Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ส.212/7 ม.ค.58 จ้างบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขเครน STAHL สำหรับฝ่ายซ่อมใหญ่และอากาศยาน อู่ตะเภา ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558-วันที่ 31 มกราคม 2560 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 12-15 มกราคม, ยกเลิกประกวดราคาจ้างบริการออกแบบและปรับปรุง Certificate Authority จำนวน 1 งาน ตามประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2545 3251 ก่อสร้าง
กรมพลาธิการทหารเรือ ประกวดราคา รับที่ ส.120/7 ม.ค.58 ซื้อเสื้อชูชีพแบบ ซี.โอ.ทู และเป่าลม จำนวน 580 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 9 มกราคม ติดต่อที่ กองการจัดหา กรมพลาธิการทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0 2411 3002 อื่นๆ
กรมพลาธิการทหารเรือ ประกวดราคา รับที่ ส.119/7 ม.ค.58 ซื้อเสื้อชูชีพแบบ ซี.โอ.ทู และเป่าลม จำนวน 580 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 9 มกราคม ติดต่อที่ กองการจัดหา กรมพลาธิการทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0 2411 3002 อื่นๆ
กรมทางหลวง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ประกวดราคา รับที่ ส.118/7 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพานลอยข้ามแยกบน ทางหลวงหมายเลข 4 (แยกเจดีย์หัก) ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ทางแยกไปราชบุรี–ชินสีห์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 13 มกราคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2598 9355 ก่อสร้าง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคา รับที่ ส.117/7 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 9 มกราคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพุทธโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3881 4375-8 ต่อ 3801-2 อื่นๆ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา สอบราคา รับที่ ส.116/7 ม.ค.58 จ้างปรับปรุงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558, สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558, สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงงานฟาร์ม จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 13 มกราคม ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 898319866 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต ประมูล รับที่ ส.115/7 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง สายบ้านกระบวยทอง หมู่ที่ 6 ตำบลเทพนิมิต–หมู่ที่ 5 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 14 มกราคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0 5570 1331 ต่อ 12 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต ประมูล รับที่ ส.114/7 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง สายบ้านกระบวยทอง หมู่ที่ 6 ตำบลเทพนิมิต–หมู่ที่ 5 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 14 มกราคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0 5570 1331 ต่อ 12 ก่อสร้าง
จังหวัดอุบลราชธานี ประกวดราคา รับที่ ส.113/7 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อฟิล์ม Dry laser หรือ Dry thermal และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2558 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 9 มกราคม ติดต่อที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4524 4973 ต่อ 1176 อื่นๆ
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ก.53/6 ม.ค. 58 จ้างติดตั้งกันสาดบริเวณระเบียงด้านหลังหน่วยงานสวนหัวใจ ชั้น 3 จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400(อัตโนมัติ 99 คู่สาย) ต่อ 6011 ก่อสร้าง
การกีฬาแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.52/6 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้าง สนามกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2558 ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 12 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายการคลัง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-2186-7111 ต่อ 8061,8073 ก่อสร้าง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประกวดราคา รับที่ ก.51/6 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ จำนวน 2 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 9 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทร.0-2202-3574 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประกวดราคา รับที่ ก.50/6 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ จำนวน 2 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 9 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทร.0-2202-3574 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประกวดราคา รับที่ ก.49/6 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ จำนวน 2 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 9 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทร.0-2202-3574 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประกวดราคา รับที่ ก.48/6 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 9 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทร.0-2202-3574 อื่นๆ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประกวดราคา รับที่ ก.47/6 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 9 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทร.0-2202-3574 อื่นๆ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประกวดราคา รับที่ ก.46/6 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 9 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทร.0-2202-3574 อื่นๆ
เทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคา รับที่ ช.50/6 ม.ค.58 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา ถนนโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-234738 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลหล่มเก่า ประมูล รับที่ ช.49/6 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ถนนพิทักษ์บำรุง ชุมชนบ้านกุดช้าง หมู่ 6 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.056-709015 ต่อ 16 ก่อสร้าง
จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สอบราคา รับที่ ช.48/6 ม.ค.58 ซื้อยา Rosuvastatin tab 20 mg จำนวน 2,500x28 tab ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ธุรการงานจัดซื้อ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-340250 ต่อ4209,4212 อื่นๆ
จังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สอบราคา รับที่ ช.47/6 ม.ค.58 ซื้อเครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ และเครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 170 ปอนด์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.056-414074 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงเรียนวัดหนองสีดา ยกเลิก รับที่ ช.46/6 ม.ค.58 สอบราคา จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต ชนิดตอกเสาเข็ม คสล. สูง 2.10 เมตร ตามประกาศลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ งานธุรการ โรงเรียนวัดหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี โทร.036-726551 ก่อสร้าง
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประสงค์ รับที่ พิเศษ 40/6 ม.ค.58 ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 6 รายการ ในวันที่ 19 มกราคม 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ และบำรุงรักษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร0-26446609 ต่อ 1512. อื่นๆ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประสงค์ รับที่ พิเศษ 39/6 ม.ค.58 ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 6 รายการ ในวันที่ 19 มกราคม 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ และบำรุงรักษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร0-26446609 ต่อ 1512. คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประสงค์ รับที่ พิเศษ 38/6 ม.ค.58 ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 6 รายการ ในวันที่ 19 มกราคม 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ และบำรุงรักษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร0-26446609 ต่อ 1512. อื่นๆ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 36-37/6 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ตัดป่าสองข้างทางรถไฟ ในแขวงบำรุงทางลำนารายณ์ กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ประกวดราคา จัดซื้อใบบิเตอร์อัดหินแบบติดแผ่นทังสเตนคาร์ไบด์ จำนวน 4 รายการ ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์โครงการพัฒนา และระบบข้อมูล การรถไฟแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-22204413 อื่นๆ
