Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ช.622/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดหาบุคคลคุณวุฒิต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1) สัญญาเลขที่ จท.119/2557,ประกวดราคา จ้างจัดหาบุคคลคุณวุฒิต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ) สัญญาเลขที่ จท.120/2557,ประกวดราคา จ้างจัดหาบุคคลคุณวุฒิต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 2) สัญญาเลขที่ จท.121/2557,ประกวดราคา จ้างจัดหาบุคคลคุณวุฒิต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 3) สัญญาเลขที่ จท.128/2557,ประกวดราคา จ้างจัดหาบุคคลคุณวุฒิต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 4) สัญญาเลขที่ จท.129/2557,ประกวดราคา จ้างจัดหาบุคคลคุณวุฒิต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 5) สัญญาเลขที่ จท.130/2557,ประกวดราคา จ้างจัดหาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านลดน้ำสูญเสีย ที่สำนักงานการประปาสาขา สัญญาเลขที่ จท.132/2557,ประกวดราคา จ้างจัดหาบุคคลคุณวุฒิต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่และอื่นๆ สัญญาเลขที่ จท.136/2557,ประกวดราคา จ้างจัดหาบุคคลคุณวุฒิต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงานสังกัดรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) สัญญาเลขที่ จท.139/2557 แยกซื้อแบบตั้งแต่ 28 - 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-25040187 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประมูล รับที่ ช.621/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โทร.075-662680 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมูล รับที่ ช.620/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขุดลอกคลองบางหัวจาก หมู่ที่ 2 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนเทวบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-356252 ต่อ 204 ก่อสร้าง
เทศบาลนครอ้อมน้อย ประมูล รับที่ ช.618-619/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม 2557,ประมูล จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ใต้เสาไฟฟ้าแรงสูง ข้างตลาดสดเทศบาลนครอ้อมน้อย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-24204011-18 ต่อ 103,105 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ช.617/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25905835 ก่อสร้าง
จังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประกวดราคา รับที่ ช.616/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-217291 อื่นๆ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ ช.615/24 ก.ค.57  จะจัดเช่าระบบการประชุมออนไลน์ (Web Conference) ครั้งที่ 2 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ยื่นซอง 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21417100 อื่นๆ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ ช.614 /24 ก.ค.57  จัดจ้างผู้พัฒนาและดูแลระบบ Call Center ของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (SIPA’s Exclusive Universal Service:S.E.U.S) ครั้งที่ 2 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอทราบรายละเอียดในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21417100 อื่นๆ
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ช.613/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงอาคารแฟลตพักอาศัย สูง 3 ชั้นและอื่นๆ ภายในโครงการปรับปรุงอาคารเช่า จังหวัดชัยภูมิ,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคา METAL SHEET และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ในเขตลาดกระบัง ส่วนที่ 1 จำนวน 14 ชุมชน รวม 1 สัญญา,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคา METAL SHEET และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ในเขตลาดกระบัง ส่วนที่ 2 จำนวน 15 ชุมชน รวม 1 สัญญา,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ในเขตหนองแขม สัญญาที่ 1 จำนวน 2 ชุมชน รวม 1 สัญญา,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.,ลานเอนกประสงค์ คสล.และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ในเขตหนองแขม สัญญาที่ 2 จำนวน 3 ชุมชน รวม 1 สัญญา,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ในเขตตลิ่งชัน จำนวน 3 ชุมชน รวม 1 สัญญา,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคา METAL SHEET และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ในเขตสวนหลวง จำนวน 7 ชุมชน รวม 1 สัญญา,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.,ลานเอนกประสงค์ คสล.และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ในเขตบางแค 3 จำนวน 2 ชุมชน รวม 1 สัญญา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองประมูล ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-23516144 ก่อสร้าง
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกวดราคา รับที่ ช.612/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 4 รายการ ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ซื้อแบบตั้งแต่ 28 - 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดหา กองจัดหาและพัสดุ สำนักจัดซื้อ และบริหารงานกลาง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25289141 อื่นๆ
กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ(จังหวัดนครศรีธรรมราช) ประกวดราคา รับที่ ช.611/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ของกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-383444-80 ต่อ40110 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 3(ชลบุรี) ประกวดราคา รับที่ ช.610/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาฉาบผิวลาดยางพาราสเลอรี่ซีล สาย ชบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3 – บ้านเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.038-201138 ต่อ 102 ก่อสร้าง
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ช.609/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด,ชุมพร,บ้านส้อง และทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์โครงการพัฒนาและระบบข้อมูล บริเวณการรถไฟแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-22204413 ก่อสร้าง
