Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมทางหลวง แขวงการทางสระบุรี สอบราคา รับที่ ก.๗๙๙, ก.๗๙๙.๑/๒๗ เม.ย.๕๖ จ้างเหมาทำการซ่อม ผิวทางคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข ๓๖๒ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรีด้านตะวันออก ระหว่าง กม.๑๙+๐๐๐ ถึง กม.๓๑+๓๔๕(ขาเข้า และขาออก กทม.) เป็นช่วง ๆ ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๖๓๓.๕๐ ตร.ม. ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางสระบุรี กรมทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.๐๓๖-๒๑๑๑๐๕ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร สอบราคา รับที่ ส.696, ส.697/28 เม.ย.56 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง สวนสาธารณะหาดสีทอง ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤษภาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.0 3843 1496 ต่อ 14 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง ประมูล รับที่ ส.698/28 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ จากหน้าบ้านนางวันเพ็ญ อ้นเกตุ ถึงเขตช่องลม หมู่ที่ 3 บ้านเกาะสีเสียด พร้อมป้ายโครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 พฤษภาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล โนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0 5574 1932 ก่อสร้าง
เทศบาลนครแม่สอด ประมูล รับที่ ส.699/28 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รหัส สถ.ศพด.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญเขต จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 8 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โทร.0 5554 7449 ต่อ 112 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตาก ประกวดราคา รับที่ ส.700, ส.701/28 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย ตก.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 105-บ้านวังผาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ประเภท ข-50) ความยาว 845 เมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเสริมสุข หมู่ที่ 11 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร. 0 5551 1562 ต่อ 11 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกวดราคา รับที่ ส.702/28 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5596 1101 อื่นๆ
เทศบาลเมืองหนองปรือ ประมูล รับที่ ส.703/28 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนผิวจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล.สายซอยสันติสุข 6 (ผ่านบ้านเจ๊เล็ก) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปรือ (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดชลบุรี โทร.0 3893 3106 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ ส.704/28 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำสายหนองแหวน-บริเวณหน้ากำไลทอง เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง, โครงการที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.สายเนินอู่ทอง - หนองจระเข้ (บน.0407) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง, โครงการที่ 3 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายสำนักยาง-เขาช่องพริ้ง (บน.0405) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอ แกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3861 7430 ต่อ 101 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมูล รับที่ ส.705/28 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 1 จ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลสาธารณะในพื้นที่โรงเรียนวัดมาบข่า (มาบข่าวิทยาคาร) หมู่ที่ 5 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา, โครงการที่ 2 บูรณะทางผิว AC ถนน อบจ.รย.0802 ถนนภายในนิคมสร้างตนเอง สาย 9 อำเภอนิคมพัฒนา แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3861 7430 ต่อ 516 ก่อสร้าง
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ประกวดราคา รับที่ ส.706, ส.706.1/28 เม.ย.56 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาล สถานที่และบ้านพัก จำนวน 2 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 9-21 พฤษภาคม ติดต่อที่ ส่วนคลัง อาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 2 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3861 0517 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลตราด ประมูล รับที่ ส.707, ส.707.1/28 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันคลื่น หมู่ที่ 1 บ้านเจ๊กลัก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โทร.0 3951 8005 ต่อ 14 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกวดราคา รับที่ ส.708, ส.709/28 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมสร้างผิวทาง AC อต.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1255-บ้านคอรุม อำเภอพิชัย, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมสร้างผิวทาง AC อต.ถ.0053-บ้านชำตก อำเภอพิชัย แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 7 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0 5541 1317 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน ประกวดราคา รับที่ ส.710/28 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงหมายเลข 1291–บ้านนาฝาง อำเภอเชียงกลาง ระยะทาง 925 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 พฤษภาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทร.0 5471 6177 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ส.711, ส.711.1/28 เม.ย.56 จ้างเหมาทำการเสริมผิว AC ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอนเบญจม-จังหูน ปริมาณงาน 3,940 ตารางเมตร (จำนวน 8 รายการ) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 14-23 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7534 1138 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ยกเลิก รับที่ ส.712, ส.713/28 เม.ย.56 โดยประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤษภาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7576 0244 ต่อ 6 ยานพาหนะ
