Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมพลาธิการทหารเรือ ประกวดราคา รับที่ ช.840,840.1/28 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแพชูชีพอัตโนมัติ ขนาดบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 25 คน จำนวน 21 แพ ซื้อแบบตั้งแต่ 2 – 9 ธันวาคม ติดต่อที่ กองการจัดหา กรมพลาธิการทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0-24113002 ยานพาหนะ
กรมพลาธิการทหารเรือ ประกวดราคา รับที่ ช.841,841.1/28 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแพชูชีพอัตโนมัติ ขนาด 15 คน จำนวน 13 แพ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม ติดต่อที่ กองการจัดหา กรมพลาธิการทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0-24113002 ยานพาหนะ
กรมพลาธิการทหารเรือ ประกวดราคา รับที่ ช.842,842.1/28 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตถุงเท้า จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม ติดต่อที่ กองการจัดหา กรมพลาธิการทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0-24113002 เครื่องแต่งกาย
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ช.843,843.1/28 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำ”ซองส่งโดยตัวแทน” เป็นซองเอกสารสีขาวประเภทซองกรุใส ชนิดปิดผนึกโดยใช้กาวแบบฝาซองอยู่ทางด้านยาว จำนวน 2,100,000 ซอง ซื้อแบบตั้งแต่ 8 – 18 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง วัดเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0-22205516 อื่นๆ
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ช.843,843.1/28 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ 26.5 Kv High Voltage Rubber Insulating Gloves จำนวน 275 คู่ ซื้อแบบตั้งแต่ 9 – 21 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ แผนกดำเนินการจัดหา กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้านครหลวง วัดเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0-22205516 อื่นๆ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ช.844/28 พ.ย.52  ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยในส่วนเครือข่ายที่มีความสำคัญสูง จำนวน 1 ระบบ ซื้อแบบตั้งแต่ 11 ธันวาคม เป็นต้นไป ยื่นซอง 28 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-28313425 อื่นๆ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ช.845/28 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ธันวาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-28313425 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมยุทธโยธาทหารบก ประกวดราคา รับที่ ช.846,846.1/28 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารต้อนรับสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (สวนสนประดิพัทธ์) และศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก แห่งที่ 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ กองจัดหา กรมยุทธโยธาทหารบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-29401365 ต่อ 90822 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สอบราคา รับที่ ช.847/29 พ.ย.52 ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้จี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค กรุงเทพฯ โทร.0-24212222 ต่อ 8928,8930 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย ประกวดราคา รับที่ ช.848/29 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สาย ลย.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 203 – บ้านสวนกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดเลย ระยะทาง 4.900 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทร.042-833654 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางแม่ฮ่องสอน ประกวดราคา รับที่ ช.849/29 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างฉาบผิวแอสฟัลท์ ที่ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 108 (อำเภอขุนยวม) – บ้านปางอุ๋ง ระหว่าง กม.7+375 – กม.20+037 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 61,638 ตารางเมตร จำนวน 3 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ถึง 4 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร.053-614271 ก่อสร้าง
กองทัพภาคที่ 3 /กองอำนวยการก่อสร้างฯ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประสงค์ รับที่ ช.850,850.1/29 พ.ย.52 ซื้อวัสดุก่อสร้างงานต่อเติมอาคาร กองบังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา จำนวน 54 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับเอกสารตั้งแต่ 2 – 4 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ ศูนย์ประสานงานนายทหารชั้นประทวนกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-245070-9 ต่อ 73354 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางพัทลุง ประกวดราคา รับที่ ช.851,851.1/29 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยการก่อสร้างจุดกลับรถ (U-Turn) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พัทลุง – ห้วยทราย ระหว่าง กม.1183+321 – กม.1183+645 ปริมาณงาน 1,800.00 ตารางเมตร รายละเอียด 18 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร.074-613027 ต่อ 103 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองพนัสนิคม สอบราคา รับที่ ส.466/30 พ.ย.52 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จำนวน 3 แห่ง เพื่อให้เด็กนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา – ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 สถานรับเลี้ยงเด็ก จำนวน 2 แห่ง รวม 228,670 กล่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 ธันวาคม ติดต่อที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โทร.0 3846 1144 ต่อ 119 นม/เครื่องดื่ม
