Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ สอบราคา รับที่ ก.114/7 ม.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปั่น แยกสิ่งส่งตรวจความเร็วสูงชนิดควบคุมความเย็นได้ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการ งานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 20 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.0-2353-9800-01 ต่อ 3004,3010 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สอบราคา รับที่ ก.113, ก.113.1, ก.113.1.1/7 ม.ค.57 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร คณะการบริการและการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 16 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทร.076-276088 ก่อสร้าง
จังหวัดหนองบัวลำภู ประกวดราคา รับที่ ก.112/7 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วยพื้นที่ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จำนวน 1 โครงการ 6 กิจกรรม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042-312326 ก่อสร้าง
จังหวัดหนองบัวลำภู ประกวดราคา รับที่ ก.111/7 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำ โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะร่องเตยเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านกุดกระสู้ ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042-312881 ก่อสร้าง
จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สอบราคา รับที่ ก.110, ก.110.1/7 ม.ค.57 ซื้อเตียงผ่าตัดด้านจักษุวิทยา จำนวน 1 เตียง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-270300 ต่อ 29107 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลโชคชัย ประมูล รับที่ ก.108, ก.109/7 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬากลางอำเภอโชคชัย หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะสระประทุม หมู่ที่ 2 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย ถนนโชคชัย-ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-491800 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประมูล รับที่ ก.107/7 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ คือ สายคลองหินจวง-บ้านหัวเขา ปข.2013(เพชรเกษม-หัวเขา) หมู่ 12 , สายห้วยไผ่-เนินดินแดง ปข.1022(เพชรเกษม-ห้วยไผ่) หมู่ 8 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-574019 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร ประมูล รับที่ ก.106, ก.106.1/7 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 2 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริการรักษาความสะอาด กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-2246-0682 ยานพาหนะ
กรุงเทพมหานคร ประมูล รับที่ ก.105, ก.105.1/7 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริการรักษาความสะอาด กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 5 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-2246-0682 ยานพาหนะ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกวดราคา รับที่ ก.104/7 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม ระยะที่ 2 จำนวน 65 เครื่อง (7 รายการ) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2547-4695 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน สอบราคา รับที่ ส.200/7 ม.ค.57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร AC ถนนสายบ้านนาเหนือ – บ้านโคกสมอ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ กว้าง 7 เมตร ยาว 1,500 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 มกราคม ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โทร.0 7560 2069 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ประมูล รับที่ ส.199/7 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิว จราจรถนนลาดยางเดิม แบบผิวเรียบ สายทางบ้านร่องขุ่น หมู่ที่ 1-บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 8 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 มกราคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.0 5317 0326 ก่อสร้าง
จังหวัดขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ส.198/7 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งเดินสาย จำนวน 1 เครื่อง จัดสรรให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 มกราคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4322 1125 ต่อ 131 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกวดราคา รับที่ ส.197/7 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ จำนวน 1 งาน ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 มกราคม ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4375 4237 ก่อสร้าง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สอบราคา รับที่ ส.196, ส.196.1/7 ม.ค.57 จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ KICK OFF ประชาสัมพันธ์ ปัญหาหมอกควันและไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ในช่วงห้ามเผาพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 มกราคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2298 5622 อื่นๆ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สอบราคา รับที่ ส.195, ส.195.1/7 ม.ค.57 จ้างจัดทำข้อมูลทำเนียบภาคี เครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคประชาคมอาเซียน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 มกราคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2298 5622 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ ประกวดราคา รับที่ ส.194/7 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างลานกีฬาภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร จำนวน 1 สนาม ที่โรงเรียน บ้านหนองโสน หมู่ที่ 2 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 มกราคม ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3858 4130 ต่อ 105 ก่อสร้าง
จังหวัดศรีสะเกษ สอบราคา รับที่ ส.193/7 ม.ค.57 ซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 4 กลุ่ม (รายการ) ของโรงพยาบาล ขุขันธ์ เป็นระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 มกราคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.0 4581 4290-4 ต่อ 132 อื่นๆ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประมูล รับที่ ส.192, ส.192.1/7 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงลานจอดรถและระบบระบายน้ำ บริเวณหลังพระวิหารพระมงคลบพิตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 15 มกราคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3532 8326 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ประมูล รับที่ ส.191/7 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 มกราคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองบางบัวทอง อำเภอ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2571 2010 อื่นๆ
เทศบาลตำบลทับสะแก ประกวดราคา รับที่ ส.190, ส.190.1, ส.190.1.1, ส.190.1.1.1/7 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลทับสะแก ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 มกราคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3267 1066 ก่อสร้าง
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.189, ส.189.1/7 ม.ค.57 ซื้อ Electrolytic cathode Copper จำนวน 743 เมตริกตัน เลื่อนวันยื่นซองเป็นวันที่ 9 มกราคม ติดต่อที่ งานดำเนินการจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้านครหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2220 5415 อื่นๆ
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.188, ส.188.1/7 ม.ค.57 ซื้อ 23.9 kV Substation Capacitor จำนวน 4 banks ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 16-31 มกราคม ติดต่อที่ งานดำเนินการจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้านครหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2220 5415 อื่นๆ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกวดราคา รับที่ ส.187/7 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุง เปลี่ยนท่อระบายน้ำสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียประจำอาคารสงเคราะห์แบบแฟลต จำนวน 280 ห้อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 มกราคม ติดต่อที่ งานจัดหา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2528 9141 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส.186/7 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ เพื่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 มกราคม ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป กองจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2590 5324 อื่นๆ
