Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
จังหวัดสมุทรสาคร ประกวดราคา รับที่ ก.274/11 ก.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 13 กันยายน 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-442521-2 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกวดราคา รับที่ ก.275/11 ก.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และสำนักงาน จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กันยายน 2555 ติดต่อที่ กองงานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-25552000 ต่อ 1114,1149 อื่นๆ
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.276/11 ก.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , งานลานอเนกประสงค์, งานโครงหลังคา METAL SHEET , และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนา สภาพแวดล้อมชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ภายในเขตพระโขนง จำนวน 7 ชุมชน รวม 1 สัญญา , ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง , ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ภายในชุมชนบ้านมิตรสัมพันธ์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 กันยายน 2555 , สอบราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สนามฟุตบอลคลองจั่น ชช.1 งบ พรบ.ปี 2554(ส่วนที่เหลือ) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 18 กันยายน 2555 ติดต่อที่ กองประมูล ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-23516144 ก่อสร้าง
การเคหะแห่งชาติ ยกเลิก รับที่ ก.276/11 ก.ย.55 ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่น ๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดปทุมธานี (สี่แยกปทุมวิไล) เลขที่ พส.1-30/2555 ติดต่อที่ กองประมูล ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-23516144 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอบราคา รับที่ ก.277/11 ก.ย.55 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 20 กันยายน 2555 ติดต่อที่ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. 0-2509-3654-5 ต่อ 1108 อื่นๆ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สอบราคา รับที่ ก.278/11 ก.ย.55 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จำนวน 44 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 19 กันยายน 2555 ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-2246-0974 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดราชบุรี โดยโรงพยาบาลราชบุรี สอบราคา รับที่ ก.279/11 ก.ย.55 ซื้อยา จำนวน 3,000 Amp ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 18 กันยายน 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3271 9600 ต่อ 1636 /. อื่นๆ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประสงค์ รับที่ ก.280/11 ก.ย.55 จะให้เช่าสิทธิให้บริการรถเข็นสัมภาระและหีบห่อวัตถุ ที่สถานีกรุงเทพ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 12 – 20 กันยายน 2555 ติดต่อที่ งานควบคุมสัญญาณและการเช่าสิทธิ กองโดยสาร ศูนย์วิชาการและพัฒนาการขนส่ง ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โทร.0-2220-4224 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สอบราคา รับที่ ก.281/11 ก.ย.55 จัดซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ รายการ IMIPENAM+CILASTATIN INJECTION 0.5+0.5 G จำนวน 2,500 VI ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2555 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-354820 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สอบราคา รับที่ ก.282/11 ก.ย.55 จัดซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ รายการ IPRATROPIUM+FENOTEROL INHALER จำนวน 900 PIECE ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2555 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-354820 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สอบราคา รับที่ ก.283/11 ก.ย.55 จัดซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2555 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-354820 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สอบราคา รับที่ ก.284/11 ก.ย.55 จัดซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ รายการ OMEPRAZOLE INJECTION 40 MG/VIAL จำนวน 6,500 VI. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2555 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-354820 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สอบราคา รับที่ ก.285/11 ก.ย.55 จัดซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ รายการ CLOXACILLIN INJECTION 1 G/VIAL จำนวน 15,000 VI. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2555 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-354820 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สอบราคา รับที่ ก.286/11 ก.ย.55 จัดซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ รายการ AMOXICILLIN+CLAVULANIC INJECTION 1.2 G/VIAL จำนวน 5,000 VI. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2555 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-354820 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สอบราคา รับที่ ก.287/11 ก.ย.55 จัดซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ รายการ CIPROFLOXACINE INJECTION 400MG/200 ML จำนวน 1,500 BT ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2555 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-354820 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สอบราคา รับที่ ก.288/11 ก.ย.55 จัดซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ รายการ RABIES ANTISERUM , PURIFIED จำนวน 600 VI. ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2555 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-354820 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สอบราคา รับที่ ก.289/11 ก.ย.55 จัดซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ รายการ FOSFOMYCIN INJECTION 2 G/VIAL จำนวน 2,500 BT ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2555 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-354820 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สอบราคา รับที่ ก.290/11 ก.ย.55 จัดซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ รายการ NSS 0.9 % PARENTERAL 5 ML จำนวน 40,000 VI ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2555 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-354820 อื่นๆ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สอบราคา รับที่ พิเศษ 41/11 ก.ย.55 จ้างปรับปรุงประตูอาคารเครื่องกล ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2555 ติดต่อที่ พัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-255047 ต่อ 320,321 ก่อสร้าง
