Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
จังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก 2 สอบราคา รับที่ ช.139/4 เม.ย.57 จ้างก่อสร้างรั้วของสถานีอนามัย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก 2 อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25655934 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเสิงสาง สอบราคา รับที่ ช.138/4 เม.ย.57 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยรุ่งเรืองใหม่,ถนนสุขเกษม(ช่วงบ่อทิ้งขยะ),ถนนชุมชนบัวทองถึงสุดเขต จำนวน 3 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-447050 ก่อสร้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประสงค์ รับที่ ช.137/4 เม.ย.57 ขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนวัดเขาดิน จังหวัดสระบุรี จำนวน 4 รายการ ในวันที่ 11 เมษายน 2557 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร.036-351804 อื่นๆ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ช.136/4 เม.ย.57 ซื้อ Disconnecting Switch จำนวน 3 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 25 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกจัดหางานระบบส่ง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-24362376 อื่นๆ
เทศบาลตำบลคลองสวน ประมูล รับที่ ก.122/3 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ เป็นรถบรรทุก(ดีเซล) ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองสวน จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2739-3253 ต่อ 104 ยานพาหนะ
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 8(นครสวรรค์) ประกวดราคา รับที่ ก.121/3 เม.ย.57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อน.4008 แยกทางหลวง 3011 (กม.ที่ 4+800) – บ.เขาพุเตย(ช่วงที่ 1 อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 2.100 กม. ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 4 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 8(นครสวรรค์) ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-267006 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลไทรงาม ประมูล รับที่ ก.120/3 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสถานีดับเพลิง ศูนย์ป้องกันแบะบรรเทาสาธารภัยเทศบาลตำบลไทรงาม , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตแบบเรียงใหญ่ สายเลียบคลองข้างโรงพยาบาลไทรงาม ถนนภักดีประชา , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 ซอยหาระคุณ(ต่อของเดิม) พร้อมบ่อพัก 14 บ่อ ,ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 ซอยหาระคุณพร้อมบ่อพัก 35 บ่อ , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 ซอยหาระคุณพร้อมบ่อพัก 43 บ่อ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำพงเพชร โทร.055-791009 ต่อ 12 ก่อสร้าง
เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ก.118, ก.119/3 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 11 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 2 รายการ , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนนอกสังกัดสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 จำนวน 3 โรงเรียนและโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จำนวน 8 โรงเรียน จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-259085 นม/เครื่องดื่ม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประกวดราคา รับที่ ก.117/3 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (กองช่าง) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร.0-5661-5025 ยานพาหนะ
กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางลำปาง ประกวดราคา รับที่ ก.115, ก.116/3 เม.ย.57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างผิวทาง จำนวน 2 รายการ ในทางสายทางหลวงหมายเลข 105 สายอำเภอแม่สอด -อำเภอแม่สะเรียง , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้าง ผิวทาง จำนวน 2 รายการ ในทางสายทางหลวงหมายเลข 105 สายอำเภอสะเมิง – แม่ฮ่องสอน แยกซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 8 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054-243011-13 ต่อ 130 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ก.114/3 เม.ย.57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเหล็กเส้นขนาดต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานในทางหลวงหมายเลข 213 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 กรมทางหลวง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-373398 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน ประกวดราคา รับที่ ก.113/3 เม.ย.57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 1148-ด่านชายแดน สปป.ลาว ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ระยะทาง 1.950 กม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทร.054-716177 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.112/3 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบูรณะลาดยาง สายบ้านปากแสก-บ้านไผ่ลูกนก อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-525923 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกวดราคา รับที่ ก.111./3 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการประติมากรรม(โรงปั้น) คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.074-443944 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง ประกวดราคา รับที่ ก.110/3 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักสีคิ้ว (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน กม.166+000 ผต่อเขตแขวงฯ สระบุรี) – ทางแยกไปชัยภูมิ ที่ กม.201+830 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-6668-76 ต่อ 16410 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร ประมูล รับที่ ก.109/3 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 3 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โทร.038-659680 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง ประกวดราคา รับที่ ก.108/3 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดพร้อมขยายผิวจราจร จำนวน 2 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีโทร.038-156530-2 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม สอบราคา รับที่ ก.107/3 เม.ย.57 จัดซื้อCover จำนวน 6 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารพัสดุ กองบัญชีและการเงิน อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ตำบลไทยวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร.034-339140-5 ต่อ 33112 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม สอบราคา รับที่ ก.106/3 เม.ย.57 จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทลูกถ้วย และลูกรอก จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารพัสดุ กองบัญชีและการเงิน อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ตำบลไทยวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร.034-339140-5 ต่อ 33112 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองแวง ประมูล รับที่ ก.105/3 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาล ตำบลหนองแวง อำเภอเละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.093-3264095 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองศรีราชา สอบราคา รับที่ ก.104/3 เม.ย.57 ซื้อครัภณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุก 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.038-310194 ยานพาหนะ
