Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกวดราคา รับที่ ช.29/2 ม.ค.57 แก้ไขด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน จำนวน 1 งาน,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคาร คณะวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 หลัง ยื่นซอง 20 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองงานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-25552000ต่อ 1114 ก่อสร้าง
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ประกวดราคา รับที่ ช.28/2 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง ฝ่ายพัสดุ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0-28814903 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
ศาลแพ่ง ประสงค์ รับที่ ช.27/2 ม.ค.57 ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 73 รายการ ประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 11 มกราคม 2557 ณ อาคารศาลแพ่ง ติดต่อที่ งานพัสดุ ศาลแพ่ง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25412386 ต่อ 1819,1820 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู สอบราคา รับที่ ช.26/2 ม.ค.57 จ้างเหมางานก่อสร้างวางท่อ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส้าน จำนนวน 896 ท่อน จำนวน 10 จุด ซื้อแบบและยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-607454 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกวดราคา รับที่ ช.25/2 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงศูนย์ Simulation Center ของคณะแพทยศาสตร์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 มกราคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร.074-451161-4 หรือที่หน่วยประสานงานกรุงเทพฯ โทร.0-23545558-60 อื่นๆ
จังหวัดลำพูน โรงพยาบาลลำพูน สอบราคา รับที่ ช.23-24/2 ม.ค.57 จะซื้อจะขายยา Cefixime 100 mg capsule และยา Carvedilol 12.5 mg tablet จำนวน 2 รายการ,สอบราคา จะซื้อจะขายยา Atorvastatin calcium 20 mg tablet แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดซื้อ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร.053-569161 อื่นๆ
องค์การฟอกหนัง ระหว่างการชำระบัญชี ประสงค์ รับที่ ช.22/2 ม.ค.57 ขายทรัพย์สินขององค์การฟอกหนัง ประเภทเครื่องตกแต่งและติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน ขายซากเป็นเศษเหล็กเศษวัสดุ และตามสภาพ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อที่ องค์การฟอกหนัง ระหว่างการชำระบัญชี เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0-27123622 อื่นๆ
เทศบาลตำบลมะขามคู่ ประมูล รับที่ ช.21/2 ม.ค.57 แก้ไขด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 1 ระหว่าง ซอย 9 – ซอย 10 สาย13 จำนวน 1 โครงการ ในเขตเทศบาลตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ขอเลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลเป็นวันที่ 6 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ และทรัพย์สิน เทศบาลตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร.038-917199 ต่อ 108 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์ รับที่ ช.20/2 ม.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ,เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ และเครื่องควบคุมการปล่อยสารละลายตามปริมาณที่ต้องการ จำนวน 3 รายการ,ประสงค์ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา,อ่างล้างมือห้องผ่าตัด,เครื่องกำจัดไอระเหยฟอร์มาลีนฯ,ชุดดูดจ่ายสารละลาย จำนวน 4 รายการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มกราคม 2557,ประสงค์ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการชุดเครื่องตรวจวินิจฉัยอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง,ประสงค์ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องติดตามสัญญาณชีพสำหรับสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-948007 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประมูล รับที่ ช.18-19/2 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน,ประมูล ซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง จำนวน 2 คัน แยกซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ถึง 9 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-803567 ต่อ 405
กรมทรัพยากรธรณี ประกวดราคา รับที่ ช.17/2 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ โทร.0-26219586-7
โรงพยาบาลพังงา สอบราคา รับที่ ช.16/2 ม.ค.57 ซื้อน้ำยาทางอิมมูโนวิทยาและเครื่องมือวิเคราะห์ จำนวน 10 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลพังงา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โทร.076-414144
โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ ช.15/2 ม.ค.57 ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการลวดเย็บผิวหนัง จำนวน 1,500 อัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ช.14/2 ม.ค.57 ซื้อโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.02-3495000 ต่อ 12011
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สอบราคา รับที่ ช.13/2 ม.ค.57 จ้างผลิตสื่อโครงการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารพัสดุ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21412823
โรงพยาบาลพังงา สอบราคา รับที่ ช.12/2 ม.ค.57 ซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติและชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์กรด – ด่าง ก๊าซและสารอิเลคโตรไลท์ในเลือด ของโรงพยาบาลพังงา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โทร.076-414144
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ช.11/2 ม.ค.57 ซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำห้องพยาบาล ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำนวน 92 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25647000
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสงค์ รับที่ ช.10/2 ม.ค.57 จ้างออกแบบอาคารโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ (ฝ่ายมัธยม) พร้อมปรับปรุงบริเวณโดยรอบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.037-395383-6
