Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ส.302/24 พ.ย.52 จ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงานระดับ 1-6 จำนวน 10 หลัง ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 ธันวาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0 2535 1120 ก่อสร้าง
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ส.303/24 พ.ย.52 จ้างปรับปรุงระบบทางสาย ของไฟทางวิ่ง PAPI และไฟนำร่อน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 2-15 ธันวาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0 2535 1120 และที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 05392 2215 ก่อสร้าง
กรมที่ดิน สอบราคา รับที่ ส.304/24 พ.ย.52 ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 1 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหา กรมที่ดิน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 5714 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ส.305/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองกิ่วคอหมู หมู่ที่ 9 ตำบลดงคู่ เชื่อมกับหมู่ที่ 12 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5561 1482 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ส.306/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านด่านลานหอย-บ้านวังหาด อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5561 1482 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ส.307/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านวัดเกาะ-บ้านทุ่งรวงทอง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5561 1482 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ส.308/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1-บ้านบึงสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5561 1482 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ส.309/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหลุม-บ้านหนองแม่ลอน-บ้านเสือกินหมู-บ้านหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5561 1482 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ส.310/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านป่าไผ่ – บ้านโปร่งตีนตั่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5561 1482 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ส.311/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านเนินประดู่ – บ้านหัวราวป่าแค อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5561 1482 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ส.312/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างสะพาน คสล.บริเวณคลองแค หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5561 1482 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ส.313/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมแซมถนน ลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านน้ำขุม-บ้านดงจันทร์ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5561 1482 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ส.314/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมแซมถนน ลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านดงจันทร์ – บ้านหนองชายไผ่ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5561 1482 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ส.315/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายนาป่าหวาย หมู่ที่ 10 บ้านท่าด่าน ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5561 1482 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ส.316/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บริเวณทุ่งทะเลหลวง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้–1 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5561 1482 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ส.317/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขุดลอกคลองและ หนองน้ำ จำนวน 3 โครงการ ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้–1 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5561 1482 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ส.318/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมสร้างถนน ลาดยางแบบผิวเรียบ สายกงไกรลาศ-คลองมะขาม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้–1 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5561 1482 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ส.319/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านสวรรคโลก – บ้านหนองบัว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 1 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5561 1482 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง ประมูล รับที่ ส.320/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กระดับตำบล จำนวน 1 แห่ง ขนาด 81-100 คน ณ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 ธันวาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปางโทร.0 5421 4037-8 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 5 ประกวดราคา รับที่ ส.321/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง (เปิดจุดกลับรถ) ในทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0702 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ที่ กม.252+764 ปริมาณงาน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4324 6778 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ส.322/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านคลองยาง-บ้านตาลพร้า อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 1 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5561 1482 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ส.323/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จำนวน 2 โครงการ ในเขตอำเภอกงไกรลาส และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 1 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5561 1482 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ส.324/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างทางขึ้นและทางเดินรอบมณฑปทรงจัตุรมุขที่ประดิษฐานพระพุทธรัตนสิริสุโขทัย บริเวณทุ่งทะเลหลวง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 1 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5561 1482 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ส.325/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างราง คสล. คลองบางคลอง เชื่อมต่อแม่น้ำยม หมู่ที่ 6 ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย หมู่ที่ 7 ตำบลทับผึ้ง อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 1 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5561 1482 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ส.326/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายสิงหวัฒน์-วัดบึงครอบ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 1 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5561 1482 ก่อสร้าง
กรมควบคุมมลพิษ ขายทอดตลาด รับที่ ส.327/24 พ.ย.52 ครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ (รายการย่อย 115 รายการ) ในวันที่ 3 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ กรมควบคุมมลพิษ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2298 2430 อื่นๆ
กรมควบคุมมลพิษ สอบราคา รับที่ ส.328/24 พ.ย.52 จ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ กรมควบคุมมลพิษ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2298 2038 อื่นๆ
