Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย สอบราคา รับที่ ช.353/12 มี.ค.52  จ้างปรับปรุงร้านจำหน่ายอาหาร โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มีนาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-440003-4 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช สอบราคา รับที่ ช.354/12 มี.ค.52  จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สาย นศ.5077 ถนนสาย ก.ผังเมืองรวมเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มีนาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-378836 ต่อ 104 ก่อสร้าง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประกวดราคา รับที่ ช.355/12 มี.ค.52 ซื้อปุ๋ยเคมีโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10,241 กระสอบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มีนาคม 2552 ติดต่อที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-272161 หรือที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ โทร.0-22823243-7 ต่อ 142 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง สอบราคา รับที่ ช.356/12 มี.ค.52 จ้างโครงการขยายไหล่ทางสองข้างทางพร้อมถมดินลูกรัง หมู่ 3,หมู่ 7 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มีนาคม 2552 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง/งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โทร.075-652522 ก่อสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพพานทอง สอบราคา รับที่ ช.358/12 มี.ค.52 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดานและแบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มีนาคม 2552 ติดต่อที่ พัสดุ วิทยาลัยการอาชีพพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โทร.038-447241 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ช.359/12 มี.ค.52 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบ FIS พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 3 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มีนาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-754237 ต่อ 1315,1318,1381 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สอบราคา รับที่ ช.360/12 มี.ค.52 จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาภายในวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2552 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มีนาคม 2552 ติดต่อที่ ห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-812075-6 ต่อ 106,126 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ช.361/12 มี.ค.52 จ้างเหมาบริการรถสวัสดิการรับ – ส่ง นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซ NGV จำนวน 20 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มีนาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-347908 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ช.361/12 มี.ค.52 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และสารสนเทศ ระยะที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มีนาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัย ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-347908 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกวดราคา รับที่ ช.362/12 มี.ค.52 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น ภายในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มีนาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายแผนงานและโครงการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โทร.043-421251 ก่อสร้าง
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ประมูล รับที่ ช.363/12 มี.ค.52 ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในงานพ่นทราย และทาสี จำนวน 3 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มีนาคม 2552 ติดต่อที่ แผนกจัดหา กองพัสดุช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.0-24661180 ต่อ 77902 อื่นๆ
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ประมูล รับที่ ช.364/12 มี.ค.52 ซื้อเครื่องมือคว้านกระบอกดีฟุต จำนวน 1 ชุดเครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มีนาคม 2552 ติดต่อที่ แผนกจัดหา กองพัสดุช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.0-24661180 ต่อ 77902 อื่นๆ
องค์การเภสัชกรรม ประกวดราคา รับที่ ช.365/12 มี.ค.52 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ Small Form Factor จำนวน 128 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มีนาคม 2552 ติดต่อที่ กองจัดซื้อทั่วไป องค์การเภสัชกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-23548787 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรุงเทพมหานคร กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ยกเลิก รับที่ ช.366/12 มี.ค.52 ประมูล จ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ “กทม.สาร” ประจำปีงบประมาณ 2552 ตามประกาศลงวันที่ 11 มีนาคม 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ถนนดินสอ กรุงเทพฯ โทร.0-22243074 อื่นๆ
จังหวัดเลย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย ยกเลิก รับที่ ช.367/12 มี.ค.52 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย ประจำปี 2552 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศลงวันที่ 10 มีนาคม 2552 ติดต่อที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย ถนนมลิวรรณ จังหวัดเลย โทร.042-812430 ต่อ 101 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลวังเย็น ประมูล รับที่ ช.368/12 มี.ค.52 จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังเย็น บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ หมู่ 7 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นอาคารสำนักงาน คสล. ชนิด 2 ชั้น พร้อมอาคารเอนกประสงค์ และอาคารที่จอดรถ และอื่นๆ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มีนาคม 2552 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-851302 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสมุทรปราการ ขายทอดตลาด รับที่ ก.198/12 มี.ค.52 เครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ ในวันที่ 11 เมษายน 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสมุทรปราการ กรมทางหลวง แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2397-4086 ยานพาหนะ
