Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ประกวดราคา รับที่ ช.178/6 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านไร่ สายบ้านไร่ – หล่ายโพธิ์ ตำบลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านคลองวัดไร่ สายหนองทอง จากถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3004 ถึงบ้านนางใบ แซ่วี ตำบลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านตะโม่ สายซอยอู่ช่างแมว ตำบลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านแหลมเจดีย์ สายบ้านนางปรานาม ตำบลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านแหลมเจดีย์ สายบ้านนางแวว อยู่พ่วง ตำบลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.หมู่ที่ 14 บ้านไร่กลาง สายหนองบัวต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงถนนลาดยางสายบ้านนางเปลว ตำบลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 17 บ้านหัวบึง สายบ้านหัวบึง – บ้านบึงคัด ตำบลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 19 บ้านคลองวัดไร่เหนือ สายหลังโรงเรียนคลองวัดไร่ หมู่ที่ 19 – หมู่ที่ 14 ตำบลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-372180
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกวดราคา รับที่ ส.281/8 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารวิทยาลัยนานาชาติ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0 2555 2000 ต่อ 1197 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประมูล รับที่ ส.280/8 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการวาง ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านตำบลโพธิ์งาม จำนวน 5 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 21-30 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โทร.0 3741 0377 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ประมูล รับที่ ส.279/8 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง สะพาน คสล. จำนวน 2 โครงการ, โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ, โครงการก่อสร้างยกระดับ จำนวน 1 โครงการ ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.0 3439 3427 ต่อ 19 ก่อสร้าง
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ ส.278/8 เม.ย.57 ประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้อตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอสารเคมี จำนวน 2 ตู้ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 8-21 เมษายน ติดต่อที่ ห้องธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2218 5515-6 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ ส.277/8 เม.ย.57 ซื้อพัสดุประเภท RACKS, CLEVISES. HARDWARE FITTING จำนวน 4 รายการ ให้คลังพัสดุในสังกัด กฟฉ.3 ตามแผนจัดหาพัสดุรองปี 2557 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 17-28 เมษายน ติดต่อที่ แผนกบริหารพัสดุ กองบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4421 4334-8 ต่อ 23118 อื่นๆ
เทศบาลตำบลท่าสาย สอบราคา รับที่ ส.276/8 เม.ย.57 จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.08 3204 3999 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ ประมูล รับที่ ส.275/8 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองแขวงเชย หมู่ที่ 9 ต่อจากของเดิมไปทางทิศตะวันออกจรดสะพานข้ามคลองแขวงเชย พร้อมป้ายโครงการ, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ซอยบ้านนายรุ่ง เพ็งรักษ์ หมู่ที่ 4 พร้อมป้ายโครงการ, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายธงชัย มณฑา หมู่ที่ 4 จากถนนบ้านระกาศ-บางพลีน้อยลงไปทางทิศใต้ และวางท่อระบายน้ำพีวีซี ขนาด Ø 12 นิ้ว พร้อมป้ายโครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 เมษายน ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2313 4100 ต่อ 17 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง ประกวดราคา รับที่ ส.274/8 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง กว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร ตามแบบแปลน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายโครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 เมษายน ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โทร.0 7648 4195 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.273/8 เม.ย.57 ประกันภัยการขนส่งและติดตั้งพัสดุ อุปกรณ์ ที่โครงการก่อสร้างระบบส่ง ระยะเวลาประกันภัย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – วันที่ 14 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองจัดหากลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2436 0318 อื่นๆ
เทศบาลตำบลแม่เมาะ ประกวดราคา รับที่ ส.272/8 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.0 5434 0104 ต่อ 112 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประมูล รับที่ ส.271/8 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ขนาดความจุไม่น้อยกวา 14 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2595 0252-4 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ ประมูล รับที่ ส.270/8 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการที่ 1 ก่อสร้างถนน AC บ้านทับสีทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการที่ 2 ก่อสร้างถนน AC ซอยบางประ หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7740 3700 ต่อ 103 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ประกวดราคา รับที่ ส.269/8 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 2 โครงการ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดิน จำนวน 2 โครงการ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล. กลุ่มที่ 2 จำนวน 2 โครงการ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล. กลุ่มที่ 3 จำนวน 6 โครงการ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล. กลุ่มที่ 1 จำนวน 3 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 17 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4466 6473 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร ประมูล รับที่ ส.268, ส.268.1, ส.268.1.1/8 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปรุณาวาส ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 18 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทวีวัฒนา และที่สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0 2441 4973 ต่อ 5516 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง ขายทอดตลาด รับที่ ส.267/8 เม.