Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2(ศรีราชา) ประกวดราคา รับที่ ช.853/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างกรงเลี้ยงหมี จำนวน 20 กรง ของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง จังหวัดชลบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2(ศรีราชา) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.038-311234 ต่อ 210 ก่อสร้าง
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ช.852/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขจ้างก่อสร้างถนน คสล.,ถนน AC และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ภายในเขตบางแค 2 จำนวน 2 ชุมชน วันเสนอราคาในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง กองประมูล การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-23516144 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท แขวงการทางสระบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.85124 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย – เขาเพิ่ม ด้านซ้ายทาง เป็นช่วงๆ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-211105 ก่อสร้าง
สถาบันประสาทวิทยา ประกวดราคา รับที่ ช.850,850.1,850.1/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันสำหรับเด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันประสาทวิทยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-23069899 ต่อ 2242,2292 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.849/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 สายทาง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โทร.039-319960 ก่อสร้าง
เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา รับที่ ช.848,848.1/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ขนาด 28 ที่นั่ง เครื่องยนต์เบนซิน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,000 ซีซี จำนวน 2 คัน ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานจัดซื้อและจัดจ้าง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครระยอง ถนนตากสินมหาราช จังหวัดระยอง โทร.038-620111 ต่อ 311 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ ช.847/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณตลาดชุมชนหนองตาหลั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทร.038-617430 ต่อ 516 ก่อสร้าง
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ช.846/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานเปลี่ยนโครงสร้างทางเหล็กทั่วประเทศ (Siding Rehabilitation) ย่านสถานีสุราษฎร์ธานี แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์โครงการพัฒนาและระบบข้อมูล บริเวณการรถไฟแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-22204413 ก่อสร้าง
จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประกวดราคา รับที่ ช.845/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรม ชั้น 3 อาคารอายุรกรรมใหม่ โดยการติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน VRF ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-244973 ต่อ 1176 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางปู ประมูล รับที่ ช.841-844/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างซอยประชา หมู่ที่ 1,5 ตำบลท้ายบ้าน,ประมูล จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยเทศบาลบางปู 23 (สิทธิชัย) หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายบ้าน,ประมูล จ้างเหมาปรับปรุงถนนซอยผาสุกนิรันดร์ หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายบ้านใหม่,ประมูล จ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อมหลังคากันแดดบริเวณโครงการ 4 แท็งค์น้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-27091017-20 ต่อ 303,307 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร ประกวดราคา รับที่ ช.840/24 พ.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง สาย ยส.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 202 – บ้านกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โทร.045-712450 ต่อ 14 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร ประกวดราคา รับที่ ช.839/24 พ.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง สาย ยส.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 202 – บ้านกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร,ประกวดราคา จ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง สาย ยส.2022 แยกทางหลวงหมายเลข 23 – บ้านทรายมูล อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โทร.045-712450 ต่อ 14 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประมูล รับที่ ช.837,837.1-838,838.1/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคปซีล สายทางในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สายเสม็ดแดง – ทุ่งไก่ดัก หมู่ 2 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด,ประมูล จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ AC สายคลองมะกอก หมู่ 1 ตำบลห้วยน้ำขาว เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3155 อำเภอเมือง จังหวัดตราด แยกซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ถนนสุขุมวิท จังหวัดตราด โทร.039-518005 ก่อสร้าง
เทศบาลนครนครปฐม ประมูล รับที่ ช.836,836.1,836.1.1/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงคันหิน – ทางเท้า ทั้ง 2 ฝั่งถนนพิพิธประสาทและถนนทิพากร จากถนนหน้าพระ – สะพานเทศา ซอย 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลนครนครปฐม ถนนราชวิถี จังหวัดนครปฐม โทร.034-253850-4 ต่อ 13 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.835,835.1/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 สายทาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โทร.039-319960 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประสงค์ รับที่ ช.834/24 พ.