Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
เทศบาลตำบลดอนหวาย ประมูล รับที่ ช.107/5 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคาร คสล.2 ชั้น (ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนหวาย) พื้นที่อาคารรวม 672 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-332190 ต่อ 22 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคา รับที่ ช.108/5 พ.ย.55 จ้างเหมาเปลี่ยนครีบระบายความร้อน Cooling Tower อาคาร AV ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-916045 หรือที่สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0-26790038-9 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง สอบราคา รับที่ ช.109/5 พ.ย.55 ซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาช่างอุตสาหกรรม และครุภัณฑ์การศึกษาแผนกคหกรรม จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-685383 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสิชล สอบราคา รับที่ ช.110/5 พ.ย.55 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต ชนิดหน้าจอสัมผัสอัตโนมัติ จำนวน 13 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-536336-7 ต่อ 185,190 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ประกวดราคา รับที่ ช.111/5 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 1,046 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-587800 ต่อ 1250 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ประกวดราคา รับที่ ช.112/5 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายนายสวาท – เขตเทศบาลเมืองนาสาร หมู่ที่ 1,โครงการเสริมผิวลาดยางแบบ AC สายเอเชีย 41 – หัวสะพานนายาง หมู่ที่ 5,โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายวันแม่(ตอน 2) หมู่ที่ 6 และโครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง AC สายนางไร (ตอน 2) หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง พัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-348108 ก่อสร้าง
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สอบราคา รับที่ ก.72/5 พ.ย.55 จ้างปรับปรุงห้องศูนย์ ISO – 14001 ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2279-2429 ต่อ 113 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ยกเลิก รับที่ ก.73/5 พ.ย.55 ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานซ่อมบำรุงระบบประปา ประจำปี 2556 ของจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ณ ค่ายพ่อขุนผาเมือง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามประกาศเลขที่ 2/56 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ค่ายพ่อขุนผาเมือง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.056-719697-701 ต่อ 70020,70021 ก่อสร้าง
จังหวัดนครปฐม สอบราคา รับที่ ก.74/5 พ.ย.55 จ้างก่อสร้างรั้วกั้นน้ำคอนกรีตที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทยาวาส เครือข่ายโรงพยาบาลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 16 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ พัสดุ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร. 034-331156,1174 ต่อ 3509 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ประมูล รับที่ ก.75/5 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 9 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร.0864506315 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ประมูล รับที่ ก.76/5 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 9 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร.0864506315 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประกวดราคา รับที่ ก.77/5 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอเพิ่มเติมในวงเล็บคือ(โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สายบ้านหนองผึ้ง-ปัทมานนท์ รอ.2020 ตำบลหนองแวง ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 13 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-611660 ก่อสร้าง
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง สอบราคา รับที่ ก.78/5 พ.ย.55 ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 98 รายการ ขอรับเอกสารได้ในวันและเวลาราชการ ยื่นซองวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.038-437600 ต่อ 79041 ก่อสร้าง
จังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สอบราคา รับที่ ก.79/5 พ.ย.55 ซื้อเครื่องช่วยหายใจเด็ก จำนวน 1 เครื่อง ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 13 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทร. 073-615161-5 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สอบราคา รับที่ ก.80/5 พ.ย.55 ซื้อตู้ปลอดเชื้อ Biohazard Safety Cabonet จำนวน 1 ตู้ ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 13 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทร. 073-615161-5 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สอบราคา รับที่ ก.81, ก.81.1/4 พ.ย.55 ซื้อ SUCTION PIPELINE จำนวน 17 เครื่อง ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 13 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทร. 073-615161-5 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี สอบราคา รับที่ ช.113/5 พ.ย.55 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขต พื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-367321 อื่นๆ
จังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลมะการักษ์ ประกวดราคา รับที่ ช.114/5 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าที่ใช้กับผู้ป่วยทุกประเภท และผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลมะการักษ์ ครั้งที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลมะการักษ์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-543006 อื่นๆ
กรมศุลกากร ประกวดราคา รับที่ ช.115/5 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสิ่งปลูกสร้างประกอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนบริหารการพัสดุ กรมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0-26676170 ก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ประกวดราคา รับที่ ช.116/5 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร.037-311725 ก่อสร้าง
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สอบราคา รับที่ ช.117,117.1/5 พ.ย.55 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา ตรวจสอบระบบเวที ศูนย์วัฒนธรรมแห่งบระเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2556 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-22470013 ต่อ 1114,1119 อื่นๆ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สอบราคา รับที่ ช.118/5 พ.ย.55 ซื้อเก้าอี้โซฟาสำหรับห้องรับรองบุคคลสำคัญ จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-22470013 ต่อ 1120,1124 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ส.70/5 พ.ย.55 ซื้อสายไฟ 4 แกน NYY จำนวน 4 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤศจิกายน ติดต่อที่ แผนกจัดหา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2579 5173อกทั้งหมด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ส.73/5 พ.ย.55 ซื้อชุดทดลองการวัดและเครื่องมือวัด จำนวน 1 ชุด, สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด, สอบราคาซื้อชุดฝึกปรับตั้งค่าควบคุม การทำงานของเครื่องยนต์ จำนวน 1 ชุด, สอบราคาซื้อชุดฝึกปรับตั้งค่าควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ จำนวน 1 ชุด, เพื่อใช้ในราชการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์, สอบราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน 6 ชุด เพื่อใช้ในราชการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์, สอบราคาซื้อเครื่องทำต้นแบบอย่างรวดเร็ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 19 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.0 3764 5000 ต่อ 22012, 22014 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประสงค์ รับที่ ส.74/5 พ.ย.55 จะให้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง บริเวณ ฝั่งตรงข้ามวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ริมคลองฝั่งโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” พื้นที่ประมาณ 35 ตารางเมตร, ประสงค์ให้เช่าพื้นที่ติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ที่อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ 1 พื้นที่ประมาณ 2 ตารางเมตร แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3810 3270 อื่นๆ
สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกวดราคา รับที่ ส.75/5 พ.ย.55 จ้าง “สัมมนาเผยแพร่โครงการ ECIT” ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 14-23 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2202 4495 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ประกวดราคา รับที่ ส.76/5 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติก ขนาด ½ นิ้ว จำนวน 12,000 เครื่อง ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACI) จำนวน 470,000 กิโลกรัม แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.0 7431 1245 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประมูล รับที่ ส.77/5 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 สนาม, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0 5574 6060 ต่อ 13 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ประกวดราคา รับที่ ส.78/5 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารโรงพยาบาล เป็นเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 19 – 30 พฤศจิกายน ติดต่อที่ แผนกส่งกำลังบำรุง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.0 3824 5700 ต่อ 69022 อื่นๆ
กรมชลประทาน โครงการชลประทานปราจีนบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.79/5 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็บ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ รวม 3 คัน จำนวน 1 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–7 พฤศจิกายน ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.0 3720 0417 ยานพาหนะ
กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก สอบราคา รับที่ ส.80/5 พ.ย.55 ซื้อรถฟาร์ม แทรกเตอร์และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤศจิกายน ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร.0 3731 6339 ยานพาหนะ
กรมสรรพากร ประกวดราคา รับที่ ส.81, ส.81.1/5 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 5– 9 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักบริหารการคลังและรายได้ อาคารกรมสรรพากร ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2272 8905 อื่นๆ
