Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
จังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประกวดราคา รับที่ ก.406/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-217291
ศาลแขวงสงขลา ประกวดราคา รับที่ ก.405/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุง ต่อเติมอาคารศาลแขวงสงขลา พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานคลัง อาคารศาลแขวงสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.074-312980
กรมทางหลวง แขวงการทางชัยนาท ประกวดราคา รับที่ ก.404/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดงดอน-ปากน้ำ ระหว่าง กม.7+500-กม.9+315 ระยะทาง 1.815 กม. ปริมาณงาน 16,875 ตร.ม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุละสัญญา แขวงการทางชัยนาท กรมทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.056-411649 ต่อ 12
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ ก.403/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3139 หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลนาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง , โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ตามแนวถนน อบจ.รย.0113 ตอนระยอง-บ้านแลง เชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบท รย.4038 หมู่ที่ 1,5 ตำบลบ้านแลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ และหมู่ที่ 1 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทร.038-617430 ต่อ 101
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ ก.402/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ จ้างเหมาจัดทำกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 28 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทร.038-617430 ต่อ 101
กรมแพทย์ทหารบก ประกวดราคา รับที่ ก.401, ก.401.1/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องวัดชีพจรและความอิ่มตัวของออกซิเจน พร้อม อีซีจี มอนิเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ แผนกจัดหา กรมแพทย์ทหารบก เขตราชะทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-7660 ต่อ 94406-7
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประมูล รับที่ ก.400/19 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงผิวจราจรและวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนโครงการหาชัย-มิตรภาพ หมู่ที่ 6 เริ่มต้นจากถนนพระราม 2 เข้าไปในซอย , ประมูล จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำทางเท้า คสล. ถนนซอยโครงการฮั่งชิว หมู่ที่ 5 เริ่มต้นจากถนนเลียบคลองเทพกาญจนาไปทางศาลเจ้าในโครงการฮั่งชิว ,ประมูล จ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินริมคลองคอกกระบือ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ลำคลอง หมู่ที่ 2 (ครั้งที่ 2) แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ถนนเอกชัย – บางบอน จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-823295 ต่อ 18
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) สอบราคา รับที่ ก.399/19 เม.ย.57 ซื้ออุปกรณ์และอะไหล่สำรองไว้ใช้งานซ่อมบำรุง จำนวน 182 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2557 เป็นต้นไป ยื่นซองวันที่ 28 เมษายน 2557ติดต่อที่ ส่วนจัดหาเพื่อหน่วยงานสนับสนุน และการจ้างที่ปรึกษา ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2104-3134
กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สุราษฎร์ธานี ขายทอดตลาด รับที่ ส.511/21 เม.ย.57  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเก่าชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 21 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 30 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7731 2257 อื่นๆ
สำนักงานธนานุเคราะห์ สอบราคา รับที่ ส.510/21 เม.ย.57 จัดทำร่มแม่ค้า (ร่มสนาม) ให้กับกลุ่มลูกค้า ในแต่ละพื้นที่ จำนวน 160 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 21-29 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงาน ธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0 2281 7500 ต่อ 122 อื่นๆ
กรมอุตุนิยมวิทยา สอบราคา รับที่ ส.509/21 เม.ย.57 ซื้ออุปกรณ์ดาวเทียมพร้อมติดตั้งสำหรับ “โครงการพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อถ่ายทอดสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายภูมิภาค” ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 เมษายน ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.0 2393 5615 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล ขายทอดตลาด รับที่ ส.508/21 เม.ย.57 พัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ จำนวน 1,140 รายการ สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3261 8500 ต่อ 4014, 4015 อื่นๆ
เทศบาลตำบลพะตง สอบราคา รับที่ ส.507/21 เม.ย.57 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะตง ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.0 7429 1776 ต่อ 107 อาหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา สอบราคา รับที่ ส.506/21 เม.ย.57 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายรา, สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดเขือ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 เมษายน ติดต่อที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7530 6020 อาหาร
จังหวัดระยอง สอบราคา รับที่ ส.505/21 เม.ย.57 ซื้อน้ำยา Electroyte จำนวน 30,000 เทสต์ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลระยอง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3861 2276 อื่นๆ
กรมทางหลวง ขายทอดตลาด รับที่ ส.504, ส.504.1/21 เม.ย.57 แบตเตอรี่ชำรุด จำนวน 5 รายการ ในวันที่ 14 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานซ่อมบำรุง บริเวณทางแยกต่างระดับรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร.0 2509 5511 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สอบราคา รับที่ ส.503/21 เม.ย.57 จ้างเหมางานปรับปรุงห้องเวรแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ที่ กฟจ.สกลนคร จ.สกลนคร จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 เมษายน ติดต่อที่ แผนกบริงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร.0 4249 0953-55 ก่อสร้าง
