Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
เทศบาลตำบลรัษฎา ประมูล รับที่ ส.1171/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ท่าเรือใหม่) หมู่ที่ 7 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ กองการศึกษา เทศบาล ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7652 5779 ต่อ 304, 306 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลรัษฎา ประมูล รับที่ ส.1170/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ท่าเรือใหม่) หมู่ที่ 7 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ กองการศึกษา เทศบาล ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7652 5779 ต่อ 304, 306 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ส.1169/21 ต.ค.57 ขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว จำนวน 3 รายการ โดยแยกขายเป็นรายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ แผนกจำหน่ายพัสดุ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2436 3353 อื่นๆ
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.1168/21 ต.ค.57 จ้างงานสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 4-14 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2504 0187 อื่นๆ
เทศบาลตำบลธรรมศาลา ประมูล รับที่ ส.1167/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คสล.2 ชั้น โครงหลังคาเหล็ก ขนาด 11x36 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.0 3439 5200 ก่อสร้าง
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ส.1166/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกระบะพลาสติก (ขนาด 120x120x17 เซนติเมตร) (สีเทา) จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ แผนกควบคุมการจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2580 1185 อื่นๆ
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ส.1165/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกระบะพลาสติก (ขนาด 120x120x17 เซนติเมตร) (สีเทา) จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ แผนกควบคุมการจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2580 1185 อื่นๆ
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ส.1164/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตถุงเท้า (ต้านเชื้อแบคทีเรีย) (สีดำ) จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ แผนกควบคุม การจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2580 1185 เครื่องแต่งกาย
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ส.1163/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตถุงเท้า (ต้านเชื้อแบคทีเรีย) (สีดำ) จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ แผนกควบคุม การจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2580 1185 เครื่องแต่งกาย
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ส.1162/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตเสื้อยืด กันหนาว (สีกากีแกมเขียว) จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ แผนกควบคุม การจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2580 1185 เครื่องแต่งกาย
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ส.1161/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตเสื้อยืด กันหนาว (สีกากีแกมเขียว) จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ แผนกควบคุม การจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2580 1185 เครื่องแต่งกาย
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ส.1160/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตกางเกงกีฬา (สีดำ) จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ แผนกควบคุมการจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2580 1185 เครื่องแต่งกาย
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ส.1159/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตกางเกงกีฬา (สีดำ) จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ แผนกควบคุมการจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2580 1185 เครื่องแต่งกาย
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ส.1158/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อผ้าเช็ดตัว (สีกากีแกมเขียว) จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ แผนกควบคุมการจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2580 1185 เครื่องแต่งกาย
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ ส.1157/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อผ้าเช็ดตัว (สีกากีแกมเขียว) จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ แผนกควบคุมการจัดหา กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2580 1185 เครื่องแต่งกาย
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ส.1156/21 ต.ค.57 ซื้อรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ จำนวน 4 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไป บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2831 3903 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร ประกวดราคา รับที่ ส.1155/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ไร่ และอยู่ในหมู่ที่ 1, 2, 3 และ 4 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3809 3885 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร ประกวดราคา รับที่ ส.1154/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ไร่ และอยู่ในหมู่ที่ 1, 2, 3 และ 4 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3809 3885 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ประกวดราคา รับที่ ส.1153/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3827 5818-9 ต่อ 141 อื่นๆ
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ส.1151, ส.1152/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน ทางต่างระดับบ้านโป่ง-พัทยา (บริเวณทางต่างระดับบ้านโป่งตัดทางหลวงหมายเลข 36) ปริมาณงาน 6,365 ตารางเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งกำแพงกันเศษวัสดุบนราวสะพานแบบโปร่ง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน ทางตางระดับหนองขาม-ทางต่างระดับบ้านโป่ง และตอนควบคุมที่ 0303 ตอน ทางต่างระดับบ้านโป่ง-พัทยา ปริมาณงาน 400 เมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ตุลาคม ติดต่อที่ หน่วยพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3838 5778 – 83 ต่อ 114 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเขางู ยกเลิก รับที่ ส.1150/21 ต.ค.57 โดยประมูลใหม่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พื้นที่ทั้งหมด 900 ตารางเมตร, ยกเลิกโดยประมูลใหม่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู หมู่ที่ 2 (ตอกเสาเข็ม) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ขนาด 200 คน จำนวน 8 ห้อง มีพื้นที่ทั้งหมด 734 ตารางเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเขางู อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3239 1308 ต่อ 121 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ประกวดราคา รับที่ ส.1149/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3229 7004 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลฉมัน ประมูล รับที่ ส.1148/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายบ้านโป่งโรงเซ็นต์-บ้านทุ่งเพล หมู่ที่ 7 ตำบลฉมัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3931 7005 ต่อ 14 ก่อสร้าง
