Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคา รับที่ ช.1027/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดลอกคลอง พร้อมฝายน้ำล้น คสล.ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 104,700 ลูกบาศก์เมตร ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 101 บ่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 99 บ่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-602580 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคา รับที่ ช.1026/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดลอกคลอง พร้อมฝายน้ำล้น คสล.ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 104,700 ลูกบาศก์เมตร ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 101 บ่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 99 บ่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-602580 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประกวดราคา รับที่ ช.1024-1025/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 รายการ รวม 4 คัน ครั้งที่ 2ตามประกาศลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034-715719 ยานพาหนะ
กรมการแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ประกวดราคา รับที่ ช.1023/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลพร้อมการจัดการสำหรับระบบ Hospital Information System จำนวน 1 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร.0-25174270 ต่อ 2063 อื่นๆ
กรมการแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ประกวดราคา รับที่ ช.1021-1022/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลพร้อมการจัดการสำหรับระบบ Hospital Information System จำนวน 1 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร.0-25174270 ต่อ 2063 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมูล รับที่ ช.1015-1020/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมบำรุงสายทาง บ้านใหม่ – บ้านนนทรีย์ ตำบลบ้านลี่ และตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ประมูล จ้างเหมาซ่อมบำรุงสายทาง บ้านสร้าง – ยายกะตา ตำบลอุทัย และตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ประมูล จ้างเหมาซ่อมบำรุงสายแยกทางหลวงหมายเลข 3469 – ปากกราน (1) ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ประมูล จ้างเหมาซ่อมบำรุงสายแยกทางหลวงบหมายเลข 3469 – ปากกราน (2) ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ประมูล จ้างซ่อมแซมบำรุง สายแยกทางหลวงหมายเลข 32 – บ้านทับน้ำ ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ประมูล จ้างซ่อมบำรุงสายทาง ลาดงา – รางจระเข้ ตำบลลาดงา และตำบลรางจระเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนศูนย์ราชการ-สนามกีฬาจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-796450 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร ประกวดราคา รับที่ ช.1013-1014/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย มห.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 2370 – บ้านห้วยค้อ อำเภอหนองสูง,หนองพอก จังหวัดมุกดาหาร,ประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย มห.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2034 – บ้านภูล้อม อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-614472 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครสวรรค์ ประกวดราคา รับที่ ช.1011-1012/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย นว.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 117 – บ้านหัวถนน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองพุมะค่า ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-802721 ก่อสร้าง
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ช.1009-1010/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้า จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกควบคุมการจัดหา กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25801185 อื่นๆ
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ช.1007-1008/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตเตียงนอนโครงเหล็ก จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกควบคุมการจัดหา กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25801185 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ ประกวดราคา รับที่ ช.1006/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ,หมู่ที่ 1 บ้านป่งไฮ ตำบลป่งไฮ,บ้านโคกโขง หมู่ที่ 4 ไปบ้านหนองแก่งทราย หมู่ที่ 13 ตำบลป่งไฮ,สายบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 11 ไปบ้านหนองชัยวาน หมู่ที่ 3 ตำบลป่งไฮ,สายบ้านป่งไฮ หมู่ที่ 1 ไปบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โทร.084-9054211 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ ประกวดราคา รับที่ ช.1005/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ,หมู่ที่ 1 บ้านป่งไฮ ตำบลป่งไฮ,บ้านโคกโขง หมู่ที่ 4 ไปบ้านหนองแก่งทราย หมู่ที่ 13 ตำบลป่งไฮ,สายบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 11 ไปบ้านหนองชัยวาน หมู่ที่ 3 ตำบลป่งไฮ,สายบ้านป่งไฮ หมู่ที่ 1 ไปบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โทร.084-9054211 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ ประมูล รับที่ ช.1003-1004/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังยาวเหนือ หมู่ 8,บ้านอ้อ หมู่ 2 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน 2 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โทร.054-242035 ต่อ 12 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ ประกวดราคา รับที่ ช.1001-1002/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนบ้านหมาก หมู่ที่ 6 บ้านหมาก อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-310589 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ ประกวดราคา รับที่ ช.999-1000/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลักบ้านถ้ำฆ้อง หมู่ที่ 14 บ้านถ้ำฆ้อง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-310589 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ ประกวดราคา รับที่ ช.997-998/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลักบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแห้ง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-310589 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลพระยืน ประกวดราคา รับที่ ช.995-996/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจร AC ถนนสายพุทธดำเนิน ช่วงที่ 1 จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โทร.043-266016
เทศบาลตำบลสันปูเลย ประมูล รับที่ ช.993-994/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 100 คน จำนน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-868157
สำนักงานศาลยุติธรรม ประกวดราคา รับที่ ช.990-992/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 6 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3 ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซื้อแบบตั้งแต่ 31 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มอาคารสถานที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25130664 ต่อ 1052
เทศบาลตำบลรัษฏา ประมูล รับที่ ช.988-989/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ท่าเรือใหม่) หมู่ที่ 7 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลรัษฎา ถนนรัษฏานุสรณ์ จังหวัดภูเก็ต โทร.076-525779 ต่อ 304,306
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมูล รับที่ ช.987/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจร AC สาย ฉช 3020 บ้านหนองกระเพรา – บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแหน,ประมูล จ้างซ่อมสร้าง ผิวจราจร AC หมู่ที่ 12,13,15 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา - หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลโพรงอากาศ,ประมูล จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา,ประมูล จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร),ประมูล จ้างซ่อมสร้างผิวจราจร คสล.สาย ฉช.2008 แยกสุขุมวิท – วัดสองคลอง – วัดหอมศีล ตำบลสองคลอง – หอมศีล แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-093711 ต่อ 813
