Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคา รับที่ ส.772-ส.775/29 เม.ย.57 จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 7 พฤษภาคม, สอบราคา ซื้อโปรแกรมการจัดการระบบฐานข้อมูล Oracle สำหรับระบบบริการการศึกษา จำนวน 1 ชุด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย, สอบราคาซื้อระบบเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน 1 ระบบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย, สอบราคาเช่า Tablet จำนวน 20 เครื่อง ระยะเวลา 24 เดือน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 พฤษภาคม ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.0 5391 6044-5 และที่สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2679 0038-9 อื่นๆ
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ประกวดราคา รับที่ ส.771/29 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.กันดิน บริเวณเลียบคลองซอยที่ 2 หมู่ที่ 7 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 2 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2987 6001-4 ต่อ 406 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สอบราคา รับที่ ส.771/28 เม.ย.57 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 20 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 6 พฤษภาคม ติดต่อที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2515 3995 ต่อ 5211, 5212, 5315 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การกีฬาแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.770/29 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุง ต่อเติม สตูดิโอสถานีทีวีกีฬา (T-Sports) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 พฤษภาคม ติดต่อที่ ฝ่ายการคลัง การกีฬาแห่งประเทศไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2186 7111 ต่อ 8061-8073 อื่นๆ
จังหวัดชลบุรี สอบราคา รับที่ ส.769/29 เม.ย.57 จ้างเหมาซัก อบ รีดผ้า จำนวน 45,000 กิโลกรัม ระยะเวลา 12 เดือน ณ โรงพยาบาลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤษภาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3821 1289 อื่นๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สอบราคา รับที่ ส.768/29 เม.ย.57 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเรือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” รายการปรับปรุงถนน คสล. จำนวน 1 แห่ง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 พฤษภาคม ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2628 5642 ก่อสร้าง
จังหวัดปทุมธานี สอบราคา รับที่ ส.767/29 เม.ย.57 จ้างโครงการปรับปรุงชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2904 6446-9 ต่อ 114 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร ประมูล รับที่ ส.766/29 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน เขตสัมพันธวงศ์ (ครั้งที่ 4) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 พฤษภาคม ติดต่อที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ หรือที่สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 กรุงเทพฯ โทร.0 2235 2176 ก่อสร้าง
กรมการบินพลเรือน ประกวดราคา รับที่ ส.765, ส.765.1/29 เม.ย.57 ซื้อเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ ขนาด 315 KVA พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง และซ่อมอาคาร AFL ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำและอุปกรณ์อาคารอื่นๆ ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 พฤษภาคม ติดต่อที่ กลุ่มการเงิน กรมการบินพลเรือน เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2286 0482 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ประมูล รับที่ ส.764, ส.764.1/29 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกพื้นเรียบท้ายลาด (รถเทรลเลอร์) มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - วันที่ 12 พฤษภาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง อำเภอ แสวงหา จังหวัดอ่างทอง โทร.0 3587 0444 ยานพาหนะ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สอบราคา รับที่ ส.763/29 เม.ย.57 จ้างซ่อมแซมสะพานทางเดิน สะพานข้ามคลอง และศาลาพักผ่อน ศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง จังหวัดระนอง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 2 พฤษภาคม ติดต่อที่ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 1317 ก่อสร้าง
กรมเจ้าท่า ยกเลิก รับที่ ส.762/29 เม.ย.57 สอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ำไทยพร้อมกฎกระทรวง และข้อหารือที่สำคัญ จำนวน 5,000 เล่ม ตามประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2557 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยกเลิก รับที่ ช.793/29 เม.ย.57 ประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสะพานลอยสำหรับจักรยานยนต์ ข้ามถนน 344 บริเวณทางเข้าถนนธารนที อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 ตามประกาศลงวันที่ 20 มีนาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารถมนตเสวี 1 จังหวัดชลบุรี โทร.038-455921 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ประกวดราคา รับที่ ช.800/29 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โทร.056-901120 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น สอบราคา รับที่ ช.799/29 เม.ย.57 จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ รวม 122 คน สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานทรัพย์สินและพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โทร.043-416019 ต่อ 106 อาหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ประมูล รับที่ ช.798/29 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-906070 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลเมืองนะ ประมูล รับที่ ช.797/29 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองนะ,บ้านหนองแขม (หย่อมบ้านป่าบงงาม) บ้านเจียจันทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-045087 ก่อสร้าง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ช.796/29 เม.