Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย สอบราคา รับที่ ว.594/26 ก.พ.53 ซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-215243 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ สอบราคา รับที่ ว.595/26 ก.พ.53 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยมงคล – อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยมงคล ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยาว 1,500.00 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 9 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-828041 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ สอบราคา รับที่ ว.595/26 ก.พ.53 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ข้ามถนนสายก้านธูป – บายพาส หมู่ที่ 12 บ้านดอนเสือหมอบ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 9 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-828041 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ สอบราคา รับที่ ว.595/26 ก.พ.53 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 9 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-828041 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ สอบราคา รับที่ ว.595/26 ก.พ.53 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 9 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-828041 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ สอบราคา รับที่ ว.595/26 ก.พ.53 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 9 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-828041 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ สอบราคา รับที่ ว.595/26 ก.พ.53 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ศาลเจ้า) หมู่ที่ 13 บ้านมาลัยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 9 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-828041 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประมูล รับที่ ว.596/26 ก.พ.53 จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.3) ขนาด 81-100 คน หมู่ที่ 1 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 11 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-704758 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง ประมูล รับที่ ว.597/26 ก.พ.53 จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) หมู่ 8 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โทร.038-452311 ก่อสร้าง
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ว.598/26 ก.พ.53 ซื้อเครื่องวัดค่าความต้านทางแรงอัด (Compressive Testing) จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2564-7100 ต่อ 6521-4,7 อื่นๆ
สำนักงานอัยการเขต 2 ประกวดราคา รับที่ ว.599/26 ก.พ.53 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการเขต 2 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.038-221145 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
ศูนย์ กศน.อำเภอนาหว้า สอบราคา รับที่ ส.340/25 ก.พ.53 ซื้อสื่อหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอรับเอกสารบัดนี้–9 มีนาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ ศูนย์ กศน.อำเภอนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โทร.0 4259 7125อกทั้งหมด
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.341, ส.341.1/26 ก.พ.53 ซื้อ Roadway Lighting Luminaire จำนวน 4,000 ชุด ซื้อซีดีแบบประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 10 – 17 มีนาคม ติดต่อที่ แผนกดำเนินการจัดหา กองจัดหาในประเทศการไฟฟ้านครหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2220 5516 อื่นๆ
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.341, ส.341.1/26 ก.พ.53 ซื้อรถบริการ (Service Truck) แบบ C จำนวน 2 คัน ซื้อซีดีแบบประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 10 – 17 มีนาคม ติดต่อที่ แผนกดำเนินการจัดหา กองจัดหาในประเทศการไฟฟ้านครหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2220 5516 ยานพาหนะ
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.341, ส.341.1/26 ก.พ.53 ซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองใช้กับเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ ยี่ห้อ OCE’ รุ่น PAGESTREAM 235 จำนวน 6 รายการ ซื้อซีดีแบบประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 11–18 มีนาคม ติดต่อที่ แผนกดำเนินการจัดหา กองจัดหาในประเทศการไฟฟ้านครหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2220 5516 อื่นๆ
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.341, ส.341.1/26 ก.พ.53 ซื้อกระดาษแบบม้วนแบบมีตราสัญลักษณ์ การไฟฟ้านครหลวง (LOGO) สำหรับการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า จำนวนประมาณ 48,000 กิโลกรัม ซื้อซีดีแบบประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 11–18 มีนาคม ติดต่อที่ แผนกดำเนินการจัดหา กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้านครหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2220 5516 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส.342/26 ก.พ.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อสายทองแดงเข้า มิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2 x 6 ต.มม.จำนวน 100 กม. และ ขนาด 2 x 10 ต.มม.จำนวน 628 กม.ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 มีนาคม ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป กองจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2590 5324 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส.343/26 ก.พ.53 ซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L จำนวน 4,000 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 11 – 22 มีนาคม ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป กองจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2590 5324 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส.344/26 ก.พ.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ LOW TENSION FUSE-SWITCHES ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 มีนาคม ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2590 5315 อื่นๆ
กองช่างโยธาทหารเรือ ประมูล รับที่ ส.345/26 ก.พ.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร เรือนแถวนายทหารประทวน จำนวน 3 หลัง ให้กับศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รวม 67 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–4 มีนาคม ติดต่อที่ แผนกพัสดุ กองช่างโยธาทหารเรือ ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.0 2475 5663 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคา รับที่ ส.346, ส.346.1/26 ก.พ.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 มีนาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3532 2076-9 ต่อ 1223 ยานพาหนะ
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ส.347, ส.347.1/26 ก.พ.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุผลิตรองเท้าทรงสูงครึ่งน่องสีดำ จำนวน 26 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 มีนาคม ติดต่อที่ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2580 1185 เครื่องแต่งกาย
สำนักงานอัยการสูงสุด ประกวดราคา รับที่ ส.348, ส.348.1/26 ก.พ.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 170 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานอัยการสูงสุด เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2222 1113 อื่นๆ
