Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ช.562,562.1/19 มิ.ย.52 ซื้อเครื่อง NIBP+EKG+SpO2+ TEMP+IBP+GAP monitor จำนวน 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กรกฎาคม 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ และบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-223623 (อัตโนมัติ 28 คู่สาย) ต่อ 6000-5 อื่นๆ
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ช.563,563.1/19 มิ.ย.52 จ้างปรับปรุงห้องจิตเวช โรงพยาบาลสาขา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กรกฎาคม 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-223623 (อัตโนมัติ 28 คู่สาย) ต่อ 6000-5 ก่อสร้าง
จังหวัดขอนแก่น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ช.564/19 มิ.ย.52 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น (ศูนย์กระจายเหรียญกษาปณ์จังหวัดขอนแก่น) จำนวน 1 หลัง ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.2113 จังหวัดขอนแก่น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น โทร.043-330899 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย ประมูล รับที่ ช.565/19 มิ.ย.52 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคปซีล หมู่ที่ 3 –หมู่ที่ 2 สายแยกบางผึ้ง – ทุ่งสาคร – บ้านหนองผักฉีด ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โทร.075-601634 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม สอบราคา รับที่ ช.566/19 มิ.ย.52 ซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ถึง 25 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-554052 อื่นๆ
จังหวัดนครพนม โรงพยาบาลท่าอุเทน สอบราคา รับที่ ช.567/19 มิ.ย.52 จ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติมสถานีอนามัยต่างๆ ในเขตอำเภอท่าอุเทน ขอทราบรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โทร.042-581255 ต่อ 119,122 ก่อสร้าง
จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สอบราคา รับที่ ช.568/19 มิ.ย.52 จ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ความยาวไม่น้อยกว่า 178.50 เมตร ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีชมพู ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร.043-221125 ต่อ 131 ก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สอบราคา รับที่ ช.569/19 มิ.ย.52 ซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐานและ วิชาชีพเฉพาะ จำนวน 5 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทร.073-335913 อื่นๆ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5(นครศรีธรรมราช) สอบราคา รับที่ ช.570/19 มิ.ย.52 จ้างทำรั้วลวดหนาม กั้นแนวเขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่ จำนวน 10 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กรกฎาคม 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-356134 ต่อ 113 ก่อสร้าง
มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ ประกวดราคา รับที่ ช.571/19 มิ.ย.52 จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-383444-9 ต่อ 40296-7 ก่อสร้าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา สอบราคา รับที่ ช.572/19 มิ.ย.52 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-325494 ก่อสร้าง
จังหวัดตรัง โรงพยาบาลกันตัง สอบราคา รับที่ ช.573/19 มิ.ย.52 ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งที่สถานีวงเวียนใหญ่,สถานีเลื่อนอากาศคู่เสาเดี่ยว,สถานีนั่งปั้นจักรยาน,สถานีบิดเอว 3 ที่แบบ A และสถานียึดหลังคู่ สำหรับโรงพยาบาลกันตัง ขอทราบรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร.075-252014 อื่นๆ
จังหวัดตรัง โรงพยาบาลกันตัง สอบราคา รับที่ ช.573/19 มิ.ย.52 จ้างปรับปรุงภายในห้องพิเศษ,จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถพร้อมลาน คสล. และจ้างก่อสร้างลาน คสล.จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลกันตัง ขอทราบรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร.075-252014 ก่อสร้าง
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สอบราคา รับที่ ช.574/19 มิ.ย.52 ซื้อโต๊ะนักเรียน และเก้าอี้นักเรียน โครงการ GEP ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร.0-24151681 ต่อ 108 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดพังงา โรงพยาบาลตะกั่วป่า สอบราคา รับที่ ช.575/19 มิ.ย.52 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของโรงพยาบาลตะกั่วป่า ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โทร.076-421770 ต่อ 1506-7 อื่นๆ
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี สอบราคา รับที่ ช.576/19 มิ.ย.52 ซื้อเครื่องผลิตน้ำแข็งยูนิต จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25772642 ต่อ 101 อื่นๆ
เทศบาลตำบลแม่ลาว สอบราคา รับที่ ช.577/19 มิ.ย.52 จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนพหลโยธิน ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 1 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กรกฎาคม 2552 ติดต่อที่ ห้องกองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลแม่ลาว ถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย โทร.053-729115 ต่อ 15 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ประกวดราคารับที่ ช.578/19 มิ.ย.52 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสะพานวังหมาก – ช่องฉ่ำฉา (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 2,โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายควนหนองหงส์ หมู่ที่ 3 – เขตตำบลควนมุด และโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทุ่งโป๊ะ – ใสหัวนอน หมู่ที่ 4 จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล ควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-476344-5 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ช.579/19 มิ.ย.52 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบบพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 1 ระบบ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-347908 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ช.580/19 มิ.ย.52 จ้างก่อสร้างกลุ่มห้องเลี้ยงสัตว์ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 3 ศูนย์สัตว์ทดลอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-347908 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคา รับที่ ช.581/19 มิ.