ย.57 เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) ครั้งที่ 3 จำนวน 2 รายการ ในวันที่ 24 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี) อำเภอเมือง จังหวัด สุพรรณบุรี โทร.0 3555 5434 ต่อ 114 อื่นๆ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งมวลชนและจราจร สอบราคา รับที่ ส.266/8 เม.ย.57 ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 47 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 11เมษายน ติดต่อที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งมวลชนและจราจร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2216 6570 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.265/8 เม.ย.57 จ้างงานบริหารโครงการและควบคุมงาน โครงการ ก่อสร้างอาคารและตกแต่งภายในสำนักงานใหม่ การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน ติดต่อที่ งานประมูลว่าจ้างกองประกวดราคาว่าจ้าง ฝ่ายบริหารโครงการ การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2348 5615 ก่อสร้าง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ส.264, ส.264.1, ส.264.1.1/8 เม.ย.57 จ้างผู้ให้บริการออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 เมษายน ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 4019 อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร ประมูล รับที่ ส.263, ส.263.1/8 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเตาเผามูลฝอย ติดเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 8-11 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายการคลัง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง กรุงเทพฯโทร.0 2248 8118 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม สอบราคา รับที่ ส.262/8 เม.ย.57 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างดาด คสล. หน้าประตูน้ำ คลองบางหอย หมู่ที่ 3 ตำบลบางบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี , สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองทำเนียบ หมู่ที่ 6 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี, สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองหนองจิก หมู่ที่ 1 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.0 3720 0669 ก่อสร้าง
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 สอบราคา รับที่ ส.261/8 เม.ย.57 จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำรวมขนาดเล็ก (แบบพักแรม) จำนวน 1 หลัง ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา (ครั้งที่ 3) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 21 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7535 6134 ต่อ 206 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร ประมูล รับที่ ส.260/8 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 4 คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน รวม 5 คัน จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตปทุมวัน ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ โทร.0 2214 3004 ยานพาหนะ
จังหวัดชัยนาท สอบราคา รับที่ ส.258, ส.259/8 เม.ย.57 ซื้อเครื่องซักผ้า 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 เมษายน, ขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศตามสภาพที่เป็นอยู่ของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานและไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานอีกต่อไป จำนวน 20 เครื่อง และคอยล์เย็นอีก 1 ตัว ในวันที่ 25 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.0 5641 4074 อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร ประมูล รับที่ ส.257/8 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานปรับปรุงลานกีฬาชุมชนแฟลต 1-10 (ลาน 4 แฟลต 2) (ครั้งที่ 3), ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองเตย สามแยกกล้วยน้ำไท หรือที่สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0 2249 7565 ก่อสร้าง
กรมธนารักษ์ สอบราคา รับที่ ส.256/8 เม.ย.57 จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2270 1760 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สอบราคา รับที่ ส.255/8 เม.ย.57 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 เมษายน ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ สำนักงาน วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร.0 3435 1082 อื่นๆ
กรมชลประทาน โครงการชลประทานจันทบุรี สอบราคา รับที่ ส.254/8 เม.ย.57 ซื้อหินย่อย เบอร์ 2ฯ จำนวน 6 รายการ ของงานซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี, สอบราคา ซื้อหินย่อย เบอร์ 2ฯ จำนวน 4 รายการ ของงานซ่อมแซมรางระบายน้ำศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3943 3400 ก่อสร้าง
กรมธนารักษ์ ขายทอดตลาด รับที่ ส.253, ส.253.1/8 เม.ย.57 รถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 1 คัน ในวันที่ 23 เมษายน ติดต่อที่ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2270 0457 ยานพาหนะ
กรมธนารักษ์ ขายทอดตลาด รับที่ ส.252/8 เม.ย.57 รถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 7 คัน ในวันที่ 21 เมษายน ติดต่อที่ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2270 0457 ยานพาหนะ
เทศบาลเมืองชุมพร ประมูล รับที่ ส.251/8 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายคลองมะยัง กว้าง 5.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 454 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,497 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.0 7751 1024 ต่อ 117 ก่อสร้าง
