Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมการแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ประกวดราคา รับที่ ช.310/13 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถยนต์โดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง และรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 รายการ (3 คัน) ขอรับเอกสารตั้งแต่ 14 – 20 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุฯ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร.0-25174270 ต่อ 1150,1183 ยานพาหนะ
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ช.311/13 พ.ย.55 จ้างออกแบบก่อสร้างตึกทดสอบรถนั่งคนพิการ ครั้งที่ 2 เพื่อใช้ในการทดสอบรถนั่งคนพิการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25914242 ต่อ 6791 ก่อสร้าง
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ช.312/13 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างเขื่อนและระบบป้องกันน้ำท่วม นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ กองพัสดุ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-22530561 ต่อ 1140-1143 ก่อสร้าง
จังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประกวดราคา รับที่ ช.313,313.1/13 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารศัลยกรรมมหิดล 4 ชั้น และอาคารอายุรกรรม 2 ชั้น ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 พฤศจิกายน2555 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.056-411055 ต่อ 1420 ก่อสร้าง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคา รับที่ ช.314/13 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งานเสริมผิวถนน AC สาย ปข.4038 แยกทล.3219 – น้ำตกป่าละอู หมู่ 2 บ้านฟ้าประทาน ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-611368 อื่นๆ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประกวดราคา รับที่ ช.315,315.1,315.1.1/13 พ.ย.55  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงระบบป้องกันการกัดเซาะตลิ่งด้านหน้าโรงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองดุสน อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล,ประกวดราคา จ้างติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ผง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา,ประกวดราคา จ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ กลุ่มงานคลัง อาคาร 7 ชั้น 3 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-22232593-5 ต่อ 1329,1317 ก่อสร้าง
จังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประสงค์ รับที่ ช.275/12 พ.ย.55 จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จำนวน 100 รายการ ประมูลด้วยวาจาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.056-414074 อื่นๆ
กรมธนารักษ์ สอบราคา รับที่ ช.276/12 พ.ย.55 ซื้อเครื่องนับเหรียญกษาปณ์พร้อมโต๊ะวาง จำนวน 14 เครื่อง ของกรมธนารักษ์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22701760 อื่นๆ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สอบราคา รับที่ ช.277/12 พ.ย.55 ซื้อวัสดุปรับปรุงห้องทำงาน จำนวน 24 รายการ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-2246974 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประมูล รับที่ ช.278,278.1/12 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุสำหรับงานซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางสายทางถ่ายโอน รายการยางแอสฟัลท์ CMS-2h จำนวน 120 ตัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ถนนสวรรค์วิถี จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-803567 ต่อ 405 ก่อสร้าง
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ช.279/12 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ จำนวน 10 ชุด ชุดละ 15 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ สำนักอำนวยการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-28721669 อื่นๆ
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง สอบราคา รับที่ ช.280/12 พ.ย.55 ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือด (Blood gas) จำนวนประมาณ 16,000 tests ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ และบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.054-237400(อัตโนมัติ 99 คู่สาย) ต่อ 6000-7 อื่นๆ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา สอบราคา รับที่ ช.281/12 พ.ย.55 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในราชการ ภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านอุเบกขา เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.0-23933034 อื่นๆ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี สอบราคา รับที่ ช.282/12 พ.ย.55 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 หมวด 3 รายการ สำหรับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-054278 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์ ประมูล รับที่ ช.283/12 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายคลองยายคำ หมู่ที่ 2 ตำบลบางซ่อน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-588246 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางกำแพงเพชร ประกวดราคา รับที่ ส.245-ส.248/11 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1 (สลกบาตร) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 1072 (วังปลาอ้าว) ตอน 1 ระหว่าง กม.21+669-กม.24+425, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0201 ตอน กม.4+185 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1)- ขาณุวรลักษบุรี ระหว่าง กม.1+381-กม.4+185, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1116 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1 (นครชุม) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 1109 (เด่นคา) ระหว่าง กม.35+500-กม.38+250, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยก ทางหลวงหมายเลข 1 (สลกบาตร) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 1072 (วังปลาอ้าว) ตอน 2 ระหว่าง กม.25+350- กม.28+115 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 13 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0 5584 0747 ต่อ 20 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี ประมูล รับที่ ส.249/11 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง AC ภายในตำบลคู้ยายหมี หมู่ที่ 1, 9, 12 และหมู่ที่ 13 รวม 4 สาย ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล คู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3850 2205 ต่อ 12 