Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมการท่องเที่ยว ประกวดราคา รับที่ ส.208, ส.208.1/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มการพัสดุ กรมการท่องเที่ยว เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2219 4010-17 ต่อ 705 อื่นๆ
สถาบันโรคทรวงอก สอบราคา รับที่ ส.207/8 ส.ค.57 ซื้อเตียง 3 ไก จำนวน 24 เตียง สำหรับใช้ในกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันโรคทรวงอก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2547 0913-4 อื่นๆ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดราคา รับที่ ส.206/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม ติดต่อที่ ธุรการงานจัดซื้อ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7534 6944 อื่นๆ
เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ประมูล รับที่ ส.205/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านชากนอก หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำหน้าบ้านเสมียนยาวผ่านบ้านฝรั่ง หมู่ที่ 11 ตำบล ห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3823 9439 ต่อ 41 ก่อสร้าง
จังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ส.204/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลสุรินทร์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4451 1050 อื่นๆ
จังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ส.203/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลสุรินทร์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4451 1050 อื่นๆ
จังหวัดลำปาง สอบราคา รับที่ ส.202/8 ส.ค.57 ซื้อชุดอุปกรณ์ระบายน้ำจากโพรงสมองลงสู่ช่องท้อง จำนวนประมาณ 115 Set ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5423 7400 ต่อ 6000-7 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ยกเลิก รับที่ ส.201/8 ส.ค.57 ประกาศเชิญชวนเอกชนมาลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยชุมชน ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน ตามประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3861 7430 ต่อ 517 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกวดราคา รับที่ ส.198-ส.200/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องตัดและเชื่อมแบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารเอนกประสงค์และอาคารนวมินทรราชินี, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องกลึงซีเอ็นซี จำนวน 1 เครื่อง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 สิงหาคม ติดต่อที่ กองงานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0 2555 2000 ต่อ 1114, 1149 อื่นๆ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.197/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องอะไหล่ แอร์เบรคสำหรับรถดีเซลราง THN, NKF และ ATR จำนวน 1 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม ติดต่อที่ งานจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กองการจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2220 4668 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด สอบราคา รับที่ ส.196/8 ส.ค.57 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ ในเขตเทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.0 3951 2111 ก่อสร้าง
เทศบาลนครสมุทรปราการ ประมูล รับที่ ส.195 /8 ส.ค.57 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน (รถยนต์วีออส) ที่หมดความจำเป็นใช้ในราชการ ในวันที่ 21 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2382 6140-53 ต่อ 142 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ สอบราคา รับที่ ส.195/8 ส.ค.57 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกสำนักงาน ณ ที่ทำการ อบต.เขาใหญ่ หมู่ที่ 5 อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 สิงหาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โทร.0 7569 2745 ก่อสร้าง
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.194/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์, โครงหลังคา METAL SHEET, ถนน ASPHALTIC CONCRETE, ลานเอนกประสงค์ คสล, สะพานทางเท้า ค.ส.ล.และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญัตติปี 2556) ภายในเขตบางขุนเทียน 2 จำนวน 12 ชุมชน รวม 1 สัญญา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างถนน คสล, ลานเอนกประสงค์ คสล, ถนน AC และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญัตติปี 2556) ภายในเขตบางนา จำนวน 9 ชุมชน รวม 1 สัญญา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญัตติ ปี 2556) ภายในจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ชุมชน รวม 1 สัญญา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างถนน คสล. และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญัตติปี 2555) ภายในจังหวัดเชียงราย จำนวน 6 ชุมชน รวม 1 สัญญา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และอื่น ๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (สุขสวัสดิ์-หมอบาง) ชช.4 งบ พ.ร.บ.ปี 2557, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และงานก่อสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬา ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรหนองไข่น้ำ, บ้านเอื้ออาทรบ้านหมอ และบ้านเอื้ออาทรแก่งคอย ชช.2 งบ พ.ร.บ.ปี 2557 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม ยกเลิกประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารแฟลตพัก อาศัยสูง 5 ชั้น และอื่นๆ ภายในโครงการปรับปรุงอาคารเช่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ยกเลิกสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬา ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2 ระยะ 1-3 ชช.1 (งบ พ.ร.บ. ปี 2557) ตามประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองประมูล การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2351 6144 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองสระบุรี ประมูล รับที่ ส.193/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 45 ตัว พร้อมติดตั้งระบบควบคุม) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.0 3621 11022 ต่อ 126 อื่นๆ