กรมสรรพากร ประกวดราคา รับที่ ส.1147/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารที่ทำการ กรมสรรพากร จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักบริหาร การคลังและรายได้ กรมสรรพากร เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2272 9786 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ประมูล รับที่ ส.1146/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลปากกราน (บริเวณทางเข้ามัสยิดกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) จำนวน 1 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 21-30 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3570 5222 ต่อ 16 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ประมูล รับที่ ส.1145/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลปากกราน (บริเวณทางเข้ามัสยิดกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) จำนวน 1 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 21-30 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3570 5222 ต่อ 16 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม ประกวดราคา รับที่ ส.1144/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแขม หมู่ที่ 8 ตำบลบางแขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.0 3498 3500 ต่อ 103 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ ประมูล รับที่ ส.1143/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง ระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย หมู่ที่ 13 ตำบลท่าแซะ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทร.0 7758 4345 ต่อ 13 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน ประกวดราคา รับที่ ส.1142/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนนลาดยาง สายมาบใหญ่-วังจันทร์ หมู่ที่ 4,8 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 ตุลาคม ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทร.0 3899 2071 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย ประมูล รับที่ ส.1141/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2987 9101-3 ต่อ 122 ยานพาหนะ
เทศบาลบางเสาธง ประกวดราคา รับที่ ส.1140/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2330 3501-4 ต่อ 26 ยานพาหนะ
จังหวัดศรีสะเกษ สอบราคา รับที่ ส.1139/21 ต.ค.57 จ้างเหมาปรับปรุงห้องเตรียมเครื่องมือ จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.0812666602 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบราคา รับที่ ส.1138/21 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2473 7000 ต่อ 1203-4 อื่นๆ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกวดราคา รับที่ ส.1137/21 ต.ค.57 จ้างออกแบบและพิมพ์วารสารนโยบายพลังงาน จำนวน 6,000 เล่ม ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 3-13 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มการคลัง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2612 1555 ต่อ 493, 494 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข สอบราคา รับที่ ส.1136/21 ต.ค.57 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหงส์ทอง หมู่ที่ 8 ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.0 4366 9020 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ส.1134, ส.1135/21 ต.ค.57 จ้างจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2557, สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานคลัง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 3870 อื่นๆ
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ประกวดราคา รับที่ ส.1133/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ จำนวน 27 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กรมบังคับคดี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0 2435 0076 อื่นๆ
กรมการค้าภายใน สอบราคา รับที่ ส.1132/21 ต.ค.57 จ้างปรับปรุงพื้นที่ตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องตรวจวัด จำนวน 1 ห้อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ กรมการค้าภายใน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2547 5930 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประกวดราคา รับที่ ส.1131/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ (ในผันรอบ 2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร.0 7461 1602 ก่อสร้าง
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกวดราคา รับที่ ส.1130/21 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 3-12 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2612 1555 ต่อ 493, 494 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ประมูล รับที่ ส.1129/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่บ้านใหม่ฝั่งคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ) ตามรูปแบบ ส่วนบริหารการจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5594 6663 ต่อ 13 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สอบราคา รับที่ ส.1128/21 ต.ค.57 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2558 รวม 11 เดือน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0 2245 1824 ก่อสร้าง
สำนักงาน ป.ป.ส. ประกวดราคา รับที่ ส.1127/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนบริหารการคลัง สำนักงาน ป.ป.ส. เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2245 9070 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ประมูล รับที่ ส.1126/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงถนนแบบผิวเรียบ สายบ้านทุ่งควายกิน – บ้านดอนมะกอกบน หมู่ที่ 3,4, 13 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทร.0 3866 9004 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประมูล รับที่ ส.1125/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองทุ่งสง ถนนชนปรีดา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7542 3962 ก่อสร้าง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ส.1124/21 ต.ค.57 ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายโยธาธิการฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2241 3341-5 ต่อ 2713 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สอบราคา รับที่ ส.1123/21 ต.ค.57 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.0 5370 6081-16 อาหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะสัตวแพทยศาสตร์) ประกวดราคา รับที่ ส.1122/21 ต.ค.57 ซื้อชุดอุปกรณ์เก็บสารเคมี จำนวน 1 ชุด, ประกวดราคาซื้อตู้ชีวอนามัย ระดับสอง จำนวน 1 ตู้ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสัตวแพทยศาสตร์ อำเภอพุทธมณฑป จังหวัดนครปฐม โทร.0 2441 5242 – 4 ต่อ 1430 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง ประมูล รับที่ ส.1121/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0 5504 9406-7 ต่อ 12 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ประมูล รับที่ ส.1120/21 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง จำนวน 2 โครงการ ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7547 0723 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [12] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.