จังหวัดมุกดาหาร ประมูล รับที่ ส.467/30 พ.ย.52 หาผู้ลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ มห.412 โครงการ 6 เนื้อที่ประมูล 0-3-51 ไร่ และโครงการ 7 เนื้อที่ประมูล 0-3-32 ไร่ ถนนหนองสูง- นิคมคำสร้อย ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีคัดเลือกผู้เสนอโครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 ธันวาคม ติดต่อที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร.0 4261 1490 บ้าน, ที่ดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน สอบราคา รับที่ ส.470/30 พ.ย.52 ซื้อสารส้มก้อนใส จำนวน 21,900 กิโลกรัม, คลอรีน ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/ถัง จำนวน 8 ถัง และปูนขาว จำนวน 730 กิโลกรัม ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 10 – 17 ธันวาคม ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3571 5460 อื่นๆ
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สอบราคา รับที่ ส.473/30 พ.ย.52 ซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานเครื่องมือกลทั่วไป จำนวน 1 ชุด ขอรับตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรม ยานยนต์ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3580 0661-62 อื่นๆ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ยกเลิก รับที่ ส.474/30 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนชั้นสูง จำนวน 2 รายการ และกลุ่มโลจิสติกส์ จำนวน 1 รายการ ตามประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ยานพาหนะ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ส.475/30 พ.ย.52 จัดหา Software License สำหรับระบบสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ณ อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2564 6700 ต่อ 3108 อื่นๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สอบราคา รับที่ ส.476/30 พ.ย.52 ซื้อครุภัณฑ์ของแผนกการโรงแรม จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานแม่บ้าน จำนวน 1 ชุด, ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานส่วนหน้าโรงแรม จำนวน 1 ชุด และชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานบริการและเครื่องดื่ม จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7635 5202 อื่นๆ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางเสาธง สอบราคา รับที่ ส.477/30 พ.ย.52 จ้างพิมพ์สื่อแบบเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2544 (ชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียน) ทางไกล จำนวน 7 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม ติดต่อที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2707 2488 อื่นๆ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.478/30 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์กลุ่ม ยานยนต์และชิ้นส่วนชั้นสูง จำนวน 2 รายการ และกลุ่มโลจิสติกส์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร 0 3641 1083 ต่อ 123, 124 อื่นๆ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ สอบราคา รับที่ ส.478/30 พ.ย.52 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม สัตว์น้ำ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2904 7604 อื่นๆ
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ประกวดราคา รับที่ ส.479/30 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง เรือนแถวชั้นประทวนของสถานีตำรวจภูธรท่าช้าง และสถานีตำรวจภูธรโพทะเล รวมจำนวน 2 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 2 ธันวาคม ติดต่อที่ งานส่งกำลังบำรุงตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร.0 3650 7224 ก่อสร้าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ประกวดราคา รับที่ ส.480/30 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหาร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.0 7432 5783 อื่นๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ประกวดราคา รับที่ ส.481/30 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์กลุ่ม ท่องเที่ยว กลุ่มโรงงาน และกลุ่มแฟชั่น จำนวน 12 รายการ (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.0 7432 5783 อื่นๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ประกวดราคา รับที่ ส.482/30 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.0 7432 5783 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สถาบันโรคทรวงอก สอบราคา รับที่ ช.852/30 พ.ย.52 จ้างตรวจเช็ค ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำ อาคาร 7 ขอรับเอกสารตั้งแต่ 1 – 16 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25803423 ต่อ 1201,1202 ก่อสร้าง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม สอบราคา รับที่ ช.853/30 พ.ย.52 จ้างพิมพ์หนังสือชุดการเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1,109 เล่ม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โทร.054-286125 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า ประมูล รับที่ ช.854/30 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า หมู่ที่ 8 อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โทร.035-644076 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สอบราคา รับที่ ช.855/30 พ.ย.52 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณตำบลด่านช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ/ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-595640 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอบราคา รับที่ ช.856/30 พ.ย.52  ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ ชนิดใช้ใน ช่องอก จำนวน 5 เส้น ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-362211 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอบราคา รับที่ ช.856/30 พ.ย.52  ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนหัวใจเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ ชนิดใช้ใน ช่องท้อง จำนวน 5 เส้น ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-362211 อื่นๆ
จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสิชล สอบราคา รับที่ ช.857/30 พ.ย.52 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทตู้เหล็กรางเลื่อน ใช้ประจำคลังเวชภัณฑ์ เพื่อจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ ยาอันตราย และครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เหล็กรางเลื่อน ใช้ประจำห้องเก็บเอกสารธุรการ การเงิน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-536336-7 ต่อ 166 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ประกวดราคา รับที่ ช.858/30 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐาน รายการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานออกแบบ และชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานเครื่องมือกลทั่วไป จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ พัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042-312753 ต่อ 124 อื่นๆ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ประกวดราคา รับที่ ช.859/30 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพื้นฐาน รายการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพื้นฐานด้านพืชศาสตร์ และชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพื้นฐานด้านสัตวศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-674350 อื่นๆ
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ประกวดราคา รับที่ ช.860/30 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 : ไทยเข้มแข็ง โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสู่ความทันสมัย รายการ ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป และชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานไฟฟ้าทั่วไป จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-971203 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสงค์ รับที่ ช.861/30 พ.ย.52 เชิญชวนจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปลีคลินิก จำนวน 1 หลัง ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ งานการจัดหาพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-754327 ต่อ 1315, 1318,1381 ก่อสร้าง
กศน.อำเภอขามสะแกแสง สอบราคา รับที่ ช.862/30 พ.ย.52 จ้างพิมพ์สื่อแบบเรียนตามหลักเกณฑ์และ วิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขามสะแกแสง อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-385245 อื่นๆ
กรมธนารักษ์ สอบราคา รับที่ ช.863/30 พ.ย.52 จ้างเหมาตัดเย็บชุดปฏิบัติงานสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน จำนวน 5 รายการ ของกรมธนารักษ์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง กรมธนารักษ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0-22260251-9 ต่อ 2105-7 เครื่องแต่งกาย
เทศบาลตำบลพลา ประมูล รับที่ ช.864/30 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 5x1,400x0.15 เมตร รวมปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร สายตะกาด ซอย 4 หมู่ที่ 6 ตำบลพลาอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พร้อมป้ายโครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โทร.038-801288 ต่อ 13 ก่อสร้าง
จังหวัดนครปฐม สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม ประกวดราคา รับที่ ช.865/30 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ของข้าราชการระดับชำนาญการ (แบบที่ 2) จำนวน 3 หลัง ของกรมธนารักษ์ บริเวณที่ราชพัสดุ เลขทะเบียนที่ นฐ 431 ถนนนวเขตใต้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังและบัญชี สำนักงานคลัง จังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-340007-8 ก่อสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง สอบราคา รับที่ ช.866/30 พ.ย.52 ซื้อครุภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐาน ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานไฟฟ้าทั่วไป จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.3053-342169 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ยกเลิก รับที่ ช.867/30 พ.ย.52 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพื้นฐานด้านสัตวศาสตร์ 1 ชุด 17 รายการ ตามประกาศลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-266103-4 อื่นๆ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ ประสงค์ รับที่ ช.868/30 พ.ย.52 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ ครั้งที่ 3 จำนวน 17 รายการ ในวันที่ 1 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โทร.045-523158 อื่นๆ
วิทยาลัยการอาชีพนางรอง สอบราคา รับที่ ช.869/30 พ.ย.52 ซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานเครื่องมือกลทั่วไป จำนวน 3 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 2 – 4 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-631556 ต่อ 17 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส ยกเลิก รับที่ ช.870/30 พ.ย.52 ประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 โครงการ ตามประกาศลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โทร.042-791593 ต่อ 12-13 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ยกเลิก รับที่ ช.871/30 พ.ย.52 สอบราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐานด้านสัตวศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ตามประกาศลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ติดต่อที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อำเภอระนอง จังหวัดระนอง อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ยกเลิก รับที่ ช.872/30 พ.ย.52 สอบราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐานด้านพืชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ตามประกาศลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ติดต่อที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อำเภอระนอง จังหวัดระนอง อื่นๆ
จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สอบราคา รับที่ ช.873/30 พ.ย.52 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,200 บีทียู จำนวน 80 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุทั่วไป โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-219844 ต่อ 2093 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 2818 | 2819 | 2820 | 2821 | 2822 | 2823 | 2824 | [2825] | 2826 | 2827 | 2828 | 2829 | 2830 | 2831 | 2832 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.