จังหวัดพิษณุโลก ประกวดราคา รับที่ ส.192/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารกายภาพ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,046 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง (ตอกเสาเข็ม คอร.) ที่โรงพยาบาล วัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ อำเภอ วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5536 1079 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ประมูล รับที่ ส.191, ส.191.1/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการจ้างเหมางานท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 20 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.0 3429 0329 ก่อสร้าง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.190/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อบัตร สมาร์ทการ์ด จำนวน 200,000 บัตร เพื่อใช้สำหรับเติมเงินบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 14 สิงหาคม ติดต่อที่ อาคารศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2579 5175 อื่นๆ
กรมการบินพลเรือน ประกวดราคา รับที่ ส.189, ส.189.1/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ซ่อมลิฟต์ โดยสารที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 20 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มการเงิน กรมการบินพลเรือน เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2286 0482 ลิฟท์
กรมการบินพลเรือน ประสงค์ รับที่ ส.188, ส.188.1/8 ส.ค.57 จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารพร้อมงานระบบอื่นๆ ที่ท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ครั้งที่ 3 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม–วันที่ 2 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มการเงิน กรมการบินพลเรือน เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2286 0482 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกวดราคา รับที่ ส.187, ส.187.1/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนสายแยก ทช.พช.3021 – บ้านทรายทอง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนสายแยก ทช.พช.2016-บ้านชนแดน อำเภอศรีเทพ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนสายแยก ทล.2320-บ้านวังขอน อำเภอเมือง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนสายแยก ทช.พช.4045-บ้านสระแก้ว อำเภอหนองไผ่ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.0 5671 1471 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประมูล รับที่ ส.186/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถดับเพลิงชนิดหอน้ำบันไดสูง ไม่น้อยกว่า 20 เมตร ตัวรถชนิด 10 ล้อ 2 เพลา มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซลแบบ 6 สูบ 4 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 สิงหาคม ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4525 0333 ต่อ 1807 ยานพาหนะ
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส.185, ส.185.1/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงอาคาร 3 (ชั้น 6) สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 18 สิงหาคม ติดต่อที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2551 8123-4 ก่อสร้าง
กรมธนารักษ์ ประกวดราคา รับที่ ส.184/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงอาคารมูลนิธิ ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 (อาคาร คสล. 3 ชั้น) เป็นที่ทำการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินแห่งใหม่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2618 6335 ก่อสร้าง
กรมธนารักษ์ ประกวดราคา รับที่ ส.183/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2270 1760 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สอบราคา รับที่ ส.182, ส.182.1/8 ส.ค.57 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย เป็นระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 สิงหาคม ติดต่อที่ งานการเงินและพัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7627 6088 อื่นๆ
จังหวัดลำปาง ประกวดราคา รับที่ ส.181, ส.181.1/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 11 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5423 7400 ต่อ 6000-7 อื่นๆ
กรมชลประทาน สำนักชลประทานที่ 13 สอบราคา รับที่ ส.180/8 ส.ค.57 ซื้ออะไหล่รถ MOTOR GRADER ยี่ห้อ KOMATSU และอื่นๆ จำนวน 102 รายการ, สอบราคาซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป มอก.424-2530 จำนวน 6 รายการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักชลประทานที่ 13 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.0 3461 3485 ยานพาหนะ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ส.179/8 ส.ค.57 จ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารและงานธุรการ ประจำหน่วยงาน PS จำนวน 1 คน และหน่วยงาน PS-R จำนวน 3 คน ระยะเวลาว่าจ้าง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 13-19 สิงหาคม, สอบราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 26,964 ถัง เพื่อใช้งานที่ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น (DK) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 11-18 สิงหาคม, ประกวดราคาจ้างงานปฏิบัติการและดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร อาคารสำนักงานหลานหลวง และสำนักงานสีลม จำนวน 1 งาน ระยะเวลาว่าจ้าง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2559 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 18-26 สิงหาคม, ประสงค์จะขาย คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องดับเพลิง โทรศัพท์ และอื่นๆ จำนวน 54 รายการ ขอรับเอกสารวันที่ 19 สิงหาคม ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2545 3251 อื่นๆ
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี สอบราคา รับที่ ส.176-ส.178/8 ส.ค.57 ซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 18 เครื่อง และขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง, สอบราคาซื้ออาหาร สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาล จำนวน 1 เดือน, สอบราคาซื้อเก้าอี้ข้างเตียง จำนวน 120 ตัว แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2546 1960-6 ต่อ 2129 อื่นๆ
กรมการแพทย์ ขายทอดตลาด รับที่ ส.175/8 ส.ค.57 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 26 เครื่อง ซึ่งชำรุดและเสื่อมสภาพที่ไม่ใช้ในราชการ ในวันที่ 26 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กรมการแพทย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2590 6105 อื่นๆ
