Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ก.180/14 ก.ค. 52 เช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยื่นซอง 20 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดหาเพื่อธุรกิจสื่อสารไร้สาย ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 0-2104-4047 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลผักไห่ ยกเลิก รับที่ ก.181/14 ก.ค. 52 ประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อรถขุด ไฮโดรลิคตีนตะขาบหมุนได้รอบตัว ตามประกาศลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก สอบราคา รับที่ ก.182/14 ก.ค. 52 จ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนพริก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-232682-12 ก่อสร้าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สอบราคา รับที่ ก.183/14 ก.ค. 52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนแผนกคอมพิวเตอร์ คณะวิชาบริหารธุรกิจ ขอรับเอกสารและ ยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ – 27 กรกฎาคม ติดต่อที่ พัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034-511124 ต่อ 151 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ สอบราคา รับที่ ก.184/14 ก.ค. 52 งานติดตั้งประตูสแตนเลสม้วนและงานจัดทำประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมห้องสมุด อาคาร 100 ปี ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 16 – 29 กรกฎาคม ติดต่อที่ ห้องพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำนักบริหารบพิตรพิมุข แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทร. 0-2222-2814 ก่อสร้าง
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ประกวดราคา รับที่ ก.185/14 ก.ค. 52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 15 – 20 กรกฎาคม ติดต่อที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร. 0-24151681 ก่อสร้าง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ก.186/14 ก.ค. 52 ซื้อท่อลอดถนน ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 40 ท่อน และขนาด 2 นิ้ว จำนวน 60 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ หัวอุดและติดตั้งตามจุดที่กำหนด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 23 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-2441-9802-4 ต่อ 1217 ก่อสร้าง
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมูล รับที่ ก.187, ก.187.1/14 ก.ค. 52  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อนมผงเต็มมันเนย ชนิดละลายทันที จำนวน 57,675 กิโลกรัม ไว้ใช้ในราชการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพลาธิการ ฝ่ายสนับสนุน 3 กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. 0-2279-9520-34 ต่อ 130,435 นม/เครื่องดื่ม
ศูนย์การทหารราบ ประกวดราคา รับที่ ส.978/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างซ่อมปรับปรุง เรือนแถวนายทหารประทวนจุ 10 ครอบครัว จำนวน 6 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2552 (ส่วนที่ 4) ของศูนย์การ ทหารราบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหา กองบัญชาการศูนย์การทหารราบ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3254 2464 ก่อสร้าง
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ประกวดราคา รับที่ ส.979/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน หมายเลข 543/98 และ 544/98 ของกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้–16 กรกฎาคม ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ถนนเดชะตุงคะ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0 2565 5062-71 ต่อ 58460 ก่อสร้าง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบราคา รับที่ ส.980/11 ก.ค.52 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 12 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 4 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ขาว-ดำ Laser Jet จำนวน 3 เครื่อง, เครื่องพิมพ์สี Laser Jet จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์สี Inkjet จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม ติดต่อที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2529 0674-7 ต่อ 152 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สถาบันการบินพลเรือน ประกวดราคา รับที่ ส.981/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างห้องน้ำ อาคารเรียนรวมสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 กรกฎาคม ติดต่อที่ แผนกการเงิน สถาบัน การบินพลเรือน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2272 5741-4 ต่อ 232 ก่อสร้าง
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ประสงค์ รับที่ ส.982/11 ก.ค.52 จะเรียกเสนองานจ้าง ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมจราจรทางน้ำและความปลอดภัยทางทะเล ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองการพัสดุ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดเขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2285 9335 ก่อสร้าง
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ประกวดราคา รับที่ ส.983/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงอาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองการพัสดุ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2285 9335 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประมูล รับที่ ส.984/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVERLAY ความกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร ณ ถนนประชา ร่วมใจ 1 บริเวณสะพานข้ามคลองชวดแค ถึงทางเข้าวัดอินทาราม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบล บ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3858 7308 ต่อ 118 ก่อสร้าง
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.985/11 ก.ค.52 งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ ความยาวประมาณ 7,219 เมตร จำนวน 3 เส้นทาง ในถนนและซอยแยก บริเวณถนนสี่พระยา (ฝั่งเหนือ) ถนนนเรศ (ฝั่งตะวันตก) ถนนเจริญราษฎร์ ถนนรัชดาภิเษก ถนนสาธุประดิษฐ์ ถนนนนทรี (ฝั่งใต้) ถนนเชื้อเพลิง ถนนเจริญกรุง ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหา การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2504 0187 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ประมูล รับที่ ส.986/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ติดถนนสุขสวัสดิ์ หรือติดถนนสุขสวัสดิ์ – ท่าน้ำเจดีย์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ไร่ มีหน้าที่ดินติดถนนไม่น้อยกว่า 25 เมตร และมีสภาพพร้อมใช้งานวันส่งมอบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2425 8014-18 ต่อ 14, 15 ก่อสร้าง
