Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
จังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สอบราคา รับที่ ช.458/13 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดชนิดแผ่รังสีแบบมีเครื่องช่วยชีวิตทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.056-414074 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ช.457/13 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Lot 8) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25905825 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี สอบราคา รับที่ ช.456/13 ต.ค.57 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพยาบาล จำนวน 1 หลัง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงาน งานพัสดุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25772898 ต่อ 101 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ประมูล รับที่ ช.454-455/13 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 100 คน แบบที่ สถ.ศพด.3 จำนวน 1 หลัง ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 8 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-818588-9 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ สอบราคา รับที่ ช.453/13 ต.ค.57 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางยอ จำนวน 45 คน ระยะเวลาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557 – 30 กันยายน 2558 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ ถนนพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-24613446 ต่อ 111,204อกทั้งหมด
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 ประกวดราคา รับที่ ช.452/13 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมหลังคา จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่ 27 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและบริหารงานทั่วไป สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร.043-236224 ต่อ 212 ยานพาหนะ
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร สอบราคา รับที่ ช.451/13 ต.ค.57 เช่ารถยนต์ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-661087-88 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ประกวดราคา รับที่ ช.450/13 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 10 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง,ประกวดราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ AC สายบ้านลาดยาว – บ้านดอนปอ หมู่ที่ 7 บ้านดอนปอ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 สาย,ประกวดราคา จ้างบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 10 ตำบลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-272222 ต่อ 14 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการส่งและบำรุงรักษานครนายก สอบราคา รับที่ ช.449/13 ต.ค.57 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อนฯ ขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ,สอบราคา ซื้อเสาเข็ม คอร.และแผ่นพื้นสำเร็จรูป จำนวน 1 รายการ,สอบราคา จ้างขุดลอกคลอง 2 (โดยเครื่องจักร) จำนวน 1 รายการ,สอบราคา จ้างขุดลอกคลอง 3(โดยเครื่องจักร) จำนวน 1 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร.037-316339 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ ประมูล รับที่ ช.448/13 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมผิวจราจร AC สายบ้านวังไม้ตัก หมู่ที่ 4 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พร้อมตีเส้นจราจรและอื่นๆ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โทร.056-652904 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง ประมูล รับที่ ช.447/13 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ประมูล จ้างบก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-230567 ต่อ 14 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ ประกวดราคา รับที่ ช.446/13 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สายบ้านโกรกน้ำขาว – บ้านหนองไม้แดง หมู่ 4 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา,ประกวดราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร AC สายบ้านปรางค์ – บ้านดอนสามัคคี ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา,ประกวดราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สายทางบ้านทัพมะขาม หมู่ 5 – บ้านดอนเข็ม หมู่ 11 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา,ประกวดราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สายบ้านหนองสำโรง – บ้านหนองไม้แดง หมู่ 4 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-970272 ก่อสร้าง
จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ประกวดราคา รับที่ ช.444-445/13 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะห้วยน้ำวิ่ง บ้านเขาไม้นวน หมู่ 10 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี,ประกวดราคา จ้างขุดสระเก็บน้ำสาธารณะจุดที่ 3 บ้านซับป่าพลู หมู่ 6 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มการเงิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-970105 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลต้นธง ประกวดราคา รับที่ ช.442-443/13 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน 11 หมู่บ้าน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ระยะเวลาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557 – 30 กันยายน 2558,ประกวดราคา จ้างเสริมผิวยาง AC สายทางแยก ทล.1015 – บ้านใหม่สัมมะนะ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทร.053-563708 ต่อ 12 อื่นๆ
