Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 1/27 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ขุดลอกห้วยเสน บ้านหนองมะแซว หมู่ที่ 11 ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 75,000 ลูกบาศก์เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 สิงหาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4472 7753 ก่อสร้าง
จังหวัดลำพูน สอบราคา รับที่ พิเศษ 2, 3/27 ส.ค.55 จะซื้อจะขายยา จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลลำพูน แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 12 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร.0 5356 9161 อื่นๆ
จังหวัดพิจิตร สอบราคา รับที่ พิเศษ 4/27 ส.ค.55 ซื้อเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง, ตู้เสมียร์ TB (ตู้ปลอดเชื้อฯ) จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลทับคล้อ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุโรงพยาบาลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โทร.0 5664 1131 ต่อ 113, 228 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก ประมูล รับที่ พิเศษ 5/27 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง/หินผุ สายบ้านโกดำ หมู่ที่ 3 ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 1 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.0 7557 0551 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลดีลัง ยกเลิก รับที่ พิเศษ 6/27 ส.ค.55 สอบราคาโครงการติดตั้งฝาเหล็กบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบล ดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ตามประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2555 ก่อสร้าง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) สอบราคา รับที่ พิเศษ 7/27 ส.ค.55 จ้างเหมาซ่อมเรือประมง 1 จำนวน 1 ลำ 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน ติดต่อที่ งานธุรการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.0 7752 2006-7 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ประมูล รับที่ พิเศษ 8/27 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนสายหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุทางถนน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4418 1534 ต่อ 13 ก่อสร้าง
จังหวัดพิจิตร สอบราคา รับที่ พิเศษ 9/27 ส.ค.55 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โทร.0 5668 9018 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบราคา รับที่ พิเศษ 10/27 ส.ค.55 ซื้อเครื่องแยกส่วนประกอบของเลือด จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสิชล ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7553 6336 – 7 ต่อ 185, 190 อื่นๆ
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน สอบราคา รับที่ พิเศษ 11/27 ส.ค.55 จ้างเหมาวางท่อเมนส่งจ่ายน้ำประปา หลักในซอยสุคนธวิท 20 (ซอยหลักหก) ไปจนสุดซอย เลี้ยวขวามาถึงบ้านเลขที่ 259 และข้ามคลองภาษีเจริญไปตามถนนเทศบาล 2/2 ถึงปากซอย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 7 กันยายน ติดต่อที่ กองการประปา สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ถนนสุคนธวิท จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0 3447 1912 ต่อ 109 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลพลายชุมพล ประมูล รับที่ พิเศษ 12/27 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างของ เทศบาลตำบลพลายชุมพล จำนวน 1 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 7 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5533 5581-2 ต่อ 17 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร สอบราคา รับที่ พิเศษ 13/27 ส.ค.55 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ้านพัก พนักงาน บ้านปูนชั้นเดียว จำนวน 6 ห้อง ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4424 9655 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ประมูล รับที่ พิเศษ 14/27 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายโรงเรียนไทรงามเก่า-บ้านในไส หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทร.0 7528 4930 ต่อ 106 ก่อสร้าง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สอบราคา รับที่ พิเศษ 15/27 ส.ค.55 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2244 2099 อื่นๆ
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จังหวัดจันทบุรี สอบราคา รับที่ พิเศษ 16/27 ส.ค.55 ซื้อชุดฝึกรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3937 0958-9 ยานพาหนะ
ศาลจังหวัดปทุมธานี สอบราคา รับที่ พิเศษ 17/27 ส.ค.55 จ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 หลัง ลานจอดรถรวมตลอดถึงสนามหญ้า และพื้นที่โดยรอบภายในบริเวณที่ทำการศาลจังหวัดปทุมธานี (พื้นที่ภายใน 5,547 ตารางเมตร, พื้นที่ภายนอก 8,020 ตารางเมตร) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–10 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ ศาลจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2979 0068 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม ประมูล รับที่ พิเศษ 18-20/27 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองขวางฝั่งขวา หมู่ที่ 2 บ้านบางคู ตำบลบางแขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านบางคู ตำบลบางแขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,170 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,680 ตารางเมตร, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลบางแขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 4 สาย แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–4 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.0 3498 3500 ต่อ 103 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกวดราคา รับที่ ส.529/25 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สายทาง บร.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2223 - บ้านคูเมือง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 28 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4437 0732-7 ต่อ 102 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกวดราคา รับที่ ส.530/25 ส.ค.55  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ จากเดิมเสนอราคาในวันที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 09.15 น. ถึงเวลา 09.45 น. แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 13.15 น. ประกวดราคาด้วยระดับอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สายทาง บร.3070 แยกทางหลวงหมายเลข 218 – อ่างเก็บน้ำห้วย จระเข้มาก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.450 กิโลเมตร จากเดิมเสนอราคาในวันที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 09.55 น. ถึงเวลา 10.25 น. แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.30 น. ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลกุดประทาย ประมูล รับที่ ส.531/25 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้าง ฌาปนสถาน (เมรุ) บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ภายในหมู่บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 กว้าง 3.40 เมตร ยาว 7.20 เมตร สูง 17 เมตร พร้อมป้ายโครงการ, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ภายในหมู่บ้านกุดเจริญ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 17.70 เมตร พร้อมป้ายโครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4531 8101 ก่อสร้าง
