Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ประกวดราคา รับที่ ส.626, ส.626.1/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) อาคาร เรือนแถว 2 ชั้น 4 คูหา ขนาด 115.80 ตารางเมตร/คูหา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม ติดต่อที่ งานการเงิน สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0 3245 3287 ก่อสร้าง
เทศบาลนครอ้อมน้อย ประมูล รับที่ ส.627/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาเอกชนกำจัด ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลอ้อมน้อย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 เว้นวันอาทิตย์สัปดาห์ละ 1 วัน ปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัดประมาณ 100-120 ตัน/วัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 7 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0 2420 4011-18 ต่อ 103, 105 อื่นๆ
จังหวัดภูเก็ต ประกวดราคา รับที่ ส.628/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องมือผ่าตัดสลายเนื้อเยื่อ สำหรับผ่าตัดเนื้องอกในสมอง จำนวน 1 เครื่อง และกล้องผ่าตัดทางทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาล วชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–31 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7621 7291 อื่นๆ
เทศบาลตำบลลำลูกกา ประกวดราคา รับที่ ส.629, ส.629.1/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์ บรรทุก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน ติดต่อที่ กองคลังสำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2192 3357-8 ต่อ 113 ยานพาหนะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอบราคา รับที่ ส.630/29 ส.ค.55 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4535 3302 อื่นๆ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สอบราคา รับที่ ส.631, ส.632, ส.632.1/29 ส.ค.55 จ้างตัดชุดสำหรับคณะเดินทางและผู้เข้าแข่งขันในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 9 จำนวน 6 รายการ, สอบราคาจ้างโครงการผลิตสื่อโทรทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ภายใต้ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร 0 2245 3834 อื่นๆ
กรมศุลกากร ประกวดราคา รับที่ ส.633, ส.633.1/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างบริการการใช้ อินเทอร์เน็ต ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2667 7591 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมศุลกากร ประกวดราคา รับที่ ส.634, ส.634.1/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0 2667 7591 อื่นๆ
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ประกวดราคา รับที่ ส.635/29 ส.ค.55 จ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมในอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 4-13 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2210 4052 อื่นๆ
กรมสุขภาพจิต สอบราคา รับที่ ส.636/29 ส.ค.55 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 ระบบ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 7 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.0 7431 7469 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคา รับที่ ส.637/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 5 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 30 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มการเงินและบัญชี กรมทางหลวงชนบท ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0 2551 5080 ยานพาหนะ
โรงเรียนอนุบาลยโสธร ประกวดราคา รับที่ ส.638/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสนาม ฟุตซอลมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ –30 สิงหาคม ติดต่อที่ ห้องการเงิน โรงเรียนอนุบาลยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โทร.0 4572 2545 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ประมูล รับที่ ส.639/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ที่ทำการ อบต.) กว้าง 8 เมตร ยาว 38 เมตร จำนวน 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 788 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โทร.04422 8249 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประกวดราคา รับที่ ส.640, ส.640.1, ส.640.1.1/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการงานปรับปรุงอาคารที่ Service Area พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์บน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ขาออก) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม ติดต่อที่ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 6823 ก่อสร้าง
จังหวัดระยอง สอบราคา รับที่ ส.641/29 ส.ค.55 ซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ให้กับโรงพยาบาลระยอง จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–11 กันยายน ติดต่อที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3861 1104 ต่อ 2167 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประกวดราคา รับที่ ส.642/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านร่าปู-เตาถ่าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ซอยสมสุข ตำบลเกาะกลาง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โทร.0 7569 4021 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกวดราคา รับที่ ส.643/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบป้องกัน คุกคามระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม ติดต่อที่ งานการจัดหาพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4375 4237 อื่นๆ