กรมประมง สอบราคา รับที่ ส.250/8 เม.ย.57 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 8-18 เมษายน ติดต่อที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ำจืด กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2561 4159 อื่นๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกวดราคา รับที่ ส.249, ส.249.1/8 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 17 เมษายน ติดต่อที่ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนทบุรี โทร.0 2507 6274 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประมูล รับที่ ส.246/5 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการบูรณะผิวจราจร AC เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 ต.สันทราย-หมู่ที่ 11 ต.ป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.0 5317 5309 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกวดราคา รับที่ ส.245/5 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน 34 รายการ ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5596 1137 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ประกวดราคา รับที่ ส.243, ส.244/5 เม.ย.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0602 ตอนเกษตรชัย-ตาคลี และทางหลวงหมายเลข 1145 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตากฟ้า-หัวถนน, ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ปี 2557 งานฟื้นฟูทางหลวงคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนควบคุม 0201 ตอน เกรียงไกรกลาง-เกยไชย ปริมาณงาน 22,550 ตารางเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5624 1402 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประกวดราคา รับที่ ส.242, ส.242.1/5 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสหกรณ์การเกษตรตลกดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน-หมู่ที่ 5 ตำบล เขากวางทอง อำเภอหนองฉาง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โทร.0 5651 1272 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองคลองแห ประกวดราคา รับที่ ส.241, ส.241.1/5 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 17 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.0 7430 5333 ต่อ 408 ยานพาหนะ
จังหวัดบุรีรัมย์ ประกวดราคา รับที่ ส.240/5 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์ “ยา” จำนวน 4 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 21-30 เมษายน ติดต่อที่ งานธุรการเภสัชกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 5002 ต่อ 2084 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประมูล รับที่ ส.239/5 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายทาง ลป 4062 บ้านข่วงกอม-บ้านศรีดอนมูล ช่วงบ้านข่วงกอม หมู่ที่ 9 บ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36,000 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 เมษายน ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร.0 5423 7600 ต่อ 1028 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกวดราคา รับที่ ส.238, ส.238.1, ส.238.1.1/5 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว “ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 5” เปิดเสนอราคาวันที่ 22 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2583 8350 อื่นๆ
เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประกวดราคา รับที่ ส.235-237/5 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อรถแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง (รถไถ่) จำนวน 1 คัน แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร.0 4261 1227 ต่อ 108 ยานพาหนะ
กรมทางหลวง แขวงการทางพิษณุโลก ประกวดราคา รับที่ ส.234/5 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองกุลา-พิษณุโลก ปริมาณงาน 10,122 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5530 2626-27 ต่อ 23, 25 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประกวดราคา รับที่ ส.233/5 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดลอกคลองหนองเจ็ตมูล หมู่ที่ 12 ตำบลเขาสมอคอน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 17 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โทร.0 3648 9480 ก่อสร้าง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.232/5 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารโรงเรือนเพาะพันธุ์กล้าไม้คุณภาพต้นแบบเพื่อการพัฒนาป่าไม้เศรษฐกิจชุมชน จำนวน 3 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 เมษายน ติดต่อที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2577 9319-20, 24 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประกวดราคา รับที่ ส.231/5 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านทุ่งคา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7635 6025 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ประมูล รับที่ ส.230/5 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเตียงผ่าตัดใหญ่ชนิดใช้ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 9 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพลาธิการ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4532 1173-5 อื่นๆ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกวดราคา รับที่ ส.229/5 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานสำนักงานฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2558 6555 ต่อ 8613 และที่ ธ.ก.ส.สาขานครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4426 8044 ก่อสร้าง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ส.228/5 เม.ย.57 ซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ พร้อมหลังคา จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนจัดหา เพื่อหน่วยงานสนับสนุนและการจ้างที่ปรึกษา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 3134 ยานพาหนะ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งมวลชนและจราจร สอบราคา รับที่ ส.227/5 เม.ย.57 ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 47 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 11เมษายน ติดต่อที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งมวลชนและจราจร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2216 6570 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [12] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.