Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง ประมูล รับที่ ช.410,410.1/12 ส.ค.52 จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านคุยขวาง พร้อมป้ายโครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 สิงหาคม 2552 ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-981085 ต่อ 17 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา ประกวดราคา รับที่ ช.411,411.1/12 ส.ค.52 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.4118 – บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ระยะทาง 1.047 กิโลเมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 สิงหาคม 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โทร.076-460604 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา ประกวดราคา รับที่ ช.412,412.1/12 ส.ค.52 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.4 – บ้านสวนใหม่ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ระยะทาง 1.840 กิโลเมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 สิงหาคม 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โทร.076-460604 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา ประกวดราคา รับที่ ช.413,413.1/12 ส.ค.52 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.4 – บ้านไทรมาส ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 สิงหาคม 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โทร.076-460604 ก่อสร้าง
สำนักงานเลขานุการกรม ประกวดราคา รับที่ ช.422/13 ส.ค.52 ซื้อเครื่องอะไหล่แอร์เบรกสำหรับรถดีเซลราง “แดวู” จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 25 สิงหาคม – 2 กันยายน 2552 ติดต่อที่ งานจัดจ้าง กองการจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และบริหารสัญญา การรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ โทร.0-22204669 ยานพาหนะ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี สอบราคา รับที่ ช.423/13 ส.ค.52 ซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก) สาขางานยานยนต์,สาขางานเครื่องมือกล และสาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล จำนวน 393 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 สิงหาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-511176 อื่นๆ
เทศบาลตำบลทรายขาว ประมูล รับที่ ช.424/13 ส.ค.52 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 -100 คน จำนวน 1 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 สิงหาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองศึกษา เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โทร.039-421466-69 ต่อ 111 ก่อสร้าง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ สอบราคา รับที่ ช.425/13 ส.ค.52 ซื้อเครื่องพิมพ์งาน AO จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 สิงหาคม 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-28319888 ต่อ 1240 อื่นๆ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สอบราคา รับที่ ช.426/13 ส.ค.52 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 266 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 สิงหาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.038-485202 ต่อ 156 อื่นๆ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สอบราคา รับที่ ช.427/13 ส.ค.52 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ช่างไฟฟ้า จำนวน 216 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 สิงหาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.038-485202 ต่อ 156 อื่นๆ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ สอบราคา รับที่ ช.428/13 ส.ค.52 ซื้อเครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 สิงหาคม 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-28319888 ต่อ 1240 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย สอบราคา รับที่ ช.429/13 ส.ค.52  ซื้อครุภัณฑ์รายการโครงการติดตั้งอุปกรณ์แสดงสิทธิ์การเข้าถึงเครือข่ายเพื่อการใช้งาน E-Book วิทยาเขตอุเทนถวาย จำนวน 1 ชุด ขอทราบรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 สิงหาคม 2552 ติดต่อที่ แผนกพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-22522736-8 ต่อ 47 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม ประมูล รับที่ ช.430/13 ส.ค.52 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพวงเพ็ญ หมู่ที่ 4 พร้อมท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และก่อสร้างถนน คสล.ซอยอัมรินทร์ หมู่ที่ 4 จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 สิงหาคม 2552 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-361860 ต่อ 17 ก่อสร้าง
จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลเกาะสีชัง สอบราคา รับที่ ช.431/13 ส.ค.52 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 สิงหาคม 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โทร.038-216100 อื่นๆ
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ช.432/13 ส.ค.52 ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันสำหรับเด็ก จำนวน 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กันยายน 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-223623 (อัตโนมัติ 28 คู่สาย) ต่อ 6000-5 อื่นๆ
เทศบาลตำบลเวียงชัย ประมูล รับที่ ช.433/13 ส.ค.52 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอย 9 หมู่ที่ 10 (ชุมชนชัยภูมิ) ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,860 ตารางเมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 สิงหาคม 2552 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โทร.053-769086 ต่อ 203 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าม่วง ประกวดราคา รับที่ ช.434/13 ส.ค.52 จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.2 ชั้น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 331.75 ตารางเมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 สิงหาคม 2552 ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร.054-458929 ก่อสร้าง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7(จังหวัดขอนแก่น) สอบราคา รับที่ ช.435/13 ส.