Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 สอบราคา รับที่ ช.652/24 ก.ค.55 จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามและประตูรั้ว สำหรับเรือนแถวชั้นประทวนพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ อาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร.055-896295 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร สอบราคา รับที่ ช.653/24 ก.ค.55 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมิตรเกษตร 1 หมู่ที่ 4 ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ถึง 8 สิหาคม 2555 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.038-431496 ต่อ 14 ก่อสร้าง
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ช.654/24 ก.ค.55 จ้างบริหารสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ กองบริหารพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-27164000 ต่อ 1218,1114 อื่นๆ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ช.655/24 ก.ค.55 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV (CLOSED CIRCUIT TETEVISION) สำหรับภัตตาคารกระบี่ จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่ 26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โทร.0-25453251 อื่นๆ
เทศบาลตำบลนาเฉลียง ประมูล รับที่ ช.656/24 ก.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ติดเครนไฮดรอลิคพร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถและอุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและทำการผลิต ในประเทศ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาตำบลนาเฉลียง ถนนสระบุรี-หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.056-789714 ต่อ 108,118 ยานพาหนะ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 สอบราคา รับที่ ก.952/24 ก.ค.55 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2556 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 8 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-352012-17 ต่อ 4101 อื่นๆ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประสงค์ รับที่ ก.953/24 ก.ค.55 ให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ ที่ระหว่างสถานี บ้านโคน – พิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (กม.446+433.00-กม.446+505.00) เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ ที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 3 สถานีศิลาอาสน์ หรือที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทยแขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2220-4052 บ้าน, ที่ดิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประสงค์ รับที่ ก.954/24 ก.ค.55 ให้เช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราว ในที่ดินของของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่สถานีแม่น้ำ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2220-4052 บ้าน, ที่ดิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประสงค์ รับที่ ก.955/24 ก.ค.55 ให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ ที่ระหว่างสถานี บ้านโคน – พิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (กม.446+389.00-กม.446+433.00) เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ ที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 3 สถานีศิลาอาสน์ หรือที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทยแขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2220-4052 บ้าน, ที่ดิน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกวดราคา รับที่ ก.956, ก.956.1/24 ก.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมพาณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 27 กรกฎาคม 2555 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร. 0-2507-6256 อื่นๆ
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบราคา รับที่ ก.957/24 ก.ค.55 จัดซื้อน้ำกรดฟอร์มิค 94% จำนวน 500 ถัง บรรจุถังละ 35 กิโลกรัม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักการคลัง องค์การสวนยาง สำนักงานใหญ่(นาบอน) ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-491570-2 ต่อ 117 อื่นๆ
เทศบาลตำบลกบินทร์ สอบราคา รับที่ ก.958/24 ก.ค.55 ซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) จำนวน 134 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2555 ติดต่อที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลกบินทร์ ถนนเจ้าสำอางค์ จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-282-597 อื่นๆ
กรมส่งเสริมการเกษตร สอบราคา รับที่ ก.959/24 ก.ค.55 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายสื่อสาร สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร โทร.0-2561-4821 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดตราด สอบราคา รับที่ ก.960/24 ก.ค.55 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 7 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.039-522722 อื่นๆ
เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ประมูล รับที่ ก.961/24 ก.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 26 กรกฎาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร. 054-346238 ต่อ 20 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองศรีราชา สอบราคา รับที่ ก.962/24 ก.ค.55 จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายชุมชนบ้านใน จำนวน 4 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร. 038-310194 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองศรีราชา สอบราคา รับที่ ก.963/24 ก.ค.55 จ้างเหมาก่อสร้างป้ายคอยรถโดยสาร จำนวน 2 โครงการ ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร. 038-310194 ก่อสร้าง