กรมธนารักษ์ ประมูล รับที่ ส.185, ส.185.1/7 ม.ค.57 ลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.2550 (บางส่วน) โฉนดที่ดินเลขที่ 179 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 มกราคม ติดต่อที่ ส่วนรายได้ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ โทร.0 2618 6328 บ้าน, ที่ดิน
ศาลแขวงพระนครใต้ สอบราคา รับที่ ส.184/7 ม.ค.57 จ้างงานปรับปรุงห้องรอฟังคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราว ของผู้ต้องหาหรือจำเลย ณ อาคารศาลแขวงพระนครใต้ เขตบางคอแหลม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 มกราคม ติดต่อที่ ส่วนคลัง ศาลแขวงพระนครใต้ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทร.0 2291 1931 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.183/7 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง-ลาดบัวหลวง จังหวัดนนทบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 มกราคม ติดต่อที่ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 6668 ต่อ 26410 ก่อสร้าง
กรมการค้าภายใน สอบราคา รับที่ ส.182/7 ม.ค.57 จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรอง ประจำเครื่อง (แบบ ชว.107) จำนวน 3,000,000 ดวง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 มกราคม ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ กรมการค้าภายใน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2547 5446 อื่นๆ
เทศบาลตำบลจอมพระ ประสงค์ รับที่ ส.181/7 ม.ค.57 ประมูลให้เช่าแผง/ล็อคจำหน่ายสินค้าในอาคาร ตลาดสดเทศบาลตำบลจอมพระ โดยทำสัญญาเช่าปีต่อปี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ งานพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4458 1174 ต่อ 110 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประมูล รับที่ ส.180/7 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร AC จำนวน 5 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 มกราคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.0 4351 9493 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประมูล รับที่ ส.179/7 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขายโรงไฟฟ้า พลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 พร้อมรื้อถอน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 มกราคม ติดต่อที่ แผนกพัสดุโรงไฟฟ้าบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3857 3420-7 ต่อ 2796, 2798, 2791 และที่แผนกจัดหน่ายพัสดุ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2436 3355 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) สอบราคา รับที่ ส.178/7 ม.ค.57 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท อยุธยา โฮมวิลเลจ จำกัด บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 มกราคม ติดต่อที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3533 6625 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ ส.177/7 ม.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 มกราคม ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7567 3732-3 และที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2298 0244 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
แขวงการทางขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ขอนแก่น ยกเลิก รับที่ ส.176/7 ม.ค.57 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนชุมแพ- ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม2+753-กม.10+688 ปริมาณงาน 71,415 ตารางเมตร ตามประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ก่อสร้าง
กรมประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา รับที่ ส.175/7 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถผลิตรายการและรับ-ส่ง สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนอกสถานที่ ชนิด 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 มกราคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2618 2323 ต่อ 1406-9 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว ประมูล รับที่ ก.103/7 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลห้วยน้ำขาว จำนวน 2 โครงการ คือ สายนาควน หมู่ที่ 3 บ้านน้ำร้อน , สายคลองริ้น หมู่ที่ 8 บ้านควน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 13 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โทร.075-699654 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ประมูล รับที่ ก.102/7 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 3 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ถนนบางกรวย-ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2571-2010 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประมูล รับที่ ก.101/7 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำลัด เชื่อมต่อ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ถนนสวรรค์วิถี จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-803567 ต่อ 405 ก่อสร้าง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกวดราคา รับที่ ก.100, ก.100.1, ก.100.1.1/7 ม.ค.57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Router จำนวน 693 ตัว ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดหาและควบคุม กลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยกร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2281-8030 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกวดราคา รับที่ ก.99, ก.99.1, ก.99.1.1/7 ม.ค.57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบำรุงรักษาจานดาวเทียมสำหรับโครงการพระราชดำริ จำนวน 500 จาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดหาและควบคุม กลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2281-8030 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกวดราคา รับที่ ก.98, ก.98.1, ก.98.1.1/7 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดหาและควบคุม กลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2281-8030 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.96/7 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานพัฒนาห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2557 ติดต่อที่ แผนกจํดหา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2579-5175 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกวดราคา รับที่ ก.95, ก.95.1, ก.95.1.1/7 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยาเสพติดให้โทษประเภท 2 Opium จำนวน 900 กิโลกรัม ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 13 - 22 มกราคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2590-7377 อื่นๆ
เทศบาลตำบลบางพูน ประมูล รับที่ ก.94/7 ม.ค.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างขยายอาคารประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ชั้นเดียว และท่อระบายน้ำคลองบางพูน หมู่ที่ 4 ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 14 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2567-5592-3 ต่อ 12 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลกบินทร์ สอบราคา รับที่ ช.147/7 ม.ค.57 ซื้อเครื่องกังหันตีน้ำ แบบกังหันตีน้ำ ชนิดไม่ต่ำกว่า 4 ใบพัด อัตรากำลังไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 360 โวลต์ จำนวน 3 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลกบินทร์ ถนนเจ้าสำอางค์ จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-283173 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประกวดราคา รับที่ ช.146/7 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้ง โรงเรียนบ้านคึมมะอุ หมู่ที่ 3 และอุปกรณ์ประกอบสนามพร้อมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มกราคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-979040-2 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ประกวดราคา รับที่ ช.1457 ม.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 6 โรงเรียนบ้านกันละ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-671167 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2 ยกเลิก รับที่ ช.144/7 ม.ค.57 ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2557 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน นาเจริญ – ปางไฮ ตอน 2 ปริมาณงาน 18,360 ตารางเมตร ตามประกาศลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.055-428085 ก่อสร้าง
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ ช.143/7 ม.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 2 บาน จำนวน 96 ตู้ เพื่อใช้ติดตั้ง ณ อาคารพักแพทย์ 48 ยูนิต โรงพยาบาลพระปกเกล้า ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-324975-84 ต่อ 1635 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | [164] | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.