Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอบราคา รับที่ ช.360/12 เม.ย.57 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟถนนในเขตการศึกษา จำนวน 1 โครงการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-353071 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ช.359/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโรงเรียนพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-941124 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ ประมูล รับที่ ช.358,358.1/12 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-741974 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สอบราคา รับที่ ก.338/11 เม.ย.57 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรูปจัวยูสายท่าตีน-แหลมหลา หมู่ที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โทร.074-610877 ต่อ 104 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว สอบราคา รับที่ ก.337/11 เม.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า รายการเครื่องปรับอากาศ)พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง , สอบราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุง ถนนสายแยกถนนดำ-สวนยางนายเริ่ม ผุดผาด หมู่ที่ 4 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช , สอบราคา จ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายสวนปาล์มนายสมบูรณ์ ไชยเทพ-สวนยางนายประกอบ พารา หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาแว ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-480240 ต่อ 14-15 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคา รับที่ ก.336, ก.336.1/11 เม.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลม่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-916044 -45,50 หรือที่สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ อาคารปัญจภูมิ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0-2379-0038-9 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคา รับที่ ก.335, ก.335.1/11 เม.ย.57 ซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 5 ชุด ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลม่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-916044 -45,50 หรือที่สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ อาคารปัญจภูมิ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0-2379-0038-9 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ก.334/11 เม.ย.57 จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบการให้บริการผ่านทางอุปกรณ์พกพา(Mobile Post) จำนวน 1 ระบบ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 เป็นต้นไป ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ ส่วนจ้างพิมพ์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2831-3506 อื่นๆ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ก.333/11 เม.ย.57 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ใบรับฝากพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ(ป.180) จำนวน 300,000 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 เป็นต้นไป ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ ส่วนจ้างพิมพ์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกีด แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2831-3506 อื่นๆ
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ก.332/11 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง อาคารและตกแต่งภายในอาคารที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวงเขตประเวศ ถนนสรรพาวุธตัดแยกทางรถไฟสายเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกจัดหาและว่าจ้าง กองบริการงานก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0-2348-5528 ก่อสร้าง
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ก.330/11 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อปรับปรุง ถังตกตะกอน โดยเพิ่มระบบกวนเร็ว ให้กับถังตกตะกอนหมายเลข 11 และ 12 จำนวน 2 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่ วันที่ 17 – 22 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ส่วนกลาง อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2504-0187 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ก.329/11 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงการงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุมที่ 0301 ตอน ห้วยพลับพลา-โคกปูน ระหว่าง กม.127+280-129+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 เมษายน 2557 ติดต่อที่ แขวงการทางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-511318 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน สำนักชลประทานที่ 13 สอบราคา รับที่ ก.328/11 เม.ย.57 จ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านทุ่งโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-613485 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประกวดราคา รับที่ ก.327/11 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารฝึกงานแบบ 204/27 จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-323682 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ก.326/11 เม.ย.57 ขายพัสดุเก่า(ตามสภาพ) รายการ ครุภัณฑ์และเครื่องมือ- เครื่องใช้ จำนวน 136 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 21 – 25 เมษายน 2557 ติดต่อที่ แผนกจัดหาและพัสดุ กองบริหาร ฝ่ายโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โทร.043-446151 , แผนกพัสดุและจัดหา ฝ่ายปฎิบัติการคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอมเอง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-224682 แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพุสดุ ฝายพัสดุและจัดหาในประเทศ สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2436-3355 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ประกวดราคา รับที่ ก.325/11 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคารเรียน ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยการเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-170112 ก่อสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ สอบราคา รับที่ ก.324/11 เม.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องเชื่อมมิก ขนาด 250 A จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 5) ขอรับเอกสาร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ สำนักงานพัสดุกลาง วิทยาลัยการอาชีพสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-571639 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลชัยภูมิ ประกวดราคา รับที่ ก.323/11 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลชัยภูมิ จำนวน 10,000 หลอด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 21เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานจัดซื้อ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-817108 อื่นๆ
