Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง สอบราคา รับที่ พิเศษ 64/8 ก.ย. 57 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.038-192595 ต่อ 108 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง สอบราคา รับที่ พิเศษ 63/8 ก.ย. 57 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.038-192595 ต่อ 108 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง สอบราคา รับที่ พิเศษ 62/8 ก.ย. 57 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.038-192595 ต่อ 108 ลิฟท์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง สอบราคา รับที่ พิเศษ 61/8 ก.ย. 57 จ้างเหมาบริการเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลหนองบอนแดง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.038-192595 ต่อ 108 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 27/7 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาผัด หมู่ที่ 5 , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตารุณ หมู่ที่ 4 , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านยายย่วน หมู่ที่ 4 , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าโรงพัก หมู่ที่ 4 , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าโรงเรียนห้วยเสียด หมู่ที่ 1 , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยเสียด หมู่ที่ 1 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โทร.077-87098 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 26/7 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโทร.076-356025 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลอานันทมหิดล ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 25/7 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 กันยายน 2557 ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โทร.036-785891-5 ต่อ 38019 อื่นๆ
กรมพัฒนาพลังงานทดทนและอนุรักษ์พลังงาน ขายทอดตลาด รับที่ พิเศษ 24/7 ก.ย. 57 ซากพัสดุชำรุด จำนวน 28 รายการ ในวันที่ 16 กันยายน 2557 ขอรับเอกสารได้ทุกวันในเวลาราชการ ติดต่อที่ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2223-0021-9ต่อ1256 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงาน ป.ป.ช. ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 23/7 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 15 – 23 กันยายน 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารงานคลัง สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2528-4920 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงาน ป.ป.ช. ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 22/7 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 15 – 23 กันยายน 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารงานคลัง สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2528-4920 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 21/7 ก.ย. 57 ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ (จำนวน 2,820 ไซริงค์) ขอรับเอกสาร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – กันยายน 2557 ติดต่อที่ คลังยา กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข็ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-342777 ต่อ 27417-9 อื่นๆ
จังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สอบราคา รับที่ พิเศษ 20/7 ก.ย. 57 ซื้อ แบตเตอรี่ สำหรับ UPS เครื่อง CT ขนาด 80 Kva ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนาธิวาส ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทร.073-615161-5 ต่อ1404 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สอบราคา รับที่ พิเศษ 19/7 ก.ย. 57 ซื้อ หลอดเอกซเรย์ฟลูโอ โรสโคป จำนวน 1 หลอด ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนาธิวาส ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทร.073-615161-5 ต่อ1404 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สอบราคา รับที่ พิเศษ 18/7 ก.ย. 57 ซื้อ Bedside Montor จำนวน 3 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทร.073-615161-5 ต่อ1404 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลเมืองป่าตอง ประมูล รับที่ พิเศษ 17/7 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเอกชนทำ ความสะอาด ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์ สำนักการคลัง เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทร.076-344105 อื่นๆ
เทศบาลเมืองป่าตอง ประมูล รับที่ พิเศษ 16/7 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเอกชนทำ ความสะอาด ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์ สำนักการคลัง เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทร.076-344105 อื่นๆ
เทศบาลเมืองป่าตอง ประมูล รับที่ พิเศษ 15/7 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเอกชนทำ ความสะอาด ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์ สำนักการคลัง เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทร.076-344105 อื่นๆ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 14/7 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างดำเนินกาพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ และทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนคนครศรีธรรมราช ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-342880 - 2 ลิฟท์
กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการก่อสร้างฯ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 13/7 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุง และขยายลานอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (ความเร่งด่วน 2) จำนวน 12 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 กันยายน 2557 ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-245070-9 ต่อ73354 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 12/7 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 12 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรืองานประสานงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ โทร.043-363220 ต่อ11-13 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 11/7 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคำเชียงยืน ม.8 อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ กปภ.สาขาสมเด็จ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการงานขยายเขตจำหน่ายน้ำ งบปี 2558 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านเสลา ม.6 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ แยกซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 9 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-237358 ต่อ 53 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางตากที่ 2(แม่สอด) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 10/7 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนถนนปี 2557 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางตากที่ 2(แม่สอด) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โทร.055-531284 ต่อ 105 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอบราคา รับที่ พิเศษ 9/7 ก.ย. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายการ กระดาษเช็ดมือ จำนวน 17,640 แพ็ค ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-362211 อื่นๆ