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.533, ส.533.1/25 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริหารชุมชนเอื้ออาทรแบบบูรณาการ โครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2) จำนวน 3,191 หน่วย (อาคารชุด) ระยะการจ้าง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–30 สิงหาคม ติดต่อที่ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายพัสดุและบริหารโครงการก่อสร้าง การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2351 6754 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกวดราคา รับที่ ส.534-ส.537, ส.534.1-ส.537.1/25 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม สถานที่ดำเนินการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม, สอบราคา ซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ (Chest Freezer) จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 กันยายน, สอบราคา จ้างปรับปรุงท่อและวาล์วน้ำหลัก อาคารวลัยนิวาส 1-3, อาคารบรรณสารฯ อาคารบรรณสาร, อาคารวิชาการ 1-8, อาคารคอมพิวเตอร์ และอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 กันยายน, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างหอพักนานาชาติ สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 30 สิงหาคม ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7567 3735-7 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2298 0244 อื่นๆ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยกเลิก รับที่ ส.538/25 ส.ค.55 สอบราคาจ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงาน เพื่อทำหน้าที่ PROGRAMMER ANALYST ประจำหน่วยงาน VA ฉบับที่ WP/C0425/2555 ตามประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2555 ยกเลิกสอบราคาซื้อและติดตั้ง LED/LCD TV จำนวน 6 units ฉบับที่ WP/C0428/2555 ตามประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2555 อื่นๆ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประสงค์ รับที่ ส.539/25 ส.ค.55 จ้างผลิต Low Density Polyethene Film Sheet Size 180”x240” จำนวน 388,600 ผืน Size 156x199x156 cm.จำนวน 92,800 ผืน ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม ถึงวันที่ 10 กันยายน, ประกวดราคาซื้อระบบ Security For Datacenter จำนวน 1 ระบบ เพื่อใช้งานที่แผนกบริการคอมพิวเตอร์, ประกวดราคาซื้อระบบ High Definition Video Conference จำนวน 1 ระบบ เพื่อใช้งานที่แผนกบริการคอมพิวเตอร์ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 6 กันยายน ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2545 3251 ยกเลิกสอบราคาซื้อ FORKLIFT 3 TONS ฉบับที่ WP/C0421/2555 ตามประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2555 อื่นๆ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ส.540/25 ส.ค.55 ซื้อ HEADREST COVER Y CLASS จำนวนรวม 16,000,000 ชิ้น ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 3-13 กันยายน ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2545 3251 อื่นๆ
สำนักงานศาลยุติธรรม ประสงค์ รับที่ ส.541, ส.541.1, ส.541.1.1/25 ส.ค.55 จ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ที่ทำการศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ก่อสร้างที่ตำบล สะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 7-19 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มงานอาคารสถานที่ กองบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักรกรุงเทพฯ โทร.0 2513 0664 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ประมูล รับที่ ส.542, ส.542.1, ส.542.1.1/25 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 13 ถึงคลองสรรพสามิต พร้อมวางทอระบายน้ำ 11 จุด ตำบล แหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2453 7136-37 ต่อ 123 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร ประมูล รับที่ ส.543, ส.543.1/25 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อต้นไม้ และวัสดุในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 7 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางเขน ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ โทร.0 2521 1285 อื่นๆ
เทศบาลนครระยอง ประมูล รับที่ ส.544, ส.544.1/25 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเอกชนซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครระยอง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 16.95 ตารางกิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม ถึงวันที่ 5 กันยายน ติดต่อที่ งานจัดซื้อและจัดจ้าง เทศบาลนครระยอง ถนนตากสินมหาราช จังหวัดระยอง โทร.0 3862 0111 ต่อ 311 ก่อสร้าง
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.545/25 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการฯ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดปทุมธานี (เสมาฟ้าคราม) (งบ พ.ร.บ. ปี 2555) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 30 สิงหาคม ติดต่อที่ กองประมูล ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2351 6144 ยกเลิกประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งาน จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และงานก่อสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬา ภายในเคหะชุมชนสุราษฎร์ธานี ชช.4 (พ.ร.บ.ปี 2554) ตามประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย ประกวดราคา รับที่ ส.546, ส.546.1/25 ส.ค.55  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ลย.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 201-บ้านผาหวาย อำเภอหนองหิน ระยะทาง 1 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทร.0 4283 3654 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ประมูล รับที่ ส.547, ส.547.1/25 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดลอกคลองห้วยคา บ้านห้วยคา หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง โครงการขุดสระหลวงเก็บน้ำ (ทุ่งปลิง) บ้านคลองกะชี หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0 5545 6189 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ ส.548, ส.548.1/25 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ซอยบ้านนายเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา กว้าง 7 เมตร ยาว 21 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.0 7521 8262 ต่อ 226 ก่อสร้าง
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ส.549/25 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออุปกรณ์ขยาย Metro Ring สำหรับ ISP จำนวน 1 ระบบ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออุปกรณ์ Aggregate Switch for Province จำนวน 70 หน่วย แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–30 สิงหาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดหา เพื่อธุรกิจบรอดแบนด์ ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 3112 สอบราคาซื้อ Optical Fiber Drop Cable ขนาด 12Cores G.652D จำนวน 700,000 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยื่นซอง 3 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุงบทำการ ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 3140 อื่นๆ
