Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ส.1541, ส.1542/24 ต.ค.57 ซื้อเครื่องตรวจข้อสอบ 1 เครื่อง, สอบราคาซื้อชุดระบบห้องสมุด จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.0 2649 5000 ต่อ 21820 อื่นๆ
กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ประกวดราคา รับที่ ส.1540/24 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาจัดหาพร้อมตอกเสาเข็ม คอร.รูปตัวไอ สำหรับงานปรับปรุงทางรับน้ำเข้าสถานี สูบน้ำคลองด่าน 2 สำหรับงานปรับปรุงทางรับน้ำเข้าสถานีสูบน้ำคลองด่าน 2 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ ที่ทำการหน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2330 1213 ก่อสร้าง
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สอบราคา รับที่ ส.1539/24 ต.ค.57 จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาคลุมพื้นที่หน้าห้อง ประชุม 1 อาคารนิทรรศการและบริการทางการศึกษา 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2247 0013 ต่อ 1125-1127 ก่อสร้าง
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สอบราคา รับที่ ส.1538/24 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ กลุ่มบริหารพัสดุสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2216 6570 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ประมูล รับที่ ส.1537/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2, 3, 6 ตำบลปากนคร จำนวน 2 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7531 8790 ก่อสร้าง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สอบราคา รับที่ ส.1536/24 ต.ค.57 จ้างโครงการพัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์ Smart Device ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2244 2316 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลเมืองผักไห่ ยกเลิก รับที่ ส.1535/24 ต.ค.57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลเมืองผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศ ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลเมืองผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3539 2236-9 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์ ประมูล รับที่ ส.1534/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โทร.0 3679 1236 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.1533/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โทร.0 4582 6178-9 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ประกวดราคา รับที่ ส.1532/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อดินธรรมชาติปราศจากวัชพืช ของซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา 3 ซ้าย ในเขตท้องที่ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โทร.0 3563 9223 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.1531/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ (ขนาด 10 ลบ.ม./ชม.) บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 2 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โทร.0 4582 6178-9 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลสวนขัน ประมูล รับที่ ส.1530/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6-บ้านนายสมนึก ศรีอินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7536 1174 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลนาหมอม้า ประกวดราคา รับที่ ส.1529/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) เทศบาลตำบลนาหมอม้า ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบไม่ตอกเสาเข็ม จำนวน 2 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ เทศบาลตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โทร.0 4554 0211 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาที่ดิน ประกวดราคา รับที่ ส.1528/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด ปอเทือง ถั่วพร้า และถั่วพุ่ม จำนวน 3 รายการ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์พด.1, 2, 3 และ 7 พร้อมขนส่ง จำนวน 4 รายการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4437 1354 ต่อ 13 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น ประมูล รับที่ ส.1527/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบที่ สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด, โครงการเสริมผิวทางสาย ทล.2045-บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 2, 13 บ้านขอนแก่น ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการซ่อมสร้างถนนสาย ทล.2045-บ้านขอนแก่น-บ้านป่ายาง ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 สาย แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.0 4352 5353 ต่อ 105 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง ประมูล รับที่ ส.1526/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ก่อสร้างระบบประปาภูเขาห้วยน้ำยางวังแก้ว บ้านชื่นใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พร้อมก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โทร.0 5471 8937 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอมมะสังข์ ประกวดราคา รับที่ ส.1525/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจร AC หมู่ที่ 2 จากบริเวณบ้านนายสุชาติ แตงอ่อน ถึงบริเวณสุดเขตตำบลดอนมะสังข์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0 3555 0634 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย ประมูล รับที่ ส.1524/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหัวหวาย หมู่ที่ 1 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5628 0084 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง สอบราคา รับที่ ส.1523/24 ต.ค.57 จ้างโครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3819 2595-6 ต่อ 108 ก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ยกเลิก รับที่ ส.1522/24 ต.ค.57 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา ตามประกาศลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557, ยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ตามประกาศลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557, ยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตามประกาศลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557, ยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุง ห้องน้ำ-ห้องส้วม ตามประกาศลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร.0 4231 2753 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ ส.1520, ส.1521/24 ต.ค.57 ซื้อเครื่องผสมสารละลาย (Vortex mixer) จำนวน 71 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 พฤศจิกายน, สอบราคาซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นขนาดเล็กจำนวน 2 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7567 3732-3 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2298 0244 อื่นๆ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สอบราคา รับที่ ส.1519/24 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2247 0013 ต่อ 1119, 1120, 1124 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางลำปางที่ 2 ขายทอดตลาด รับที่ ส.1518/24 ต.ค.57 เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด เสื่อมสภาพ (งานเงินทุน) จำนวน 2 รายการ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานบำรุงทางลำปางที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5423 1125 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ยกเลิก รับที่ ส.1517/24 ต.ค.57 สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ตามประกาศลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โทร.0 3757 8637 ต่อ 14 อื่นๆ