ค.52 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่ต่ำกว่า 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่ 17 – 28 สิงหาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-236225 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี ประกวดราคา รับที่ ว.259,259.1/14 ส.ค.52 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยก ทล.1 – เลียบคลองระพีพัฒน์ ตำบลบึงชำอ้อ,บึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 1.815 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2192-3139 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี ประกวดราคา รับที่ ว.259,259.1/14 ส.ค.52 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยก ทล.305 – เลียบคลองสิบเอ็ด ฝั่งตะวันออก ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 2.289 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2192-3139 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง โดยแขวงการทางราชบุรี ประกวดราคา รับที่ ว.260/14 ส.ค.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนทางแยกไปราชบุรี – ชินสีห์ ระหว่าง กม.107+400 – กม.108+360 (กม.เดิม) บริเวณ ร่องกลาง ปริมาณงาน 46 ต้น สายทางในสังกัดแขวงการทางราชบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 สิงหาคม ติดต่อที่ พัสดุและสัญญา แขวงการทางราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-337304 ต่อ 14 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง โดยแขวงการทางราชบุรี ประกวดราคา รับที่ ว.261/14 ส.ค.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนทางแยกไปราชบุรี – ชินสีห์ ระหว่าง กม.111+737 – กม.112+887 (กม.ใหม่) บริเวณ ร่องกลาง ปริมาณงาน 56 ต้น สายทางในสังกัดแขวงการทางราชบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 สิงหาคม ติดต่อที่ พัสดุและสัญญา แขวงการทางราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-337304 ต่อ 14 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง โดยแขวงการทางราชบุรี ประกวดราคา รับที่ ว.262/14 ส.ค.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0200 ตอนหนองตะแครง - ทางแยกไปราชบุรี ระหว่าง กม.83+630 – กม.84+840 (กม.เดิม) บริเวณ ร่องกลาง ปริมาณงาน 58 ต้น สายทางในสังกัดแขวงการทางราชบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 สิงหาคม ติดต่อที่ พัสดุและสัญญา แขวงการทางราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-337304 ต่อ 14 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง โดยแขวงการทางราชบุรี ประกวดราคา รับที่ ว.263/14 ส.ค.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0200 ตอนหนองตะแครง - ทางแยกไปราชบุรี ระหว่าง กม.87+560 – กม.88+770 (กม.เดิม) บริเวณ ร่องกลาง ปริมาณงาน 58 ต้น สายทางในสังกัดแขวงการทางราชบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 สิงหาคม ติดต่อที่ พัสดุและสัญญา แขวงการทางราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-337304 ต่อ 14 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง โดยแขวงการทางราชบุรี ประกวดราคา รับที่ ว.264/14 ส.ค.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0200 ตอนหนองตะแครง - ทางแยกไปราชบุรี ระหว่าง กม.97+300 – กม.98+220 (กม.เดิม) บริเวณ ร่องกลาง ปริมาณงาน 46 ต้น สายทางในสังกัดแขวงการทางราชบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 สิงหาคม ติดต่อที่ พัสดุและสัญญา แขวงการทางราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-337304 ต่อ 14 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางปู ประมูล รับที่ ว.265/14 ส.ค.52 จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. คลองตะกาด (ฝั่งตะวันตก) ณ หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2709-1017-20 ต่อ 303,307 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางปู ประมูล รับที่ ว.266/14 ส.ค.52 จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหลังซอย มีจงมี 15/7 ณ หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2709-1017-20 ต่อ 303,307 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางปู ประมูล รับที่ ว.267/14 ส.ค.52 จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบางปลา ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2709-1017-20 ต่อ 303,307 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางปู ประมูล รับที่ ว.268/14 ส.ค.52 จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนท้ายบ้าน ถึง หาดอมรา ต่อจากของเดิมถึงบริเวณหาดอมรา ณ หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2709-1017-20 ต่อ 303,307 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางปู ประมูล รับที่ ว.269/14 ส.ค.52 จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. เชื่อมต่อทางระบายน้ำเดิมซอยข้างเทคนิค ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2709-1017-20 ต่อ 303,307 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางปู ประมูล รับที่ ว.270/14 ส.ค.52 ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน 8 จุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2709-1017-20 ต่อ 303,307 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกวดราคา รับที่ ว.271,271.1/14 ส.ค.52 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU จำนวน 94 เครื่อง ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2160-1021 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกวดราคา รับที่ ว.272,272.1/14 ส.ค.52 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 155 เครื่อง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2160-1021 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกวดราคา รับที่ ว.273,273.1/14 ส.ค.52 ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อความเร็วสูง 10 G และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ของสำนักวิทยบริการและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2160-1021 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบราคา รับที่ ว.274/14 ส.ค.52 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เลื่อนวันเปิดซองเป็น 18 สิงหาคม ติดต่อที่ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-244803 อื่นๆ