กรมชลประทาน โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 ประกวดราคา รับที่ ส.713/28 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างฝายพร้อมอาคารประกอบ (งานดิน) โครงการฝายคลองตาเจียม พร้อมขุดลอก หนองทุ่งน้อย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 พฤษภาคม ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4427 5611 ก่อสร้าง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ประกวดราคา รับที่ ส.714/28 เม.ย.56 จ้างงานติดตั้งลิฟต์โดยสาร ความสูง 3 ชั้น ขนาดรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม จำนวน 1 ตัว พร้อมงานปรับปรุงผนัง, ประตู ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 9 – 22 พฤษภาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานคลัง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5532 2625-6 ต่อ 136 ลิฟท์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมูล รับที่ ส.715/28 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านห้วยยวน หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระทอง-บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 6 ตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7535 6253 ต่อ 204 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช สอบราคา รับที่ ส.716/28 เม.ย.56  ซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 พฤษภาคม ติดต่อที่ แผนกงานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7532 9899 อื่นๆ
เทศบาลตำบลหนองตำลึง ประมูล รับที่ ส.717, ส.717.1/28 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 7,500 ซีซี มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3820 6594 ต่อ 109 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลพนมสารพนม ประมูล รับที่ ส.718, ส.718.1, ส.718.1.1/28 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลพนมสารคาม จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3855 1881 ต่อ 102 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประมูล รับที่ ส.719/28 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร.0 5453 2485-8 ต่อ 120-3 ก่อสร้าง
จังหวัดตรัง ประกวดราคา รับที่ ส.720, ส.720.1/28 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจบอลลูน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อไว้ใช้ในราชการโรงพยาบาลตรัง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.0 7521 7173 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประกวดราคา รับที่ ส.721/28 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นายธีรวุฑฒ์ ลาภประเสริฐพร (โครงการหมู่บ้านทิพย์ภิรมย์ เฟส 2) ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤษภาคม ติดต่อที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5323 4476 ต่อ 127 ก่อสร้าง
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประกวดราคา รับที่ ส.722/28 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำเสีย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤษภาคม ติดต่อที่ แผนกพลาธิการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โทร.0 2572 5612 ก่อสร้าง
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประมูล รับที่ ส.723/28 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤษภาคม ติดต่อที่ ห้องธุรการ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7638 1640 อาหาร
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม ประกวดราคา รับที่ ส.724, ส.724.1/28 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สส.5007 แยกทางหลวงชนบท สค.2055 (กม.ที่ 10+040)-บ้านคลองกก อำเภอเมือง ระยะทาง 3 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0 3475 6590 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม ประกวดราคา รับที่ ส.725, ส.725.1/28 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สส.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 35 (กม.ที่ 62+350) –เมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง ระยะทาง 2 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0 3475 6590 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลราไวย์ ประมูล รับที่ ส.726, ส.726.1/28 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.บ้านเกาะโหลน หมู่ที่ 3 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 ช่วง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7661 3797 ก่อสร้าง
กรมธนารักษ์ สอบราคา รับที่ ส.727/29 เม.ย.56 ซื้อเครื่องรับฝากเหรียญอัตโนมัติ CDS จำนวน 1 ตัว ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 พฤษภาคม ติดต่อที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2618 6335 อื่นๆ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ ส.728/29 เม.ย.56 จะประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงตู้โหลดไฟฟ้าส่วนกลาง อาคารวิทยกิตติ์ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 2-14 พฤษภาคม ติดต่อที่ สำนักงานส่วนบริหารกิจการ ศูนย์การค้าสยามแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2218 3598-9 ต่อ 340-342 อื่นๆ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ส.729/29 เม.ย.56 ซื้ออุปกรณ์ตรวจนับเพลารถยนต์ (TREADLE) ทางพิเศษสายบูรพาวิถี จำนวน 100 เส้น ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 พฤษภาคม ติดต่อที่ แผนกจัดหา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2579 5175 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบราคา รับที่ ส.730/29 เม.ย.56 จ้างถมดินปรับพื้นที่และบด อัดแน่น ณ วิทยาเขตสระยายโสม จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2473 7000 ต่อ 1203-4 ก่อสร้าง
