Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.258/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศอัดภายในตัวเครื่อง จำนวน 5 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 มกราคม ติดต่อที่ กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2207 6071 อื่นๆ
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.257/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศอัดภายในตัวเครื่อง จำนวน 5 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 มกราคม ติดต่อที่ กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2207 6071 อื่นๆ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกวดราคา รับที่ ส.256/8 ม.ค.58 ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (กิจกรรมที่ 3 จัดหาอุปกรณ์ควบคุมเส้นทางการจราจรของข้อมูล) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 15-23 มกราคม ติดต่อที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2244 2317 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.255/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างงานวางท่อ ประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาพญาไท จำนวน 2 เส้นทาง ความยาว 4,194 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 12-15 มกราคม ติดต่อที่ ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2504 0187 ก่อสร้าง
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกวดราคา รับที่ ส.254/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างสำรวจราคาสลากทัศนคติ และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2558 ยื่นซองวันที่ วันที่ 16 มกราคม ตั้งแต่เวลา 09.30-11.00 น. ติดต่อที่ งานจัดหา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2528 9141 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ ส.252, ส.253/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเสริมผิวทาง AC สายบ้านนาโต๊ะหมิง-บ้านโคกยาง ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง เชื่อมตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง ครั้งที่ 2, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบสายแพรกเหรียง-ควนหินส้ม (ตอน 2) หมู่ที่ 7 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา ระยะทาง 1,095 เมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 มกราคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร.0 7521 8262 ต่อ 226 ก่อสร้าง
จังหวัดจันทบุรี สอบราคา รับที่ ส.251/8 ม.ค.58 ซื้อยา Paclitaxel injection 100 mg จำนวน 150 ขวด, สอบราคาซื้อยา Filgrastim 300 mcg injection prefilled syringe จำนวน 3,000 หลอด แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 21 มกราคม ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3931 1271 อื่นๆ
โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ สอบราคา รับที่ ส.249, ส.250/8 ม.ค.58 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและทาสีอาคารเรียน, สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนและพื้นคอนกรีต แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 มกราคม ติดต่อที่ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0833764659 ก่อสร้าง
โรงเรียนบ้านโพนสิม (เสมาพิทยาคาร) สอบราคา รับที่ ส.248/8 ม.ค.58 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ งบประมาณปี 2557 ยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 มกราคม ติดต่อที่ โรงเรียนบ้านโพนสิม (เสมาพิทยาคาร) อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0852087514 ก่อสร้าง
เทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคา รับที่ ช.119/8 ม.ค.58 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของโรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา ถนนโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-234738 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม ประกวดราคา รับที่ ช.118/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 (2 ชั้น 4 ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ห้องงานพัสดุ โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร.055-508817 ก่อสร้าง
โรงเรียนบ้านดงเจริญ สอบราคา รับที่ ช.117/8 ม.ค.58 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มกราคม 2558 ติดต่อที่ โรงเรียนบ้านดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โทร.081-8782063 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประกวดราคา รับที่ ช.116/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านดอนแร้ง – ดอนโก่ย ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โทร.088-290094-7 ก่อสร้าง
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกวดราคา รับที่ ช.115/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน ครั้งที่ 3 จำนวน 1 โครงการ ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2558 ติดต่อที่ สำนักบริหาร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25797435 ต่อ 1206-1207 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลท่าปลา ประกวดราคา รับที่ ช.114/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.3 เทศบาลตำบลท่าปลา จำนวน 1 โครงการ,ประมูล จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านเนินสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.055-499081 ต่อ 12 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลปัว ประมูล รับที่ ช.113/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โทร.054-791247 ต่อ 26 ก่อสร้าง
แขวงการทางลำพูน ยกเลิก รับที่ ช.112/8 ม.ค.58 สอบราคา/จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน – อุโมงค์ เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ตามประกาศลงวันที่ 6 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร.053-511051 ก่อสร้าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา สอบราคา รับที่ ช.111/8 ม.ค.58 จ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2558 ติดต่อที่ สำนักงานพัสดุกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ปณจ.พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-554985 ก่อสร้าง
กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการก่อสร้างฯ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกวดราคา รับที่ ช.110/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสนามฝึกทางยุทธวิธี ของกองทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการ จำนวน 62 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มกราคม 2558 ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-245070-9 ต่อ 73354 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมูล รับที่ ช.109/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 5 คัน (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล),รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุ และทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.056-721849 ยานพาหนะ
กรมธนารักษ์ ประกวดราคา รับที่ ช.107-108/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูป โลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง (Copper plated steel) ชนิดราคา 25 สตางค์ จำนวน 150,000,000 เหรียญ, ประกวดราคา ซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง (Copper plated steel) ชนิดราคา 50 สตางค์ จำนวน 100,000,000 เหรียญ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2558 ติดต่อที่ การคลัง กรมธนารักษ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22986447 อื่นๆ
เทศบาลเมืองสิงหนคร ประมูล รับที่ ช.106/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแบบ สถ.ศพด.3 จำนวน 2 หลัง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเลนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกป่า) อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลเมืองสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทร.074-331769 ต่อ 20 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.104-105/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.036-621795-800 ต่อ 144 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลนครสมุทรสาคร ประมูล รับที่ ช.102-103/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม(เชยวิทยาทาน) จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองการศึกษา เทศบาลนครสมุทรสาคร ถนนสุคนธวิท จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-810322 ก่อสร้าง
