Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.608-609/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านสะพาน หมู่ 6 ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-555258 ต่อ 12 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.605-606-607/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างถนน คสล.สายบ้านวังไม้แดง – บ้านคลองเรือแตก ตำบลสามพี่น้อง เชื่อมตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โทร.039-319960 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.602-603-604/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างถนน คสล.สายเตาหม้อ – วังเวียน ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม เชื่อมตำบลโขมง และตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วน จังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โทร.039-319960 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.599-600-601/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างถนน คสล.สายบ้านวังไม้แดง – บ้านคลองเรือแตก ตำบลสามพี่น้อง เชื่อมตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (ตอนที่ 2) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วน จังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โทร.039-319960 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 2(แพร่) ประกวดราคา รับที่ ช.597-598/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0500 ตอน ห้วยแก๊ต – สะพานพญาวัด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 2(แพร่) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร.054-511193 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน ประมูล รับที่ ช.595-596/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านนาคลองหิน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โทร.075-665710 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน ประมูล รับที่ ช.593-594/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านคลองยา หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โทร.075-665710 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน ประมูล รับที่ ช.591-592/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านทุ่งค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โทร.075-665710 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ช.588-589-590/8 พ.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรงเทพฯ โทร.0-26642051 ต่อ 15057,15627 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกวดราคา รับที่ ช.585-586-587/8 พ.ย.57 ซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 Morphine sulfate sustained release capsule จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 19 – 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25907377 อื่นๆ
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกวดราคา รับที่ ช.583-584/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 109 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0-22291815 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกวดราคา รับที่ ช.581-582/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อและจ้างพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องวัดความชื้นชนิดอ่านค่าได้ทันที รวมจำนวน 4 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองธุรการ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0-22291505 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ช.578-579-580/8 พ.ย.57 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-26642051 ต่อ15057,15627 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกวดราคา รับที่ ช.574-577/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างระบบไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง,ประกวดราคา ซื้อชุดวิเคราะห์และศึกษาการแสดงออกของยีนสำหรับ งานชีวโมเลกุล จำนวน 1 ชุด,ประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช พร้อมอุปกรณ์หัววัด จำนวน 1 ชุด,ประกวดราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสองกระบอกตา Compoud microscope พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 ชุด แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-29428200-45 ต่อ 4307-9 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกวดราคา รับที่ ช.572-573/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี กรมทางหลวงชนบท ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0-25515041 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างสะพาน ประกวดราคา รับที่ ช.571/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยใหญ่ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างสะพานข้ามห้วยสำราญ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างสะพานข้ามห้วยกุดฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำอูน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำชี อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำมูล อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจักราช อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา, ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยม อำเภอสวรรค์โลก จังหวัดสุโขทัย,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี สำนักบริหารกลาง สำนักก่อสร้างสะพาน ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ โทร.0-25515519 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 3(ชลบุรี) ประกวดราคา รับที่ ช.570/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย จบ.5020 แยกทางหลวงหมายเลข 1030 – บ้านวังแซ้ม อำเภอเมือง, มะขาม จังหวัดจันทบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย จบ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 3 – บ้านสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 3(ชลบุรี) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.038-201138 ต่อ 102 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางลำพูน ประกวดราคา รับที่ ช.568-569/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน – อุโมงค์,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 116 ตอน ป่าสัก – สะปุ๋ง ระหว่างกม.0+000 – กม.1+000 (ทางหลวงหมายเลข 114 ตอน ดอยติ – ลำพูน ระหว่าง กม.0+060 – กม.1+750 เป็นช่วงๆ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร.053-511051 ต่อ 18 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอำนาจเจริญ ประกวดราคา รับที่ ช.567/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง สาย อจ.3002 แยก ทล.202 – อำเภอเสนางคนิคม อำเภอเมือง,เสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.202 – บ้านหนองแม็ก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย อจ.3002 แยก ทล.202 – อำเภอเสนางคนิคม อำเภอเมือง,เสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย อจ.3020 แยก ทล.202 – บ้านหนองเม็ก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย อจ.3008 แยก ทล.202 – อำเภอพนา อำเภอปทุมราชวงศา,พนา จังหวัดอำนาจเจริญ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โทร.045-523504 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคา รับที่ ช.565-566/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว – ดอนขวาง,ประกวดราคา จ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-212200 ต่อ 15 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบทจังหวัดตาก ประกวดราคา รับที่ ช.564/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก- ล้อยาง) ขนาดไม่เกิน 4 ตัน จำนวน 1 คัน,ประกวดราคา จ้างฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล สาย ตก.3002 แยก ทล.105 – บ้านวังแก้ว,สาย ตก.4007 แยก ทล.1090 – บ้านพบพระเหนือ อำเภอแม่สอด,อำเภอแม่ระมาด, อำเภอพบพระ จังหวัดตาก,ประกวดราคา จ้างฉาบผิวลาดยาง แบบพาราสเลอรี่ซีล สาย ตก.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1110 – บ้านหนองแดน อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบทจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร.055-511562 ต่อ 11 ยานพาหนะ
กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงรายที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ช.562-563/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 1390 ตอน ควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าพระธาตุดอยตุง ,ประกวดราคา จ้างฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอน ควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ – ห้วยน้ำริน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ แขวงการทางเชียงรายที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-711139 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ช.561/8 พ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC เส้นทางสาย ขก.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 207 – บ้านบง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น,ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอัตนราย:ทางแยกเส้นทางสาย ขก.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 2301 – บ้านหัวขัว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-465869 ต่อ 103 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย ประกวดราคา รับที่ ช.560/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัย(ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร) สาย นค.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 212 – บ้านภูเสด็จ อำเภอเมือง,โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 50 ต้น,ประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางเคปซีล สาย นค.