จังหวัดนราธิวาส ประกวดราคา รับที่ ก.321, ก.321.1/11 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก บริเวณบ้านสะ หมู่ที่ 8 ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนริวาส (ตอน 3) ความยาว 600 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักานโยธาธิการแล ผังเมืองจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร.073-515079 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลศรีวิไล ประมูล รับที่ ก.320, ก.320.1/11 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงก่อสร้างอาคาร จำนวน 2 กลุ่มโครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โทร.042-497271 ก่อสร้าง
อำเภอดอยหล่อ ประกวดราคา รับที่ ก.319/11 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปามู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ที่ทำการปกครองอำเภอ ที่ว่าการอำเภอดยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-369573 ก่อสร้าง
จังหวัดพิษณุโลก ประกวดราคา รับที่ ก.318/11 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยมในพื้นที่ตำบลท่านางงามและตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2557 ยื่นซอง 24 เมษายน 2557ติดต่อที่ ที่ทำการปกครองอำเภอบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-371241 ต่อ 15 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสั้น ประมูล รับที่ ก.317/11 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานัพสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-355221-2 ต่อ 21 และ 31 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประมูล รับที่ ก.314, ก.315, ก.316/11 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรเคพซีล หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) , ประมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุสำหรับงานซ่อมแซมผหิวจราจรลาดยาง จำนวน 3 รายการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 21 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-803567 ต่อ 405 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ ก.313/11 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน-ถนนสายตำบลบ้านนา-ตำบล บ้าหวี-ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.075-218262 ต่อ 226 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ประมูล รับที่ ก.312/11 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ ตำบลชุมแสงสงคราม ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม จำนวน 6 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 24 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-981079 ต่อ 104 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลนางั่ว ประกวดราคา รับที่ ก.311/11 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.056-729595 ยานพาหนะ
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี สอบราคา รับที่ ก.310/11 เม.ย.57 จ้างปรับปรุงอาคารซักฟอก จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมหา วชิราลงกรณธัญบุรี ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2546-1960-6 ต่อ 2129 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจัหวัดสุพรรณบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.309/11 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต และฉาบผิวลาดยางแบบ Para Cape Seal สายแยกทางหลวงหมายเลข 3350 – บ้านหนองกอก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี, ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต และฉาบผิวลาดยางแบบ Para Cape Seal สายแยกทางหลวงหมายเลข 322 – บ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี กรมทางหลวงชนบท ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-555626 ก่อสร้าง
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง ประกวดราคา รับที่ ก.308, ก.308.1/11 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถตู้ จำนวน 2 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 6000-7 ยานพาหนะ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ประกวดราคา รับที่ ก.307/11 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานปรับปรุงระบบผลิตและระบบจ่ายสารเคมี หน่วยบริการเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-352012-17 ต่อ 4101,4103 อื่นๆ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.306/11 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุก 10 ล้อ ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 10 ตัน ขับเคลื่อน 6x4 กระบะบรรทุกแบบ Scroop end จำนวน 3 คัน ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 17 – 25 เมษายน 2557 ติดต่อที่ แผนกการเงิน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.054-252022 หรือที่สำนักงานใหญ่ กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-24367640 ยานพาหนะ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.305/11 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องเชื่อมต่อสายพานลำเลียงสำหรับสายพาน หน้ากว้าง 500-750 มม. จำนวน 1 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 17 – 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ แผนกการเงิน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.054-252022 หรือที่สำนักงานใหญ่ กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-24367640 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.304/11 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมารถบรรทุกน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 2 คัน ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 17 – 25 เมษายน 2557 ติดต่อที่ แผนกจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.0 5425 4399 และที่แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2436 7323 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ประมูล รับที่ ก.303/11 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-316622 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ประมูล รับที่ ก.302/11 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองภายในเขตตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 23 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-316622 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง ประกวดราคา รับที่ ก.300, ก.301/11 เม.