Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ประกวดราคา รับที่ ก.615/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.4,ม.10 ตำบลธาตุ ม.4, ม.17 ตำบลแสนสุข และ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-311432-4 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ประกวดราคา รับที่ ก.616/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนกุง และบ้านไทรย้อย – หม้อแตก ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-311432-4 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ประกวดราคา รับที่ ก.617/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนโนนเขวา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ศรีสะเกษ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-311432-4 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ประกวดราคา รับที่ ก.618/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2, ม.5 และ ม.9 ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-311432-4 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ ประมูล รับที่ ก.619/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดิน(ขนาดใหญ่มาก) และโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 บ้านหนองกอง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-741974 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประกวดราคา รับที่ ก.620, ก.620.1/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ อบจ.สุโขทัย(ทุ่งทะเลหลวง) ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-255814-5 ต่อ 703 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประกวดราคา รับที่ ก.621, ก.621.1/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-255814-5 ต่อ 703 ก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประกวดราคา รับที่ ก.622, ก.622.1/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-255814-5 ต่อ 703 ก่อสร้าง
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ ก.623/28 พ.ย.55 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการ ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 12 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร. 039-327815 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า สอบราคา รับที่ ก.624/28 พ.ย.55 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ตรวจหาเม็ดเลือดครบส่วน ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 11 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร. 039-327815 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกวดราคา รับที่ ก.625/28 พ.ย.55 จ้างดำเนินการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อสร้างสรรค์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ ส่วนจัดซื้อ สำนักบริหารกลาง อาคาร ทีเอสที ทาวน์เวอร์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2298-3136 อื่นๆ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกวดราคา รับที่ ก.626/28 พ.ย.55 จ้างดำเนินการส่งเสริมการตลาด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านเรื่องเล่าและหนังสั้น โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ ส่วนจัดซื้อ สำนักบริหารกลาง อาคาร ทีเอสที ทาวน์เวอร์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2298-3136 อื่นๆ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกวดราคา รับที่ ก.627/28 พ.ย.55 จ้างดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC Ready) สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ ส่วนจัดซื้อ สำนักบริหารกลาง อาคาร ทีเอสที ทาวน์เวอร์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2298-3136 อื่นๆ
กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางลำปาง ประกวดราคา รับที่ ก.628/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างผิวทาง จำนวน 3 รายการ ในสายทาง อ.แจ้ห่ม – อ.วังเหนือ (ตอน 2) ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทางลำปาง ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054-243011-13 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางลำปาง ประกวดราคา รับที่ ก.629/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการจัดหาและขนส่งวัสดุดินถมคันทาง ปริมาณงาน 115,005 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) ในสายทางลำปาง-อำเภอเด่นชัย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทางลำปาง ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054-243011-13 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางลำปาง ประกวดราคา รับที่ ก.630/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานผลิต Sagrod & Accessory ปริมาณงาน 6,840 เมตร ที่ศูนย์ฝึกการกีฬาแห่งชาติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทางลำปาง ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054-243011-13 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ประมูล รับที่ ก.632/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และสนามหญ้า จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 7 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โทร.054-654060 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ประกวดราคา รับที่ ช.774/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1178 (แม่จา) –ต่อทาง อบต.เปียงหลวงควบคุม ปริมาณงาน 19,278 ตารางเมตร จำนวน 9 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-891124 ต่อ 16 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประกวดราคา รับที่ ช.775,775.1/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโรงอาหารและอาคารที่จอดรถ ณ สำนักงานโครงการขยายพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ทุ่งกะโล่) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.055-416601-20 ต่อ 1611 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางน่านที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ช.776-777/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการฉาบผิวทางแบบ Para Slurry Seal Type III ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1026 (นาน้อย) – กม.44+800 (ต่อเขตจังหวัดน่าน/อุตรดิตถ์) เป็นช่วงๆ จำนวน 3 รายการ,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ รหัสงาน 3200 ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0302 ตอน กม.65+000 (ต่อเขตแขวงฯ พะเยา) – บ้านหลวง จำนวน 6 รายการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางน่านที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทร.054-741379 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ช.778-779/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลท์ ในทางหลวงหมายเลข 1106 ตอน วังสีสูบ–บรรจบทางหลวงหมายเลข 1045 (ผาเลือด) ปริมาณงาน 24,454 ตารางเมตร,ประกวดราคา จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานซ่อมทางผิวแอสฟัลท์ ในทางหลวงหมายเลข 1341 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 1163 (สามร้อยเมตร) ดงงาม – น้ำพร้า เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 19,071 ตารางเมตร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ และสัญญา แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.055-428085/. ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางกาญจนบุรี- สุภรรณบุรี (ที่ 2) ประกวดราคา รับที่ ช.780/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการเสริมผิวทางและไหล่ทางเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 3358 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 3356 (ทุ่งคอก) – ต่อทางขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร ปริมาณงาน 27,000 ตารางเมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางกาญจนบุรี – สุพรรณบุรี (ที่ 2) อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-552000 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคา รับที่ ช.781,781.1/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 15 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ กลุ่มการเงินและบัญชี กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0-25515080 ยานพาหนะ
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคา รับที่ ช.782,782.1/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุก ซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยาง จำนวน 20 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ กลุ่มการเงินและบัญชี กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0-25515080 ยานพาหนะ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ช.783-784/28 พ.ย.55 จ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าในระบบและปฏิบัติงานด้านธุรการทั่วไป ประจำหน่วยงาน SO จำนวน 5 คน ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556 ซื้อแบบตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2555 ,สอบราคา จ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติงานรับ – ส่งเอกสาร ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำกลุ่มงานรับส่งไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ (WT-F) จำนวน 3 คน ระยะเวลาตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 – 15 กุมภาพันธ์ 2558 ซื้อแบบตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2555,ประมูล จะขายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ และอื่นๆ จำนวน 114 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่ 11 – 13 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โทร.0-25453251,ยกเลิกสอบราคา จ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าในระบบและปฏิบัติงานด้านธุรการทั่วไป ประจำหน่วยงาน SO ตามประกาศลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โทร.0-25451224,ประกวดราคา ซื้อ Foil Casserole Y (V1) จำนวนรวม 12,000,000 ชิ้น,ประกวดราคา จัดซื้อ Napkin F&C (V1) และ Tablecloth F&C (V1) จำนวน 2 รายการ,ประกวดราคา ซื้อ Toothpick F&C Class จำนวนรวม 3,600,000 แพ็ค แยกขอรับเอกสารตั้งแต่ 7 – 18 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โทร.0-25453251 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลชลประทาน ประกวดราคา รับที่ ช.785,785.1/28 พ.ย.55  จ้างการผลิตหนังสั้นเพื่อสื่อสารด้านปรัชญาและภาพลักษณ์องค์กร และการผลิตสื่อด้านภาพลักษณ์องค์กร สำหรับอาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น จำนวน 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 11 – 20 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ หน่วยงานพัสดุ โรงพยาบาลชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25022306 ต่อ 1023,1024 อื่นๆ
เทศบาลเมืองตาคลี ประมูล รับที่ ช.786/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำวัดโพนทอง และจ้างเหมาปรับปรุงสนามเด็กเล่นหน้าสถานีรถไฟบ้านตาคลี จำนวน 2 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองตาคลี ถนนสารนิธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-265261 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประมูล รับที่ ช.787,787.1/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสะพานลอย คนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1100 ตอนสี่แยกเดชาติวงศ์ – หนองเบน บริเวณ กม.341+014 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-803567 ต่อ 405 ก่อสร้าง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกวดราคา รับที่ ช.788/28 พ.ย.55 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) ประจำศูนย์ข้อมูล Call Center ณ ศูนย์บริการสุขภาพ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 6 อัตรา ขอรับเอกสารตั้งแต่ 3 – 14 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25901659 อื่นๆ
จังหวัดตรัง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ประกวดราคา รับที่ ช.789/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.075-224294 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.790,790.1/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการขุดและขนส่งทรายถมคันทาง ปริมาณงาน 19,575 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) ในทางหลวงหมายเลข 346 สาย อำเภอกำแพงแสน – อำเภอพนมทวน ที่ กม.2+100 (บริเวณทางเข้า ม.เกษตรศาสตร์) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-600560 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.791-792/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการขุดและขนส่งวัสดุ Soil Aggregate Subbase ปริมาณงาน 28,848 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) ในทางหลวงหมายเลข 3512 สาย บ้านลำทราย – บ้านห้วยน้ำขาว – บ้านพุน้ำร้อน ตอน 2 และงานปรับปรุงทางแยก,ประกวดราคา จ้างเหมาทำการขุดและขนส่งวัสดุคัดเลือก “ก” ปริมาณงาน 32,160 ลบ.ม.(หลวม) ในทางหลวงหมายเลข 3512 สาย บ้านลำทราย – บ้านห้วยน้ำขาว – บ้านพุน้ำร้อน ตอน 2 และงานปรับปรุงทางแยก แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-600560 ก่อสร้าง
