Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ ช.150/6 ต.ค.57 ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็ง จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ และบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สอบราคา รับที่ ช.149/6 ต.ค.57 จ้างพัฒนาเว็ปไซต์กองสุขศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มบริหารทั่วไป กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25901670
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ช.148/6 ต.ค.57  จ้างจัดเก็บข้อมูลสถานีฐานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ย่าน 2.1 GHz ซื้อแบบตั้งแต่ 22 – 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22710151 ต่อ 243
องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ประมูล รับที่ ช.147/6 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สายบ้านยางงาม – บ้านห้วยรัง ตำบลระบำ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-510987
จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช สอบราคา รับที่ ช.146/6 ต.ค.57 จ้างบำรุงรักษาเครื่องจำลอง การฉายรังสีรักษา จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-270300 ต่อ 29106
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประสงค์ รับที่ ช.145/6 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ Transmission Line Conductor สำหรับโครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 3 และน้ำเทิน 1 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองจัดหาต่างประเทศ สายงานพัฒนาระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-24360241
จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลภูผาม่าน สอบราคา รับที่ ช.144/6 ต.ค.57 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3,500 Test,สอบราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3,000 Test แยกขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โทร.043-396011-2 ต่อ 103-104
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ ช.143/6 ต.ค.57 ซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้เป็นกลุ่มและระหว่างกลุ่ม และผู้สอน จำนวน 1 ชุด รายละเอียด 7 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22186326-7
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ช.142/6 ต.ค.57 ซื้อน้ำยาตรวจ Anti HIV (Simple test) จำนวนประมาณ 6,600 tests ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกวดราคา รับที่ ช.141/6 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-510906
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ช.140/6 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างเสาโครงเหล็กและติดตั้งสายส่งระบบ 115 เควี ข้ามแม่น้ำท่าจีน ช่วงสถานีไฟฟ้าลาดบัวหลวง – สถานีไฟฟ้าสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่ 7 – 15 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25905825
สำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ช.139/6 ต.ค.57 จ้างเหมาตกแต่งพื้นที่ Student Center ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ครั้งที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่ 14 – 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานพัฒนาวิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25647000 ต่อ 1594
ศาลอาญา สอบราคา รับที่ ช.138/6 ต.ค.57 จ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรม ในอาคารศาลอาญา ประจำปีงบประมาณ 2558 (11 เดือน) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคาร สถานที่และรักษาความปลอดภัย ศาลอาญา สำนักอำนวยการประจำศาลอาญา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25412175 ต่อ 2224
กรมทางหลวง แขวงการทางสระบุรี ยกเลิก รับที่ ช.137/6 ต.ค.57 ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการงานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2224 ตอนควบคุม 0100 ตอนมวกเหล็ก – กลุ่มพระบาท เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 75,680 ตารางเมตร ตามประกาศลงวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-211105 ต่อ 31
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ช.136/6 ต.ค.57 ซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ป่วยฟอกไตเทียม จำนวน 20 ตัว ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประมูล รับที่ ช.134-135/6 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเคปซีลแบบ Over Lay สายบ้านน้ำโฉ – บ้านน้ำฉา หมู่ที่ 1,สายบ้านน้ำโฉ – บ้านน้ำฉา 2 หมู่ที่ 1, สายบ้านนานนท์ – บ้านคลองวัง หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-754230
เทศบาลเมืองนครนายก ประมูล รับที่ ช.133/6 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองนครนายก ถนนสุวรรณศร จังหวัดนครนายก โทร.037-314263
กรมควบคุมโรค ประกวดราคา รับที่ ช.193/7 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี กรมควบคุมโรค อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-222818-9 ต่อ 233 ยานพาหนะ
อำเภอลานสัก ประกวดราคา รับที่ ช.192/7 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (บ้านพักนายอำเภอลานสัก) อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-537096 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว ประกวดราคา รับที่ ช.191/7 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.056-759214 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเดิด ประกวดราคา รับที่ ช.190/7 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) จำนวน 2 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โทร.045-582572 ต่อ 16 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกวดราคา รับที่ ช.189/7 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการรถโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า จำนวน 16 คัน ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2560 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-916044-5 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ อาคารปัญจภูมิ 2 เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0-26790038-9 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก ประกวดราคา รับที่ ช.188/7 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านน้ำเลา – บ้านห้วยผักไล ตำบลบ้านโคก,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโคก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.056-752200 ต่อ 15 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ประมูล รับที่ ช.187/7 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านชมพู หมู่ 8 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โทร.054-690910 ต่อ 15 ก่อสร้าง
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สอบราคา รับที่ ช.186/7 ต.ค.57 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Transport Single Window e-Logistics ของกระทรวงคมนาคม ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา ถึงเดือนกันยายน 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ โทร.0-22818930 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ช.185/7 ต.ค.57 จ้างก่อสร้างเสาโครงเหล็กและติดตั้งสายส่งระบบ 115 เควี ข้ามแม่น้ำท่าจีน ช่วงสถานีไฟฟ้าลาดบัวหลวง – สถานีไฟฟ้าสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25905828 ก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ประกวดราคา รับที่ ช.184/7 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างรั้ว พร้อมทั้งวางท่อระบายน้ำ เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าช้าง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร.037-316361 ต่อ 12 ก่อสร้าง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประสงค์ รับที่ ช.183/7 ต.ค.57 จ้างออกแบบและปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซื้อแบบตั้งแต่ 13 - 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนว่าจ้างและสัญญา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-28313098 ก่อสร้าง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ช.182/7 ต.ค.57 จ้างทำย่ามนำจ่ายไปรษณียภัณฑ์ติดท้ายรถจักรยานยนต์แบบ ก. จำนวน 5,000 ใบ ซื้อแบบตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ยื่นซอง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-28313903 อื่นๆ
กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.180-181/7 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2,ประกวดราคา จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำสายซอย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-622384 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สอบราคา รับที่ ช.180/7 ต.ค.57 ซื้อรถยนต์นั่งเก๋ง ขนาด 1,800 ซีซี จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-319111 ต่อ 8533 ยานพาหนะ
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ช.179/7 ต.ค.57 ขายพัสดุเก่า ชำรุด เลขที่ ป.040/2557 จำนวน 4 รายการ,ขายพัสดุเก่า ชำรุด เลขที่ ป.041/2557 จำนวน 3 รายการ,ขายยานพาหนะเก่า ชำรุด เลขที่ ป.042/2557 จำนวน 11 รายการ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557,ขายพัสดุเก่า ชำรุด เลขที่ ป.043/2557 จำนวน 16 รายการ,ขายหม้อแปลงไฟฟ้าเก่า ชำรุด เลขที่ ป.044/2557 จำนวน 11 รายการ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานรับปรับปรุงและจำหน่ายของเก่า กองบริหารงานพัสดุ ฝ่ายพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-24637612 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ช.178/7 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเสาไฟฟ้า คอร.ขนาด 22 เมตร จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25905315 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ช.177/7 ต.ค.57 จ้างจัดเก็บข้อมูลสถานีฐานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ย่าน 2.1 GHz ซื้อแบบตั้งแต่ 22 – 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22710151 ต่อ 243 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกวดราคา รับที่ ช.176/7 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการรถโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า จำนวน 16 คัน ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2560 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-916044-5 ยานพาหนะ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบราคา รับที่ ช.175/7 ต.ค.57 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวน สนามหญ้าและต้นไม้ ภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ระยะเวลาตั้งแต่พฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2558 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-285532 อื่นๆ
สถาบันการบินพลเรือน ประกวดราคา รับที่ ช.174/7 ต.ค.57 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดภายในสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกการเงิน สถาบันการบินพลเรือน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-22725741-4 ต่อ 232 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สอบราคา รับที่ ช.173/7 ต.ค.57 จ้างปรับปรุงพื้นที่ระหว่างอาคารวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาล ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-398544 ก่อสร้าง
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ประกวดราคา รับที่ ช.172/7 ต.ค.57 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่ 20 – 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนคลัง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0-22104371-2 อื่นๆ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกวดราคา รับที่ ช.171/7 ต.ค.57 จ้างเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย เขตเทศบาลเขตที่ 4 ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่ 15 – 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-342880-2 อื่นๆ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกวดราคา รับที่ ช.170/7 ต.ค.57 จ้างเหมาประกอบอาหารและบริการอาหารผู้ป่วยโรงพยาบาลนครนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ซื้อแบบตั้งแต่ 14 – 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-342880-2 อาหาร
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกวดราคา รับที่ ช.169/7 ต.ค.57 ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมี จำนวน 17 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 14 – 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-342880-2 อื่นๆ
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ช.168/7 ต.ค.57 ซื้อน้ำยาตรวจ Anti HIV (Simple test) จำนวนประมาณ 6,600 tests ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7 อื่นๆ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ส.198/6 ต.ค.57 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขระบบสั่งงานด้วยเสียงพูดผ่านโทรศัพท์ (ASR : Automatic Speech Recognition) สนับสนุนระบบ Helpdesk ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 2558, สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน Internal Helpdesk แบบ Mobile Office (7557) แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนธุรการรวมพัสดุ งบประมาณและการเงิน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 3490 อื่นๆ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ส.197/6 ต.ค.57 จ้างงานทำความสะอาดอาคาร สถานที่ งานโยธา และงานดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อม สนามหญ้า และไม้ประดับภายในอาคาร กสท.บางรัก ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 11 พย.57-10 พย.58) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดหาเพื่อหน่วยงาน สนับสนุนและการจ้างที่ปรึกษา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 3134 อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร สอบราคา รับที่ ส.196/6 ต.ค.57 จ้างเหมาติดตั้งหัวจ่ายก๊าซอากาศอัดทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร.0 2328 6900 – 19 ต่อ 10456, 10457 อื่นๆ
เทศบาลตำบลสถาน สอบราคา รับที่ ส.195/6 ต.ค.57 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำม้า จำนวน 35 คน รวม 224 วัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 ตุลาคม ติดต่อที่ หน่วยงานเทศบาล ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โทร.0 5379 1607 อาหาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ส.194/6 ต.ค.57 ซื้อชุดทดสอบสมรรถนะการแปรสภาพ พลังงานกล – ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในราชการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ตุลาคม ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.0 2649 5460/ อื่นๆ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ส.193/6 ต.ค.57 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 ตุลาคม ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.0 3739 5457 อื่นๆ
เทศบาลตำบลไชโย ประกวดราคา รับที่ ส.192/6 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการรักษาความสะอาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลไชโย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โทร.0 3564 1333 ต่อ 21 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [41] | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.