Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ช.813/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-25518121-26 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ประมูล รับที่ ช.812/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-744057-8 ต่อ 105 ยานพาหนะ
จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ ช.811/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 139 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-235146 อาหาร
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอบราคา รับที่ ช.810/31 ก.ค.57  ซื้อพัสดุ รายการเก้าอี้พลาสติก จำนน 830 ตัว ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-288400 ต่อ 7522 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) สอบราคา รับที่ ช.809/31 ก.ค.57 เช่ารถยนต์ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาบริการโทรคมนาคม Cab พิเศษ (Open Cab) ขนาด 1 ตัน พร้อมที่พาดบันได จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 4 ปี,สอบราคา จ้างงานสร้างปรับปรุงท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินถนนศรีนครินทร์ (ถนนสุขาภิบาล 3) บริเวณใต้ทางด่วนวงแหวนตะวันออก จำนวน 1 งาน,สอบราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type ขนาดต่างๆ พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด,สอบราคา ซื้อรถยนต์ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเสาสายโทรคมนาคม ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ พร้อมหลังคา และที่พาดบันได จำนวน 1 คัน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนจัดหาเพื่อธุรกิจโครงข่าย ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21043235 ยานพาหนะ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ช.808/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการงานอำนวยความปลอดภัย งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เส้นทางสาย ขก.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 207 – บ้านหนองแวง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น,ประกวดราคา จ้างเหมาโครงการงานอำนวยความปลอดภัย ปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย เส้นทางสาย ขก.5035 แยกทางหลวงชนบท ขก.4064 – ภูหินช้างสี อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-465189 ต่อ 103 ก่อสร้าง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ สอบราคา รับที่ ช.807/31 ก.ค.57 จ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ 1 นโยบาย 1 กระทรวง ก้าวสู่มิติใหม่แห่งความร่วมมือกันขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารพัสดุ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร0-21412822 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกวดราคา รับที่ ช.806/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงหมายเลข 1095 – บ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและจัดซื้อ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร.053-612162 ก่อสร้าง
จังหวัดตรัง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ประกวดราคา รับที่ ช.805/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรัง ณ บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว เขตเทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ถนนตรัง – ปะเหลียน จังหวัดตรัง โทร.075-501076-7 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประสงค์ รับที่ ช.804/31 ก.ค.57 ขายทอดตลาดพัสดุ รายการรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-353708 ยานพาหนะ
จังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลชัยภูมิ ประกวดราคา รับที่ ช.803/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ Meropenem 1 g injection จำนวน 14,000 ขวด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดซื้อ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-817108 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน สอบราคา รับที่ ช.802/31 ก.ค.57 จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 91.45 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-470355 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองเมืองพล สอบราคา รับที่ ช.801/31 ก.ค.57 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสาธารณประโยชน์ ซอยแยกถนนพาณิชย์เจริญด้านทิศเหนือข้างบ้านนางหนู จันทาสี และก่อสร้างทางเดินเท้าภายในชุมชนแออัด (ซอยรังสี) ชุมชนหนองแวง 4 จำนวน 2 โครงการ ครั้งที่ 3 แยกซื้อแบบตั้งแต่ 4 - 19 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเมืองพล ถนนเสริมสวาสดิ์ จังหวัดขอนแก่น โทร.043-414091 ต่อ 102-103 ก่อสร้าง
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกวดราคา รับที่ ช.800/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงและทำบ่อพักน้ำยางและอุปกรณ์พร้อมต่อท่อน้ำยาง และโรงเรือนสามารถบรรจุน้ำยางสดได้ 200 ตัน จำนวน 3 บ่อ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักการคลัง องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-491570-2 ต่อ 122 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ประมูล รับที่ ช.797-799/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย รถบรรทุกเทท้ายแบบเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน,ประมูล ซื้อรถนั่งส่วนกลาง(เก๋ง) จำนวน 2 คัน,ประมูล ซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบเอนกประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร.037-307134 ยานพาหนะ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ ช.796/31 ก.ค.57  จัดจ้างผู้รับจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2557 “กิจกรรมพัฒนาบุคลากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในบริบทของ SIPA” ครั้งที่ 2 โดยเปรียบเทียบราคา ยื่นซอง 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21417100 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประกวดราคา รับที่ ช794-795/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนท้ายหาด หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม,ประกวดราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยาง AC สายซอยหลังปั้มเอสโซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-715719 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกวดราคา รับที่ ช.793/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปีงบประมาณ 2558 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25047122 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 40/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-25518121-26 ก่อสร้าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สอบราคา รับที่ พิเศษ 39/31 ก.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ห้องพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-515452 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองบัว ประมูล รับที่ พิเศษ 38/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 15 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-876436 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลพิกุลออก สอบราคา รับที่ พิเศษ 37/31 ก.ค.57 ซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 เส้นเลียบคลองอาษาข้างวัดวิหารขาว รายละเอียด 14 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โทร.037-323525 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 36/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู (หลังใหม่) พื้นที่ใช้สอย 2 ชั้น รวมกันไม่น้อยกว่า 572.40 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.091-3385176 ก่อสร้าง
