Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา สอบราคา รับที่ ก.414/29 ส.ค. 57 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและ วัสดุการศึกษา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โทร.075-656146 อื่นๆ
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สอบราคา รับที่ ก.413/29 ส.ค. 57  จ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 3 ที่/49 จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2323-2853 ก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ สอบราคา รับที่ ก.412/29 ส.ค. 57 จ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบจ่ายลมในโรงงาน แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์ จำนวน 1 รายการ , สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดตู้ทำน้ำเย็นประเภท ท่อประปา 4 หัวก๊อก จำนวน 7 ชุด แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ พัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2707-1500 อื่นๆ
สถาบันโรคทรวงอก สอบราคา รับที่ ก.409, ก.410, ก.411/28 ส.ค. 57 ซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ Etionamide tab 250 mg จำนวน 74,000 เม็ด , สอบราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ Cycloserine Capsule 250 mg จำนวน 36,000 ขวด , สอบราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ Montelukast sodium 10 mg จำนวน 47,600 เม็ด แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันโรคทรวงอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2547-0974 อื่นๆ
เทศบาลเมืองบางกรวย สอบราคา รับที่ ก.408/29 ส.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบางกรวย ถนนบางกรวย-จงถนอม จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2443-0610-9 ต่อ 127 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลเมืองบางกรวย สอบราคา รับที่ ก.407/29 ส.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 รายการ เพื่อสำหรับใช้ในสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบางกรวย ถนนบางกรวย-จงถนอม จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2443-0610-9 ต่อ 127,133 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประกวดราคา รับที่ ก.404, ก.405/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน และโครงการรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 2 โครงการ ฉบับลงวันที่ 18 กรกาคม 2557 ขอเลื่อนวันเสนอราคาออกไปจนกว่าจะได้มีการประกาศให้ทรายต่อไป , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน เลขที่ E05/2557 ลงวันที่ 18 กรกาคม 2557 ขอเลื่อนวันเสนอราคาออกไปจนกว่าจะได้มีการประกาศให้ทรายต่อไป ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร ถนนสองนางสถิต จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-611227 ต่อ 108 ยานพาหนะ
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ก.399, ก.400, ก.401, ก.402, ก.403/29 ส.ค. 57  จัดซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลลำปาง , สอบราคา จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำปาง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 กันยายน 2557 , สอบราคา จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาในรถ จำนวน 9 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำปาง , สอบราคา จัดซื้อยา Fosfomycin 2 g for injection จำนวนประมาณ 8,500 Vial แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน 2557 , สอบราคา จัดซื้อเนื้อสัตว์สด จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 12 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ก.398/29 ส.ค. 57 ซื้อกล่องสำเร็จรูปแบบ จ(แบรนด์ ปณท) จำนวน 850,000 กล่อง ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2557 ในเวลาปฏิบัติงานเป็นต้นไป ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ ส่วนจ้างพิมพ์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2831-3506 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล(สนามบินน้ำ) ประกวดราคา รับที่ ก.397/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Service จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่ วันที่ 1 – 4 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานจัดหา กองจัดหาและพัสดุ สำนักจัดซื้อและบริหารงานกลาง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2528-9152 อื่นๆ
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ ก.392, ก.393, ก.394, ก.395, ก.396/29 ส.ค. 57  ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องให้ความอบอุ่นทารก จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 กันยายน 2557, สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ เครื่องมือเจาะเปิดกะโหลกศีรษะ จำนวน 1 เครื่อง , สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน จำนวน 1 รายการ , สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับคลังข้อมูล พร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบปกิบัติการ Window Server Standard 2012 จำนวน 1 เครื่อง , สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์เชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Switch จำนวน 3 รายการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2557ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวง โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดราคา รับที่ ก.390, ก.391/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์, ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการจ้างเหมาจัดระเบียบอุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณของหน่วยงานในภูมิภาคกรมทางหลวง ระยะที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-6668 ต่อ 26702 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 ยกเลิก รับที่ ก.389/29 ส.ค. 57 ประกวดราคา ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ บนทางหลวงหมายเลข 3241 ตอน ศรีราชา-อ่างเก็บน้ำหนองคือ ที่ กม.4+280 ปริมาณงาน 1 แห่ง ตามประกาศเลขที่ ชบ.2/e/31/2557 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางชลบุรี ที่ 2 กรมทางหลวง ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-385778-83 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง สอบราคา รับที่ ก.388/29 ส.ค. 57 จ้างปรับปรุงลานหน้าป้ายที่ทำการ อบต.ท่าชะมวง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง อบต.ท่าชะมวง ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โทร.074-389085 ก่อสร้าง
กรมควบคุมมลพิษ สอบราคา รับที่ ก.387/29 ส.ค. 57 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 13 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-2035 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมควบคุมมลพิษ สอบราคา รับที่ ก.386/29 ส.ค. 57 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2558 จำนวน 12 คน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-2035 อื่นๆ
กรมควบคุมมลพิษ สอบราคา รับที่ ก.385/29 ส.ค. 57 ซื้อชุดตรวจวัดระดับเสียงสถานี จำนวน 2 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 1 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-2254 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมควบคุมมลพิษ สอบราคา รับที่ ก.384/29 ส.ค. 57 ซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำฝนแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 1 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-2254 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สอบราคา รับที่ พิเศษ 75/29 ส.ค.57 จ้างดำเนินโครงการผลิตสื่อรวบรวมองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัยภายใต้กิจกรรมโครงการของสำนักงานฯ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองกลาง กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร.0-2422-8831 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประมูล รับที่ พิเศษ 73, พิเศษ 74/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาแรงงานบริการพนักงานห้องทดลอง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 2557, สอบราคา ซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 10 ชุด พร้อมติดตั้งที่หอพักลักษณานิเวศน์ 1 – 5,7,10,11,13 และ 14 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-373735-7 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประมูล รับที่ พิเศษ 72/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาแรงงานบริการพนักงานห้องทดลอง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-373735-7 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244 ลิฟท์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว ประมูล รับที่ พิเศษ 71/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-582306 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว ประมูล รับที่ พิเศษ 70/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-582306 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ประมูล รับที่ พิเศษ 69/28 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลบ.เมตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-707072 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ประมูล รับที่ พิเศษ 68/28 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลบ.เมตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-707072 ยานพาหนะ
