Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 1- พิเศษ 3/18 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารแผนกควบคุมคุณภาพ ขนาด 18x30 เมตร พื้นที่ 540 ตารางเมตร ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 พฤศจิกายน, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อถังเก็บน้ำนมดิบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตัน จำนวน 2 แทงค์ พร้อมติดตั้ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 พฤษภาคม, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีตระหว่างโกดัง 1 และโกดัง 2 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 25 พฤษภาคม ติดต่อที่ ส่วนการเงิน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.089901802 หรือที่แผนกการเงิน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โทร.0 3634 1014 ก่อสร้าง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกวดราคา รับที่ ส 1998/18 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง อู่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน อู่กำแพงเพชร 2 (พื้นที่ 9 ไร่) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2246 0974 ก่อสร้าง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกวดราคา รับที่ ส 1997/18 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง อู่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน อู่กำแพงเพชร 2 (พื้นที่ 9 ไร่) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2246 0974 ก่อสร้าง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกวดราคา รับที่ ส 1996/18 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง อู่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน อู่รามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2246 0974 ก่อสร้าง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกวดราคา รับที่ ส 1995/18 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง อู่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน อู่รามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2246 0974 ก่อสร้าง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกวดราคา รับที่ ส 1994/18 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง อู่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน อู่ศูนย์ราชการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2246 0974 ก่อสร้าง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกวดราคา รับที่ ส 1993/18 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง อู่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน อู่ศูนย์ราชการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2246 0974 ก่อสร้าง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกวดราคา รับที่ ส 1992/18 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง อู่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน อู่บางบัวทอง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2246 0974 ก่อสร้าง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกวดราคา รับที่ ส 1991/18 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง อู่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน อู่บางบัวทอง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2246 0974 ก่อสร้าง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกวดราคา รับที่ ส 1990/18 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง อู่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน อู่บางพลี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2246 0974 ก่อสร้าง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกวดราคา รับที่ ส 1989/18 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง อู่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน อู่บางพลี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2246 0974 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล ยกเลิก รับที่ ส 1988/18 พ.ย.57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการ ก่อสร้างเสริมผิว AC อต.ถ.68-001 บ้านผามูบ-บ่อแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ตามประกาศลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่มูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0 5504 0225 ก่อสร้าง
โรงเรียนบางขันวิทยา ประกวดราคา รับที่ ส 1987/18 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 108ล/30 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 21 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ห้องบริหารทั่วไป โรงเรียนบางขันวิทยา อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7537 1170 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ประมูล รับที่ ส 1986/18 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละกอ (สถ.ศพด.3) บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 พฤศจิกายน ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โทร.0864662233 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส 1985/18 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ Junction Boxes, Termination Box, LCUS, AC-DC Board สำหรับโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตเอกชนรายเล็กระบบ Cogeneration ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าปี 2553 โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 ธันวาคม ติดต่อที่ กองจัดหาต่างประเทศสายงานพัฒนาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2436 0241 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ประมูล รับที่ ส 1984/18 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหลุบงิ้ว ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โทร.0 4484 0207 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอบราคา รับที่ ส 1983/18 พ.ย.57 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 40 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 27 พฤศจิกายน ติดต่อที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0 3551 1355 ต่อ 124 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ ประกวดราคา รับที่ ส 1982/18 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใต้ หมู่ที่ 4 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 พฤศจิกายน ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทร.0 7424 1146-7 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ สอบราคา รับที่ ส 1980, ส.1981/18 พ.ย.57 ซื้อเครื่องเจียระไนราบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณรายจ่ายอื่น, สอบราคา อื่นๆ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สอบราคา รับที่ ส 1979/18 พ.ย.57 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 61 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 24 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7627 6088 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สอบราคา รับที่ ส 1978/18 พ.ย.57 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 61 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 24 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7627 6088 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สอบราคา รับที่ ส 1977/18 พ.ย.57 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 61 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 24 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7627 6088 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส 1976/18 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ Spray Nozzle for Cooling Tower จำนวน 5,900 ชุด ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 19-27 พฤศจิกายน ติดต่อที่ แผนกจัดหา โรงไฟฟ้าพระนครใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2383 0056 หรือกองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี อื่นๆ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก สอบราคา รับที่ ส 1975/18 พ.ย.57 ซื้อเสื้อและถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในมหกรรมนิมิมาราธอนนานาชาติไทย คืนความสุขให้ประชาชน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5532 1280 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก สอบราคา รับที่ ส 1974/18 พ.ย.57 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3525 5030 ต่อ 116 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยกเลิก รับที่ ส 1973/18 พ.ย.57 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 40 เครื่อง ตามประกาศลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.0 3425 2790 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวง แขวงการทางสระบุรี ยกเลิก รับที่ ส /197218 พ.ย.57 สอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมผิวทางคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ปริมาณงาน 92 ตารางเมตร, ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอนตาลเดี่ยว-ซับบอน ปริมาณงาน 537.60 ตารางเมตร รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 629.60 ตารางเมตร ตามประกาศลงวันที่ 2 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.0 3621 1105 ต่อ 31 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์ ประกวดราคา รับที่ ส 1971/18 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ยื่นเอกสารวันที่ 12 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โทร.0 3637 5262-3 ก่อสร้าง
