Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง สอบราคา รับที่ ส.559/17 มิ.ย.52 ซื้อบานฝาท่อและ เครื่องยกพร้อมเพลาฯ รวม 2 รายการ ของงาน/กิจกรรมงาน ก่อสร้างท่อลอดถนนระบบระบายน้ำคลองสุขุม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 มิถุนายน ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7551 8040-41 ต่อ 154 ก่อสร้าง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง สอบราคา รับที่ ส.559/17 มิ.ย.52 ซื้อเหล็กเสริม คอนกรีตฯ รวม 2 รายการ ของงาน/กิจกรรมงาน ก่อสร้างท่อลอดถนนระบบระบายน้ำคลองสุขุม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 มิถุนายน ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7551 8040-41 ต่อ 154 ก่อสร้าง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง สอบราคา รับที่ ส.559/17 มิ.ย.52 ซื้อไม้เนื้ออ่อนฯ รวม 3 รายการ ของงาน/กิจกรรมงาน ก่อสร้างท่อลอดถนนระบบระบายน้ำคลองสุขุม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 มิถุนายน ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7551 8040-41 ต่อ 154 ก่อสร้าง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง สอบราคา รับที่ ส.559/17 มิ.ย.52 ซื้อหินใหญ่ หินย่อย และ หินคลุกฯ รวม 3 รายการ ของงาน/กิจกรรมงาน ก่อสร้างท่อลอดถนนระบบระบายน้ำคลองสุขุม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 มิถุนายน ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7551 8040-41 ต่อ 154 ก่อสร้าง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง สอบราคา รับที่ ส.559/17 มิ.ย.52 ซื้อปูนซีเมนต์ฯ รวม 1 รายการ ของงาน/กิจกรรมงาน ก่อสร้างท่อลอดถนนระบบระบายน้ำคลองสุขุม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 มิถุนายน ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7551 8040-41 ต่อ 154 ก่อสร้าง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง สอบราคา รับที่ ส.559/17 มิ.ย.52 ซื้อเสากลมไม้สนฯ รวม 1 รายการ ของงาน/กิจกรรมงาน ก่อสร้างท่อลอดถนนระบบระบายน้ำคลองสุขุม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 มิถุนายน ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7551 8040-41 ต่อ 154 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ ส.551/17 มิ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ “ยา” จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 19 – 26 มิถุนายน ติดต่อที่ งานคลังยาและเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2701 8132 ต่อ 3229 อื่นๆ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สอบราคา รับที่ ส.552, ส.552.1/17 มิ.ย 52 ซื้อเครื่องดิจิตอลออสซิลโลสโคป จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 26 มิถุนายน ติดต่อที่ สำนักงานพัสดุ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2219 3833-40 ต่อ 856 อื่นๆ
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สอบราคา รับที่ ส.553/17 มิ.ย 52 ซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 6 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 มิถุนายน ติดต่อที่ พัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3580 0661-62 ต่อ 11 อื่นๆ
ศูนย์สร้างทางตาก ประกวดราคา รับที่ ส.554/17 มิ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการปูผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4 เซนติเมตร ปริมาณงาน 10,170 ตารางเมตร งานปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงาน และอาคารที่พักอาศัยและถนนภายในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายฯ – อำเภอแม่จัน กม.830+264 (ด้านซ้ายทาง และขวาทาง) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้–22 มิถุนายน ติดต่อที่ หน่วยงานพัสดุ ศูนย์สร้างทางตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร.0 5551 4709 ก่อสร้าง
มณฑลทหารบกที่ 31 ประกวดราคา รับที่ ส.555/17 มิ.ย 52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงเครื่องส่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงของมณฑลทหารบกที่ 31 จำนวน 3 รายการ ณ ค่ายจิรประวัติ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 มิถุนายน ติดต่อที่ แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5625 5354-6 ต่อ 31047 อื่นๆ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ประกวดราคา รับที่ ส.556/17 มิ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยแม่สะลาบ พร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่สะลาบ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้–19 มิถุนายน ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ประกวดราคา รับที่ ส.557/17 มิ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำมิน พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านน้ำมินเหนือ ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้–19 มิถุนายน ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.558, ส.558.1/17 มิ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง เพื่อบริการรับ-ส่งผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอก ที่ กฟผ.อนุญาต วิ่งรับ-ส่งระหว่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึง กฟผ.เขื่อนรัชชประภา จำนวน 2 คัน และรถยนต์โดยสารชนิดพัดลม ขนาดที่นั่งไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง เพื่อบริการรับ-ส่ง นักเรียน และบุคคลภายนอก ที่ กฟผ.อนุญาต วิ่งรับ-ส่ง ระหว่าง กฟผ.