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ ส.250/11 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ สายโคกรัง-ทุ่งลานควาย หมู่ที่ 1-6 ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,015 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนิน จำนวน 2 ป้าย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.0 7521 8262 ต่อ 226 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงรายที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ส.251, ส.252/11 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานฉาบผิวทางแอสฟัลท์ ในทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0101 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 1 (ห้วยไคร้) - พระธาตุดอยตุง (สายใหม่) ปริมาณงาน 59,219 ตารางเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานเสริมผิวทางแอสฟัลท์ ในทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน ควบคุม 0100 ตอนต่อเขตเทศบาลเมืองเชียงราย – บรรจบทางหลวงหมายเลข 118 (ดงมะดะ) ปริมาณงาน 24,400 ตารางเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้-14 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงรายที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.0 5371 1139 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ประกวดราคา รับที่ ส.253/11 พ.ย.55  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำชี อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 40 เมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ความยาว 50 เมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 13 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4437 0732-7 ต่อ 102 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว ประมูล รับที่ ส.254, ส.254.1/11 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำดาดคอนกรีต หมู่ที่ 2 ข้ามหนองหูช้าง ตำบลโกรกพระ เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 บ้านหนองตะแคง ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–19 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5629 7090 ก่อสร้าง
จังหวัดหนองคาย สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย ประกวดราคา รับที่ ส.255/11 พ.ย.55  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล.สายท่าคำบง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ ระยะทาง 771 เมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 7 – บ้านดงนาคำ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ ระยะทาง 752 เมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร.0 4299 0517 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส ประมูล รับที่ ส.256, ส.256.1/11 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวทาง AC ถนนสายห้วยตอไอ หมู่ที่ 2 – บ้านหนองเชวง หมู่ที่ 8 ตำบลพลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวทาง AC ถนนสาย บ้านนายชม - บ้านนายเสติน หมู่ที่ 1 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อหินคลุกตามมาตรฐานทางหลวงชนบท ชนิด ก จำนวน 4,548 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และพนักงานขับเครื่องจักรกล ประจำรถ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7737 9376 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกวดราคา รับที่ ส.257/11 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุง อาคารคณะครุศาสตร์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 13 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ห้องงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร.0 4297 0049 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองหลังสวน ประกวดราคา รับที่ ส.258/11 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการ กวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 16 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โทร.0 7754 1200 อื่นๆ
เทศบาลเมืองอุทัยธานี ยกเลิก รับที่ ส.259, ส.259.1/11 พ.ย.55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนมณีรัตน์ (ช่วงตรงข้ามป่าไม้) ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนพุทธมงคล พร้อมระบบระบายน้ำ ระบบประปา และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 โครงการ ตามประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ก่อสร้าง
จังหวัดบุรีรัมย์ ประกวดราคา รับที่ ส.260/11 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยา Cefazolin 1 g for injection จำนวน 200,800 ขวด และMetronidazole 500 mg for injection จำนวน 159,400 ขวด เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 21 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานธุรการ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 5002 ต่อ 2084 อื่นๆ
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกวดราคา รับที่ ส.261/11 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ แผนกส่งกำลังสายแพทย์ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4427 3370-5 ต่อ 23404, 23406 อื่นๆ
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ประมูล รับที่ ส.262/11 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมอาคารคลัง สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 5 (สายสรรพาวุธ) กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหา กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5524 5046 – 51 ต่อ 73607 และ 73610 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประมูล รับที่ ส.263/11 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดลอก คลองสายห้วยหลุด – ทุ่งหนองสิบบาท หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหญ่ – หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 19 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร.0 7461 1602 ก่อสร้าง
เทศบาลนครแม่สอด ประมูล รับที่ ส.264/11 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โทร.0 5554 7449 ต่อ 112 อาหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประมูล รับที่ ส.265/11 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบ AC สายคลองพริก-คลองชม หมู่ที่ 13 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบล จันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3931 2134 ก่อสร้าง
