Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
การประปาส่วนภุมิภาคเขต 3 สอบราคา รับที่ ก.514/24 ก.ค. 57 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณส่วนต่อซอยพัฒนา ม.2 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.032-200779 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภุมิภาคเขต 3 สอบราคา รับที่ ก.514/24 ก.ค. 57 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณเลียบถนนสายบางแพ-ลำน้ำ(ทั้งสองฝั่ง) ม.4 ต.วังเย็น อ.บางแพ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.032-200779 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภุมิภาคเขต 3 สอบราคา รับที่ ก.514/24 ก.ค. 57 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยศาลายา ม.2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.032-200779 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภุมิภาคเขต 3 สอบราคา รับที่ ก.514/24 ก.ค. 57 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบริเวณชุมชนวัดสาละวัน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.032-200779 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภุมิภาคเขต 3 สอบราคา รับที่ ก.514/24 ก.ค. 57 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณชายคลอง ม.12 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.032-200779 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สอบราคา รับที่ ก.513/24 ก.ค. 57 จ้างทาสีตึกสยามบรมราชกุมารี พื้นที่ประมาณ 3,850 ตร.ม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.0-2429-1663 ต่อ 13 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน ประกวดราคา รับที่ ก.513/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 67 th IEC และ 2 nd WIF พ.ศ.2559 ประจำปี 2557 ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 7 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุ กรมชลประทาน(อาคารฝ่ายวิชาการ) สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2241-5774 อื่นๆ
สำนักงานอัยการสูงสุด ประกวดราคา รับที่ ก.512/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน สำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารหลักเมือง) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0-2222-1113 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุม สอบราคา รับที่ ก.511/24 ก.ค. 57 จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-252904 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ประกวดราคา รับที่ ก.510/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหูโตนสะพานบ้านนางทอง – บ้านเนายเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคลุ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง อบต.นาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โทร.075-573158 ต่อ 107 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ก.509/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนสายบ้านป่าลานหมู่ 4 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.550 กม. , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนสายบ้านทรายมูล หมู่ 5 – บ้านแม่ลานคำ หมู่ 6 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.785 กม. , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนสายบ้านมะขุนหวาน – บ้านดงป่าซาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.650 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ กรมทางหลวงชนบท ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-221646 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสุราษฎร์ธานี ประกวดราคา รับที่ ก.508/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงทางหลวง งานบุรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4112 ตอนควบคุม 41120201 ตอน สวนแตง – ไขยา รวมระยะทาง 1.790 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสุราษฎร์ธานี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-311217 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประสงค์ รับที่ ก.507/24 ก.ค. 57 จะเชิญชวนทั่วไป ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2207-3599 ต่อ 783 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ สอบราคา รับที่ ก.506/24 ก.ค. 57 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ตำบลบ้านมะเกลือ , สอบราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 อบต.บ้านมะเกลือ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ , สอบราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 5 อบต.บ้านมะเกลือ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ , สอบราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ , สอบราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ , สอบราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายบังอร ปานเทวัน หมู่ 11 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์,สอบราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเทียน ศรีคงทน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-207118 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ สอบราคา รับที่ ก.505/24 ก.ค. 57 ซื้อสื่อการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อขต.บ้านมะเกลือ จำนวน 3 ศูนย์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-207118 ลิฟท์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกวดราคา รับที่ ก.504/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงที่ทำการอาคารสำนักงานสาขาสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ซื้อแบบ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่(อาคารบางเขน) แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2558-6555 ต่อ 8614 และที่ ธ.ก.ส.สาขาสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-544178 ก่อสร้าง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกวดราคา รับที่ ก.503/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงที่ทำการอาคารสำนักงานสาขาลำพูน จังหวัดลำพูน(อาคารรูปทรงสี่เสา) ซื้อแบบ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่(อาคารบางเขน) แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2558-6555 ต่อ 8611 และที่ ธ.ก.ส.สาขาลำพูน จังหวัดลำพูน โทร.053-510394 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ สอบราคา รับที่ ก.502/24 ก.ค. 57 จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเที่ยงธรรม บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-397162 ต่อ 14 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ ก.500, ก.501/24 ก.ค. 57 จ้างปรับปรุงคอมเพรสเซอร์ในระบบ Chiller อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา , ประสงค์ จ้างออกแบบอาคารฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ 2) แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักาณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.075-673732-3 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.499/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ปีใหม่ ประจำปี 2558 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ อาคารศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2579-5175 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางสระบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.498/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง-คลองยาว ระหว่าง กม.89+515-กม.106+348 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานแขวงการทางสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.036-211105 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประมูล รับที่ ก.497/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 2 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหลวง-พุน้ำซึม(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี แยกซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-338612 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประมูล รับที่ ก.496/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางในหมู่บ้านเชื่อมต่อพื้นที่ตำบลโพรงมะเดื่อ หมู่ที่ 12 บ้านลาดใหญ่ ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านหนองปลาดุก ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านม่วง เชื่อมต่อหมู่ที 1 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี , จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองขุดลัดราชบุรี(ฝั่งโรงงานกะทิ) หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 7 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี (เทศบาลตำบลหลักเมือง) จังหวัดราชบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-338612 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านไร่ ประกวดราคา รับที่ ก.495/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างและ ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วย 1,2 หมู่ที่ 4 (จำนวน 2 โครงการ) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทสบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร.032-206241 ก่อสร้าง
