Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
เทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคา รับที่ พิเศษ 54/6 ส.ค.55 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา ถนนโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-234734 ต่อ 1409 ก่อสร้าง
เทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคา รับที่ พิเศษ 55/6 ส.ค.55 ซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องดับเพลิง(ชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 2 ชุด) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 16 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา ถนนโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-234734 ต่อ 1409 ยานพาหนะ
เทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคา รับที่ พิเศษ 56/6 ส.ค.55 จ้างปรับปรุงสำนักงานกองวิชาการและแผนงาน ฝั่งทิศตะวันตก (ครั้งที่ 2) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา ถนนโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-234734 ต่อ 1409 ก่อสร้าง
เทศบาลนครนครราชสีมา สอบราคา รับที่ พิเศษ 57/6 ส.ค.55 จ้างซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ของเทศบาลนครนครราชสีมา (ตึกหน้าวัดม่วง) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา ถนนโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-234734 ต่อ 1409 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 58/6 ส.ค.55 ซื้อเครื่องนึ่งความดันแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-673732-33 หรือที่ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM TOWER เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 59/6 ส.ค.55 ซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 22 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-673732-33 หรือที่ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM TOWER เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-0244 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวง แขวงการทางพะเยา ประกวดราคา รับที่ ช.1/1 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ทำการปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน จุน – จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองเชียงคำ ระหว่าง กม.50+500 – กม.51+235 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร.054-431076 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางพะเยา ประกวดราคา รับที่ ช.2/1 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ทำการปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน จุน – จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองเชียงคำ ระหว่าง กม.59+000 – กม.60+725 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร.054-431076 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประกวดราคา รับที่ ช.3,3.1/1 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อฟิล์มสำหรับเครื่องพิมพ์ภาพระบบแห้ง (Dry Imaging Film) ขนาด 10x12 นิ้ว จำนวน 155,000 แผ่น ขอรับเอกสารตั้งแต่ 8 – 14 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ แผนกส่งกำลังสายแพทย์ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-23547600 ต่อ 93017,93019 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ ช.4/1 ส.ค.55 จ้างติดตั้งระบบเพิ่มแรงดันน้ำ อาคารวลัยนิวาส 1-3 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-673735-7 หรือที่ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22980244 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สอบราคา รับที่ ช.5/1 ส.ค.55 ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรปลอดภัย หน่วยผลิตและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัย กรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารปลอดภัยจากนม รายการเครื่องทำไอศกรีม และเครื่องแยกครีม จำนวน 2 รายการ ขอทราบรายละเอียดและ ยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ แผนกพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-298438 ต่อ 1106 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สอบราคา รับที่ ช.6/1 ส.ค.55 ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รายการกล้องถ่ายวีดิโอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0-24446000 ต่อ 1117,1118 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน สอบราคา รับที่ ช.7/1 ส.ค.55 จ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลปากกราน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-705222 ต่อ 13 ก่อสร้าง
องค์การคลังสินค้า สอบราคา รับที่ ช.8/1 ส.ค.55 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ERP 12 ระบบ ขององค์การคลังสินค้า ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 สิงหาคม 2555 อื่นๆ
โรงเรียนบ้านหนองเกิด สอบราคา รับที่ ส.1, ส.2/1 ส.ค.55 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ และครุภัณฑ์การศึกษาอื่นๆ จำนวน 1 รายการ จำนวน 1 ชุด, สอบราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างอื่น/ภูมิทัศน์ โรงเรียนในฝัน กลุ่มเป้าหมายที่ 1 แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 7 สิงหาคม ติดต่อที่ โรงเรียนบ้านหนองเกิด ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โทร.0 5350 8698 อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 สอบราคา รับที่ ส.3/1 ส.ค.55 ซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Office Application สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 60 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 7 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร.0 5300 3611-14 ต่อ 116 อื่นๆ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ส.4/1 ส.ค.55 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม สัญญาณไฟวับวาบ จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 16 สิงหาคม ติดต่อที่ แผนกจัดหา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2579 5175 ยานพาหนะ
กรมธนารักษ์ สอบราคา รับที่ ส.5/1 ส.ค.55 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2618 6335 ก่อสร้าง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ สอบราคา รับที่ ส.6/1 ส.ค.55 ซื้อเครื่องทดสอบความปลอดภัยด้านเชิงกลของเล่น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2201 7380-5 อื่นๆ