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 8/7 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 100 กล่อง (1 รายการ) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ แผนกส่งกำลัง สายแพทย์ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-27330-5 ต่อ23404,23406 ลิฟท์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ พิเศษ 7/7 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายสามแยกสระน้ำ พช.-ถนนสายบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 4-5ตำบลหนองช้างแล่น-ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.075-218262 ต่อ226 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ พิเศษ 6/7 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายสามแยกสระน้ำ พช.-ถนนสายบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 4-5ตำบลหนองช้างแล่น-ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.075-218262 ต่อ226 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 5/7 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน 1สนาม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทร.054-682042 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลน้ำน้อย สอบราคา รับที่ พิเศษ 4/7 ก.ย. 57 จ้างโครงการก่อสร้างครัวพร้อมห้องน้ำป่าช้าต้นปีก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำน้อยตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.074-583030-1 ต่อ 30 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลน้ำน้อย สอบราคา รับที่ พิเศษ 3/7 ก.ย. 57 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ สายชายควนบ้านตก-อุดมลาภ ,สายศาลาฝาชี หมู่ที่ 9 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำน้อยตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.074-583030-1 ต่อ 30 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลวังทอง ประมูล รับที่ พิเศษ 2/7 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน 1คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง กองคลัง เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสะแก้ว โทร.037-449901 ยานพาหนะ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 1/7 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาชุด-ขนย้ายดินทิ้ง ในงานปรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 จำนวน 70,000 ลบ.เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและจัดหา กลุ่มงานบริหารทั่วไป ศูนย์จัดกาส่งน้ำแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง หรือแผนกจัดหาเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนาเชื้อเพลิงและระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี โทร.054-256672 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี สอบราคา รับที่ ช.162/8 ก.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดหาระบบโทรศัพท์สาขาเพื่อการบริหารภายในอาคารคณะเทคโนโลยีสังคม จำนวน 1 ระบบ,สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์โครงการเชื่อมต่อสายสัญญาณหลักและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ แผนกพัสดุ สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โทร.039-307274 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบราคา รับที่ ช.161/8 ก.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-22885523 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สอบราคา รับที่ ช.160/8 ก.ย.57 จ้างก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ บริเวณอาคารเรียนอนุบาล (หลังศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน),สอบราคา จ้างต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ,สอบราคา จ้างปรับปรุงอาคารโรงรับจำนำ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน,สอบราคา จ้างขุดเจาะน้ำบาดาล ภายในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ถนนสิงหนาทบำรุง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร.053-612016 ต่อ 111 ก่อสร้าง
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสงค์ รับที่ ช.159/8 ก.ย.57 ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ ในวันที่ 23 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตราชเทวี กรุงเพทฯ โทร.0-23548587 ต่อ 338 อื่นๆ
สถาบันโรคทรวงอก สอบราคา รับที่ ช.158/8 ก.ย.57 ซื้อพาร์ทิชั่น ตึก 8 จำนวน 11 หน่วยงาน สำหรับใช้ในหน่วยงานต่างๆสถาบันโรคทรวงอก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25470913-4 อื่นๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สอบราคา รับที่ ช.157/8 ก.ย.57 จ้างเหมาถ่ายเอกสารหลักฐานการศึกษาต้นฉบับ ในรูปแบบกระดาษ เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-22828840 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สอบราคา รับที่ ช.156/8 ก.ย.57 จ้างติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โทร.045-797061 อื่นๆ
จังหวัดนครปฐม สำนักงานจังหวัดนครปฐม สอบราคา รับที่ ช.155/8 ก.ย.57 จ้างจัดทำระบบส่งเสียงตามสายผ่านการกระจายเสียงของจังหวัดนครปฐม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครปฐม ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดนครปฐม โทร.034-340155-6 อื่นๆ
กรมสุขภาพจิต สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สอบราคา รับที่ ช.154/8 ก.ย.57 จ้างเหมารักษา ความปลอดภัยสถานที่ราชการ ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จำนวน 1 รายการ,สอบราคา จ้างเหมาดูแลต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จำนวน 1 รายการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-908300-49 ต่อ 73153,73156 อื่นๆ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สอบราคา รับที่ ช.152-153/8 ก.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กันยายน 2557,สอบราคา จ้างเหมาบริการพนักงาน ขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2557 ติดต่อที่ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21411337 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดพังงา โรงพยาบาลตะกั่วป่า สอบราคา รับที่ ช.151/8 ก.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โทร.076-584250 ต่อ 7400 อื่นๆ
จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง สอบราคา รับที่ ช.151/8 ก.ย.57 จ้างทำอาหารสำหรับผู้ป่วยสามัญ และอาหารผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โทร.056-689018 ต่อ 101-102 อาหาร
จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง สอบราคา รับที่ ช.150/8 ก.ย.57 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง จำนวน 4 อาคาร รวมพื้นที่ 2,484 ตารางเมตร ในอัตราตารางเมตรละ 15 บาท ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โทร.056-689018 ต่อ 127 อื่นๆ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สอบราคา รับที่ ช.149/8 ก.ย.57 จ้างตัดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-22442316 อื่นๆ
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สอบราคา รับที่ ช.147/8 ก.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-311198 ต่อ 111 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก สอบราคา รับที่ ช.146/8 ก.ย.57 จ้างเหมาก่อสร้างสระว่ายน้ำประจำตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โทร.038-642366 ต่อ 102 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม ประมูล รับที่ ช.145/8 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ทำความสะอาดและสถานที่ของกรุงเทพมหานคร 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-22472603 อื่นๆ
สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สอบราคา รับที่ ช.143-144/8 ก.ย.57 จัดทำตู้ลิ้นชักไม้ใส่ตู้นิรภัยเก็บทรัพย์จำนำ จำนวน 8 ตู้,สอบราคา ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพนักงาน พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานธนานุเคราะห์ (อาคาร 8) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ โทร.0-22817500 ต่อ 122 อื่นๆ
การเคหะแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ช.135/6 ก.ย.57 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารบ้านแถว 2 ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการปรับปรุงอาคารเช่า นิคมสร้างตนเอง จังหวัดลพบุรี (โคกตูม) ขอทราบรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึง กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองประมูลฝ่ายพัสดุและบริการ การเคหะแห่งชาติ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0-23516144 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [16] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.