Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประมูล รับที่ ช.562/22 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล Ø ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 56 เครื่อง และอุปกรณ์เชื่อมต่อชลประทานระบบท่อ จำนวน 5 รายการ เพื่อติดตั้งในพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 56 จุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ถนนสุรศักดิ์ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-250333 ต่อ 1807 อื่นๆ
จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประกวดราคา รับที่ ช.561/22 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเชื่อมตัดและปิดหลอดเลือดด้วยความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลภูเขียว ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-836826-9 ต่อ 122,123 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ยกเลิก รับที่ ช.559-560/22 ธ.ค.56 ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่กว้าง 7.00 เมตร ยาว 790 เมตร ตามประกาศลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปูผิวจราจร AC หมู่ที่ 4 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,252 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-800675 ก่อสร้าง
จังหวัดนครปฐม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประกวดราคา รับที่ ช.558/22 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.เลียบคลองบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-340050 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สอบราคา รับที่ ช.557/22 ธ.ค.56 จ้างปรับปรุงและต่อเติมดาดฟ้าโรงแรมพี เอส ยู ลอดจ์ ชั้น 3-5 ณ อาคารคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองกลาง งานการเงินและพัสดุ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทร.076-276088 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ สอบราคา รับที่ ช.556/22 ธ.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave) งานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ขอรับเอกสารตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2556 – 7 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.0-23539800-01 ต่อ 3004,3010 อื่นๆ
แขวงการทางระนอง กรมทางหลวง ประกวดราคา รับที่ ช.555/22 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4139 ตอนควบคุม 41390100 ตอนเขาค่าย – เขาทะลุ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โทร.077-811072 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 7(อุบลราชธานี) ประกวดราคา รับที่ ช.554/22 ธ.ค.56  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย บ้านน้ำขุ่น – บ้านจันทร์สว่าง – บ้านตาเอ็ม – บ้านตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 7(อุบลราชธานี) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-315422 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา ประกวดราคา รับที่ ช.553,553.1/22 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางปลา 2 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ความยาว 20.00 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โทร.076-460603-5 ก่อสร้าง
จังหวัดแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประกวดราคา รับที่ ช.552/22 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ จังหวัดแพร่ โทร.054-621454 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางลำปาง ประกวดราคา รับที่ ช.550,550.1-551,551.1/22 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกทางเลี่ยงเมืองลำปาง – กม.37+301 (ต่อเขตแขวงฯ ลำพูน) จำนวน 21 รายการ,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการฟื้นฟู ทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1037 ตอน แยกทางตอนควบคุมหมายเลข 10370101 – บรรจบทางตอนควบคุมหมายเลข 10370102 ปริมาณงาน 1 แห่ง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-228246 ต่อ 18 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกวดราคา รับที่ ช.549/22 ธ.ค.56 แก้ไขด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำปฏิทินล้านนา ประจำปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2 จำนวน 100,000 ชุด กำหนดยื่นซองในวันที่ 8 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ถนนเลี่ยงเมือง – ป่าซาง จังหวัดลพบุรี โทร.053-597260 ต่อ 115,116 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประมูล รับที่ ช.548,548.1/22 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง โรงเรียนบ้านหนองบง หมู่ที่ 4 และอุปกรณ์ประกอบสนาม และอื่นๆ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-339336 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ ช.547/22 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายต้นส้มหม้าว ซอย 1(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทร.075-218262 ต่อ 226 ก่อสร้าง
จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ช.546/22 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการขวดบรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 30,800 ขวด ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-241463 ต่อ 3750 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประกวดราคา รับที่ ช.545/22 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลับราชภัฏร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-556001-8 ต่อ 1030 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางศรีสะเกษที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ช.544/22 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน พยุห์ – ขุนหาญ ปริมาณงาน 1.550 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางศรีสะเกษที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทร.045-810293 ต่อ 17 ก่อสร้าง
กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ประกวดราคา รับที่ ช.543/22 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุปรับปรุงถนน รายการหินคลุก ซี.บี.อาร์ ไม่น้อยกว่า 80,ยาง CSS-1 และแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 3 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายพลาธิการ กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-495074-8 ต่อ 45107 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลสำนักขาม ประกวดราคา รับที่ ช.613/24 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.ปลายถนนสายไร่ออก หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักขาม และจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายไร่ออกเชื่อมถนนใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 2 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โทร.074-523920-6 ต่อ 12 ก่อสร้าง
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ช.668/23 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบริการดูแลอาคารสถานีโทรคมนาคม จำนวน 15 คน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ และจังหวัดบุรีรัมย์,ประกวดราคา จ้างบริการดูแลอาคารสถานีโทรคมนาคม จำนวน 15 คน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-465346-7 อื่นๆ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประกวดราคา รับที่ ช.606/23 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ 4 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงาตรวจคนเข้าเมือง เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0-22873101-10 ต่อ 2126 ยานพาหนะ
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลแม่เมาะ สอบราคา รับที่ ช.605/23 ธ.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของโรงพยาบาลแม่เมาะ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.054-266104 ต่อ 110 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคา รับที่ ช.604/23 ธ.ค.56  จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-112733-4 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ช.603/23 ธ.ค.56 ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน 27 รายการ (จำนวน 203 กล่อง) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21413871 อื่นๆ
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ประมูล รับที่ ช.602/23 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล กลางแจ้งมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ ภายในชุมชนตลาดเก่า หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าพระลาน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ถนนพหลโยธิน จังหวัดสระบุรี โทร.036-334545-6 ต่อ 21 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลห้วยไคร้ สอบราคา รับที่ ช.601/23 ธ.ค.56 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4/2 หมู่ที่ 7,ก่อสร้างโรงจอดรถภายในโครงการกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลห้วยไคร้ และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอย 3/2 หมู่ที่ 2 จำนวน 3 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โทร.053-763235 ต่อ 103,104 ก่อสร้าง
จังหวัดเชียงราย สอบราคา รับที่ ส.715/23 ธ.ค.56 ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 – วันที่ 15 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร 0 5375 6135 อื่นๆ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ สอบราคา รับที่ ส.714/23 ธ.ค.56 ซื้อชุดเครื่องขยายเสียงภาคสนาม จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สถาบันการพลศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทร 0 4561 2645 อื่นๆ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ส.713/23 ธ.ค.56 ซื้อเครื่องเป่าแห้งเครื่อง สายยางอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร 0 4372 2072 อื่นๆ
เทศบาลตำบลย่านตาขาว ประกวดราคา รับที่ ส.712/23 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุก ขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โทร 0 7528 1430 ต่อ 109 ยานพาหนะ
กองพลทหารราบที่ 5 ประกวดราคา รับที่ ส.711/23 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุปรับปรุงถนน จำนวน 3 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพลาธิการ กองพลทหารราบที่ 5 อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 0 7549 5074-8 ต่อ 45107 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ประมูล รับที่ ส.710/23 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ใช้บรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร น้ำหนักยก ไม่น้อยกว่า 2.5 ตัน เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อดั้ม จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 2-13 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ โทร 0 4202 0646 ก่อสร้าง
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.709/23 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องตรวจแอลกอฮอล์ด้วยเทคนิค GC/FID DUAL COLUMN จำนวน 1 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2207 6120 อื่นๆ
กรมธนารักษ์ สอบราคา รับที่ ส.708/23 ธ.ค.56 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาทีจำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหา กรมธนารักษ์ อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร 0 2834 8300 อื่นๆ
