Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 31-36/20 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน สาย นานนท์ – คลองวัง หมู่ 18,หมู่ 12 อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน สาย บ้านยางขาคีม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน สายวัดนนท์ – ถนนรถไฟ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน สายแยก ทล.408 – บ้านจังหูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน สาย บ้านนาแยะ – บ้านเกาะขวัญ อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน สาย โคกขี้เหล็ก – ไสวา หมู่ 4 อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมทางหลวงชนบท อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-5378836 ต่อ 104 ก่อสร้าง
กรมสุขภาพจิต สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 29/19 มิ.ย.57 จ้างพิมพ์คู่มือ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM จำนวน 24,400 เล่ม ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-908300-49 ต่อ 73153,73156 อื่นๆ
สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ประมูล รับที่ พิเศษ 30/20 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปางทั้ง 6 โรงเรียน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237237 ต่อ 3303 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 29/20 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร AC สาย ชร.4029 แยก ทล.1155 – บ้านผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-152035 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 28/20 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร AC บ้านสันชุม ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-152035 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 27/20 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 2 ชั้น (Double Surface Treatment) จำนวน 6 สายทาง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-511272 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 21-26/20 มิ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน สายแยก ทล.4013 – บ้านศาลาบางปู อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน สายแยก ทล.4013 – บ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน สายแยก ทล.4116 – บ้านน้ำราง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย นศ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 4013 – บ้านบางท่าพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช, ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย นศ.3053 แยกทางหลวงหมายเลข 408 – เขตเทศบาลระโนด อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้าง ผิวทาง AC สาย นศ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 401 – บ้านนาเหรง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมทางหลวงชนบท อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-5378836 ต่อ 104 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สอบราคา รับที่ ก.468/21 มิ.ย. 57  จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สำหรับศูนย์รังสิต , ประกวดราคา จ้างเหมา ดูแลรักษาความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร สำหรับศูนย์รังสิต แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2986-9009-13 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประมูล รับที่ พิเศษ 60/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดอุบลราชานี จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-250333 ต่อ 1805 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ พิเศษ 58/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.0808 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3191 – บรรจบถนนนิคมสร้างตนเอง ซอย 14 อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ช่วงที่ 4) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทร.038-617430 ต่อ 516 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 57/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ด่าน ขุนทด – โคกสะอาด ระหว่าง กม.12+625-กม.13+241 ปริมาณงาน 12,689 ตร.ม. แก้ไขวันเสนอราคาเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 กรมทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-242047 ต่อ 18 ก่อสร้าง
เทศบาลนครขอนแก่น ประมูล รับที่ พิเศษ 56/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 26 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่นถนนประชาสำราญ จังหวัดขอนแก่น โทร.043-270730 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์สิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอบราคา รับที่ พิเศษ 55/20 มิ.ย. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบ Sever สำหรับกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 26 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-362211 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์สิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอบราคา รับที่ พิเศษ 54/20 มิ.ย. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องดมยาสลบ จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 26 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-362211 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์สิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 53/20 มิ.ย. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการลิฟท์โดยสาร จำนวน 4 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-362211 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 52/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ไปรษณีย์อุบลราชธานี พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2813-3098 หรือที่สำนักงานไปรษณีย์เขต 10 อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-283611 ก่อสร้าง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 51/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ไปรษณีย์กบินทร์บุรี พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2813-3098 หรือที่สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-211046 ก่อสร้าง
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 50/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเมนทอลธรรมชาติ จำนวน 10,400 กก. (บรรจุถังละ 25 กก.) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ กองจัดหาในประเทศ โรงงานยาสูบ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0-2229-1706 อื่นๆ
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 49/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ภายในตำอำนวยการ กองการสถานที่ , บ้านพักรับรองเลขที่ 40 และห้องมั่นคง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 2 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ กองจัดหาในประเทศ โรงงานยาสูบ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0-2229-1706 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 48/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ1-0025 บ้านวังกระทุ่ม-บ้านชอนบอน ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี โทร.036-411406 ต่อ 103 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 47/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ1-0053 บ้านบางกะพี้-บ้านน้ำบ่อ ตำบลกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี โทร.036-411406 ต่อ 103 ก่อสร้าง
เทศบาลนครขอนแก่น ประมูล รับที่ พิเศษ 46/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณบึงหนองแวงตราชู ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 26 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-270730 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขายทอดตลาด รับที่ พิเศษ 45/20 มิ.ย. 57 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ณ อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขต มจธ.บางขุนเทียน ขอรับเอกสารตั้งแต่ 23 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โทร.0-2470-8405 ยานพาหนะ