สถาบันโรคทรวงอก ประกวดราคา รับที่ ช.608,608.1/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องฟลูโอโลสโคป C-arm fluroscopy จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ที่กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด สถาบันโรคทรวงอก ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25470913 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ ช.607/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายโป่งเก้ง – บึงตาต้า(ช่วงสุดท้าย) และก่อสร้างปรับปรุงถนน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลละหาร มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทร.038-617430 ต่อ 101 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลดีลัง สอบราคา รับที่ ช.606/24 ก.ค.57 จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง AC บริเวณสามแยกหน้าบ้านนายบรรทม แก่นดีลัง - บริเวณบ้านนายอาคม แสงมา หมู่ที่ 2 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร.036-436100 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร ประกวดราคา รับที่ ช.605/24 ก.ค.57 จ้างโครงการอำนวยความปลอดภัย(ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร) กพ.4045 แยก ทล.1242 – บ้านปางมะค่าอำเภอปางศิลาทอง,สาย กพ.4046 แยก ทล.1242 – บ้านศรีมงคล (ช่วงที่ 3) อำเภอปางศิลาทอง,สาย กพ.4048 แยก ทล 1117 – บ้านสักงาม (ช่วงที่ 2) อำเภอคลองลาน จำนวน 3 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-710031-2 อื่นๆ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ พิเศษ 40/24 ก.ค.57 จะจัดเช่าระบบการประชุมออนไลน์ (Web Conference) ครั้งที่ 2 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ยื่นซอง 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21417100 อื่นๆ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ พิเศษ 39/24 ก.ค.57 จัดจ้างผู้พัฒนาและดูแลระบบ Call Center ของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (SIPA’s Exclusive Universal Service:S.E.U.S) ครั้งที่ 2 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอทราบรายละเอียดในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21417100
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสงขลา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 38/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานอำนวยความปลอดภัย ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สข.3061 แยกทางหลวงหมายเลข 407 – ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.074-240071-2
เทศบาลตำบลบึงระมาณ ประมูล รับที่ พิเศษ 37/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง 4 โครงการ,ก่อสร้างถนน คสล.6 โครงการ ก่อสร้างดาด คสล.1 โครงการ,ก่อสร้างวางท่อ คสล.ดาด คสล.1 โครงการ ตำบลปลัดแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-365428 ต่อ 15,16
เทศบาลตำบลหัวทะเล ประมูล รับที่ พิเศษ 36/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง หมู่ที่ 1 บ้านหัวทะเล ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-925111-5
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 35/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนชากังราววิทยาฯ แบบตอกเข็ม พื้นที่ประมาณ 1,608.00 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองการคลัง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-718200 ต่อ 222
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 30-34/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างผิวทาง AC สาย อบ.4049 แยก ทล.2172 – บ้านโนนจันทร์ อำเภอพิบูลมังสาหาร,สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย อบ.6066 บ้านฟ้าห่วน – บ้านไร่เจริญ ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย อบ.4034 แยก ทล.2369 – บ้านภูไทพัฒนา ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย อบ.4011 แยก ทล.2134 – บ้านท่าเสียว ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย อบ.3016 แยก ทล.212- บ้านยางลุ่ม ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-315422
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ประมูล รับที่ พิเศษ 29/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนเทศบาล 12(ซอย MRP) หมู่ 5 ตำบลคลองตำหรุ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-145666 ต่อ 104
จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 27-28/24 ก.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2557,ประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-235145-6
จังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลท่าวุ้ง สอบราคา รับที่ พิเศษ 26/24 ก.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจบนรถ Ambulance จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โทร.036-622130
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ยกเลิก รับที่ พิเศษ 25/24 ก.ค.57 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1 หน่วย(ศาลจังหวัดราชบุรี) บ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 3 หน่วย (ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ จำนวน 6 หน่วย(ศาลจังหวัดราชงบุรี) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลยุติธรรมในจังหวัดราชบุรี ตามประกาศลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนคลัง สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ถนนเทศา จังหวัดนครปฐม โทร.034-250910-3 ต่อ 503
เทศบาลตำบลท่าจีน ประมูล รับที่ พิเศษ 24/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน (ยกระดับผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.) หมู่ที่ 2 ครั้งที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-497096 ต่อ 112
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด สอบราคา รับที่ พิเศษ 23/24 ก.ค.57 ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-29788088
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประสงค์ รับที่ พิเศษ 22/23 ก.ค.57 เชิญชวนทั่วไป ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-22073599 ต่อ 321,335,337
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 21/24 ก.ค.57 จ้างโครงการอำนวยความปลอดภัย(ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร) กพ.4045 แยก ทล.1242 – บ้านปางมะค่าอำเภอปางศิลาทอง,สาย กพ.4046 แยก ทล.1242 – บ้านศรีมงคล (ช่วงที่ 3) อำเภอปางศิลาทอง,สาย กพ.4048 แยก ทล 1117 – บ้านสักงาม (ช่วงที่ 2) อำเภอคลองลาน จำนวน 3 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-710031-2
