Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ก.1068/24 ธ.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องควบคุมอุปกรณ์ให้บริการเครือข่ายไร้สาย พร้อมโปรแกรมในการบริหารจัดการเครือข่าย จำนวน 1 ชุด , สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย จำนวน 50 ชุด , สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องให้บริการแม่ข่าย จำนวน 2 ชุด, สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ สำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง (San) จำนวน 10 ชุด แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุอาคารบริหารธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-75322 – 40 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงเรียนบ้านเขื่องคำ สอบราคา รับที่ ก.1067/24 ธ.ค. 57 จ้างรายการปรับปรุงซ่อมแซม รายการอาคารเรียน แบบ สปช. และอาคารอเนกประสงค์ แบบ 201/26 ประจำปี 2557 จำนวน 2 รายการ/หลัง ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 8 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ติดต่อที่ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โทร.045-761520 ก่อสร้าง
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ก.1066/24 ธ.ค. 57 จ้างปรับปรุงถนน คสล. ห้องอาคารเมตตา จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 7 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 (อัตโนมัติ 99 คู่สาย) ต่อ 6011 ก่อสร้าง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดราคา รับที่ ก.1065/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าหิน หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 25 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-340473 ก่อสร้าง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดราคา รับที่ ก.1064/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น ที่โรงพยาบาลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 26 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-343409-10 ต่อ 225 ก่อสร้าง
สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง สอบราคา รับที่ ก.1063/24 ธ.ค. 57 จ้างปรับปรุง ห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-302027 ต่อ 138 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกวดราคา รับที่ ก.1062/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์รายการชุดทดสอบกำลังวัสดุ ขนาด 100 ตัน จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 8 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-2555-2000 ต่อ 1114 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกวดราคา รับที่ ก.1061/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา จำนวน 1 ชุด (4 รายการ) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-2555-2000 ต่อ 1114 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกวดราคา รับที่ ก.1060/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา จำนวน 1 ชุด (4 รายการ) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-2555-2000 ต่อ 1114 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกวดราคา รับที่ ก.1059/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์ด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-2555-2000 ต่อ 1114 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกวดราคา รับที่ ก.1058/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์ด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-2555-2000 ต่อ 1114 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกวดราคา รับที่ ก.1057/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตการเตรียมพอลิเมอร์ผสมและการทดสอบ จำนวน 1 ชุด (2 รายการ) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-2555-2000 ต่อ 1114 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกวดราคา รับที่ ก.1056/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตการเตรียมพอลิเมอร์ผสมและการทดสอบ จำนวน 1 ชุด (2 รายการ) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-2555-2000 ต่อ 1114 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงเรียนบ้านโนนม่วง สอบราคา รับที่ ก.1055/24 ธ.ค. 57 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.312 ประจำปี 2558 โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด และประสบอุบัติเหตุ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 7 มกราคม 2558 ติดต่อที่ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โทร.045-750026 ก่อสร้าง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สอบราคา รับที่ ก.1054/24 ธ.ค. 57  ซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับ ปวช. จำนวน 64 รายการ , สอบราคา ซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. จำนวน 80 รายการ แยกขอรับเอกสารและยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ – 8 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-515452 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.1053/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 840,000 เล่ม ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ อาคารศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2579-5175 อื่นๆ
กรมการแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชานี ประกวดราคา รับที่ ก.1052/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมทาสีภายนอกอาคาร 1,2,3 ทางเดินเชื่อมอาคาร อาคาร EMS และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แขวง คันนายาว เขตคันนายาว กรงเทพฯ โทร.0-2517-4270-9 ต่อ 1183 ก่อสร้าง
จังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ประกวดราคา รับที่ ก.1051/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.036-621537 ต่อ 5010 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประมูล รับที่ ก.1050/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่งสนามมาตรฐาน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 6 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชานี โทร.045-250333 ต่อ 1805 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกวดราคา รับที่ ก.1049/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทร.042-835224-8 ต่อ 41117-8 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ประกวดราคา รับที่ ก.1048/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 6 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลนาเมืองดี อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โทร.075-278013 ก่อสร้าง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สอบราคา รับที่ ก.1047/24 ธ.ค. 57 จัดซื้อชุมสายโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์ 24 Port 8 สายนอก 24 สายใน และเครื่องโทรสาร (รวม 3 รายการ) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานบริการเขตการเดินรถที่ 8 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-2919-8949 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สอบราคา รับที่ ก.1046/24 ธ.ค. 57 จ้างเหมาจัดกิจกรรมวันมวยไทย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-2247-0013 ต่อ 1114 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ประมูล รับที่ ก.1045/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ 2) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร.038-309228-9 ต่อ 108 ก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สอบราคา รับที่ ก.1044/24 ธ.ค. 57 เข่าเครื่งอคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาพิเษก มหานคร แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โทร.021-754040 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สอบราคา รับที่ ก.1043/24 ธ.