Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ สอบราคา รับที่ ส.1153, ส.1154/27 มี.ค.56 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) จำนวน 11 เครื่อง, สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 151 และเรือยนต์ ตรวจการณ์เจ้าท่า จำนวน 152 จำนวน 2 ลำ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ กรมเจ้าท่า ถนนโยธา กรุงเทพฯ โทร.0 2234 6424 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดพิจิตร สอบราคา รับที่ ส.1155/27 มี.ค.56 จ้างทำรางระบายน้ำ คสล.ภายในโรงพยาบาลสามง่าม อำเภอสามง่าม พื้นที่ 427 เมตร ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โทร.0 5669 1238 ต่อ 106 ก่อสร้าง
จังหวัดตราด สอบราคา รับที่ ส.1156/27 มี.ค.56 ซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลาง จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลตราด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 เมษายน, สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลตราด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 9 เมษายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.0 3952 2722 อื่นๆ
จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ ส.1157/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 มีนาคม ติดต่อที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4423 5249 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกวดราคา รับที่ ส.1160, ส.1160.1/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก จำนวน 1 ชุด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 มีนาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5621 9100-29 ต่อ 1115 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางชลบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.1161, ส.1162/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0300 ตอน กม.36+500 (ต่อเขตแขวงฯ ฉะเชิงเทรา)-หนองใหญ่, ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0202 ตอนหนองเสือช่อ-หนองไม้แก่น ปริมาณงาน 22,500 ตารางเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3246 ตอนควบคุม 0100 ตอน พนัสนิคม-บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (เกาะโพธิ์), ทางหลวงหมายเลข 3246 ตอนควบคุม 0100 ตอน พนัสนิคม-เกาะโพธิ์ ปริมาณงาน 23,100 ตารางเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 มีนาคม ติดต่อที่ หน่วยพัสดุและสัญญา แขวงการทางชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3875 8538-40 ต่อ 20 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลสุนทรภู่ ประมูล รับที่ ส.1164/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา จำนวน 9 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลสุนทรภู่ ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทร 0 3863 8964 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ส.1165/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2079 ตอน ควบคุมที่ 0100 ตอน รัตนบุรี-ศีขรภูมิ ปริมาณงาน 16,065 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 มีนาคม ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป แขวงการทางสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4451 1381 ต่อ 16 ก่อสร้าง
สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกวดราคา รับที่ ส.1166/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อชุดตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยด้วยระบบ Digital X-ray พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2134 0400 อื่นๆ
สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกวดราคา รับที่ ส.1167/27 มี.ค.56 จ้างผลิตหนังสือ SMEs A+ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 4-17 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2202 4489 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร ประกวดราคา รับที่ ส.1168, ส.1168.1/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย ชพ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4198-บ้านท้องเกร็ง อำเภอทุ่งตะโก, สวี ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.0 7764 2943 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร ประกวดราคา รับที่ ส.1169, ส.1169.1/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.3180-บ้านสะพลี ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว ระยะทาง 425 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.0 7764 2943 ก่อสร้าง
จังหวัดนครปฐม ประกวดราคา รับที่ ส.1171/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลนครปฐม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 เมษายน ติดต่อที่ โรงพยาบาลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนคปฐม โทร.0 3421 3221 อื่นๆ
กรมพัฒนาที่ดิน ประกวดราคา รับที่ ส.1172/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานจัดระบบอนุรักษ์ ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำห้วยกะหาด หมู่ที่ 10 บ้านหนองโกน้อย ตำบลกุดตาเพชร อำเภอ ลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 มีนาคม ติดต่อที่ สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.0 3665 8354-6 อื่นๆ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ สอบราคา รับที่ ส.1173/27 มี.ค.56 ซื้อระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ของกรมสอบสวน คดีพิเศษ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 9 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนพัสดุและยานยนต์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2831 9888 ต่อ 3048 อื่นๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สอบราคา รับที่ ส.1174/27 มี.ค.56 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านกราฟฟิกและตัดต่อวิดีโอ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สร้างตัดต่อภาพยนตร์ดาราศาสตร์ทั้งในระบบปกติและระบบ เต็มโดม ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2712 4259 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ประมูล รับที่ ส.1175/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 3 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โทร.0 3587 0444 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ส.1176/27 มี.ค.56 ซื้อชุดบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักสื่อและ เทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 ชุด, สอบราคาซื้อชุดไมโครโฟนไร้สายคุณภาพสูง จำนวน 3 ชุด แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 18 เมษายน ติดต่อที่ สำนักงานผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0 2649 5129 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง สอบราคา รับที่ ส.1177/27 มี.ค.56 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จะใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 เมษายน ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โทร.0 3821 8801-2 อื่นๆ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกวดราคา รับที่ ส.1178/27 มี.ค.56 ซื้อลิขสิทธิ์ (License) ตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์เครือข่ายและระบบป้องกันไวรัส ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 1-11 เมษายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0 2831 9429 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) สอบราคา รับที่ ส.1179/27 มี.ค.56 จ้างบุคลากรเพื่อช่วยในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน คปภ. ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 เมษายน ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงาน คปภ. เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2515 3995-9 ต่อ 5211 อื่นๆ
