Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมทางหลวง แขวงการทางสระบุรี สอบราคา รับที่ ก.649, ก.650/26 มิ.ย. 57 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.116+000-กม.124+000(ขาออก กทม.) และระหว่าง กม.120+900-กม.124+000(ขาเข้า กทม.) – ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0100 ตอนสามแยกพุแค-สะพานพุแค ระหว่าง กม.0+000-กม.0+357 ปริมาณงาน 5,187 ตร.ม. , สอบราคา จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง-คลองยาง ระหว่าง กม.89+515-กม.96+000 ปริมาณงาน 5,185 ตร.ม. แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสระบุรี กรมทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-211108 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง ขายทอดตลาด รับที่ ก.648/26 มิ.ย. 57 เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือโรงงาน ครุภัณฑ์สำนักงานและวัสดุ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2575-0378 ยานพาหนะ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี สอบราคา รับที่ ก.647/26 มิ.ย. 57 ซื้อวัสดุโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2985-5111 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลบางเดื่อ ประมูล รับที่ ก.645/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถดูดโคลนเลน จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบล บางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2581-4499 ต่อ 3 ยานพาหนะ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ สอบราคา รับที่ ก.644/26 มิ.ย. 57 จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(พัดลม) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-2376-0062 ต่อ 127 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประกวดราคา รับที่ ก.643/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทางสื่อหนังสือพิมพ์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-3642 อื่นๆ
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ ก.641, ก.642/26 มิ.ย. 57 ซื้อวัสดุการแพทย์ (ชุดข้อเข้าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ ชนิดใช้สารยึดกระดูก) จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของงานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2557, สอบราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของงานศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) สอบราคา รับที่ ก.640/26 มิ.ย. 57 ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบี) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.089-8965741 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกวดราคา รับที่ ก.639/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนภูมิภาค ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-2821 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลนางลือ ประกวดราคา รับที่ ก.638/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบเคปซีล สายบ้านหนองกรด หมู่ที่ 5 อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ถึง 4 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โทร.056-477234 ก่อสร้าง
สถาบันโรคทรวงอก สอบราคา รับที่ ก.637/26 มิ.ย. 57 ซื้อบอลลูนถ่างลิ้นหัวใจ MIRTAL VALVE จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25470913-4 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร สอบราคา รับที่ ก.636/26 มิ.ย. 57 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 7 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โทร.038-659680 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประสงค์ รับที่ ก.635/26 มิ.ย. 57 จ้างออกแบบและจัดทำแบบแปลนก่อสร้างมาตรฐานพร้อมประมาณราคาของอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ขอเปลี่ยนแปลงวันเปิดซองเป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2389-0600 อื่นๆ
จังหวัดตรา โรงพยาบาลตราด สอบราคา รับที่ ก.634/26 มิ.ย. 57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เตียงไฟฟ้าพร้อมที่นอนและหมอน จำนวน 8 เตียง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุและบกรุงรักษา โรงพยาบาลตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.039-522722 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ก.633/26 มิ.ย. 57 ซื้อเครื่องกำเนิดแรงดัน/กระแสไฟฟ้าแบบฟัลส์ ดีซี ปรับค่าได้ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25647100 ต่อ 6522 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลเมืองศรีราชา สอบราคา รับที่ ก.632/26 มิ.ย. 57 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์บริเวณถนนสุขุมวิท จำนวน 1 ต้น ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัดสุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองศรีราชา ถนนเจิมจอมพล สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.038-310194 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลสามกอ สอบราคา รับที่ ก.631/26 มิ.ย. 57 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ใน การปฏิบัติกิจการงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลสามกอ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-217307 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.630/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชบ ถ 98 002 (สายบ้านลุงไข่เดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-455921 ก่อสร้าง
เทศบาลนครแหลมฉบัง ประกวดราคา รับที่ ก.629/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง ท่อระบายน้ำถนนหนองมะนาว จากบ้านคุณปรีชาถึงถนนคอนกรีตเดิม ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 7 – 22 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.038-494954 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยนครพนม ประกวดราคา รับที่ ก.628/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โทร.042-532477/. ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ สอบราคา รับที่ ก.625/26 มิ.ย. 57 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านเขาล่อม หมู่ที่ 1 ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ , สอบราคา ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางเตย ยกเลิก รับที่ ก.624/26 มิ.ย. 57 ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการขยายการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณเลียบคลองบางเตย หมู่ที่ 7(บ้านผู้ใหญ่ติ๊ก) ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณคลองบางเตย หมู่ที่ 4 (ต่อเนื่องโครงการเดิม) ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ตามประกาศลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบางเตย ถนนปทุมธานี-สามโคก จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2593-1910 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ประกวดราคา รับที่ ก.623/26 มิ.ย. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อพัสดุหลัก ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 3 - 16 กรกาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-931188 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ประกวดราคา รับที่ ก.622/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ำ บริเวณรอบอาคารหลักเก่าและอาคารใหม่ และหลังคาโรงจอดรถยนต์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 4 – 18 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานคลัง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2577-6032 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดอนเมือง ประมูล รับที่ ก.621/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซอยหมู่บ้านณัฐนันท์ 3 จำนวน 9 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดอนเมือง ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงเขตดอนเมือง กรุงเทพฯ และที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-2565-9424-33 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางบุรีรัมย์ ประกวดราคา รับที่ ก.619, ก.620/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาลาดยางทางหลวงหมายเลข 219 ตอน สตึก-หัวถนน ระหว่าง กม.113+108-กม.114+595 ระยะทาง 1.487 กม. ปริมาณงาน 1.487 กม. , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ควบคุม 0200 ตอน ลำพังชู-พุทไธสง ระหว่าง กม.67+433-กม.69+213 ระยะทาง 1.780 กม. ปริมาณ1 แห่ง ขอรับเอกสาร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางบุรีรัมย์ กรมทางหลวง ตำบลเสม็ด อำเภอมเอง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-611657 ต่อ 109 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลสอง ประมูล รับที่ ก.618/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครัภณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โทร.054-591712 ต่อ 233 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ ก.617/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และตกแต่งภายในห้องรับรองอาคารศูนย์รวมกิจกรรมนักศึกา ประจำมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-009009 ต่อ 1582,1586 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคา รับที่ ก.616/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อฉากกั้นผนังสำเร็จรูปชนิดถอดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 196 ชุด โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์การเกษตรครบวงจร ณ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 27 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ สำนักงานอธิการบดี ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-278813 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแพร่ ประกวดราคา รับที่ ก.615/26 มิ.