จังหวัดตราด โรงพยาบาลตราด สอบราคา รับที่ ก.103/3 เม.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์เสริมเพื่อจัดตั้งศูนย์รวมกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 21 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.039-522722 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ประมูล รับที่ ก.102/3 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างถมดินสถานที่ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ถนนมาลัยแมน จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-552997 ต่อ 2 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ประกวดราคา รับที่ ก.101/3 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อGalvanized Steel wire จำนวน 4 รายการ ตั้งแต่วันที่ 10 - 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารพัสดุ กองบัญชีและการเงิน อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ตำบลไทยวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร.034-339140-5 ต่อ 33112 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม สอบราคา รับที่ ก.100/3 เม.ย.57 จัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 7 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารพัสดุ กองบัญชีและการเงิน อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ตำบลไทยวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร.034-339140-5 ต่อ 33112 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม สอบราคา รับที่ ก.99/3 เม.ย.57 จัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 8 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารพัสดุ กองบัญชีและการเงิน อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ตำบลไทยวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร.034-339140-5 ต่อ 33112 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดระยอง สอบราคา รับที่ ก.98/3 เม.ย.57 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 21 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดระยอง สอบราคา รับที่ ก.97/3 เม.ย.57 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 21 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สอบราคา รับที่ ก.96/3 เม.ย.57 ซื้อวัสดุงานบริหารงานทั่วไป รายการกระดาษ ถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม จำนวน 3,000 รีม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 21 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0-2517-2046 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สถาบันโรคทรวงอก ขายทอดตลาด รับที่ ก.95/3 เม.ย.57 พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ จำนวน 14 รายการ ในวันที่ 23 เมษายน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 21 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2547-0999 ต่อ 30913 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ประมูล รับที่ ก.94/3 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2593-2333 ต่อ 13 ยานพาหนะ
กรมการขนส่งทหารบก ประกวดราคา รับที่ ก.92/3 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างตามโครงการจัดซื้อยางรถยนต์ขนาดต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 เมษายน 2557 ติดต่อที่ พัสดุ กองจัดหา กรมการขนส่งทหารบก แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2241-5047 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคา รับที่ ก.91/2 เม.ย.57 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ครั้งที่ 2)ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หรือที่สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ อาคารปัญจภูมิ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0-2679-0038-9 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลเมืองชะอำ ประมูล รับที่ ก.89/3 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเลียบคลองชลประทานสุดเขตทืศใต้ไปทิศเหนือ(ชุมชนห้วยจิก) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 11 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.032-472139 ก่อสร้าง
อำเภอบางละมุง ประกวดราคา รับที่ ก.88/3 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ – หมู่บ้านงามเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง ที่ว่าการอำเภอบางละมุง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร.038-221177 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสกลนครที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ก.86, ก.87/3 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน นาคำ-สกลนคร ปริมาณงาน 13,577 ตร.ม. ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนสกลนคร-นาแก ปริมาณงาน 15,740 ตร.ม. แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 9 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสกลนครที่ 1 กรมทางหลวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร.042-711059 ก่อสร้าง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ก.85/3 เม.ย.57 เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Notebook ประสิทธิภาพสูง จำนวน 6 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 22 เมษายน 2557 ติดต่อที่ สำนักผู้อำนวยการ สำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2564-7000 ต่อ 1594 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวง ประกวดราคา รับที่ ก.84/3 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานซ่อมใหญ่ระบบ WIM สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 9 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-6668-76 ต่อ 16410 ยานพาหนะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ ก.83, ก.83.1/3 เม.ย.57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน(อาคารโรงอาหารและห้องประชุม 2 ชั้น) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่งกำลังบำรุง ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-244297 ก่อสร้าง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ ก.82, ก.82.1/3 เม.ย.57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสนามยิงปืน พร้อมอุปกรณ์การฝึก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่งกำลังบำรุง ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-244297 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ ก.81/3 เม.ย.57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพืนที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 เมษายน 2557 ติดต่อที่ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-371659 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตาก ประกวดราคา รับที่ ก.80/3 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างฉาบผิวลสดยางสเลอรี่ แบบพาราสเลอรี่ซีล สาย ตก.5010 แยกทางหลวงท้องถิ่น อบจ. – บ้านหนองเสือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตาก กรมทางหลวงชนบท ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.055-511562 ต่อ 11 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเกาะยาว สอบราคา รับที่ ก.79/3 เม.ย.57 ซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลเกาะยาว จังหวัดพังงา โทร.076-597324 ยานพาหนะ
สำนักงานอัยการสูงสุด สอบราคา รับที่ ก.78/3 เม.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารหลักเมือง) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0-2222-1113 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลเกาะยาว สอบราคา รับที่ ก.77/3 เม.ย.57 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบที่ราชพัสดุ หลังสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว (ครั้งที่ 2) , สอบราคา จ้างทำราวเหล็กกันตกริมถนนในเขตเทศบาลและราวเหล็กกันตกริมถนนสุขาภิบาล 1 (ครั้งที่ 2) แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลเกาะยาว จังหวัดพังงา โทร.076-597324 ก่อสร้าง
จังหวัดระยอง สอบราคา รับที่ ก.76/3 เม.ย.57 ซื้อเวชภัณฑ์(ยา) จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-617451-8 ต่อ 2167 อื่นๆ
เทศบาลตำบลดอนหวาย สอบราคา รับที่ ก.75/3 เม.ย.57 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-33210 ต่อ 22 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ประมูล รับที่ ก.74/3 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านด่านเกวียน หมู่ 3 (ซอยบ้านนางเลาะ-ถนนลาดยาง) , ประมูล ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดาเอน หมู่ 1 (ซอยบ้านนายเฉลียว แพกลาง ถึง ถนนลาดยาง) , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ 10 – บ้านะเดาเอน หมู่ 1(ซอยโรงงานจัสโมเดิร์น-บ้านนางบุญเลี้ยง) แยกซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-332015 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ประกวดราคา รับที่ ก.73/3 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ คือ โครงการงานบูรณะซ่อมแซมสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete และโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมรั้ว บ้านไพบูลย์ ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แยกขอรับเอกสาร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบานไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-666214-5 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบราคา รับที่ ก.72/3 เม.ย.57 ซื้อระบบสแกนหนังสือ จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2473 7000 ต่อ 1203-4 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [16] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.