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองปางมะค่า ประมูล รับที่ ส.296/8 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปา ผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองน้ำแดง หมู่ที่ 9 เทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0 5587 2317 ต่อ 101, 104 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองปางมะค่า ประมูล รับที่ ส.295/8 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปา ผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองน้ำแดง หมู่ที่ 9 เทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0 5587 2317 ต่อ 101, 104 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ประมูล รับที่ ส.294/8 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหักรถ หมู่ที่ 1 ตำบลวังจิก ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โทร.0 5668 9076 ต่อ 17 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลธรรมศาลา ประมูล รับที่ ส.293/8 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.รูปตัวแอล พร้อมทางเท้า คสล.และโอเวอร์เลย์ถนนลาดยาง AC บริเวณถนนเทศบาล 10 หมู่ที่ 7 ชุมชนวัดธรรมศาลา (หลัง รพ.สต.ธรรมศาลา) ครั้งที่ 2 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.0 3439 5200 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [41] | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.