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.1181/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ (ค่าแรงพร้อมวัสดุ) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 10–24 เมษายน ติดต่อที่ กองบริการงานก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2348 5528 ก่อสร้าง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สอบราคา รับที่ ส.1182/27 มี.ค.56 ซื้อวัสดุอ้างอิงรับรอง จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 4 เมษายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ เหมืองแร่ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทร.0 2202 3574 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคา รับที่ ส.1183/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 28 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.0 7442 9928 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.1184/27 มี.ค.56 ซื้อพร้อมติดตั้ง Bridge Crane ที่โรงสูบน้ำดิบ สำแล 2 จำนวน 1 ชุด ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 9-24 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2504 0187 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกวดราคา รับที่ ส.1185/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ อาคารเรียน A7 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.0 3426 1021 ต่อ 721 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองหัวหิน ประมูล รับที่ ส.1186, ส.1186.1/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงตลาดสดชมสินธุ์ให้เป็นที่จอดรถยนต์ ปรับปรุงแท่นจำหน่ายสินค้าตลอดจนปรับปรุงผิวรอบๆ ตลาด สร้างที่พักขยะและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3251 1047 ต่อ 106 ก่อสร้าง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ ส.1187-ส.1189/27 มี.ค.56 ซื้อกล่องสำเร็จรูปแบบ ฉ (แบรนด์ ปณท) จำนวน 500,000 กล่อง, ประกวดราคาซื้อกล่องสำเร็จรูปแบบ จ (แบรนด์ ปณท) จำนวน 650,000 กล่อง, ประกวดราคาซื้อกล่องสำเร็จรูปแบบ ง (แบรนด์ ปณท) จำนวน 750,000 กล่อง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนจ้างพิมพ์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2831 3902-3 อื่นๆ
กรมการบินพลเรือน ประกวดราคา รับที่ ส.1190-ส.1192/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงไฟส่องลานจอดอากาศยาน ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตทางวิ่ง (Runway strip และ Runway End Safety Area) ที่ท่าอากาศยาน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงไฟส่องลานจอดอากาศยาน ที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 เมษายน ติดต่อที่ กลุ่มการเงิน กรมการบินพลเรือน เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2286 0482 ก่อสร้าง
กรมธนารักษ์ ประกวดราคา รับที่ ส.1193, ส.1193.1/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนของเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 เมษายน ติดต่อที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2270 1760 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดปทุมธานี สอบราคา รับที่ ก.681/27 มี.ค.55 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการน้ำยาเคมีสำหรับ พ่นฝอยละอองและ/หรือหมอกควัน จำนวน 700 ลิตร เพื่อจัดสรรให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 เมษายน 2556 ติดต่อที่ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2581-6454 ต่อ 305 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประมูล รับที่ ส.1194/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง โรงเรียนบ้านหนองบง หมู่ที่ 4 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 เมษายน ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4433 9336 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลศีขรภูมิ ประมูล รับที่ ส.1195/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์กำจัด ขยะมูลฝอยแบบรวมผสมผสาน กลุ่มที่ 2 จำนวน 1 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายกองคลัง เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4456 1243 ก่อสร้าง
กรมพลศึกษา ประกวดราคา รับที่ ส.1197/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคารสถานกีฬา และบริเวณโดยรอบ ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ จำนวน 1 งาน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 เมษายน ติดต่อที่ กลุ่มการคลัง กรมพลศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2214 3170 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลปากน้ำ ประมูล รับที่ ส.1198/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนน AC ถนนวนะภูมิ 5 หมู่ที่ 10 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – วันที่ 10 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3854 2312-3 ต่อ 21 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร ประกวดราคา รับที่ ช.975,975.1/27 มี.ค.56  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย ชพ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 4134 – บ้านชายทะเล อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระยะทาง 1.850 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.077-642943 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4(สุราษฎร์ธานี) ประกวดราคา รับที่ ช.976,976.1/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ น.ส.ชัญญมน หวังมุทิตากุล สถานที่ก่อสร้างโครงการสิริสุข 2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 เมษายน 2556 ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-200517 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี) ประกวดราคา รับที่ ช.977,977.1-981,981.1/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 44 – บ้านในปราบ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.565 กิโลเมตร,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4013 – บ้านใหม่ ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 1.020 กิโลเมตร,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงชนบท นศ.4079 – บ้านบางตะหลุมพอ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 1.850 กิโลเมตร,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านดวงดี ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ระยะทาง 0.815 กิโลเมตร,ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4014 – บ้านคลองวัง ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 0.885 กิโลเมตร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 เมษายน 2556 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-405294 ต่อ 102 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร ประกวดราคา รับที่ ช.982,982.1/27 มี.ค.56  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ชพ.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 41 – บ้านโพธิ์สาลี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ระยะทาง 1.825 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.077-642943 ก่อสร้าง
