Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ประมูล รับที่ ส.637/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 1-10 ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5528 7033 ต่อ 16 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประมูล รับที่ ส.638, ส.638.1/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ แบบ 5 ประตู ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,900 ซีซี เกียร์ออโตเมติก จำนวน 2 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร.0 7560 0295-6 ยานพาหนะ
จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ ส.639/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤษภาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4423 5078 อื่นๆ
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช ประกวดราคา รับที่ ส.640/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 2 หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จำนวน 1 รายการ พื้นที่ 720 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7532 4479 ก่อสร้าง
จังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคา รับที่ ส.641/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารตึกคนไข้ 30 เตียง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร (แบบเลขที่ 2731/2530) จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4451 8402-5 ต่อ 119, 120 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ประกวดราคา รับที่ ส.642/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA ของงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง 204 แห่งซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 เมษายน ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยโทร.0 5564 1799 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ส.643/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำน้ำฝาง บ้านหล่ายฝาง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ข่า (เขตเทศบาลตำบลแม่ข่า) เชื่อมบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข่า) อำเภอฝาง (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5389 1500 ต่อ 100 ก่อสร้าง
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ส.644/21 เม.ย.55  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยผ่านระบบเครือข่าย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 26 เมษายน ติดต่อที่ การเงินการคลังและพัสดุ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5394 3807 อื่นๆ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ประกวดราคา รับที่ ส.645/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ประสาทเมืองต่ำ โดยก่อสร้างห้องสุขา ชาย-หญิง ขนาด 5.50 x 5.50 เมตร จำนวน 2 หลัง และก่อสร้างอาคารจำหน่ายของที่ระลึก ขนาด 10 x 7 เมตร จำนวน 8 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 26 เมษายน ติดต่อที่ สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4466 6251-2 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกวดราคา รับที่ ส.646/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 27 เมษายน ติดต่อที่ แผนกส่งกำลังสายแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4427 3370-5 ต่อ 23404, 23406 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยนครพนม ประกวดราคา รับที่ ส.647/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 20 รายการ ใช้ประจำที่ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โทร.0 4253 2477 อื่นๆ
เทศบาลตำบลหารเทา ประกวดราคา รับที่ ส.648/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกเนียน-ม่วงสูง ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 700 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย หมู่ที่ 1 ตำบลบรรหาร อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง เทศบาลตำบลบรรหาร อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โทร.0 7467 6099 ก่อสร้าง
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.649/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อพร้อมติดตั้งชุด ขับวาล์ว (Actuator) บ่อกรอง 9-16 พร้อมระบบควบคุม โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ จำนวน 1 งาน ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 24-27 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2504 0187 อื่นๆ
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.650/21 เม.ย.55 จ้างก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ และงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานภายนอก ซอยมาเจริญ 1 และซอยแยก ถนนซอยเพชรเกษม 81 เขตหนองแขม กรุงเทพฯ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 4-17 พฤษภาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2504 0187 ก่อสร้าง
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ประกวดราคา รับที่ ส.651/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 5 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 เมษายน ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.0 3642 1700-5 ต่อ 36746 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบางเตย ประมูล รับที่ ส.652, ส.652.1/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนคันทรีพาร์ค 15 หมู่ที่ 4 และชุมชนคันทรีพาร์ค 14 หมู่ที่ 5 บางส่วนต่อเนื่องโครงการเดิม (โดยปฏิบัติการทำการขุดลอกท่อระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดแรงดันสูง) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 5,359 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเตย ถนนปทุมธานี-สามโคก จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2593 1031 ต่อ 301, 303 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหนองหมู ประกวดราคา รับที่ ส.653/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ แรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โทร.0 3635 5244 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกวดราคา รับที่ ส.654, ส.654.1/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์รายการห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0 2889 4585-7 ต่อ 2135 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกวดราคา รับที่ ส.655, ส.655.1/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์รายการชุดฝึกทักษะการควบคุมระบบอัตโนมัติและเครื่องแสดงผลการจำลองการทำงาน จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 26 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0 2889 4585-7 ต่อ 2135 อื่นๆ
เทศบาลนครภูเก็ต ประมูล รับที่ ส.657/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างซ่อมแซมเขื่อน คสล. คลองบางใหญ่ จากสะพานถนนเทพกระษัตรีไปทางทิศใต้ ความยาว 190 เมตร ยื่นเอกสาร 24 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7621 1050 ก่อสร้าง
จังหวัดชัยนาท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท ประกวดราคา รับที่ ส.658, ส.658.1/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชน.1021 หมู่ที่ 2 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง (ทางเข้าวัดธรรมามูลและวัดปากคลองมะขามเฒ่า) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 24 เมษายน ติดต่อที่ งานการเงินและ บัญชี สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.0 5647 6538 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี) ประกวดราคา รับที่ ส.659/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำโครงการปรับปรุงคันทาง ชัยนาท-ป่าสัก ปี 2555 ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0200 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 205 (บ้านหมี่) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 311 (ลพบุรี) ปริมาณงาน 60,650 ตารางเมตรสายทางของแขวงฯ ลพบุรีที่ 1 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน ติดต่อที่ สักนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.0 3641 2378 ต่อ 116 ก่อสร้าง
