Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ส.171/8 ส.ค.57 จ้างปรับปรุงประตู-หน้าต่าง ช่องแสง ที่อาคารศูนย์โทรคมนาคม (อาคาร 3) และอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ (อาคาร4 ) บริเวณศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 สิงหาคม, สอบราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน, โคมไฟทางออกฉุกเฉินและถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว ตามอาคารต่างๆ ของ กสท.หลักสี่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 20 สิงหาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดการและติดตามงานพัฒนาสินทรัพย์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 4595 ก่อสร้าง
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประกวดราคา รับที่ ส.170, ส.170.1, ส.170.1.1/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินโครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์และการปรับปรุงห้องประชุม อก.2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2202 3012 อื่นๆ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขายทอดตลาด รับที่ ส.169, ส.169.1/8 ส.ค.57 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 291 รายการ, ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 25 รายการ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 20-22 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2218 8615 อื่นๆ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ส.168, ส.168.1, ส.168.1.1/8 ส.ค.57 จ้างพิมพ์ หนังสือการจัดการเรียนเพื่อเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพอำเภอ (District Health System Management Learning : DHML) พร้อมจัดส่ง จำนวน 5,000 เล่ม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 4248 อื่นๆ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สอบราคา รับที่ ส.167, ส.167.1/8 ส.ค.57 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Image Processing ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 สิงหาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2547 4503 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ ช.282/8 ส.ค.57 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075673733 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22980244 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก สอบราคา รับที่ ช.281/8 ส.ค.57 ซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน จำนวน 12 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล หนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โทร.038-86821 ต่อ 102 อื่นๆ
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ ช.280/8 ส.ค.57 ซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ Insulin glargine 100 IU/ml Inj.(3-ml) จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-617451-8 ต่อ 2167 อื่นๆ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สอบราคา รับที่ ช.279/8 ส.ค.57 จ้างบริการบำบัดน้ำระบบปรับอากาศ ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดหา กองจัดหาและพัสดุ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25289148 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สอบราคา รับที่ ช.278/8 ส.ค.57 จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (โรงยิมส์) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร.0-24151681 ต่อ 108 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ประมูล รับที่ ช.277/8 ส.ค.57 จ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ถนนบ้านคันธงข้ามคลองป่าเหล้า หมู่ที่ 5,ก่อสร้างสะพานบางน้ำดำ หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร จำนวน 2 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-318790 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ ประกวดราคา รับที่ ช.276/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ขอทราบรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุกองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โทร.042-136339 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเลียน ประกวดราคา รับที่ ช.275/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทร.042-219990 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยพะเยา สอบราคา รับที่ ช.274/8 ส.ค.57 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติชนิดรวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร.054-466666 ต่อ 1030-1031 หรือที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพ มหาวิทยาลัยพะเยา เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-26555667 อื่นๆ
จังหวัดเชียรงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ยกเลิก รับที่ ช.273/8 ส.ค.57 สอบราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตามประกาศลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-711307 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองเมืองพล สอบราคา รับที่ ช.272/8 ส.ค.57 จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล จำนวน 10 สาย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเมืองพล ถนนเสริมสวาสดิ์ จังหวัดขอนแก่น โทร.043-415091 ต่อ 102-103 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ประมูล รับที่ ช.271/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทร.077-651717-18 ก่อสร้าง
จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ช.270/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น โทร.043-221125 ต่อ 131 อื่นๆ
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ช.268-269/8 ส.ค.57 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 สิงหาคม 2557,สอบราคา จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายทั้งหมดของอาคารสิทธิเกษม ชั้น 1-8 ของโรงพยาบาลลำปาง จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ และบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยกเลิก รับที่ ช.267/8 ส.ค.57 ประมูล จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 ตามประกาศลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารถมนตเสวี 1 จังหวัดชลบุรี โทร.038-455921 ก่อสร้าง
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ช.266/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานเช่ารถยนต์ส่วนกลางและรถตู้โดยสาร จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 13 – 18 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-25040187 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลท่าจีน ประมูล รับที่ ช.265/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ในเขตเทศบาลตำบลท่าจีน บริเวณชุมชนโรงเรียนหลวงแพทย์ หมู่ที่ 1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,740 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ถึง 18 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-497096 ต่อ 112 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ประมูล รับที่ ช.263-264/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านป่าถั่ว ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 โครงการ,ประมูล จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งมหาศาล ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-701005 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.259-262/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย สบ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3016 – บ้านท่าลาน (ตอนลพบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมางานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ติดตั้งเครื่องกั้นพร้อมสัญญาณไฟวาบอัตโนมัติ เส้นทางสาย ลบ.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 205 – บ้านปรางค์น้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง,ประกวดราคา จ้างเหมางานซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ลบ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 205 – บ้านพุม่วง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมางานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ติดตั้งเครื่องกั้นพร้อมสัญญาณไฟวาบอัตโนมัติ เส้นทางสาย ลบ.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 205 - บ้านเขาตะแคง กม.0+500 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.036-412660 ก่อสร้าง
กรมธนารักษ์ ประกวดราคา รับที่ ช.258/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักการคลัง ส่วนพัสดุ 2 กรมธนารักษ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22701760 ก่อสร้าง