แขวงการทางอยุธยา กรมทางหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.987/11 ก.ค.52  จ้างเหมาทำการซ่อมผิวคอนกรีต โดยวิธี Full Depth Repair โดยทำการทุบรื้อผิวคอนกรีตเดิมออกจนถึงชั้นรองพื้นทางเท Lean คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอนประตูน้ำพระอินทร์-วังน้อย-หนองแค ระหว่าง กม.51+820-กม.79+000 (ทางหลัก ด้านซ้ายทาง) เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1,242.50 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 21 – 29 กรกฎาคม ติดต่อที่ แขวงการทางอยุธยา ถนนโรจนะ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3524 5093 ก่อสร้าง
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย สอบราคา รับที่ ส.988, ส.988.1/11 ก.ค.52 ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงขนาดกำลังวัตต์ 40 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง, ไมโครโฟนสำหรับประธาน จำนวน 1 เครื่อง และไมโครโฟนสำหรับ ผู้เข้าร่วมประชุมห้องประชุม จำนวน 10 เครื่อง สำหรับโครงการปรับปรุงระบบห้องประชุมจุฑาวุธ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –24 กรกฎาคม ติดต่อที่ ห้องพัสดุ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ซอยรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โทร.0 2314 5401 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาเขต 1 สอบราคา รับที่ ส.989/11 ก.ค.52 จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท เค.ซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (โครงการหมู่บ้านเคซี. สุวินทวงศ์ 2) สำนักงานประปาฉะเชิงเทรา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานประปาเขต 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3827 5818-9 ต่อ 141 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเขาพระงาม ประมูล รับที่ ส.990/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ แบบ 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม ติดต่อที่ เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.0 3648 7372-3 ต่อ 108 ยานพาหนะ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประมูล รับที่ ส.991/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาบ่อพักกึ่งตะแกรงเหล็กพร้อมเสริมปากบ่อพักในถนน 5 สาย จำนวน 120 จุด และโครงการก่อร้างถนน คสล. ท่อระบายน้ำและไฟฟ้าสาธารณะ ซอยแยกถนนพลายแก้วหลังบ้านนายจุ้ย บุญประสารฤทธิ์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0 3551 1021 ต่อ 108 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง ประมูล รับที่ ส.992, ส.992.1, ส.992.1.1, ส.992.1.1.1/11 ก.ค.52  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10, 8 (พื้นที่ติดต่อ) ระยะทางประมาณ 2,057 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3850 2005 ก่อสร้าง
เทศบาลนครนครปฐม ประมูล รับที่ ส.993, ส.993.1, ส.993.1.1/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า และถนนทรงพล ฝั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลนครนครปฐม ถนนราชวิถี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โทร.0 3425 3850-4 ต่อ 13 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ ส.994/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ จังหวัดระยอง โทร.0 3861 7429 ต่อ 513 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประมูล รับที่ ส.995, ส.995.1/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์โดยสารชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล ความยาวไม่น้อยกว่า 6,599 มิลลิเมตร เพื่อใช้เป็นรถสำหรับรับ-ส่ง ผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมตามสาขาศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุสาขาต่างๆ จำนวน 3 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ถนนสุขุมวิท จังหวัดตราด โทร.0 3951 8005 ต่อ 14 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ประมูล รับที่ ส.996/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ่อทรัพย์ หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โทร.0 7765 5080 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างนาง ประมูล รับที่ ส.997/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (เกาะพีพี) หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ (ครั้งที่ 4) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้–17 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร.0 7563 7146 ก่อสร้าง
แขวงการทางหนองคายที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ส.998/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0300 ตอน ศรีเชียงใหม่ – สังคม ระหว่าง กม.45+173-กม.45+873 ระยะทาง 700 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางหนองคายที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร.0 4242 2604 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกวดราคา รับที่ ส.999, ส.999.1/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปการ (รายการที่ 1) วิทยาเขตพัทลุง ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานการเงินและพัสดุ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โทร.0 7467 3207 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกวดราคา รับที่ ส.1000/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้–16 กรกฎาคม ติดต่อที่ แผนกพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4427 1315 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกวดราคา รับที่ ส.1000/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ (Specification) จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้–16 กรกฎาคม ติดต่อที่ แผนกพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4427 1315 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางชุมพร ประกวดราคา รับที่ ส.1/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ในทางหลวงหมายเลข 41 ตอนสี่แยกปฐมพร (ชุมพร) – ทางแยกเข้าสวี ระหว่าง กม.7+825 – กม.9+935 RT. ปริมาณงาน 24,080 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.0 7751 1035 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางชุมพร ประกวดราคา รับที่ ส.2/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนน้ำรอด – ไชยราช ระหว่าง กม.440+950 – กม.443+150 LT. (กม.เก่า)/ (กม.426+763-กม.428+963 LT. (กม.ใหม่) ปริมาณงาน 25,260 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.0 7751 1035 ก่อสร้าง