กรมธนารักษ์ ประกวดราคา รับที่ ส.550, ส.550.1/25 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต/อินเทอร์เน็ตซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 28 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2270 1760 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมธนารักษ์ สอบราคา รับที่ ส.551/25 ส.ค.55 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค อาคาร กรมธนารักษ์ อาคาร 72 ปีกรมธนารักษ์ และอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 3 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 กันยายน ติดต่อที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2270 1760 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประมูล รับที่ ส.552, ส.552.1/25 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างป้ายชื่อตลาดปลาแม่กลอง ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง สูง 16 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 กันยายน ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0 3471 5719 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประมูล รับที่ ส.553, ส.553.1/25 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงถนนผิวจราจร AC สายบ้านคลองสองร่อง – บ้านคลองโคน (ช่วงหมู่ที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 885 เมตร และพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,425 ตาราเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 กันยายน ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0 3471 5719 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.555, ส.555.1/25 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล สาย สบ.1003 แยก ทล.2-น้ำตกเจ็ดคต อำเภอแก่งคอย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 สิงหาคม ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.0 3622 5448-51 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ประมูล รับที่ ส.562/27 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการ เสริมผิวจราจรลาดยาง AC สายบ้านน้ำใส หมู่ที่ 5 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาวรวม 1,100 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการเสริมผิว จราจรลาดยาง AC สายบ้านปัวชัย หมู่ที่ 7 บ้านบุปผาราม หมู่ที่ 9 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน 2 จุด ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาวรวม 1,500 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยไฮ หมู่ที่ 14 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอ ภูเพียง จังหวัดน่าน โทร.0 5478 3709 ต่อ 16 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลกง สอบราคา รับที่ ส.563/27 ส.ค.55 จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 2.80 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย, สอบราคาจ้างวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร เพื่อการเกษตรบริเวณคลองทะเล หมู่ที่ 10 ตำบลกง, สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคันคลองยายโน้ม หมู่ที่ 6 ตำบลกง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนน คันคลองกำแบกด้านซ้ายบริเวณคอฝาย หมู่ที่ 11 ตำบลกง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 7 กันยายน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกง และวันที่ 10 กันยายน ที่ว่าการอำเภอกง ที่ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกงอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5569 1004 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน สอบราคา รับที่ ส.564/27 ส.ค.55 โครงการที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะกุด หมู่ที่ 12 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย โครงการที่ 2 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8-10 บ้านหนองกระสอบ – บ้านหนองผักไรตำบลดอน อำเภอปักธงชัย แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–6 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทร.0898454600 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลท่าเกษม สอบราคา รับที่ ส.565, ส.566/27 ส.ค.55 จ้างเหมาจัดทำป้ายบอกชื่อถนน/ซอยในเขตเทศบาลตำบลท่าเกษม จำนวน 15 ซอย เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว, สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสารรถไฟ ณ ที่หยุดรถไฟบ้านท่าเกษม เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทร.0 3751 5169 ก่อสร้าง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ สอบราคา รับที่ ส.567/27 ส.ค.55 จ้างสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวังของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 7 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนพัสดุและยานยนต์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2831 9888 ต่อ 3048 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี สอบราคา รับที่ ส.568/27 ส.ค.55 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสริมคันดิน กั้นน้ำคันคลองยาง หมู่ที่ 5 บ้านท่ากว้าง ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–10 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การส่วนตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โทร.0 3739 9908 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประกวดราคา รับที่ ส.569/27 ส.ค.55 จ้างพนักงานดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 5-7 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5433 5262-8 ต่อ 548 อื่นๆ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.674/27 ส.ค.55 จัดซื้อเครื่องอะไหล่ สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า “GEA” จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 19 - 27 กันยายน 2555 ติดต่อที่ งานจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กองการจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และบริหารสัญญา ฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2220-1669 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด ประกวดราคา รับที่ ส.570/27 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านนอกเขา–บ้านคลองขุด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–3 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3943 3666 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก ประมูล รับที่ ส.571/27 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง/หินผุ สายบ้านโกดำ หมู่ที่ 3 ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 1 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.0 7557 0551 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกวดราคา รับที่ ส.572/27 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 3 ชุด (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4375 4044 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | [1127] | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.