ย. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร พร.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 101-บ้านเด่นชัย เภอเมือง จังหวัดแพร่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแพร่ กรมทางหลวงชนบท ตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร.054-649712 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลสบปราบ ยกเลิก รับที่ ก.614/26 มิ.ย. 57 ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร สองข้างถนนซอยข้างบ้านนายปฐมพงษ์ นันตาเครือ หมู่ 13 ตำบลสบปราบ ตามประกาศเลขที่ E1/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสบปราบ ถนนพหลโยธิน จังหวัดลำปาง โทร.054-296224 ต่อ 107 ก่อสร้าง
กรมศุลกากร ประกวดราคา รับที่ ก.613/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมแซมเรือศุลกากร 803 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุที่ 1 ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0-2667-6170 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ยกเลิก รับที่ ก.611/26 มิ.ย. 57 ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลตาปู่-นา นางยวง หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง ตามประกาศลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 , ยกเลิก ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านทับช้าง ตามประกาศลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-960231-2 ต่อ 2 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม ประกวดราคา รับที่ ก.610/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นฐ.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3233 – บ้านดอนรวก อำเภอนครชัยศรี,ดอนตูม จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 2.100 กม. ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม กรมทางหลวงชนบท ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-340238 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม ประกวดราคา รับที่ ก.609/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการจัดทำป้ายชี้ทางไปแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม จำนวน 17 ป้าย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม กรมทางหลวงชนบท ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-340238 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม ประกวดราคา รับที่ ก.608/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย หลังสถานีรถไฟศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 1.900 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม กรมทางหลวงชนบท ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-340238 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม ประกวดราคา รับที่ ก.607/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สามความเผือก-ทุ่งน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 0.460 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม กรมทางหลวงชนบท ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-340238 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม ประกวดราคา รับที่ ก.606/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านห้วยด้วน ม.8 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 1.100 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม กรมทางหลวงชนบท ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-340238 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม ประกวดราคา รับที่ ก.605/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย รับเสด็จโรงเรียนการบินกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 0.450 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม กรมทางหลวงชนบท ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-340238 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม ประกวดราคา รับที่ ก.604/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านหนองกร่างเล็ก ม.1 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 1.000 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม กรมทางหลวงชนบท ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-340238 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม ประกวดราคา รับที่ ก.603/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล.4-บ.วัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 1.000 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม กรมทางหลวงชนบท ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม ประกวดราคา รับที่ ก.602/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย วัดเทียนดัด-บ.สวนผัก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 1.700 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม กรมทางหลวงชนบท ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-340238 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี ประกวดราคา รับที่ ก.601/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สห.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 32-บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 1.850 กม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมือง จังหวัดนสิงห์บุรีโทร.036-524594 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ประมูล รับที่ ก.600, ก.600.1/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสัมพันธ์ 2 สายเมน (ครั้งที่ 3) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 4 กรกฏาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2363 9666 ต่อ 303 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ประมูล รับที่ ก.599, ก.599.1/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาบ่อพักซอยนารายณ์ 2 (ครั้งที่ 3) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 4 กรกฏาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2363 9666 ต่อ 303 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ประมูล รับที่ ก.598, ก.598.1/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยศิริคามสายเมน(ครั้งที่ 3) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 4 กรกฏาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2363-9666 ต่อ 303 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ประมูล รับที่ ก.597, ก.597.1/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเหรียญทอง(ครั้งที่ 3) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 4 กรกฏาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2363-9666 ต่อ 303 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประกวดราคา รับที่ ก.596/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ สายสวน เพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวด Cobalt Chromium เคลือบยาต้านการตีบซ้ำ จำนวน 15 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่ 27 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกส่งกำลังสายแพทย์ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-7600 ต่อ 93017,93019 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ก.595/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดเช่า ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. และระบบงานทางธุรกิจ (SAP) ปี 2557 จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2551-8122-6 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ก.594/26 มิ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รองรับระบบฐานข้อมูลระบบผลิต สำหรับ กปภ.สาขาทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 4 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองจัดหา การประปา ส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2551-8122-6 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | [164] | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.