กรมทางหลวง โดยสำนักทางหลวงที่ 5 ประกวดราคา รับที่ ว.275/14 ส.ค.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการลาดยางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2313 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 210 (บ้านเหล่า) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 2316 (ท่ายม) ระหว่าง กม.20+250- กม. 23+650 ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 19 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวง ที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-246778 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง โดยสำนักทางหลวงที่ 5 ประกวดราคา รับที่ ว.276/14 ส.ค.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ด้วยวิธี Pavement In – Place Recycling ในทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0901 ตอน บ้านไผ่ – ท่าพระ ระหว่าง กม.296+552- กม.300+750 (LT.) ปริมาณงาน 47,160 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 19 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-246778 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง โดยสำนักทางหลวงที่ 5 ประกวดราคา รับที่ ว.277/14 ส.ค.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ด้วยวิธี Pavement In – Place Recycling ในทางหลวงหมายเลข 2199 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 229 (ชนบท) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 2065 (กุดรู) ระหว่าง กม.20+600- กม.29+000 (LT.) ปริมาณงาน 75,750 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 19 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-246778 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง โดยสำนักทางหลวงที่ 5 ประกวดราคา รับที่ ว.278/14 ส.ค.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ด้วยวิธี Pavement In – Place Recycling ในทางหลวงหมายเลข 2263 ตอนควบคุม 0200 ตอน กม.21+412 (ต่อเขตแขวงฯ อุดรธานี) – ทุ่งตาลเลียน ระหว่าง กม.22+900ถึง กม.29+300 (LT.) ปริมาณงาน 58,050 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 19 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-246778 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ว.279/14 ส.ค.52 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระยะเวลาจ้าง 2 ปี จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 21 สิงหาคม ติดต่อที่ แผนกจัดหา กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง หรือที่แผนกจัดหา กองบริหาร ฝ่ายจัดการเชื้อเพลิง สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี โทร.054-254392-4 หรือ 0-2436-7323 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ว.280/14 ส.ค.52 ซื้อเครื่องมือตัดต่อสายแบบ MODULE จำนวน 4 ST. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดหากลางที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2505-6993 อื่นๆ
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกวดราคา รับที่ ว.281/14 ส.ค.52 จ้างเหมาบริการและประกอบอาหารผู้ป่วยใน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับเอกสารตั้งแต่ 18 – 20 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.034-225818 ต่อ 7139 อาหาร
กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ประกวดราคา รับที่ ว.282,282.1/14 ส.ค.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ สายอำเภอบางปะอิน – นครสวรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส่วนที่ 4) กม.72+875 (ขาเข้า) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 20 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-6644 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ว.283,283.1,283.1.1/14 ส.ค.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สายปราจีนบุรี – อำเภอกบินทร์บุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.199+835.000 – กม.207+550.000 ระยะทางยาวประมาณ 7.715 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-6519 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ประกวดราคา รับที่ ว.284,284.1/14 ส.ค.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ บนทางหลวงหมายเลข 1 กม.64+600.000 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 20 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-6644 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองอ้อมน้อย ประมูล รับที่ ว.285/14 ส.ค.52 จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างโครงสร้างอาคารโรงตลาดสดเทศบาลเมืองอ้อมน้อย เพื่อก่อสร้างฐานรากอาคารตลาดเทศบาลฯ เป็นอาคารตลาดสด คสล. 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 26 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-2420-41011-18 ต่อ 103,105 ก่อสร้าง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ว.286/14 ส.ค.52 ซื้อกล่องสำเร็จรูปแบบ ง. (แบรนด์ ปณท) จำนวน 1,200,000 กล่อง ซื้อแบบตั้งแต่ 24 สิงหาคมเป็นต้นไป ติดต่อที่ ส่วนจ้างพิมพ์ ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2831-3422 อื่นๆ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ว.287/14 ส.ค.52 ซื้อกล่องสำเร็จรูปแบบ จ. (แบรนด์ ปณท) จำนวน 1,000,000 กล่อง ซื้อแบบตั้งแต่ 25 สิงหาคมเป็นต้นไป ติดต่อที่ ส่วนจ้างพิมพ์ ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2831-3422 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลพันล้าน ประมูล รับที่ ว.288/14 ส.ค.52 จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ (คลองดาด) พร้อมวางท่อเหล็กข้ามคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2,7 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 24 สิงหาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพันล้าน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-203127 ต่อ 13 ก่อสร้าง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกวดราคา รับที่ ว.289,289.1/14 ส.ค.52 จ้างจัดกิจกรรมประกวด ร้องเพลงคนไทยหัวใจสีเขียว Be Green Teen Singing Contest ขอรับเอกสารตั้งแต่ 24 สิงหาคม – 1 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ โทร.0-2298-5622 ต่อ 1293 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 2818 | 2819 | 2820 | 2821 | 2822 | 2823 | 2824 | [2825] | 2826 | 2827 | 2828 | 2829 | 2830 | 2831 | 2832 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.