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ช.983-984/27 มี.ค.56 ซื้อรถ Forklift/Stacker แบบ 3 Tons จำนวน 2 คัน เพื่อใช้งานที่แผนกคลังสินค้าการบินไทย สนามบินภูเก็ต,สอบราคา ซื้อรถ Forklift/stacker แบบ 4 ตัน จำนวน 1 คัน เพื่อใช้งานที่แผนกคลังสินค้าการบินไทย สนามบินเชียงใหม่ แยกซื้อแบบตั้งแต่ 1 - 5 เมษายน 2556,สอบราคา จ้างผู้ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของสำนักงานแพทย์ IM จำนวน 1 งาน ระยะเวลาการว่าจ้างตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556 – 30 เมษายน 2557 ซื้อแบบตั้งแต่ 3 – 11 เมษายน 2556 ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โทร.0-25453251,ยกเลิก ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกระเป๋าสะพายสีดำสำหรับพนักงานหญิง CORPORATE IDENTITY ตามประกาศลงวันที่ 26 มีนาคม 2556 ติดต่อที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โทร.0-25451244,ยกเลิก ซื้อพัสดุบริการบนเครื่องบิน รายการ FOIL จำนวน 6 รายการ ตามประกาศลงวันที่ 25 มีนาคม 2556 ติดต่อที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โทร.0-25451225 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประมูล รับที่ ช.984/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้งโรงเรียนบ้านหนองบง หมู่ที่ 4 และอุปกรณ์ประกอบสนาม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2556 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-339336 ก่อสร้าง
กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(พิษณุโลก) ประกวดราคา รับที่ ช.985-988/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประสงค์เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ อำเภอพญาเม็งราย และอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 รายการ,ประกวดราคา เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ อำเภอเมือง และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จำนวน 2 รายการ,ประกวดราคา เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานขุดบ่อเก็บน้ำ และขุดลอกคลอง ตำบลดอนแก้ว และตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 รายการ,ประกวดราคา เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ อำเภอสบปราบ และอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง จำนวน 2 รายการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 มีนาคม 2556 ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-245070-9 ต่อ 73354 ก่อสร้าง
กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(พิษณุโลก) ประกวดราคา รับที่ ช.989-993/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประสงค์เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานขุดลอกแหล่งน้ำ บ้านดงตะขบ ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 5 รายการ,ประกวดราคา เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานขุดลอกแหล่งน้ำ บ้านคลองศาลา ช่วงที่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 รายการ,ประกวดราคา เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานขุดลอกแหล่งน้ำ บ้านคลองศาลา ช่วงที่ 1 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 รายการ,ประกวดราคา เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานขุดลอกแหล่งน้ำลำห้วยรีและห้วยนาค่า ช่วงที่ 2 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำนวน 4 รายการ,ประกวดราคา เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานขุดลอกแหล่งน้ำ ลำห้วยรีและห้วยนาค่า ช่วงที่ 1 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำนวน 4 รายการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 มีนาคม 2556 ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-245070-9 ต่อ 73354 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองแก่งคอย ประมูล รับที่ ช.994-995/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนถวิลวัฒนา (แยกโรงน้ำแข็ง – ถวิลวัฒนา ซอย 4) ครั้งที่ 2 รวมความยาวไม่น้อยกว่า 225 เมตร, ประมูล จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณสามแยกโบนัส - ถนนสุดบรรทัด ซอย 9 จำนวน 21 บ่อ รวมความยาว ไม่น้อยกว่า 230 เมตร ครั้งที่ 2 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 เมษายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทร.036-251914,6 ต่อ 107,129 ก่อสร้าง
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ ช.996-997/27 มี.ค.56 จ้างเหมาปรับปรุงคลินิกเบาหวาน สำหรับโครงการ Fit for Life จำนวน 1 รายการ,สอบราคา จ้างเหมาบริการตรวจมวลกระดูก จำนวนผู้รับบริการประมาณ 600 ราย ระยะเวลา 12 เดือน แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 เมษายน 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276 ก่อสร้าง
จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลฟากท่า สอบราคา รับที่ ช.998/27 มี.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 4 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 เมษายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ บริหารทั่วไป โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.055-489339 ต่อ 115 ยานพาหนะ
กรมสรรพากร ประกวดราคา รับที่ ช.999,999.1/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประสงค์จะขายกระดาษเอกสารเกี่ยวกับแบบแสดงรายการภาษี และเอกสารทั่วไป น้ำหนักโดยประมาณ 360,000 กิโลกรัม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 เมษายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุครุภัณฑ์สำนักงานและแบบพิมพ์ ส่วนพัสดุครุภัณฑ์ สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22728047 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบราคา รับที่ ช.1000/27 มี.ค.56 ซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 เมษายน 2556 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-25552000 ต่อ 4221,4222 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ประกวดราคา รับที่ ช.1001,1001.1-1002,1002.127 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 5 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 เมษายน 2556,ประกวดราคา เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ จำนวน 300 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2556 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-23548108 ต่อ 2630 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประมูล รับที่ ช.1003,1003.1/27 มี.ค.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบางกรวย – จงถนอม หมู่ที่ 3,4 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 เมษายน 2556 ติดต่อที่ ห้องกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25890481-5 ต่อ 640,646,648 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | [1127] | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.