จังหวัดนครพนม โรงพยาบาลศรีสงคราม สอบราคา รับที่ พิเศษ 35/31 ก.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลศรีสงคราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โทร.042-599230 ต่อ 100,200 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 34/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 4 สาย จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-653050 ก่อสร้าง
จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลโพทะเล สอบราคา รับที่ พิเศษ 33/31 ก.ค.57 ซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ จำนวน 5 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานธุรการ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโพทะเล อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร.056-681115 อื่นๆ
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ พิเศษ 32/31 ก.ค.57 ซื้อเวชภัณฑ์ ยา Diethylcarbamazine citrate 300 mg Tablet จำนวนประมาณ 10,000 เม็ด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลระยอง ถนนสุขุมวิท จังหวัดระยอง โทร.038-617451-8 ต่อ 2167 อื่นๆ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สอบราคา รับที่ พิเศษ 31/31 ก.ค.57 ซื้อกระดาษปอนด์ม้วนสีขาว น้ำหนัก 60 แกรม หน้ากว้าง 18.5 นิ้ว จำนวน 15,000 กิโลกรัม มากหรือน้อยได้ไม่เกินร้อยละห้า ไม่รวมน้ำหนักแกนกระดาษและสิ่งห่อหุ้มต่างๆ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดหา กองจัดหาและพัสดุ สำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25289141 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด สอบราคา รับที่ พิเศษ 30/31 ก.ค.57 จ้างก่อสร้างถนน AC ซอยชุมชน ริมทางรถไฟ หมู่ที่ 5 และก่อสร้างถนน คสล.ซอยถนอมสุข หมู่ที่ 6 จำนวน 2 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 สิงหาคม2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-29788088 ก่อสร้าง
กรมพลศึกษา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 29/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตสื่อนันทนาการ เด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ 6 จัดทำเอกสาร/ สื่อนันทนาการเด็กและเยาวชน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มการคลัง กรมพลศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-22143170 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 28/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบกล้องวงจรปิด IP CAMERA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-22015086 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ประมูล รับที่ พิเศษ 25-27/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย รถบรรทุกเทท้ายแบบเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน,ประมูล ซื้อรถนั่งส่วนกลาง(เก๋ง) จำนวน 2 คัน,ประมูล ซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบเอนกประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร.037-307134 ยานพาหนะ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ พิเศษ 24/31 ก.ค.57 จัดจ้างผู้รับจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2557 “กิจกรรมพัฒนาบุคลากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในบริบทของ SIPA” ครั้งที่ 2 โดยเปรียบเทียบราคา ยื่นซอง 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21417100 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 22-23/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนท้ายหาด หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม,ประกวดราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยาง AC สายซอยหลังปั้มเอสโซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-715719 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 21/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปีงบประมาณ 2558 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25047122 อื่นๆ
กรมทรัพยากรน้ำ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 20/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยป่าอ้อ บ้านนาหนุน ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 19/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้นแม่ลาว พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหล่ายลาว ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวดเชียงราย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 18/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 17/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงป่าเกี๊ยะใหม่ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 16/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 15/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลุ่มน้ำแม่งอน บ้านแม่งอนขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 14/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 13/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงคลองสาน พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลปางมะค่า อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 12/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 11/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง บ้านห้วยโป่ง ตำบลเจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 10/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ฝายน้ำล้นบ้านวังอวน บ้านวังอวน ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 9/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เส้า ระยะ 2 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 8/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายน้ำล้นห้วยตั้ง บ้านป่าพลู หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 7/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พื้นที่ชุ่มน้ำหนองบัวน้อย ช่วง 2 บ้านบุญเรืองใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 6/31 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำฝายน้ำล้นแม่แต๊ะ ช่วง 1 บ้านป่าหก ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8602 ต่อ 108 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | [164] | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.