ค. 57 ซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ครั้งที่ 2 จำวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาพิเษก มหานคร แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โทร.021-754040 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประมูล รับที่ ก.1042/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน (แบบ สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขาว ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-757568 ก่อสร้าง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกวดราคา รับที่ ก.1041/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3(อู่สวนสยาม) เขตการเดินรถที่ 8 จำนวน 2 อัตรา ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 6 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานบริการเขตการเดินรถที่ 8 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-2919-8949 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ ประกวดราคา รับที่ ก.1040/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ 7 วงล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวัด มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 165 แรงม้า จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-295102 ต่อ 15 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลออนใต้ ประมูล รับที่ ก.1039/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-880656 ต่อ 23 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลออนใต้ ประมูล รับที่ ก.1038/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลออนใต้ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-880656 ต่อ 23 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประมูล รับที่ ก.1037/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-369049 ต่อ 12 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหัวทะเล ประมูล รับที่ ก.1036/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณบล๊อคคอนเวิร์ทรางรถไฟถึงสระน้ำวัดพะโล(จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 6 ชุมชนที่ 8 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-925111-4 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเมืองพาน ประกวดราคา รับที่ ก.1035/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 6 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร.053-721471-2 ต่อ 114,119 ก่อสร้าง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกวดราคา รับที่ ก.1034/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จำนวน 1 งาน ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานบริการพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-2821 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ ก.1033/24 ธ.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ประจำมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 26 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-009009 ต่อ 1582,1586 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดจันทบุรี สอบราคา รับที่ พิเศษ 16-พิเศษ 20/23 ธ.ค.57 ซื้อสายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือด โคโรนารี่ จำนวนประมาณ 50 ชิ้น, สอบราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดเอนกประสงค์ชนิด 1 Lumen, สอบราคาซื้อสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน จำนวนประมาณ 30 ชิ้น, สอบราคาซื้อสายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จำนวนประมาณ 10 ชุด, สอบราคาซื้อเครื่องให้สารละลายโดยกระบอกฉีดยา จำนวน 18 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลพระปกเกล้า แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3932 4975-84 ต่อ 1630 - 1636 อื่นๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สอบราคา รับที่ พิเศษ 15/23 ธ.ค.57 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7635 5202 อื่นๆ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สอบราคา รับที่ พิเศษ 14/23 ธ.ค.57 จ้างเหมาจัดกิจกรรมวันมวยไทย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 มกราคม 2558 ติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 247 0013 ต่อ 1114, 1119 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง สอบราคา รับที่ พิเศษ 12, พิเศษ 13/23 ธ.ค.57 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านบ่อเบี้ย ซอย 16, 10, 24, 22 จำนวน 4 จุด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 มกราคม 2558, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งเจริญ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ธันวาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก สอบราคา รับที่ พิเศษ 11/23 ธ.ค.57 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.) แบบไม่ตอกเสาเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก อำเภอ ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 7 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5538 1355 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเวินพระบาท ประมูล รับที่ พิเศษ 10/23 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านเชียงยืน–หมู่ที่ 5 บ้านปากทวย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โทร.0 4205 0022-4 ก่อสร้าง
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สอบราคา รับที่ พิเศษ 9/23 ธ.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.0 3438 5566 อื่นๆ
เทศบาลตำบลพานทอง ประมูล รับที่ พิเศษ 8/23 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายข้างบ้านนายธงชัย สหายา หมู่ที่ 7 ตำบลพานทอง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3845 1467 ต่อ 103 ก่อสร้าง
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สอบราคา รับที่ พิเศษ 7/23 ธ.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 7 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2281 7399 ต่อ 122, 199, 311 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 5, พิเศษ 6/23 ธ.ค.57 ซื้อเครื่องควบคุมความชื้นอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 21 มกราคม 2558, สอบราคาซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 10-95 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยกว่า 29 ลิตร จำนวน 3 ชุด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7567 3733-7 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2298 0244 อื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าโมก ประมูล รับที่ พิเศษ 4/23 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 1 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้าสถานีดับเพลิง, โครงการที่ 2 ก่อสร้างซอยแยกจากถนนทางเข้าวัดพายทอง (แยกขวา) แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โทร.0 3566 1347 ก่อสร้าง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 3/23 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์โครงการบูรณการพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าธนาคาร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 ธันวาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2558 6100 ต่อ 8621 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สถาบันการบินพลเรือน ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 2/23 ธ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องวิเคราะห์ แถบความถี่ (Spectrum Analyzer) จำนวน 1 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ธันวาคม ติดต่อที่ แผนกการเงิน สถาบันการบินพลเรือน เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2272 5741-4 ต่อ 232 อื่นๆ
สำนักงานศาลยุติธรรม ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 1/23 ธ.ค.57 จ้างก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2557 – วันที่ 12 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2395 4953 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [41] | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.