ศูนย์ กศน.อำเภอบางปะกง สอบราคา รับที่ ส.348/26 ก.พ.53 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ห้องเรียน คอมพิวเตอร์ของศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 7 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 11 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์ กศน.อำเภอบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3883 2093 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลทรายขาว สอบราคา รับที่ ส.349/26 ก.พ.53 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไทรแก้ว เชื่อมถนนบ้านใหม่สะตอน หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,020 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3942 1466-69 ต่อ 115, 131 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลทรายขาว สอบราคา รับที่ ส.350/26 ก.พ.53 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแบบเคปซีล (ซอยข้างธนาคากรุงเทพ) หมู่ที่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,020 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3942 1466-69 ต่อ 115, 131 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลทรายขาว สอบราคา รับที่ ส.351/26 ก.พ.53 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 24 เชื่อมถนนหลักพิกุลรังสรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,303.50 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 มีนาคม ติดต่อที่ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3942 1466-69 ต่อ 115, 131 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลกบินทร์ สอบราคา รับที่ ส.352/26 ก.พ.53 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถ 2 ชั้น 8 ล้อ) จำนวนไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่งต่อคัน จำนวน 3 คัน 6 วัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาล ตำบลกบินทร์ ถนนเจ้าสำอางค์ จังหวัดปราจีนบุรี โทร.0 3728 1167 ยานพาหนะ
ศูนย์ กศน.เขตบางแค สอบราคา รับที่ ส.353/26 ก.พ.53 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป พร้อมอุปกรณ์ (ครั้งที่ 2) จำนวน 8 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 มีนาคม ติดต่อที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์ กศน.เขตบางแค อำเภอบางแค กรุงเทพฯ โทร.0 2806 7256 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.354/26 ก.พ.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออุปกรณ์สำหรับ ใช้ซ่อมรถสินค้า 8 ล้อ แคร่ FUJI จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 10 – 18 มีนาคม ติดต่อที่ งานจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2220 4669 ยานพาหนะ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ส.355/26 ก.พ.53 ซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคม จำนวน 4 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยื่นซอง 3 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุงบทำการ ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 3140อกทั้งหมด
สำนักงานอัยการสูงสุด สอบราคา รับที่ ส.356, ส.356.1/24 ก.พ.53 จ้างพิมพ์หนังสืออัยการนิเทศ เล่มที่ 71 พ.ศ.2552 พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (E-book) จำนวน 3,300 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 2 – 10 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนหน้าหับเผย เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2222 1113 อื่นๆ
ศูนย์ กศน.เขตบางรัก สอบราคา รับที่ ส.357/26 ก.พ.53 ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ ศูนย์ กศน.เขตบางรัก ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.0 2233 6800 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การคลังสินค้า สอบราคา รับที่ ส.358/26 ก.พ.53 จ้างปรับปรุงปูพื้นห้องทำงาน องค์การคลังสินค้า ชั้น 10 เปลี่ยนจากพรมเป็นพื้นไม้ลามิเนต ขนาด 8 มิลลิเมตร พื้นที่ประมาณ 192.20 ตารางเมตร จำนวน 6 ห้อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนงานบริหารทั่วไป องค์การคลังสินค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2507 5261 ก่อสร้าง
อำเภอเสนา ประกวดราคา รับที่ ส.359, ส.359.1/26 ก.พ.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณวัดบางนมโค หมู่ที่ 2 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 2 – 4 มีนาคม ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3520 1501 ต่อ 13 ก่อสร้าง
อำเภอเสนา ประกวดราคา รับที่ ส.360, ส.360.1/26 ก.พ.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 2 – 4 มีนาคม ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3520 1501 ต่อ 13 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สอบราคา รับที่ ส.361, ส.361.1/26 ก.พ.53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 415 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,660 ตารางเมตร ที่บ้านใหม่ หมู่ 7 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้–8 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4497 4040 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สอบราคา รับที่ ส.361, ส.361.1/26 ก.พ.53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ที่บ้านสำโรง หมู่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้–8 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4497 4040 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สอบราคา รับที่ ส.361, ส.361.1/26 ก.พ.53 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 290 เมตร กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.40-1 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายที่บ้านโค้งกระชาย หมู่ 4 (สายหน้าวัดบ้านโค้งกระชาย-คลองโตนด) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้–8 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4497 4040 ก่อสร้าง
โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์3) สอบราคา รับที่ ส.362/26 ก.พ.53 จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ โรงเรียนในฝัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 7 มีนาคม ติดต่อที่ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์3) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.0 3627 5316 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี สอบราคา รับที่ ส.363/26 ก.พ.53 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามกีฬา ในร่มพร้อมปรับปรุงสนามฟุตบอลและลานออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 12 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล บัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โทร.0 5367 3657 ต่อ 0, 14 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ประกวดราคา รับที่ ส.364/26 ก.พ.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ประกวดราคา รับที่ ส.365/26 ก.พ.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่จันหลวง ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ประกวดราคา รับที่ ส.366/26 ก.พ.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมฝายน้ำล้นแม่ยาว 2 บ้านเข้าช้อน หมู่ 1 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ประกวดราคา รับที่ ส.367/26 ก.พ.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่แสด พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านป่าฝาง หมู่ 5 ตำบลทรายคำ จังหวัดลำปาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ประกวดราคา รับที่ ส.368/26 ก.พ.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่เหิน พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแม่ฮวก หมู่ 3 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ประกวดราคา รับที่ ส.369/26 ก.พ.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่น้ำคำ บ้านห้วยผึ้ง หมู่ 2 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
สำนักงานเขตบางกอกน้อย ประมูล รับที่ ส.370/26 ก.พ.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน คสล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดไชยทิศ (ช่วงที่ 1) เขตทางรถไฟถึงระยะที่กำหนดให้ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 3 – 8 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกน้อย ถนนจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ โทร.0 2424 3798 ก่อสร้าง
จังหวัดสุโขทัย ประกวดราคา รับที่ ส.371, ส.371.1/26 ก.พ.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างประปา ผิว ดินบ้านหัวแรด หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 มีนาคม ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี ที่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย ถนนจรดวิถีถ่อง จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5568 9073 ก่อสร้าง
จังหวัดตรัง สอบราคา รับที่ ส.372/26 ก.พ.53 ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง และยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร.0 7525 2014 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 2818 | 2819 | 2820 | 2821 | 2822 | 2823 | 2824 | [2825] | 2826 | 2827 | 2828 | 2829 | 2830 | 2831 | 2832 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.