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประสงค์ รับที่ ช.9/2 ม.ค.57 จ้างปฏิบัติงานดูแลภูมิทัศน์บริเวณกลุ่มอาคาร AOT,พื้นที่หน้าอาคาร Main terminal และตัดหญ้าบริเวณริมถนน Eastwest Main Service Access และพื้นที่ต่อเนื่อง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลาตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 – 31 มกราคม 2560 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุ ฝ่ายพัสดุท่าอากาศยาน สำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-21325406
เทศบาลตำบลหนองคล้า ประกวดราคา รับที่ ช.8/2 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 5(สายหนองคล้า-ตะพง) หมู่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลหนองคล้า ถนนสุขุมวิท จังหวัดจันทบุรี โทร.039-437290 ต่อ 107
กรมธนารักษ์ สอบราคา รับที่ ช.7/2 ม.ค.57 ซื้อชุดชุบโรเดียม ขนาดไม่เกิน 2 ลิตร จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2557 ติดต่อที่ สำนักการคลัง ส่วนพัสดุ 2 กรมธนารักษ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-26186335
จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคารับที่ ช.5-6/2 ม.ค.57 ซื้อยา Filgrastim 300 mcg.Injection จำนวน 2,856 Syringe ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มกราคม 2557,สอบราคา ซื้อยา Erythropoietin alpha 4000 IU/dose Injection จำนวน 6,060 vial. ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ถนนสมบูรณ์กุล จังหวัดราชบุรี โทร.032-327919
จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคารับที่ ช.4/2 ม.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ถนนสมบูรณ์กุล จังหวัดราชบุรี โทร.032-719600 ต่อ 1636
จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคารับที่ ช.1-3/2 ม.ค.57 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ขวด Hemoculture ผู้ใหญ่ และเด็ก จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2557,สอบราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์(Aortic Stent Graft) ที่ใช้ในช่องท้องชนิดมีตะขอเกี่ยว จำนวน 7 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มกราคม 2557,สอบราคา
เทศบาลนครตรัง ประมูล รับที่ ส.45/2 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนและวางท่อระบายน้ำ จำนวน 5 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 มกราคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.0 7521 0782 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ ส.42-ส.44/2 ม.ค.57 ซื้อหุ่นจำลอง จำนวน 3 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 มกราคม, สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 มกราคม, สอบราคาซื้อเครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 มกราคม ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7567 3732-3 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2298 0244 อื่นๆ
กรมชลประทาน สอบราคา รับที่ ส.41/2 ม.ค.57 เช่าเครื่องจักรกล จำนวน 2 รายการ, สอบราคา เช่าเครื่องจักรกล จำนวน 1 รายการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 มกราคม ติดต่อที่ งานพัสดุ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0 5571 0046 อื่นๆ
สำนักงานกิจการยุติธรรม สอบราคา รับที่ ส.39, 40/2 ม.ค.57 จ้างเหมาบริการจัดงานโครงการประกวด หนังสั้นความยุติธรรม ปี 4 ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 2-15 มกราคม, สอบราคาจ้างเหมาบริการเพื่อจัดการประชุม ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติโนตารีปับลิก พ.ศ.... ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 2-13 มกราคม ติดต่อที่ ที่ทำการสำนักงานกิจการยุติธรรม เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 3744 อื่นๆ
กองทัพภาคที่ 1 ประกวดราคารับที่ ส.38, ส.38.1/2 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557 ของหน่วยขึ้นตรง กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (จังหวัดชลบุรี) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 มกราคม ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 1 เขตดุสิต กุรงเทพฯ โทร.0 281 0754 ก่อสร้าง
กองทัพภาคที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ส.37, ส.37.1/2 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมปรับปรุง เรือนแถวทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ประจำปีงบประมาณ 2557 ของมณฑลทหารบกที่ 12 จังหวัดปราจีนบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 มกราคม ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 1 เขตดุสิต กุรงเทพฯ โทร.0 281 0754 ก่อสร้าง
กองทัพภาคที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ส.36, ส.36.1/2 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมปรับปรุง เรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557 ของมณฑลทหารบกที่ 12 จังหวัดปราจีนบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 มกราคม ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 1 เขตดุสิต กุรงเทพฯ โทร.0 281 0754 ก่อสร้าง
กรมธนารักษ์ ประมูล รับที่ ส.34/2 ม.ค.57 ลงทุนโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายทะเบียนที่ กม.0557 โฉนดเลขที่ 18594 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 2-20 มกราคม ติดต่อที่ ส่วนรายได้ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ โทร.0 2618 6328 อื่นๆ
เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประมูล รับที่ ส.33/2 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง เอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 มกราคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.0 5370 3653 ต่อ 126 ยานพาหนะ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 สอบราคา รับที่ ส.32/2 ม.ค.57 ซื้อมาตรวัดทองเหลืองขนาด ½” พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 18,000 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 มกราคม ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3220 0779 อื่นๆ
จังหวัดนครปฐม สอบราคา รับที่ ส.31/2 ม.ค.57 จ้างจัดศึกษาดูงานภายในประเทศ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 มกราคม ติดต่อที่ สำนักงานจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.0 3434 0155-6 อื่นๆ
