Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
เทศบาลตำบลโคกตูม ประกวดราคา รับที่ ช.608/18 มี.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC ถนนสายโคกตูม – พระพุทธบาท ชุมชนบ้านโคกตูม 3 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลโคกตูม ถนนสายลพบุรี – วังม่วง จังหวัดลพบุรี โทร.036-499140 ต่อ 108 ก่อสร้าง
จังหวัดจันทบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประกวดราคา รับที่ ช.607/18 มี.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวหาดเจ้าหลาว ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-321699 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ ประกวดราคา รับที่ ช.606,606.1/18 มี.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างลงลูกรังยกระดับถนนและลงหินคลุกบดอัดเรียบถนนบางขวัญ 15 ซอยมาเจริญ หมู่ที่ 8 พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-856669 ต่อ 105 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง ประมูล รับที่ ก.531/18 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองขานางบริเวณหน้าวัดใหม่ หมู่ที่ 6,9 หมู่ที่ 6 บ้านหนองขานาง ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งทองคำ หมู่ที่ 12 บ้านคุยม่วงมีสุข ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายหาญ อ่อนทอง ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 10 บ้านนางพญา หมู่ที่ 11 บ้านยิ่งเจริญ ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดคุยม่วง หมู่ที่ 12 บ้านคุยม่วง มีสุข ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 26 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-981085 ต่อ 19 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ประกวดราคา รับที่ ก.530/18 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างทำการปรับปรุงพื้นทางเดิม และผิวทาง ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2258 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 21(นางั่ว) – ต่อเขต อบต.หนองแม่นา ควบคุม รวมระยะทาง 4,000 กม. (จำนวน 3 งาน) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.056-756262 ต่อ 106 ก่อสร้าง
จังหวัดชลบุรี โดยโรงพยาบาลชลบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.529, ก.529.1/18 มี.ค.57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ รายการ ยา Omeprazole 40 mg Injection จำนวน 56,100 Vial ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-931504 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ประกวดราคา รับที่ ก.528/18 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โทร.054-520516 ก่อสร้าง
จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สอบราคา รับที่ ก.526, ก.527/18 มี.ค.57  จ้างเหมาสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ งปม.57 ที่โรงพยาบาลซำสูง จังหวัดขอนแก่น , สอบราคาจ้างเหมาสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ งปม.57 ที่โรงพยาบาลแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 27 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-221125 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลด่านเกวียน ประกวดราคา รับที่ ก.525/18 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำชุมชนโพธิ์ทอง (ต่อจากเหมืองเดิมถึงศาลเจ้าด่านเกวียน) (ชุมชนใหม่หนองขาม) ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 31 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง เทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-338105 ต่อ 15 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกวดราคา รับที่ ก.524/18 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล จำนวน 102 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการคณะวิทยาการสารสนเทศ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-754359 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน ประมูล รับที่ ก.523/18 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดมาตรฐานกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนบ้านโนนดู่ หมู่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 26มีนาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-756281-2 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข สอบราคา รับที่ ก.522/18 มี.ค.57 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด หมู่ที่ 2 ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-669020 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประมูล รับที่ ก.521/18 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ สารเคมีทางการแพทย์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดชลบุรี จำนวน 5 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-455921 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ประกวดราคา รับที่ ก.520/18 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิเงทรา จำนวน 11 สาย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิเงทรา โทร.038-502280 ต่อ 13 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สอบราคา รับที่ ก.519/18 มี.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์ประจำโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานอิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0-2544-8505-9 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.517, ก.518/18 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออุปกรณ์ Storage area network (SAN) ขนาด 18 TB จำนวน 1 ชุด , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างซ่อมแซมความเสียหายบนพื้นที่ของกรมทางหลวง เพื่อส่งมอบคืนโครงการก่อสร้างทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์) แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ อาคารศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2579-5175 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ประมูล รับที่ ก.516/18 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8-9 (บ้านหนองจักร-บ้านหนองยาวสูง) ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 26 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.036-302395-6 ก่อสร้าง
กรมการบินพลเรือน ประกวดราคา รับที่ ก.515, ก.515.1/18 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมลิฟต์โดยสารและบันไดเลื่อน ที่ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 9 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 26 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มการเงิน สำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ โทร.0-2286-0482 ลิฟท์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประมูล รับที่ ก.514/18 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการบูรณะลาดยางสายบ้านตลาดบางสะแก หมู่ที่ 3,4 อำเภอสองพี่น้อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-525923 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประมูล รับที่ ก.513/18 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อวัสดุ (ยางแอสฟัลท์) จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-525923 ก่อสร้าง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประมูล รับที่ ก.512/18 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเปลี่ยนโคมไฟถนนจำเริญวิถี ถนนยมราช และถนนเนรมิต จำนวน 70 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-342880-2 ก่อสร้าง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ก.511/18 มี.ค.57  ซื้อชุดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 27 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักผู้อำนวยการ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2564-7000 ต่อ 71579 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรบุรี สอบราคา รับที่ ก.510/18 มี.ค.57  ซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง ของแผนกวิชาการเลขานุการ ขอรับเอกสาร และยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ พัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสพรรณบุรี โทร.035-511355 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประกวดราคา รับที่ ก.509/18 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ค่าจ้างเหมาปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ 2 ,3,8,10 และหมู่ที่ 16 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-595640 ต่อ 17 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ประกวดราคา รับที่ ก.507, ก.508 /18 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 4 เมษายน 2557 , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตโฆษณา “ประกันภัย 200” ผ่านสื่อโทรทัศน์ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 2 เมษายน 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2515-3995 -9 ต่อ 5211, 5212 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ประสงค์ รับที่ ก.506/18 มี.