Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม ประมูล รับที่ ช.709 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม,ประมูล จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านต้นมะขาม – บ้านดอนทราย ตำบลสระกะเทียม,ประมูล จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองบัวลอย – บ้านลาดหญ้าแพรก แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โทร.034-286755
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ช.708/16 ต.ค.57 ซื้อหุ่นทารกฝึกปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 1 เครื่อง ของคณะพยาบาลศาสตร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.0-2649500 ต่อ 21820
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร ประกวดราคา รับที่ ช.707/16 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรAC สาย แยก ทล.1 – บ้านหนองปิ้งไก่ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร,ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายแยก ทล.101 – บ้านป่าแดงกลาง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 2 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-710031-2
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร ประกวดราคา รับที่ ช.706/16 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรAC สาย แยก ทล.1 – บ้านหนองปิ้งไก่ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร,ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายแยก ทล.101 – บ้านป่าแดงกลาง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 2 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-710031-2
เทศบาลตำบลช้างเผือก ประมูล รับที่ ช.705/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนโพธาราม (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-217923 ต่อ 23
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ประมูล รับที่ ช.704/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านเกลียวทอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โทร.055-601023
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกวดราคา รับที่ ช.703/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-776000 ต่อ 1622
เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ประมูล รับที่ ช.702/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเหล่า หมู่ที่ 8 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โทร.054-718938
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแพร่ ประกวดราคา รับที่ ช.700-701/16 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย พร.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 101 – ทางหลวงหมายเลข 103 อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่,ประกวดราคา จ้างปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย สาย พร.5031 แยกทางหลวงชนบท พร.3023 – บ้านหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร.054-649711
กรมทางหลวง แขวงการทางแพร่ ประกวดราคา รับที่ ช.699/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ทำการลาดยางทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง – แก่งเสือเต้น เป็นช่วงๆ รายละเอียด 14 รายการ,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต – บ้านส้าน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร.054-511574 ต่อ 21
กรมทางหลวง แขวงการทางแพร่ ประกวดราคา รับที่ ช.698/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ทำการลาดยางทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง – แก่งเสือเต้น เป็นช่วงๆ รายละเอียด 14 รายการ,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต – บ้านส้าน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร.054-511574 ต่อ 21
เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูล รับที่ ช.696-697/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรงฯ จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-511047 ต่อ 106
เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูล รับที่ ช.694-695/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-511047 ต่อ 106
เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูล รับที่ ช.692-693/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-511047 ต่อ 106
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา ประกวดราคา รับที่ ช.691/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างถนนแยกทางหลวงหมายเลข 3313 (กม.ที่ 16+500) – บ้านร่องเจริญ หมู่ที่ 1-8,ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ท่าประจันต์–โป่งเจ็ด หมู่ที่ 4-8 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร.032-721008
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 10(สุพรรณบุรี) ประกวดราคา รับที่ ช.688-690/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุพรรณบุรี - นาคู,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3602 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองกุฎี – ดงดำ เป็นแห่งๆ ,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุพรรณบุรี – ลาดตาล แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-555434 ต่อ 114
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 10(สุพรรณบุรี) ประกวดราคา รับที่ ช.685-687/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0701 ตอน ดอนรังนก – บ้านกล้วย และทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0401 ตอน โพนางดำออก – หางน้ำสาคร,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุพรรณบุรี – นาคู,ประกวดราคา จ้างเหมา ทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3451 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกโคเฒ่า – ลาดตาล แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 10(สุพรรณบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-555434 ต่อ 114
เทศบาลตำบลกุยบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.684/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนกุยบุรี – วัดวังยาว หมู่ที่ 1,สายถนนเพชรเกษม – ปลายน้ำ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 4,สายถนนเพชรเกษม – วัดวังยาว หมู่ที่ 1 ตำบลกุยบุรี จำนวน 3 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-681716 ต่อ 207
เทศบาลตำบลกุยบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.683/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนกุยบุรี – วัดวังยาว หมู่ที่ 1,สายถนนเพชรเกษม – ปลายน้ำ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 4,สายถนนเพชรเกษม – วัดวังยาว หมู่ที่ 1 ตำบลกุยบุรี จำนวน 3 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-681716 ต่อ 207
เทศบาลตำบลตรอน ประมูล รับที่ ช.681-682/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ ศพด.3) ขนาด 81 – 100 คน แบบไม่ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.055-491532 ต่อ 14
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี) ประกวดราคา รับที่ ช.679-680/16 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบำรุงรักษาทาง(บำรุงพิเศษทางสายหลัก) สาย รบ.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 – บ้านท่าชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.032-453287-8
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 2(แพร่) ประกวดราคา รับที่ ช.677-678/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0403 ตอน แยกบ้านฝ้าย- ร้องกวาง ด้านซ้ายทางเป็นช่วงๆ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร.054-511193
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 2(แพร่) ประกวดราคา รับที่ ช.675-676/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0602 ตอน ท่าวังผา – ปากหก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร.054-511193
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว ประมูล รับที่ ช.673-674/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้าง ผิวทางลาดยางเคปซีล สายบ้านเหล่า – วัดถ้ำพระสบาย หมู่ที่ 9 บ้านเหล่า,งานเสริมผิวลาดยาง AC สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกิ่ว จังหวัดลำปาง จำนวน 2 รายการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054-290297 ต่อ 15
