Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประมูล รับที่ พิเศษ 8/18 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในเขตตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 26 มิถุนายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3845 5921 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประมูล รับที่ พิเศษ 7/18 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 6 (บริเวณซอยหนองน้ำขาว) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 26 มิถุนายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3845 5921 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประมูล รับที่ พิเศษ 6/18 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายบ้านไร่-หนองกาน้ำ ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 26 มิถุนายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3845 5921 ก่อสร้าง
จังหวัดอุบลราชธานี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 5/18 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ 5 จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 20 มิถุนายน ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4524 4973 อื่นๆ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 4/18 มิ.ย.57 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศาลจังหวัด สุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 2) ณ อาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมือง ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนคลัง สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7728 3988 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลโป่ง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 3/18 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 มิถุนายน ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3807 8953 ต่อ 104, 105 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 2/18 มิ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 3259-บ้านหนองกระทิง อำเภอ ท่าตะเกียบ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 20 มิถุนายน ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3885 1277 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 1/18 มิ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ฉช.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3259-บ้านขุนชำนาญ อำเภอท่าตะเกียบ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 20 มิถุนายน ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3885 1277 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ช.352/17 มิ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง AC สาย สร.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2079 – บ้านขาม อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ห้องบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-514054 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ช.352/17 มิ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง AC สาย สร.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2077 – บ้านกระวัน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ห้องบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-514054 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ช.352/17 มิ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง AC สาย สร.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 226 – บ้านรำเบอะ อำเภอเมือง,อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ห้องบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-514054 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ช.352/17 มิ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง AC สาย สร.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 214 – บ้านบะ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ,ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ห้องบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-514054 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ช.352/17 มิ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง AC สาย สร.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2079 – บ้านขาม ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ,จอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ห้องบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-514054 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ช.352/17 มิ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง AC สาย สร.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2077 – บ้านแสงทรัพย์ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ห้องบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-514054 ก่อสร้าง
ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกวดราคา รับที่ ช.351/17 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 ณ อาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนคลัง สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-283988 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดอนเมือง ประมูล รับที่ ช.350/17 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซอยโกสุมรวมใจ 55 แยก 8,แยก 10,แยก 12,แยก 14 และแยก 16 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ สำนักการโยธา ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-25659424-33 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลนางั่ว ประกวดราคา รับที่ ช.349/17 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Geographic Information System,GES) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.056-729595 ต่อ 3 ก่อสร้าง
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สอบราคา รับที่ ช.348/17 มิ.ย.57 จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย –หญิง อาคาร 1 ชั้น 3 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0-22818930 ก่อสร้าง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ช.347/17 มิ.ย.57 จ้างผลิตมาสคอต และหุ่นจำลองเพื่อประชาสัมพันธ์สายด่วน สปสช.1330 พร้อมดำเนินการจัดส่ง จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21414248 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 345-346/17 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ฉช.4008 แยก ทล.3259 – บ้านขุนชำนาญ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.3259 – บ้านหนองกระทิง อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-851277 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประกวดราคา รับที่ ช.343-344/17 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองบางเรือหัก หมู่ที่ 7,8 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.ในแนวถนนสายวัดราษฎร์วัฒนาราม หมู่ที่ 4 ตำบลปลายโพงพาง เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-715719 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ช.342/17 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถบดล้อเหล็กคู่ และรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.086-4482567 ก่อสร้าง
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สอบราคา รับที่ พิเศษ 40/17 มิ.ย.57 จ้างเหมาทำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0-22818930 อื่นๆ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ พิเศษ 39/17 มิ.ย.57 จ้างผลิตมาสคอต และหุ่นจำลองเพื่อประชาสัมพันธ์สายด่วน สปสช.1330 พร้อมดำเนินการจัดส่ง จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21414248 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประมูล รับที่ พิเศษ 38/17 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 23 รายการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 400 จุด และปรับปรุงห้องควบคุมส่วนกลาง (Data Center) จำนวน 1 ห้อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-250333 ต่อ 1807 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 37/17 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-352000-1011,2098 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 36/17 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.3259 – บ้านหนองกระทิง อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-851277 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 35/17 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ฉช.4008 แยก ทล.3259 – บ้านขุนชำนาญ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-851277 ก่อสร้าง