จังหวัดสระบุรี สอบราคา รับที่ ส.731/29 เม.ย.56 ซื้อเครื่องดูดเสมหะพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ชนิดเสียบผนัง pipe line จำนวน 10 ชุด ของโรงพยาบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โทร.0 3626 6111 ต่อ 1301, 1302 อื่นๆ
จังหวัดนครราชสีมา สอบราคา รับที่ ส.732/29 เม.ย.56 ซื้อหม้อนึ่งข้าวแสตนเลสพร้อมถาดข้าว จำนวน 7 ชั้น 2 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤษภาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4446 2347 อื่นๆ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สอบราคา รับที่ ส.733/29 เม.ย.56 ซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 พฤษภาคม ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทร.0 2496 8322 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน สอบราคา รับที่ ส.734/29 เม.ย.56 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever) จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 พฤษภาคม ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2288 5520 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สอบราคา รับที่ ส.735/29 เม.ย.56 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 1/2556, สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 พฤษภาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โทร.0 3847 2210 อาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกวดราคา รับที่ ส.736/29 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน จำนวน 1 งาน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2942 6900 ต่อ 1130 ยานพาหนะ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สอบราคา รับที่ ส.737/29 เม.ย.56 จ้างเหมางานปรับปรุงระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง สายไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 1 งาน, สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (wifi) จำนวน 1 งาน แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.0 5371 3038 ต่อ 152 ก่อสร้าง
สำนักงานอัยการสูงสุด สอบราคา รับที่ ส.738/29 เม.ย.56 จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือความรู้ทางกฎหมาย จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤษภาคม ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานอัยการสูงสุด เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2222 1113 อื่นๆ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝ้าย สอบราคา รับที่ ส.739/29 เม.ย.56 จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝ้าย สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 รายการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤษภาคม ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7537 6110 อาหาร
จังหวัดขอนแก่น สอบราคา รับที่ ส.740/29 เม.ย.56 ซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ สำหรับเด็กแฝดแบบศูนย์กลางชนิด 2 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 พฤษภาคมติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลมัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4338 1415-8 อื่นๆ
เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย ประกวดราคา รับที่ ส.741/29 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมปรับภูมิทัศน์ จำนวน 1 โครงการ ครั้งที่ 2 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.0 3967 1744 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ประกวดราคา รับที่ ส.742/29 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดฝึกการตรวจซ่อมเครื่องทำสำเนาแบบอนาล็อกและดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3868 5383 ต่อ 110 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ประมูล รับที่ ส.743/29 เม.ย.56 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง 18 เมตร ยาว 36 เมตร ของตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 8 พฤษภาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์ พระอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0 3544 6253 ก่อสร้าง
จังหวัดนครพนม สอบราคา รับที่ ส.744/29 เม.ย.56 ซื้อเครื่องนึ่งหัวกรอ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้นึ่งเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือทันตกรรม ที่โรงพยาบาลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โทร.0 4258 1255-6 อื่นๆ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ส.745/29 เม.ย.56 ขายพัสดุเก่า (ตามสภาพ) จำนวน 3 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 2-17 พฤษภาคม ติดต่อที่ แผนกจัดหาและพัสดุ ฝ่ายโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4344 6151, แผนกพัสดุและจัดหา ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4322 4682 และที่แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2436 3355 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ส.746/29 เม.ย.56 จ้างปรับปรุงสามแยกไฟแดงบริเวณโรงเรียน ท่าขอนยาง จำนวน 1 งาน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4375 4044 ก่อสร้าง
จังหวัดชลบุรี สอบราคา รับที่ ส.747/29 เม.ย.56 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3834 3601-6 ต่อ 112, 113 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | [1127] | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.