เขื่อนรัชชประภา ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน ระยะเวลาจ้าง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 22 – 24 มิถุนายน ติดต่อที่ แผนกจัดหา กองธุรการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทร.0 7724 2545 ต่อ 5441-5442 และที่แผนกพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประมูล รับที่ ส.560/17 มิ.ย..52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 27) ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 มิถุนายน ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4425 4000 ต่อ 12-13 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยบูรพา ประมูล รับที่ ส.561, ส.561.1/17 มิ.ย.52 ขายอาคารศึกษาศาสตร์ คสล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง, อาคารเทคโนโลยีทางการศึกษา คสล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง, อาคารเรียนกลางน้ำ คสล. 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง, อาคารสโมสรบัณฑิต คสล. 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง และบ้านพักอาจารย์ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 22 – 30 มิถุนายน ติดต่อที่ สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3810 2018 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองสัตหีบ ประมูล รับที่ ส.562/17 มิ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยสัตหีบสุขุมวิท 27 (ซอยสันติสุขท้ายซอย เชื่อมหมู่บ้านสุนิสา) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองสัตหีบ ถนนเทศบาล 13 จังหวัดชลบุรี โทร.0 3843 8490 ต่อ 231 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ประมูล รับที่ ส.563/17 มิ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย กม.54+กม.51 โดยก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมว่างท่อระบายน้ำ คอร. และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ที่หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 มิถุนายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทร.0 7726 1265 ต่อ 11 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล สอบราคา รับที่ ส.567/17 มิ.ย.52 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงน้ำดื่ม หยอดเหรียญ ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโพทะเล ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โทร.0 3681 6690 ก่อสร้าง
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ส.568/17 มิ.ย.52 ซื้อเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อควบคุมอุณหภูมิ แบบเขย่า ชนิดตั้งพื้นและตั้งโต๊ะ (Shaker Incubator) อย่างละ 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–24 มิถุนายน ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2564 7100 ต่อ 6521-4, 7 อื่นๆ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ สอบราคา รับที่ ส.569/17 มิ.ย.52 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 26 มิถุนายน ติดต่อที่ งานพัสดุ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2831 9888 ต่อ 1240 อื่นๆ
เทศบาลเมืองลัดหลวง ประมูล รับที่ ส.570/17 มิ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ต่อจากโครงการเดิม (เขื่อนพร้อมถนน) บริเวณหน้าโรงเรียนสามัคคีธรรม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 มิถุนายน ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองลัดหลวง โทร.0 2464 4337-9 ต่อ 110 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองลัดหลวง ประมูล รับที่ ส.570/17 มิ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนสุขสวัสดิ์ จากบริเวณสะพานคลองแขก ข้างห้างบิ๊กซี ถึงสะพานคลองท่าเกวียน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 มิถุนายน ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2464 4337-9 ต่อ 110 ก่อสร้าง
สำนักงบประมาณกลาโหม สอบราคา รับที่ ส.571/17 มิ.ย.52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 มิถุนายน ติดต่อที่ กองกลาง สำนักงบประมาณกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2228 9654 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประกวดราคา รับที่ ว.294/17 มิ.ย.52 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,000 ตารางเมตร 1 หลัง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 มิถุนายน ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร.0-2467-0571 ต่อ 710,718 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ว.295/17 มิ.ย.52 ซื้อและจ้างควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแควน้อย ซื้อแบบตั้งแต่ 23 มิถุนายน – 5 สิงหาคม ติดต่อที่ แผนกจัดหา กองจัดหาและสัญญาวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรมนิวเคลียร์ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2433-9774 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ว.296/17 มิ.ย.52 ซื้อ GALVANIZED STEEL WIRE ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 มิถุนายน ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป กองจัดหาในประเทศ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2590-5315 อื่นๆ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ว.297/17 มิ.ย.52 จ้างเหมาติดตั้ง Battery จำนวน 7 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 มิถุนายน ติดต่อที่ ส่วนรับและจ่ายเงิน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2574-8931 อื่นๆ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ ว.298,298.1/17 มิ.