Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยกเลิก รับที่ ว.260/14 มี.ค.52 สอบราคาซื้อ JACKET WING, SHIRT WING, CAP BADGE, WING BADGE สำหรับนักบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ ตามประกาศลงวันที่ 11 มีนาคม 2552 โทร.0-2545-1244 อื่นๆ
เทศบาลตำบลหลักเมือง ประมูล รับที่ ว.261,261.1/14 มี.ค.52 จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมืองแห่งใหม่ บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง ถนนพงสวาย - บางป่า จังหวัดราชบุรี โทร.032-317073 ต่อ 22 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ว.262/14 มี.ค.52 ขายมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้(ไม่ครบเครื่อง) น้ำหนักรวมกันประมาณ 50,000 กิโลกรัม และเศษเหล็ก (เป็นชิ้นส่วนของมิเตอร์ชำรุด) น้ำหนักรวมกันประมาณ 10,000 กิโลกรัม ขอรับเอกสารตั้งแต่ 26 มีนาคม – 3 เมษายน ติดต่อที่ แผนกบริหารพัสดุล้าสมัยและเศษวัสดุ กองบริหารพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2516-4895-9 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกวดราคา รับที่ ว.263,263.1/14 มี.ค.52 ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการ ชุดระบบเชื่อมต่อสถานีการทำงานอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 มีนาคม ติดต่อที่ กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-2913-2500 ต่อ 1114, 1149 อื่นๆ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ ว.264,264.1/14 มี.ค.52 จ้างผู้บริหารจัดการงานสัมมนาด้านมาตรฐาน CMMI ในโครงการศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ยื่นซอง 3 เมษายน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2576-1491-4 ต่อ 540 อื่นๆ
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ว.265,265.1/14 มี.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อปูนซิเมนต์ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 จำนวน 7,200 เมตริกตัน ซื้อแบบตั้งแต่ 25 – 31 มีนาคม ติดต่อที่ งานจัดหาและว่าจ้าง การผลิต กองผลิตภัณฑ์งานโครงการ ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ การไฟฟ้านครหลวง (บางพูด) กรุงเทพฯ โทร.0-2583-8337 ต่อ 5267,5298 ก่อสร้าง
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ว.265,265.1/14 มี.ค.52 ซื้อน้ำยาเคมีผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีตชนิดน้ำ จำนวน 60,000 ลิตร ซื้อแบบตั้งแต่ 25 – 31 มีนาคม ติดต่อที่ งานจัดหาและว่าจ้างการผลิต กองผลิตภัณฑ์งานโครงการ ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ การไฟฟ้านครหลวง (บางพูด) กรุงเทพฯ โทร.0-2583-8337 ต่อ 5267,5298 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ว.266/14 มี.ค.52 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 105 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่ 26 มีนาคม – 8 เมษายน ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป กองจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ โทร.0-2590-5324 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ว.267/14 มี.ค.52 ซื้อ Pole Strap จำนวน 800 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่ 23 มีนาคม – 31 มีนาคม ติดต่อที่ แผนกดำเนินการจัดหา กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง วัดเลียบ กรุงเทพฯ โทร.0-2220-5516 อื่นๆ
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ว.267/14 มี.ค.52 ซื้อ ผงหมึก (Toner) ชนิดพิเศษ 600 dpi. สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ยี่ห้อ OCE รุ่น PAGESTREAM 235 จำนวน 250 ถัง ซื้อแบบตั้งแต่ 23 มีนาคม – 31 มีนาคม ติดต่อที่ แผนกดำเนินการจัดหา กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง วัดเลียบ กรุงเทพฯ โทร.0-2220-5516 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ว.268/14 มี.ค.52 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อพร้อมติดตั้ง Induction Motor ขนาด 900 kW. พร้อมชุดปรับความเร็วรอบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่โรงสูบจ่ายน้ำ 2 โรงงานผลิตน้ำบางเขน จำนวน 1 งาน สัญญาเลขที่ ซล.16/2552 ซื้อแบบตั้งแต่ 18 – 24 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง กรุงเทพฯ โทร.0-2504-0187 อื่นๆ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประมูล รับที่ ว.269/14 มี.ค.52 ซื้ออุปกรณ์ระบบ Bay of Bengal Cooperative Air Traffic Flow Management System (BOBCAT) จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 มีนาคม ติดต่อที่ กองการพัสดุ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0-2285-9511 อื่นๆ
กรมศุลกากร ประกวดราคา รับที่ ว.270,270.1/14 มี.ค.52 ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการระบบฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้าและระบบอุทธรณ์ และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร จำนวน 8 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร กรุงเทพฯ โทร.0-2667-7474 อื่นๆ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกวดราคา รับที่ ว.271,271.1/14 มี.ค.52 จ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย อู่ศรีณรงค์ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 7 ครั้งที่ 2 จำนวน 6 อัตรา ซื้อแบบตั้งแต่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนบริการและจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-2246-0974 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ประกวดราคา รับที่ ว.272/14 มี.ค.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่ 24 มีนาคม – 1 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยการอาชีพพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โทร.043-416020 ต่อ 118 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ประกวดราคา รับที่ ว.273/14 มี.ค.52 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 25 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ กองบริหารทรัพยากรตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร.055-511933 อื่นๆ
