Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประมูล รับที่ ส.224/3 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2595 0252-4 ยานพาหนะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบราคา รับที่ ส.223/3 พ.ย.57 ซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3534 1300 ต่อ 148 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส.222/3 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง (หนองไผ่แก้ว)-พนัสนิคม (ท่าบุญมี) อำเภอบ้านบึง-เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2551 8123-4 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สอบราคา รับที่ ส.221/3 พ.ย.57 จ้างทำวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัด “อบจ.ภูเก็ต” เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน และกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 12 เดือนๆ ละ 5,000 เล่ม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7621 0106 อื่นๆ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี สอบราคา รับที่ ส.220/3 พ.ย.57 จ้างปรับปรุงระบบประปา จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 12 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2546 7185-6 ต่อ 305 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร ประกวดราคา รับที่ ส.219/3 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล และลานเอนกประสงค์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร บ้านศิลาเลข หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.0 4359 0288 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร ประกวดราคา รับที่ ส.218/3 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเจริญ-ปากห้วยยาง บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 2, 8 ตำบลโคกสาร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 พฤศจิกายน ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญโทร.0 4555 5018 ก่อสร้าง
จังหวัดนครพนม สอบราคา รับที่ ส.217/3 พ.ย.57 ซื้อตู้อบทารกแรกคลอด จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคด้วยเอน้ำ ขนาด 260 ลิตร แบบใช้แก๊ส จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องดึงหลัง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลนาแก-วังยาง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลนาแก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โทร.0 4257 1235 อื่นๆ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอบราคา รับที่ ส.216/3 พ.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4535 3333 อื่นๆ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สอบราคา รับที่ ส.215/3 พ.ย.57 ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2584 5115 ต่อ 101 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประมูล รับที่ ส.214/3 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โทร.0 7569 2246 ต่อ 15 ก่อสร้าง
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง สอบราคา รับที่ ส.211-213/3 พ.ย.57 ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค ให้แก่หน่วยปฏิบัติการเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน 41 รายการ ยื่นซองวันที่ 10 พฤศจิกายน, สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค ให้แก่หน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 451 จังหวัดระนอง จำนวน 38 รายการ ยื่นซองวันที่ 1 พฤศจิกายน, สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค ให้แก่หน่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล จำนวน 39 รายการ ยื่นซองวันที่ 11 พฤศจิกายน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อที่ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.0 3843 7600 ต่อ 79041 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง สอบราคา รับที่ ส.210/3 พ.ย.57 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3525 4034 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ ประกวดราคา รับที่ ส.209/3 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านจิกดู่ หมู่ที่ 1, 5, 11, 12 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โทร.0 4554 8230 ก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู สอบราคา รับที่ ส.208/3 พ.ย.57 ซื้อวัสดุฝึกนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (ชุดที่ 1) จำนวน 3 แผนกวิชา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร.0 4231 2753 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ส.207/3 พ.ย.57 จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับการปฏิบัติงาน และการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 3870 อื่นๆ
สำนักงาน ป.ป.ท. สอบราคา รับที่ ส.206/3 พ.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มงานคลัง สำนักงาน ป.ป.ท. อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2502 6670-80 ต่อ 1132 อื่นๆ
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สอบราคา รับที่ ส.205/3 พ.ย.57 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงเครื่องเสียง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร.0 2415 1681 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู ประกวดราคา รับที่ ส.204/3 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC โดยวิธี Pavement In-Place Recycling และวิธี Overlay พื้นทางถนนสายบ้านดอนติ้ว-บ้านหนองบัวน้อย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4379 0529 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร สอบราคา รับที่ ส.203/3 พ.ย.57 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนามเด็กเล่น ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โทร.0 3865 9680 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า ประมูล รับที่ ส.202/3 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการบูรณะผิวทางโดยการปูทับ Overlay ด้วย AC ถนนสายบ้านตะกาดเง้า หมู่ที่ 1,2 บ้านตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 825 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3945 5267-8 ต่อ 11 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางสงขลา ขายทอดตลาด รับที่ ส.201/3 พ.ย.57 เครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนฯ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีประมูลราคาด้วยปากเปล่า ที่ศูนย์สร้างทางสงขลา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทางสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.0 7431 1391 ต่อ 24 ยานพาหนะ
จังหวัดศรีสะเกษ สอบราคา รับที่ ส.200/3 พ.ย.57 ซื้อถุงขยะ จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้– วันที่ 13 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.0 4581 4290-4 ต่อ 201 อื่นๆ
จังหวัดปทุมธานี สอบราคา รับที่ ส.199/3 พ.ย.57 จ้างเหมาถมดินในการสร้างอาคาร สสอ.เมืองปทุมธานี กว้าง 17 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 2.50 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 815.7 ลูกบาศก์เมตร ณ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลสวนพริกไทย หมู่ที่ 8 อำเภอเมือง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 พฤศจิกายน ติดต่อที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2978 8044 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการชลประทานเพชรบุรี สอบราคา รับที่ ส.198/3 พ.ย.57 ซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบขับ ด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 170 แอมป์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ โครงการชลประทานเพชรบุรี อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร.0 3246 1308 อื่นๆ
กรมชลประทาน โครงการชลประทานเพชรบุรี สอบราคา รับที่ ส.197/3 พ.ย.57 ซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบขับ ด้วยเครื่องยนต์ ขนาด 170 แอมป์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ โครงการชลประทานเพชรบุรี อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร.0 3246 1308 อื่นๆ