องค์การขนส่งมวลชนกรงเทพ สอบราคา รับที่ ก.494/24 ก.ค. 57 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์อิ้งเจทขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-2246-0974 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การขนส่งมวลชนกรงเทพ ประกวดราคา รับที่ ก.493/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงานอู่ปู่เจ้าสมิงพราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-2246-0974 ก่อสร้าง
องค์การขนส่งมวลชนกรงเทพ ประกวดราคา รับที่ ก.492/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงานอู่กัลปพฤกษ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-2246-0974 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสระบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.491/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง-คลองยาว ปริมาณงาน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานแขวงการทางสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.036-211105 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลท่าจีน ประมูล รับที่ ก.490/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารปรับปรุงถนน(ยกระดับผิวจราจร คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.) หมู่ที่ 2 ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลท่าจีน ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-497096 ต่อ 112 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่น ประกวดราคารับที่ ก.489/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC เส้นทางสาย แยก ทล.2246-บ้านบุอ้ายตู้ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 0.866 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่น กรมทางหลวงชนบท ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-465189 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจังหวัดสมุทรสงคราม ประกวดราคา รับที่ ก.488/22 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สค.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 35 – บ้านบ้านใหญ่ (ตอนสมุทรสงคราม) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-756590 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุทัยธานี ประกวดราคา รับที่ ก.487/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 จำนวน 2 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุทัยธานี กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-982627 ก่อสร้าง
กรมการทหารสื่อสาร ประกวดราคา รับที่ ก.486/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารเครื่องมือสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ กรมการทหารสื่อสาร จำนวน 1 รายการ (9 รายการย่อย) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองจัดหา กรมการทหารสื่อสาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2297-5357 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลท่าจีน ประมูล รับที่ ก.485/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลท่าจีน ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-497096 ต่อ 112 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำภาค 1 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 59/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่ทุ่มน้ำหนองป่าเฮี้ย บ้านร่องปลาค้าวตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-218602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำภาค 1 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 58/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่จัน บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 5 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-218602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำภาค 1 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 57/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำจอมะตื๋น ระยะ 2 บ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-218602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำภาค 1 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 55/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่จัน ช่วง 2 บ้านบ่อก๊าง หมู่ที่ 1 ตำบลจอมสสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-218602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำภาค 1 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 54/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกนองผา บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-218602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำภาค 1 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 53/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองรงค์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-218602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำภาค 1 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 52/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำ ระยะ 2 บ้านยางฮอม หมู่ที่ 12 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-218602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจังหวัดสมุทรสงคราม ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 51/22 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สค.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 35 – บ้านบ้านใหญ่ (ตอนสมุทรสงคราม) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-756590 ก่อสร้าง
กรมการทหารสื่อสาร ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 50/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารเครื่องมือสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ กรมการทหารสื่อสาร จำนวน 1 รายการ (9 รายการย่อย) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองจัดหา กรมการทหารสื่อสาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2297-5357 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การขนส่งมวลชนกรงเทพ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 48/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงานอู่กัลปพฤกษ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-2246-0974 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุทัยธานี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 47/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 จำนวน 2 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุทัยธานี กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-982627 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 46/22 ก.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ ของคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายงานแผนและคลัง วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-618514 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคาม ประกวดราคารับที่ พิเศษ 45/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานถนนสายทาง มค.3064 แยก ทล.213 – บ้านเหล่าแดง ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 1.363 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคาม กรมทางหลวงชนบท ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-711078 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคาม ประกวดราคารับที่ พิเศษ 44/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานถนนสายทาง มค.4044 แยก ทล.2063 – บ้านบัวค้อ ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 1.542 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคาม กรมทางหลวงชนบท ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-711078 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคาม ประกวดราคารับที่ พิเศษ 43/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานถนนสายทาง มค.2020 แยก ทล.23 – บ้านโนนทัน ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมภิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 1.465 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคาม กรมทางหลวงชนบท ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-711078 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลท่าจีน ประมูล รับที่ พิเศษ 41/24 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลท่าจีน ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.034-497096 ต่อ 112 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | [164] | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.