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประมูล รับที่ ส.267-ส.269/12 พ.ย.55  ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายลมเย็นชนิดใช้กับคอล์ยน้ำเย็นแบบต่อท่อลม พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 34 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 21 พฤศจิกายน, ประมูลจ้างปรับปรุงสายไฟฟ้าและ หม้อแปลง Taxiway Center Line สาย R, F, O, J, E, Cs และ S ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน, ประมูลจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบตรวจวัดเสียงอากาศยานฅแบบถาวร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 22 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0 2535 1220 อื่นๆ
จังหวัดพิษณุโลก สอบราคา รับที่ ส.270/12 พ.ย.55 ซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน เพื่อใช้งานยานพาหนะ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 19 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุทั่วไป โรงพยาบาลพุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5527 0300 ต่อ 29135 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลเขาพนม ประมูล รับที่ ส.271/12 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขาพนม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โทร.0 7568 9041 ต่อ 106 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบราคา รับที่ ส.272/12 พ.ย.55 ซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ LED TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–14 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร.0 2849 7532 และที่งานพัสดุ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร.0 3421 9279 อื่นๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สอบราคา รับที่ ส.275/12 พ.ย.55 จ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ชั้น 3 และชั้น 4 จำนวน 2 งาน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3851 5452 ก่อสร้าง
กรมเจ้าท่า ยกเลิก รับที่ ส.276/12 พ.ย.55 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 220 ผืน และจัดทำ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 400 ชิ้น ตามประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประมูล รับที่ ส.277/12 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดลอกคลองสายห้วยหลุด – ทุ่งหนองสิบบาท หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหญ่ – หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 19 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร.0 7461 1602 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ประมูล รับที่ ส.278/12 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 ชุด และวัสดุการศึกษา จำนวน 6 ชุด ตามโครงการห้องฝึกทักษะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านฟากนา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทร.0 4281 2033 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมูล รับที่ ส.279, ส.280/12 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านวัดห้วยจิก – ถนนสายเขตเทศบาล อำเภอร่อนพิบูลย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 544 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,176 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 16 พฤศจิกายน, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมารถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 19 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7535 6253 ต่อ 204 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเสิงสาง สอบราคา รับที่ ส.281/12 พ.ย.55 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ชุด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 19 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4444 7050 ก่อสร้าง
ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา สอบราคา รับที่ ส.282/12 พ.ย.55 ซื้อเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 19 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3850 2234 อื่นๆ
จังหวัดลำปาง สอบราคา รับที่ ส.283/12 พ.ย.55 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่โรงพยาบาลเถิน และบริเวณบ้านพัก (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–19 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ที่โรงพยาบาลเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทร.0 5429 2016-17 ต่อ 1000 อื่นๆ
เทศบาลตำบลต้นธง ประมูล รับที่ ส.284/12 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สายแยก ทล.1015 – บ้านใหม่สันมะนะ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร.0 5356 3708 ก่อสร้าง
สำนักงาน คปภ. สอบราคา รับที่ ส.285/12 พ.ย.55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 เพิ่มเติม (ไตรมาสที่ 4) จำนวน 46 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 19 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2515 3995-9 ต่อ 5212, 5315 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดจันทบุรี สอบราคา รับที่ ส.286-ส.288/12 พ.ย.55 ซื้อชุดข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้าชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 6 รายการ, สอบราคาซื้อชุดสำหรับซ่อมเอ็นไขว้หน้า/หลัง ซ่อมหมอนรองกระดูกข้อเข่า โดยการผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจ) จำนวน 5 รายการ, สอบราคาซื้อชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวแบบ Pedicle Screw จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในรักษาพยาบาลผู้ป่วยของงานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระปกเกล้า แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3932 4975-84 ต่อ 1630-36 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประมูล รับที่ ส.289/12 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบ AC สายคลองพริก-คลองชม หมู่ที่ 13 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบล จันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3931 2134 ก่อสร้าง
มณฑลทหารบกที่ 11 ประกวดราคา รับที่ ส.290, ส.290.1/12 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2556 ของมณฑลทหารบกที่ 11 และหน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 13-15 พฤศจิกายน ติดต่อที่ แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2243 1159 ก่อสร้าง
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.291, ส.291.1/12 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาเคมีพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – วันที่ 14 ธันวาคม ติดต่อที่ ส่วนการพัสดุ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2577 5100 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | [1127] | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.