เทศบาลตำบลบางเสาธง ประกวดราคา รับที่ ส.1516/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2330 3501-4 ต่อ 26 ยานพาหนะ
เทศบาลเมืองแก่งคอย ประมูล รับที่ ส.1515/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลเมืองแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทร.0 3625 1914, 6 ต่อ 114 ก่อสร้าง
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ส.1514/24 ต.ค.57 ซื้อเครื่องย้อมผ้าในระดับปฏิบัติการ (Laboratory Dyeing Machine) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2564 7100 ต่อ 6522
จังหวัดลำปาง สอบราคา รับที่ ส.1513/24 ต.ค.57 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องวิทยุคมนาคมระบบทวนสัญญาณ และชุดเชื่อมต่อสัญญาณแบบติดตั้งประจำที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5423 7400 ต่อ 6000-7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สอบราคา รับที่ ส.1512/24 ต.ค.57 ซื้อพัสดุรายการปรับปรุงศูนย์กลางข้อมูลระยะที่ 1 จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ งานการเงินและพัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7627 6088
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกวดราคา รับที่ ส.1511/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พื้นที่เขตที่ 3 ครั้งที่ 2 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7534 2880-2
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี สอบราคา รับที่ ส.1510/24 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2190 5731-3
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด สอบราคา รับที่ ส.1509/24 ต.ค.57 จ้างโครงการขุดลอกคลองบ้าน เกาะลัด หมู่ที่ 3, สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกซอยเจ๊ไพเราะ หมู่ที่ 1 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3850 2154
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน ประกวดราคา รับที่ ส.1508/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบไม่ตอกเข็ม จำนวน 2 ศูนย์ (โรงเรียนชุมชน วัดหนองโนใต้ และวัดนาร่อง) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.0 3630 7470
กรุงเทพมหานคร สอบราคา รับที่ ส.1507/24 ต.ค.57 จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพื้นที่อาคารโรงพยาบาล สิรินธร จำนวน 2 อาคาร รวมพื้นที่ทั้งหมด 19,329.50 ตารางเมตร จำนวนพนักงานทำความสะอาดทั้งหมดวันละ 14 คน นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557–วันที่ 30 กันยายน 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 6 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร.0 2328 6900 – 19 ต่อ 10456, 10457
เทศบาลตำบลศรีสุนทร ประกวดราคา รับที่ ส.1506/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ซอยร่มเกล้า หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7661 7803-4
เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ประมูล รับที่ ส.1505/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ขนาด 81-100 คน แบบไม่ตอกเข็ม กว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โทร.0 5469 1111 ต่อ 13
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช สอบราคา รับที่ ส.1504/24 ต.ค.57 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โทร.0 4465 1272 ต่อ 15 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า ประมูล รับที่ ส.1503/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุง ถนน AC จำนวน 4 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.0 5670 9455 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว ประมูล รับที่ ส.1502/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านจันทึง หมู่ที่ 5 ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทร.0 7752 0001 ก่อสร้าง
จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ ส.1500, ส.1501/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกล้อง ส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 กล้อง เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร Volume Ventilator จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4423 5249 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) ประกวดราคา รับที่ ส.1499/24 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานอำนวยความปลอดภัย สายทาง ชร.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บ้านม่วงเจ็ดต้น อำเภอเชียงของ จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.0 5315 2135-6 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ ประกวดราคา รับที่ ส.1498/24 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.0 4482 1990 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง ประกวดราคา รับที่ ส.1497/24 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย สาย ลป.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 120-บ้านทุ่งฝูง อำเภอวังเหนือ จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8848 ต่อ 101-103 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประมูล รับที่ ส.1496/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมผิวทาง AC สาย พร 2066 บ้านแม่ยางโพธิ์-บ้านแม่ทราย อำเภอร้องกวาง ความยาว 650 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,550 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โทร.0 5453 2485-8 ต่อ 120-123 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 18 (กระบี่) ประกวดราคา รับที่ ส.1495/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก (โดยวิธี Pavement In-place Recycling) สาย พง.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก (โดยวิธี Pavement In-place Recycling) สาย พง.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 401-บ้านปากพู่ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ระยะทาง 2.900 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักทางหลวงชนบทที่ 18 (กระบี่) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร.0 7561 2598 ต่อ 03 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ประกวดราคา รับที่ ส.1494/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านช่องพลี หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร.0 7563 7146 ต่อ 19 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง ประกวดราคา รับที่ ส.1493/24 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ลป.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 120 บ้านทุ่งฝูง อำเภอ วังเหนือ ระยะทาง 2 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5421 8848 ต่อ 101-103 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ประมูล รับที่ ส.1492/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) อบต.บางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร.0 7529 2311 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ประมูล รับที่ ส.1491/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) อบต.บางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร.0 7529 2311 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม ประมูล รับที่ ส.1490/23 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน อนุบาล (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5565 9097 ต่อ 102 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [12] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.