ย.57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย จ้างเหมาฉาบผิวลาดยางพารา สเลอรี่ซีล ชนิดที่ 3 สาย ลป.1043 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านนากว้าว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง ,ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน สาย แยก ทล.1335 (เขื่อนกิ่วลม) – บ.หัวทุ่ง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8848 ต่อ 101-103 ก่อสร้าง
สำนักงานศาลปกครอง ประกวดราคา รับที่ ก.299/11 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมายน 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลปกครอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21411207 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองศรีราชา สอบราคา รับที่ ก.298/11 เม.ย.57 จ้างเหมาติดตั้งประตูและรั้วสแตนเลส บริเวณอาคาร ที่พักผู้โดยสาร ท่าเทียบเรือเกาะลอย ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองศรีราชา ถนนเจิมจอมพล จังหวัดชลบุรี โทร.038-310194 ก่อสร้าง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สอบราคา รับที่ ก.296/11 เม.ย.57 จ้างเอกชนภายนอกผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ “ณ จุดเดียวกัน” จำนวน 1 โครงการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2244-2099 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ ประกวดราคา รับที่ ก.294/11 เม.ย.57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานทาง สายแยก ทล.2055- แยก ทช.ชย.2004 อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 2.340 กม , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานทาง สายแยก ทล.2354- แยก ทช.ชย.4038 อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 1.895 กม แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-821990 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลรัษฎา ประมูล รับที่ ก.293/11 เม.ย.57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้าง Box Culvert ซอยลักกงษี หมู่ที่ 6 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 23 เมษายน 2557ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7652 5779-85 ต่อ 105 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สอบราคา รับที่ ก.292, ก.292.1/11 เม.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง ขอรับเอกสารและยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 เมษายน 2557 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุและอาคารสถานที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2696 6102 , ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถหน้าอาคารเรียนหลังใหม่และบริเวณทางเข้าด้านหน้าสถาบันฯ ถึงบริเวณวงเวียนสำหรับศุนย์รังสิต ซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 24 เมษายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2986-9009 ก่อสร้าง
จังหวัดพะเยา สอบราคา รับที่ ก.291/11 เม.ย.57 จ้างทำกระดาษห่อผลไม้ชนิดผิวมัน 60 แกรม ขนาดกว้าง 38 ซม.x ยาว 54 ซม. ตามตัวอย่างที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยากำหนด (กระดาษยูโร) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - 21 เมษายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร.054-887050 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ประกวดราคา รับที่ ก.290/11 เม.ย.57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการพัฒนาปรับปรุง ระบบ War–room System จำนวน 1 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 เมษายน 2557 ติดต่อที่ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2502 6670-80 ต่อ 1114 ก่อสร้าง
จังหวัดตราด โดยโรงพยาบาลตราด สอบราคา รับที่ ก.289/11 เม.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจวัดเสียง จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา งานพัสดุ โรงพยาบาลตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.0 3952 2722 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดลำปาง สอบราคา รับที่ ส.398-ส.401/11 เม.ย.57 ซื้อเตียงไฟฟ้าชนิด 3 ไก พร้อมโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน 5 ชุด ของโรงพยาบาลลำปาง, สอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบภายนอกชนิด 2 ห้อง (Temporary transveneous Pacemaker ชนิด Dual chambers) จำนวน 1 เครื่อง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 1 พฤษภาคม, สอบราคา ซื้อตู้เก็บสารเคมีพร้อมระบบดูดซับไอระเหย จำนวน 2 ตู้ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 เมษายน สอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพแบบอัตโนมัติ NIBP+EKG+SpO2 จำนวน 1 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 21 เมษายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5423 7400 ต่อ 6000-7 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม ประกวดราคา รับที่ ส.397/11 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนดิน จำนวน 6 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4450 4675 ก่อสร้าง
จังหวัดตราด สอบราคา รับที่ ส.396/11 เม.ย.57 ซื้อเครื่องตรวจวัดเสียง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลตราด ขอรับอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 24 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.0 3952 2722 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ประกวดราคา รับที่ ส.395/11 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 25 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5339 2798 ต่อ 13 ยานพาหนะ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [12] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.