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สอบราคา รับที่ ส 1970/18 พ.ย.57 ซื้อเครื่องนับรถ จำนวน 10 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2215 1515 ต่อ 1019, 1002, 1013 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส 1969/18 พ.ย.57 เช่ารถยนต์ประเภทรถแวนเกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี จำนวน 12 คัน ระยะเวลาการเช่า 5 ปี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 ธันวาคม ติดต่อที่ แผนกควบคุมระบบผลิตและเครื่องมือกล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.0 3641 1097 ต่อ 10117 ยานพาหนะ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส 1968/18 พ.ย.57 จ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร ถนน-ลานและรางระบายน้ำ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – วันที่ 8 ธันวาคม ติดต่อที่ กองการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้าและงานโยธา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 4618 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางภูเก็ต ยกเลิก รับที่ ส 1967/18 พ.ย.57 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4029 ตอน กะทู้-ป่าตอง, ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน เทพกระษัตรี-เชิงทะเล, และทางหลวงหมายเลข 4031 ตอน เทพกระษัตรี-ในยาง ปริมาณงาน 3 แห่ง ตามประกาศลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7621 2179 ต่อ 21 ก่อสร้าง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกวดราคา รับที่ ส.1966/18 พ.ย.57 ซื้อเวชภัณฑ์ “ยา” โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 22 รายการ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 12 ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – วันที่ 3 ธันวาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.0 7427 3153 อื่นๆ
เทศบาลตำบลตลิ่งชัน ประมูล รับที่ ส 1965/18 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปา ผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวดำ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5594 6674-6 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลพลวงสองนาง ยกเลิก รับที่ ส 1964/18 พ.ย.57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการงานซ่อมแซมผิวทาง คสล. บ้านหนองแขวนกูบ หมู่ที่ 2-บ้านวังหิน หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ ตามประกาศ ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โทร.0 5657 9223 ก่อสร้าง
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ส 1963/18 พ.ย.57 ซื้อรถยนต์เก๋งไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 2 คัน ประจำปีงบประมาณ 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 2 ธันวาคม ติดต่อที่ อาคารสโมสร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2281 3948 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ประมูล รับที่ ส 1962/18 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน แบบซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 27 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร.0 5359 8374-5 ต่อ 13 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านแหวน ประมูล รับที่ ส 1961/18 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2-3 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5344 1961 ต่อ 12 ก่อสร้าง
จังหวัดลพบุรี สอบราคา รับที่ ส 1960/18 พ.ย.57 ซื้อยูนิตทำฟัน ปั๊มลมและอุปกรณ์ทำฟัน จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 พฤศจิกายน ติดต่อที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โทร.0 3679 8053 อื่นๆ
จังหวัดภูเก็ต ประกวดราคา รับที่ ส 1959/18 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา อำเภอกะทู้ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 21พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7621 1330 ต่อ 410 ก่อสร้าง
สำนักงาน กสทช. ประกวดราคา รับที่ ส.1958/18 พ.ย.57 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริการของสำนักงาน กสทช. ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม ติดต่อที่ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน สำนักงาน กสทช. เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2271 0151 ต่อ 664 อื่นๆ
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส 1955-ส.1957/18 พ.ย.57 จ้างซ่อมท่อประปาแตกรั่ว พร้อมงาน ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานการประปาสาขาตากสิน ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 1-12 ธันวาคม, ประกวดราคาจ้างซ่อม ท่อประปาแตกรั่วพร้อมงานที่เกี่ยวข้องพื้นที่สาขาบางกอกน้อย, ประกวดราคาจ้างงานซ่อมท่อประปาแตกรั่ว พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น แยกซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 2-12 ธันวาคม ติดต่อที่ ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2504 0187 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร ประมูล รับที่ ส 1954/18 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซอยคู้บอน 27 แยก 58 (หมู่บ้านจินดาทาวน์) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายโยธา สำนักงาน เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0 2521 0057 ต่อ 5864, 5865และที่สำนักการโยธาธิการ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง กรุงเทพฯ ก่อสร้าง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส 1953/18 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบปรับสภาวะห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ จำนวน 1 ชุด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2577 9319 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก สอบราคา รับที่ ส 1952/18 พ.ย.57 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3525 5030 ต่อ 116 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบราคา รับที่ ส 1951/18 พ.ย.57  จ้างปรับปรุงแก้ไขกันซึมหลังคาห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 18-28 พฤศจิกายน, สอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน – วันที่ 1 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี โทร.0 2529 0674-7 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบราคา รับที่ ส 1949, ส.1950/18 พ.ย.57 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรีศึกษา–ดนตรีตะวันตก จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 ธันวาคม, สอบราคาจ้างทำป้ายอัตลักษณ์ และป้ายระบบนำทางภายใน ภายนอกอาคาร จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–27 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2473 7000 ต่อ 1203-4 ก่อสร้าง
จังหวัดมุกดาหาร สอบราคา รับที่ ส 1948/18 พ.ย.57 จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยขี้เหล็ก มห.09016 หมู่ที่ 14 บ้านเหล่าสามัคคี ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร.0 4263 3101 ก่อสร้าง
กรมการขนส่งทางบก สอบราคา รับที่ ส 1947/18 พ.ย.57 จ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนพัสดุและแผ่นป้ายทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2271 8627 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร สอบราคา รับที่ ส.1946/18 พ.ย.57 ซื้อเครื่องปรับความเข้มข้นของออกซิเจนพร้อมเครื่องสร้างความชื้นและควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด ของโรงพยาบาลสิรินธร ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร.0 2328 6900–19 ต่อ 10456, 10457 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | [164] | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.