ย.57 ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบ IT Call Center จำนวน 7 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2557 ยื่นซอง 30 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนธุรการรวม พัสดุ ครุภัณฑ์ งบประมาณและการเงิน ฝ่ายกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21043490 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ประกวดราคา รับที่ ช.795/29 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 11 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองนมนาง หมู่ที่ 8 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย,บ้านดอนลำใย หมู่ที่ 20 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังหิน หมู่ที่ 10 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย,บ้านโนนบ้าน หมู่ที่ 19 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านสุขัง หมู่ที่ 9,บ้านใหม่สุขัง หมู่ที่ 11,บ้านสุขังใต้ หมู่ที่ 16,บ้านสุขังไทยเจริญ หมู่ที่ 21,บ้านสุขัง หมู่ที่ 11 – บ้านวังหิน หมู่ที่ 10 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 รายการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-283676 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี สอบราคา รับที่ ช.794/29 เม.ย.57  ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง ครั้งที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-544301-3 ต่อ 110 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยกเลิก รับที่ ช.793/29 เม.ย.57 ประมูลอกทั้งหมด
สำนักงานกิจการยุติธรรม ประกวดราคา รับที่ ช.792/29 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (ระยะที่ 1) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21413744 อื่นๆ
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ ช.791/29 เม.ย.57 ซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-617451-8 ต่อ 2167 อื่นๆ
เทศบาลตำบลกบินทร์ สอบราคา รับที่ ช.790/29 เม.ย.57 จ้างเหมาซ่อมเครื่องออกกำลังกาย และเตาเซาน่า (ชาย) จำนวน 7 รายการ,สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างทาง คสล.เข้าโรงฆ่าสัตว์ พื้นที่ 280 ตารางเมตร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลกบินทร์ ถนนเจ้าสำอางค์ จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-283173 อื่นๆ
สำนักงานศาลปกครอง ประกวดราคา รับที่ ช.789/29 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการศาลปกครองขอนแก่น สำหรับงานอาคารที่ทำการ(งานสถาปัตยกรรมและ Telephone System) งานผังบริเวณและถมดิน (งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนงานผังบริเวณ) และงานครุภัณฑ์จัดซื้อ (ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร) และครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ลอยตัว ชั้น 1-3),ประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี สำหรับงานอาคารที่ทำการ(งานสถาปัตยกรรมและ Telephone System) งานผังบริเวณและถมดิน (งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนงานผังบริเวณ) และงานครุภัณฑ์จัดซื้อ (ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร) และครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ลอยตัว ชั้น 1-3) แยกซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลปกครอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21411207 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล ประสงค์ รับที่ ช.788/29 เม.ย.57 จำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุด จำนวน 30 รายการ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ขอทราบรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-881308 ต่อ 102 อื่นๆ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประมูล รับที่ ช.787/29 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.และถนน คสล.ซอยหน้าวัดท้าวโคตร จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-342880-2 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกวดราคา รับที่ ช.786,786.1/29 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.074-443944 ก่อสร้าง
สำนักงานศาลยุติธรรม ยกเลิก รับที่ ช.785,785.1,785.1.1/29 เม.ย.57 ประสงค์ จ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหนองคาย ขนาด 14 บัลลังก์ จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ตามประกาศลงวันที่ 30 มกราคม 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25130664 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองปทุมธานี ประมูล รับที่ ช.784,784.1/29 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถยนต์กวาดและดูดฝุ่น ถังบรรจุฝุ่นผงมีความจุไม่น้อยกว่า 8.5 ลูกบาศก์หลา ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองปทุมธานี ถนนเทศปทุม จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25811009 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกวดราคา รับที่ ช.783,783.1,783.1.1/29 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อหัวหุ่นจำลองเพื่อการฝึกปฏิบัติสำหรับนิสิตทันตแพทย์ จำนวน 5 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2557 ติดต่อที่ สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-26495000 ต่อ 15238,15851 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประมูล รับที่ ช.781-782/29 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี,ประมูล จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี,ประมูล จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองลำรี ยาว 362.00 เมตร หมู่ที่ 9 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี,ประมูล จ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองลำรี ยาว 358.00 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-29833526-31 ต่อ 109-110 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ช.780/29 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำกล่องใส่ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 972,671 ชิ้น ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองจัดหา สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-25518123-4 อื่นๆ
กรมธนารักษ์ ประกวดราคา รับที่ ช.779,779.1/29 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22701760 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมูล รับที่ ช.778/29 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดุริยางค์และดนตรีสากลสำหรับนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2557 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนศูนย์ราชการ – วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-796450 อื่นๆ