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 212 – บ้านเหล่าโพธิ์ศรี อำเภอเมือง,โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย,ประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย นค.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212 – บ้านหนองยอง(ตอนหนองคาย) อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย,ประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย นค.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 211 – บ้านเทวี อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร.042-990517 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคา รับที่ ช.559/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ก่อสร้างสะพาน คสล.สะพานข้ามคลองกุยบุรี สาย ปข.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3217 – บ้านรวมไทย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,ประกวดราคา จ้างเหมางานถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ประกวดราคา จ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย บริเวณคอขวด:ไหล่ทาง ปข.1029 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – วัดทางสาย อำเภอทับสะแก,บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ประกวดราคา จ้างเหมางานเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปข.1017 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,ประกวดราคา จ้างเหมางานเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปข.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านต้นทองหลาง อำเภอบางสะพาน,บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-611368 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางนครพนม ประกวดราคา รับที่ ช.558/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2031 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธาตุน้อย – นาเหนือ,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอนควบคุม 0200 ตอน โพนจาน – โนนศิวิลัย แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โทร.042-511123 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ช.556-557/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังบอดอัดแน่น จำนวน 4 โครงการ ในเขตอำเภอกงไกรลาศ อำเภอศรีสำโรง,อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย,ประมูล จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ย,บดอัดแน่น จำนวน 5 โครงการ ในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทร.086-4482567 ก่อสร้าง
กรมการสัตว์ทหารบก ประกวดราคา รับที่ ช.554-555/8 พ.ย.57 ซื้อพ่อม้าจากต่างประเทศ จำนวน 2 รายการ, ซื้อพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์สุนัขจากต่างประเทศ จำนวน 5 รายการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ แผนกจัดหา กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โทร.034-271153 ต่อ 50532 อื่นๆ
เทศบาลตำบลหลักห้า ประมูล รับที่ ช.553/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายเตว็ดสามัคคี (ซอยป้าดี) หมู่ 6 ตำบลโรงเข้,ประมูล จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลองชลประทานดี 4 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ 5 ตำบลยกกระบัตร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหลักห้า โทร.034-403599 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประมูล รับที่ ช.550-552/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล.ชั้นเดียว โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร อำเภอเมืองชลบุรี,ประมูล จ้างก่อสร้างที่พักบุคลากร เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี,ประมูล จ้างก่อสร้างอาคารเรียน เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (4 ห้องเรียน) แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุ และทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารถมนตเสวี 1 จังหวัดชลบุรี โทร.038-455921 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สอบราคา รับที่ ช.548-549/8 พ.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 3 รายการ,สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการออกแบบ จำนวน 4 รายการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0-25226617 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร สอบราคา รับที่ ช.547/8 พ.ย.57 จ้างปรับปรุงรั้วสนามฟุตบอลตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.038-431496 ต่อ 15 ก่อสร้าง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ช.546/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวิทยุแม่ข่ายคมนาคม VHF ขนาดกำลังไม่ต่ำกว่า 59 วัตต์ จำนวน 30 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนจัดหาเพื่อธุรกิจโครงข่ายและการตลาด 1 ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21043554 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกวดราคา รับที่ ช.545/8 พ.ย.57 แก้ไขด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-961116 อื่นๆ
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกวดราคา รับที่ ช.544/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย รายการ TRASTUZUMAB 440 MG/20 ML INJ จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ แผนกส่งกำลังสายแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-273370-5 ต่อ 23404,23406 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ประกวดราคา รับที่ ช.543/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 13 – หมู่ที่ 4 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โทร.037-561911 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางชุมพร ประกวดราคา รับที่ ช.542/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 3201 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินสันติ - แยกยายรวม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.077-511035 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกวดราคา รับที่ ช.541/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ชุดถ่ายภาพยนตร์,ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายทำและผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อรองรับระบบไฮ เดฟฟินนิชัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายงานแผนและคลัง สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-618515 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ ประมูล รับที่ ช.540/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านน้ำจาน หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โทร.075-656752 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ ช.539/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED ครบสี พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทร.038-617430 ต่อ 101 อื่นๆ
เทศบาลเมืองบ้านฉาง ประกวดราคา รับที่ ช.538/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จอแสดงภาพ LED Screen System จำนวน 1 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โทร.038-695234-6 ต่อ 102 อื่นๆ
โรงเรียนบ้านดงยาง ประกวดราคา รับที่ ช.537/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานงบประมาณ โรงเรียนบ้านดงยาง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร.089-5829140 ก่อสร้าง
กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ ประกวดราคา รับที่ ช.536/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถพยาบาล (ตู้) จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โทร.074-317469 ยานพาหนะ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกวดราคา รับที่ ช.534-535/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-22483834 ก่อสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สอบราคา รับที่ ช.533/8 พ.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร/พัสดุ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร035-552105 อื่นๆ
เทศบาลเมืองชะอำ ประมูล รับที่ ช.532/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.คลองเทียน 11 ช่วงที่ 2 (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.032-472139 ก่อสร้าง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ช.531/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์ เก็บอุปกรณ์การกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์สัญญาณไฟวับวาบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนและเครื่องรับ – ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ แผนกจัดหา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25795175 ยานพาหนะ
จังหวัดสมุทรปราการ แขวงการทางสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ ช.530/8 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพลี – บางบ่อ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานแขวงการทางสมุทรปราการ เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.0-23974086 ต่อ 18 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลน้ำน้อย สอบราคา รับที่ ช.529/8 พ.ย.57 จ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 100 แบบ สถ.ศพด.3 จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.074-583031 ต่อ 30 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคา รับที่ ช.528/8 พ.ย.57 ซื้อเครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-916044-45,50 สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร0-26790038-9 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [41] | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.