กรมการสื่อสารทหาร ประกวดราคา รับที่ ก.964/24 ก.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม จำนวน 4 งาน คือ 1.จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง , 2.ชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์จัดช่องสัญญาณ Tejas, 3.ชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุสื่อสารระบบโทรคมนาคมความเร็วสูง และ4.ชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็วสูง ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ กองจัดหา กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร. 0-2565-5405 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประสงค์ รับที่ ก.965, ก.965.1, ก.965.1.1/24 ก.ค.55  เชิญชวนทั่วไป จัดจ้างโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เพื่อการบริหารจัดการ พัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่นรอบโรงไฟฟ้าของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 31 – กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2207-3599 ต่อ 737 อื่นๆ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ก.966/24 ก.ค.55 จ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2555 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2564-7000 ต่อ 71541 อื่นๆ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ก.967/24 ก.ค.55 จ้างเหมาในการดำเนินการจัดงานสัมมนา Software Park Annual Conference 2012 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2564-7000 ต่อ 71541 อื่นๆ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ก.968/24 ก.ค.55 ซื้อซอฟต์แวร์ Acunetix Enterprise Edition : Unlimtied Website Perpetual License จำนวน 1 ชุด ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักผู้อำนวยการ อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1596 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประสงค์ รับที่ ก.969/24 ก.ค.55 จะดำเนินการขาย ซากหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 392 อัน โดยวิธีตกลงราคาพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 27 กรกฎาคม 2555 ติดต่อที่ หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี พญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2200-7581 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง ประกวดราคา รับที่ ก.970/24 ก.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2153-5919-22 ต่อ 22,23 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกวดราคา รับที่ ก.971, ก.971.1/24 ก.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนศูนย์วิทยบริการ จำนวน 1 หลัง วิทยาเขตอุเทนถวาย ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 8 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร. 038-358201 ต่อ 8203 ก่อสร้าง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคา รับที่ ก.972/24 ก.ค.55 จ้างซักผ้าผู้ป่วยสกปรกน้อยและสกปรกมาก ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร. 074-429928 อื่นๆ
เทศบาลนครอ้อมน้อย ประมูล รับที่ ก.973/24 ก.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ่ แบบ สถ.ศพด.3(แบบฐานแผ่) ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 7 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลนครอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-2420-4011-18 ต่อ 103,105 ก่อสร้าง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.974/24 ก.ค.55 งานติดตั้งลิฟต์โดยสาร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานคลัง สำนักงานประจำศาลเยาวนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร. 036-414577 ต่อ 112 ลิฟท์
กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการก่อสร้างฯ ประกวดราคา รับที่ ก.975/24 ก.ค.55  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารกองบัญชาการกองกำลังนเรศวรและระบบประปา(แห่งใหม่) ระยะที่ 1 จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 26 กรกฎาคม 2555 ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245040-9 ต่อ 73354 ก่อสร้าง
การเคหะแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ก.976/24 ก.ค.55 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่น ๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดนครปฐม พุทธมณฑลสาย 5 (หลังองค์พระ) พรบ.ปี 2555 , สอบราคา จ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการฯ ภายในโครงการบ้าน เอื้ออาทร จังหวัดนครปฐม ศาลายา 3 (พรบ.ปี 2555) , สอบราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และอื่น ๆ ภายในเคหะชุมชนสมุทรปราการ(ชช.1) งบ พรบ. ปี 2555 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 6 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองประมูลและบริการโครงการก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-2351-6144 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางขอนแก่นที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ก.977/24 ก.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 1101 ตอน หินลาด-โนนสะอาด ที่ กม.364+765.000 ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2 (น้ำพอง) ถึง กระนวน ที่ กม.7+492.760 และทางหลวงหมายเลข 2110 ตอน ควบคุมที่ 0102 ตอน กม.37+200 (ต่อเขตแขวงฯ กาฬสินธุ์) – กระนวน ที่ กม.46+140.000 ปริมาณงาน 3 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 26 กรกฎาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางขอนแก่นที่ 1 กรมทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-247548 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี(ที่ 2) ประกวดราคา รับที่ ก.978/24 ก.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวทางและไหล่ทางเดิม ในทางหลวงหมายเลข 3468 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 333(จร้าใหม่) – เลาขวัญ ระหว่าง กม.8+050 – กม.10+724 ปริมาณงาน 27,700 ตร.ม. ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 26 กรกฎาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี(ที่ 2) ตำบล จรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-552000 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี(ที่ 2) ประกวดราคา รับที่ ก.979/24 ก.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวทางและไหล่ทางเดิม ในทางหลวงหมายเลข 3443 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 324(ตลาดใหม่) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 3306(เลาขวัญ) ระหว่าง กม.35+400-กม.38+500 ปริมาณงาน 27,700 ตร.