เทศบาลนครสมุทรสาคร ประมูล รับที่ ช.100-101/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองการศึกษา เทศบาลนครสมุทรสาคร ถนนสุคนธวิท จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-810322 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ช.99/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน (แม่ใจ) อำเภอพาน – แม่ใจ จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-25518123-4 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ประมูล รับที่ ช.98/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปากคลองบางปลากด หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ ยื่นซอง 22 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ถนนสุขสวัสดิ์ – ป้อมพระจุล จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-24258014-18 ต่อ 15 ก่อสร้าง
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ช.97/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อน้ำทิ้ง และท่อโสโครก และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (ท่าจีน) และบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (นาดี) (สวนที่ เหลือ) จำนวน 2 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองประมูล ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-23516144 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 ประสงค์ รับที่ พิเศษ 40/8 ม.ค.58 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด จำนวน 16 รายการ ประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่ 27 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25989355 อื่นๆ
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประมูล รับที่ พิเศษ 39/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งสีทอง บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโพธิ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-206168 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 38/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.074-443904 ต่อ 7421 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 37/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.074-443904 ต่อ 7421 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 36/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร จัดหาและติดตั้งระบบอัตโนมัติ (PLC และอื่นๆ) กปภ.สาขาบ้านบึง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทร.038-275818-9 ต่อ 141 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 34-35/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2191 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าเดชอุดม จำนวน 1 แห่ง,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงฯ ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0102 ตอนโนนเรียง – หนองแสง จำนวน 2 แห่ง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.044-315931-2 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลแสนสุข ประมูล รับที่ พิเศษ 33/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 บ้านคำเจริญ (ถนนบูรพา) ตำบลแสนสุข ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-425048 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยนครพนม ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 32/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาภายในคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โทร.042-532477 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4(สุราษฎร์ธานี) ประสงค์ รับที่ พิเศษ 30-31/8 ม.ค.58 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ สาขาบ้านนาสาร สาขาบ้านตาขุน สาขาไชยา สาขาระนอง สาขาพังงา สาขาตะกั่วป่า สาขาท้ายเหมือง สาขากระบี่ สาขาอ่าวลึก สาขาทุ่งสง สาขาชะอวด สาขาปากพนัง สาขาจันดี สาขาขนอม สาขานครศรีธรรมราช และสาขาคลองท่อม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองบริหารทั่วไป งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (สุราษฎร์ธานี) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-200517 อื่นๆ
เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 29/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 100 คน แบบ สถ.ศพด.3 แบบไม่ตอกเข็ม จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-227716 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 28/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 100 คน แบบ สถ.ศพด.3 แบบไม่ตอกเข็ม จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-227716 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 27/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน AC พร้อมรางระบายน้ำและเสาไฟฟ้า จำนวน 2 สาย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-885369 ก่อสร้าง
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11(จังหวัดนครสวรรค์) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 26/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล แบบหลังคาสูง จำนวน 3 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่ 15 - 23 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-222567 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ประมูล รับที่ พิเศษ 25/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อจุลินทรีย์สลายตอซัง – ฟางข้าว จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-718280 ต่อ 403 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ประมูล รับที่ พิเศษ 24/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.3 จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองคลัง ฝ่ายการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034--209400 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง ประมูล รับที่ พิเศษ 23/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ประกอบด้วยถังตกตะกอนและถังกรองทรายล้างอัตโนมัติ (โครงสร้างเหล็ก) ขนาดกำลังผลิต 250 ลบ.ม./ชม พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและท่อจ่ายน้ำประปา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง ถนนเทศบาล 3 จังหวัดระยอง โทร.038-659254 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ประมูล รับที่ พิเศษ 22/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ชุมชนบ้านวังใหม่ หมู่ 8 ตำบลบุพราหมณ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มกราคม 2558 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ถนนสาย 304 จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-629736 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลคูหาใต้ ประมูล รับที่ พิเศษ 21/8 ม.ค.58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โทร.074-256108 ยานพาหนะ
กรมการทหารสื่อสาร ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 60/7 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้ ของกรมการทหารสื่อสาร จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 12 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองจัดหา กรมการทหารสื่อสาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2297-5357 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมการทหารสื่อสาร ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 59/7 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้ ของกรมการทหารสื่อสาร จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 12 มกราคม 2558 ติดต่อที่ กองจัดหา กรมการทหารสื่อสาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2297-5357 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 58/7 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 9 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-302073-4 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 57/7 ม.ค. 58 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 9 มกราคม 2558 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-302073-4 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [12] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.