กรมทางหลวง โดยแขวงการทางพิษณุโลก ประกวดราคา รับที่ ว.274/14 มี.ค.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง (คืนสู่สภาพเดิม) ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0400 ตอน กม.101+500 (ต่อเขตจังหวัดพิจิตร/พิษณุโลก) – พิษณุโลก ที่ กม.106+497 (สะพานคลองคค) รายละเอียดของงาน 13 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-302626 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร ประกวดราคา รับที่ ว.275/14 มี.ค.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 1.559 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร.042-711562 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร ประกวดราคา รับที่ ว.275/14 มี.ค.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาใน หมู่ที่ 5 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร.042-711562 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง โดยแขวงการทางระยอง ประกวดราคา รับที่ ว.276/14 มี.ค.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง (ก่อสร้าง U-TURN และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง) ในทางหลวงหมายเลข 344 CS.0300 ตอน กม.62+600 (ต่อเขต แขวงฯชลบุรี)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (แกลง) ระหว่าง กม.68+000 – กม.68+500 ปริมาณงาน 1,100 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางระยอง จังหวัดระยอง โทร.038-611590 ต่อ 112 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ว.277,277.1/14 มี.ค.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการขุดลอกหนองน้ำขนาดใหญ่ (แก้มลิง) แก้มลิงห้วยแก้ว พร้อมอาคารประกอบ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ของงาน/กิจกรรม โครงการขุดลอกหนองน้ำขนาดใหญ่ (แก้มลิง) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 มีนาคม ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ งานบริหารทั่วไป โครงการชลประทานสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-142588 อื่นๆ
กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ว.277,277.1/14 มี.ค.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอำปึล – เมืองที ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ของงาน/กิจกรรม โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 มีนาคม ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ งานบริหารทั่วไป โครงการชลประทานสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-142588 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ว.277,277.1/14 มี.ค.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนตาล้าน ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ของงาน/กิจกรรม โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 มีนาคม ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ งานบริหารทั่วไป โครงการชลประทานสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-142588 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประกวดราคา รับที่ ว.278/14 มี.ค.52 ซื้อครุภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 24 มีนาคม – 2 เมษายน ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-222666 ต่อ 21013 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประมูล รับที่ ว.279/14 มี.ค.52 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก,ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างอาคารโรงตากขยะ จำนวน 12 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-854095 ต่อ 12 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ว.280/14 มี.ค.52 จ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-941135 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ประมูล รับที่ ว.281/14 มี.ค.52 จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายลำไห - ปากคลอง หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 5 ตำบลโพรงจระเข้ ระยะทาง 800 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองชุมแสง – ทุ่งต้นตอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพรงจระเข้ ระยะทาง 500 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รวม 2 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โทร.075-500600 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ ว.282/14 มี.ค.52 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายควนปละ – บ้านไทรบ่วง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไพร - หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ระยะทาง 1,000 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 27 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ถนนพัทลุง จังหวัดตรัง โทร.075-218262 ต่อ 226 ก่อสร้าง
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ประกวดราคา รับที่ ว.283/14 มี.ค.52 จ้างก่อสร้างโรงฝึกงาน ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 32 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่ 23 – 31 มีนาคม ติดต่อที่ ห้องพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.075-213149 ต่อ 119 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ ว.284/14 มี.ค.52 จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนนิมคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รวม 2 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 มีนาคม ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โทร.038-617429 ต่อ 513 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ ว.285/14 มี.ค.52 จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง อบจ.ระยอง และห้องน้ำ-ห้องสุขาสาธารณะ ในพื้นที่โรงเรียนวัดเกาะกลอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดมาบชะลูด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รวม 2 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 มีนาคม ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โทร.038-617429 ต่อ 513 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ ว.286/14 มี.ค.52 ซื้อรถบดสั่นสะเทือน ชนิด 3 ล้อ ล้อหน้า เป็นล้อเหล็ก ล้อหลังเป็นล้อยาง 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก เทท้าย 10 ล้อ ชนิด 2 เพลา เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 มีนาคม ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โทร.038-617429 ต่อ 513 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลเขาสมิง ประมูล รับที่ ว.287/14 มี.ค.52 จ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สามวัย คสล. ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร สูง 7.78 เมตร พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาสมิง จังหวัดตราด โทร.039-598446-7 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประมูล รับที่ ว.288/14 มี.