ค.57 จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ขอรับเอกสารในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุ และทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ จังหวัดราชบุรี โทร.032-338612 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสระบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.833/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย – เขาเพิ่ม ด้านซ้ายทาง เป็นช่วงๆ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-211105 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบาบ่อคำ ประมูล รับที่ ช.832/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกส์ พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 คัน,ประมูล ซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-741974 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประกวดราคา รับที่ ช.831/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านต้นโดน – บ้านแหลมดิน ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ถนนสุรินทร์ จังหวัดพัทลุง โทร.074-611602 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ประกวดราคา รับที่ ช.830/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายช่องเขา หมู่ที่ 2,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายใสนุ่น – ห้วยคุย (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4,ประกวดราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายเกาะแก้ว – ห้วยคุย หมู่ที่ 1 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-387199 ต่อ 13 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูล รับที่ ช.829/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบด ล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง จำนวน 4 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุ และทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-998333 ต่อ 413 ยานพาหนะ
กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ช.828/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ขุดและขนส่งวัสดุดินถมคันทาง ปริมาณ 43,800 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) โดยจัดส่งที่โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองภูเขียว (ด้านตะวันตก) ระหว่าง กม.0+400 – กม.1+950 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ และสัญญา ศูนย์สร้างทางขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-246688 ต่อ 114 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ยกเลิก รับที่ ช.827/24 พ.ค.57 ประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการชุดบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบดิจิตอล สำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน สำหรับ ใช้พัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 1 โครงการ ตามประกาศลงวันที่ 4 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทร.054-710015 ต่อ 500-503 อื่นๆ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกวดราคา รับที่ ช.826/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับภาพลักษณ์ภายในที่ทำการอาคารสำนักงานสาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซื้อแบบตั้งแต่ 27 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25586555 ต่อ 8614 และที่ ธ.ก.ส.สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.074-243303 อื่นๆ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ช.825/24 พ.ค.57 จ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ขนถ่ายสัมภาระและสินค้า (OADER) ประจำคลังสินค้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ (HDYFW) จำนวน 6 แรง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558 ซื้อแบบตั้งแต่ 28 – 30 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โทร.0-25453251 และที่หน่วยงานคลังสินค้า ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.074-251805 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ยกเลิก รับที่ ช.823,823.1-824,824.1/24 พ.ค.57 ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ในแนวถนนสายวัดราษฎร์วัฒนาราม หมู่ที่ 4 ตำบลปลายโพงพาง เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2 ตามประกาศลงวันที่ 9 เมษายน 2557,ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองบางเรือหัก หมู่ที่ 7,8 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ตามประกาศลงวันที่ 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน/ ฝ่ายจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-715719/. ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ช.822/24 พ.ค.57 ซื้อหม้อแปลง จำนวน 2 รายการ,ประกวดราคา ซื้อพัสดุที่มี Vendor Lists จำนวน 3 รายการ,ประกวดราคา ซื้อพัสดุที่ไม่มี Vendor Lists จำนวน 4 รายการ แยกซื้อแบบตั้งแต่ 2 – 11 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป ห้องการเงิน สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-266419 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประมูล รับที่ ช.821/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 106 บ้านสันห้างเสือ หมู่ที่ 9 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง เชื่อมบ้านเวียงหนองล่อง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทร.053-090103
จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ช.820/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องรับภาพและแปลงผลเอกซเรย์แบบอัตโนมัติ (DR Mobile) จำนวน 2 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.042-241463
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร ประกวดราคา รับที่ ช.816-819/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง AC สาย มห 3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 – บ้านหนองแคน อำเภอนิคมคำสร้อย,เมือง จังหวัดมุกดาหาร,ประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง AC สาย มห 3002 แยกทางหลวงหมายเลข 212 – บ้านหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร,ประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง AC สาย มห 3002 แยก ทล 212 – บ้านหนองสูง อำเภอนิคมคำสร้อย,หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร,ประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง AC สาย มห 4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2042 – บ้านดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-614472
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.815/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล 4 ล้อ แบบกระบะเหล็ก พร้อมหลังคาสองแถว เบาะนั่งเหล็กกันมุด บันไดท้าย จำนวน 3 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนประชาธิปไตย จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-525923