จังหวัดเชียงราย สอบราคา รับที่ พิเศษ 42/11 ก.ย.55 ซื้อเวชภัณฑ์อื่น ๆ รายการ ตัวกรอง ชนิด High flux จำนวน 800 Set ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 21 กันยายน 2555 ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร. 053-756135 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง ประมูล รับที่ พิเศษ 43/11 ก.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซอยสุขาภิบาล 18 หมู่ที่ 1 ตำบลควนเกย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาชุมทอง ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-449291 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประมูล รับที่ พิเศษ 44/11 ก.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,7 และหมู่ที่ 18 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2555 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-595640 ต่อ 17 ก่อสร้าง
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สอบราคา รับที่ พิเศษ 45/11 ก.ย.55 จ้างผลิตโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติรายการวิทยุด้านวัฒนธรรมดีเด่น ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จำนวน 232 โล่ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2555 ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-2247-0013 ต่อ 1119 อื่นๆ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สอบราคา รับที่ พิเศษ 46/11 ก.ย.55 จ้างทำโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรมและด้านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปี 2555 จำนวน 503 โล่ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2555 ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0-2247-0013 ต่อ 1119 อื่นๆ
หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ขายทอดตลาด รับที่ พิเศษ 47/11 ก.ย.55 อาคารพร้อมรื้อถอนและรับซื้อวัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 3 รายการ ในวันที่ 25 กันยายน ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 17 – 19 กันยายน 2555 ติดต่อที่ กลุ่มอำนวยการ หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ถนนพุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม โทร.0-2482-2013 ต่อ 106 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง สอบราคา รับที่ พิเศษ 48/11 ก.ย.55 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนน กสช. สาย 4(จากสะพานข้ามคลองชลประทาน ถึง วัดดอนสนาม) หมู่ที่ 1,4,3 ตำบลบางโรง ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 20 กันยายน 2555 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 038-509175 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง สอบราคา รับที่ พิเศษ 49/11 ก.ย.55 จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ หมู่ที่ 1 ตำบลบางโรง(สำหรับผู้มาติดต่อราชการ) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 20 กันยายน 2555 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 038-509175 ก่อสร้าง
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ พิเศษ 50/ 11 ก.ย.55 จ้างพิมพ์หนังสือเทคนิคการผลิตและเทคนิคทางวิศวกรรม สำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งขาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2564-7000 ต่อ 71541 อื่นๆ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ พิเศษ 51/10 ก.ย.55 จ้างเหมาบริการสนับสนุนทางด้านเทคนิคสารสนเทศ (IT Helpdesk) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - 18 กันยายน 2555 ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯโทร.0-2141-4248 อื่นๆ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ พิเศษ 52/10 ก.ย.55 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ กล้องวงจรปิด จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2556 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - 19 กันยายน 2555 ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯโทร.0-2141-4248 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ พิเศษ 53/10 ก.ย.55 จ้างเหมาบริการเก็บรักษาเอกสารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ - 18 กันยายน 2555 ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-4248 อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล ประมูล รับที่ พิเศษ 54/11 ก.ย.55  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องพลิกกองปุ๋ยชนิดเคลื่อนที่ ขนาดเครื่องยนต์ต้นกำลังไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-2246-1983 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมควบคุมมลพิษ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 55/11 ก.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 22 คน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 13 กันยายน 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. 0-2298-2040 อื่นๆ
กรมควบคุมมลพิษ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 56/11 ก.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างดำเนินโครงการสื่อสารองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นเพื่อลดมลพิษหมอกควันจากการเผาในที่โล่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 กันยายน 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. 0-2298-2040 อื่นๆ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 57/11 ก.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (Human Potenital Development for Increasing Effective Work) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 กันยายน 2555 ติดต่อที่ กลุ่มงานการคลัง กรมพัฒนาพลังงานท่ดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2223-0021-9 ต่อ 1329,1317 อื่นๆ