กรมทางหลวง แขวงการทางชัยนาท ประกวดราคา รับที่ ก.199/12 มี.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางคำออก-สี่แยกหางน้ำสาคร ระหว่าง กม.113+677-กม.127+723 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 84 ต้น ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางชัยนาท กรมทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. 056-411649 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกวดราคา รับที่ ก.200/12 มี.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดควบคุม จำนวน 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สี่เสาเทเวศร์ กรุงเทพฯ โทร.0-2280-1931 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.201/12 มี.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อโครงการจัดซื้อทุ่นไฟปากร่อง Fairway Buoy ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองพัสดุ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2253-0561 ต่อ 1140 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลนครภูเก็ต ประมูล รับที่ ก.202/12 มี.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงระบบกรองทราย ของระบบผลิตน้ำประปา ถนนดำรง ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 1 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต ถนนนริศร จังหวัดภูเก็ต โทร. 076-220533 ก่อสร้าง
การเคหะแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ก.204/12 มี.ค.52 จ้างเหมาเพื่อดำเนินการก่อสร้างรั้วสังกะสี ความยาวประมาณ 417.50 เมตร และอื่น ๆ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม ภายในเคหะชุมชนร่มเกล้า (ชน.1) พรบ. ปี 2552 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 มีนาคม ติดต่อที่ กองประมูลและสัญญาก่อสร้าง ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร. 0-2351-6144 ก่อสร้าง
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สอบราคา รับที่ ก.205/12 มี.ค.52 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ และครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 26 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายงบประมาณและฝ่ายบุคลากร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-686026 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบราคา รับที่ ก.206/12 มี.ค.52 ซื้อเครื่องฝึกพูดระบบคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 มีนาคม ติดต่อที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 053-061263 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลเมืองลัดหลวง ประมูล รับที่ ก.207/12 มี.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน คสล. คลองลัดหลวง ฝั่งตำบลบางครุ จากบ้านเลขที่ 15/12 ถึงสุดรั้วโรงงาน หมู่ 1 ตำบลบางครุ ความยาวประมาณ 206.00 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 23 – 31 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองลัดหลวง ถนนสุขสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0-2464-4337-9 ต่อ 110 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกวดราคา รับที่ ก.208/12 มี.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับแยกวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารในสภาวะของเหลว จำนวน 1 เครื่อง ของคณะเกษตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2579-0113 ต่อ 4307-9 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกวดราคา รับที่ ก.209/12 มี.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณสารด้วยระบบรังสีความยาวคลื่นต่ำ จำนวน 1 เครื่อง ของคณะเกษตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2579-0113 ต่อ 4307-9 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สถาบันโรคทรวงอก สอบราคา รับที่ ก.210/12 มี.ค.52 ซื้อแบตเตอรี่และแผงวงจร Exit light จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี โทร. 0-2580-3423 ต่อ 1201,1202 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช สอบราคา รับที่ ก.211/12 มี.ค.52  จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สาย นศ.5077 ถนนสาย ก.ผังเมืองรวมเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 มีนาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมทางหลวงชนบท ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-378836 ต่อ 104 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการชลประทานตาก สำนักชลประทานทื่ 4 ประกวดราคา รับที่ ก.212/12 มี.ค.52  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงซ่อม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานตาก สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร. 055-552250 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสงขลา ประกวดราคา รับที่ ก.213/12 มี.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 407 ตอน ต่อเขตเทศบาลนครสงขลาควบคุม – ต่อเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ควบคุม กม.18+563 ระยะทาง 330 เมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสงขลา กรมทางหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา โทร. 074-311091 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ก.214/12 มี.ค.52  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเหล็กเส้นขนาดต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-373398 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางปราจีนบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.215, ก.215.1/12 มี.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอนโคกขวาง (ศรีมหาโพธิ) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 304 (คลองรั้ง) ระหว่าง กม.7+000- กม.8+175 ระยะทางยาว 1.175 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงาน แขวงการทางปราจีนบุรี กรมทางหลวง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร. 037-211098 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ประกวดราคา รับที่ ก.216/12 มี.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม ติดต่อที่ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-324400 ต่อ 441 อื่นๆ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สอบราคา รับที่ ก.217/12 มี.ค.52 จัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนื้ – 27 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนบริการและจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร. 0-2246-0974 อื่นๆ
จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคา รับที่ ก.218/12 มี.ค.52 ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลาย ทางหลอดเลือดดำ จำนวน 5 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ถนนสมบูรณ์กุล จังหวัดราชบุรี โทร.032-321827 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.219, ก.219.1/12 มี.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องส่องเจาะรูเพื่อผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท และเจาะรูเชื่อมกระดูกสันหลัง จำนวน 1 ชุด เพื่อไว้ใช้ในโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ 3 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2207-6071 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.220, ก.220.1/12 มี.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (กลุ่มที่ 2) ของกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 4 รายการ เพื่อไว้ใช้ในโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ 3 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2207-6071 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สอบราคา รับที่ ก.221/12 มี.ค.52 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0-2384-3381-3 ต่อ 1205 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.222/12 มี.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมและปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ รถ JR-West จำนวน 62 Units ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 มีนาคม ติดต่อที่ งานจัดจ้าง กองการจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และบริหารสัญญา การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง กรุงเทพฯ โทร. 0-2220-4668 ยานพาหนะ
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ประมูล รับที่ ว.170/11 มี.ค.52 ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน,รถยนต์บรรทุกแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน และรถยนต์ตู้ ขนาด 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รวม 3 รายการ ครั้งที่ 3 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2571-7673 ต่อ 3102 ยานพาหนะ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกวดราคา รับที่ ว.171/11 มี.ค.52 ซื้อโครงการจัดหาระบบ Centralized Log และระบบจัดการเวลามาตรฐาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 มีนาคม ติดต่อที่ กองจัดหาพัสดุ ฝ่ายอำนวยการ ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ (นางเลิ้ง) กรุงเทพฯ โทร.0-2280-0180 ต่อ 3167 อื่นๆ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ว.172/11 มี.ค.52 จัดหาบานประตูห้องมั่นคง พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ณ ศูนย์จัดการธนบัตร หาดใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สอบถามรายละเอียดตั้งแต่ 12 - 20 มีนาคม ติดต่อที่ แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุและบริการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร.0-2356-8196 และที่ศูนย์จัดการธนบัตร หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.074-236274 อื่นๆ
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ว.173/11 มี.ค.52 ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อรถบรรทุก ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ดีเซลช่วงยาว จำนวน 7 รายการ แก้ไขกำหนดเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวันที่ 18 มีนาคม ติดต่อที่ กองจัดซื้อ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง กรุงเทพฯ โทร.0-2504-0200 ยานพาหนะ
เทศบาลเมืองบางกรวย สอบราคา รับที่ ว.174/11 มี.ค.52 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ชั้นบนมีที่นั่งไม่ต่ำกว่า 41 ที่นั่ง ชั้นล่างมีที่นั่งไม่ต่ำกว่า 10 ที่นั่ง พร้อมห้องสุขภัณฑ์ ระบบแอร์ไฟฟ้า ซีดี คาราโอเกะ โทรทัศน์ (ชั้นบน 2 เครื่อง,ชั้นล่าง 1 เครื่อง) รวมทั้งสิ้น 4 คัน ยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2443-0610-9 ต่อ 133 ยานพาหนะ
กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค 4 สอบราคา รับที่ ว.175/11 มี.ค.52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรภาค 4 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2525-4830-7 ต่อ 262 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สอบราคา รับที่ ว.176/11 มี.ค.52  จ้างเหมายานพาหนะ (รับ-ส่ง) จำนวน 5 คัน ของค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพในตนเอง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาล เกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร.0-2241-6500-9 ต่อ 8408 ยานพาหนะ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกวดราคา รับที่ ว.177/11 มี.ค.52 ซื้อระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากช่องโหว่ต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศ (Vulnerability Management - VM) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่ 18 – 26 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.0-2202-1697 อื่นๆ
องค์การจัดการน้ำเสีย สอบราคา รับที่ ว.178,178.1/11 มี.ค.52 จ้างการประชาสัมพันธ์ขององค์การจัดการ น้ำเสียผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และการจัดกิจกรรมประกวด Mascot และประกวดภาพยนตร์สั้น (WMA VDO Contest 2009) ขององค์การจัดการจัดน้ำเสีย ซื้อแบบตั้งแต่ 12 – 26 มีนาคม ติดต่อที่ กองจัดซื้อและบริการ ฝ่ายบริหารทั่วไป องค์การจัดการน้ำเสีย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2278-5309 ต่อ 106 อื่นๆ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประสงค์ รับที่ ว.179/11 มี.ค.52 จะให้เช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราว ระหว่างสถานีศาลาธรรมสพน์ – ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ขนาดพื้นที่ 500.00 ตารางเมตร ซื้อแบบถึง 10 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2220-4052 หรือที่ทำการกองจัดการเดินเขต 4 สถานีรถไฟชุมพร จังหวัดชุมพร โทร.077-501040 บ้าน, ที่ดิน

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 2818 | 2819 | 2820 | 2821 | 2822 | 2823 | 2824 | [2825] | 2826 | 2827 | 2828 | 2829 | 2830 | 2831 | 2832 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.