จังหวัดปทุมธานี ประกวดราคา รับที่ ส.30/2 ม.ค.57 ซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 1,714,000 กิโลกรัม ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 9-20 มกราคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2501 2438 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก สอบราคา รับที่ ส.29/2 ม.ค.57 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 มกราคม ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โทร.0 3886 8821 ต่อ 131 ยานพาหนะ
จังหวัดตรัง สอบราคา รับที่ ส.28/2 ม.ค.57 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขา ย่านตาขาว ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 มกราคม ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โทร.0 7550 1079 ก่อสร้าง
โรงเรียนบ้านสงยาง สอบราคา รับที่ ส.27/2 ม.ค.57 จ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช.604/45 จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2557 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 มกราคม ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงเรียนบ้านสงยาง อำเภอ มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร.0895845908 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคา รับที่ ส.26/2 ม.ค.57 จ้างเหมาทาสีอาคารปฏิบัติการ S3 และ S4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 มกราคม ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.0 5391 6044-5 และที่สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2679 0038-9 ก่อสร้าง
จังหวัดนครพนม สอบราคา รับที่ ส.25/2 ม.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 มกราคม ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โทร.0 4251 1410 ต่อ 121, 108 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน สอบราคา รับที่ ส.24/2 ม.ค.57 จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นอาคาร ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 มกราคม ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โทร.0 5377 7471 ก่อสร้าง
ศาลแขวงลำปาง ประกวดราคา รับที่ ส.23/2 ม.ค.57 จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาลแขวงลำปาง ก่อสร้างที่ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 15-27 มกราคม ติดต่อที่ กลุ่มงานคลัง ศาลแขวงลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5422 4900 ต่อ 121, 122 ก่อสร้าง
จังหวัดจันทบุรี สอบราคา รับที่ ส.20-ส.22/2 ม.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการของกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระปกเกล้า ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 มกราคม, สอบราคา ซื้อเครื่องล้างชนิดคลื่นเสียงความถี่สูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการของงานจ่ายกลาง โรงพยาบาลพระปกเกล้า, สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี และโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 11 แห่ง แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 มกราคม, ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3932 4975-84 ต่อ 1630-6 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง สอบราคา รับที่ ส.19/2 ม.ค.57 จ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 8 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 มกราคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.0 4264 4773 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ ประมูล รับที่ ส.17/2 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองกรำ-เจ็ดโกรก หมู่ที่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 มกราคม, สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชนบ้านใต้สุน หมู่ที่ 2 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง, สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชนบ้านเขาน้อย – บ้านป้าจง หมู่ที่ 2 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนถนนลูกรังสายเกาะขนุน ซอย 1 (เปิดถนนใหม่) หมู่ที่ 2 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 มกราคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โทร.0 3896 4221 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สอบราคา รับที่ ส.16/2 ม.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบแรงอัดแกนเดียว จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2), สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบแรงกระแทก จำนวน 1 เครื่อง, สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด, สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 มกราคม ติดต่อที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7537 7439 อื่นๆ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกวดราคา รับที่ ส.15, ส.15.1, ส.15.1.1/2 ม.ค.57 จ้างผลิตและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ บทบาท ภารกิจ นวัตกรรม ผลงานความสำเร็จและกิจกรรม ดำเนินงาน ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 13-21 มกราคม ติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2965 9734 อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร สอบราคา รับที่ ส.14/2 ม.ค.57 ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจแบบเคลื่อนที่ 2 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 มกราคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลิรินธร เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร.0 2328 6900 – 19 ต่อ 10456, 10457 อื่นๆ
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกวดราคา รับที่ ส.12, ส.13/2 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน 3 สูตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 มกราคม, สอบราคาซื้ออุปกรณ์กรีดยาง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–13 มกราคม ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การสวนยาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7549 1570-2 ต่อ 122 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | [182] | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.