จังหวัดตราด สอบราคา รับที่ ส.644/29 ส.ค.55 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Syringe pump+PCA จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลตราด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 11 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.0 3952 2722 อื่นๆ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สอบราคา รับที่ ส.645/29 ส.ค.55 ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ย อินทรีย์ จำนวน 9 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.0 4226 6103-4 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก ประมูล รับที่ ส.646/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง AC สายบ้านทุ่งนา-ทุ่งกอก หมู่ที่ 5 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,120 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 6 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3264 6628 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล ประมูล รับที่ ส.648/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–7 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร.0 7564 4309 ต่อ 107 ยานพาหนะ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สอบราคา รับที่ ส.649, ส.649.1/29 ส.ค.55 ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–6 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2104 9099 ต่อ 1231 อื่นๆ
จังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลภักดีชุมพล สอบราคา พิเศษ 21/29 ส.ค.55 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงดึงคอและหลัง จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ถนนทักษิณ จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-133100 ต่อ 110,111 อื่นๆ
กรมการแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ประกวดราคา พิเศษ 22-23/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 124 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่ 3 – 7 กันยายน 2555,ประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแบบเคลื่อนที่ (Portable echo) ครั้งที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่ 6 – 11 กันยายน 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร.0-25174270 ต่อ 1150,1183 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา พิเศษ 24-26/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ ฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์และปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารฝ่ายศิลปกรรมและอาคารชมรมอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 หลัง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กันยายน 2555,ประกวดราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2556 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กันยายน 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-26182323 ต่อ 1406-8 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสงขลา ประกวดราคา พิเศษ 27/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ทำการปรับปรุงไหล่ทาง,ทางเท้า,ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 407 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองหวะ – สงขลา ปริมาณงาน 4.400 กิโลเมตร จำนวน 17 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โทร.074-311091 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ประกวดราคา พิเศษ 28/29 ส.ค.55 เปลี่ยนแปลงราคากลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน และปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กันยายน 2555 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โทร.036-305735-6 ต่อ 18 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางพิษณุโลกที่ 2 ประกวดราคา พิเศษ 29/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1310 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทับยายเชียง – พรหมพิราม รวมปริมาณงาน 23,175 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานบำรุงทางพิษณุโลกที่ 2 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-312390-1 ก่อสร้าง
กรมการแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ประกวดราคา พิเศษ 30-31/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 124 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่ 3 – 7 กันยายน 2555,ประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแบบเคลื่อนที่ (Portable echo) ครั้งที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่ 6 – 11 กันยายน 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร.0-25174270 ต่อ 1150,1183 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ประกวดราคา พิเศษ 32/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ชุมชนคลองอ่อนใจ – ศาลเจ้าแป๊ะกง เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-811306 ก่อสร้าง
กรมการบินพลเรือน ประกวดราคา พิเศษ 33-34/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมลานจอดเครื่องบิน ที่ท่าอากาศยานนครพนม จังหวัดนครพนม,ประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมรอยต่อคอนกรีตลานจอดเครื่องบิน ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กันยายน 2555 ติดต่อที่ กลุ่มการเงิน สำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน ทุ่มมหาเมฆ กรุงเทพฯ โทร.0-22860482 ก่อสร้าง
กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1(ลำปาง) ประกวดราคา พิเศษ 35-37/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองแม่ระกา ช่วง 3 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร,ประกวดราคา จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำปี้ ตำบลเชียงม่วน,บ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา,ประกวดราคา จ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่เลียง หมู่ 5,6,7,8 ตำบลเสริมเขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร.054-218602 ต่อ 108 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา พิเศษ 38/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ กองจัดหา สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-25518123-4 ก่อสร้าง