กรมอุตุนิยมวิทยา สอบราคา รับที่ ส.707/23 ธ.ค.56 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร 0 2398 6993/ คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สอบราคา รับที่ ส.706/23 ธ.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ พสวท. จำนวน 15 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร 0 2279 2429 อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร ประมูล รับที่ ส.704, ส.705/23 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงซอยหมู่บ้าน บัวขาวฝั่งนอกซอย 34 และซอย 50 ถึงระยะที่กำหนด แขวงมีนบุรี, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงซอย คอนโด จากถนนราษฎร์อุทิศถึงระยะที่กำหนด แขวงแสนแสบ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 วันที่ 2 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมีนบุรี และฝ่ายการคลัง สำนักเลขานุการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 2 โทร 0 2540 7156 ต่อ 6663-5 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม ประมูล รับที่ ส.703/23 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 และซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 6, 7 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โครงการ, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โครงการ, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1, 4, 9, 12 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โครงการ, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการเสริมบานประตูฝายน้ำล้น หมู่ที่ 13 บ้านหนองปลาไหล ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โครงการ, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล หมู่ที่ 2, 4, 12 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โครงการ, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10, 13 ตำบล ท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โครงการ, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 3 บ้านหนองเตาอิฐ และถนนลูกรัง หมู่ที่ 8, 12, 14 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ธันวาคม ติดต่อที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร 0 5590 6055 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ประกวดราคา รับที่ ส.702/23 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อดินธรรมดาและดินลูกรังปราศจากวัชพืชและรากไม้เจือปน จำนวน 2 โครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ธันวาคม ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร 0 3731 6339 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ประกวดราคา รับที่ ส.701/23 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมสร้างถนน AC และซ่อมสร้างถนน คสล. จำนวน 2 ช่วง สายทางบ้านโพนทราย หมู่ที่ 3, 4 ตำบล บ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 มกราคม 2557 ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร 0 4584 5265 ก่อสร้าง
มณฑลทหารบกที่ 33 ประกวดราคา รับที่ ส.700/23 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ลวดหนามพร้อมค้ำยัน ความยาวประมาณ 2,552 เมตร ให้กับกรมรบพิเศษที่ 5 ภายในบริเวณพื้นที่ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 24 ธันวาคม ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร 0 5324 1644 ก่อสร้าง
จังหวัดพังงา สอบราคา รับที่ ส.699/23 ธ.ค.56 ซื้อยา Manidipine 20 mg tablet จำนวน 60,000 เม็ด/ปี (600 กล่อง) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลตะกั่วป่า ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โทร 0 7658 4250 ต่อ 7400-1 อื่นๆ
โรงพยาบาลพังงา สอบราคา รับที่ ส.698/23 ธ.ค.56 ซื้อเครื่องล้างจาน จำนวน 1 เครื่อง และชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพสำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โทร 0 7641 4144 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกวดราคา รับที่ ส.697/23 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อทดแทนของเดิม (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556–วันที่ 7 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร 0 2222 0206-9 ต่อ 1319 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประกวดราคา รับที่ ส.696/23 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้ 12 ที่นั่ง) จำนวน 3 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 23-27 ธันวาคม ติดต่อที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร 0 2202 3296 ยานพาหนะ
จังหวัดฉะเชิงเทรา สอบราคา รับที่ ส.695/23 ธ.ค.56 ซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 6 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพุทธโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 0 3881 4375 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ประมูล รับที่ ส.694/23 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง AC สายบ้านหนองสามห้าง-หัวปลวก (เขาวง) หมู่ที่ 12 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร 0 3634 72221 ต่อ 103 ก่อสร้าง
กองตำรวจสื่อสาร ประกวดราคา รับที่ ส.693, ส.693.1/23 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักชั้นประทวน คสล. 2 ชั้น 10 ห้อง ฝ่ายการสื่อสาร 4 กองตำรวจสื่อสาร ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 3 นครราชสีมา จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 23-27 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร 0 2205 1136 ก่อสร้าง
กองตำรวจสื่อสาร ประกวดราคา รับที่ ส.692, ส.692.1/23 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักชั้นประทวน คสล. 2 ชั้น 10 ห้อง ฝ่ายการสื่อสาร 7 กองตำรวจสื่อสาร ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 9 สงขลา จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 23-27 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร 0 2205 1136 ก่อสร้าง
กองตำรวจสื่อสาร ประกวดราคา รับที่ ส.691, ส.691.1/23 ธ.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักชั้นประทวน คสล. 3 ชั้น ชั้นละ 4 ห้อง ฝ่ายการสื่อสาร 4 กองตำรวจสื่อสาร ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 4 สกลนคร จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 23-27 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร 0 2205 1136 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | [182] | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.