เทศบาลเมืองลัดหลวง ประมูล รับที่ ส.174, ส.174.1/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล.กว้างประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 2 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15 บ่อ ภายในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2246 4337-9 ต่อ 110, 112 ก่อสร้าง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ส.173/8 ส.ค.57 ซื้อพัสดุโทรคมนาคม จำนวน 8 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยื่นซองวันที่ 14 สิงหาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดหาเพื่อหน่วยงานสนับสนุน และการจ้างที่ปรึกษา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 3134 อื่นๆ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ส.173/8 ส.ค.57 ซื้อจักรยานนั่งปั่น จำนวน 5 เครื่อง สำหรับห้อง Fitness อาคาร Cat Tower (ครั้งที่ 3) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 19 สิงหาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดการและติดตามงานพัฒนาสินทรัพย์ ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 3373 อื่นๆ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ส.172/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเปลี่ยนสายเคเบิลใยแก้ว เส้นทางเชียงดาว-พร้าว-เวียงป่าเป้า จำนวน 1 ระบบ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเปลี่ยนสายเคเบิลใยแก้ว เส้นทางตาก-แม่สอด จำนวน 1 ระบบ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 สิงหาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดหาเพื่อธุรกิจโครงข่ายและการตลาด 1 ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 3554 อื่นๆ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ส.171/8 ส.ค.57 จ้างปรับปรุงประตู-หน้าต่าง ช่องแสง ที่อาคารศูนย์โทรคมนาคม (อาคาร 3) และอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ (อาคาร4 ) บริเวณศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 สิงหาคม, สอบราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน, โคมไฟทางออกฉุกเฉินและถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว ตามอาคารต่างๆ ของ กสท.หลักสี่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 20 สิงหาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดการและติดตามงานพัฒนาสินทรัพย์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 4595 ก่อสร้าง
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประกวดราคา รับที่ ส.170, ส.170.1, ส.170.1.1/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินโครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์และการปรับปรุงห้องประชุม อก.2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2202 3012 อื่นๆ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขายทอดตลาด รับที่ ส.169, ส.169.1/8 ส.ค.57 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 291 รายการ, ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 25 รายการ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 20-22 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2218 8615 อื่นๆ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ส.168, ส.168.1, ส.168.1.1/8 ส.ค.57 จ้างพิมพ์ หนังสือการจัดการเรียนเพื่อเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพอำเภอ (District Health System Management Learning : DHML) พร้อมจัดส่ง จำนวน 5,000 เล่ม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 4248 อื่นๆ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สอบราคา รับที่ ส.167, ส.167.1/8 ส.ค.57 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Image Processing ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 สิงหาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2547 4503 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ ช.282/8 ส.ค.57 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075673733 หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22980244 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก สอบราคา รับที่ ช.281/8 ส.ค.57 ซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน จำนวน 12 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล หนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โทร.038-86821 ต่อ 102 อื่นๆ
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ ช.280/8 ส.ค.57 ซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ Insulin glargine 100 IU/ml Inj.(3-ml) จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-617451-8 ต่อ 2167 อื่นๆ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สอบราคา รับที่ ช.279/8 ส.ค.57 จ้างบริการบำบัดน้ำระบบปรับอากาศ ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดหา กองจัดหาและพัสดุ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25289148 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สอบราคา รับที่ ช.278/8 ส.ค.57 จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (โรงยิมส์) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร.0-24151681 ต่อ 108 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ประมูล รับที่ ช.277/8 ส.ค.57 จ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ถนนบ้านคันธงข้ามคลองป่าเหล้า หมู่ที่ 5,ก่อสร้างสะพานบางน้ำดำ หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร จำนวน 2 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-318790 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ ประกวดราคา รับที่ ช.276/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ขอทราบรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุกองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โทร.042-136339 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเลียน ประกวดราคา รับที่ ช.275/8 ส.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทร.042-219990 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยพะเยา สอบราคา รับที่ ช.274/8 ส.ค.57 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติชนิดรวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร.054-466666 ต่อ 1030-1031 หรือที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพ มหาวิทยาลัยพะเยา เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-26555667 อื่นๆ
จังหวัดเชียรงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ยกเลิก รับที่ ช.273/8 ส.ค.57 สอบราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตามประกาศลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-711307 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | [164] | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.