จังหวัดพังงา สอบราคา รับที่ ส.196/3 พ.ย.57 จ้างก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในอำเภอตะกั่วป่า ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 พฤศจิกายน ติดต่อที่ โรงพยาบาลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โทร.0 7658 4250 ต่อ 7400 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ประมูล รับที่ ส.195/3 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โทร.0 5668 7218 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลปลายมาศ ประมูล รับที่ ส.194/3 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างงานในเขตเทศบาล จำนวน 6 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ เทศบาลตำบลปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4466 1205 ต่อ 121 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาที่ดิน ประกวดราคา รับที่ ส.193/3 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำ ในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1,300 บ่อ ในพื้นที่จังหวัด กำแพงเพชร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0 5570 5734 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก ประมูล รับที่ ส.192/3 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านเขาน้อยพัฒนา ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5624 9369 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่ สอบราคา รับที่ ส.191/3 พ.ย.57 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 พฤศจิกายน ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0 3552 2031 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการชลประทานสระบุรี สอบราคา รับที่ ส.190/3 พ.ย.57 ซื้อหินใหญ่ จำนวน 1,178 ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว, สอบราคาซื้อหินใหญ่ จำนวน 1,106 ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ่อลักน้ำ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, สอบราคาซื้อดินลูกรัง จำนวน 2,975 ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมฝายโคกกรุง ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 พฤศจิกายน, สอบราคาซื้อหินใหญ่ จำนวน 1,152 ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคำตะเคียน ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 พฤศจิกายน ติดต่อที่ หน่วยงานพัสดุ โครงการชลประทานสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.0 3621 4218 ต่อ 118 ก่อสร้าง
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประสงค์ รับที่ ส.189/3 พ.ย.57 จะให้เช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่บริเวณสถานีวัฒนานคร (แปลงที่ 1-2) อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2220 4060 บ้าน, ที่ดิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี สอบราคา รับที่ ส.188/3 พ.ย.57 ซื้อชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการการผลิตและการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (CAD/CAM/CAE) จำนวน 30 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 พฤศจิกายน ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2969 1530 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง ประมูล รับที่ ส.187/3 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี, ประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ชนิดผิวเรียบ บ้านใหม่กิโลแปด- บ้านหนองแจ้ง หมู่ที่ 6 บ้านกิโลแปด ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0 3548 1428-9 ก่อสร้าง
จังหวัดระยอง สอบราคา รับที่ ส.186/3 พ.ย.57 ซื้อกล่องถนอมอาหารทรงกลม จำนวน 600 ใบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3861 2276 อื่นๆ
เทศบาลเมืองนครนายก ประมูล รับที่ ส.185/3 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักถนนชลประสิทธิ์ ซอย 10 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก ถนนสุวรรณศร จังหวัดนครนายก โทร.0 3731 4263 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก สอบราคา รับที่ ส.184/3 พ.ย.57 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3525 5030 ต่อ 116 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ ส.183/3 พ.ย.57 ซื้อเครื่องควบคุมความชื้นอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7567 3733-7 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2298 0244 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางยโสธร ประกวดราคา รับที่ ส.182/3 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งาน จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ในทางหลวงหมายเลข 2043 ตอนควบคุม 0201, 0202 ตอน ยางเฌอ-พนมไพร-มหาชนะชัย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงการทางยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โทร.0 4571 1504 ต่อ 112 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด) ประกวดราคา รับที่ ส.179-ส.181/3 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ตอน 1 ปริมาณงาน 21,520 ตารางเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102, 0103 ตอนห้วยบง-แม่สลิดหลวง-แม่เงา ปริมาณงาน 17,600 ตารางเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ตอน 2 ปริมาณงาน 17,760 ตารางเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 6 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โทร.0 5553 1284 ต่อ105 ก่อสร้าง
จังหวัดอุดรธานี ประกวดราคา รับที่ ส.178/3 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูง พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 คัน, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่อง ตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์รวมศูนย์ 7 เตียง จำนวน 1 ชุด แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 7 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทร.0 4233 4400 ต่อ 5410 ยานพาหนะ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ สอบราคา รับที่ ส.177/3 พ.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2201 7380-5 อื่นๆ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ ส.176/3 พ.ย.57 ประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบ 2 ตา จำนวน 30 กล้อง ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 3-12 พฤศจิกายน ติดต่อที่ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2218 5475 อื่นๆ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ ส.175/3 พ.ย.57 ประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบ 2 ตา จำนวน 30 กล้อง ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 3-12 พฤศจิกายน ติดต่อที่ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2218 5475 อื่นๆ
องค์การเภสัชกรรม ประกวดราคา รับที่ ส.174/3 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบำรุงรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ระยะเวลา 12 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 1 งาน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองการเงิน องค์การเภสัชกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2203 8388 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สอบราคา รับที่ ส.173/3 พ.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มการคลัง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2577 1136 ต่อ 3611 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สอบราคา รับที่ ส.172/3 พ.ย.57 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 80 แกรม 3,000 รีม, กระดาษถ่ายเอกสารขนาด F14 80 แกรม 552 รีม และกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A3 80 แกรม 70 รีม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 11 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร.0 3435 1082 อื่นๆ
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ประกวดราคา รับที่ ส.169/1 พ.ย.57 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม (ระบบสาธารณูปโภคอาคารที่พักข้าราชการในจังหวัดขอนแก่น และลานจอดรถ) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 13-26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4333 1108 ต่อ 115 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | [164] | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.