Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 46/22 ก.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มภารกิจอำนวยการ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2588-4005-8 ต่อ 1407 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลนายาง ประมูล รับที่ พิเศษ 45/22 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างติดตั้งและปรับปรุงระบบเสียงตามสาย(จำนวน 2 โครงการ) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.032-470590 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ พิเศษ 44/22 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอัตถากร หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 ตำบลวังหว้า และหมู่ที่ 4 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทร.038-617430 ต่อ 101 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1(ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 43/22 ก.ค. 57 จัดซื้อพัสดุรองปี 2557 จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารพัสดุ กองบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-241702 ต่อ 3116 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 42/22 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ โทร.0-2942-8200 ต่อ 4307-9 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลบ้านคลอง สอบราคา รับที่ พิเศษ 41/22 ก.ค. 57 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาย ทุ่งทะเลแก้ว 2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านคลอง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-283029 ต่อ 16 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านคลอง สอบราคา รับที่ พิเศษ 41/22 ก.ค. 57 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาย ทุ่งทะเลแก้ว 4 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านคลอง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-283029 ต่อ 16 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านคลอง สอบราคา รับที่ พิเศษ 41/22 ก.ค. 57 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาย ทุ่งทะเลแก้ว 3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านคลอง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-283029 ต่อ 16 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านคลอง สอบราคา รับที่ พิเศษ 41/22 ก.ค. 57 จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่น เด็กเล็กวัดยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านคลอง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-283029 ต่อ 16 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านคลอง สอบราคา รับที่ พิเศษ 41/22 ก.ค. 57 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ถนนอู่ชวน ซอย 2 (ช่วงท้ายซอย) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านคลอง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-283029 ต่อ 16 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านคลอง สอบราคา รับที่ พิเศษ 41/22 ก.ค. 57 จ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณท่อเมนประปาท้ายหมู่บ้านพัชรฯ ถึงหมู่บ้านสิงหวัฒน์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านคลอง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-283029 ต่อ 16 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านคลอง สอบราคา รับที่ พิเศษ 41/22 ก.ค. 57 จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำและก่อสร้างหลังคาคลุมระหว่างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านคลอง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-283029 ต่อ 16 ก่อสร้าง
สำนักานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สอบราคา รับที่ ก.433/22 ก.ค. 57 จ้างติดตั้งมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติม สำหรับอาคาร B อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักอำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี อาคารสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2564-7000 ต่อ 71541 อื่นๆ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.432/22 ก.ค. 57 จ้างเหมาเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา พร้อมระบบระบายน้ำ อาคารคลังพัสดุ A, B และ C จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกจัดหา กองพัสดุและจัดหา ส่วนวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง หรือที่ ส่วนบนกองจัดหากลาง แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนาเพื้อเพลิงและระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี โทร.054-254399, 0-2436-7323 อื่นๆ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.431/22 ก.ค. 57 ขายพัสดุไม่ใช้งานต่อไป ประเภท Air Prehaeat Coil (โลหะหลายชนิดปะปนกัน) น้ำหนักประมาณ 11,820 กก. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกพัสดุ โรงไฟฟ้าบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-573420-7 ต่อ 2796 , หรือที่ แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุและจัดหา กฟผ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2436-1379 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.430/22 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 งาน , ประกวดราคา ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาจัดทำภูมิทัศน์กลุ่มอาคารที่ต้องรื้อถอนตามแผนทำเหมืองพื้นที่ SE จำนวน 1 งาน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกจัดหา กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง หรือที่ ส่วนบนกองจัดหากลาง แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนาเพื้อเพลิงและระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี โทร.054-254399, 0-2436-7323 ก่อสร้าง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สอบราคา รับที่ ก.429/22 ก.ค. 57  ซื้อครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารและยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ – 29 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ พัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-515452 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมธนารักษ์ ขายทอดตลาด รับที่ ก.428/22 ก.ค. 57 วัสดุไม่ใช้ราชการ จำนวน 50 รายการ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอดูสิ่งของได้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กระงเทพฯ โทร.0-2270-0457 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ประมูล รับที่ ก.427/22 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 สายทาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ แยกซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร.075-637146 ต่อ 19 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเขาบายศรี ประมูล รับที่ ก.426/22 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยววัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2557 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทร.039-495025-7 ก่อสร้าง
กรมการขนส่งทางบก สอบราคา รับที่ ก.425/22 ก.ค. 57 จ้างเหมาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุและ แผ่นป้ายทะเบียนรถ สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2271-8627 ก่อสร้าง