เทศบาลเมืองหนองปรือ ประมูล รับที่ พิเศษ 44/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากหมู่บ้านฉัตรแก้วกรุ๊ป A ผ่านหมู่บ้านกรีนวิว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปรือ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร.038-933106 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองหนองปรือ ประมูล รับที่ พิเศษ 43/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายทุ่งกลม-ตาลหมัน หมู่ที่ ตำบลหนองปรือ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร.038-933106 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองหนองปรือ ประมูล รับที่ พิเศษ 42/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร.038-933106 ยานพาหนะ
เทศบาลเมืองหนองปรือ ประมูล รับที่ พิเศษ 41/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยหนองหิน 5 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลทับมา ประมูล รับที่ ก.457/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงถนนแอส ฟัลติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช.-สาย 36(ข้างศูนย์อีซูซุ) ชุมชนบ้านหนองมะหาด หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานชั่วคราวเทศบาลตำบลทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-874718 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านฉาง ประมูล รับที่ ก.456/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชุมมิตร ซอย 12 (ฝายคลองหนึ่ง) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 2) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โทร.038-630669 ต่อ 109 ก่อสร้าง
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน(กศน. จังหวัดลำพูน) สอบราคา รับที่ ก.455/20 มิ.ย. 57 ซื้อสื่อเสริมคู่มือการเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา กศน. จังหวัดลำพูน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 27 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน (กศน.จังหวัดลำพูน) อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร.053-511295 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน ประมูล รับที่ ก.454/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงต่อเติมสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมทุรสงคราม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมทุรสงคราม โทร.034-764810 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ สอบราคา รับที่ ก.453/20 มิ.ย. 57 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก อบต.ถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.077-650073 ก่อสร้าง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) สอบราคา รับที่ ก.451/20 มิ.ย. 57 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดมไม้ร้อนชื้น ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-114116 ต่อ งานพัสดุ ก่อสร้าง
เทศบาลนครตรัง ประมูล รับที่ ก.450/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลนครตรัง ถนนวิเศษกุล จังหวัดตรัง โทร.075-211493 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลทุ่งใส สอบราคา รับที่ ก.449/20 มิ.ย. 57 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-376110 ต่อ 105 นม/เครื่องดื่ม
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สอบราคา รับที่ ก.448/20 มิ.ย. 57 จ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ข้าวต้ม จำนวน 2 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทร.053-706081 ต่อ 16 ก่อสร้าง
กรมศลุกากร ประกวดราคา รับที่ ก.441/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการเปลี่ยนทดแทนและเพิ่มเติมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ระยะที่ 1 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนบริหารการพัสดุ กรมศุลกากร แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0-2667-7474 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกวดราคา รับที่ ก.440/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 2) ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนคลัง สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-283988 อื่นๆ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ก.439/20 มิ.ย. 57 ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) เทท้าย ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครื่องปรับอากาศติดรถยนต์ สัญญาณไฟวับวาบ และเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2579-5173 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ประมูล รับที่ ก.438/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำขี้อ้น หมู่ที่ 6 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคำฮู ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ , ประมูล ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บหนองนกเป้า ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.043-840190 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบราคา รับที่ ก.437/20 มิ.ย. 57 ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2529-0674-7 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบราคา รับที่ ก.436/20 มิ.ย. 57 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศูนย์กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ , สอบราคา จ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ แยกขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2529-0674-7 อื่นๆ
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2(จังหวัดชลบุรี) ประกวดราคา รับที่ ก.435/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง(ดีเซล) จำนวน 2 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทร.038-278145-6 ต่อ 118 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูล รับที่ ก.434/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น และอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 6 สายทาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร จังหวัดสระแก้ว โทร.037-240999 ต่อ 223 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองหนองปรือ ประมูล รับที่ ก.433/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากหมู่บ้านฉัตรแก้วกรุ๊ป A ผ่านหมู่บ้านกรีนวิว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปรือ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร.038-933106 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองหนองปรือ ประมูล รับที่ ก.432/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายทุ่งกลม-ตาลหมัน หมู่ที่ ตำบลหนองปรือ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร.038-933106 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองหนองปรือ ประมูล รับที่ ก.431/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร.038-933106 ยานพาหนะ
เทศบาลเมืองหนองปรือ ประมูล รับที่ ก.430/20 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยหนองหิน 5 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขายทอดตลาด รับที่ ก.429/20 มิ.ย. 57 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ณ อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขต มจธ.บางขุนเทียน ขอรับเอกสารตั้งแต่ 23 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โทร.0-2470-8405 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร สอบราคา รับที่ ส.449/20 มิ.ย.57 ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในการติดตั้ง สำหรับติดตั้งภายในห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โทร.0 3865 9680 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | [164] | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.