Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคา รับที่ ก.671/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบำรุงทาง สายหลัก ถนนสาย ขก.4064 แยก ทล.2109-บ.ดอนดู่ อำเภออุบลรัตน์ อำเภอบ้างฝาง จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 4.900 กม. , ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก ถนนสาย นม.4006 แยก ทล. 2175 – อำเภอห้วยแถลง อำเภอพิมาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.875 กม. , ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก ถนนสาย สบ.1012 แยก ทล.1 – บ.หนองใหญ่ พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 6.550 กม. แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารกลาง กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0-2551-5361 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคา รับที่ ก.670/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบำรุงทาง สายหลัก ถนนสาย ขก.4064 แยก ทล.2109-บ.ดอนดู่ อำเภออุบลรัตน์ อำเภอบ้างฝาง จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 4.900 กม. , ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก ถนนสาย นม.4006 แยก ทล. 2175 – อำเภอห้วยแถลง อำเภอพิมาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.875 กม. , ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก ถนนสาย สบ.1012 แยก ทล.1 – บ.หนองใหญ่ พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 6.550 กม. แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารกลาง กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0-2551-5361 ก่อสร้าง
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.669/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณณูปโภค, สาธารณูปการฯ และอื่น ๆ ตามโครงการพัมนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ภายในเขตบางกะปิ จำนวน 8 ชุมชน รวม 1 สัญญา , ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มเติมที่จอดรถด้านหลังอาคาร ผนังพร้อมประตูหนีไฟ 5 ชั้น อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และอื่น ๆ โครงการปรับปรุงบ้านเอื้อาทรพรพระร่วงประสิทธิ์ (พิเศษ) , สอบราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว กำแพงดิน และงานถนน และอื่น ๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดฉะเชิงเทรา(พนมสารคาม) แยกซื้อแบ ตั้งแต่บัดนี้ – 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง กองประมูล สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-2351-6144 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ประมูล รับที่ ก.668/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ่ ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 ตุลาคม 2557 ,ประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 สาย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์โทร.056-751061 ต่อ 12 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ยกเลิก รับที่ ก.668/16 ต.ค.57 ประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ คือ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 สาย , ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ่ ตามประกาศลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์โทร.056-751061 ต่อ 12 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ประมูล รับที่ ก.667/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งมอกและบ้านมุ่งเจริญ (รวม 2 โครงการ) แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ถนนเชียงม่วน – พะเยา จังหวัดพะเยา โทร.054-495333 ต่อ 105 ก่อสร้าง
จังหวัดลพบุรี สอบราคา รับที่ ก.666/16 ต.ค.57 ซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบอัตโนมัติชนิดไม่สัมผัสลูกตา จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาล ชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โทร.036-462040 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ประกวดราคา รับที่ ก.665/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา หมู่ที่ 1 , ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านเฉลิมพร หมู่ที่ 5 , ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่มาก บ้านโปร่งสำโหรง หมู่ที่ 9 , ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-826772 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน ประมูล รับที่ ก.664/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) อบต.ค่ายบกหวาน ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร.042-407413 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประกวดราคา รับที่ ก.663/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.สพด.3) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-318895 ก่อสร้าง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว สอบราคา รับที่ ก.662/16 ต.ค.57 เช่ารถยนต์ ยรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2558-2562ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โทร.037-425427 ต่อ 13 ยานพาหนะ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) สอบราคา รับที่ ก.661/16 ต.ค.57  จ้าปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ.ภาค 11 สุราษฎร์ธานี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2515-3995 ต่อ 5315,5211 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) สอบราคา รับที่ ก.659, ก.660 /16 ต.ค.57 จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน คปภ. จังหวัดกาญจนบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 20 ตุลาคม 2557 สอบราคา จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ.ภาค 1 เชียงใหม่ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2515-3995 ต่อ 5315,5211 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก ประกวดราคา รับที่ ก.658/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลและอุปกรณ์ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสื้อโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โทร.088-5094062โทร. ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ประมูล รับที่ ก.657/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านตลาด หมู่ที่ 8-สามแยกบ้านหนองแก หมู่ 9 ตำบลก้านเหลือง จังหวัดขอนแก่น , ประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลก้านเหลือง จังหวัดขอนแก่น ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นโทร.043-210691 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลสันทรายงาม ประมูล รับที่ ก.656/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชร.5011 บ้านสันทรายมูล หมู่ที่ 1 อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย , ประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสันทรายงาม หมู่ที่ 2 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย , ประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โทร.053-188178 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกวดราคา รับที่ ก.655/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ อบต.ทับสะแก ถึงแยกบ้านทุ่งกอก ถนนเพชรเกษม ตำลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขัน์ การประปาส่วนภุมิภาคสาขาบางสะพาน , ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ถ.ศาลายา-บางภาษี ถึงวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภุมิภาคสาขาอ้อมน้อย , ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ บ้านปากคอก ม.11 ตำลลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.032-200779โทร. ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประกวดราคา รับที่ ก.654/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านรวมไทย หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เปลายนแปลงวันขอรับเอกสารเป็นตั้งแต่บัดนี้ – 24 ตุลาคม 2557 และเพิ่มเติมข้อความ ติดต่อที่ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043--611098 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลชะเมา ประมูล รับที่ ก.653/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ คือ 1.ก่อสร้างประปา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บ้านบางพร้าว , 2.ปรับปรุงถนน คสล. สาย นศ 6066 แยก ทถ.(กม.6300) วัดลาว-หนำหย่อม หมู่ที่ 6 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-354077 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง สอบราคา รับที่ ก.652/16 ต.ค.57 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านทุ่งมังกะตาล หมู่ที่ 6 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โทร.077-510900 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ประมูล รับที่ ก.651/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 (สถ.สพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร.032-711002 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคึมชาด สอบราคา รับที่ ก.650/16 ต.ค.57 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.สพด.1) ขนาดไม่เกิน 50 คน ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขนอแก่น ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยงาน กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคึมชาด ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขนอแก่น โทร.043-210337 ก่อสร้าง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สอบราคา รับที่ ก.649/16 ต.ค.57 จัดซื้อเครื่องมือสื่อสาร จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ องค์การขนส่ง มวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-2246-0974 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สอบราคา รับที่ ก.648/16 ต.ค.57 จัดซื้อเครื่องมือสื่อสาร จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ องค์การขนส่ง มวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-2246-0974 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประกวดราคา รับที่ ก.647/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาพัฒนาเด็กเล็ก(สถ.