Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 5/17 ก.ค.57 จ้างเหมาก่อสร้างงานโยธาเคเบิ้ลใต้ดิน (งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี.ช่วง Cut&Turn (สฟ.อ้อมใหญ่ 1-สฟ.อ้อมใหญ่ 3)–สฟ.สามพราน 4 (เดิมชื่อ อ้อมใหญ่ 5) จังหวัดนครปฐม ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – วันที่ 6 สิงหาคม ติดต่อที่ กองการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2590 9066
เทศบาลตำบลเกาะหวาย สอบราคา รับที่ พิเศษ 4/17 ก.ค.57 โครงการก่อสร้างรั้วโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบล เกาะหวาย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โทร.0 3739 8993 ต่อ 15
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประมูล รับที่ พิเศษ 3/17 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถพยาบาลแบบมีเตียงผู้ป่วย และเครื่องมือช่วยชีวิต พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อใช้ในหน่วยงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 กรกฎาคม ติดต่อที่ แผนกจัดหาและพัสดุเขื่อนอุบลรัตน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4344 6151
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ พิเศษ 2/17 ก.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ (LCD TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4375 4360
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 1/17 ก.ค.57 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 ครั้งที่ 2 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 23 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7567 3735-7 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2298 0244
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขายทอดตลาด รับที่ ส.283, ส.283.1/17 ก.ค.57/สอบราคา 
จังหวัดชัยนาท ขายทอดตลาด รับที่ ส.282/17 ก.ค.57 อาคารบ้านพัก (รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง) ของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.0 5641 4074
จังหวัดลำปาง สอบราคา รับที่ ส.280, ส.281/17 ก.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 8 รายการ 15 หน่วย ของโรงพยาบาลแม่เมาะ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 กรกฎาคม, สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 กรกฎาคม ติดต่อที่ โรงพยาบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.0 5426 6104 ต่อ 110
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สอบราคา รับที่ ส.279/17 ก.ค.57 จ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในภาคการท่องเที่ยวและกีฬาผ่านสื่อโทรทัศน์,สอบราคาจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวในกรอบความร่วมมืออาเซียน แยกขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 17-28 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0 2283 1570
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ประมูล รับที่ ส.278/17 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสันดาบ หมู่ที่ 1, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังและทางเท้า คสล.เสริมระดับเลียบคลองโล่ง หมู่ที่ 3, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการขุดลอกคลองภายในเขตตำบลโคกขาม จำนวน 15 สาย, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเท้ายกระดับเลียบคลองมหาชัย หมู่ที่ 5 (ครั้งที่ 2) แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0 3445 7004-5 ต่อ 20
สำนักยุทธโยธาทหาร ประกวดราคา รับที่ ส.277, ส.277.1/17 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ก่อสร้างอาคารแผนกช่างกลโลหะ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองจัดหา สำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0 2963 6100
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกวดราคา รับที่ ส.276, ส.276.1/17 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ พี พี ฟิล์ม ขนาด 115 มม.x 3,600 ม. จำนวน 34,416 ม้วน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 สิงหาคม ติดต่อที่ กองจัดหาต่างประเทศและออกของ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ โรงงานยาสูบ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2229 1709
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกวดราคา รับที่ ส.275, ส.275.1/17 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกระดาษพันก้นกรองสีขาวชนิดม้วน ขนาด 34 กรัม/ตร.ม. ความกว้าง 570 มม. ความยาว 8,500 ม. จำนวน 1,515 ม้วน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองจัดหาต่างประเทศและออกของ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ โรงงานยาสูบ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2229 1818
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกวดราคา รับที่ ส.274, ส.274.1/17 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ Ethyl Acetate จำนวน 126,000 กิโลกรัม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองจัดหา ต่างประเทศและออกของ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ โรงงานยาสูบ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2229 1818
กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ขายทอดตลาด รับที่ ส.273/17 ก.ค.57 รถตักล้อยาง (ตักอย่างเดียว) ยี่ห้อ CASE-W20 จำนวน 1 คัน ในวันที่ 5 สิงหาคม ติดต่อที่ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.0 3460 0740
จังหวัดพิษณุโลก สอบราคา รับที่ ส.272, ส.272.1/17 ก.ค.57 จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 3,500 ครั้ง ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5527 0300 ต่อ 29106
ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ประกวดราคา รับที่ ส.271/17 ก.ค.57 จ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2541 2103
เทศบาลเมืองโพธาราม ประมูล รับที่ ส.270/17 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหน้าโรงพยาบาล, โครงการปรับปรุงถนนโชคชัย, และโครงการปรับปรุงถนนตลาดสด แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลเมืองโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.0 3223 2398 ต่อ 107
เทศบาลตำบลนายาง ประมูล รับที่ ส.269, ส.269.1/17 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0 3247 0590
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกวดราคา รับที่ ส.268/17 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – วันที่ 31 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ ธ.ก.ส.เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2558 6555 ต่อ 8611 และที่ ธ.ก.ส. วังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โทร.0 4238 7728
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกวดราคา รับที่ ส.267/17 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงที่ทำการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนนทบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 21-29 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ ธ.ก.ส.เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2558 6555 ต่อ 8614 และที่ ธ.ก.ส.สาขานนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2967 4776
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง ประกวดราคา รับที่ ส.266/17 ก.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง AC สายแยกทางหลวงหมายเลข 3064-บ้านเพชร อำเภอ แสวงหา ระยะทาง 1.590 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โทร.0 3569 2117
จังหวัดราชบุรี ขายทอดตลาด รับที่ ส.265/17 ก.ค.57 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 134 รายการ และครุภัณฑ์ทั่วไป จำนวน 483 รายการ ในวันที่ 29 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3271 9600 ต่อ 1283
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ส.264/17 ก.ค.57 ซื้อปั๊มน้ำ ขนาด 400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 36 ตัว ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กรกฎาคม ติดต่อที่ อาคารศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2579 5173
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ สอบราคา รับที่ ส.263/17 ก.ค.57 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7727 0424
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สอบราคา รับที่ ส.262/17 ก.ค.57 จ้างเหมาก่อสร้างสนามบาสเกตบอล สำหรับศูนย์รังสิต ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2986 9009
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบราคา รับที่ ส.262/17 ก.ค.57 จ้างติดตั้งหลังคา โพลีคาร์บอเนตและก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินจุดที่ 1 สำหรับศูนย์อาหารคณะสังคมศาสตร์ 1 จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2151 0042
เทศบาลเมืองหนองคาย ประมูล รับที่ ส.261/17 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงบริเวณสวนสาธารณะหนองบก ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 23 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร.0 4241 2628
สำนักงานศาลยุติธรรม ประกวดราคา รับที่ ส.260, ส.260.1, ส.260.1.1/17 ก.ค.57 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 4 อาคารศาลอาญา (สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – วันที่ 13 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2513 0664
จังหวัดลำปาง สอบราคา รับที่ ส.258, ส.259/17 ก.ค.57 จ้างปรับปรุงสัญญาณการเชื่อมต่อ Internet อาคารเรียนรวมและหอพักนักศึกษาแพทย์ ของโรงพยาบาลลำปาง จำนวน 1 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 กรกฎาคม, สอบราคาซื้อ Blood Transfusion set จำนวนประมาณ 35,000 Set ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23กรกฎาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5423 74000 ต่อ 6000-7
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประกวดราคา รับที่ ส.257, ส.257.1/17 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์เตาเผาขยะปลอดมลพิษที่สามารถเผาขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ตัน/วัน จำนวน 3 เตา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3941 8498-9 ต่อ 24
กรมทางหลวง สำนักก่อสร้างทางที่ 3 ประกวดราคา รับที่ ส.256/17 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งาน จ้างเหมา ทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.11+800 ระยะทางยาวประมาณ 11.800 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักก่อสร้างทางที่ 3 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 1089
กรมทางหลวง สำนักก่อสร้างทางที่ 3 ประกวดราคา รับที่ ส.255/17 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งาน จ้างเหมา ทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน 2 ระหว่าง กม.11+800-กม.21+835 ระยะทางยาวประมาณ 10.035 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักก่อสร้างทางที่ 3 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 1089