จังหวัดนครพนม สอบราคา รับที่ ส.502/21 เม.ย.57 จ้างก่อสร้างวางระบบประปาหลัก สำหรับโรงพยาบาล วังยาง อำเภอวังยาง จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โทร.0 4257 1235 ก่อสร้าง
กรมวิชาการเกษตร ขายทอดตลาด รับที่ ส.501/21 เม.ย.57 ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเศษวัสดุที่เหลือจากการ ซ่อมเปลี่ยน ของกองแผนงานและวิชาการ จำนวน 8 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองคลัง กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2579 4859 อื่นๆ
เทศบาลเมืองเมืองพล สอบราคา รับที่ ส.500/21 เม.ย.57 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2557 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 1 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4341 4488 อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกวดราคา รับที่ ส.499/21 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2942 8200-45 ต่อ 4307-9 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบราคา รับที่ ส.498/21 เม.ย.57 ซื้อเครื่อง Notebook จำนวน 5 เครื่อง (ครั้งที่ 3) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2473 7000 ต่อ 1203, 1204 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรุงเทพมหานคร ประสงค์ รับที่ ส.497/21 เม.ย.57 ให้นักเรียนในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง จำนวน 310 คน ยื่นข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 29 เมษายน ติดต่อที่ โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0 2585 7077 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย สอบราคา รับที่ ส.496/21 เม.ย.57  ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 2 พฤษภาคม ติดต่อที่ แผนกพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2252 7029 อื่นๆ
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ประกวดราคา รับที่ ส.495/21 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินพังคลองบางสาด หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 เมษายน ติดต่อที่กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7661 7803-4 ก่อสร้าง
เทศบาลนครสมุทรปราการ สอบราคา รับที่ ส.494/21 เม.ย.57 จ้างยกระดับร่องระบายน้ำ ถนนหลังอาคาร 2 ในโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จำนวน 1 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 28 เมษายน ติดต่อที่ กองการศึกษา เทศบาลสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2382 6140-53 ต่อ 120-122 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบราคา รับที่ ส.493, ส.493.1, ส.493.1.1/21 เม.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์ชุดกำเนิด กระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุมประจำอาคารเรียนรวม 2 จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 29 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร.0 2849 7532 และงานพัสดุ สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0 3259 4043-50 ต่อ 41027 อื่นๆ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประสงค์ รับที่ ส.492/21 เม.ย.57 จ้างดูแลและรักษาความสะอาด รางระบายน้ำบริเวณริมถนน EASTWEST MAIN SERVICE ACCESS ROAD และพื้นที่ต่อเนื่อง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – วันที่ 6 พฤษภาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2132 5406 อื่นๆ
จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบราคา รับที่ ส.491/21 เม.ย.57 ซื้อรถเข็นสำหรับนำกล่องเครื่องมือเข้าล้าง จำนวน 2 ชุด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7553 6336-7 ต่อ 185, 190 ยานพาหนะ
จังหวัดขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ส.490/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 8, อาคาร 9 ของโรงพยาบาลขอนแก่น ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 เมษายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4324 1436 อื่นๆ
เทศบาลนครขอนแก่น ประมูล รับที่ ส.489/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ผิวจราจรถนนฉิมพลี (ช่วงจากถนนรอบบึงถึงซอยโพธิสาร 23) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,490 ตารางเมตร, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถตัดหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมา ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนศิลปะสนิท จากแยกถนนมะลิวัลย์ไปทางทิศเหนือ ถึงถนนหมอชาญอุทิศ, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาทาสีตีเส้นจราจรภายในถนนหลักเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 สายทาง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 เมษายน ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4327 0730 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ ส.488, ส.488.1/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างขุดลอกคลองห้วยหิน-คลองวังกุล หมู่ที่ 1, 4, 2 ตำบลนาบินหลา - คลองเมือง หมู่ที่ 1, 5 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง ปริมาณงานดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 25,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.0 521 8262 ต่อ 226 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ประมูล รับที่ ส.487/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์ บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอกนประสงค์ ชนิด6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7539 9273 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลโนนสูง ประมูล รับที่ ส.486/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อที่ดินเพื่อบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ไร่ พื้นที่บริเวณทุ่งหลังวัดโนนหมัน ชุมชนโนนหมัน, ชุมชนโนนสูง จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 29 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4437 9473 บ้าน, ที่ดิน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ประกวดราคา รับที่ ส.485, ส.485.1/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง LAB-Cluster (อาคารพร้อมอุปกรณ์) กปภ.สาขานครศรีธรรมราช ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทร.0 7720 0517 ก่อสร้าง
เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ส.484/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โครงการห้องเรียนวิทย์) สำหรับโรงเรียน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5384 7265 อื่นๆ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประมูล รับที่ ส.483/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล.ฝั่งทิศเหนือ ซอยศรีธรรมโศก 2 แยก 1 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 เมษายน ติดต่อที่ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7534 2880-2 ก่อสร้าง
จังหวัดภูเก็ต ประกวดราคา รับที่ ส.482/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส เอทธิลีนออกไซด์ชนิด 100 % พร้อมเครื่องบำบัดแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7636 1234 ต่อ 6553-4 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางสงขลา ประกวดราคา รับที่ ส.481, ส.481.1/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้า ระโนด ระยะทาง 265 เมตร จำนวน 38 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.0 7431 1091 ต่อ 15 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ประมูล รับที่ ส.480/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 15 โครงการ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 28 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5598 7100-1 ต่อ 105 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางศรีสะเกษ ประกวดราคา รับที่ ส.479/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 2157 ตอน ขุขันธ์-โคกตาล ปริมาณงาน 15,880 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 เมษายน ติดต่อที่ แขวงการทางศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทร.0 4561 1535 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย ประกวดราคา รับที่ ส.477, ส.477.1, ส.478, ส.478.1/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ลย.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 203-บ้านนาซำแซง อำเภอภูเรือ, วังสะพุง ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ลย.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2138-บ้านห้วยพอด อำเภอเมือง ระยะทาง 540 เมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทร.0 4281 1571 ก่อสร้าง
จังหวัดอุบลราชธานี ประกวดราคา รับที่ ส.474-ส.476/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ 4 จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มสารน้ำและโรคระบบทางเดินอาหาร จำนวน 5 กลุ่ม 7 รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ 3 จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 เมษายน ติดต่อที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4524 4973 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดราคา รับที่ ส.472, ส.472.1, ส.473, ส.473.1/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน สายแยก ทล.403-บ.เขื่อนหก อำเภอลานสกา ระยะทาง 1.230 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน สายแยก ทล.4186-บ.คลองนัน อำเภอนบพิตำ ระยะทาง 495 เมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างถนน สายแยก ทช.นศ.4079- บ.บางตะหลุมพอ อำเภอหัวไทร ระยะทาง 1 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย นศ.4095 แยกทางหลวงหมายเลข 4186-บ้านห้วยตง อำเภอนบพิตำ ระยะทาง 870 เมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย นศ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 401-บ้านชายทะเล อำเภอสิชล ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 เมษายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7537 8836 ต่อ 104 ก่อสร้าง
จังหวัดพิษณุโลก ประกวดราคา รับที่ ส.471/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารฝึกอาชีพ จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างโรงซักล้าง จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขนาด 74 ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำในตัว จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 เมษายน ติดต่อที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5598 1240-1 ก่อสร้าง
จังหวัดลำปาง ประกวดราคา รับที่ ส.470, ส.470.1/20 เม.ย.57 จ้างปรับปรุงสาย Fiber Optic และอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – วันที่ 12 พฤษภาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5423 7400 ต่อ 6000-7 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประกวดราคา รับที่ ส.469/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุง สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง ตำบลเขาเจียก โดยทำการปรับปรุงห้องใต้อัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคา ก่อสร้างห้องน้ำ ชาย-หญิง ปรับปรุงห้องห้องและที่นั่งประธานและก่อสร้างสนามเปตอง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร.0 7461 1602 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.468/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการแผนกเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (หชล-ช.) จำนวน 1 งาน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 29 เมษายน ติดต่อที่ แผนกจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.0 5425 4399 และที่แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2436 7323 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ส.466/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนเชียงใหม่-ปากทางท่าลี่ ปริมาณงาน33,211 เมตร จำนวน 2 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5327 8829 ก่อสร้าง
จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ ส.464, ส.465/20 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ เบอร์ SS, S, M, L จำนวน 95,000 กล่อง (1 กล่อง บรรจุ 50 คู่) ของโรงพยาบาลมหานครราชสีมา, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อถุงมือยางชนิดปราศจากเชื้อ เบอร์ M, S จำนวน 756,000 คู่ ของโรงพยาบาลมหานครราชสีมา แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 25 เมษายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมหานครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4423 5249 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | [164] | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.