ค.57 จ้างปรับปรุงอาคารและ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้กับสถานที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านเสียง สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันและ ลดผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนบริหารพัสดุ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2132-8760 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ขายทอดตลาด รับที่ ก.505/18 มี.ค.57 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด จำนวน 508 รายการ ในวันที่ 26 มีนาคม 2557 ขอทราบรายละเอียดได้ทุกวันในเวลาราชการ ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2567-5919 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมการค้าต่างประเทศ ประกวดราคา รับที่ ก.504/18 มี.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 50 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง กรมการค้าต่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2547-4759 ถึง 60 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ ก.503/18 มี.ค.57  จ้างดำเนินงานกิจกรรมสำรวจตลาดผู้ประกอบการด้านดิจิตอลคอนเทนท์ญี่ปุ่น โครงการ Northern Digital Craft โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยื่นซองวันที่ 25 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 7100 และที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5324 7282 ต่อ 115 อื่นๆ
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบราคา รับที่ ก.502/18 มี.ค.57 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ 2 จุด ทางเข้าโรงผสมปุ๋ย จำนวน 1 สาย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การสวนยาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7549 1570-2 ต่อ 122 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ ส.640, ส.641/18 มี.ค.57 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าพื้นเมืองภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 มีนาคม, สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องซ่อมบำรุง เครื่องมือ อาคารเครื่องมือฯ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7567 3732-3 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ประมูล รับที่ ส.639/18 มี.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางภายในตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7547 0723 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ประมูล รับที่ ส.638/18 มี.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5635 6400 ต่อ 4 ยานพาหนะ
การเคหะแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ส.637/18 มี.ค.57 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ตามกฎกระทรวง ภายในเคหะชุมชนห้วยขวาง (ชช.3) งบประมาณปี 2557, สอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค และงานก่อสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬา ภายในบ้านเอื้ออาทรชุมพร ระยะ 3/1 และเคหะชุมชนชุมพร ชช.4 (งบ พ.ร.บ.ปี 2557) แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 มีนาคม ติดต่อที่ กองประมูล การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2351 6144 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลกะรน สอบราคา รับที่ ส.636/18 มี.ค.57 จ้างบุคคลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 จำนวน 1 คน (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7633 3366 อื่นๆ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบราคา รับที่ ส.635/18 มี.ค.57 ซื้อเครื่อง ขยายเสียงประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ซื้อเอกสารและยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 26 มีนาคม ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2564 4440-59 ต่อ 2017-18 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การจัดการน้ำเสีย สอบราคา รับที่ ส.634/18 มี.ค.57 จ้างงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 18-28 มีนาคม ติดต่อที่ กองพัสดุและบริการ องค์การจัดการน้ำเสีย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2273 8530-39 ต่อ 106 ก่อสร้าง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ประกวดราคา รับที่ ส.633/18 มี.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโดมสนามฟุตซอล ขนาดมาตรฐาน (แบบหลังคาไร้โครงสร้าง) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 19 มีนาคม ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทร.0 4561 2645 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ประกวดราคา รับที่ ส.632/18 มี.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 11 สาย ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 18-28 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3850 2280 ต่อ 13 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางสมุทรสงครามและราชบุรีส่วนที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ส.631/18 มี.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน บนทางหลวงหมายเลข 3092 ตอนควบคุม 0100 ตอน สมุทรสงคราม-ลาดใหญ่ ปริมาณงาน 2,890 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางสมุทรสงครามและราชบุรีส่วนที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0 3476 2661 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลท่าศาลา ประมูล รับที่ ส.630/18 มี.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 14 เมตร ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.0 3661 5688 ต่อ 22 ยานพาหนะ
จังหวัดชลบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.629, ส.629.1/18 มี.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยา Omeprazole 40 mg. Injection จำนวน 56,100 Vial เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 มีนาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3893 1504 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคา รับที่ ส.625-ส.628, ส.625.1-ส.628.1/18 มี.ค.57 ซื้อเครื่องทำแห้งแบบ แช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer) จำนวน 1 เครื่อง, สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ, สอบราคาซื้อตู้เย็น จำนวน 99 เครื่อง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 มีนาคม สอบราคาซื้อตู้บ่มเชื้อแบบเขย่าทางการแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 28 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.0 5391 6044-45, 50 และที่สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2679 0038-9 อื่นๆ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกวดราคา รับที่ ส.624/18 มี.ค.57 จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ผ้าอาเซียน ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – วันที่ 4 เมษายน ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2247 0013 ต่อ 1114, 1119, 1120 เครื่องแต่งกาย
กรมพัฒนาที่ดิน สอบราคา รับที่ ส.623/18 มี.ค.57 จ้างเหมาก่อสร้างสระเก็บน้ำ ณ บ้านหนองเป็ดก่า หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี รหัสโครงการ อน.0156 แบบเลขที่ 16056 น. ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 มีนาคม ติดต่อที่ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โทร.0 5698 2624 ก่อสร้าง
จังหวัดพิจิตร สอบราคา รับที่ ส.622/18 มี.ค.57 ซื้อเครื่องนึ่งหัวกรอ (6 หัว) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โทร.0 5662 1355 อื่นๆ
จังหวัดปทุมธานี สอบราคา รับที่ ส.621/18 มี.ค.57 จ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก (ตอกเข็ม คสล.) จำนวน 2 แห่ง ครั้งที่ 2 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2581 6454 ต่อ 204, 207 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประกวดราคา รับที่ ส.620/18 มี.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล ขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4475 2594 ยานพาหนะ
จังหวัดพิจิตร สอบราคา รับที่ ส.618/18 มี.ค.57 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร.0 5699 0354 อื่นๆ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ส.617/18 มี.ค.57 จ้างเหมา บริการทำความสะอาด ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 19 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2564 7000 ต่อ 71543 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [41] | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.