จังหวัดราชบุรี สอบราคา รับที่ ส.7/1 ส.ค.55 ซื้อยา Pantoprazole IV 40 mg. Injection จำนวน 6,200 vial ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3232 7919 อื่นๆ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สอบราคา รับที่ ส.8, ส.8.1/1 ส.ค.55 จ้างเหมาทำความสะอาด สำนักพัฒนาบุคลากรบริเวณชั้น 3 ชั้น 4 อาคารที่ทำการเขตการเดินรถที่ 5 ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ จำนวน 2 อัตรา ยื่นซองตั้งแต่บัดนี้–15 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2246 0974 อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร ประมูล รับที่ ส.9/1 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงวัดระฆังโฆษิตาราม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 หรือที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0 2424 3798 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ประกวดราคา รับที่ ส.10/1 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำงานฉาบผิวลาดยางเดิม ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน แม่ข้อน-สะพานห้วยเตย ปริมาณงาน 67,535 ตารางเมตร จำนวน 3 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญาแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุโขทัย ประกวดราคา รับที่ ส.11/1 ส.ค.55  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ป้ายและเครื่องหมายจราจร) เข้าแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, ถ้ำพระแม่ย่า, น้ำตกลำเกลียวและถ้ำเจ้ารวม จำนวน 4 สายทาง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5561 1362 ก่อสร้าง
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ส.12, ส.13/1 ส.ค.55 งานปรับปรุงศูนย์บริการสมาชิก Royal Orchid Plus (ROP) ณ สำนักงานใหญ่ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 10-21 สิงหาคม, ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงTOOL STORE FOR A380 อาคาร T7 ฝ่ายช่าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน, ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์ปฏิบัติการ (OPC) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน ระยะเวลาว่าจ้าง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2557 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 15-23 สิงหาคม, ประสงค์ จะขายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอื่นๆ จำนวน 112 รายการ, ประสงค์จะขายเก้าอี้ รถเข็น คอมพิวเตอร์ Printer และอื่นๆ จำนวน 50 รายการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 6-8 สิงหาคม, ประกวดราคาซื้อ PAPER COCKTAIL NAPKIN จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 10-20 สิงหาคม ติดต่อที่ แผนกรับจ่ายเงิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2545 3251 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ประมูล รับที่ ส.14/1 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง อาคารที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 สิงหาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร.0 3278 7455-6 ก่อสร้าง
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกวดราคา รับที่ ส.15/1 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบุคคล ภายนอกปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายผลิต จำนวน 2 กลุ่มงาน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 สิงหาคม ติดต่อที่ กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ โรงงานยาสูบ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2229 1706 อื่นๆ
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางศรีสะเกษที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ส.16/1 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 2341 ตอน กันทรอม-หนองบัวเรณ ปริมาณงาน 15,580 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางศรีสะเกษที่ 2 ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทร.0 4581 0293 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางยโสธร ประกวดราคา รับที่ ส.17-ส.20/1 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 2259 ตอนเสลภูมิ-บรรจบทางหลวงหมายเลข 2136 (คำโพนสูง), ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอนทางแยกไปโพนทอง – ทางแยกไปอำนาจเจริญ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอนทางแยกไปอำนาจเจริญ - ทางแยกไปมหาชนะชัยประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอนทางแยกไปโพนทอง–ทางแยกไปอำนาจเจริญ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงการทางยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โทร.0 4571 1504 ก่อสร้าง
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สอบราคา รับที่ ส.21/1 ส.ค.55 จ้างพิมพ์คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษ จำนวน 10,000 เล่ม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 7 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2279 1992 ต่อ 113 107 อื่นๆ
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม สอบราคา รับที่ ส.22/1 ส.ค.55 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไปพร้อมอุปกรณ์ สำหรับ กศน.ตำบล จำนวน 3 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 16 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0 3471 5485 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สอบราคา รับที่ ส.23, ส.24/1 ส.ค.55 ซื้อวัสดุก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 2 ชั้น สายหมู่ที่ 2, 1 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี-ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท จำนวน 4 รายการ, สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 2 ชั้น สายหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบึง-หมู่ที่ 9 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 4 รายการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โทร.0 5651 1272 ก่อสร้าง
สำนักงาน ก.พ. สอบราคา รับที่ ส.25, ส.25.1, ส.25.1.1/1 ส.ค.55 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือ จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2547 1097 อื่นๆ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกวดราคา รับที่ ส.26, ส.26.1/1 ส.ค.55 โครงการว่าจ้างปรับปรุงพื้นอู่ พระประแดง เขตการเดินรถที่ 5 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 14 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2246 0974 ก่อสร้าง
จังหวัดนครนายก ประกวดราคา รับที่ ส.27, ส.27.1/1 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในจังหวัดนครนายก และเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สาย นย.2011 เลี่ยงเมืองนครนายก ผ่านตำบลท่าช้าง, ตำบลพรหมณี, ตำบลบ้านใหญ่, ตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร.0 3738 6206 ก่อสร้าง
จังหวัดนครนายก ประกวดราคา รับที่ ส.28, ส.28.1/1 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการพัฒนาเส้นทาง สาย พระอาจารย์ – เอกอนงค์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ ระยะทาง 3 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร.0 3738 6206 ก่อสร้าง
