Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
เทศบาลตำบลบ้านนา ประกวดราคา รับที่ ส.308/9 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกล้อง CCTV วงจรปิด พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ (รายละเอียดตามคุณลักษณะของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โทร.0 3738 2842 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว ประมูล รับที่ ส.307/9 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3532 8334 ยานพาหนะ
กรุงเทพมหานคร สอบราคา รับที่ ส.304-ส.306/9 เม.ย.57 ซื้อเครื่องสร้างความถี่วิทยุเพื่อทำการผ่าตัดจมูกและช่องปาก จำนวน 1 ชุด, สอบราคาซื้อเครื่องให้การรักษาเนื้อเยื่อส่วนลึกชนิดคลื่นเสียงความถี่สูงร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้า 1 เครื่อง, สอบราคาซื้อเลื่อยตัดเฝือกพร้อมถังเก็บฝุ่น จำนวน 1 ชุด แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร.0 2328 6900–19 ต่อ 10456, 10457 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางกาญจนบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.303/9 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานท่ออุโมงค์ คสล. ปีงบประมาณ 2557 ในทางหลวงหมายเลข 3209 แสนตอ-ด่านมะขามเตี้ย ระหว่าง กม.35+446-กม.35+570 และ กม.36+250-กม.36+650 ปริมาณงาน 2 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.0 3452 0598 ต่อ 106 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลพะวง ประกวดราคา รับที่ ส.302/9 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาโหนด-บ้านห้วยขัน หมู่ที่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.0 7433 4177 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.301/9 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมถัง F-7 พร้อมการติดตั้งระบบส่งน้ำประปา จำนวน 1 งาน ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน-วันที่ 12 พฤษภาคม ติดต่อที่ แผนกจัดหา โรงไฟฟ้าพระนครใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2380 0056 หรือกองจัดหา สายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอ บางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร. 2436 7639 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกวดราคา รับที่ ส.300, ส.300.1/9 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบ Virtual Studio จำนวน 1 ระบบ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 เมษายน ติดต่อที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2504 7122 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ประกวดราคา รับที่ ส.299/9 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอนโนนหัน–ผานกเค้า ปริมาณงาน 14,646 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 11 เมษายน ติดต่อที่ แขวงการทางขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4331 1202 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิษณุโลก ประกวดราคา รับที่ ส.298/9 เม.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางถนน ผิวทาง AC สายแยก ทล.1104-บ.วังวน ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม ระยะทาง 1.312 กม., ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางถนน ผิวทาง AC สายแยก ทล.12-บ.ไผ่ขอน้ำ ต.พลายชุมพล อ.เมือง ระยะทาง 1.140 กม. แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 เมษายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5531 2733 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี ประมูล รับที่ ส.297, ส.297.1/9 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณเตมีย์ หมู่ที่ 11 ตำบลดอนฉิมพลี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3850 2127 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี ประมูล รับที่ ส.296, ส.296.1/9 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ซอยวากั๊ฟ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนฉิมพลีฯ, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลอง 18 ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลดอนฉิมพลีฯ, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลอง 20 ฝั่งใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนฉิมพลี แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3850 2127 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประมูล รับที่ ส.295/9 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุ ก่อสร้างยาง AC จำนวน 9,388 ตัน เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร AC จำนวน 3 สายทาง และโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร AC จำนวน 31 สายทาง รวมจำนวน 34 สายทาง จำนวน 1 โครงการ โดยใช้เครื่อง จักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการเอง ตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 เมษายน ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4525 0333 ต่อ 1807 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย สอบราคา รับที่ ส.294/9 เม.ย.57  ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 เมษายน ติดต่อที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2252 7029-47 อื่นๆ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ประกวดราคา รับที่ ส.293/9 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0 3342 3150 ก่อสร้าง
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ ส.292/9 เม.ย.57  จะดำเนินการจัดจ้างผู้ดำเนินการโครงการสำรวจข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก ประจำปี 2557 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับทราบรายละเอียดในวันที่ 24 เมษายน ติดต่อที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 7123 อื่นๆ
เทศบาลตำบลตลาดน้อย ประมูล รับที่ ส.291/9 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 12 โครงการ ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลตลาดน้อย อำเภอ บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โทร.0 3630 0874 ก่อสร้าง
