Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สอบราคา รับที่ ช.1362/24 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 40 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-241853 ต่อ 110 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประมูล รับที่ ช.1361/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร AC ทับถนน คสล.จากทางแยกทางหลวงแผ่นดิน 201 ไปบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-882345 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลพรุใน ประกวดราคา รับที่ ช.1360/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนาบน – นาถ้ำ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 3 ตำบลพรุใน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โทร.076-582545 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเนินสันติ ประกวดราคา รับที่ ช.1359/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.3 ขนาด 81 – 100 คน แบบไม่ตอกเข็ม จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเนินสันติ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทร.077-599012 ต่อ 13 ก่อสร้าง
เทศบาลนครสงขลา ประกวดราคา รับที่ ช.1358/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบุคคลดูแลทรัพย์สินของเทศบาลนครสงขลา เป็นเวลา 12 เดือน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสงขลา ถนนราชดำเนิน จังหวัดสงขลา โทร.074-313266 อื่นๆ
จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลแหลมฉบัง สอบราคา รับที่ ช.1357/24 ต.ค.57 ซื้อน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดสำหรับใช้กับเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 5 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.038-351010 ต่อ 5030-31 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ประกวดราคา รับที่ ช.1356/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านผือฮี หมู่ที่ 6 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โทร.045-756959 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกวดราคา รับที่ ช.1355/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงห้องเรียนภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ชั้น 4 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-25857355 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ สอบราคา รับที่ ช.1354/24 ต.ค.57 จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพื้นที่อาคารโรงพยาบาลสิรินธร จำนวน 2 อาคาร จำนวนพนักงานทำความสะอาด 14 คน ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร.0-23286900-19 ต่อ 10456 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค ประมูล รับที่ ช.1353/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดลอกแหล่งน้ำบ่อบุสะสม หมู่ที่ 5 บ้านวังเลน ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-369590 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี ประกวดราคา รับที่ ช.1352/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โทร.042-418020 ยานพาหนะ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สอบราคา รับที่ ช.1351/24 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 10 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25610777 ต่อ 1316,1317 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ช.1350/24 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน พร้อมรถเข็น จำนวน 2 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.037-395085-6 ต่อ 10612-10614 อื่นๆ
เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ประกวดราคา รับที่ ช.1349/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองทับม้า หมู่ที่ 1 ตำบลเสนางคนิคม,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองทับม้า หมูที่ 11 ตำบลเสนางคนิคม แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โทร.045-641366 ก่อสร้าง
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ประกวดราคา รับที่ ช.1346-1348/24 ต.ค.57 จ้างเหมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประจำปี 2558 ซื้อแบบตั้งแต่ 5 – 13 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-22645963-5 ต่อ 120,121,126 อื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าไผ่ สอบราคา รับที่ ช.1344-1345/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาวางท่อระบาย คสล.ขนาดเส้นศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว 190.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ทางเข้าศูนย์ ซีซี หมู่ที่ 8 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่,สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาถ่าน ณ บริเวณฌาปนสถาน บ้านท่ายาว หมู่ที่ 11 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-041542 ต่อ 22 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย ประกวดราคา รับที่ ช.1343/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายเลียบคลองชลประทาน 9 ขวา (ตอน 2) หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2557,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.3 ขนาดไม่เกิน 81 – 100 คน จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โทร.036-545401 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประกวดราคา รับที่ ช.1342/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านตะกรุดแรต หมู่ที่ 16 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสามพันไร่ หมู่ที่ 20 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์,ประกวดราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเคปซีล สายบ้านหนองไผ่ – บ้านวังทอง – บ้านคลองกำลัง ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-237253 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก สอบราคา รับที่ ช.1341/24 ต.ค.57 จ้างขุดลอกคลองท่ากระทุ่ม (โดยเครื่องจักร)จำนวน 1 รายการ ของงานจ้างขุดลอกคลองท่ากระทุ่ม,สอบราคา จ้างขุดลอกคลองบางใหญ่ (โดยเครื่องจักร) จำนวน 1 รายการ ของงานจ้างขุดลอกคลองบางใหญ่,สอบราคา ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20 – 40 ซม. จำนวน 1 รายการ ของงานซ่อมแซมหินทิ้งท้าย ปตร.ปลายคลอง 1 ทรายมูล,สอบราคา ซื้อดินธรรมดาและดินลูกรังปราศจากวัชพืชและรากไม้เจือปน จำนวน 2 รายการ ของงานปรับปรุงงานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย ซอย 2 ขวา ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 พร้อมอาคารประกอบ,สอบราคา ซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า แบบขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 140 แอมป์ จำนวน 1 รายการ ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แยกบอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร.037-316339 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ประมูล รับที่ ช.1340/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.3 จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอเมืองวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โทร.056-619862 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบราคา รับที่ ช.1336-1339/24 ต.