กรมศิลปากร ประกวดราคา รับที่ ส.660, ส.660.1/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบูรณะกลุ่ม โบราณสถานวัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ โทร.0 2225 4534 ก่อสร้าง
กรมศิลปากร ประกวดราคา รับที่ ส.661, ส.661.1/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบูรณะกลุ่ม โบราณสถานวัดประดู่ทรงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ โทร.0 2225 4534 ก่อสร้าง
สถานกักขังกลางจังหวัดตราด ประกวดราคา รับที่ ส.662/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ก่อสร้างเรือนแถว 2 ชั้น 6 หน่วย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 27 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานกักขังกลางจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.0 3951 1055 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.663/21 เม.ย.55  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนน สาย ดอนหวาย-ดอนมะม่วง ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จำนวน 1 แห่ง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการเสริมผิวลาดยาง AC สาย จบ.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 317-บ้านขนุน ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม ระยะทาง 2 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการเสริมผิวลาดยาง AC สาย จบ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3406-บ้านคลองแดง ตำบลพวา อำเภอ แก่งหางแมว ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3938 9251 ก่อสร้าง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกวดราคา รับที่ ส.664, ส.664.1/21 เม.ย.55 จ้างเหมาการรักษา ความปลอดภัย อู่ฟาร์มจระเข้ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 3 จำนวน 6 อัตรา (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 3-15 พฤษภาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2246 0974 อื่นๆ
สถาบันประสาทวิทยา ประกวดราคา รับที่ ส.665, ส.665.1, ส.665.1.1/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ระบบวิศวกรรมอาคารและสาธารณูปโภค ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันประสาทวิทยา ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 7075-83 ต่อ 2242, 2292 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
โรงพยาบาลราชวิถี ประกวดราคา รับที่ ส.666 ส.666.1/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเช่า ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 26 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลราชวิถี 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 8108 ต่อ 2630 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวงชนบท สำนักบำรุงทาง ประกวดราคา รับที่ ส.667, ส.667.1/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ งานซ่อมสร้างผิวทาง AC ถนน สาย นว.4045 แยก ทล.1182 – บ้านดงเมืองใต้ อำเภอเมือง, เก้าเลี้ยว ระยะทาง 10.700 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ งานซ่อมสร้างผิวทาง AC ถนน สาย อย.4031 แยก ทล.3454 –บ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 8.350 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก ถนนสาย นฐ.4031 แยก ทล.3233- บ้านวัดมะเกลือ อำเภอนครชัยศรี, พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 5.512 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก ถนนสาย ปท.3020 แยก ทล.340-บ้านคลองบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก ถนนสาย น.3036 แยก ทล.226-บ้านพิมาย อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 9.900 กิโลเมตร ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก ถนนสาย รบ.4123 แยก ทล.3080-บ้านเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม, บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 5 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างผนังกั้นน้ำ คสล. บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลอง ถนนราชพฤกษ์ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน ติดต่อที่ สำนักบริหารกลาง กรมทางหลวงชนบท ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0 2551 5234 ก่อสร้าง
จังหวัดราชบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.668/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วย คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลราชบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–4 พฤษภาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3271 9600 ต่อ 1636 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางภูเก็ต ยกเลิก รับที่ ส.669/21 เม.ย.55 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาโครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางหลวงสายหลักและโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (เพิ่มเติม) ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 401 (ตะกั่วป่า) – กม.35+850 (ต่อเขต สน.บท.พังงา) กม.18+000-กม.19+500 ตามประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2555 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางภูเก็ต ยกเลิก รับที่ ส.670/21 เม.ย.55 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาโครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางหลวงสายหลักและโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 401 (ตะกั่วป่า) – กม.35+850 (ต่อเขต สน.บท.พังงา) กม.18+300-กม.8+800 ตามประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2555 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประมูล รับที่ ส.671/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปูผิวจราจรชนิด AC สายเกาะทองสม-ร่มโพธิ์ไทร หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด (ครั้งที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1.500 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร.0 7461 1602 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคา รับที่ ส.672, ส.673/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย อย 5035 ภูเขาทอง–แยกทางหลวงหมายเลข 309 อำเภอพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.790 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย อย 3032 แยกทางหลวงหมายเลข 347-แยกทางหลวงชนบท อย 2033 อำเภอบางปะหัน ระยะทาง 3 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3532 8712 ต่อ 102 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางชลบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.674, ส.675, ส.676/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3466 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3-บรรจบทางหลวงหมายเลข 3127 (พานทอง) ระยะทาง 293 เมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3289 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 344 (หนองชาก) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (เนินโมก) ตอน 1 ระยะทาง 650 เมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3289 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 344 (หนองชาก) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (เนินโมก) ตอน 2 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 พฤษภาคม ติดต่อที่ แขวงการทางชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3875 8538-40 ต่อ 20 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 ประกวดราคา รับที่ ส.677/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0300 ตอน กม.79+000 (ต่อเขตแขวงฯ ชลบุรี)–โป่งสะเก็ต ระยะทาง 1.240 กิโลเมตร ปริมาณงาน 14,650 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 26 เมษายน ติดต่อที่ สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3838 5778-83 ต่อ 114, 115 ก่อสร้าง