เทศบาลตำบลศาลายา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 35/6 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม บริเวณถนนศาลายา – นครชัยศรี อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0-28892141 ต่อ 121 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลศาลายา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 34/6 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม บริเวณถนนศาลายา – นครชัยศรี อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0-28892141 ต่อ 121 ก่อสร้าง
กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 33/6 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องมือระดับสนับสนุนโดยตรง ตามโครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหารและสถานีดาวเทียมภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ 2558 ซื้อแบบตั้งแต่ 9 - 13 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองจัดหา กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0-25655405 ยานพาหนะ
กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 32/6 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องมือระดับสนับสนุนโดยตรง ตามโครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหารและสถานีดาวเทียมภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ 2558 ซื้อแบบตั้งแต่ 9 - 13 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองจัดหา กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0-25655405 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคา รับที่ พิเศษ 31/6 ม.ค.58 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-916044-45,50 หรือที่สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0-26790038-9 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 29/6 ม.ค.58 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายคลอรีน ขนาด 200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง พร้อม Ejector ขนาด 4 นิ้ว โรงจ่ายคลอรีน 2 จำนวน 2 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่ 20 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ สัญญาเลขที่ ป.11-03(58) ซื้อแบบตั้งแต่ 8 – 13 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-25040187 อื่นๆ
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 28/6 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน จำนวน 4 เส้นทาง ในถนนและซอยแยก ถนนเทอดไท,ถนนอินทรพิทักษ์,ถนนอนามัยงามเจริญ,ถนนพระราม 2,ถนนผาสุกการโกวิท,ถนนเอกชัย,ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล และถนนสะแกงาม สัญญาเลขที่ ป.02-02(58) ซื้อแบบตั้งแต่ 8 – 13 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-25040187 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประสงค์ รับที่ พิเศษ 27/6 ม.ค.58 ขายพัสดุประเภท ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว จำนวน 6 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2558 ติดต่อที่ แผนกจำหน่ายพัสดุ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-24361379 อื่นๆ
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ พิเศษ 26/6 ม.ค.58 ซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 4 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 อื่นๆ
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ พิเศษ 25/6 ม.ค.58 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นฮีมาโตครริต จำนวน 2 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 อื่นๆ
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ พิเศษ 24/6 ม.ค.58 ซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่แบบดิจิตอล จำนวน 4 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 อื่นๆ
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ พิเศษ 23/6 ม.ค.58 ซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวน เพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน) จำนวนประมาณ 250 เส้น ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 อื่นๆ
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ พิเศษ 22/6 ม.ค.58 ซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวน นำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ แบบทั่วไปชนิดยาว 190 ซม.) จำนวนประมาณ 400 เส้น ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 อื่นๆ
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ พิเศษ 21/6 ม.ค.58 ซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวน นำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ แบบสแตนเลสเส้นเดียวชนิดยาวไม่ต่ำกว่า 180 ซม.) จำนวนประมาณ 400 เส้น ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-327815 อื่นๆ
เทศบาลเมืองพังงา ประมูล รับที่ พิเศษ 20/6 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง ผิวจราจร AC จำนวน 4 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 มกราคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โทร.0 7641 1780 ต่อ 109 ก่อสร้าง
เทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคา รับที่ พิเศษ 19/6 ม.ค.58 ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 7 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 6-19 มกราคม ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4423 4734 ต่อ 1417 ยานพาหนะ
เทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคา รับที่ พิเศษ 18/6 ม.ค.58 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 6-19 มกราคม ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4423 4738 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดพิษณุโลก สอบราคา รับที่ พิเศษ 17/6 ม.ค.58 จ้างซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ รุ่น Alpha 7 จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 มกราคม ติดต่อที่ งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5527 0300 ต่อ 31101 อื่นๆ
จังหวัดพิษณุโลก สอบราคา รับที่ พิเศษ 16/6 ม.ค.58 จ้างซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ รุ่น Alpha 7 จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 มกราคม ติดต่อที่ งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5527 0300 ต่อ 31101 อื่นๆ
เทศบาลตำบลบางปลา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 15/6 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยทางเข้าเทศบาลตำบลบางปลา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 มกราคม ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0 3446 8061 ต่อ 19 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ ประมูล รับที่ พิเศษ 14/6 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้าง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านไร่หลวง) และโครงการก่อสร้างส้วม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านไร่หลวง) จำนวน 2 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 มกราคม ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7737 9366 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยกเลิก รับที่ พิเศษ 13/6 ม.ค.58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ 1) ตามประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3845 5921 ก่อสร้าง
โรงเรียนบ้านเสียม (เสียมทองวิทยาคาร) สอบราคา รับที่ พิเศษ 12/6 ม.ค.58 จ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านเสียม (เสียมทองวิทยาคาร) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 มกราคม ติดต่อที่ โรงเรียนบ้านเสียม (เสียมทองวิทยาคาร) อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0813898336 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลศรีธัญญา สอบราคา รับที่ พิเศษ 11/6 ม.ค.58 ซื้อยา Risperidone Solution 1 mg/ml in 300 ml จำนวน 1,800 ขวด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 8 มกราคม ติดต่อที่ คลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2528 7822 ต่อ 57184 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [16] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.