กรมควบคุมมลพิษ ประกวดราคา รับที่ ส.329. ส.329.1/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสรวม และไนโตรเจนรวมแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 27 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ กรมควบคุมมลพิษ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2298 2040 อื่นๆ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ส.330/24 พ.ย.52 ซื้อเครื่องมือวัด สัญญาณทางไฟฟ้าแบบดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป 2 ช่องสัญญาณ 1 ชุด เพื่อใช้ราชการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 ธันวาคม ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.0 2649 5458 อื่นๆ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ยกเลิก รับที่ ส.331/24 พ.ย.52 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดครุภัณฑ์ ปฏิบัติการสาขางานตีเหล็กและงานชุบ จำนวน 1 ชุด ตามประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 อื่นๆ
สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย สอบราคา รับที่ ส.332/24 พ.ย.52 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม ติดต่อที่ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2577 1864 อื่นๆ
สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย สอบราคา รับที่ ส.333/24 พ.ย.52 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท) จำนวน 7 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 ธันวาคม ติดต่อที่ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2577 1864 อื่นๆ
จังหวัดฉะเชิงเทรา สอบราคา รับที่ ส.334/24 พ.ย.52 จ้างเหมาบริการเผาขยะติดเชื้อ ของโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา ประมาณ 131,400 กิโลกรัม จำนวน 12 งวด แล้วเสร็จไม่เกิน 365 วัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 1 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3881 4375-8 อื่นๆ
กรมธนารักษ์ สอบราคา รับที่ ส.335/24 พ.ย.52 ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหา กรมธนารักษ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2901 2624 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู ประกวดราคา รับที่ ว.429/24 พ.ย.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นภ.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 210 – บ้านกุดกระสู้ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042-312735 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู ประกวดราคา รับที่ ว.430/24 พ.ย.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางเคปซีล สาย นภ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 228 – บ้านสร้างเสี่ยน อำเภอเมือง,ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ถึง30 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042-312735 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สอบราคา รับที่ ว.430/24 พ.ย.52 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในผังแม่บทวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เลขที่ 174 ถนนวารีราชเดช ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรวัดศรีธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โทร.0-2282-8303 ต่อ 225 หรือ 045-711056 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยกเลิก รับที่ ว.431/24 พ.ย.52 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ พร้อมกระบะ ติดตั้งหลังคาและเบาะนั่ง 2 แถว จำนวน 2 คัน ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารถมนตเสวี 1 จังหวัดชลบุรี ตามประกาศลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 โทร.038-398038-42 ต่อ 106 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ประมูล รับที่ ว.432/24 พ.ย.52 ขายครุภัณฑ์ จำนวน 257 รายการ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.0-2649-5458 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก ประมูล รับที่ ว.433/24 พ.ย.52 จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ขนาดใหญ่ 81-100 คน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 ธันวาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล คลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2904-5504-5 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สอบราคา รับที่ ว.434/24 พ.ย.52 จ้างผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทางสถานีโทรทัศน์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2143-0413 อื่นๆ
กรมทางหลวง โดยสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ ประกวดราคา รับที่ ว.435/24 พ.ย.52 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-6708 ก่อสร้าง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สอบราคา รับที่ ว.436/24 พ.ย.52 จ้างพิมพ์หนังสือเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา จำนวน 4 เรื่อง ๆ ละ 15,000 เล่ม รวม 60,000 เล่ม พร้อมบรรจุกล่องหุ้มพลาสติกใส Shrinkwrap (1 ชุด บรรจุกล่อง จำนวน 4 เรื่อง) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-2831-9429 อื่นๆ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ยกเลิก รับที่ ว.437/24 พ.ย.52 ประกาศการเสนอราคาที่ดินการก่อสร้างอาคารชุด ที่อยู่อาศัย เพื่อสวัสดิการพนักงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ตามประกาศ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 โทร.0-2282-3243-7 ต่อ 310 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.591,591.1,591.1.1/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัย และปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย บริเวณคอขวด:ไหล่ทาง สายทาง ปจ.2024 แยกทางหลวงหมายเลข 33 – บ้านดงยาง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 1.167 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-452035 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.591,591.1,591.1.1/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน สาย บ้านบุพราหมณ์ใน หมู่ 3 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 1.960 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-452035 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.591,591.1,591.1.1/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน สาย บ้านวังอ้ายป่อง – บ้านแก่งใหญ่ หมู่ 12 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 1.350 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-452035 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.591,591.1,591.1.1/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน สาย บ้านฟาร์มหมู หมู่ 11 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 0.950 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-452035 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.591,591.1,591.1.1/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน สาย บ้านบุพราหมณ์ใน หมู่ 8 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 1.350 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-452035 ก่อสร้าง
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ช.592/24 พ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมฯ ภายในชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 1 และเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ซื้อแบบตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2552 ติดต่อที่ กองประมูลและสัญญาก่อสร้าง ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง ชั้น 2 การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-23516144 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 2818 | 2819 | 2820 | 2821 | 2822 | 2823 | 2824 | [2825] | 2826 | 2827 | 2828 | 2829 | 2830 | 2831 | 2832 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.