สพด.3) อบต.หนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โทร.045-546003 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประกวดราคา รับที่ ก.646/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาพัฒนาเด็กเล็ก(สถ.สพด.3) อบต.หนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โทร.045-546003 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหนองไม้แก่น ประกวดราคา รับที่ ก.645/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินบ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา , ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.สพด.3) หมู่ 6 ตำบล หนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา , ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านไทรทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-516474 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหนองไม้แก่น ประกวดราคา รับที่ ก.644/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินบ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา , ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.สพด.3) หมู่ 6 ตำบล หนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา , ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านไทรทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-516474 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลปลักแรด ประมูล รับที่ ก.643/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.สพด.3) ขนาด 81-100 คน จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-365665 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ก.642/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนสามแยก ทล.1001 – บ้านต้นกอก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง1.650 กม. , ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่สอร้างถนนสายแยก ทล.1103 – บ้านกองวะ อำเภอ ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวย สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-221646 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการชลประทานลำพูน ประกวดราคา รับที่ ก.641/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกล่องลวดตาข่ายเหล็ก(GABION) – หินใหญ่ จำนวน 3 รายการ , ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อดินถม จำนวน 1 รายการ ของงานอาคารประกอบระบบป้องกันน้ำท่วมลำน้ำลี้ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนแยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร.053-006262-63 ต่อ 20 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ประกวดราคา รับที่ ก.640/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) อบต.ควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โทร.074-691476 ต่อ 107 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแม่อ่องสอน ประกวดราคา รับที่ ก.639/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย มส. 3018 แยกทางหลวงหมายเลข 108-บ้านน้ำเพียงดิน ตำบลปาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและจัดซื้อ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแม่อ่องสอน กรมทางหลวงชนบท ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร.053-612162 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแม่อ่องสอน ประกวดราคา รับที่ ก.638/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร มส.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 108-บ้านต้นงิ้ว ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและจัดซื้อ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแม่อ่องสอน กรมทางหลวงชนบท ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร.053-612162 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมีเกียรติ ประกวดราคา รับที่ ก.637/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนภายในกองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ หมู่ที่ 5 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โทร.074-292135 ต่อ 106 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมีเกียรติ ประกวดราคา รับที่ ก.636/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนภายในกองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ หมู่ที่ 5 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โทร.074-292135 ต่อ 106 ก่อสร้าง
สำนักงานไฟฟ้า เขต 2(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ประกวดราคา รับที่ ก.635/16 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสา ธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ-บ่อพัก พร้อมรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้าและงานโยธา กองบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.045-651491 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางแก้ว ประมูล รับที่ ก.634/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง , ประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Over Lay สายบ้านทุ่งรวงทอง- บ้านคลองชีพ หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โทร.074-697373โทร. ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางแก้ว ประมูล รับที่ ก.633/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง , ประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Over Lay สายบ้านทุ่งรวงทอง- บ้านคลองชีพ หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โทร.074-697373โทร. ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางแก้ว ประมูล รับที่ ก.632/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง , ประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Over Lay สายบ้านทุ่งรวงทอง- บ้านคลองชีพ หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โทร.074-697373โทร. ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด ประกวดราคา รับที่ ก.627, ก.628, ก.629, ก.630, ก.631/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทช.รอ.6049 – บ้านแสนสี อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด , ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยกทางหลวงหมายเลข 2046 – บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด , ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยกทางหลวงหมายเลข 202 – บ้านดอกรัก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด , ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยกทางหลวงหมายเลข 214 – บ้านหนองบัว อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด , ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยกทางหลวงหมายเลข 203 – บ้านท่าลาด อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดซื้อและพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด กรมทางหลวงชนบท ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-624164โทร. ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหารเทา ประมูล รับที่ ก.626/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โทร.074-676099 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลโคกชะงาย ประมูล รับที่ ก.625/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้าง อาคารเรียน คสล.(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โทร.074-840663 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลอ่างทอง ประมูล รับที่ ก.624/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปา ผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านปากแพรก หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลอ่างทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุงโทร.074-605122-3 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลอ่างทอง ประมูล รับที่ ก.623/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปา ผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านปากแพรก หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลอ่างทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุงโทร.074-605122-3 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ ก.622/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านหนองหา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 12 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.075-218262 ต่อ 226 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ ก.621/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านหนองหา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 12 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.075-218262 ต่อ 226 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย ประกวดราคา รับที่ ก.620/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 212 – บ้านบกหวาน ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.167 กม. , ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 233 – บ้านวังยาง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.650 กม. , ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 2230 – บ้านเลิศไมตรี ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.483 กม. แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร.042-990517 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประมูล รับที่ ก.619/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองแคน ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-569557 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกวดราคา รับที่ ก.618/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 20 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม– 3 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานอำนวยการ กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกโทร.055-964709 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [16] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.