ค.52 จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างสนามกีฬากลางประจำเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย งานก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่ – ลานกรีฑา ระบบรดน้ำสนาม รั้วเหล็กรอบคู่ จำนวน 1 แห่ง และงานก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์ จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 มีนาคม ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โทร.038-398038-42 ต่อ 354 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกวดราคา รับที่ ว.289/14 มี.ค.52 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามสัญญาณชีพชนิดไม่รุกร้ำ จำนวน 2 ชุด และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 1 ชุด รวม 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-961157 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกวดราคา รับที่ ว.289/14 มี.ค.52 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องจี้หลอดเลือด (Electric cautery) ห้องผ่าตัด จำนวน 2 เครื่อง,เครื่องจี้หลอดเลือด (Electric cautery) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องช่วยหายใจ (Ventitator) จำนวน 2 เครื่อง รวม 3 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-961157 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกวดราคา รับที่ ว.289/14 มี.ค.52 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการโคมไฟห้องผ่าตัด จำนวน 1 ชุด และเตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง รวม 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-961157 อื่นๆ
สำนักงานประปาเขต 5 สงขลา ประกวดราคา รับที่ ว.290/14 มี.ค.52 จ้างเหมางานปรับปรุงโรงกรองน้ำ โรงเก็บสารเคมี ระบบสูบจ่ายน้ำพื้นที่สูง และบริเวณสำนักงานประปาเบตง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 มีนาคม ติดต่อที่ กองบริหารทั่วไป สำนักงานประปาเขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.074-311245 อื่นๆ
สำนักงานประปาเขต 5 สงขลา ประกวดราคา รับที่ ว.290/14 มี.ค.52 จ้างเหมางานปรับปรุงระบบผลิตน้ำและก่อสร้างบ้านพักพนักงาน บริเวณสถานีผลิตน้ำท่าจีน สำนักงานประปากันตัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 มีนาคม ติดต่อที่ กองบริหารทั่วไป สำนักงานประปาเขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.074-311245 อื่นๆ
สำนักงานประปาเขต 5 สงขลา ประกวดราคา รับที่ ว.290/14 มี.ค.52 จ้างเหมางานก่อสร้าง และงานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี บริเวณสำนักงานประปาสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 มีนาคม ติดต่อที่ กองบริหารทั่วไป สำนักงานประปาเขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.074-311245 ก่อสร้าง
สำนักงานประปาเขต 5 สงขลา ประกวดราคา รับที่ ว.290/14 มี.ค.52 จ้างเหมางานปรับปรุงระบบผลิตน้ำและอาคารต่าง ๆ บริเวณสถานีผลิตน้ำนาท่อม สำนักงานประปาพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 มีนาคม ติดต่อที่ กองบริหารทั่วไป สำนักงานประปาเขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.074-311245 อื่นๆ
จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ว.291/14 มี.ค.52 จ้างก่อสร้างที่ว่าการอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่ 19 – 26 มีนาคม ติดต่อที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา กม.7 จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-112614 ก่อสร้าง
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกวดราคา รับที่ ว.294,294.1/16 มี.ค.52 จ้างบูรณาการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอทราบรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2507-6251 อื่นๆ
กรมประมง โดยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สอบราคา รับที่ ว.295/16 มี.ค.52 ซื้อแผ่นพลาสติก LDPE สีดำ ขนาด 3.5x6 เมตร จำวน 737 ผืน และแผ่นพลาสติก LDPE สีดำ ขนาด 5x10 เมตร จำนวน 120 ผืน รวม 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง กรุงเทพฯ โทร.0-2558-0190 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ว.296/16 มี.ค.52 จ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 8 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 18 มีนาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-3870 อื่นๆ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สอบราคา รับที่ ว.297/16 มี.ค.52 ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องส่ง 3 จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-2275-2053 ต่อ 601,618 อื่นๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประกวดราคา รับที่ ว.298/16 มี.ค.52 จ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 26 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2502-8048 ก่อสร้าง
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประกวดราคา รับที่ ว.299/16 มี.ค.52 ซื้อระบบบริหารจัดการข้อมูลจราจรและรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ และระบบ E-Mail Gateway จำนวน 1 ระบบ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ในราชการซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2502-8048 อื่นๆ
สำนักงานศาลยุติธรรม ประสงค์ รับที่ ว.300,300.1,300.1.1/16 มี.ค.52 จ้างออกแบบอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 1 และสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ พร้อมที่จอดรถ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ขอรับเอกสารตั้งแต่ 30 มีนาคม – 10 เมษายน ติดต่อที่ กลุ่มงานอาคารสถานที่ กองบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2513-0664 อื่นๆ
จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สอบราคา รับที่ ว.301/16 มี.ค.52 จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยชั้นล่าง จำนวน 4 แห่ง ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน คือสถานีอนามัยบางแขม 1 แห่ง,สถานีอนามัยบ่อพลับ 1 แห่ง ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน คือสถานีอนามัยบางเตย 1 แห่ง และสถานีอนามัยทรงคนอง 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-242092 ต่อ 108 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 2818 | 2819 | 2820 | 2821 | 2822 | 2823 | 2824 | [2825] | 2826 | 2827 | 2828 | 2829 | 2830 | 2831 | 2832 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.