จังหวัดปทุมธานี สอบราคา รับที่ ส.290/9 เม.ย.57 จ้างต่อเติมอาคารชั้นล่างสถานีอนามัย ณ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก 2 ตำบลหลัก อำเภอเมือง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก 2 อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2565 5934 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ประมูล รับที่ ส.289/9 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการขยายผิว จราจรพร้อมวางระบบระบายน้ำถนนสายทางเข้าวัดมาบข่า หมู่ที่ 5 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร.0 3863 7819 ก่อสร้าง
กรมสรรพากร สอบราคา รับที่ ส.288/9 เม.ย.57 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ งานการเงินและพัสดุ สำนักงานสรรพากรภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2525 4731-7 ต่อ 262 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ประมูล รับที่ ส.287/9 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบชนิดแคพซีล สายแมงไพร-หนองห้าง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำผุด กว้าง 6 เมตร ยาว 950 เมตร,ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสขุดหิน-ห้วยน้ำซับ หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำผุด กว้าง 5 เมตร ยาว 625 เมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.0 7525 9041 ต่อ 14, 20 ก่อสร้าง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.286/9 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกน้ำ (Tank) จำนวน 12 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2243 8743 ยานพาหนะ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สอบราคา รับที่ ส.285/9 เม.ย.57 จ้างทำโต๊ะเขียนหนังสือประชาชนแบบ ข. จำนวน 47 ตัว ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนจัดหาระบบสารสนทศและครุภัณฑ์สำนักงาน ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2831 3424 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ส.284, ส.284.1/9 เม.ย.57 ซื้อรถยนต์ฯ จำนวน 2 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนจัดหาเพื่อหน่วยงานสนับสนุนและการจ้างที่ปรึกษา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 3134 ยานพาหนะ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยกเลิก รับที่ ส.283/9 เม.ย.57 สอบราคาซื้อเก้าอี้ สำหรับภัตตาคาร การบินไทย (HKTCC) ท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตามประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2545 3251 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกวดราคา รับที่ ก.244, ก.244.1/9 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมัสชั่นพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7567 3732-3 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2298 0244 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลระยอง ประกวดราคา รับที่ ก.243/9 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลระยอง จำนวน 1 ระบบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ประกวดราคา รับที่ ก.242, ก.242.1, ก.242.1.1/9 เม.ย.57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวิเคราะห์และฝึกเดินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 17 – 22 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคารรัชมงคล สถาบันประสาทวิทยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2306-9899 ต่อ 2242 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประมูล รับที่ ก.241, ก.241.1/9 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางวี บริเวณสหกรณ์เคหสถานฟาอีส บ้านใหญ่ จำกัด หมู่ที่ 2 ตำบลบาง บัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2589-0481-5 ต่อ 640,648 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ ก.240, ก.240.1/9 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ตำบลบ้านควน-หมู่ 2 ตำบลบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 22 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.075-218262 ต่อ 226 ก่อสร้าง
สถาบันโรคทรวงอก สอบราคา รับที่ ก.239, ก.239.1/9 เม.ย.57 ซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้อภาชนะซับของเสียจากผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2547-0913 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ก.238/9 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซื้อแบบตั้งแต่ วันที่ 6 – 23 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-28313098 หรือที่สำนักงานไปรษณีย์เขต 2 ชลบุรี ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทร.038-278300-2 ต่อ 116-7, ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.056-4111226 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน ประมูล รับที่ ก.237/9 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โทร.042-721611 ต่อ 109 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ ก.236/9 เม.ย.57 ซื้อฟูกนอน ขนาด 3.5 ฟุต (ครั้งที่ 2) ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7567 3732-3 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2298 0244 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ประมูล รับที่ ก.235/9 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.034-393427 ต่อ 19 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ประกวดราคา รับที่ ก.231, ก.232, ก.233, ก.234/9 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รวม 8 โครงการ ภายในตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2557 , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกนรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ภายในตำบล บ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 เมษายน 2557 , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมจำนวน 2 โครงการ ภายในตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 เมษายน 2557 , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวชและศาลาเอนกประสงค์ รวมจำนวน 2 โครงการภายในตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.055-824026-8 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกวดราคา รับที่ ก.230/9 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานก่อสร้างอาคารวิทยาลัยนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-2555-2000 ต่อ 1197 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ประมูล รับที่ ก.229/9 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนพับพร้อมกระเช้าและที่คีบยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 15 เมตร จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5638 3085 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ประมูล รับที่ ก.228/9 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3 , หมู่ 7, หมู่ 8 จำนวน 4 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-845050 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองบางกรวย ยกเลิก รับที่ ก.226, ก.227/9 เม.