ค.57 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง ขอรับเอกสารสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2557,สอบราคา จ้างทำหนังสือเส้นทางสู่บัณฑิต 2557 จำนวน 2,000 เล่ม,สอบราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557,สอบราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0-2737000 ต่อ 1203-4 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี สอบราคา รับที่ ช.1335/24 ต.ค.57  ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน 17 เครื่อง,สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงาน จำนวน 1 เครื่อง แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ แผนกพัสดุ สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โทร.039-307274 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง ประกวดราคา รับที่ ช.1334/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านพลับ หมู่ 4 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสามเพีย หมู่ 9 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร,ประกวดราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านม่วงอ่อน หมู่ 8 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โทร.045-582555 ต่อ 14 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาล ประกวดราคา รับที่ ช.1333/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวจราจร AC หมู่ที่ 5 บ้านไผ่เกาะ – ดอนชะคราม (สพ.2056),หมู่ที่ 1 บ้านดอนตาล – บ้านหล้า (สพ.2067),หมู่ที่ 4 สายทาง บ้านหนองแปดค่ำ – บ้านดอนกุ่ม (สพ.2044) จำนวน 3 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-550693 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ประกวดราคา รับที่ ช.1332/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านบาก หมู่ที่ 2 และก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านคำมะโค้ง หมู่ที่ 4 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โทร.045-544216 ก่อสร้าง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ช.1331/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย จำนวน 2 หลัง พร้อมส่วนประกอบ,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรวังขอนแดง จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ แยกซื้อแบบตั้งแต่ 6 - 14 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-211135 ก่อสร้าง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ช.1330/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย จำนวน 2 หลัง พร้อมส่วนประกอบ,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรวังขอนแดง จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ แยกซื้อแบบตั้งแต่ 6 - 14 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-211135 ก่อสร้าง
กรมการค้าภายใน สอบราคา รับที่ ช.1328-1329/24 ต.ค.57 จ้างฝึกอบรมบุคลากรในการตรวจสอบคุณภาพข้าวทางวิชาการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557,สอบราคา จัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25075933 อื่นๆ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี สอบราคา รับที่ ช.1325-1327/24 ต.ค.57 ซื้อสนามเซปักตะกร้อพื้นยางสังเคราะห์ (แข่งขัน) จำนวน 1 แห่ง,สอบราคา ซื้อชุดอุปกรณ์กีฬาฮอกกี้ จำนวน 2 รายการ,สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน จำนวน 2 ชุด แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ อาคารพัสดุ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-054292 อื่นๆ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา สอบราคา รับที่ ช.1324/24 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทุ่นแรงปรับพื้นที่ดินการเกษตร รายการรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน,สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการชุด ระบบห้องปฏิบัติการเรียนการสอน แบบมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ปทจ.พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-554985 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประมูล รับที่ ช.1322-1323/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง AC สายสุวรรณศร – คำสวนอ้อย หมู่ที่ 8,10 บ้านเนินยาง – บ้านหนองข้าวหลาม ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี,ประมูล จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง AC สายสุวรรณศร – บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 บ้านเนินบาก ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-578050 ก่อสร้าง
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง ประกวดราคา รับที่ ช.1320-1321/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 870,000 ลูกบาศก์เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7 อื่นๆ
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง ประกวดราคา รับที่ ช.1318-1319/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร ประกวดราคา รับที่ ช.1316-1317/24 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาฉาบผิวทาง สาย ชพ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – เทศบาลเมืองบ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.077-642943 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลละอุ่น ประกวดราคา รับที่ ช.1314-1315/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลละอุ่น ขนาด 81 – 100 คน จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โทร.077-899159 ก่อสร้าง
จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี ประกวดราคา รับที่ ช.1313/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยาและเวชภัณฑ์ รายการแก๊ส ออกซิเจนเหลว จำนวน 833,330 ลูกบาศก์เมตร,ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ รายการยา Gemcitabine จำนวน 2 รายการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-245555 ต่อ 1144 /. อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบึงกาฬ ประกวดราคา รับที่ ช.1312/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทางเคปซีล สาย บก.3006 แยก ทล.212 – บ้านนาขาม อำเภอเมือง,โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ,ประกวดราคา จ้างซ่อมสร้างผิวทางเคปซีล สาย บก.3012 แยก ทล.222 – บ้านผาสวรรค์ อำเภอเซกา, ศรีวิไล,เมือง จังหวัดบึงกาฬ,ประกวดราคา จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย บก.3018 แยก ทล.212 – บ้านนาเจริญ อำเภอปากคาด,เมือง จังหวัดบึงกาฬ,ประกวดราคา จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย บก.5019 แยก ทช.