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา ประกวดราคา รับที่ ช.671-672/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย บริเวณคอขวด:ไหล่ทาง พย.1019 แยกทางหลวงหมายเลข 1 – บ้านห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 1 แห่ง,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำบวกข่าง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 1 แห่ง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ พัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ จังหวัดพะเยา โทร.054-887071-2
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประกวดราคา รับที่ ช.670/16 ต.ค.57 เช่ารถยนต์แวนตรวจการ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 4 คัน และรถยนต์ประเภทตู้โดยสาร 12 ที่นั่งหลังคาสูง จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่ 22 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ แผนกควบคุมระบบผลิตและเครื่องมือกล กองวิศวกรรมและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-214334 ต่อ 10118
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ ประมูล รับที่ ช.669/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โทร.036-374146-7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคา รับที่ ช.668/16 ต.ค.57 แก้ไขซื้อครุภัณฑ์ ประจำแฟลตที่พักอาจารย์และบุคลากร(แฟลต 14 – 17) 168 ยูนิต ยื่นซอง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองธุรการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทร.073-349341
องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ประมูล รับที่ ช.666-667/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทับหมันเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร,ประมูล ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โทร.056-687164
กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ สอบราคา รับที่ ช.665/16 ต.ค.57 ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาล จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โทร.074-317469
เทศบาลตำบลบางนมโค ประมูล รับที่ ช.664/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) ตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-254301
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3(ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ประกวดราคา รับที่ ช.663/16 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่ 28 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานธุรการ กองวิศวกรรมและบำรุงรักษา ฝ่ายบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3(ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร.034-339140-5 ต่อ 10120-21
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ประกวดราคา รับที่ ช.662/16 ต.ค.57 ซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 765,000 กิโลกรัม ซื้อแบบตั้งแต่ 27 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25012438
เทศบาลตำบลบางกระทึก สอบราคา รับที่ ช.661/16 ต.ค.57 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก จำนวน 3 ชั้น ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.0-24827213-5
องค์การบริหารส่วนตำบลจันเสน ประมูล รับที่ ช.660/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจร AC คันคลอง (ชัยนาท – ป่าสัก) – ตลาดจันเสน หมู่ที่ 7 บ้านสะแกโง๊ะ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง พัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-339239 ต่อ 11
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน ประมูล รับที่ ช.659/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาด 81 – 100 คน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โทร.076-451287
เทศบาลตำบลปลาโหล ประกวดราคา รับที่ ช.658/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โทร.042-165214
จังหวัดพิจิตร สอบราคา รับที่ ส.908/16 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ของโรงพยาบาล โพธิ์ประทับช้าง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 24 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โทร.0 5668 9018 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ประกวดราคา รับที่ ส.907/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 ตุลาคม ติดต่อที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทร.0 3626 2301 ก่อสร้าง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สอบราคา รับที่ ส.906/16 ต.ค.57 จ้างทำเสื้อกีฬาสีนักเรียน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทร.0 2415 8536 เครื่องแต่งกาย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประมูล รับที่ ส.905/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการ กำจัดขยะแบบครบวงจร ณ ที่สาธารณะประโยชน์โคกตลาดวัว หมู่ที่ 5 บ้านเมืองเก่า ตำบลบ้านยาง อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โทร.0 4484 7193 ต่อ 12 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา สอบราคา รับที่ ส.904/16 ต.ค.57 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 70 คน รวม 100 วัน สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายรา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7530 6020 อาหาร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกวดราคา รับที่ ส.903/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุง ระบบไฟฟ้า อาคารวิทยาศาสตร์ (SC1) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จำนวน 1 ระบบ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4375 4333 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหนองพ้อ ประมูล รับที่ ส.902/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเพิง หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โทร.0 7465 1305 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหนองพ้อ ประมูล รับที่ ส.901/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเพิง หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โทร.0 7465 1305 ก่อสร้าง
จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบราคา รับที่ ส.900/16 ต.ค.57 ซื้อยา Albumin inj 20% 50 ml ครั้งที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 24 ตุลาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7534 6944 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนวน สอบราคา รับที่ ส.899/16 ต.ค.57 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภาคเรียนที่ 2/2557) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล คลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7731 0555 อาหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประกวดราคา รับที่ ส.898/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 20 ตุลาคม ติดต่อที่ กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร.0 2422 8743 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง สอบราคา รับที่ ส.897/16 ต.ค.57 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง AC สายบ้านท่าชะมวง-บ้านควนใหญ่ หมู่ที่ 1, สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง AC สายทางเข้าบ้านหูแนบ หมู่ที่ 2, 5, สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง AC สายบ้านในเขา-บ้านหน้าควน หมู่ที่ 9, สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านเกาะหยง-บ้านท่าหรั่ง หมู่ที่ 12 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โทร.0 7438 9085 ก่อสร้าง
เทบาลตำบลนาตาล่วง ประกวดราคา รับที่ ส.896/16 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมแซม ผิวทางจราจรเป็น AC (สายบ้านน้ำผุดใต้) ถนนน้ำผุดใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาล่วง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 22ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.0 7550 2602 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [12] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.