Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 34/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติ ภ.ป.ร.80 พรรษา ส่วนที่ 2 ครั้งที่ 3 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0-24446000 ต่อ 1117,1118 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ สอบราคา รับที่ พิเศษ 33/30 ก.ค.57 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสามัคคีธรรม,บ้านหนองจาน,บ้านแก้งสนามนาง และบ้านหินลาด จำนวน 4 แห่ง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โทร.081-9552103 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 32/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โทร.054-271375 ยานพาหนะ
บริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน) ประสงค์ รับที่ พิเศษ 31/30 ก.ค.57 ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง (เครื่องยนต์ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 310 แรงม้า พร้อมเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์มาตรฐานแบบรถปรับอากาศชั้นหนึ่ง จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุ ฝ่ายพัสดุท่าอากาศยาน สำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-21325421 ยานพาหนะ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ พิเศษ 30/30 ก.ค.57 จ้างปรับปรุงเครื่องหมายจราจรช่อง (Eassy Pass) ทางพิเศษบูรพาวิถี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 สิงหาคม2557 ติดต่อที่ อาคารศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25795173 ก่อสร้าง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ พิเศษ 29/30 ก.ค.57 จ้างตีเส้นจราจร ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Eassy Pass) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 สิงหาคม2557 ติดต่อที่ อาคารศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25795173 ก่อสร้าง
บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ประมูล รับที่ พิเศษ 26-28/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง กลุ่มหมายเลข 1011/1 กล่องพลาสติกบรรจุชุดอาหาร (Plastic Dinner Box) ใช้งานที่ฝ่ายครัวการบิน สุวรรณภูมิ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 – ตุลาคม 2558,ประมูล ซื้อถุงมือ ไนไทรล์สีฟ้า (Nitrile Glove) จำนวนรวม 5,659,300 ชิ้น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558,ประมูล ซื้อฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร(Wrapping Film) จำนวนรวม 15,640 ม้วน ใช้งานที่ฝ่ายครัวการบิน สุวรรณภูมิ และฝ่ายครัวการบิน ดอนเมือง แยกซื้อแบบตั้งแต่ 7 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยงานจัดหาพัสดุทั่วไป สนามบินสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-21372380-3 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 24-25/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัยโครงการฉาบผิวลาดยาง สาย ลป.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1335 – บ้านห้วยหลอ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน สายแยก ทล.11 – บ้านสบเป๊าะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-218848 ต่อ 101-103 ก่อสร้าง
จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 23/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-235078 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางราชบุรี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 22/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมาย 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน – ห้วยชินสีห์ สายทางในสังกัด แขวงการทางราชบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ พัสดุและสัญญา แขวงการทางราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-337304 ต่อ 14 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประมูล รับที่ พิเศษ 21/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยกเพชรเกษมสหกรณ์นิคมคลองท่อม – หน้าโรงเรียนบ้านเพหลา หมู่ 1 ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ จังหวัดกระบี่ โทร.075-600295-9 ก่อสร้าง
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.710/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์สูง 3.5 ชั้น และอื่น ๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดนครสวรรค์(นครสวรรค์นิวมาร์ท) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองประมูล ฝ่ายพัสดุและบริการโครกงารก่อสร้าง อาคารสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-2351-6144 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคา รับที่ ก.709/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์รองรับการเคลื่อนตัวของสะพาน ขนทางยกระดับถนนราชพฤกษ์ ตัดกับถนนบรมราชชนนี ฝั่งทิศใต้ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารกลาง กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0-2551-5234 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประมูล รับที่ ก.708/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์เป็นรถตักหน้า-ขุดหลัง ล้อยางแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด 4 ล้อ เท่ากัน จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 6 – 19 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยะยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-241541 ยานพาหนะ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร ประกวดราคา รับที่ ก.707/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานอำนวยความปลอดภัย โครงการติดตั้งราวกันอันตราย จำนวน 4 โครงการ ปริมาณงามรวม 14 แห่ง ซื้แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-442521-2 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง ประกวดราคา รับที่ ก.706/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดพร้อมขยายผิวจราจร จำนวน 2 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โทร.038-156530-2 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางสมัคร ประมูล รับที่ ก.705/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบบกถังคอนเทนเนอร์ พร้อมถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ใบ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 7 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิเงทรา โทร.038-843050-3 ต่อ 102 ยานพาหนะ
จังหวัดกาญจนบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.704/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องผ่าตัดกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์(พร้อมกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา) ของโรงพยาบาลมะการักษ์ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลมะการักษ์ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-543006 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน สอบราคา รับที่ ก.703/30 ก.ค. 57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านยวนสาว หมู่ที่ 6 – บ้านถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดกระบี่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอ เขาพนม จังหวัดกระบี่ โทร.075-602096 ก่อสร้าง
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.710/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์สูง 3.5 ชั้น และอื่น ๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดนครสวรรค์(นครสวรรค์นิวมาร์ท) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองประมูล ฝ่ายพัสดุและบริการโครกงารก่อสร้าง อาคารสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-2351-6144 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคา รับที่ ก.709/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์รองรับการเคลื่อนตัวของสะพาน ขนทางยกระดับถนนราชพฤกษ์ ตัดกับถนนบรมราชชนนี ฝั่งทิศใต้ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารกลาง กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0-2551-5234 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประมูล รับที่ ก.708/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์เป็นรถตักหน้า-ขุดหลัง ล้อยางแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด 4 ล้อ เท่ากัน จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 6 – 19 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยะยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-241541 ยานพาหนะ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร ประกวดราคา รับที่ ก.707/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานอำนวยความปลอดภัย โครงการติดตั้งราวกันอันตราย จำนวน 4 โครงการ ปริมาณงามรวม 14 แห่ง ซื้แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-442521-2 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง ประกวดราคา รับที่ ก.706/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดพร้อมขยายผิวจราจร จำนวน 2 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โทร.038-156530-2 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางสมัคร ประมูล รับที่ ก.705/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบบกถังคอนเทนเนอร์ พร้อมถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ใบ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 7 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิเงทรา โทร.038-843050-3 ต่อ 102 ยานพาหนะ
จังหวัดกาญจนบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.704/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องผ่าตัดกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์(พร้อมกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา) ของโรงพยาบาลมะการักษ์ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลมะการักษ์ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-543006 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน สอบราคา รับที่ ก.703/30 ก.ค. 57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านยวนสาว หมู่ที่ 6 – บ้านถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดกระบี่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอ เขาพนม จังหวัดกระบี่ โทร.075-602096 ก่อสร้าง
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.711/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารทาวน์โฮม สูง 3 ชั้น และอื่น ๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดสมุทรปราการ บางโฉลงทาวน์โฮม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 สิงหาคม 2557 , ยกเลิก ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร, งานปรับปรุงวิศวกรรมโยธา ,งานปรับปรุงภูมิทัศน์และอื่น ๆ ภายในโครงการปรับปรุงเคหะชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3(อาคารเช่าป ประเภทแฟลต 4 ชั้น ติดต่อที่ กองประมูล ฝ่ายพัสดุและบริการโครกงารก่อสร้าง อาคารสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-2351-6144 ก่อสร้าง
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.710/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์สูง 3.5 ชั้น และอื่น ๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดนครสวรรค์(นครสวรรค์นิวมาร์ท) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองประมูล ฝ่ายพัสดุและบริการโครกงารก่อสร้าง อาคารสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-2351-6144 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคา รับที่ ก.709/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์รองรับการเคลื่อนตัวของสะพาน ขนทางยกระดับถนนราชพฤกษ์ ตัดกับถนนบรมราชชนนี ฝั่งทิศใต้ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารกลาง กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0-2551-5234 ก่อสร้าง
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประมูล รับที่ ก.708/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์เป็นรถตักหน้า-ขุดหลัง ล้อยางแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด 4 ล้อ เท่ากัน จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 6 – 19 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยะยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-241541 ยานพาหนะ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร ประกวดราคา รับที่ ก.707/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานอำนวยความปลอดภัย โครงการติดตั้งราวกันอันตราย จำนวน 4 โครงการ ปริมาณงามรวม 14 แห่ง ซื้แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-442521-2