จังหวัดระยอง สอบราคา รับที่ ส.82/5 พ.ย.55 จ้างเหมาบริการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 630 เครื่อง กำหนดระยะเวลา 12 เดือน ของโรงพยาบาลระยอง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3861 2276 อื่นๆ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประมูล รับที่ ส.83/5 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 1 (2 ชั้น) โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดสงขลา โทร.0 7542 3962 ก่อสร้าง
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 สอบราคา รับที่ ส.84/5 พ.ย.55 ซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 20 ใบ พร้อมติดตั้งระบบท่อน้ำและอุปกรณ์ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7535 6134 ต่อ 206 อื่นๆ
เทศบาลเมืองบ้านดุง สอบราคา รับที่ ส.85/5 พ.ย.55 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยศรีนพคุณ 1 ชุมชน ศรีนพคุณ หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 1,256 เมตร ทำการขุดเปิดหน้าดินพร้อม ขนทิ้งและลงลูกรังบดอัดแน่น จำนวน 791.28 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ 1 ป้าย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โทร.0 4227 1196 ต่อ 14 ก่อสร้าง
กรมการขนส่งทหารบก ประกวดราคา รับที่ ส.86, ส.86.1/5 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วยในกองทัพบก จำนวน 1,101 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองจัดหา กรมการขนส่งทหารบก ถนนประดิพัทธ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2241 5047 อื่นๆ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ส.87, ส.87.1, ส.87.1.1/5 พ.ย.55 จ้างเหมาพัฒนา โปรแกรมการตรวจสอบและประมวลผลที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชย โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 4018 อื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าแมต ประมูล รับที่ ส.88/5 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองใหม่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 สนาม, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 สนาม แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร.0 5462 6982 ต่อ 13 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลห้วยยาง ประมูล รับที่ ส.89, ส.89.1/5 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 16 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4321 0386 ยานพาหนะ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย) สอบราคา รับที่ ส.90/5 พ.ย.55 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 13 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ห้องพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.0 5371 3036 ต่อ 106 อื่นๆ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกวดราคา รับที่ ส.91, ส.91.1/5 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2547 4503 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สอบราคา รับที่ ส.92, ส.92.1/5 พ.ย.55 ซื้อครุภัณฑ์เพื่อบันทึกการถ่ายทอดสัญญาณ Video Conference ไปยังศูนย์เครือข่ายธุรกิจ (Biz Club) จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 5-15 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2547 4503 อื่นๆ
จังหวัดเชียงราย สอบราคา รับที่ ส.95/5 พ.ย.55 ซื้อชุดสำหรับเก็บเกล็ดโลหิต จำนวน 350 Set ของโรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 16 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.0 5375 6135 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส.21/1 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2551 8123-4 ก่อสร้าง
การเคหะแห่งชาติ ยกเลิก รับที่ ส.22/1 พ.ย.55 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วโครงการ และอื่นๆ ตามโครงการอาคารเช่า จังหวัดตราด เลขที่ ทส.02/2556 ตามประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ก่อสร้าง
กรมประมง สอบราคา รับที่ ส.26/2 พ.ย.55 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารปลอดประสพ ชั้น 7 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2562 0543 ก่อสร้าง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สอบราคา รับที่ ส.27, ส.27.1/2 พ.ย.55 จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 8 จำนวน 2 อัตรา เพื่อทำความสะอาดบริเวณที่ทำการกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3, ห้องงานอุบัติเหตุ, ที่ปล่อยรถของนายท่า, ห้องงานตรวจการ, ห้องน้ำ (ชั้น 1) อาคารที่พักผู้โดยสาร และบริเวณลานจอดรถโดยสาร (อู่สวนสยาม) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานบริการ เขตการเดินรถที่ 8 ซอยสวนสยาม 9 เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร.0 2919 8949 อื่นๆ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประสงค์ รับที่ ส.28/2 พ.ย.55 จะจำหน่ายพัสดุเหลือจากการใช้งาน หรือเศษวัสดุที่ไม่มีการบันทึกบัญชี งวดที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556 ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 12-20พฤศจิกายน ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2545 3251 ยกเลิกสอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบท่อเมนน้ำดับเพลิง (Main Pipe Fire Protection Circle Loop) รอบราคา DC1 ฝ่ายครัวการบินดอนเมือง จำนวน 1 งาน ฉบับที่ WP/C0542/2555 ตามประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน สอบราคา รับที่ ส.29/2 พ.ย.55 ซื้อรถบริการรับส่งคนไข้ในตำบลบ้านหันในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โทร.0 4486 3023 ยานพาหนะ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | [1127] | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.