กรมธนารักษ์ ประกวดราคา รับที่ ช.257/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงอาคารมูลนิธิ ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7 (อาคาร คสล.3 ชั้น) เป็นที่ทำการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินแห่งใหม่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักการคลัง ส่วนพัสดุ 2 กรมธนารักษ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-26186335
เทศบาลตำบลท่าจีน ประมูล รับที่ ช.256/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ในเขตเทศบาลตำบลท่าจีน บริเวณชุมชนโรงเรียนหลวงแพทย์ หมู่ที่ 1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,740 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-497096 ต่อ 112
กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง สอบราคา รับที่ ช.255/8 ส.ค.57  จ้างทำบานฝาท่อชนิดรับน้ำสองทางและอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ของงานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอาคารบังคับน้ำคลองบางตัด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ งานบริหารทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-518040 ต่อ 154
เทศบาลตำบลพันดุง ประกวดราคา รับที่ ช.254/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ เทศบาลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-756334
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ ช.253/8 ส.ค.57 ดำเนินการจัดจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และจัดทำจดหมายข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชิญชวนร่วมงาน Software Expo Asia 2014 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยื่นซอง 14 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21417100
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกวดราคา รับที่ ช.252/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 106 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25047123-4
จังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สอบราคา รับที่ ช.251/8 ส.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจโดยปรับความดันบวกพร้อมเครื่องผสมออกซิเจนและอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.056-414074
องค์การเภสัชกรรม ประกวดราคา รับที่ ช.250/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเคมีภัณฑ์และวัตถุดิบต่างๆ รายการ Amoxicillin Trihydrate Compacted จำนวน 50,000 กิโลกรัม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ องค์การเภสัชกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-22038343-5
จังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สอบราคา รับที่ ช.249/8 ส.ค.57 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดตรวจหาโรคไข้เลือดออกเดงกี่อย่างเร็ว จำนวน 3,425 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25816454 ต่อ 305
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประมูล รับที่ ช.248/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 9 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-666408
จังหวัดนครพนม โรงพยาบาลท่าอุเทน สอบราคา รับที่ ช.247/8 ส.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ สำหรับโรงพยาบาลท่าอุเทน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โทร.042-581255-6 ต่อ 119,122,143
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกวดราคา รับที่ ช.246/8 ส.ค.57 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ขอรับเอกสารตั้งแต่ 19 - 28 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนคลัง งานพัสดุฯ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0-22246179
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3(ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.245/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดเช่ารถยนต์ประเภทรถแวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องดีเซล จำนวน 10 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกควบคุมระบบผลิตและเครื่องมือกล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3(ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.036-411722 ต่อ 13412
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ช.244/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 4 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยเงินรายได้ งานคลังและแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-363220 ต่อ 11-13 หรือที่งานประสานงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ โทร.0-23545688
เทศบาลเมืองอุทัยธานี ประมูล รับที่ ช.243/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกถนนรักการดี ข้างบ้านเลขที่ 3/12 พร้อมระบบระบายน้ำ ระบบประปา และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-512006
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ประกวดราคา รับที่ ช.242/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรกุตาโก้ จำนวน 1 หลัง,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหนองบ่อ จำนวน 1 หลัง,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรพระซอง จำนวน 1 หลัง,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรนาโดน จำนวน 1 หลัง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการงานส่งกำลังบำรุง ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ถนนสุนทรวิจิตร จังหวัดนครพนม โทร.042-516367
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ประมูล รับที่ ช.241/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ 3 ชั้น ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โทร.077-642930 ต่อ 16123
กรมทางหลวง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประกวดราคา รับที่ ช.240/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ ในทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว – ซับบอน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-373398
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ประมูล รับที่ ช.239/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-906050 ต่อ 103
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1(อุดรธานี) สอบราคา รับที่ ช.238/8 ส.ค.57 ซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย รายการแร็ค 2x200 มม.(2x8”)แบบหลังยื่น จำนวน 16,507 ก้าน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารพัสดุ กองบัญชีการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-931188
กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม ประกวดราคา รับที่ ช.237/8 ส.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชำรุดให้คืนสู่สภาพเดิม สาย สส.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 35 (กม.ที่ 62+350) – อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สะพานข้ามคลองศรีสุข กม.ที่ 7+582 และข้ามคลองฉู่ฉี่ กม.ที่ 8+262 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 2 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-756590
ธนาคารแห่งประเทศไทย ยกเลิก รับที่ ช.236/8 ส.ค.57 ประกวดราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ประจำอาคารสำนักงานใหญ่หลังเดิม (อาคาร 2) ตามประกาศลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557,ยกเลิกประกวดราคา จัดหาพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดทำงานพนักงาน,ชุดทำงาน ผอส.และผู้ช่วยผู้ว่าการ ประจำอาคารสำนักงานใหญ่หลังเดิม (อาคาร 2),ยกเลิกประกวดราคา จัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ดวงโคม ป้ายและสัญลักษณ์ ประจำอาคารสำนักงานใหญ่หลังเดิม (อาคาร 2) พร้อมติดตั้ง ตามประกาศลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร0-22835544
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี) ประกวดราคา รับที่ ช.234-235/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนสายถนนยุทธศาสตร์เชื่อมภูมิภาคชายแดนระนอง – บ้านทรายอ่อน – บ้านน้ำพุ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านหาดส้มแป้น อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-405294 ต่อ 102
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 60/8 ส.ค.57 จ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 KV เพื่อรองรับการจ่ายไฟ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาขน) สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซื้อแบบตั้งแต่ 25 สิงหาคม – 2 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองรายได้ การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0-23485528
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 59/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถยนต์เพื่อใช้ควบคุมงานก่อสร้าง คพส.9.2,คพส.9.3 และ คพส.9.4 ซื้อแบบตั้งแต่ 18 - 27สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองการเงิน กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25905835

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [41] | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.