เทศบาลตำบลกองนาง ประมูล รับที่ ช.441/13 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเสริมผิว AC ทับถนนคอนกรีตเดิม สายบ้านดอนหมี หมู่ที่ 8 ตำบลกองนาง,ประมูล จ้างเสริมผิว AC ทับถนนคอนกรีตเดิม สายบ้านนาบง หมู่ที่ 7 ตำบลกองนาง,ประมูล จ้างเสริมผิว AC ทับถนนคอนกรีตเดิม สายบ้านปากมาง หมู่ที่ 3 ตำบลกองนาง,ประมูล จ้างเสริมผิว AC ทับถนนคอนกรีตเดิม สายบ้านห้วยมาง หมู่ที่ 12 ตำบลกองนาง,ประมูล จ้างเสริมผิว AC ทับถนนคอนกรีตเดิม สายบ้านห้วยอิ่น – บ้านกองนาง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พร้อมงานตีเส้นจราจร และอื่นๆ จำนวน 5 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โทร.042-991576 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเนินมะกอก ประมูล รับที่ ช.440/13 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก,ประมูล จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านวังกร่างใต้ ตำบลเนินมะกอก แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลเนินมะกอก ถนนบางมูลนาก – ชุมแสง จังหวัดพิจิตร โทร.056-632608 ต่อ 12 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเชียงเครือ ประกวดราคา รับที่ ช.439/13 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านแกปะ,แซงอุดม หมู่ที่ 5,9,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเหล่าค้อ หมู่ที่ 4 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.043-12178 ก่อสร้าง
สำนักงานการคลังสภากาชาดไทย ประกวดราคา รับที่ ช.438/13 ต.ค.57 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 24 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการคลังสภากาชาดไทย อาคารจอดรถ 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชั้น 9 สำนักงานการคลังสภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-22564067 อื่นๆ
เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ ประมูล รับที่ ช.437/13 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ยื่นซอง 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-524050 ก่อสร้าง
จังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลบ้านแท่น สอบราคา รับที่ ช.436/13 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อม ภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลบ้านแท่น ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-887013 ต่อ 11 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประกวดราคา รับที่ ช.435/13 ต.ค.57 แก้ไขด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ขนาด 2 ชั้น ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ที่ซื้อเอกสารแล้วนั้น ให้มารับเอกสารและรูปแบบรายการได้ตั้งแต่ 17 – 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-575261 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี สอบราคา รับที่ ช.434/13 ต.ค.57 จ้างเหมาบริการนิติบุคคลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี และอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ รวมจำนวน 8 คน ระยะเวลาจ้างตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารพัสดุ กองบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-931188 อื่นๆ
เทศบาลตำบลปลายพระยา ประกวดราคา รับที่ ช.433/13 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างตลาดสด,ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม,ติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร ตลาดสดเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองช่าง งานพัสดุ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โทร.075-687141 ต่อ 109 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สอบราคา รับที่ ช.432/13 ต.ค.57 เช่าบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้เป็นช่องทางสำรองของวิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ กองธุรการ (กำแพงแสน) สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร.034-351082 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สอบราคา รับที่ ช.431/13 ต.ค.57 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงชุมสายระบบโทรศัพท์ จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ กองธุรการ (กำแพงแสน) สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร.034-351082 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ประกวดราคา รับที่ ช.430/13 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 10 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง, ประกวดราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ AC สายบ้านลาดยาว – บ้านดอนปอ หมู่ที่ 7 บ้านดอนปอ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 สาย,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 10 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 หลัง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-272527 ต่อ 14 ก่อสร้าง
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกวดราคา รับที่ ช.428-429/13 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25076274 อื่นๆ
จังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สอบราคา รับที่ ช.427/13 ต.ค.57 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน 1 โครงการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร.054-227527-9 ต่อ 112,129 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สอบราคา รับที่ ช.426/13 ต.ค.57 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทางเข้าน้ำตกไซเบอร์ ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-511272 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สอบราคา รับที่ ช.425/13 ต.ค.57 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ที่ศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์) หมูที่ 6 ตำบลหนองแก,ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เมืองพระชนกจักรี หมู่ที่ 5 ตำบลสะแกกรัง, ศูนย์โรงเก็บเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี หมู่ที่ 5 ตำบลดอนขวาง และอาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ(หนองผีเผา) หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557 – 30 กันยายน 2558 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-511272 อื่นๆ
จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สอบราคา รับที่ ก.388/13 ต.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อไว้ใช้ในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รายการเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซพร้อมเครื่องช่วยหายใจจำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-270300 ต่อ 29106 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สอบราคา รับที่ ก.387/13 ต.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อไว้ใช้ในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รายการเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซพร้อมเครื่องช่วยหายใจจำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-270300 ต่อ 29106 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลบางบ่อ ประมูล รับที่ ก.386/13 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาล ตำบลบางบ่อ(ห้องกองคลัง) อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2338-1213 ต่อ 107,103 ยานพาหนะ
