Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมชลประทาน โครงการชลประทานชุมพร ประกวดราคา รับที่ ช.393/9 ก.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการอาคารอัดน้ำห้วยยายฮ้อง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ของงานก่อสร้างแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน,/ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา ของงานป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองสามแก้วฝั่งซ้ายจุดที่ 3,/ประกวดราคาซื้อท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ยาวท่อนละ 6 เมตร ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก่งอนุรักษ์,/ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำยาวท่อนละ 6.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของงานโครงการระบบส่งน้ำฝายคลองตะโกระยะ 2,/ประกวดราคาซื้อกล่องลวดตาข่าย GABION ชนิดเคลือบสังกะสีหุ้ม PVC ขนาดต่างๆ และแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) ของงานป้องกันตลิ่งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายปากคลองระบายน้ำดอนทรายแก้ว,/ประกวดราคาซื้อ ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ยาวท่อนละ 6 เมตร ชนิดต่อด้วยแหวนยาวขนาดต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกลาง,/ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กเหนียวชนิดต่างๆ และอุปกรณ์ประกอบท่อเหล็กชนิดต่างๆ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกลาง,/ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กเหนียวชนิดต่างๆ และอุปกรณ์ประกอบท่อเหล็กชนิดต่างๆ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองนาปรือ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กันยายน 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.077-511455 ต่อ 113 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ประมูล รับที่ ว.269/9 ก.ย.52 ซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาในการพัฒนาอาชีพยั่งยืนแบบบูรณาการ สำหรับพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน นอกระบบเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 7 ศูนย์ ๆ ละ 1 ห้อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042-312611 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประสงค์ รับที่ ว.270/9 ก.ย.52 จ้างที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง จำนวน 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 16 กันยายน ติดต่อที่ งานการเงินและพัสดุ กองบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โทร.074-673207 ก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง ประกวดราคา รับที่ ว.271/9 ก.ย.52 จ้างก่อสร้างโรงเรือนระบบปิด/คอกสัตว์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 กันยายน ติดต่อที่ งานการเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-606202 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง โดยสำนักทางหลวงที่ 14 ประกวดราคา รับที่ ว.272/9 ก.ย.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4034 ตอน ต่อทางของเทศบาลเมืองกระบี่ควบคุม - เขาทอง ระหว่าง กม.10+320 – กม.21+000 (เป็นช่วง ๆ) ระยะทางยาว 8.125 กิโลเมตร จำนวน 23 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 11 - 15 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 14 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-356030 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง โดยสำนักทางหลวงที่ 14 ประกวดราคา รับที่ ว.273/9 ก.ย.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ห้วยยอด – ตรัง ระหว่าง กม.1089+187 – กม.1093+137 ระยะทาง 3.950 กิโลเมตร จำนวน 28 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 11 - 15 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 14 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-356030 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง โดยสำนักทางหลวงที่ 14 ประกวดราคา รับที่ ว.274/9 ก.ย.52 จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง ถึงกะรน ระหว่าง กม.5+500 – กม.8+600 ระยะทางยาว 3.100 กิโลเมตร จำนวน 30 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 11 - 15 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 14 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-356030 ก่อสร้าง
จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สอบราคา รับที่ ว.275/9 ก.ย.52 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์โดยสาร ขนาด 15 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 18 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2581-6454 ต่อ 204,207 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา ประมูล รับที่ ว.276/9 ก.ย.52 จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน บริเวณโรงเรียนบ้านซับผักกาด หมู่ที่ 7 ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-300069 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย สอบราคา รับที่ ว.277/9 ก.ย.52 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (บ้านพลับใหม่) ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 209 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 836 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-215243 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ว.278/9 ก.ย.52 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 426 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 21 กันยายน ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.0-2649-5460 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดตราด โดยโรงพยาบาลตราด สอบราคา รับที่ ว.279/9 ก.ย.52 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 23 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.039-522722 อื่นๆ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สอบราคา รับที่ ว.280/9 ก.ย.52 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 14 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2590-8163 อื่นๆ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สอบราคา รับที่ ว.281/9 ก.ย.52 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 14 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2590-8163 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สอบราคา รับที่ ว.283/9 ก.ย.52  จ้างพนักงานทำความสะอาดอาคารและบริเวณนอกอาคาร จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 กันยายน ติดต่อที่ พัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-800661-62 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สอบราคา รับที่ ว.284/9 ก.ย.52  จ้างพนักงานให้บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 กันยายน ติดต่อที่ พัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-800661-62 อื่นๆ