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.678/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงอุโมงค์ ส่งน้ำเดิม จากบ่อพักลดระดับลุมพินี ถึงสถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินี ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 20-30 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2504 0123 ต่อ 1408-9 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ประกวดราคา รับที่ ส.679/21 เม.ย.55  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อสะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้ ขนาดช่วง 100 ฟุต จำนวน 1 ชุด และทางขึ้น-ลง สะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้ ขนาด 4.20 เมตร จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในงานราชการศูนย์ฯ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 27 เมษายน ติดต่อที่ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2598 9355 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 18 (กระบี่) ประกวดราคา รับที่ ส.680, ส.380.1/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย พท.1010 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บ้านควนปริง, อำเภอเมือง, ควนขนุน, ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 1 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย พท.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4048-บ้านท่าสำเภาใต้ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 2.500 กิโลเมตรประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาทางสายหลัก สาย กบ.1025 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บ้านเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 5 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน ติดต่อที่ สำนักทางหลวงชนบทที่ 18 (กระบี่) ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร.0 7561 2598 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย ประมูล รับที่ ส.681/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ หมู่บ้านสายสวนป่าผู้ใหญ่มุด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ ผิวเรียบ หมู่บ้านสายควนน้ำผึ้ง–ห้วยขี้แรด หมู่ที่ 6-8 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โทร.0 7520 3233 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกวดราคา รับที่ ส.682/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย พช.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 113-บ้านวังชะนาง อำเภอชนแดน ระยะทาง 2.160 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย พช.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 21-บ้านโคกเจริญ อำเภอหนองไผ่ ระยะทาง 2.345 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย พช.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2275-บ้านหนองไผ่ใต้ อำเภอหนองไผ่, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนสาย บ้านวังก้นหวด-บ้านห้วยผักกูด ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.0 5671 1471 ต่อ 104 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประกวดราคา รับที่ ส.683, ส.683.1, ส.683.1.1/21 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ว่าจ้างปรับปรุงงานด้านโยธาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนลำพิกุล อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–26 เมษายน ติดต่อที่ กลุ่มงาน การคลัง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2223 2593-5 ต่อ 1329, 1317 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกวดราคา รับที่ ส.697/23 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง AC มส 3008 แยกทางหลวงหมายเลข 108-บ้านสันติสุข ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 26 เมษายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร.0 5361 2162 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.698, ส.698.1/23 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับใบมีดพวง 5 ชุด ตัดแยกอิสระ จำนวน 1 คัน ของกองบำรุงรักษาโยธา เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 26 เมษายน ติดต่อที่ แผนกจัดหา เขื่อนรัชชประภา ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7724 2545 ต่อ 5442 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว ประกวดราคา รับที่ ส.699, ส.700/23 เม.ย.55 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย สก 4082 แยกทางหลวงหมายเลข 3198 – อ่างเก็บน้ำพระปรง อำเภอวัฒนานคร ระยะทาง 1.900 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย สก 2055 แยกทางหลวงหมายเลข 33-บ้านเขามะกา อำเภอเมือง ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โทร.0 3726 1619 ต่อ 105 ก่อสร้าง
จังหวัดจันทบุรี สอบราคา รับที่ ส.701, ส.701.1, ส.702, ส.702.1/23 เม.ย.55 ซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน (แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ให้กับโรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 4 พฤษภาคม สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาด ไม่ต่ำกว่า 40 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤษภาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสอยดาว ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3938 1376-7 ต่อ 177, 103 ยานพาหนะ
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สอบราคา รับที่ ส.703/23 เม.ย.55 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤษภาคม ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ เขตบึงกุม กรุงเทพฯ โทร.0 2364 7325 อื่นๆ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สอบราคา รับที่ ส.704/23 เม.ย.55 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 147 ตลับ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 27 เมษายน ติดต่อที่ สำนักงานพัสดุ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.02219 3833-40 ต่อ 824 อื่นๆ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ส.705, ส.706/23 เม.ย.55 ซื้อกล้อง จุลทรรศน์แบบ 3 มิติ พร้อมระบบบันทึกภาพ จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤษภาคม, สอบราคาจ้างเหมาจัดอบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเอ็นเนียแกรม ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤษภาคม ติดต่อที่ สำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2564 7000 ต่อ 71579 อื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูล : | ... | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | [1127] | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.