Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
จังหวัดชุมพร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ประกวดราคา รับที่ ช.1646-1648/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสวีหนุ่ม ความยาว 320 เมตร ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสวีหนุ่ม บ้านดอนสะท้อน หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ความยาว 190 เมตร บ้านปากมหาด ตำบลท่ายาง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ พัสดุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.077-501057 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างสะพาน ประกวดราคา รับที่ ช.1645/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สะพานสายทาง ภก.3001 (ส.ข้ามคลองสะบ้า) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต,ประกวดราคา จ้างซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สะพานข้ามลำน้ำแม่ทา (ลพ.012) อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน,ประกวดราคา จ้างซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สะพานสายทาง จบ.4001 (สายบูรพาชลทิต) อำเภอท่าใหม่,แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมางานกิจกรรมบำรุงพิเศษสะพานชุมชน ฉช.027 สะพานสีล้ง หมู่ 10 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี สำนักบริหารกลาง สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ โทร.0-25515533 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางชุมพร ประกวดราคา รับที่ ช.1643-1644/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3253 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านพระ – ปะทิว,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและหลอดไฟสำรอง 1 หลอด ต่อ 1 ดวงโคม ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0703 ตอนวังครก – เสียบญวณ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ พัสดุและสัญญา แขวงการทางชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.077-511035 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ช.1640-1642/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0102 ตอน ป่าไม้ – หนองแสง,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 217 ตอน ควบคุม 0102 ตอน สว่างวีระวงศ์ – พิบูลมังสาหาร,ประกวดราคา จ้างเหมาทำกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนเรียง - หนองแสง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-315931-2 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางลำพูน ประกวดราคา รับที่ ช.1638-1639/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ่าย – ห้วยไซ,ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน – อุโมงค์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร.053-511051 ต่อ 18 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ช.163720 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย งานปรับปรงบริเวณคอขวด (ไหล่ทาง) สายทาง ชม.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1103 – บ้านกองวะ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่,ประกวดราคา จ้างซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สายทาง ชม.4016 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1013 – บ้านขุนกลาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่,ประกวดราคา จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สายทาง ชม.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 1001 – บ้านป่าเลา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่,ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์รถเกลี่ยดิน ล้อยางมี 6 ล้อ ชนิดหักกลางลำตัว ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-221646 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร ประกวดราคา รับที่ ช.1636/20 พ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยงานทาง แก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย สายทาง พจ.3047 แยก ทล.117 – บ้านตอรัง อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 แห่ง,ประกวดราคา จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย สายทาง พจ.3039 แยกทล.111 – บ้านป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 แห่ง,ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารและสิ่งประกอบ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร.056-608624 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสุราษฎร์ธานี ประกวดราคา รับที่ ช.1634/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ในทางหลวงหมายเลข 4262 ตอนควบคุม 42620100 ตอน บางน้ำจืด – ตะกุกเหนือ เป็นตอนๆ,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการลาดยางทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4260 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งโพธิ์ – คลองราง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-311217 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางอุดรธานี ประกวดราคา รับที่ ช.1632-1633/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2316 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่ายม – บ้านเหล่า เป็นช่วงๆ,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2316 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่ายม – บ้านเหล่า ตอน 2 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-931603 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเชิงทะเล สอบราคา รับที่ ช.1629-1631/20 พ.