Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ก.1494/29 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร OVERHEAD SIGN และ OVERHANGING SIGN บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน ทางต่างระดับบ้านโป่ง-พัทยา ระหว่าง กม.117+100-กม.125+500 ปริมาณงาน 278.43 ตร.ม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 กรมทางหลวง ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-385778-83 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ก.1493/29 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง พิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม-ทางต่างระดับบ้านโป่ง และตอนควบคุมที่ 030 ตอน ทางต่างระดับบ้าน โป่ง-พัทยา ระหว่าง กม.99+000-กม.125+865 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 5 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางชลบุรี ที่ 2 กรมทางหลวง ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-385778-83 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลชากบก ประกวดราคา รับที่ ก.1491/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย และดันขยะด้วยระบบไฮโดรลิคทำงานกึ่งอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โทร.038-895186 ยานพาหนะ
คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ ก.1490/28 ต.ค. 57 เงินอากร รังนกอีแอ่นท้องที่อำเภอปะเหลียน, อำเภอกันตัง และอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 10 - 20 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.075-216167 ต่อ 123,124 อื่นๆ
กรมธนารักษ์ สอบราคา รับที่ ก.1489/28 ต.ค. 57 ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0-2226-0251-9 ต่อ 2105-7 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมธนารักษ์ สอบราคา รับที่ ก.1488/28 ต.ค. 57 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0-2226-0251-9 ต่อ 2105-7 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลบางปะอิน สอบราคา รับที่ ก.1487/28 ต.ค. 57 ซื้อเครื่องเอกซ์เรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-261173 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ประมูล รับที่ ก.1486/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนามูล หมู่ที่ 2-บ้านเนินแดง หมู่ที่ 14 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-218836 ต่อ 112 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ประมูล รับที่ ก.1485/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินมะไฟ-บ้านเนินม่วง หมู่ที่ 9 – หมู่ที่ 4 บ้านเนินม่วง ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-218836 ต่อ 112 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประมูล รับที่ ก.1484/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัมนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน(แบบ สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขาว ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 4 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดกระบี่ โทร.075-757568 ก่อสร้าง
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ประกวดราคา รับที่ ก.1483/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง ฝายน้ำล้น บ้านป่ายูง หมู่ที่ 3 ตำบลปันเต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหสวัดพัทลุง โทร.074-681205 ก่อสร้าง
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ประกวดราคา รับที่ ก.1482/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง ขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านทุ่งลาน หมู่ที่ 12 ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหสวัดพัทลุง โทร.074-681205 ก่อสร้าง
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ประกวดราคา รับที่ ก.1481/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง ขุดลอกคลอง บ้านวังก์-ใต้ช่อง หมู่ที่ 5,9 ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหสวัดพัทลุง โทร.074-681205 ก่อสร้าง
อำเภอหนองฉาง ประกวดราคา รับที่ ก.1480/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูระบบกักเก็บน้ำลำคลองกระชอน ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-531241 ก่อสร้าง
อำเภอหนองฉาง ประกวดราคา รับที่ ก.1479/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูระบบกักเก็บน้ำลำคลองกระชอน ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-531241 ก่อสร้าง
อำเภอหนองฉาง ประกวดราคา รับที่ ก.1478/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะอีเพลิน ตำบลหนองยาง อำเภอหนองยาง จังหวัดอุทัยธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-531241 ก่อสร้าง
อำเภอหนองฉาง ประกวดราคา รับที่ ก.1477/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะอีเพลิน ตำบลหนองยาง อำเภอหนองยาง จังหวัดอุทัยธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-531241 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางกระสั้น ประมูล รับที่ ก.1476/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองคู หมู่ที่ 10 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบางกระสั้น ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-355221-2 ต่อ 21-31 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางกระสั้น ประมูล รับที่ ก.1475/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองคู หมู่ที่ 10 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบางกระสั้น ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-355221-2 ต่อ 21-31 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางกระสั้น ประมูล รับที่ ก.1474/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองคู หมู่ที่ 10 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบางกระสั้น ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-355221-2 ต่อ 21-31 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี สอบราคา รับที่ ก.1473/28 ต.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง จำนวน 5 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2969-1530 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี สอบราคา รับที่ ก.1472/28 ต.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์ชุดย่อยไนโตรเจนพร้อมชุดดักไอกรด จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี สอบราคา รับที่ ก.1471/28 ต.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกสายอากาศย่านความถี่สูงยิ่ง จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2969-1530 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี สอบราคา รับที่ ก.1470/28 ต.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์ชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอลสำหรับกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2969-1530 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี สอบราคา รับที่ ก.1469/28 ต.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลสูงพร้อมโปรแกรมออกโตแคด จำนวน 40 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2969-1530 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทรัพยากรน้ำ ภาค 2 ประกวดราคา รับที่ ก.1468/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ำบ้านสมโภชน์กรุง หมู่ที่ 10 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองโคม บ้านหินฮาว ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองปล้อง หมู่ที่ 17 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดงก้านตาล บ้านดงก้านตาล หมู่ที่ 16 ตำบลกันจุ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225241 ต่อ 111, 115 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ภาค 2 ประกวดราคา รับที่ ก.1467/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ำบ้านสมโภชน์กรุง หมู่ที่ 10 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองโคม บ้านหินฮาว ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองปล้อง หมู่ที่ 17 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดงก้านตาล บ้านดงก้านตาล หมู่ที่ 16 ตำบลกันจุ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225241 ต่อ 111, 115 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ภาค 2 ประกวดราคา รับที่ ก.1466/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงอ้อ หมู่ที่ 2,3 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านดงปอ ช่วง 2 หมู่ที่ 14 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงระหานใหญ่ ช่วง 4 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225241 ต่อ 111, 115 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ภาค 