Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.678, 678.1/29 ม.ค.53 ซื้อตัวจับสายชนิดแขวน (Preformed Armor Grip Suspension) จำนวน 1,200 ชุด ซื้อซีดีแบบประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ แผนกดำเนินการจัดหา กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพฯ โทร.0 2220 5516 อื่นๆ
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.678, 678.1/29 ม.ค.53 ซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณความชื้นและปริมาณ GAS ในหม้อแปลงแบบ On-line จำนวน 2 ชุด ซื้อซีดีแบบประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ แผนกดำเนินการจัดหา กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพฯ โทร.0 2220 5516 อื่นๆ
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ประมูล รับที่ ส.679/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเกาะกลางถนนสุคนธวิทตั้งแต่หอนาฬิกาถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนและก่อสร้างทางเท้าจากคลองแนวลิขิตถึงคลองท่าเสาทั้งสองฝั่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร โทร.0 3447 1912 ต่อ 123 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ประกวดราคา รับที่ ส.680, ส.680.1/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาจอประสาทตาชนิด Double frequency จำนวน 1 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 1 – 8 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร.0 2517 4270-9 ต่อ 1516 อื่นๆ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สอบราคา รับที่ ส.681/29 ม.ค.53 ซื้อรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯโทร.0 2202 3572 ยานพาหนะ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ส.682/29 ม.ค.53 ซื้อตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตู้ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2579 5175 อื่นๆ
กศน.อำเภอคลองเขื่อน สอบราคา รับที่ ส.683/29 ม.ค.53 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดประชาชน อำเภอคลองเขื่อน จำนวน 6 รายการ และติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ กศน.อำเภอคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3850 9082 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กศน.อำเภอคลองเขื่อน สอบราคา รับที่ ส.684/29 ม.ค.53 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ กศน.ตำบล คลองเขื่อน จำนวน 6 รายการ และติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ กศน.อำเภอคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3850 9082 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กศน.เขตบางเขน สอบราคา รับที่ ส.685/29 ม.ค.53 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไปพร้อม อุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 8 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ กศน.เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0 2563 4438-9 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดชัยนาท ขายทอดตลาด รับที่ ส.686/29 ม.ค.53 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อโตโยต้า แบบไฮเอช สีขาว หมายเลขทะเบียน ม-1956 (จังหวัดชัยนาท) อายุการใช้งานประมาณ 13 ปี โดยไม่โอนทะเบียนหมายเลขให้ จำนวน 1 คัน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ กำหนดดูสภาพรถในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.0 5641 4074 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร ประมูล รับที่ ส.687/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยนาสาด 1 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 ตำบล ศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โครงการที่ 2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยนาสาด 1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7661 7803-4 ก่อสร้าง
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ส.688/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานระบบส่งน้ำใน ไร่นา บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่ 029 ย. รหัสโครงการ สร.0246 ราษฎรได้รับประโยชน์ 100 ครอบครัว พื้นที่เพาะปลูก 250 ไร่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4451 5692 ก่อสร้าง
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ส.688/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านพยุงสุข หมู่ที่ 6 ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่ 164 น. รหัสโครงการ สร.0351 ความจุ 353, 200 ลูกบาศก์เมตร ราษฎรได้รับประโยชน์ 180 ครอบครัว พื้นที่เพาะปลูก 672 ไร่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4451 5692 ก่อสร้าง
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ส.688/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขุดลอกลำห้วย บ้านโนนโจด หมู่ที่ 4 ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่ 103 น. รหัสโครงการ สร.0151 ความจุ 101,000 ลูกบาศก์เมตร ราษฎรได้รับประโยชน์ 86 ครอบครัว พื้นที่เพาะปลูก 168 ไร่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4451 5692 ก่อสร้าง
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ส.688/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขุดลอกคลอง บ้านศิริมงคล หมู่ที่ 15 ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่ 209 น. รหัสโครงการ สร.0550 ความยาว 1,270 เมตร ราษฎรได้รับประโยชน์ 67 ครอบครัว พื้นที่เพาะปลูก 144 ไร่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4451 5692 ก่อสร้าง
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ส.688/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขุดลอกคลอง บ้านโนนขวาว หมู่ที่ 8 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่ 210 น. รหัสโครงการ สร.0650 ความยาว 1,150 เมตร ราษฎรได้รับประโยชน์ 120 ครอบครัว พื้นที่เพาะปลูก 480 ไร่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4451 5692 ก่อสร้าง
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ส.688/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานระบบส่งน้ำใน ไร่นา บ้านหนองโจงโลง หมู่ที่ 6 ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่ 107 ย. รหัสโครงการ สร.0147 ราษฎรได้รับประโยชน์ 225 ครอบครัว พื้นที่เพาะปลูก 280 ไร่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4451 5692 ก่อสร้าง