บก.3012 – บ้านสันทรายงาม อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โทร.0874253535 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร ประกวดราคา รับที่ ช.1311/24 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง พจ.2025 แยก ทล.11 – บ้านตลาดใหม่ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร,ประกวดราคา จ้างเหมางานเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง พจ.3020 แยก ทล.117 – บ้านหนองหลวง อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร,ประกวดราคา จ้างเหมางานเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง พจ.4042 แยก ทล.1289 – บ้านท้ายน้ำ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร,ประกวดราคา จ้างเหมางานเสริมผิวลาดยาง AC สายทาง พจ.5022 เชื่อมถนนเทศบาลตำบลโพทะเล – บ้านบางพล้อ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร.056-608624 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 3 ประกวดราคา รับที่ ช.1307-1310/24 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ – บางสวรรค์ ระหว่าง กม.82+015 – กม.93+500,ประกวดราคา จ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ – บางสวรรค์ ระหว่าง กม.99+000 – กม.110+352,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรข้างทางฯ บนทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน นาสาร – เวียงสระ,ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ – บางสวรรค์,ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางสวรรค์ – บางหล่อ,ประกวดราคา จ้างเหมา ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ – บางสวรรค์ ระหว่าง กม.82+015 – กม.93+500 แยกซื้อแบบตั้งแต่ 3 – 12 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานี อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-361413 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดราคา รับที่ ช.1306/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานอำนวยความปลอดภัย สาย นศ.3080 แยกทางหลวงหมายเลข 403 – บ้านโคกคราม อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา จ้างงานอำนวยความปลอดภัย สาย นศ.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 4013 – บ้านนางพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา จ้างงานอำนวยความปลอดภัย สาย นศ.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 403 – บ้านทุ่งส้าน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา จ้างงานอำนวยความปลอดภัย สาย นศ.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 4013 – บ้านนางพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย นศ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 4013 – บ้านบางท่าพระ อำเภอเมือง,ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-378836 ต่อ 104 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกวดราคา รับที่ ช.1305/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเสริมผิวลาดยาง AC สาย นศ.5077 ถนนผังเมืองรวม สาย ก เมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา จ้างเสริมผิวลาดยาง AC สาย นศ.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 41 – บ้านฉวาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา จ้างเสริมผิวลาดยาง AC สาย นศ.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 4013 – บ้านนางพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา จ้างเสริมผิวลาดยาง AC สาย นศ.5028 แยกถนนพัฒนาการคูขวาง – บ้านนาวง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช,ประกวดราคา จ้างซ่อมสร้างผิวทางเคปซีล สาย นศ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 4015 – บ้านสวนอาย อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-378836 ต่อ 104 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลดอนทราย ประมูล รับที่ ช.1304/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านเขาวัง หมู่ที่ 3 และบ้านไสโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง, ประมูล จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.3 เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ขนาด 81 – 100 คน จำนวน 1 หลัง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โทร.074-842190-1 ต่อ 19,20 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลดอนทราย ประมูล รับที่ ช.1303/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านเขาวัง หมู่ที่ 3 และบ้านไสโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง, ประมูล จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.3 เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ขนาด 81 – 100 คน จำนวน 1 หลัง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โทร.074-842190-1 ต่อ 19,20 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงรายที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ช.1301-1302/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ควบคุม 1401 ตอน พาน – สบห้วย เป็นช่วงๆ,ประกวดราคา จ้างงานฉาบผิวแอสฟัลท์ ในทางหลวงหมายเลข 1089 ตอน ควบคุม 0100 ตอน ผาเดื่อ – ห้วยหินฝน เป็นช่วงๆ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงรายที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-711139 ก่อสร้าง
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ยกเลิก รับที่ ก.1257/24 ต.ค. 57 สอบราคา โครงการเช่าสัญญาณ Internet ปีงบประมาณ 2558 ตามประกาศลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2590-8430 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลพนอม ประมูล รับที่ ก.1256/24 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง บ้านดง หมู่ที่ 9 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โทร.042-530997 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพนอม ประมูล รับที่ ก.1255/24 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง บ้านพนอมทุ่ง หมู่ที่ 4 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โทร.042-530997 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลสมหวัง ประมูล รับที่ ก.1254/24 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าโรงเรียนวัดพังกิ่ง – เขาขันหมาก หมู่ที่ 2 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม หมู่ที่ 4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสมหวัง ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โทร.074-605118 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง สอบราคา รับที่ ก.1253/24 ต.ค. 57 จ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โทร.077-510900 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลตะโหมด ประมูล รับที่ ก.1252/24 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ขนาด ชั้นเดียว 4 ห้องนอน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โทร.074-632288 ต่อ 103 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [16] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.