กรมพลาธิการทหารบก ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 58/11 ก.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตรองเท้า ทรงสูงครึ่งน่อง จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 13 กันยายน ติดต่อที่ แผนกควบคุมการจัดหา กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2580-1185 ยานพาหนะ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 59/11 ก.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 1 รวม 6 หมวด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 14 กันยายน 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน สีลม บางรัก กรุงเทพฯ โทร.0-2353-9800-01 ต่อ 3004}3010 อาหาร
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 60/11 ก.ย.55  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 ตำบลหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ - 13 กันยายน 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-442521-2 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 61/11 ก.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และสำนักงาน จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กันยายน 2555 ติดต่อที่ กองงานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-25552000 ต่อ 1114,1149 อื่นๆ
จังหวัดราชบุรี โดยโรงพยาบาลราชบุรี ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 62/11 ก.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติความจุไม่น้อยกว่า 580 ลิตร แบบ 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3271 9600 ต่อ 1636 /. คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ ประมูล รับที่ ส.181/9 ก.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ซื้อรถดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล., ซ่อมแซมถนนลาดยาง AC , ขยายถนนดินผิวจราจรและก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จำนวน 10 โครงการ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5599 3654-5 ต่อ 16 ยานพาหนะ
จังหวัดนราธิวาส สอบราคา รับที่ ส.182, ส.183/9 ก.ย.55 จ้างซ่อมเครื่องจี้ผ่าตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 รายการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 กันยายน, สอบราคาซื้อเครื่องตรวจตาชนิดลำแสงแคบ จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 18 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาล สุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทร.0 7361 5161-5 ต่อ 1404 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร ประกวดราคา รับที่ ส.184/9 ก.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สายหนองหญ้าไทร-หนองจั่ว ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 14 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร โทร.0882863797 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกวดราคา รับที่ ส.185, ส.185.1/9 ก.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานปรับปรุงพื้นที่ให้บริการศูนย์วิทยบริการส่วนหน้า และปรับปรุงส่วนงานบริการมัลติมีเดีย จำนวน 1 งาน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 14 กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์โทร.0 5621 9100-29 ต่อ 1115 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประกวดราคา รับที่ ส.186/9 ก.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนกีฬาและสนามกีฬาจังหวัดตราด โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จำนวน 2 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 18 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.0 3951 8005 ต่อ 14 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ประกวดราคา รับที่ ส.187/9 ก.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.(สายข้างลำเหมืองน้ำร้อง) หมู่ที่ 3 บ้านสันทราย เชื่อม หมู่ที่ 16 บ้านสันทรายเหนือ และโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปากะญอ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 14 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5388 3726 ต่อ 21 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ประมูล รับที่ ส.188/9 ก.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 6 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง (ครั้งที่ 2) (สนามฟุตบอล กว้าง 68 เมตร ยาว 105 เมตร จำนวน 1 สนาม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ), ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกวัว - ห้วยหิน หมู่ที่ 6 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 695 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,475 ตารางเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.0 7520 3393 ก่อสร้าง
สถาบันธัญญารักษ์ สอบราคา รับที่ ส.206/10 ก.ย.55 จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 รวม 12 เดือน) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้– 14 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันธัญญารักษ์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2531 0080-4 ต่อ 466, 484 อื่นๆ
จังหวัดสระบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.207/10 ก.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาดอาคารสถานที่ ดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม และพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2556 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 13 กันยายน ติดต่อที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี .ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โทร.0 3623 6293-6 อื่นๆ
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว สอบราคา รับที่ ส.208/10 ก.ย.55 จ้างต่อเติมชั้นล่างสถานีอนามัยขนาด ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกปลาดุก ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลหนองบัวระเหว อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โทร.0 4489 7022 ต่อ 317 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | [1127] | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.