จังหวัดตราด โรงพยาบาลตราด สอบราคา รับที่ ก.424/22 ก.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ(เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ จำนวน 5 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลตราด โทร.039-522722 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลเปือยน้อย ขายทอดตลาด รับที่ ก.423/22 ก.ค. 57 ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 7 รายการ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานจัดการทั่วไป โรงพยาบาลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โทร.043-494003 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดสระบุรี โรงพยาบลพระพุทธบาท สอบราคา รับที่ ก.422/22 ก.ค. 57 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยพิเศษ (5 ชั้น) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 23 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โทร.036-266111 ต่อ 1301-2 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบราคา รับที่ ก.421/22 ก.ค. 57 จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (พร้อมโปรแกรมเดสท็อปเวอร์ชวลไลเซชั่น จำนวน 3 ชุด) จำนวน 42 เครื่องขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-2555-2000 ต่อ 4221-4223 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สอบราคา รับที่ ก.420/22 ก.ค. 57 ซ่อมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานระบบสายสุขภาพจิต 1667 จำนวน 1 งาน ณ สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2149-5526 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สอบราคา รับที่ ก.419/22 ก.ค. 57 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 55 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและพัสดุ อาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทร.076-276088 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประมูล รับที่ ก.418/22 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ จำนวน 6 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ถนนบ้านจิก-ดอนหัน จังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042-312616 ต่อ 214 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคา รับที่ ก.417/22 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างติดตั้ง ป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ บริเวณสะพานภูมิพล 2 ฝั่งถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารกลาง สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0-2551-5361 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประกวดราคา รับที่ ก.416/22 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล จำนวน 1 โครงการ ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 23 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-2692-2360-4 ต่อ 212 ก่อสร้าง
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ สอบราคา รับที่ ก.415/22 ก.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มภารกิจอำนวยการ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2588-4005-8 ต่อ 1407 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลนายาง ประมูล รับที่ ก.414/22 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างติดตั้งและปรับปรุงระบบเสียงตามสาย(จำนวน 2 โครงการ) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.032-470590 ก่อสร้าง
กรมการค้าภายใน ขายทอดตลาด รับที่ ก.413/22 ก.ค. 57 พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 17 รายการ ในวันที่ 4 และ 7 สิงหาคม 2557 ขอดูพัสดุได้ตั้งแต่วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2507-5934 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ก.412/22 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบคิวอัตโนมัติ จำนวน 66 ระบบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนจัดหาระบบสารสนเทศ และครุภัณฑ์สำนักงาน ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2831-3424 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สอบราคา รับที่ ก.411/22 ก.ค. 57 ซื้อรถยกไฟฟ้า (Forl Lift) ขนาด 2 ตัน พร้อมแท่นชาร์ตแบตเตอรี่ จำนวน 1 คัน สอบถามรายละเอียดได้ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2831-3903 ยานพาหนะ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) สอบราคา รับที่ ก.410/22 ก.ค. 57 เช่ารถยนต์กระบะบรรทุก Cab พิเศษ ขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคา Fiber Glass จำนวน 6 คัน ระยะเวลาการเช่า 4 ปี ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนจัดหาเพื่อธุรกิจสื่อสารไร้สายและการเช่ารถยนต์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2104-4047 ยานพาหนะ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ช.547/22 ก.ค.57 จัดซื้อและติดตั้งเครื่องรามานไมโครสโคป พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง กำหนดการเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียดในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุและบริการ ธนาคารแห่งประเทศไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร.0-23568192 อื่นๆ
กรมช่างโยธาทหารเรือ ประกวดราคา รับที่ ช.546/22 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร สถานีเรือธาตุพนม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ตำบลพระกลางทุ่ง จังหวัดนครพนม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกการเงิน กรมช่างโยธาทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.0-24655362 ก่อสร้าง
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ช.545/22 ก.ค.57 ซื้อพร้อมติดตั้งมิเตอร์ (Type-c) ระบบบริหารพลังงานและคุณภาพไฟฟ้า 8 สถานี จำนวน 1 งาน (8 ชุด) ซื้อแบบตั้งแต่ 4 - 15 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-25040187 อื่นๆ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ช.544/22 ก.ค.57 จัดซื้อระบบพัดลมไอน้ำ พร้อมการติดตั้ง จำนวน 7 ระบบ ซื้อแบบตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ติดต่อที่ ส่วนจัดหาระบบสารสนเทศและครุภัณฑ์สำนักงาน ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-28313424 อื่นๆ
สำนกงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกวดราคา รับที่ ช.543/22 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ประจำปี 2558 จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดหา กองจัดหาและพัสดุ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25289146 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคา รับที่ ช.542/22 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ลย.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 201 – บ้านแสนสุข อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.042-811571 ก่อสร้าง
จังหวัดจันทบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.540/22 ก.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนทุ่งดอนแดง และถนนจันทคามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-321699 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประสงค์ รับที่ ช.540/22 ก.ค.57 เชิญชวนทั่วไป จ้างโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-22073599 ต่อ 321,335,337 อื่นๆ
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ประมูล รับที่ ช.539/22 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบำบัดน้ำเสีย ชุมชนวังทองริเวอร์ปาร์ค หมู่ที่ 12 ครั้งที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองลำสามแก้ว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร.0-29876001-4 ต่อ 406 ก่อสร้าง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สอบราคา รับที่ ช.538/22 ก.ค.57 จ้างพิมพ์และส่งรายงานประจำปี 2556 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25901659 อื่นๆ
จังหวัดพังงา โรงพยาบาลตะกั่วป่า สอบราคา รับที่ ช.537/22 ก.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดหน้าจอสัมผัส จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โทร.076-584250 ต่อ 7400 อื่นๆ
กรมธนารักษ์ สอบราคา รับที่ ช.536/22 ก.ค.57 ซื้อ Master Alloy จำนวน 50 กิโลกรัม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหา ส่วนจัดหาและคลังพัสดุ กรมธนารักษ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-28348437 อื่นๆ
สำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ประกวดราคา รับที่ ช.535/22 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 13 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองจัดหา สำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อาคาร 17 ชั้น 6 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-29636100 อื่นๆ
เทศบาลตำบลศาลายา ประมูล รับที่ ช.534/22 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างเขื่อน หมู่ที่ 6 (คลองนา) ต่อจากเขื่อนเดิมไปทางทิศตะวันออก ความยาวไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0-28892141 ต่อ 121 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | [182] | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.