Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
จังหวัดขอนแก่น สอบราคา รับที่ พิเศษ 13/22 ก.ย.54 ซื้อเครื่องอบแห้งสายยาง จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 20 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4344 6112-3 อื่นๆ
เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ประมูล รับที่ พิเศษ 12/22 ก.ย.54 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายหนองพลับ-สังกะเปี๋ยว ซอย 9 (บ้านยายหยด) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 3 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3817 0520-1 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองเลย ยกเลิก รับที่ พิเศษ 11/22 ก.ย.54 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ 6 ล้อ และถังขยะมูลฝอยคอนเทนเนอร์ ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทร.0 4281 4974 ยานพาหนะ
จังหวัดตรัง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 10/22 ก.ย.54 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งบริเวณเกาะเนรมิต หมู่ที่ 1 บ้านท่าเรือ ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 24 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.0 7550 1076-7 ก่อสร้าง
จังหวัดนครพนม ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 9/22 ก.ย.54 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้นและส่วนปลาย จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ของโรงพยาบาลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 30 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โทร.0 4259 9230 ต่อ 100, 200 อื่นๆ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สอบราคา รับที่ พิเศษ 8/22 ก.ย.54 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2558 ยื่นซองวันที่ 29 กันยายน ติดต่อที่ สำนักจัดซื้อและบริหารงานกลาง สำนักงานสลาก กินแบ่งรัฐบาล อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2528 9154 อื่นๆ
โรงพยาบาลเลิดสิน สอบราคา รับที่ พิเศษ 7/22 ก.ย.54 ซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 30 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.0 2353 9800-01 ต่อ 3004, 3010 อื่นๆ
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี สอบราคา รับที่ พิเศษ 6/22 ก.ย.54 ซื้อยา รายการ Calcium folinate ขนาด 50 มิลลิกรัม ชนิดฉีด จำนวน 800 หลอด และขนาด 300 มิลลิกรัม ชนิดฉีด จำนวน 900 หลอด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 26 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2461 9606 ต่อ 1303, 1022 อื่นๆ
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี สอบราคา รับที่ พิเศษ 1 – พิเศษ 5/22 ก.ย.54 ซื้อโคมไฟหัตถการแบบติดเพดาน จำนวน 1 ชุด, สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยนอกเคมีบำบัด (Day care Unit) จำนวน 1 รายการ, สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 29 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2461 9606 ต่อ 1309, 1206, สอบราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล จำนวน 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557–เดือนมีนาคม 2558), สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2461 9606 ต่อ 2129 1403 อื่นๆ
จังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลไทรงาม สอบราคา รับที่ ช.451/22 ก.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-791006 ต่อ 104 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ประมูล รับที่ ช.450/22 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านกรับพวงกลางและหมู่ที่ 14 บ้านสะพานหิน ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-369292 ต่อ 107 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง สอบราคา รับที่ ช.44922 ก.ย.57 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้นายพราหมณ์ มุกดาสนิท บริเวณหมู่บ้านเกษศิริ หมู่ที่ 10 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-441660 อื่นๆ
จังหวัดพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร สอบราคา รับที่ ช.448/22 ก.ย.57 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ แบบเลขที่ 01/2556 จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร.056-990354 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ประกวดราคา รับที่ ช.447/22 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-756277-8 ยานพาหนะ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา สอบราคา รับที่ ช.446/22 ก.ย.57 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ถนนยุทธดำเนิน จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-511300 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี สอบราคา รับที่ ช.445/22 ก.ย.57 ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-796500 ยานพาหนะ
โรงพิมพ์ตำรวจ สอบราคา รับที่ พิเศษ 40/22 ก.ย.57 จ้างบริการทำความสะอาดภายในบริเวณโรงพิมพ์ตำรวจ จำนวน 5 คน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพิมพ์ตำรวจ ถนนเศรษฐศิริ กรุงเทพฯ โทร.0-26682811- ต่อ 126 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สอบราคา รับที่ พิเศษ 39/22 ก.ย.57 จ้างเหมาติดตั้งป้ายชื่อถนนหรือซื่อซอย หน่วยงานหรือสถานที่ต่างๆ ภายในตำบลและป้ายแนะนำเส้นทางภายในตำบลหนองปรือ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โทร.038-472210 ต่อ 12 อื่นๆ
จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลสีชมพู สอบราคา รับที่ พิเศษ 38/22 ก.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 100 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทร.043-399176 ต่อ 232 อื่นๆ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู สอบราคา รับที่ พิเศษ 37/22 ก.ย.57 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาดอาคารสถานที่ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าสวนหย่อม และขับรถยนต์ ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042-378469 อื่นๆ
จังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร ประมูล รับที่ พิเศษ 36/22 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อ จำนวน 73 รายการ เพื่อตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ถนนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-411532 ต่อ 5301 อื่นๆ
เทศบาลนครสมุทรปราการ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 35/22 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬา โรงเรียนเทศบาล 1(เยี่ยมเกษสุวรรณ) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองการศึกษา เทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-23826140-53 ต่อ 120-122 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ยกเลิก รับที่ พิเศษ 34/22 ก.ย.57 ประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ตามประกาศลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-756419 ยานพาหนะ
โรงพยาบาลพังงา สอบราคา รับที่ พิเศษ 33/22 ก.ย.57 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของโรงพยาบาลพังงา จำนวน 17 หลัง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โทร.076-414144 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ พิเศษ 32/22 ก.ย.57 ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปและตัดต่อหลอดเลือด จำนวน 4 ชุด เพื่อใช้ทำหัตถการในผู้ป่วย คณะแพทยศาสตร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-722072 ต่อ 6328 อื่นๆ