กรมการศาสนา สอบราคา รับที่ ว.285/9 ก.ย.52 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15 และ 16 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2553 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 14 กันยายน ติดต่อที่ งานการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร.0-2422-8772 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สอบราคา รับที่ ว.286/9 ก.ย.52 จ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 5 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 18 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2141-3481 อื่นๆ
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบราคา รับที่ ว.287,288/9 ก.ย.52/ยกเลิกและสอบราคาใหม่ ซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา จำนวน 5 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน ติดต่อที่ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2463-5764 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ประมูล รับที่ ว.289/9 ก.ย.52 จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาเมือง – นาฟองแดง ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ยาวรวม 1,750.00 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โทร.084-3340085 ก่อสร้าง
กรมควบคุมมลพิษ ประกวดราคา รับที่ ว.290,290.1/9 ก.ย.52 จ้างทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-2038 อื่นๆ
กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน ประกวดราคา รับที่ ว.291/9 ก.ย.52 ซื้อหินย่อย,หินใหญ่ และทรายหยาบ-เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่าง ๆ รวม 6 กลุ่ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ถึง10 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร.053-976622-23 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ประมูล รับที่ ช.400,400.1/9 ก.ย.52 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรเคปซีลสายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 13 – บ้านหนองปืนแตก หมู่ที่ 9 พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15,330 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2552 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-338259 ก่อสร้าง
องค์การสะพานปลา สอบราคา รับที่ ช.401/9 ก.ย.52 จ้างเหมาจัดทำ อสป สาร ประจำปีงบประมาณ 2553 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กันยายน 2552 ติดต่อที่ สำนักงานบริหารการพัสดุ องค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0-22124493 อื่นๆ
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สอบราคา รับที่ ช.402/9 ก.ย.52 จ้างบริการทำความสะอาดของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-22645963-5 ต่อ 122 อื่นๆ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ สอบราคา รับที่ ช.403/9 ก.ย.52 จ้างรักษาความปลอดภัยภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 39 หมู่ 1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2552 ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-29047604 ต่อ 11 อื่นๆ
เทศบาลตำบลบางเสาธง ประมูล รับที่ ช.404,404.1/9 ก.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุง ถนนทางเข้าซอยโรงพักเก่า ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-23303501-5 ต่อ 26 ก่อสร้าง
กรมสุขภาพจิต สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ประกวดราคา รับที่ ช.405/9 ก.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในราชการของสถาบัน โรงพยาบาลจิตเวช ในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 13 แห่ง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กันยายน 2552 ติดต่อที่ งานเภสัชกรรม สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โทร.0-24370200 ต่อ 4186,4188 อื่นๆ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) สอบราคา รับที่ ช.406/9 ก.ย.52 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2552 ติดต่อที่ งานธุรการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.077-522006/. อื่นๆ
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สอบราคา รับที่ ช.407/9 ก.ย.52 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารตึกโอสถกรรม 3 จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2552 ติดต่อที่ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.038-437172 ต่อ 135 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย สอบราคา รับที่ ช.408/9 ก.ย.52  ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กันยายน 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-440003-4 อื่นๆ
สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ สอบราคา รับที่ ช.409/9 ก.ย.52 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการงานวิจัยและฝึกนิสิต จำนวน 1 หลัง ของสถาบันวิจัยเขาหินซ้อน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กันยายน 2552 ติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการกรม สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-361770-4 ต่อ 180 ก่อสร้าง
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง สอบราคา รับที่ ช.410/9 ก.ย.52 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์เสริมต่อพ่วง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 กันยายน 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-308012 ยานพาหนะ