องค์การบิหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ประมูล รับที่ ก.385/13 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) อบต.หนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ตำบลหนอง งูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-209400 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลโคกหล่อ สอบราคา รับที่ ก.384/13 ต.ค. 57 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานเทศบาลตำบลโคกหล่อ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกหล่อ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองจังหวัดตรัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลโคกหล่อ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.075-225889 ต่อ 24 อื่นๆ
องค์กาบริหาส่วนตำบลเกาะปันหยี ประกวดราคา รับที่ ก.383/13 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2) บ้านเกาะปันหยี หมู่ 2 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา, ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2) บ้านเกาะหมากน้อย หมู่ 4 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โทร.076-440425 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ประมูล รับที่ ก.382/13 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐาน โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามข่า ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนกาคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-656436 ต่อ 16 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประมูล รับที่ ก.381/13 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ จ้างก่อสร้างงานระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 30 ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองยาง หมู่ 7 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุฯ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล ทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-972445 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประมูล รับที่ ก.380/13 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) บ้านทัพรั้ง หมู่ 1(ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลทัพรั้ง) ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุฯ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-972445 ก่อสร้าง
จังหวัดเชียงราย ประกวดราคา รับที่ ก.379/13 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำอิง บ้านสันทราย หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ความยาว 412 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-152038 ก่อสร้าง
จังหวัดเชียงราย ประกวดราคา รับที่ ก.378/13 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลาว บ้านป่ารวก หมู่ 4(คอสะพาน) ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ความยาว 470 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-152038 ก่อสร้าง
จังหวัดเชียงราย ประกวดราคา รับที่ ก.377/13 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกก บ้านสันธาตุ หมู่ 4 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ความยาว 420 เมตรซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-152038 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลคลองโยง ประกวดราคา รับที่ ก.376/13 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.034-298185 ต่อ 102 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลคลองโยง ประกวดราคา รับที่ ก.375/13 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.034-298185 ต่อ 102 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ก.374/13 ต.ค. 57 ซื้อวัสดุจำนวน 2 หมวด หมวดที่ 1 วัสดุงานบ้าน จำนวน 20 รายการ , หมวดที่ 2 วัสดุการแพทย์ จำนวน 22 รายการ เพื่อใช้ในราชการศูนย์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.037-395085-6 ต่อ 10612-10614 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ก.373/13 ต.ค. 57 ซื้อวัสดุจำนวน 2 หมวด หมวดที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 82 รายการ , หมวดที่ 2 วัสดุงานบ้าน จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้ในราชการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.037-395085-6 ต่อ 10612-10614 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ก.372/13 ต.ค. 57 ซื้อเครื่องชั่งและเขย่าเลือดอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการคณะแพทยศาสตร์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.037-395085-6 ต่อ 10612-10614 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ก.371/13 ต.ค. 57 ซื้อชุดผลิตสูญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในราชการคณะแพทยศาสตร์ , สอบราคา ซื้อชุดผลิตอากาศทางการแพทย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในราชการคณะแพทยศาสตร์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.037-395085-6 ต่อ 10612-10614 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สอบราคา รับที่ ก.370/13 ต.ค. 57 จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด Digital ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 ตุลาคม 2557 , สอบราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ธ.ก.ส. สาขาอากาศอำนวย) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนงาน ธกส. สาขาอากาศอำนวย ตำบลอากาศ อำเภอกากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ก.369/13 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ 10001279 : PLASTIC COFFEE CUP จำนวน 4,608,000 ชิ้น ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองบริหารงานจัดซื้อพัสดุบริการบนเครื่องบิน สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2545-3265 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [41] | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.