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง ประกวดราคา รับที่ ก.706/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดพร้อมขยายผิวจราจร จำนวน 2 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โทร.038-156530-2
เทศบาลตำบลบางสมัคร ประมูล รับที่ ก.705/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบบกถังคอนเทนเนอร์ พร้อมถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ใบ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 7 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิเงทรา โทร.038-843050-3 ต่อ 102
จังหวัดกาญจนบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.704/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องผ่าตัดกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์(พร้อมกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา) ของโรงพยาบาลมะการักษ์ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลมะการักษ์ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-543006
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน สอบราคา รับที่ ก.703/30 ก.ค. 57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านยวนสาว หมู่ที่ 6 – บ้านถ้ำหอม ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดกระบี่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอ เขาพนม จังหวัดกระบี่ โทร.075-602096
องคากรบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประกวดราคา รับที่ ก.702/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2337-0314 ก่อสร้าง
จังหวัดตราด สอบราคา รับที่ ก.701/30 ก.ค. 57 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุก่อสร้างและการซ่อมบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.039-511011 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลเมืองบางกรวย ยกเลิก รับที่ ก.700, ก.700.1/30 ก.ค. 57 ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จำนวน 10 โครงการ ตามประกาศลงวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ถนนบางกรวย-จงถนอม จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2443-0610-9 ต่อ 127,133 ก่อสร้าง
บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สอบราคา รับที่ ก.699/30 ก.ค. 57 จัดซื้อ 10003030 : Traymat Medium จำนวนรวม 3,000,000 ชิ้น , สอบราคา จัดซื้อ ภาชนะ Foil จำนวน 3 รายการ แยกซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 5 – 13 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองบริหารงานจัดซื้อพัสดุบริการบนเครื่องบิน สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2545-3265 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ก.698/30 ก.ค. 57 ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมเต็นท์ถาวร ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ค่ายย่อยวิสุทธารมณ์ จังหวัดชลบุรี จำนวน 7 หลัง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 7 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2219-2731 ต่อ 207 ก่อสร้าง
กรมประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา รับที่ ก.697/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา จำนวน 2 แห่ง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง อาคารกรมประชาสัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2618-2323 ต่อ 1406-9 อื่นๆ
จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคา รับที่ ก.696/30 ก.ค. 57 ซื้อยา DASATINIB 70 MG. TABLET จำนวน 360 เม็ด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 13 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-327919 อื่นๆ
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ ก.695/30 ก.ค. 57 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในราชการ ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 14 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
อำเภออุทัย ประกวดราคา รับที่ ก.694/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคาร ที่ว่าการอำเภออุทัย พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 31 กรกฏาคม 2557 ติดต่อที่ ที่ทำการปกครองอำเภออุทัย ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-356069 ก่อสร้าง
กรมเจ้าท่า สอบราคา รับที่ ก.693/30 ก.ค. 57 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 9,000 รีม ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 4 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ กองคลัง กรมเจ้าท่า ถนนโยธา กรุงเทพฯ โทร.0-2234-6424 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมประชาสัมพันธ์ ขายทอดตลาด รับที่ ก.692/30 ก.ค. 57 พัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 76 รายการ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ขอรับเอกสารได้ในวันขายทอดตลาด ติดต่อที่ อาคารสำนักข่าว ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-22488605 ต่อ 105 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ก.691/30 ก.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการกล้องสเตอริโอชนิด 2 ตา พร้อมชุดวาภาพ จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 14 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-754407 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ก.690/30 ก.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-742823 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลปากนคร ประกวดราคา รับที่ ก.689/30 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล. บางหน้าบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ ขอรับเอกสาร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-379151 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | [182] | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.