ย.57 จ้างดูแลและรักษาความสะอาดสระว่ายน้ำ สระสไลเดอร์และสระจากุชชี่ ของเทศบาลตำบลเชิงทะเล,สอบราคา จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) จำนวน 4 ต้น,สอบราคา จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาล จำนวน 4 ต้น และงานรื้อถอนและขนย้ายเสาเดิม จำนวน 4 ต้น แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-325050 ต่อ 111 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางอุดรธานีที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ช.1627-1628/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองหาน – กุมภวาปี,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2239 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านต้อง – ศรีธาตุ ตอน 2 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางอุดรธานีที่ 2 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โทร.042-239137 ต่อ 16 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลโนนปอแดง ประกวดราคา รับที่ ช.1626/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย,ประกวดราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง และบริเวณโดยรอบ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย โทร.042-818168 ต่อ 301 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางนครปฐม ประกวดราคา รับที่ ช.1619-1625/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3233 ตอนควบคุม 0100 ตอนนครชัยศรี – ดอนตูม,ประกวดราคา จ้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนเด่นมะขาม – บางเลน ตอน 1,ประกวดราคา จ้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนควบคุม 0100 ตอนเด่นมะขาม – บางเลน ตอน 2,ประกวดราคา จ้างเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3403 ตอนควบคุม 0100 ตอนวัดยกระบัตร – หลักสี่ และในทางหลวงหมายเลข 3404 ตอนควบคุม 0100 ตอนหลักสาม – คลองยกกระบัตร,ประกวดราคา จ้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3274 ตอนควบคุม 0100 ตอนหลักสาม – บางโทรัด,ประกวดราคา จ้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 375 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านบ่อ – พระประโทน ตอน 1 ขวาทาง,ประกวดราคา จ้างฉาบผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 375 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านบ่อ – พระประโทน ตอน 2 ซ้ายทาง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-258856 ต่อ 12 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักก่อสร้างทางที่ 3 ประกวดราคา รับที่ ช.1618/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กระบี่ – อำเภอห้วยยอด ตอน 5 ระยะทางยาวประมาณ 9.000 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักก่อสร้างทางที่ 3 กรมทางหลวง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-23541089 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักก่อสร้างทางที่ 3 ประกวดราคา รับที่ ช.1617/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 สาย นครปฐม – อำเภอดอนตูม ตอน 1 ระยะทางยาวประมาณ 9.000 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักก่อสร้างทางที่ 3 กรมทางหลวง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-23541089 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 11(กรุงเทพ) ประกวดราคา รับที่ ช.1613-1616/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ในทางหลวงหมายเลข 347 ตอน เทคโนปทุมวัน – ต่างระดับเชียงรากน้อย (ตอน 1) ทางขนานด้านขวาทาง สายทางในความควบคุมของแขวงการทางปทุมธานี,ประกวดราคา จ้างเหมาทำงานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – บางวัว ทางหลักด้านซ้ายทางและขวาทาง สายทางในความควบคุมของแขวงการทางสมุทรปราการ,ประกวดราคา จ้างเหมาทำงานบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย – ทางแยกต่างระดับอยุธยา ด้านขวาทาง สายทางในความควบคุมของสำนักงานบำรุงทางอยุธยา,ประกวดราคา จ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ในทางหลวงหมายเลข 3215 ตอน คลองวัดแดง – บางบัวทอง,บางบัวทอง – ไทรน้อย สายทางในความควบคุมของสำนักงานบำรุงทางนนทบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวง ที่ 11 (กรุงเทพ) ดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0-25210581 ต่อ 211 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 11(กรุงเทพ) ประกวดราคา รับที่ ช.1608-1612/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอน บางบัวทอง – คลองพระอุดม - คลองบางหลวง เป็นช่วงๆ,ประกวดราคา จ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ในทางหลวงหมายเลข 347 ตอน ต่างระดับเชียงรากน้อย – บางกระสั้น – บางปะหัน ด้านซ้ายทาง,ประกวดราคา จ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน อ้อมน้อย – สมุทรสาคร สายทางในความควบคุมของสำนักงานบำรุงทางสมุทรสาคร,ประกวดราคา จ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3316 ตอน ไร่ขิง – ทรงคนอง เป็นตอนๆ,ประกวดราคา จ้างเหมาทำงานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - บางบัวทอง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ) ดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0-25210581 ต่อ 211 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 11(กรุงเทพ) ประกวดราคา รับที่ ช.1603-1607/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3369 ตอน วัดอำภาศิริวงศ์ – คลอง 16 เป็นแห่งๆ,ประกวดราคา จ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3113 ตอน สำโรง – สะพานภูมิพล ด้านขวาทาง,ประกวดราคา จ้างเหมาทำงานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ทางหลักด้านขวาทาง,ประกวดราคา จ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น – บางปะหัน ด้านขวาทาง,ประกวดราคา จ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ – องครักษ์ สายทางในความควบคุมของสำนักงานบำรุงทางนครนายก แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ) ดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0-25210581 ต่อ 211 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.1602/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปจ.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 33 – บ้านเนิน อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 319 – บ้านหนองกันเกรา อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปจ.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 33 – บ้านต้นกระบก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปจ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3077 – บ้านเนินต้นโพธิ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปจ.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 33 – บ้านหนองนาใน อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีประกวดราคา จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปจ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 319 – บ้านคีรี อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปจ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 304 – บ้านหัวซา อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปจ.5026 แยกทางหลวงชนบท 2010 – น้ำตกธารทิพย์ อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-452035 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.1601/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปจ.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 33 – บ้านเนิน อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 319 – บ้านหนองกันเกรา อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปจ.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 33 – บ้านต้นกระบก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปจ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3077 – บ้านเนินต้นโพธิ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปจ.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 33 – บ้านหนองนาใน อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีประกวดราคา จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปจ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 319 – บ้านคีรี อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปจ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 304 – บ้านหัวซา อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปจ.5026 แยกทางหลวงชนบท 2010 – น้ำตกธารทิพย์ อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-452035 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.1600/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปจ.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 33 – บ้านเนิน อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 319 – บ้านหนองกันเกรา อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปจ.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 33 – บ้านต้นกระบก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปจ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3077 – บ้านเนินต้นโพธิ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปจ.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 33 – บ้านหนองนาใน อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีประกวดราคา จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปจ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 319 – บ้านคีรี อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปจ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 304 – บ้านหัวซา อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี,ประกวดราคา จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง ปจ.5026 แยกทางหลวงชนบท 2010 – น้ำตกธารทิพย์ อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-452035 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประมูล รับที่ ช.1598-1599/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริษัท รักษาความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ 2,8 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี,ประมูล จ้างปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค ภายในสถานที่อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 2 (วัดลานนาบุญ) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25890481-5 ต่อ 640,646,648 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประมูล รับที่ ช.1596-1597/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริษัท รักษาความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ 2,8 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี,ประมูล จ้างปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค ภายในสถานที่อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 2 (วัดลานนาบุญ) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25890481-5 ต่อ 640,646,648 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางสระบุรี สอบราคา รับที่ ช.1594-1595/20 พ.ย.57 จ้างเหมาทำการซ่อมผิวทางคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร – แยกสวนพฤกษศษสตร์พุแค (ขาเข้า กทม), ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอนตาลเดี่ยว – ซับบอน (ขาเข้า กทม) เป็นช่วงๆ จำนวน 2 รายการ, สอบราคา จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง (ขุดวางสายไฟใต้ดินเมนของเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด HIGH MAST) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร – แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-211105 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสระบุรี สอบราคา รับที่ ช.1592-1593/20 พ.ย.57 จ้างเหมาทำการซ่อมผิวทางคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร – แยกสวนพฤกษศษสตร์พุแค (ขาเข้า กทม), ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอนตาลเดี่ยว – ซับบอน (ขาเข้า กทม) เป็นช่วงๆ จำนวน 2 รายการ, สอบราคา จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง (ขุดวางสายไฟใต้ดินเมนของเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด HIGH MAST) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร – แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-211105 ก่อสร้าง
จังหวัดสระบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประกวดราคา รับที่ ช.1590-1591/20 พ.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองกุดนกเปล้า บริเวณวัดกุดนกเปล้า ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-221396 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.1588-1589/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมเสริมผิวลาดยาง AC สาย สบ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3017 – บ้านดงมะเกลือ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225448 ต่อ 102,103 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.1586-1587/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย สบ.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 3222 – บ้านบุใหญ่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตามเลขที่ สน.ทช.สบ.010/2558,ประกวดราคา จ้างเหมากิจกรรมซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย สบ.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 3222 – บ้านบุใหญ่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตามเลขที่ สน.ทช.สบ.011/2558 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225448 ต่อ 102,103 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคา รับที่ ช.1581-1585/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ฉช.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 34 – บ้านบางพระ อำเภอบางปะกง,บ้านโพธิ์,เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา,ประกวดราคา จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ฉช.4008 แยกทางหลวงเลข 3259 – บ้านขุนชำนาญ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา,ประกวดราคา จ้างเสริมผิวลาดยาง AC สาย ฉช.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 314 – อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา,ประกวดราคา จ้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย ฉช.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3079 – บ้านทุ่งส่อหงษา อำเภอสนามชัยเขต, เขาฉกรรจ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลอง 16 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-851282 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคา รับที่ ช.1576-1580/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ฉช.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 34 – บ้านบางพระ อำเภอบางปะกง,บ้านโพธิ์,เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา,ประกวดราคา จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ฉช.4008 แยกทางหลวงเลข 3259 – บ้านขุนชำนาญ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา,ประกวดราคา จ้างเสริมผิวลาดยาง AC สาย ฉช.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 314 – อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา,ประกวดราคา จ้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย ฉช.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3079 – บ้านทุ่งส่อหงษา อำเภอสนามชัยเขต, เขาฉกรรจ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลอง 16 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-851282 ก่อสร้าง
กรมการบินพลเรือน ประกวดราคา รับที่ ช.1574-1575/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมกันซึมผนังภายนอกและซ่อมท่อเมนประปาอาคารที่พักผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี,ประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมเสริมผิวความแข็งแรงทางวิ่ง ที่ท่าอากาศยานตาก จังหวัดตาก แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มการเงิน สำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ โทร.0-22860482 ก่อสร้าง
กรมการบินพลเรือน ประกวดราคา รับที่ ช.1572-1573/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมกันซึมผนังภายนอกและซ่อมท่อเมนประปาอาคารที่พักผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี,ประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมเสริมผิวความแข็งแรงทางวิ่ง ที่ท่าอากาศยานตาก จังหวัดตาก แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มการเงิน สำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ โทร.0-22860482 ก่อสร้าง
กรมศิลปากร ประกวดราคา รับที่ ช.1570-1571/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อลิฟท์ขนของ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม จำนวน 1 ตัว ใช้ในราชการสำนักการสังคีต ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มคลังและพัสดุ ฝ่ายพัสดุ กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ โทร.0-22214443 ลิฟท์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกวดราคา รับที่ ช.1568-1569/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาดาวเทียม GNSS จำนวน 1 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0-22813051 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี) ประกวดราคา รับที่ ช.1564-1567/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย นศ.2034 แยก ทล.41 – บ้านก้างปลา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง,ประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย นศ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 401 – บ้านนาเหรง อำเภอท่าศาลา,นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมสร้าง ผิวทาง AC สาย นศ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 403 – บ้านไทรห้อง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช, ประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย นศ.3084 แยกทางหลวงหมายเลข 408 – บ้านควนชิง อำเภอเชียรใหญ่, ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-405294 ต่อ 102 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี) ประกวดราคา รับที่ ช.1560-1563/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย นศ.2034 แยก ทล.41 – บ้านก้างปลา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง,ประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย นศ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 401 – บ้านนาเหรง อำเภอท่าศาลา,นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมสร้าง ผิวทาง AC สาย นศ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 403 – บ้านไทรห้อง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช, ประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย นศ.3084 แยกทางหลวงหมายเลข 408 – บ้านควนชิง อำเภอเชียรใหญ่, ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-405294 ต่อ 102 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ประกวดราคา รับที่ ช.1554-1559/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟู คลองราชดำริ – เหมืองนายทั่ง หมู่ที่ 2,9 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโคกแซะ ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองคอกควาย ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านท่าหว้า ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองท่าดี หมู่ที่ 3,6 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองท่าพุด บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.074-251156-8 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ ประกวดราคา รับที่ ช.1548-1553/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟู คลองราชดำริ – เหมืองนายทั่ง หมู่ที่ 2,9 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโคกแซะ ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองคอกควาย ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านท่าหว้า ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองท่าดี หมู่ที่ 3,6 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองท่าพุด บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.074-251156-8 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 (สุราษฎร์ธานี) ประกวดราคา รับที่ ช.1546-1547/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาให้กับศูนย์การเรียนรู้ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ์ (ภาคใต้) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช,ประกวดราคา จ้างเหมางานโครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดเล็ก สำรองไฟฟ้าดับ (สถานีเพิ่มแรงดันไม้เรียงและสถานีผลิตน้ำท่ายาง) กปภ.สาขาจันดี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4(สุราษฎร์ธานี) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-200517 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 (สุราษฎร์ธานี) ประกวดราคา รับที่ ช.1544-1545/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาให้กับศูนย์การเรียนรู้ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ์ (ภาคใต้) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช,ประกวดราคา จ้างเหมางานโครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดเล็ก สำรองไฟฟ้าดับ (สถานีเพิ่มแรงดันไม้เรียงและสถานีผลิตน้ำท่ายาง) กปภ.สาขาจันดี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4(สุราษฎร์ธานี) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-200517 ก่อสร้าง
กรมสรรพากร ประกวดราคา รับที่ ช.1542-1543/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม เอ 4 จำนวน 186,210 รีม (1 รีม/500 แผ่น) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22728906 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สอบราคา รับที่ ช.1541/20 พ.ย.57 จ้างทำโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2557 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-22470013 ต่อ 1125-1127 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางเลยที่ 2(ด่านช้าย) ประกวดราคา รับที่ ช.1540/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการงานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมืองแพร่ – นาเจริญ เป็นตอนๆ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเลยที่ 2(ด่านซ้าย) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โทร.042-891228 ต่อ 17 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางเลยที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ช.1539/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู – เชียงคาน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเลยที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทร.042-811673 ต่อ 18 ก่อสร้าง
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ประกวดราคา รับที่ ช.153820 พ.ย.57  จ้างดำเนินงานโครงการ”อัตลักษณ์แห่งสยาม” ครั้งที่ 6 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-367054-9 ต่อ 1337,1338 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ช.153720 พ.ย.57 จ้างรักษาความปลอดภัยสถานีไฟฟ้า เขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม,จังหวัดสมุทรสาคร,จังหวัดกาญจนบุรี,จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดราชบุรี รวม 24 สถานี ซื้อแบบตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกจัดการงานสถานีไฟฟ้า กองควบคุมและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร.034-339140-5 ต่อ 10626 อื่นๆ
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประมูล รับที่ ช.1536/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสระเก็บน้ำประปา ด้านขนานถนนสุขาภิบาล 12 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบานโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-587308 ต่อ 117-118 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางพลี ประมูล รับที่ ช.1535/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงถนนสุขาภิบาล 3 หมู่ที่ 10 ชุมชนหลวงพ่อโต อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-23373086 ต่อ 27 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ประกวดราคา รับที่ ช.1534/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.3 จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนาง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-218613 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกวดราคา รับที่ ช.1533/20 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ งานซ่อมสะพาน คสล.สาย สฎ.2007 แยกทางหลวงหมายเลข 41 – บ้านบางใบไม้ อำเภอท่าฉาง อำเภอพุนพิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-275201-2 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [16] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.