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมูล รับที่ ช.986/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจร AC สาย ฉช 3020 บ้านหนองกระเพรา – บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแหน,ประมูล จ้างซ่อมสร้าง ผิวจราจร AC หมู่ที่ 12,13,15 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา - หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลโพรงอากาศ,ประมูล จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา,ประมูล จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร),ประมูล จ้างซ่อมสร้างผิวจราจร คสล.สาย ฉช.2008 แยกสุขุมวิท – วัดสองคลอง – วัดหอมศีล ตำบลสองคลอง – หอมศีล แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-093711 ต่อ 813
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 14(สุพรรณบุรี) ประกวดราคา รับที่ ช.984-985/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 14(สุพรรณบุรี) อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-550553
อำเภอท่าตะเกียบ ที่ว่าการอำเภอท่าตะเกียบ ประกวดราคา รับที่ ช.982-983/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง AC ในชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทอง บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตะเกียบ ตำบลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-508245-6
จังหวัดนครปฐม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประกวดราคา รับที่ ช.980-981/18 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะพร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.หน้าวัดบางปลา (ระยะที่ 2) ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม,ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะพร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. คลองท่าผา – บางแก้ว (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 1 ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-340048-50
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี สอบราคา รับที่ ช.978-979/18 ต.ค.57 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลผู้รับการสงเคราะห์ ของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25772306 ต่อ 16
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี สอบราคา รับที่ ช.976-977/18 ต.ค.57 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานพัสดุ ของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25772306 ต่อ 16
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ช.975/18 ต.ค.57 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-26642051 ต่อ 15057
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ช.973-974/18 ต.ค.57 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-26642051 ต่อ 15057
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท ประกวดราคา รับที่ ช.971-972/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการพัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท (สาย คันคลอง 2L บรมธาตุ – ชัณสูตร) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.056-476538
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท ประกวดราคา รับที่ ช.969-970/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3183 – แยก ทล.3496 อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.056-476538
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท ประกวดราคา รับที่ ช.967-968/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3183 – บ้านดอนแฝก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.056-476538
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท ประกวดราคา รับที่ ช.965-966/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนสายแยก ทล.340 (กม.170+647) – แยก ทล 340 (160+420) อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.056-476538
โรงพยาบาลกันตัง ประกวดราคา รับที่ ช.964/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองชีล้อม แบบเลขที่ 10746 จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร.075-251256 ต่อ 1111
เทศบาลตำบลโคกจาน ประกวดราคา รับที่ ช.963/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง 2 โครงการ ของเทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โทร.045-826144
องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี ประมูล รับที่ ช.962/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-352113
กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกวดราคา รับที่ ช.961/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยางยานพาหนะสายขนส่ง รายการยางนอกชนิดไม่ใช้ยางใน,ยางนอก – ใน จำนวน 33 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-245070 ต่อ 73354
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สอบราคา รับที่ ช.960/18 ต.ค.57 จ้างต่อเติมอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-319111 ต่อ 8533
องค์การบริหารส่วนตำบลเจียด สอบราคา รับที่ ช.959/18 ต.ค.57 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเจียด ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-216028
เทศบาลตำบลสามแยก ประกวดราคา รับที่ ช.958/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนสามกุมภา หมู่ที่ 1,ถนนบ้านโป่ง 1(ขยายผิวจราจรไหล่ทาง) หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 12,ถนนวัดป่าเลิงจิตวิเวก (โรงเรียนอนุบาลสมนึก) หมู่ที่ 12,ถนนกองร้อย อส.หมู่ที่ 11,ซอยชยางกูร 1(สหกรณ์การเกษตรเลิงนกทา) หมู่ที่ 13,ซอยห้าธันวา 1(ข้างลำห้วยหิ้งปลา) หมู่ที่ 13 จำนวน 6 สาย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสามแยก ถนนชยางกูร จังหวัดยโสธร โทร.045-781919 ต่อ 401
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ประมูล รับที่ ช.957/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้าง ผิวทางลาดยางเป็นผิวทาง AC สายบ้านท่าชะอม – บ้านประดาหัก หมู่ที่ 6 ตำบลเขากวางทอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ถนนหนองฉาง – ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-971308
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ช.956/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ฯ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 6,7 และ 10 จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกการเงิน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.054-252873 หรือที่กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-24367640
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ ช.955/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-363220 ต่อ 11-13 หรือที่งานประสานงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ โทร.0-23545688
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูล รับที่ ช.954/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร AC ถนนสายบ้านวังหมุ้น หมู่ที่ 4 ตำบลสันโป่ง เชื่อมบ้านซาง หมู่ที่ 4 ตำบลชี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโซตนา จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-998333 ต่อ 414-415
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ประกวดราคา รับที่ ช.953/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2166 ตอนควบคุม 0100 ตอน เสิงสาง – ดอนแขวน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-212200 ต่อ 15
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประกวดราคา รับที่ ช.952/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ บริเวณด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลยายเนิ้ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-321420 ต่อ 106
จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประสงค์ รับที่ ช.951/18 ต.ค.57 ซื้อเวชภัณฑ์ยาโรคระบบทางเดินอาหาร ชุดที่ 2 จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-254906 ต่อ 1368
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ ประกวดราคา รับที่ ช.950/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางชนิดเคปซีล สายบ้านปางสุด – บ้านใหม่ศรีนคร หมู่ที่ 12 – หมู่ที่ 15 อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-295102 ต่อ 15
เทศบาลนครอ้อมน้อย ประมูล รับที่ ช.949/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ (ซอยเพชรเกษม 93 บริเวณโรงงานไพบูลย์ฯ ไปทางหมู่บ้านหรรษา) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-24204011-18 ต่อ 103,105
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประมูล รับที่ ช.948/18 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-032128-9 ต่อ 15-16

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [16] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.