ย.52 จ้างผู้ดำเนิน โครงการส่งเสริมการใช้ ICT สำหรับวิสาหกิจ กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบสอบย้อนกลับข้าวหอมมะลิ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ยื่นซอง 24 มิถุนายน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-271700-3 อื่นๆ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกวดราคา รับที่ ว.299/17 มิ.ย.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการปรับปรุงพื้นที่หน่วยโสตสัมผัสและแก้ไขการพูด จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 มิถุนายน ติดต่อที่ หน่วยจัดซื้อ งานสำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ โทร.0-2201-1515 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ว.300,300.1/17 มิ.ย.52 จ้างให้เอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปา และบำรุงรักษาระบบประปา ที่สถานีผลิตน้ำบ้านหนองแสง สำนักงานประปาศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 มิถุนายน ติดต่อที่ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2551-8318 อื่นๆ
กรมยุทธโยธาทหารบก ประกวดราคา รับที่ ว.301,301.1/17 มิ.ย.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2552 (ส่วนที่ 3) จำนวน 9 หลัง ของโรงเรียน นายสิบทหารบก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 มิถุนายน ติดต่อที่ กองจัดหา กรมยุทธโยธาทหารบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2940-1365 ต่อ 90822 ก่อสร้าง
กรมยุทธโยธาทหารบก ประกวดราคา รับที่ ว.302,302.1/17 มิ.ย.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2552 (ส่วนที่ 3) จำนวน 4 หลัง ของโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 มิถุนายน ติดต่อที่ กองจัดหา กรมยุทธโยธาทหารบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2940-1365 ต่อ 90822 ก่อสร้าง
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกวดราคา รับที่ ว.303/17 มิ.ย.52 จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการซ่อมสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน Line TTM 11-13,21-22 และ 24 รวมจำนวน 6 Line ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในบริเวณโรงงานยาสูบ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซื้อแบบตั้งแต่ 22 – 30 มิถุนายน ติดต่อที่ กองธุรการ ฝ่ายวิศวกรรมและพัสดุ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0-2229-1505 อื่นๆ
เทศบาลเมืองลัดหลวง ประมูล รับที่ ว.304/17 มิ.ย.52 จ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ต่อจากโครงการเดิม (เขื่อนพร้อมถนน) บริเวณหน้าโรงเรียนสามัคคีธรรม โดยทำการก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 130.00 เมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 มิถุนายน ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2464-4337-9 ต่อ 110 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองลัดหลวง ประมูล รับที่ ว.304/17 มิ.ย.52 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสุขสวัสดิ์ จากบริเวณสะพานคลองแขกข้างห้างบิ๊กซี ตำบลบางพึ่ง ถึงบริเวณสะพานคลองท่าเกวียน ตำบลบางจาก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 มิถุนายน ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2464-4337-9 ต่อ 110 อื่นๆ
กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ว.305,305.1,305.1.1/17 มิ.ย.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1290 สาย อำเภอแม่สาย – อำเภอ เชียงแสน ส่วนที่ 1 ระหว่าง กม.0+000.000 – กม.27+000.000 รวมปรับแก้แนว 3.467 กิโลเมตร ระยะทางยาวประมาณ 30.467 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 มิถุนายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-6587 ก่อสร้าง
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประสงค์ รับที่ ว.306/17 มิ.ย.52 ให้เช่าสิทธิจัดเก็บค่าจอดรถที่บริเวณสถานีกรุงเทพเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ให้เช่าขนาด 3,816.00 ตารางเมตร ซื้อแบบถึง 9 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟ นพวงษ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2220-4052 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประมูล รับที่ ว.307,307.1/17 มิ.ย.52 ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 80x60x75 เซนติเมตร จำนวน 1,884 ตัว และเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์แบบขาเหล็กชุบโคเมี่ยม ที่นั่ง-พนักพิงหุ้มผนัง PVC ขนาด 43x57x90 เซนติเมตร จำนวน 1,884 ตัว รวม 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 มิถุนายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน จังหวัดจันทบุรี โทร.039-312134 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดราชบุรี โดยโรงพยาบาลราชบุรี สอบราคา รับที่ ว.308/17 มิ.ย.52 ซื้อยา Imipenem 500 mg. and Cilastatin Sodium 500 mg. for inj. จำนวน 3,100 Vial ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน ติดต่อที่ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี โทร.032-327919 อื่นๆ
จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ว.309/17 มิ.ย.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงสถานีอนามัย (ต่อเติมชั้นล่าง) จำนวน 75 แห่ง โดยแบ่งเป็นกลุ่ม จำนวน 25 กลุ่ม ๆ ละ 2-4 แห่ง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 19 มิถุนายน ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-518402-5 ต่อ 119 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประมูล รับที่ ว.310/17 มิ.ย.52 จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงชุมชนคูยาง,โครงการปรับปรุงชุมชนคูยาง (ถนนเทศบาล 82) และโครงการปรับปรุงชุมชนคูยาง (ถนนหน้ามูลนิธิสว่างบูชาธรรม) รวม 3 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 มิถุนายน ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-321031 ต่อ 115 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ ประมูล รับที่ ว.311/17 มิ.ย.52 ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ขนาด 150 แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.9 ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จำนวน 1 คัน ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 มิถุนายน ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-763305 ยานพาหนะ
กรมทางหลวง โดยสำนักทางหลวงที่ 7 อุบลราชธานี ประกวดราคา รับที่ ว.312/17 มิ.ย.52 จ้างด้วยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมา โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก ปี 2552 ของแขวงการทางศรีสะเกษ ทางหลวงหมายเลข 220 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 24 (ขุขันธ์) – แยกทางหลวงหมายเลข 2167 (ตรางสวาย) – ต่อเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ระหว่าง กม.8+000 – กม.51+000 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 340,580 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 มิถุนายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 7 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-321484 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง โดยสำนักทางหลวงที่ 7 อุบลราชธานี ประกวดราคา รับที่ ว.313/17 มิ.ย.52 จ้างด้วยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปี 2552 ของแขวงการทางยโสธร ในทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ – ยโสธร ระหว่าง กม.43+017.50 – กม.44+240 และทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ทางเลี่ยงเมืองยโสธร ระหว่าง กม.0+000 – กม.2+195.97 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 2,126 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 มิถุนายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 7 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-321484 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ ว.314/17 มิ.ย.52 จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง และปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองจอก หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง คสล. 3 ชั้น แบบ 10 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.40 เมตร ยาว 48 เมตร และปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 มิถุนายน ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ จังหวัดระยอง โทร.038-617429 ต่อ 132 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ ว.315/17 มิ.ย.52 ซื้อรถตรวจอากาศ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลื่อนวันประมูลซื้อในวันที่ 25 มิถุนายน ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ จังหวัดระยอง โทร.038-617429 ต่อ 128 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลมะขามคู่ ประมูล รับที่ ว.316/17 มิ.ย.52 จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7 หมู่ที่ 1,โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 11 เชื่อมถนนสาย 7 หมู่ที่ 3 และโครงการการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 12 หมู่ที่ 3 – 4 ในเขตเทศบาลตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รวม 3 โครงการ ครั้งที่ 2 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 มิถุนายน ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร.038-917199 ต่อ 102 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลมะขามคู่ ประมูล รับที่ ว.317/17 มิ.ย.52 จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางเคปซีล แยกเป็นโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคปซีล ซอย 15 หมู่ที่ 2,โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคปซีล ข้าง ร.ร.นิคมฯ 7 เชื่อมถนนสาย 9 หมู่ที่ 3 และโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคปซีล ซอย 14 หมู่ที่ 4 บ้านทิดหนู และโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ชุมชนหนองหว้า ในเขตเทศบาลตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รวม โครงการ ครั้งที่ 2 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 มิถุนายน ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร.038-917199 ต่อ 113 ก่อสร้าง
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี สอบราคา รับที่ ว.318/17 มิ.ย.52 ซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด ไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 22 มิถุนายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ กองคลัง กรมการขนส่งทางน้ำและพิชยนาวี กรุงเทพฯ โทร.0-2234-6424 ยานพาหนะ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 2818 | 2819 | 2820 | 2821 | 2822 | 2823 | 2824 | [2825] | 2826 | 2827 | 2828 | 2829 | 2830 | 2831 | 2832 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.