สำนักงานศาลปกครอง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 31/22 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครองเชียงใหม่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลปกครอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21411207 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประมูล รับที่ พิเศษ 30/22 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมถนนที่เสียหายจากอุทกภัย โดยปรับปรุงผิวจราจรตามสภาพพื้นที่ หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 7,หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 8 สาย แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-591201 ก่อสร้าง
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ พิเศษ 29/22 ก.ย.57 ซื้อเวชภัณฑ์ ยา Enoxaparin 60 mg/0.6-ml injection จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-617451-8 ต่อ 2167 อื่นๆ
กรมประชาสัมพันธ์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 27-28/22 ก.ย.57 จ้างพิมพ์วารสาร ของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กันยายน 2557,ประกวดราคา จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-26182323 ต่อ 1406-9 อื่นๆ
ศูนย์พัฒนาฝืมือแรงงานจังหวัดนครปฐม สอบราคา รับที่ พิเศษ 26/22 ก.ย.57 จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม และพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานบริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐฒ โทร.034-109706 อื่นๆ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 25/22 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำความสะอาด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.034-225400-2 ต่อ 4024 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประมูล รับที่ พิเศษ 24/22 ก.ย.57 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-009009 ต่อ 1583 อื่นๆ
จังหวัดนครปฐม สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ประสงค์ รับที่ พิเศษ 23/22 ก.ย.57 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 83 รายการ 574 หน่วยนับ ในวันที่ 26 กันยายน 2557 ขอทราบรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ถนนมาลัยแมน จังหวัดนครปฐม โทร.034-261011-13 ต่อ 20 อื่นๆ
จังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สอบราคา รับที่ พิเศษ 22/22 ก.ย.57 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่โดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-511063 อื่นๆ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 21/22 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 1:ส่วนสถานีไฟฟ้าแรงสูง และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ซื้อแบบตั้งแต่ 26 กันยายน – 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกซื้องานวิศวกรรมระบบส่ง กองจัดหาต่างประเทศสายงานพัฒนาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี โทร.0-24360241 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สอบราคา รับที่ พิเศษ 34/21 ก.ย.57 ซื้อพัสดุรายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและพัสดุ กองกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทร.076-276088 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอบราคา รับที่ พิเศษ 32-33/21 ก.ย.57  ซื้อพัสดุอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย จำนวน 32 ตัว ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2557, สอบราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อให้บริการ จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กันยายน 2557 ติดต่อที่ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-353101 อื่นๆ
จังหวัดตรัง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 31/21 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณเกาะเนรมิต หมู่ที่ 1 บ้านท่าเรือ ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ถนนตรัง – ปะเหลียน จังหวัดตรัง โทร.075-501076-7 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 26-30/21 ก.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง,สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ,สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางหนังสือ 2 ด้าน 2 ช่วง จำนวน 4 ชุด,สอบราคา จ้างติดตั้งระบบปรับอากาศภายในหอสมุดกลาง จำนวน 1 ระบบ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กันยายน 2557,สอบราคา จ้างติดตั้งระบบเสียงและอุปกรณ์ห้องประชุมหอสมุดกลาง จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.056-717115 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูล รับที่ พิเศษ 25/21 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬาอำเภอดอยเต่า บ้านแปลง 5 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-998333 ต่อ 422อกทั้งหมด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 23-24/21 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 4 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โทร.042-835224-8 ต่อ 41117-8 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4(สุราษฎร์ธานี) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 21-22/21 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงระบบน้ำดิบ (ระยะเร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-200517 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4(สุราษฎร์ธานี) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 19-20/21 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. และวางท่อส่งน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-200517 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4(สุราษฎร์ธานี) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 17-18/21 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงกำแพงกันดินริมคลองท่าแพเนื่องจากอุทกภัย กปภ.สาขาทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-200517 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 16/21 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร หมู่ที่ 10 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-337737 ต่อ 18 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลแม่คำมี ประมูล รับที่ พิเศษ 15/21 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทร.054-635943 ต่อ 13 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการชลประทานชุมพร ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 14/21 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ ท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ จำนวน 56 รายการ ของงานโครงการระบบส่งน้ำอาคารอัดน้ำบ้านคลองกลาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กันยายน 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ งานบริหารทั่วไป โครงการชลประทานชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.077-658283 ต่อ 113 ก่อสร้าง
จังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลยางชุมน้อย สอบราคา รับที่ พิเศษ 13/21 ก.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันไอน้ำระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ และเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 กลุ่ม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลยางชุมน้อย โทร.045-687262-3 ต่อ 101 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6(ขอนแก่น) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 12/21 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขามหาสารคาม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-237358 ต่อ 53 อื่นๆ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประมูล รับที่ พิเศษ 11/21 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุฯ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โทร.043-272642 ต่อ 51 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | [182] | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.