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สอบราคา รับที่ พิเศษ 34/17 มิ.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21417777 ต่อ 17774,17635 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลขุขันธ์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 33/17 มิ.ย.57 จ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขาผู้รับบริการทันตกรรม และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.045-814290 4 ต่อ 201 ก่อสร้าง
จังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลขุขันธ์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 32/17 มิ.ย.57 จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถผู้รับบริการทันตกรรมและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง,จ้างเหมาก่อสร้างถนนและลานจอดรถ คสล.พื้นที่ 1,800 ตารางเมตร จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.045-814290 4 ต่อ 201 ก่อสร้าง
สำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ พิเศษ 31/17 มิ.ย.57 เช่าเครื่องฉายภาพ LCD Projector จำนวน 7 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ สำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25647000 ต่อ 1598 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร ประสงค์ รับที่ พิเศษ 30/17 มิ.ย.57 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ รายการรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ขอทราบรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.077-511453 ยานพาหนะ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สอบราคา รับที่ พิเศษ 27-29/17 มิ.ย.57 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 จำนวน 1,500 รีม ขอทราบรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มิถุนายน 2557,สอบราคา จ้างปรับปรุงห้องจัดทำศูนย์ปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ และภาษา (DCP Training Center) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มิถุนายน 2557,สอบราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 68 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-22470013 ต่อ 1114, 1119,1120 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลไร่เก่า ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 26/17 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนและ เทลานคอนกรีตบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า(หลังใหม่) พร้อมระบบระบายน้ำ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-689014 ต่อ 117 ก่อสร้าง
สถานีวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 25/17 มิ.ย.57 ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 110 ซีซี จำนวน 4 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-22752053 ต่อ 6005-6 ยานพาหนะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สอบราคา รับที่ พิเศษ 23-24/17 มิ.ย.57 ซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรม ระดับ ปวช.จำนวน 49 รายการ,สอบราคา ซื้อวัสดุการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช.จำนวน 47 รายการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ห้องพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-515452 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 21-22/17 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองบางเรือหัก หมู่ที่ 7,8 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.ในแนวถนนสายวัดราษฎร์วัฒนาราม หมู่ที่ 4 ตำบลปลายโพงพาง เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-715719 ก่อสร้าง
จังหวัดตรัง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 59/17 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการพัฒนาท่าเรือฝั่งทะเลอันดามัน(เจ้าท่าภูมิภาคตรัง , อบต.เขาไม้แก้ว) เพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 3 บ้านแหลมไทร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร.075-251536 อื่นๆ
เทศบาลตำบลคลองสวน ประมูล รับที่ พิเศษ 58/17 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างท่อน้ำประปา ถนนอ่อนนุช-เทพราช (ด้านทิศเหนือ) หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2739-3253 ต่อ 104 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลนาดี ประมูล รับที่ พิเศษ 57/17 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบคลองราษฎร์สามัคคี หมู่ 9 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-831098 ก่อสร้าง
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 56/17 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และงานก่อสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬา ภายในโครงการเคหะชุมชนราชบุรี 1 ระยะ 1-3 , บ้านเอื้ออาทรราชบุรี 3/2 และบ้านเอื้ออาทรราชบุรี (เจดีย์หัก) ชช.4 งบ พรบ.ปี 2557 ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 20 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองประมูล ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-2351-7075 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ประมูล รับที่ พิเศษ 55/17 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 14,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-305345 ต่อ 14 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลโคกม่วง สอบราคา รับที่ พิเศษ 54/17 มิ.ย. 57 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 3 , โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านบุตรคง(ซอยบ้านนายเขียว)หมู่ที่ 6 และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหมู่บ้านอีสาน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (รวม 3 โครงการ) แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลโคกม่วง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โทร.074-473302 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลโนนหวาย ยกเลิก รับที่ พิเศษ 53/17 มิ.ย. 57 ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รางวี) หมู่ 6 , หมู่ 7 และก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแซง หมู่ 6 ตามประกาศ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนหวายอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โทร.042-298449 ก่อสร้าง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 52/17 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook) จำนวน 100 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 18 – 20มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-4248 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ พิเศษ 51/17 มิ.ย. 57 จ้างพิมพ์ บรรจุและจัดส่งสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์สายด่วน สปสช.1330 จำนวน 500,000 แผ่น โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-4248 อื่นๆ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ พิเศษ 50/17 มิ.ย. 57 จัดจ้างผู้บริหารจัดการจัดฝึกอบรมและสอบมาตรฐานหลักสูตร Entry Level ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2) ยื่นซองวันที่19 มิถุนายน 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-7100 อื่นๆ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ พิเศษ 49/17 มิ.ย. 57 จัดหาจ้างผู้บริหารจัดการพื้นที่ส่วนตกแต่งคูหานิทรรศการงาน IP Innovation and Technology Expo 2014 ยื่นซองวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-7100 อื่นๆ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ พิเศษ 48/17 มิ.ย. 57 จัดหาผู้รับจ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ นำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สไปใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ครั้งที่ 2) ยื่นซองวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-7100 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | [182] | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.