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ส.688/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานขุดลอกหนองน้ำ บ้านโชค หมู่ที่ 2 ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่ 084 น. รหัสโครงการ สร.0251 ความจุ 193,200 ลูกบาศก์เมตร ราษฎรได้รับประโยชน์ 196 ครอบครัว พื้นที่เพาะปลูก 322 ไร่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4451 5692 ก่อสร้าง
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ส.688/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานระบบส่งน้ำใน ไร่นา บ้านศิริพัฒน์ หมู่ที่ 6 ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่ 170 ย. รหัสโครงการ สร.0149 ราษฎรได้รับประโยชน์ 120 ครอบครัว พื้นที่เพาะปลูก 60 ไร่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4451 5692 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ประกวดราคา รับที่ ส.689/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นทุ่งควน บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 4 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ประกวดราคา รับที่ ส.690/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยทราย พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านอยู่ดี หมู่ที่ 7 บ้านมีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ประกวดราคา รับที่ ส.691/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยตาก (เดปา) พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ประกวดราคา รับที่ ส.692/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นแม่ลาหลวง พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแม่ลาหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ประกวดราคา รับที่ ส.693/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยแห้ง ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ประกวดราคา รับที่ ส.694/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ช่วงที่ 2 รหัสโครงการ ชม.06-3-019/2 บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 ตำบล แม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประกวดราคา รับที่ ส.695/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการเครื่องถ่าย เอกสารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 17 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสารจำนวน 3 คน ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 5 – 16 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานจัดหางานทั่วไปและงานผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อาคารคลังพัสดุ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.0 5425 2863-5 และที่ แผนกพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขตบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2436 7241 อื่นๆ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประกวดราคา รับที่ ส.696/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบำรุงรักษาสนามหญ้า ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ถนน และลานบริเวณภายในศูนย์บริการกลาง และถนน 4 เลน จากสามแยกหางฮุงถึงป้อมรักษาการณ์ 1 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 3 - 11 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานจัดหางานทั่วไปและงานผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อาคารคลังพัสดุ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.0 5425 2863-5 และที่ แผนกพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขตบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2436 7241 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ประมูล รับที่ ส.697, ส.697.1/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ แบบอาคาร คสล. 2 ชั้น ตามแบบ สนง.ปส.52 จำนวน 1 หลัง ณ หมู่ที่ 4 บ้านปางงู ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 9กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5639 6349 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประมูล รับที่ ส.698/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตามแบบ (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ หมู่ 1 ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 9 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0 5544 6350 ต่อ 104 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคีริส ประมูล รับที่ ส.699, ส.699.1/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน, หมู่ที่ 6 บ้านดอนขมิ้น, (ช่วงที่ 1), (ช่วงที่ 2) และหมู่ที่ 11 บ้านวัง แม่พาย ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รวม 4 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคิรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0 5570 1159 ต่อ 12 ก่อสร้าง
แขวงการทางนครพนม ประกวดราคา รับที่ ส.700/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลท์ โดยวิธี Para Slurry Seal Type 3 ทางหลวงหมายเลข 2105 C.S.0100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2031 (เรณูนคร) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 2033 (หนองฮี) ระยะทางยาว 12.093 กิโลเมตร ปริมาณงาน 92,261 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 2 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โทร.0 4251 1123 ก่อสร้าง
กรมการค้าภายใน สอบราคา รับที่ ส.701/29 ม.ค.53 ซื้อครุภัณฑ์ตุ้มน้ำหนัก จำนวน 2 รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2547 5446 อื่นๆ
สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 6 สาขาฉะเชิงเทรา ขายทอดตลาด รับที่ ส.702/29 ม.ค.53 พัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 18 รายการ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อที่ สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 6 สาขาฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3851 1101 อื่นๆ
สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9 สอบราคา รับที่ ส.703, ส703.1/29 ม.ค.53 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 24 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–9 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9 ถนนกาญจนวนิช จังหวัดสงขลา โทร.0 7455 8197 อื่นๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ขายทอดตลาด รับที่ ส.704/29 ม.ค.53 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 16 คัน ในวันที่ 17 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลังและพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2273 9776 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลท่าแซะ สอบราคา รับที่ ส.705/29 ม.ค.53 โครงการที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล.สายเทิดพระเกียรติ, โครงการที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล 8/3 (สายรัตนา) และโครงการที่ 3 ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่บ้านธนาคารเชื่อมสายเทศบาล 5/1 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทร.0 7759 9011 ต่อ 104, 105 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.698/29ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 3174 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านท่า ระหว่าง กม.8+250 – กม.9+150 ปริมาณงาน 26 ต้น ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 – 16 กุมภาพันธ์ 2553 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร.032-427129 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.699/29ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 3410 ตอนควบคุม 0100 ตอนเขาลูกช้าง – ห้วยโสก ระหว่าง กม.2+200 – กม.3+175 ปริมาณงาน 28 ต้น ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 – 16 กุมภาพันธ์ 2553 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร.032-427129 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.700/29ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนควบคุม 0100 ตอนต่อเขตเทศบาลเพชรบุรี – บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 ระหว่าง กม.0+500 – กม.1+500 ปริมาณงาน 29 ต้น ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 – 16 กุมภาพันธ์ 2553 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร.032-427129 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.701/29ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 3177 ตอนควบคุม 0100 ตอนเพชรบุรี – ต่อเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ระหว่าง กม.1+550 – กม.2+098 ปริมาณงาน 30 ต้น ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 – 16 กุมภาพันธ์ 2553 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร.032-427129 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.702/29ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 3175 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขื่อนเพชร – เขาลูกช้าง ระหว่าง กม.14+050 – กม.15+300 ปริมาณงาน 36 ต้น ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 – 16 กุมภาพันธ์ 2553 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร.032-427129 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.703/29ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 3349 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 4 – หนองหญ้าปล้อง ระหว่าง กม.21+370 – กม.23+112(LT) ปริมาณงาน 50 ต้น ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 – 16 กุมภาพันธ์ 2553 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร.032-427129 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองลัดหลวง ประมูล รับที่ ช.704,704.1/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองลัดหลวง จากถนนพระราชวีริภรณ์ ถึงคลองเพลง ความยาวรวมสองฝั่งคลองประมาณ 316.00 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2553 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-24644337-9 ต่อ 110 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองลัดหลวง ประมูล รับที่ ช.705,705.1/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน พร้อมปรับปรุงบ่อพัก คสล.เดิม ซอยสุขสวัสดิ์ 72 ตำบลบางครุ ความยาวรวม 800.00 เมตร มีรางระบายน้ำรูปตัววี ทั้งสองข้าง พร้อมปรับปรุงยกระดับปากบ่อพักเดิมและวางท่อระบายน้ำ คสล. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2553 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-24644337-9 ต่อ 110 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองลัดหลวง ประมูล รับที่ ช.706,706.1/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน คสล.จากคลองตายวงไปซอยสุขสวัสดิ์ 76 หมู่ 6 ตำบลบางจาก โดยทำการก่อสร้างเขื่อน คสล.ตอกเสาเข็มเสียบแผง ทั้งสองฝั่งคลองความยาวรวมสองด้านประมาณ 1,000.00 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2553 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-24644337-9 ต่อ 110 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ ประมูล รับที่ ช.707,707.1/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ประจันต์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ประจันต์ ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 81-100 คน แบบที่ สถ.ศพด.3 พร้อมป้ายโครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2553 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร.032-596110 ต่อ 12 ก่อสร้าง
กรมที่ดิน สอบราคา รับที่ ช.708/29 ม.ค.53 ซื้อแฟ้มชนิดต่างๆ รวม 2 รายการ ของกรมที่ดิน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2553 ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหา กองพัสดุ กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โทร.0-21415714 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
ศูนย์ กศน.อำเภอพนมสารคาม สอบราคา รับที่ ช.709/29 ม.ค.53 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์การเรียนชุมชน ตำบลเกาะขนุน,ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเขาหินซ้อน รวม 14 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2553 ติดต่อที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-551829 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ประกวดราคา รับที่ ช.710/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องมือซ่อมทั่วไป จำนวน 16 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2553 ติดต่อที่ กองจัดหา สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0-21250925 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ประมูล รับที่ ช.712/29 ม.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 100 คน แบบที่ สถ.ศพด.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมป้ายโครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2553 ติดต่อที่ ฝ่ายคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โทร.054-425531 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 2818 | 2819 | 2820 | 2821 | 2822 | 2823 | 2824 | [2825] | 2826 | 2827 | 2828 | 2829 | 2830 | 2831 | 2832 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.