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช สอบราคา รับที่ ช.411/9 ก.ย.52 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถตู้โดยสารไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 กันยายน 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-394356 ยานพาหนะ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ ช.412/9 ก.ย.52 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารผลิตยาฉีดสารเภสัชรังสีปราศจากเชื้อ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.037-392901 ต่อ 1821,1822 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สอบราคา รับที่ ช.413/9 ก.ย.52 ซื้อครุภัณฑ์รายการเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 1,000 ตัว,/สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคารวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ระบบ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายออกแบบและพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โทร042-771562 ต่อ 1113,1048 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก สอบราคา รับที่ ช.414/9 ก.ย.52 ซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2552 ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โทร.037-313628 ต่อ 12-13 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคารับที่ช.415/9 ก.ย.52 ประสงค์จะขายแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 144 ลูกน้ำหนักประมาณ 22,320 กิโลกรัม โดยจำหน่ายแบบเหมากอง ซื้อแบบตั้งแต่ 18 กันยายน – 7 ตุลาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.054-252858 หรือที่กองพัสดุ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-24363171 อื่นๆ
เทศบาลตำบลทรายขาว สอบราคา รับที่ ช.416/9 ก.ย.52 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านลุงสยามบ้านครูแดง หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 749.40 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กันยายน 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาล ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โทร.039-421466-69 ต่อ 115,131 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลทรายขาว สอบราคา รับที่ ช.417/9 ก.ย.52 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยผู้ช่วยแสวง – สุดเขตเทศบาลฯ หมู่ 9 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,385 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กันยายน 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาล ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โทร.039-421466-69 ต่อ 115,131 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองท่าบ่อ ประมูล รับที่ ช.418/9 ก.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2552 ติดต่อที่ งานการเงิน และพัสดุ กองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โทร.042-431984 ก่อสร้าง
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ประกวดราคา รับที่ ช.419/9 ก.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 จำนวน 1 หลัง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน บันได 2 ด้าน ซื้อแบบตั้งแต่ 12 - 18 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โทร.042-431115 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ประมูล รับที่ ช.420/9 ก.ย.52 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร เคปซีล สายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 13 – บ้านหนองปืนแตก หมู่ที่ 9 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,330 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2552 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-338259 ก่อสร้าง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ช.421,421.1,421.1./9 ก.ย.52 จัดจ้างพิมพ์คู่มือบัตรทองสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข พร้อมบรรจุและจัดส่ง ประจำปี 2552 จำนวน 400,000 เล่ม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ยื่นซอง 22 กันยายน 2552 ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21414019 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ก.218/9 ก.ย. 52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานโรงเก็บมิเตอร์ บ้านพักพนักงาน อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำ-บ่อพักที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 กันยายน ติดต่อที่ แผนกบริการงานก่อสร้าง กองสถาปัตยกรรม ฝ่ายออกแบบงานโยธา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2590-5665 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประมูล รับที่ ก.219, ก.219.1/9 ก.ย. 52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นหน้าเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์พร้อมติดตั้ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-611150 ต่อ 111 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ประมูล รับที่ ก.220, ก.220.1/9 ก.ย. 52  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่(งานดิน) ที่อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 กันยายน ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ งานบริหารทั่วไป โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-622937 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ประมูล รับที่ ก.220, ก.220.1/9 ก.ย. 52  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่(งานดิน) ที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 กันยายน ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ งานบริหารทั่วไป โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-622937 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ประมูล รับที่ ก.220, ก.220.1/9 ก.ย. 52  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่(งานลาดยาง) ที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 กันยายน ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ งานบริหารทั่วไป โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-622937 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ประมูล รับที่ ก.220, ก.220.1/9 ก.ย. 52  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่(งานลาดยาง) ที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 กันยายน ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ งานบริหารทั่วไป โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-622937 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 2818 | 2819 | 2820 | 2821 | 2822 | 2823 | 2824 | [2825] | 2826 | 2827 | 2828 | 2829 | 2830 | 2831 | 2832 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.