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ประกวดราคา รับที่ ช.793/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่ 7 – 14 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-250085 ก่อสร้าง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ช.794/28 พ.ย.55 ซื้อการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลระหว่าง (กทพ.) สำนักงานใหญ่ จตุจักรกับศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ อาคารศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25795173 อื่นๆ
เทศบาลตำบลวิชิต ประมูล รับที่ ช.795/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างลิฟท์โดยสาร บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต น้ำหนักบรรทุก 800 กิโลกรัม (ผู้โดยสาร 11 คน) และอื่นๆ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง17 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ ห้องพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทร.076-525100 ต่อ 149 ลิฟท์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประมูล รับที่ ช.796/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัด อบจ.ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 4 แห่ง และสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-356025 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลชลประทาน ประกวดราคา รับที่ ช.797,797.1/28 พ.ย.55  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ หน่วยงานพัสดุ โรงพยาบาลชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25022306 ต่อ 1023,1024 ก่อสร้าง
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ช.798/28 พ.ย.55 ซื้อพร้อมติดตั้ง Submersible Pump ขนาด 1,650 ลบ.ม./ชม. พร้อม Check Valve ขนาด 400 มม. จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่ 13 – 24 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-25040187 อื่นๆ
การเคหะแห่งชาติ ยกเลิก รับที่ ช.799/28 พ.ย.55 สอบราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และอื่นๆ ภายในเคหะชุมชนคลองเตย (เช่า),ยกเลิก สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล.และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมฯ ภายในเขตบางรัก (ชุมชนสว่าง 6) ตามประกาศลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง กองประมูล การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-23516144 ก่อสร้าง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกวดราคา รับที่ ช.800/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 10 คัน ครั้งที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ ส่วนพัสดุและยานยนต์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-28319888 ต่อ 1216 ยานพาหนะ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ สอบราคา รับที่ ช.801/28 พ.ย.55 จ้างดำเนินการโครงการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวน จำนวน 28 รายกร ตามประกาศลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ ส่วนบริหารกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-28319888 ต่อ 3048 อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สอบราคา รับที่ ช.802/28 พ.ย.55 ซื้อเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 10 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเวชการรุณย์รัศมิ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โทร.0-29884100 ต่อ 383 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สอบราคา รับที่ ช.803/28 พ.ย.55 ซื้อสารส้มก้อนใสชนิดบรรจุถุงละ 30 กิโลกรัม ๆ และคลอรีนผง 65% ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โทร.045-761848 อื่นๆ
เทศบาลเมืองเมืองพล สอบราคา รับที่ ช.804/28 พ.ย.55 จ้างเหมาติดตั้งท่อธารประปาดับเพลิงภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ซื้อแบบตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โทร.043-415091 ต่อ 102-103 ก่อสร้าง
จังหวัดหนองบัวลำภู ประกวดราคา รับที่ ช.805/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบริการตรวจร่างการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลหนองบัวลำภู จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2555 ติดต่อที่ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042-311999 ต่อ 7502 อื่นๆ
สำนักงานอัยการภาค 6 (พิษณุโลก) ประกวดราคา รับที่ ช.806/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานอัยการการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก รายละเอียด 5 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ สำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการภาค 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.3055-321186 ก่อสร้าง
จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลท่าใหม่ ประกวดราคา รับที่ ช.807/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ พื้นที่โดยประมาณ 295 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทร.039-431000-2 ต่อ 119 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด ประกวดราคา รับที่ ช.808/28 พ.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมถนนผิวทางลาดยาง AC แยกทางหลวงหมายเลข 3282 – หมู่ที่ 4 บ้านอีพุ่มใหญ่ ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ธันวาคม 2555 ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-984069 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลโคกม่วง สอบราคา รับที่ ส.704/27 พ.ย.55 จ้างโครงการต่อเติมหลังคาโครงเหล็กเมทัลชีด ช่วงรอยต่อระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 11 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลา โทร.0 7447 3302 ก่อสร้าง
กรมเจ้าท่า ขายทอดตลาด รับที่ ส.705/27 พ.ย.55 พัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 5 รายการ ในวันที่ 11 ธันวาคม ติดต่อที่ ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร.0 7525 1788 หรือที่ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ กองคลัง กรมเจ้าท่า ถนนโยธา กรุงเทพฯ โทร.0 2234 6424 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | [1127] | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.