Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
สถาบันธัญญารักษ์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 7/1 ส.ค.57 จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดสู่ประชาชน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันธัญญารักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2531 0080-4 ต่อ 466, 484 อื่นๆ
เทศบาลตำบลดีลัง สอบราคา รับที่ พิเศษ 6/1 ส.ค.57 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร.0 3643 6100 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 5/1 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล. 4 สาย จำนวน 1 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.0 4365 3050 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 4/1 ส.ค.57 ซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 8 เตียง ครั้งที่ 3 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7567 3732-3 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2298 0244 อื่นๆ
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี สอบราคา รับที่ พิเศษ 3/1 ส.ค.57 ซื้อยา รายการ lrinotecan ขนาด 40 มิลลิกรัม จำนวน 100 หลอด และขนาด 100 มิลลิกรัม จำนวน 200 หลอด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2546 1960-6 ต่อ 1303, 1022 อื่นๆ
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี สอบราคา รับที่ พิเศษ 2/1 ส.ค.57 ซื้อยา รายการ Gemcitabine ขนาด 200 มิลลิกรัม จำนวน 200 หลอด และขนาด 1 กรัม จำนวน 270 หลอด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2546 1960-6 ต่อ 1303, 1022 อื่นๆ
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี สอบราคา รับที่ พิเศษ 1/1 ส.ค.57 ซื้อยา รายการ Pamidronate disodium 30 มิลลิกรัม ชนิดฉีด จำนวน 800 หลอด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2546 1960-6 ต่อ 1303, 1022 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช สอบราคา รับที่ ส.22/1 ส.ค.57 จ้างเหมาปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย : บริเวณย่านชุมชน สาย นศ.5028 แยกถนนพัฒนาการคูขวาง - บ้านนาวง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง, สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย : บริเวณย่านชุมชน นศ 4108 แยกทางหลวงหมายเลข 4015-บ้านสวนพล อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7537 8836 ต่อ 104 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร ประมูล รับที่ ส.21/1 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่ตำบลทุ่งตะไคร จำนวน 3 สาย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โทร.0 7753 6700-1 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประกวดราคา รับที่ ส.20/1 ส.ค.57 จ้างงานก่อสร้าง ถนนสายหลักทางเข้าประตู 2 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7727 8812 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม ประกวดราคา รับที่ ส.19/1 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 9 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหาร ส่วนตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โทร.0897173078 ก่อสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ประกวดราคา รับที่ ส.18/1 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โทร.0 5359 1165 ต่อ 112 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ส.17/1 ส.ค.57 จ้างทำของที่ระลึก กระเป๋า MSU จำนวน 2,500 ใบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4375 4237 อื่นๆ
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ประกวดราคา รับที่ ส.14/1 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (ครั้งที่ 3) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3263 1662 ต่อ 12 ก่อสร้าง
จังหวัดสมุทรสงคราม ประกวดราคา รับที่ ส.13/1 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมสาย ข 5, ข 6 และสาย ข 6 (เพิ่มเติม) ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง และตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 5 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0 3471 1903 ก่อสร้าง
กรมสุขภาพจิต (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์) สอบราคา รับที่ ส.12/1 ส.ค.57 ก่อสร้างซุ้มประตู สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5390 8300-49 ต่อ 73153 และ 73156 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองศรีราชา สอบราคา รับที่ ส.11/1 ส.ค.57 จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.0 3831 0194 อื่นๆ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ส.10/1 ส.ค.57 ซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Real-time PCR) จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2564 7100 ต่อ 6522 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส.8/1 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง (เขาสมิง-แสนตุ้ง) อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 สิงหาคม ติดต่อที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2551 8121 ก่อสร้าง
เทศบาลพระนครศรีอยุธยา ประมูล รับที่ ส.7, ส.7.1, ส.7.1.1/1 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุค่าจัดการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 สิงหาคม ติดต่อที่ กองการศึกษา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ถนนนเรศวร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3532 8406 อื่นๆ
สำนักงานศาลยุติธรรม ประกวดราคา รับที่ ส.6, ส.6.1, ส.6.1.1/1 ส.ค.57 จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคาร จอดรถสำนักงานศาลยุติธรรม ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 15-27 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงาน ศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2513 0664 ก่อสร้าง