สถาบันราชานุกูล สอบราคา พิเศษ 39/29 ส.ค.55 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย,เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล และอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กันยายน 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ อาคารพัสดุ-ซ่อมบำรุง สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-22488900 ต่อ 70435 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ พิเศษ 40/29 ส.ค.55 ซื้อระบบสำรอง Call Center แบ่งเป็นระบบย่อย 3 รายการ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ครั้งที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กันยายน 2555 ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21414019 อื่นๆ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา ช. 653/29 ส.ค.55 ซื้อรถไฟฟ้าแบบ 6 ที่นั่ง จำนวน 7 คัน สำหรับใช้ในงานบริการผู้โดยสาร ที่อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซื้อแบบตั้งแต่ 6 – 14 กันยายน 2555ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โทร.0-25453251 ยานพาหนะ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สอบราคา ช. 653/29 ส.ค.55 เพื่อจัดหาสิทธิ์การใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการผลิต E-learning Courseware สำหรับการฝึกอบรมนักบินและลูกเรือ ของกองคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนด้านการบิน (BK) สำนักงานใหญ่ ซื้อแบบตั้งแต่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2555 ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โทร.0-25453251 อื่นๆ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สอบราคา ช. 653/29 ส.ค.55 เพื่อจัดซื้อ Raft for wet drill เพื่อใช้ฝึกอบรมลูกเรือสำหรับเหตุฉุกเฉินทางน้ำ จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่ 6 – 14 กันยายน 2555ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โทร.0-25453251 อื่นๆ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สอบราคา ช. 654/29 ส.ค.55 จัดซื้อ Bag for Y/CL Headphone จำนวนสั่งซื้อรวม 6,000 ชิ้น ซื้อแบบตั้งแต่ 4 – 10 กันยายน 2555ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โทร.0-25453251 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ ประมูล ช.655/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านซ่อง สายซอยบ้านนายจันทร์ ชมพู – ทางหลวง 1104,หมู่ที่ 6 บ้านห้วย จากถนน คสลเดิม – บ้านนายประสิทธิ์ อ่ำพูล,หมู่ที่ 8 บ้านบึง ขยายไหล่ทางถนน คสล.สายจากแยกหน้าโรงเรียนบ้านบึง – ถนนลาดยางเดิม, หมู่ที่ 9 บ้านคลองมะแพลบ ก่อสร้างถนน คสล.จากถนน คสล.เดิม – บ้านนายวัลลภ กล่อมกล่ำนุ่ม,หมู่ที่ 10 บ้านบึงธรรมโรง ก่อร้างถนน คสล สายจากบ้านนายมานิตย์ ภักดี – บ้านนางวันดี ขุนคำแหง และปรับปรุงสนามกีฬาก่อสร้างเสาธงพร้อมลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านบุ่ง จำนวน 6 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กันยายน 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-993654-5 ต่อ 16 ก่อสร้าง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ ช. 656,656.1/29 ส.ค.55 ซื้อระบบสำรอง Call Center แบ่งเป็นระบบย่อย 3 รายการ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ครั้งที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กันยายน 2555 ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21414019 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา ช.656/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ กองจัดหา สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-25518123-4 ก่อสร้าง
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สอบราคา ช. 657/29 ส.ค.55 ซื้อกล้องบันทึกภาพดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 2 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กันยายน 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-22804066 อื่นๆ
กรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์ ช.658/29 ส.ค.55 ขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 2 รายการ ประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 11 กันยายน 2555 ติดต่อที่ กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25795213 ยานพาหนะ
สถาบันราชานุกูล สอบราคา ช.659,659.1/29 ส.ค.55 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย,เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล และอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กันยายน 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ อาคารพัสดุ-ซ่อมบำรุง สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-22488900 ต่อ 70435 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ประสงค์ ช.661/29 ส.ค.55 ขายเลหลังพัสดุที่เลิกใช้โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 255 ณ บริเวณอาคารสำนักงานสุรวงศ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ติดต่อที่ ทีมสินทรัพย์ถาวร ส่วนพัสดุ ฝ่ายธุรการและพัสดุ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โทร.0-22835259 อื่นๆ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ยกเลิก ช.662/29 ส.ค.55 ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานของ รฟม.ประจำปีงบประมาณ 2556 – 2558 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารพัสดุ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-27164000 ต่อ 1227 อื่นๆ
จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ประกวดราคา ช.663/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ชุมชนคลองอ่อนใจ – ศาลเจ้าแป๊ะกง เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3,ประกวดราคา จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ชุมชนถนนสุคนธวิธ – ศายเจ้าอาม่า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-811306 ก่อสร้าง
กรมการบินพลเรือน ประกวดราคา ช. 667-668/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมลานจอดเครื่องบิน ที่ท่าอากาศยานนครพนม จังหวัดนครพนม,ประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมรอยต่อคอนกรีตลานจอดเครื่องบิน ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กันยายน 2555 ติดต่อที่ กลุ่มการเงิน สำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ โทร.0-22860482 ก่อสร้าง
เรือนจำกลางบางขวาง ประกวดราคา ช.669/29 ส.ค.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ ส่วนบริหารทั่วไป เรือนจำกลางบางขวาง ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25266129 ต่อ 161 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | [1127] | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.