กรมทางหลวง แขวงการทางกาญจนบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.814/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงทางหลวงโดยการขยายช่องจราจรเพื่อเปิดเป็นจุดกลับรถ ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอนท่าเรือ – กาญจนบุรี ขาเข้า – ขาออก กทม (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 3 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-520598 ต่อ 106
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง ประกวดราคา รับที่ ช.813,813.1/24 พ.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย:ติดตั้งเครื่องกั้นพร้อมสัญญาณไฟวาบอัตโนมัติ สายทาง พท.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 41 – บ้านใหม่ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร.074-843533
มหาวิทยาลัยมหิดล ประสงค์ รับที่ ช.812/24 พ.ค.57 ดำเนินการขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ รายการซากหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 107 อัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22007581
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) สอบราคา รับที่ ช.810-811/24 พ.ค.57 ซื้อพร้อมติดตั้ง ระบบควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ปั๊มน้ำเย็นของเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี ครั้งที่ 2,สอบราคา จ้างปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) อาคารบริหาร 2 กสท หลักสี่ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนจัดซื้อจัดจ้างและสัญญา ฝ่ายโยธาและขนส่ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21043659
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) สอบราคา รับที่ ช.809/24 พ.ค.57 ซื้อ Portable Protocol Analyzer จำนวน 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนจัดหาเพื่อธุรกิจโครงข่ายและการตลาด 2 ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21043112
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประกวดราคา รับที่ ช.808/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-328496 ต่อ 1210
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประมูล รับที่ ช.807/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหมู่ที่ 7 บ้านนาขุม ตำบลท่าช้าง – หมู่ที่ 5 บ้านวังปลาดุก ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-223718-20 ต่อ 802-804
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ช.806/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สายทาง ชม.3009 แยก ทล.107 – บ้านไร่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่,ประกวดราคา จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สายทาง ชม.4041 แยก ทล.1317 – บ้านสหกรณ์ 3 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-221646
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ช.805/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของคณะเกษตรศาสตร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-944009 ต่อ 120
จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร ประกวดราคา รับที่ ช.804/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกล้าไม้พะยูงและกล้าไม้ป่าขนาดใหญ่ จำนวน 7 รายการ โครงการเพาะกล้าไม้ใหญ่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 142,000 กล้า ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-614231
จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ประกวดราคา รับที่ ช.803,803.1/24 พ.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ รายการ Phenytoin inj,50 mg/ml in 5 ml vail จำนวน 14,000 Vials ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-756135
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกวดราคา รับที่ ช.802/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จำนวน 1 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกงานพัสดุ ฝ่ายพัสดุและออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-2671315
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ ช.800-801/24 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถซ่อมบำรุงถนน AC แบบอัตโนมัติ ชนิดรถบรรทุก 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มิถุนายน 2557,ประมูล จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบสายหนองพลอง - นาเมืองเพชร หมู่ที่ 13 ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.075-218262 ต่อ 226
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกวดราคา รับที่ ช.799/23 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล/55-ก จำนวน 1 หลัง สำหรับโรงเรียนสตรีสิริเกศ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักกลุ่มบริหารงานงบประมาณ อาคาร 3 ชั้น 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทร.045-612868 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกวดราคา รับที่ ช.798/23 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างเส้นทางเท้า และเส้นทางจักรยานถนนจงรักปรีชานนท์ ของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โทร.0-29428200-45 ต่อ 4307-9 ก่อสร้าง
เทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคา รับที่ ช.797/23 พ.ค.57 จ้างปรับปรุงห้องอาคารเรียน 2(โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา ถนนโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-234738 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ประกวดราคา รับที่ ช.796/23 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างถนน AC สายบ้านพุขาม – บ้านรวมทรัพย์ ตำบลพุขาม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.056-797012 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลพังงา สอบราคา รับที่ ช.795/23 พ.ค.57 ซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์ Hb Typing ของโรงพยาบาลพังงา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โทร.076-414144 อื่นๆ
เทศบาลตำบลนาดี ประมูล รับที่ ช.794/23 พ.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 รายการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.127,133 ยานพาหนะ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | [182] | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.