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ช.777/29 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน AC และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนพัฒนาตลาดกลาง ถนนสรงประภา,ชุมชนบูรพา 19 ถนนวัดเวฬุวนาราม,ชุมชนบูรพา 12 ถนนวัดเวฬุวนาราม,ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ จำนวน 4 ชุมชน รวม 1 สัญญา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2557,สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬา และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนสุรินทร์ ระยะ 1 โครงการบ้านเอื้ออาทรสุรินทร์ ระยะที่ 3 โครงการบ้านเอื้ออาทรสุรินทร์ ระยะ 4(สลักได) โครงการบ้านเอื้ออาทรยโสธร ระยะ 3/2 (ตาดทอง) และโครงการบ้านเอื้ออาทรยโสธร ระยะ 5(สำราญ) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองประมูล ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-23516144 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ช.776/29 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25905315 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย ประมูล รับที่ ช.770,770.1/28 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนการสอนจริยธรรมเด็กและเยาวชน 2 ชั้น หมู่ที่ 2 อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โทร.075-619918 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางกระทึก สอบราคา รับที่ ช.768-769/28 เม.ย.57 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 4,8 จำนวน 2 ช่วง,สอบราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนายจอก นางเล็ก และนายสมบูรณ์ อชมหาตย์ หมู่ที่ 6 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.0-24827213-5 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลนาตาล่วง ประกวดราคา รับที่ ช.767/28 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โทร.075-502602 ก่อสร้าง
จังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลขุขันธ์ สอบราคา รับที่ ช.766/28 เม.ย.57 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.045-814290-4 ต่อ 132 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก สอบราคา รับที่ ช.765/28 เม.ย.57 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กบ่อแร่ หมู่ที่ 11 และก่อสร้างป้อมยาม อปพร. บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก หมู่ที่ 7จำนวน 2 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-255030 ต่อ 116 ก่อสร้าง
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ประกวดราคา รับที่ ช.764/28 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-711997 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประมูล รับที่ ช.763/28 เม.ย.57 ขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-009009 ต่อ 1583 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ประกวดราคา รับที่ ช.762/28 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1,2,3,4,5 และ 6 จำนวน 28 จุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร.032-493514 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย สอบราคา รับที่ ช.761/28 เม.ย.57 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองควาย หมู่ที่ 4 ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด,สอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยคลองพลอด – ห้วงขอน หมู่ที่ 4 ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.039-671854 ต่อ 12 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน ประมูล รับที่ ก.657/28 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 13 บ้านค่ายนคร หมู่ที่ 12 บ้านบกหวาน หมู่ที่ 2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 4 บ้านนาฮี หมู่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อง หมู่ 8 บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 บ้านนาฮี หมู่ที่ 16 บ้านหนองบุญเพียง หมู่ที่ 15 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2,3,5,14 (4 สาย) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 7,12,13(3 สาย) , บ้านดอนกอก หมู่ที่ 9 และบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 11 โครงการขุดลอกบ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 7 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร.042-407413 ก่อสร้าง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม สอบราคา รับที่ ก.656/28 เม.ย.57  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 6 เครื่อง , สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ IMAC จำนวน 2 รายการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-754369 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมชลประทาน โครงการปฎิบัติการคันคูน้ำที่ 5 สอบราคา รับที่ ก.655/28 เม.ย.57 ซื้อดินสำหรับใช้ถม คันคู ชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 จำนวน 1 รายการ ของงานก่อสร้างคันคูน้ำและอาคารประกอบโครงการ อ่างเก็บน้ำวังถ้ำ ตำบลไร่ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร , สอบราคา ซื้อดินสำหรับใช้ถมคันคู ชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 จำนวน 1 รายการ ของงานก่อสร้างคันคูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บห้วยกระเฌอ(ระยะที่ 1) ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร , สอบราคา ซื้อที่ดินสำหรับใช้ถมคันคู ชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 จำนวน 1 รายการ ของงานก่อสร้างคันคูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บห้วยค้อ ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 5 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042-315881 บ้าน, ที่ดิน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประกวดราคา รับที่ ก.654/28 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อสารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ 4/2 จำนวน 1,500 ตัน รวม 7 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2940-5958-63 ต่อ 304 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | [164] | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.