มณฑลทหารบกที่ 41 ประกวดราคา รับที่ ส.3/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถว นายทหารชั้นสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ประจำปีงบประมาณ 2552 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7538 3444-9 ต่อ 40296 – 7 ก่อสร้าง
กองทัพภาคที่ 3 ประกวดราคา รับที่ ส.4, ส.4.1/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถว นายทหารชั้นประทวน ของจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ และหน่วยในพื้นที่เพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2552 ส่วนที่ 4 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5524 5040 ต่อ 73354 ก่อสร้าง
กองทัพภาคที่ 3 ประกวดราคา รับที่ ส.5, ส.5.1/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถว นายทหารชั้นประทวน ของจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ (ค่ายพ่อขุนผาเมือง) ประจำปีงบประมาณ 2552 ส่วนที่ 3 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5524 5040 ต่อ 73354 ก่อสร้าง
กองทัพภาคที่ 3 ประกวดราคา รับที่ ส.6, ส.6.1/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถว นายทหารชั้นประทวน ของจังหวัดทหารบกพะเยา และหน่วยในพื้นที่ ปีงบประมาณ 2552 ส่วนที่ 3 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5524 5040 ต่อ 73354 ก่อสร้าง
กองทัพภาคที่ 3 ประกวดราคา รับที่ ส.7, ส.7.1/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว ของกองพันทหารม้าที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2552 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5524 5040 ต่อ 73354 ก่อสร้าง
กองทัพภาคที่ 3 ประกวดราคา รับที่ ส.8, ส.8.1/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถว นายทหารชั้นประทวน ของจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ และหน่วยในพื้นที่เพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2552 ส่วนที่ 3 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5524 5040 ต่อ 73354 ก่อสร้าง
กองทัพภาคที่ 3 ประกวดราคา รับที่ ส.9, ส.9.1/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถว นายทหารชั้นประทวน ของมณฑลทหารบกที่ 32 และหน่วยในพื้นที่ ปีงบประมาณ 2552 ส่วนที่ 3 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5524 5040 ต่อ 73354 ก่อสร้าง
กองทัพภาคที่ 3 ประกวดราคา รับที่ ส.10, ส.9.10.1/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของหน่วยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (ส่วนที่ 3) จำนวน 116 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5524 5040 ต่อ 73354 ก่อสร้าง
กองทัพภาคที่ 3 ประกวดราคา รับที่ ส.11, ส.9.11.1/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เพิ่มเติมระหว่างปี 2552) ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 27 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5524 5040 ต่อ 73354 ก่อสร้าง
สำนักทางหลวงที่ 5 กรมทางหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.12/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการลาดยางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2065 ตอนควบคุม 0101 ตอน ต่อเขตเทศบาลเมืองพล - ท่านางแนว ระหว่าง กม.15+000 – กม.19+000 ระยะทาง 4 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักทางหลวงที่ 5 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4324 6778 ก่อสร้าง
สำนักทางหลวงที่ 5 กรมทางหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.13/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ด้วยวิธี Pavement In – Place Recycling ในทางหลวงหมายเลข 2322 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (โสกขุ่น) –โกสุ่มพิสัย ระหว่าง กม.0+225-กม.10+295 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 60,440 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักทางหลวงที่ 5 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4324 6778 ก่อสร้าง
สำนักทางหลวงที่ 5 กรมทางหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.14/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ด้วยวิธี Pavement In – Place Recycling ในทางหลวงหมายเลข 2239 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง) –ศรีธาตุ ระหว่าง กม.35+000-กม.39+900 ปริมาณงาน 39,300 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักทางหลวงที่ 5 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4324 6778 ก่อสร้าง
สำนักทางหลวงที่ 5 กรมทางหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.15/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการซ่อมผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0800 ตอน พล-บ้านไผ่ ระหว่าง กม.286+599-กม.291+200 (ด้านผิวคอนกรีต) ปริมาณงาน 50,761 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักทางหลวงที่ 5 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4324 6778 ก่อสร้าง
สำนักทางหลวงที่ 5 กรมทางหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.16/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ด้วยวิธี Pavement In – Place Recycling ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1400 ตอนห้วยสนามทราย – ชุมพร ระหว่าง กม.466+457–กม.470+407 (มีสะพาน 3 แห่ง ยาว 88 เมตร) ปริมาณงาน 42,752 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักทางหลวงที่ 5 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4324 6778 ก่อสร้าง
สำนักทางหลวงที่ 5 กรมทางหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.17/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ด้วยวิธี Pavement In – Place Recycling ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนควบคุม 0300 ตอนศรีบุญเรือง – บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (หนองบัวลำภู) ระหว่าง กม.13+100–กม.8+100 (สะพาน 1 แห่ง ยาว 10 เมตร) ปริมาณงาน 57,183 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักทางหลวงที่ 5 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4324 6778 ก่อสร้าง
สำนักทางหลวงที่ 5 กรมทางหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.18/11 ก.ค.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการซ่อมผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 1101 ตอน หินลาด – โนนสะอาด ระหว่าง กม.367+428-กม.369+678 ปริมาณงาน 58,500 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักทางหลวงที่ 5 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4324 6778 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 2818 | 2819 | 2820 | 2821 | 2822 | 2823 | 2824 | [2825] | 2826 | 2827 | 2828 | 2829 | 2830 | 2831 | 2832 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.