2 ประกวดราคา รับที่ ก.1465/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงอ้อ หมู่ที่ 2,3 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านดงปอ ช่วง 2 หมู่ที่ 14 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงระหานใหญ่ ช่วง 4 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225241 ต่อ 111, 115 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ภาค 2 ประกวดราคา รับที่ ก.1464/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระปรือ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไดงูเหลือม หมู่ที่ 15 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225241 ต่อ 111, 115 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ภาค 2 ประกวดราคา รับที่ ก.1463/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระปรือ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไดงูเหลือม หมู่ที่ 15 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225241 ต่อ 111, 115 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ภาค 2 ประกวดราคา รับที่ ก.1462/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยผักไล หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านดงกระยาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านห้วยน้ำเดื่อ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโตก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225241 ต่อ 111, 115 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ภาค 2 ประกวดราคา รับที่ ก.1461/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคงคาน บ้านวังซอง หมู่ที่ 3 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองโสม หมู่ที่ 10 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองแต้ว หมู่ที่ 14 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225241 ต่อ 111, 115 ก่อสร้าง
กรมศิลปากร ประกวดราคา รับที่ ก.1459, ก.1459.1, ก.1460, ก.1460.1/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการบูรณะโบราณสถานวัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการบูรณะโบราณสถานศาลเจ้า-กวางตุ้ง แขวงป้อมปราบ ศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มคลังและพัสดุ ฝ่ายพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ โทร.0-2221-4443 ก่อสร้าง
กรมการบินพลเรือน ประสงค์ รับที่ ก.1458/28 ต.ค. 57 จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมการบินพลเรือน ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 7 - 18 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มการเงิน สำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ โทร.0-2286-0482 อื่นๆ
กรมการบินพลเรือน ประสงค์ รับที่ ก.1457/28 ต.ค. 57 จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานกรมการบินพลเรือน ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 7 - 18 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มการเงิน สำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ โทร.0-2286-0482 อื่นๆ
กรมการบินพลเรือน ประสงค์ รับที่ ก.1456/28 ต.ค. 57 จ้างออกแบบอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ซื้อแบบตั้งแต่ วันที่ 7 - 18 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มการเงิน สำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ โทร.0-2286-0482 อื่นๆ
กรมการบินพลเรือน ประสงค์ รับที่ ก.1455/28 ต.ค. 57 จ้างออกแบบอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ซื้อแบบตั้งแต่ วันที่ 7 - 18 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มการเงิน สำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ โทร.0-2286-0482 อื่นๆ
กรมการบินพลเรือน ประกวดราคา รับที่ ก.1454/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับ IPV6 จำนวน 1 ระบบ ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 5 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มการเงิน สำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ โทร.0-2286-0482 อื่นๆ
กรมการบินพลเรือน ประกวดราคา รับที่ ก.1453/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย และรำบบรักษาความปลอดภัยเอรองรับ IPV6 จำนวน 1 ระบบ ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 5 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงการเงิน สำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ โทร.0-2286-0482 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกวดราคา รับที่ ก.1452/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานระบบไฟฟ้าสายส่งแรงสูง จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 7 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2942-8200 ต่อ 4307-9 ลิฟท์
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี) ประกวดราคา รับที่ ก.1450, ก.1451/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างกิจกรรมบำรุงรักษทางหลวงปี 2558 งานจ้างเหมาทำการงานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 366 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางหลี่ยงเมืองลพบุรี ปริมารงาน 69,565.00 เมตร , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างกิจกรรมบำรุงรักษทางหลวงปี 2558 งานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0201 ตอนแยกวัดสนามชัย-วัดกระดังงา ปริมารงาน 13,500,000.00 เมตร แยกซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี) กรมทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.036-422475 ต่อ 121 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ก.1448, ก.1449/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กก. ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมขนส่ง จำนวน 44,944 ท่อ เพื่อจัดสรรให้การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1-10 , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพั้ 1 ตามมาตรฐาน มอก.1.65-2554 พร้อมขนส่ง จำนวน 27,871.85 เมตริกตัร สำหรับการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1-10 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2551-8122-6 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประมูล รับที่ ก.1447/28 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA CAPE CAPE SEAL และซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL จำนวน 2 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-519493 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.1446/28 ต.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอำนวยความสะดวก(ปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย) สาย ชบ.4084 แยกทางหลวงหมายเลข 3245 – บ้านศรีเจริญทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี กรมทางหลวงชนบท ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.038-202044-47 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.1446/28 ต.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาอำนวยความสะดวก(ปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย) สาย ชบ.4084 แยกทางหลวงหมายเลข 3 – บ้านเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี กรมทางหลวงชนบท ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.038-202044-47 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.1446/28 ต.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทช.ชบ.3410-บ.หนองน้ำขาว อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 1.500 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี กรมทางหลวงชนบท ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.038-202044 ถึง 47 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.1446/28 ต.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทช.ชบ.3007-บ.หนองไผ่แก้ว อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 1.200 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี กรมทางหลวงชนบท ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.038-202044-47
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี สอบราคา รับที่ ก.1445/28 ต.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ อาคารพัสดุ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-054292
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สอบราคา รับที่ ก.1444/31 ต.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์ ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-2247-0013 ต่อ 1119,1120

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | [182] | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.