ม. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 26 กรกฎาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี(ที่ 2) ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-552000 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ประกวดราคา รับที่ ก.980, ก.980.1/24 ก.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดกล้องส่องข้อ จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. 0-2353-9800-01 ต่อ 3004 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ประกวดราคา รับที่ ก.981, ก.981.1, ก.981.1.1/24 ก.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องตรวจคลื่นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท จำนวน 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 26 – 31 กรกฎาคม 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันประสาทวิทยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0-2354-7075-83 ต่อ 2242 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกวดราคา รับที่ ก.982/24 ก.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการสำรวจ แบ่งโซน ปรับปรุงระบบเครือข่ายแบบใช้สาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2579-0113 ต่อ 4307-9 อื่นๆ
จังหวัดเชียงใหม่ ประมูล รับที่ ก.983/24 ก.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำปิงบริเวณสะพานช่อแล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-112733-4 ก่อสร้าง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ยกเลิก รับที่ ช.494/21 ก.ค.55 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูลภายนอก จำนวน 2 รายการ ตามประกาศลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25646900 ต่อ 2309 อื่นๆ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สอบราคา รับที่ ช.495/21 ก.ค.55 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 กรกฎาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25646900 ต่อ 2377 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลนายายอาม ประกวดราคา รับที่ ช.496/21 ก.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แบบเลขที่ 10404+ข.74/ก.พ./55 จำนวน 1 หลัง ณ โรงพยาบาลนายายอาม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 กรกฎาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โทร.039-491103-5 ต่อ 141 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ช.497/21 ก.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถยนต์บรรทุก น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบปิกอัพ 2 ตอน 4 ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสและที่นั่ง 2 แถว จำนวน 9 คัน ระยะเวลาการเช่า 5 ปี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 กรกฎาคม 2555 ติดต่อที่ แผนกจัดหา กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.054-254399 หรือที่สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0-24367323 ยานพาหนะ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สอบราคา รับที่ ช.498/21 ก.ค.55 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-323682 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคา รับที่ ช.499/21 ก.ค.55 จ้างทำระบบฐานข้อมูลวิจัย จำนวน 1 ระบบ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2555 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-916043-45 หรือที่สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0-26790038-9 ลิฟท์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สอบราคา รับที่ ช.500/21 ก.ค.55 จ้างโครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาฝีมือแรงงาน อาชีพธุรกิจด้านการโรงแรม ท่องเที่ยว และบริการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-22483834 อื่นๆ
โรงพยาบาลเลิดสิน สอบราคา รับที่ ช.501/21 ก.ค.55 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องตรวจมะเร็ง ปากมดลูก (Coloposcope) จำนวน 1 เครื่อง ขอทราบรายละเอียดตั้งแต่ 23 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.0-23539800 ต่อ 3004,3010 อื่นๆ
โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย สอบราคา รับที่ ช.502/21 ก.ค.55 ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (16 รายการ) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2555 ติดต่อที่ งานบริหาร โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย อำเภอเชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร.081-8769982 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนปรุง ประกวดราคา รับที่ ช.503/21 ก.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ และบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวนปรุง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-908516-8 ยานพาหนะ
กรมทางหลวง แขวงการทางชุมพร ประกวดราคา รับที่ ช.504/21 ก.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอนท่าแซะ – สี่แยกปฐมพร (ชุมพร) ปริมาณงาน 8,920 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร.077-511035 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ประมูล รับที่ ช.505/21 ก.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงกรก่อสร้างถนนลาดยาง AC ซอยพรุข่า หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,260 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2555 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โทร.077-813257 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางตากที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ช.506/21 ก.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1111 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 12 – โป่งแดง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 57 ต้น รายละเอียด 3 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงการทางตากที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร.055-511675 ต่อ 18 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | [1127] | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.