Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประกวดราคา รับที่ ก.164/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝาย อาคารโรงไฟฟ้าและส่วนประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง คือ โครงการล่องแพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน , โครงการบ้านผาแดงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ , โครงการบ้านห้วยน้ำรูจังหวัดเชียงใหม่ , โครงการบ้านผีลู จังหวัดแม่ฮ่องสอน , ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเสาไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง คือ โครงการล่องแพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน , โครงการบ้านผาแดงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ , โครงการบ้านห้วยน้ำรูจังหวัดเชียงใหม่ , โครงการบ้านผีลู จังหวัดแม่ฮ่องสอน , ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างระบบส่งน้ำ และอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง คือ โครงการล่องแพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน , โครงการ บ้านผาแดงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ , โครงการบ้านห้วยน้ำรูจังหวัดเชียงใหม่ , โครงการบ้านผีลู จังหวัดแม่ฮ่องสอน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 6 ตุลาคม 2557 แยกยื่นซองวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานการคลัง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2223-2593-5 ต่อ 1329,1317 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประมูล รับที่ ก.154/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษา อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-455921 ก่อสร้าง
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง ประกวดราคา รับที่ ก.153/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทร.038-677533-40 ต่อ 510 ยานพาหนะ
สำนักงานศาลยุติธรรม ประกวดราคา รับที่ ก.152/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง อาคารที่ทำการศาลจังหวัดปราจีนบุรี ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มอาคารสถานที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2513-0664 ก่อสร้าง
สำนักงานศาลยุติธรรม ประกวดราคา รับที่ ก.151/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง อาคารที่ทำการศาลจังหวัดปราจีนบุรี ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มอาคารสถานที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2513-0664 ก่อสร้าง
สำนักงานศาลยุติธรรม ประกวดราคา รับที่ ก.150/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง อาคารที่ทำการศาลจังหวัดปราจีนบุรี ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มอาคารสถานที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2513-0664 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกวดราคา รับที่ ก.149/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดปฏิบัติการความเป็นเลิศทางพลังงาน จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 8 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0-2441-6000 ต่อ 2130 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ก.148/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดลอกคลองโชกม่วง จากสระน้ำ 75 ไร่ หมู่ 12,13 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 13ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทร.086-4482567 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ประมูล รับที่ ก.147/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านน้ำพุใต้ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 13ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทร.086-4482567 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการชลประทานชุมพร ประกวดราคา รับที่ ก.146/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และวัสดุอื่น ๆ , ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 และท่อเหล็กเหนียว พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ จำนวน 53 รายการ , ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการอาคารอัดน้ำห้วยตายุทธพร้อมระบบส่งน้ำ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 7 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ งานบริหารทั่วไป โครงการชลประทานชุมพร กรมชลประทาน ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.077-658283 ต่อ 113 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองพิจิตร ประกวดราคา รับที่ ก.145/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ พนักงานดับเพลิงเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 8 ห้อง ครั้งที่ 2 ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 13 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร.056-613090 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สอบราคา รับที่ ก.144/4 ต.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ , สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 14 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.056-717115 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ ก.143/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ชนิดมีโครง จำนวน 48 ชื้น เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โทร.044-235145 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ ประกวดราคา รับที่ ก.142/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 บ้านมอช้างงาม ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 13 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-295102 ต่อ 15 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ยกเลิก รับที่ ก.141/4 ต.ค.57 ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมหวังรุ่งพิพัฒ โครงการหมู่บ้านสมหวัง รุ่งพิพัฒ THE S เฟส 1 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศเลขที่ 108/2557ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 ติดต่อที่ พัสดุ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-234476 ต่อ 127 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ประกวดราคา รับที่ ก.140/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมหวังรุ่งพิพัฒ โครงการหมู่บ้านสมหวัง รุ่งพิพัฒ THE S เฟส 1 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ , ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมหวังคันทรีวิลล์ โครงการหมู่บ้านสมหวังคันทรีวิลล์ THE S เฟส 1 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ พัสดุ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-234476 ต่อ 127 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกวดราคา รับที่ ก.139/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบปรับอากาศ จำนวน 1 ระบบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 13 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.074-317602 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกวดราคา รับที่ ก.138/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบปรับอากาศ จำนวน 1 ระบบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 13 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.074-317602 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกวดราคา รับที่ ก.137/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบปรับอากาศ จำนวน 1 ระบบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 13 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.074-317602 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกวดราคา รับที่ ก.136/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบปรับอากาศ จำนวน 1 ระบบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 13 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.074-317602 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ประมูล รับที่ ก.135/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตร.ม. จำนวน 1 แห่ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ้งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 7 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-242092 ต่อ 108 ก่อสร้าง
จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ประมูล รับที่ ก.134/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตร.ม. จำนวน 1 แห่ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ้งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 7 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-242092 ต่อ 108 ก่อสร้าง
จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ประมูล รับที่ ก.133/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตร.ม. จำนวน 1 แห่ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ้งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 7 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-242092 ต่อ 108 ก่อสร้าง