สถาบันโรคทรวงอก ประกวดราคา รับที่ ส.4, ส.4.1/1 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ แบบชดเชยการรั่วไหลของก๊าซโดยอัตโนมัติ พร้อมจอแสดงการหายใจ จำนวน 5 เครื่อง ที่กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบัน โรคทรวงอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2547 0913 อื่นๆ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประกวดราคา รับที่ ส.3, ส.3.1, ส.3.1.1/1 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุอาหารผู้ป่วย (งวดที่ 1) จำนวน 7 หมวด ด้วยเงินบำรุง ปี 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาชินี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 1415 อาหาร
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา ประกวดราคา รับที่ ส.2, ส.2.1/1 ส.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย พง.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 402-บ้านไร่ด่าน ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โทร.0 7646 0603-5 ก่อสร้าง
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ส.1/1 ส.ค.57 ซื้อพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ ETV จำนวน 1 ระบบ เพื่อใช้งานภายในอาคารคลังสินค้าระหว่างประเทศ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ เขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 13-21 สิงหาคม, ประสงค์จะขายรถ Volkswagen หมายเลขทะเบียน ออ-428 กทม จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 18-20 สิงหาคม, ประสงค์จะขายอุปกรณ์บริการภาคพื้นและกระดาษแบบฟอร์มต่างๆ จำนวน 12 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 13-15 สิงหาคม, ประสงค์จะขายรถตู้ จำนวน 6 คัน ณ ดอนเมือง ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 18-20 สิงหาคม, ประสงค์ขายเก้าอี้ พัดลม อุปกรณ์ Queuing machine ตู้เย็น Freezer และอื่นๆ จำนวน 73 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 18-20 สิงหาคม ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 /2545 3251/ อื่นๆ
จังหวัดระยอง โรงพยาลระยอง สอบราคา รับที่ ช.822/31 ก.ค.57 จ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ จำนวน 1 หลัง ณ บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ (หนองสนม) โรงพยาบาลระยอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ช.821/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อหินใหญ่ ขนาด 8-12 นิ้ว จำนวน 3,550 ลูกบาศก์เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป หน่วยพัสดุและสัญญา แขวงการทางสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-511381 ก่อสร้าง
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ช.820/31 ก.ค.57 จ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านการขายสินค้า Thai Shop 6 สาขา ประจำหน่วยงาน SP-S จำนวน 12 คน ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 ซื้อแบบตั้งแต่ 4 - 13 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โทร.0-25453251 อื่นๆ
จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ ช.819/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-27018145 อื่นๆ
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ประมูล รับที่ ช.818/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง และรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 2 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบางบัวทอง ถนนบางกรวย – ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25717673-5 ต่อ 3102,1415 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกวดราคา รับที่ ช.817/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสารทึบรังสี 370 mg (ขนาด 50 และ 100 ml) จำนวน 13,000 ขวด ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยจัดหาวัสดุ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.074-451161-3 อื่นๆ
กรมช่างโยธาทหารเรือ ประกวดราคา รับที่ ช.816/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคาร โรงเลี้ยงและโรงครัว ขนาด 100 คน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่กองร้อยกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองร้อยกองบัญชาการ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองร้อยส่งกำลังและบริการ กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รวม 4 หลัง,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักประทวน 10 ครอบครัว ที่กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกการเงิน กรมช่างโยธาทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.0-24655362 ก่อสร้าง
กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ประกวดราคา รับที่ ช.815/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงอาคารรับรองนักท่องเที่ยวและอุทยานประวัติศาสตร์เขาค้อ จำนวน 197 รายกร ขอรับอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพลาธิการ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.056-719697 ต่อ 70130 ก่อสร้าง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกวดราคา รับที่ ช.814/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในที่ทำการอาคารสำนักงานสาขากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซื้อแบบตั้งแต่ 4 – 19 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25586555 ต่อ 8610 และที่ ธ.ก.ส.สาขากาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-511185 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ช.813/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-25518121-26 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ประมูล รับที่ ช.812/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-744057-8 ต่อ 105 ยานพาหนะ
จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ ช.811/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 139 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-235146 อาหาร
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอบราคา รับที่ ช.810/31 ก.ค.57  ซื้อพัสดุ รายการเก้าอี้พลาสติก จำนน 830 ตัว ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-288400 ต่อ 7522 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) สอบราคา รับที่ ช.809/31 ก.ค.57 เช่ารถยนต์ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาบริการโทรคมนาคม Cab พิเศษ (Open Cab) ขนาด 1 ตัน พร้อมที่พาดบันได จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 4 ปี,สอบราคา จ้างงานสร้างปรับปรุงท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินถนนศรีนครินทร์ (ถนนสุขาภิบาล 3) บริเวณใต้ทางด่วนวงแหวนตะวันออก จำนวน 1 งาน,สอบราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type ขนาดต่างๆ พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด,สอบราคา ซื้อรถยนต์ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเสาสายโทรคมนาคม ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ พร้อมหลังคา และที่พาดบันได จำนวน 1 คัน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนจัดหาเพื่อธุรกิจโครงข่าย ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21043235 ยานพาหนะ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ช.808/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการงานอำนวยความปลอดภัย งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เส้นทางสาย ขก.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 207 – บ้านหนองแวง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น,ประกวดราคา จ้างเหมาโครงการงานอำนวยความปลอดภัย ปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย เส้นทางสาย ขก.5035 แยกทางหลวงชนบท ขก.4064 – ภูหินช้างสี อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-465189 ต่อ 103 ก่อสร้าง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ สอบราคา รับที่ ช.807/31 ก.ค.57 จ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ 1 นโยบาย 1 กระทรวง ก้าวสู่มิติใหม่แห่งความร่วมมือกันขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารพัสดุ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร0-21412822 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกวดราคา รับที่ ช.806/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงหมายเลข 1095 – บ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและจัดซื้อ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร.053-612162 ก่อสร้าง
จังหวัดตรัง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ประกวดราคา รับที่ ช.805/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรัง ณ บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว เขตเทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ถนนตรัง – ปะเหลียน จังหวัดตรัง โทร.075-501076-7 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประสงค์ รับที่ ช.804/31 ก.ค.57 ขายทอดตลาดพัสดุ รายการรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-353708 ยานพาหนะ
จังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลชัยภูมิ ประกวดราคา รับที่ ช.803/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ Meropenem 1 g injection จำนวน 14,000 ขวด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดซื้อ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-817108 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน สอบราคา รับที่ ช.802/31 ก.ค.57 จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 91.45 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-470355 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองเมืองพล สอบราคา รับที่ ช.801/31 ก.ค.57 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสาธารณประโยชน์ ซอยแยกถนนพาณิชย์เจริญด้านทิศเหนือข้างบ้านนางหนู จันทาสี และก่อสร้างทางเดินเท้าภายในชุมชนแออัด (ซอยรังสี) ชุมชนหนองแวง 4 จำนวน 2 โครงการ ครั้งที่ 3 แยกซื้อแบบตั้งแต่ 4 - 19 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเมืองพล ถนนเสริมสวาสดิ์ จังหวัดขอนแก่น โทร.043-414091 ต่อ 102-103 ก่อสร้าง
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกวดราคา รับที่ ช.800/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงและทำบ่อพักน้ำยางและอุปกรณ์พร้อมต่อท่อน้ำยาง และโรงเรือนสามารถบรรจุน้ำยางสดได้ 200 ตัน จำนวน 3 บ่อ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักการคลัง องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-491570-2 ต่อ 122 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ประมูล รับที่ ช.797-799/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย รถบรรทุกเทท้ายแบบเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน,ประมูล ซื้อรถนั่งส่วนกลาง(เก๋ง) จำนวน 2 คัน,ประมูล ซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบเอนกประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร.037-307134 ยานพาหนะ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ ช.796/31 ก.ค.57  จัดจ้างผู้รับจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2557 “กิจกรรมพัฒนาบุคลากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในบริบทของ SIPA” ครั้งที่ 2 โดยเปรียบเทียบราคา ยื่นซอง 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21417100 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [41] | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.