ย.52 ซื้อตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 คิวบิกฟุต จำนวน 60 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-916044-5 หรือที่สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0-26790038-9 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคา รับที่ ช.582/19 มิ.ย.52 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชั้นวางของแสตนเลส จำนวน 62 ตัว ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-9160444-45,50 หรือที่สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0-26790038-9 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคา รับที่ ช.583/19 มิ.ย.52 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) จำนวน 2 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-9160444-45,50 หรือที่สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0-26790038-9 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคา รับที่ ช.584/19 มิ.ย.52 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) จำนวน 2 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-9160444-45,50 หรือที่สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0-26790038-9 อื่นๆ
เทศบาลตำบลชุมพล ประมูล รับที่ ช.585,585.1/19 มิ.ย.52 จ้างก่อสร้างทางลาดยางแบบผิวเรียบเคปซีล สายแพรกยอ – บ้านขัน หมู่ที่ 14,ก่อสร้างถนน คสล.สายโคกกอ – โคกเมา หมู่ที่ 1,ก่อสร้างถนน คสล.สายต้นปริง – ชุมพล หมู่ที่ 1,ก่อสร้างถนน คสล.สายควนยาว – บ้านกลาง หมู่ที่ 4,ปรับปรุงถนน สายหนองเสม็ด – หลังค่าย ซอย 1 และซอย 2 หมู่ที่ 3,ปรับปรุงถนน สายไสฝ้าย – บ้านขัน หมู่ที่ 4,ปรับปรุงถนน สายหนองเสม็ด – ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 7,ปรับปรุงถนน สายหนองหว้า – หนองแปลงควาย หมู่ที่ 9,ปรับปรุงถนน สายควนจวง – ไทรโนรา หมู่ที่ 10,ปรับปรุงถนน สายหนองโหมรง – ไสหญ้าคา หมู่ที่ 13,ปรับปรุงบริเวณที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และขุดคูดินระบายน้ำ สระเก็บน้ำบ้านหนองโหมรง หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล จำนวน 12 โครงการ (แยกสัญญา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โทร.074-635060 ต่อ 13 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง สอบราคา รับที่ ช.586/19 มิ.ย.52 ซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำนวน 33 ต้น รวม 1 รายการ,สอบราคาซื้อดินฯ จำนวน 2,456 ลูกบาศก์เมตร รวม 1 รายการ,สอบราคาซื้อบานฝาท่อและเครื่องยกพร้อมเพลาฯ รวม 2 รายการ,สอบราคาซื้อเหล็กเสริมคอนกรีตฯ รวม 2 รายการ,สอบราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนฯ รวม 3 รายการ,สอบราคาซื้อหินใหญ่ หินย่อย และหินคลุก รวม 3 รายการ,สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ฯ รวม 1 รายการ และสอบราคาซื้อเสากลมไม้สนฯ จำนวน 1 รายการ ของงาน/กิจกรรม ก่อสร้างท่อลอดถนนระบบระบายน้ำคลองสุขุม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 8 โครงการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ งานบริหารทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-518040-41 ต่อ 154 ก่อสร้าง
จังหวัดขอนแก่น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ช.560/19 มิ.ย.52 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น (ศูนย์กระจายเหรียญกษาปณ์จังหวัดขอนแก่น) จำนวน 1 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น โทร.043-330899 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางยโสธร ยกเลิก รับที่ ช.526/18 มิ.ย.52 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุง ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 202 ตอน กม.70+000 (ต่อเขต สน.บท.ร้อยเอ็ด) – สุวรรณภูมิ,ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ – กม.21+259 (ต่อเขตแขวงฯ สุรินทร์) และในทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ – ยโสธร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศลงวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงการทางยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โทร.045-711504 ต่อ 18
กรมการขนส่งทางบก สอบราคา รับที่ ช.527/18 มิ.ย.52 จ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารภายในศูนย์สอนขับรถขนาดใหญ่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ และแผ่นป้ายทะเบียนรถ กองคลัง กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-22725409 ก่อสร้าง
จังหวัดอุบราชธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี สอบราคา รับที่ ช.528/18 มิ.ย.52 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในราชการ รายการเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-321629 อื่นๆ
เทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคา รับที่ ช.529/18 มิ.ย.52 จ้างก่อสร้างห้องการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน การคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา โทร.044-234734 ต่อ 1409 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สอบราคา รับที่ ช.530/18 มิ.ย.52 จ้างพิมพ์หนังสือชุดว่าด้วยกรประกันภัย จำนวน 6 เล่ม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ ส่วนบริหารทรัพย์สินและพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไปและกองทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25474995 อื่นๆ
จังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลดอนตูม สอบราคา รับที่ ช.531/18 มิ.ย.52 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้า ขอรับเอกสารตั้งแต่ 29 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2552 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอนตูม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โทร.034-381431 ต่อ 231 อื่นๆ
เทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคา รับที่ ช.532/18 มิ.ย.52 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคา อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน การคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา โทร.044-234734 ต่อ 1409 ก่อสร้าง
เทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคา รับที่ ช.533/18 มิ.ย.52 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคา อาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน การคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา โทร.044-234734 ต่อ 1409 ก่อสร้าง
เทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคา รับที่ ช.534/18 มิ.ย.52 ซื้อเครื่องเสียงประจำสนามกีฬา จำนวน 1 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน การคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา โทร.044-234734 ต่อ 1409 อื่นๆ
กรมทางหลวง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประกวดราคา รับที่ ช.535,535.1,535.1.1/18 มิ.ย.52  จ้างติดตั้งป้ายปรับเปลี่ยนข้อความบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มิถุนายน 2552 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-23546823 ต่อ 3214 ก่อสร้าง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกวดราคา รับที่ ส.600/18 มิ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตตรวจราชการเขต 12 จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0 4381 5418 อื่นๆ
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สอบราคา รับที่ ส.601/18 มิ.ย.52 จ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช.604/45 ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โทร.0 4573 7344 ก่อสร้าง
สำนักก่อสร้างทางที่ 3 กรมทางหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.602/19 มิ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4187, 4048 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 – ทะเลน้อย ระหว่าง กม.0+000-กม.2+770 (ทางหลวงหมายเลข 4187) และ กม.11+930-กม.27+000 (ทางหลวงหมายเลข 4048) ระยะทางยาวประมาณ 17.840 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้–25 มิถุนายน ติดต่อที่ สำนักก่อสร้างทางหลวงที่ 3 กรมทางหลวงถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 1089 ก่อสร้าง
สำนักก่อสร้างทางที่ 3 กรมทางหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.603/19 มิ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4112 สายอำเภอไชยา-อำเภอพุนพิน ส่วนที่ 1 ระหว่าง กม.15+200.000 – กม.38+132.896 ระยะทางยาวประมาณ 22.932 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้–25 มิถุนายน ติดต่อที่ สำนักก่อสร้างทางหลวงที่ 3 กรมทางหลวงถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 1089 ก่อสร้าง
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.604/19 มิ.ย.52 งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ในซอยรามบุตรี ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม ติดต่อที่ แผนกการเงิน การไฟฟ้า นครหลวง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2348 5528อกทั้งหมด
เทศบาลนครระยอง ประมูล รับที่ ส.605/19 มิ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนสมุทรเจดีย์ ซอย 4 พร้อมระบบระบายน้ำ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานทะเบียนพัสดุ เทศบาลนครระยอง ถนนตากสินมหาราช จังหวัดระยอง โทร.0 3862 0111 ต่อ 303 ก่อสร้าง
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.606, ส.606.1/19 มิ.ย.52 ซื้อเครื่องส่อง Thermoscan จำนวน 1 ชุด ซื้อซีดีแบบประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 2 – 16 กรกฎาคม ติดต่อที่ แผนกดำเนินการจัดหา กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้านครหลวง ถนนจักรเพชร เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2220 5516 อื่นๆ
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.607, ส.607.1/19 มิ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. จำนวน 240 เมตริกตัน, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. จำนวน 180 เมตริกตัน และขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 มม. จำนวน 360 เมตริกตัน ซื้อซีดีแบบประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานจัดหาและว่าจ้างการผลิต กองผลิตภัณฑ์งานโครงการ การไฟฟ้านครหลวง (บางพูด) จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2583 8337 ต่อ 5267, 5298 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ส.608/19 มิ.ย.52 ซื้อ Substation Steel Structure สำหรับโครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 1 ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยื่นซอง 17 กรกฎาคม ติดต่อที่ แผนกจัดหาระบบส่ง กองจัดหาและสัญญาวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2436 1422 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองลัดหลวง ประมูล รับที่ ส.609/19 มิ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น โดยมีพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 มิถุนายน ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองลัดหลวง ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2464 4337-9 ต่อ 110 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองลัดหลวง ประมูล รับที่ ส.609/19 มิ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง ถนนพร้อมท่อระบายน้ำ คสล. กว้างประมาณ 6 เมตร หนา 0.20 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ที่ซอย สุขสวัสดิ์ 74 ซอย 12 (บริเวณวงเวียนด้านหน้าหมู่บ้านพรเทพ )หมู่ที่ 8 ตำบลบางครุ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 มิถุนายน ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองลัดหลวง ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2464 4337-9 ต่อ 110 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองลัดหลวง ประมูล รับที่ ส.610/19 มิ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 มิถุนายน ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองลัดหลวง ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2464 4337-9 ต่อ 110 ก่อสร้าง
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ส.611/19 มิ.ย.52 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาสร้าง เคเบิลอากาศลงท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินบนทางเท้า บริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้ง 2 ฝั่ง จากวัดอุทัย ถึงแยก คลองตัน ชุมสายโทรศัพท์หัวหมาก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 29 มิถุนายน ติดต่อที่ ส่วนรับและจ่ายเงิน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2505 2862 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 2818 | 2819 | 2820 | 2821 | 2822 | 2823 | 2824 | [2825] | 2826 | 2827 | 2828 | 2829 | 2830 | 2831 | 2832 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.