จังหวัดนครนายก ประกวดราคา รับที่ ส.29, ส.29.1/1 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการ พัฒนาเส้นทาง สาย บ้านท่าหุบ – บางปรัง ตำบลดงละคร อำเภอเมือง ระยะทาง 4 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร.0 3738 6206 ก่อสร้าง
จังหวัดนครนายก ประกวดราคา รับที่ ส.30, ส.30.1/1 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการ พัฒนาเส้นทาง สาย นย.3012-วัดป่าพระภาวนาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ ระยะทาง 3.013 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร.0 3738 6206 ก่อสร้าง
จังหวัดหนองคาย ประกวดราคา รับที่ ส.31, ส.31.1/1 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ จำนวน 1 หลัง และห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 2 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 7 สิงหาคม ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.0 4222 1779 ก่อสร้าง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกวดราคา รับที่ ส.32, ส.32.1/1 ส.ค.55 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และคู่มือการใช้โปรแกรมระบบ (โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์) แก้ไขวันยื่นซองจากวันที่ 17 สิงหาคม 2555 เป็นวันที่ 21 สิงหาคม 2555 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 1/1 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้าง ถนนลาดยาง AC สายบ้านสวนใหม่ ตำบลหมอนนางเชื่อมถนนสายพนัสนิคม–เกาะโพธิ์ ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 14 สิงหาคม ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3845 5921 ก่อสร้าง
จังหวัดจันทบุรี สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 2/1 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสายเนินมะหาดมูซู – เขาสุกิม ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ระยะทาง 1.324 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3938 9066 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลท้ายดง ประมูล รับที่ พิเศษ 3/1 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปา ผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านวังขอน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–10 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.0 5656 9220 ต่อ 14 ก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร ประมูล รับที่ พิเศษ 4/1 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียน วัดดอนเมือง มีจำนวน 6 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 7 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายโยธา 3 สำนักงานเขตดอนเมือง ถนนเชิดวุฒากาศ และฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0 2565 9424-33 ก่อสร้าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สอบราคา รับที่ พิเศษ 5/1 ส.ค.55 จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 14 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.0 5371 3036 ต่อ 106 ก่อสร้าง
สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 6, 7/1 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาดาดผิวจราจรแบบ AC จำนวน 1 งาน รวมพื้นที่ 6,900 ตารางเมตร ที่บ้านสระมะเกลือ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาดาดผิวจราจรแบบ AC จำนวน 1 งาน รวมพื้นที่ 12,600 ตารางเมตร ที่บ้านสะพานอิฐ หมู่ที่ 3 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 7 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพลาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านหนองเค็ดใหม่ ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3855 3027 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 8, 9/1 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานปรับปรุงห้องประชุม 1,500 ที่นั่ง พร้อมเวทีและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 1 แห่ง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมจัดการศึกษา โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการจัดการ จำนวน 1 ระบบ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0 2889 4585-7 ต่อ 2130-2136 อื่นๆ
เทศบาลตำบลท่าศาลา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 10/1 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะแบบ คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–10 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.0 3661 5688 ต่อ 22 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 11, 12/1 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา บริการทำความสะอาด อาคารกองกิจการนิสิต จำนวน 1 อาคาร อาคารหอพักนิสิต จำนวน 26 อาคาร อาคาร คอมพิวเตอร์ และอาคารซ่อมบำรุง จำนวน 3 อาคาร อาคารสถานพยาบาล จำนวน 2 อาคาร ระยะเวลา 12 เดือน ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสนจำนวน 9 อาคาร ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556) แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 21 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2579 0113 ต่อ 4307 อื่นๆ
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 5 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 13-18/1 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ในทางหลวงหมายเลข 2039 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2 (น้ำพอง)–กระนวน ปริมาณงาน 1 แห่ง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ในทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0100 ตอน วงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.5+410-กม.6+536 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ในทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0100 ตอนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.19+910-กม.20+500 (ด้านซ้ายทาง) และ กม20+130-กม.20+500 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ในทางหลวงหมายเลข 2301 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง) ระหว่าง กม.2+960-กม.5+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟู ทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ในทางหลวงหมายเลข 2170 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 201 (หนองบัวใหญ่) – หนองจาน ระหว่าง กม.6+000-กม.7+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ในทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0100 ตอน วงถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.19+090-กม.20+130 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 7 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักทางหลวงที่ 5 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 4324 6778 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | [1127] | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.