ย.57 สอบราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณ หลังโรงเรียนวัดลุ่มคงคาราม หมู่ 4 ตำบลบางกรวย ตามประกาศลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 , ยกเลิก สอบราคา จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชุมชนวัดสักน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลวัดชะลอ ตามประกาศลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2443-0610-9 ต่อ 127,133 ก่อสร้าง
จังหวัดสมุทรสงคราม ประกวดราคา รับที่ ก.225, ก.225.1/9 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดบางกะพร้อม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 133.00 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ สำนักงานโยธา และผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-711903 ก่อสร้าง
องค์การคลังสินค้า ประสงค์ รับที่ ก.224/9 เม.ย.57 จะรับสมัครผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันปาล์มผลิตน้ำมันพืชปาล์ม ตามโครงการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มและราคาผลปาล์มตกต่ำ ปี 2555-2556 โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ยื่นซองและเปิดซองวันที่ 10 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนงานบริหารงานนโยบาย สำนักบริหารนโยบายรัฐ องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2507-5029 อื่นๆ
องค์การคลังสินค้า ประสงค์ รับที่ ก.223/9 เม.ย.57 จำหน่ายข้าวสาร(ข้าวขาว 50 %) โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิตปี 2555/56 และ 2256/57 ตามโครงการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล โดยอ้างอิงราคาวื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ครั้งที่ 6/2557(9) ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อ 2.1 กลุ่มรับมอบเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นเดือนมิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนงานบริหารงานนโยบาย สำนักบริหารนโยบายรัฐ องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2507-5029 อาหาร
กรมการแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ประกวดราคา รับที่ ก.222, ก.222.1/9 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร.0-2517-4270 ต่อ 2063 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ก.221, ก.221.1/9 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตถุงเท้าสีดำ(ต้านเชื้อแบคทีเรีย) จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ แผนกควบคุมการจัดหา กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2580-1185 เครื่องแต่งกาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี สอบราคา รับที่ ก.220/9 เม.ย.57 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอบชั้น 1 อาคาร 4 ศูนย์สุพรรณบุรี จำนวน 1 โครงการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ แผนกพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-544301-3 ต่อ 110 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.218/9 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อประกันภัยการขนส่งและติดตั้งพัสดุอุปกรณ์ ที่มีโครงการก่อสร้างระบบส่ง ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและจัดหา กองจัดหากลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2436-0318 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประมูล รับที่ ช.240/8 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล. ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 20 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ พัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-283676 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2(ทุ่งสง) ประกวดราคา รับที่ ช.238-239240/8 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุรองพื้นทาง จำนวน 9,083 ลูกบาศก์เมตร(หลวม) และหินคลุก จำนวน 3,030 ลูกบาศก์เมตร(หลวม) จำนวน 2 รายการ,ประกวดราคา ซื้อ HOT MIX ชั้นรองผิวทาง AC จำนวน 910 ตัน และ HOT MIX ชั้นผิวทาง AC จำนวน 910 ตัน ใช้งานซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา – ทุ่งสง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-302020 ต่อ 14 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สอบราคา รับที่ ช.236-237/8 เม.ย.57 จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรเคปซีล สายหมู่ที่ 4 ตำบลดอนขวาง – หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี, สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที่ 7 ตำบลพลวงสองนาง – หมู่ที่ 10 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-511272 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ช.234-235/8 เม.ย.57 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ในการ ทำปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 งาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4,สอบราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างรอบอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 4แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-754321-40 ต่อ 3014 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | [182] | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.