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.132/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว(อาคารกีฬา) , ก่อสร้างห้องน้ำ , โครงหลังคา METAL SHEET และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ภายในชุมชนห้วยม้า จังหวัดแพร่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 9 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองประมูล ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-2351-6144 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกวดราคา รับที่ ก.131/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการความเป็นเลิศทางพลังงาน จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0-2441-6000 ต่อ 2130 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกวดราคา รับที่ ก.130/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 5 อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 6 – 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0-2800-2380 ต่อ 101,102 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกวดราคา รับที่ ก.129/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 5 อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 6 – 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0-2800-2380 ต่อ 101,102 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกวดราคา รับที่ ก.128/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 5 อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 6 – 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0-2800-2380 ต่อ 101,102 ก่อสร้าง
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ก.127/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบำรุงรักษาระบบ Network Security จำนวน 1 คน ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ส่วนกลาง อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2504-0187 ก่อสร้าง
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ก.126/4 ต.ค.57 จ้างผู้ให้บริการ ตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา สอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยื่นซองวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนาภักดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-7100 อื่นๆ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ก.125/4 ต.ค.57 จ้างผู้ให้บริการ ตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา สอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยื่นซองวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนาภักดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-7100 อื่นๆ
เทศบาลนครนครปฐม ประมูล รับที่ ก.124/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ จำนวน 1,700 ตัน สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปา ประจำปี 2558 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 2557 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม (สำนักงานชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล 3) ถนนราชวิถี จังหวัดนครปฐม โทร.034-25-3850-4 ต่อ 82 อื่นๆ
เทศบาลนครนครปฐม ประมูล รับที่ ก.123/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อคลอรีนเหลว จำนวน 66 ตัน สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปา ประจำปี 2558 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ และทรัพย์สิน กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม (สำนักงานชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล 3) ถนนราชวิถี จังหวัดนครปฐม โทร.034-25-3850-4 ต่อ 82 อื่นๆ
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า ประกวดราคา รับที่ ก.121/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 13 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 อื่นๆ
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า ประกวดราคา รับที่ ก.120/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ชนิด Non-Invasive monitor จำนวน 15 เครื่อง เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลพระปกเกล้า ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 13 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางเขน ประมูล รับที่ ก.119/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ สำนักงานเขตบางเขน จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน และที่สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 2 กรุงเทพฯ โทร.0-2521-0057 ต่อ 5864, 5865 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางเขน ประมูล รับที่ ก.118/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ สำนักงานเขตบางเขน จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน และที่สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 2 กรุงเทพฯ โทร.0-2521-0057 ต่อ 5864, 5865 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี สอบราคา รับที่ ก.117/3 ต.ค. 57 ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบ อัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลลุมพลี ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-796500 ยานพาหนะ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ก.126/4 ต.ค.57 จ้างผู้ให้บริการ ตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา สอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยื่นซองวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนาภักดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-7100 อื่นๆ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ก.125/4 ต.ค.57 จ้างผู้ให้บริการ ตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา สอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยื่นซองวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนาภักดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-7100 อื่นๆ
เทศบาลนครนครปฐม ประมูล รับที่ ก.124/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ จำนวน 1,700 ตัน สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปา ประจำปี 2558 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 2557 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม (สำนักงานชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล 3) ถนนราชวิถี จังหวัดนครปฐม โทร.034-25-3850-4 ต่อ 82 อื่นๆ
เทศบาลนครนครปฐม ประมูล รับที่ ก.123/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อคลอรีนเหลว จำนวน 66 ตัน สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปา ประจำปี 2558 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ และทรัพย์สิน กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม (สำนักงานชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล 3) ถนนราชวิถี จังหวัดนครปฐม โทร.034-25-3850-4 ต่อ 82 อื่นๆ
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า ประกวดราคา รับที่ ก.121/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 13 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 อื่นๆ
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า ประกวดราคา รับที่ ก.120/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ชนิด Non-Invasive monitor จำนวน 15 เครื่อง เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลพระปกเกล้า ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 13 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางเขน ประมูล รับที่ ก.119/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ สำนักงานเขตบางเขน จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน และที่สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 2 กรุงเทพฯ โทร.0-2521-0057 ต่อ 5864, 5865 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางเขน ประมูล รับที่ ก.118/4 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ สำนักงานเขตบางเขน จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน และที่สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 2 กรุงเทพฯ โทร.0-2521-0057 ต่อ 5864, 5865 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี สอบราคา รับที่ ก.117/3 ต.ค. 57 ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบ อัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลลุมพลี ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-796500 ยานพาหนะ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.116/1 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับโปรแกรมประยุกต์ จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-4019 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.115/1 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับโปรแกรมประยุกต์ จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-4019 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.114/1 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับโปรแกรมประยุกต์ จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-4019 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | [164] | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.