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 67/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 3 – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2306-9899 ต่อ 2242 อื่นๆ
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 66/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 3 – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2306-9899 ต่อ 2242 อื่นๆ
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 65/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 3 – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2306-9899 ต่อ 2242 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 63, พิเศษ 64/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานโครงการจัดการน้ำสะอาด งานติดตั้ง Tube Settler บริเวณหน่วยบริการหนองนารี และหน่วยบริการป่าแดง กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ , ประกวดราคา จ้างเหมางานปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มแรงดัน กปภ.สาขาตะพานหิน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 2 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-255814-5 ต่อ 703-704
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 61, พิเศษ 62/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานโครงการจัดการน้ำสะอาด งานติดตั้ง Tube Settler บริเวณหน่วยบริการหนองนารี และหน่วยบริการป่าแดง กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ , ประกวดราคา จ้างเหมางานปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มแรงดัน กปภ.สาขาตะพานหิน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 2 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-255814-5 ต่อ 703-704
กรมการสื่อสารทหาร ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 60/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองจัดหา กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0-2565-5405 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมการสื่อสารทหาร ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 59/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองจัดหา กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0-2565-5405 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 58/29 ส.ค. 57 จ้างจัดทำเว็ปไซต์หลัก กระทรวงพลังงาน ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 5 – 16 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายัพสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2140-6193 อื่นๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 57/29 ส.ค. 57 จ้างจัดทำเว็ปไซต์หลัก กระทรวงพลังงาน ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 5 – 16 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายัพสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2140-6193 อื่นๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 56/29 ส.ค. 57 จ้างจัดทำเว็ปไซต์หลัก กระทรวงพลังงาน ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 5 – 16 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายัพสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2140-6193 อื่นๆ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ พิเศษ 55/29 ส.ค. 57 ซื้อเครื่องพิมพ์ Plotter จำนวน 1 เครื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-8607ต่อ 12 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ พิเศษ 54/29 ส.ค. 57 ซื้อเครื่องพิมพ์ Plotter จำนวน 1 เครื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-8607ต่อ 12 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ พิเศษ 53/29 ส.ค. 57 ซื้อเครื่องพิมพ์ Plotter จำนวน 1 เครื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-8607ต่อ 12 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 52/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถมินิบัส จำนวน 1 คัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 2– 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-8607-12 ยานพาหนะ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 51/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถมินิบัส จำนวน 1 คัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 2– 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-8607-12 ยานพาหนะ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 50/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถมินิบัส จำนวน 1 คัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 2– 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-8607-12 ยานพาหนะ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 49/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องวัดความหยาบพื้นผิวพร้อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 2 – 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-8607-12 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 48/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องวัดความหยาบพื้นผิวพร้อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 2 – 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-8607-12 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 47/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องวัดความหยาบพื้นผิวพร้อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 2 – 5 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-8607-12 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ พิเศษ 46/29 ส.ค. 57 เชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารมหาวชิรณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-5011 อื่นๆ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ พิเศษ 45/29 ส.ค. 57 เชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารมหาวชิรณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-5011 อื่นๆ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ พิเศษ 44/29 ส.ค. 57 เชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสวน พื้นที่บริเวณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 9 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-5011 อื่นๆ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ พิเศษ 43/29 ส.ค. 57 เชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสวน พื้นที่บริเวณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 9 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2218-5011 อื่นๆ
กรมควบคุมมลพิษ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 42/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-2028 ก่อสร้าง
กรมควบคุมมลพิษ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 41/29 ส.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-2028 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [41] | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.