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.254/17 ก.ค.57 จ้างเหมาทำการตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากำลัง และบริภัณฑ์ไฟฟ้า สถานที่อาคารที่ทำการหน่วยงานต่างๆ ภายในการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 5-15 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายการช่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2269 3606
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.253/17 ก.ค.57 จ้างนิติบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ คนขับรถยนต์ ยน.กบช.ฝช. จำนวน 25 คน ณ ท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 5-15 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายการช่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2269 3606
เทศบาลตำบลเสิงสาง สอบราคา รับที่ พิเศษ 20/17 ก.ค.57 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนรุ่งธรรม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4444 7050
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7 ขายทอดตลาด รับที่ พิเศษ 19/17 ก.ค.57 วัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็น ต้องใช้งาน (มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.0 4232 3006
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร สอบราคา รับที่ พิเศษ 18/17 ก.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 28 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0 3443 5899
กรมวิชาการเกษตร ขายทอดตลาด รับที่ พิเศษ 17/17 ก.ค.57 ครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จำนวน 38 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2579 5583
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สอบราคา รับที่ พิเศษ 16/17 ก.ค.57 จ้างเหมาทำความสะอาด ที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557-วันที่ 30 กันยายน 2558 จำนวน 5 คน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 3481
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 15/17 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการไปรษณีย์พร้อมปรับปรุงอาคารที่ทำการเดิม ที่ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา อาคาร บริหาร ปณท เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2831 3089, สำนักงานไปรษณีย์เขต 1 อำเภอเมือง พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3524 2040 ต่อ 112 และที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.0 5641 1226
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 14/17 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อสารเคมีในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0 3552 5923
เทศบาลตำบลเนินพระ ประมูล รับที่ พิเศษ 13/17 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและ ฉีดล้างท่อ เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 10 ล้อ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 11.5 ลูกบาศก์หลา จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3862 3968
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางนนทบุรี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 12/17 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนต่างระดับลาดหลุมแก้ว-แยกนพวงศ์ ปริมาณงาน 36 ต้น ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักงานบำรุงทางนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2527 2488 ต่อ 105
องค์การบริการส่วนตำบลหนองไทร ประมูล รับที่ พิเศษ 11/17 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประเภทงานทาง จำนวน 11 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4424 9655
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 10/17 ก.ค.57 ซื้อ CAPACIRORS จำนวน 1 ระบบ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – วันที่ 5 สิงหาคม ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2590 5315
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 9/17 ก.ค.57 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน (Time Attendance) จำนวน 1 ระบบ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–5 สิงหาคม ติดต่อที่ กองการพัสดุ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2285 9323
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 8/17 ก.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานบูรณะผิวทาง AC สาย ลบ.5140 บ้านสะพานคง-บ้านตะกรุดหว้า อำเภอ โคกสำโรง ระยะทาง 915 เมตร กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.0 3641 2660
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 7/17 ก.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานบูรณะผิวทาง AC สาย ลบ.5038 บ้านบ่อน้ำ-บ้านหนองขาม อำเภอชัยบาดาล ระยะทาง 1.525 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 กรกฎาคม ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.0 3641 2660
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 6/17 ก.ค.57 จ้างเหมาก่อสร้างงานโยธาเคเบิ้ลใต้ดิน (งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี.เพื่อรองรับการจ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าหนองแค 2 จังหวัดสระบุรี และงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี.loop line ต่างระดับสามโคก จังหวัดปทุมธานี) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – วันที่ 6 สิงหาคม ติดต่อที่ กองการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2590 9066

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | [182] | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.