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 20/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรดงป่าคำ จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 25-28 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวย 4 ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร.0 5661 3864 ก่อสร้าง
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 19/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรสามง่าม จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 25-28 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวย 4 ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร.0 5661 3864 ก่อสร้าง
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 18/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรบางลาย จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 25-28 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวย 4 ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร.0 5661 3864 ก่อสร้าง
เทศบาลนครระยอง ประมูล รับที่ พิเศษ 17/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเอกชนซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครระยอง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 16.95 ตารางเมตร เป็นเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2558 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – วันที่ 5 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3862 0111 ต่อ 311 อื่นๆ
จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 16/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4423 5145 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 15/24 ก.ค.57  ซื้อพัสดุที่ไม่มี Vendor Lists จำนวน 11 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 1-13 สิงหาคม ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5326 6419 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางชัยภูมิ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 14/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งาน จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 225 ตอนควบคุม 0401 ตอน น้ำอ้อม-หนองบัวระเหว ระยะทาง 1.750 กิโลเมตร ปริมาณงาน 15,750 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.0 4481 1158 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 13/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาติดตั้งกลุ่มท่อน้ำและท่อลม จำนวน 1 งาน ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม–วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ แผนกการเงิน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.0 5425 2022 หรือที่กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2436 7640 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประสงค์ รับที่ พิเศษ 12/24 ก.ค.57 ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – วันที่ 8 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2207 3599 ต่อ 784 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดชลบุรี สอบราคา รับที่ พิเศษ 11/24 ก.ค.57 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้กับผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กรกฎาคม ติดต่อที่ โรงพยาบาลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.0 3835 1010 ต่อ 5030, 5031 อื่นๆ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สอบราคา รับที่ พิเศษ 10/24 ก.ค.57 ซื้อเครื่องดนตรีไทย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทร.0 2415 2310 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 9/24 ก.ค.57 ซื้อพัสดุรองปี 2557 ประเภทสายอุปกรณ์ยึดโยง จำนวน 1 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 1-14 สิงหาคม ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ ยะลา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โทร.0 7326 6838 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม สอบราคา รับที่ พิเศษ 8/24 ก.ค.57 โครงการก่อสร้างหอถังประปาขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตรและขุดวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โทร.0 7557 6444 ก่อสร้าง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ พิเศษ 7/24 ก.ค.57 เช่ารถยนต์โดยสารแบบ ไมโครบัส หลังคาทรงสูง จำนวน 10 คัน ระยะเวลาการเช่า 4 ปี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดหาเพื่อธุรกิจสื่อสารไร้สารและการเช่ารถยนต์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 4047 ยานพาหนะ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ พิเศษ 6/24 ก.ค.57 ซื้อวิทยุคมนาคมมือถือ UHF ชนิดพิเศษใช้ในกิจการโรงกลั่นและปิโตรเคมี (Intrinsically Safe) จำนวน 200 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กรกฎาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดหาเพื่อธุรกิจสื่อสารไร้สารและการเช่ารถยนต์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 4047 อื่นๆ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 5/24 ก.ค.57 จ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1,099 เครื่อง และพัดลมระบายอากาศ จำนวน 1,099 เครื่อง สถานที่อาคารที่ทำการหน่วยงานต่างๆ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ยกเว้นอาคารที่ทำการ กทท. อาคาร A, B, C และ PODIUM) แบบรวมอะไหล่ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 14-22 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายการช่าง การท่าเรือแห่ง ประเทศไทย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2269 3606 อื่นๆ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 4/24 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างทำ CARRY และ RETURN IDLER จำนวน 2 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ แผนกการเงิน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.0 5425 2022 หรือที่กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2436 7640 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางกาญจนบุรี ยกเลิก รับที่ พิเศษ 3/24 ก.ค.57 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3422 ตอน ลาดบัวหลวง-สองพี่น้อง ปริมาณงาน 64,950 ตารางเมตร (รวมพื้นที่ส่วนขยาย) ระยะทาง 3.070 กิโลเมตร ตามประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางกาญจนบุรี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0 3555 2000 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [12] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.