Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประมูล รับที่ ส.2002/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้– วันที่ 7 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โทร.0 5589 8588 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกวดราคา รับที่ ส.2001/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างรถ สำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบสวนและแบบทดสอบ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2504 7124 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกวดราคา รับที่ ส.2000/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างรถ สำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบสวนและแบบทดสอบ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2504 7124 ยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกวดราคา รับที่ ส.1998, ส.1999/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดโต๊ะปฏิบัติการงานไม้ จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 4 พฤศจิกายน, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0 2441 6000 ต่อ 2130 อื่นๆ
จังหวัดสมุทรสาคร ประกวดราคา รับที่ ส.1997/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0 3447 3256 อื่นๆ
สำนักงาน กสทช. ประกวดราคา รับที่ ส.1996/29 ต.ค.57 เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 11 คัน เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 17-25พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน สำนักงาน กสทช. เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2271 0151 ต่อ 423 ยานพาหนะ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกวดราคา รับที่ ส.1995/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง ณ พื้นที่อุทยานแห่งชาติแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.0 3831 1234 ต่อ 210 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประกวดราคา รับที่ ส.1994/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม (ครั้งที่ 7) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤศจิกายน ติดต่อที่ หน่วยงานพัสดุ มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3931 9111 ต่อ 8533 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประมูล รับที่ ส.1993/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและภูมิทัศน์ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 7 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง โทร.0 7635 6025 ก่อสร้าง
สำนักงานศาลยุติธรรม ยกเลิก รับที่ ส.1992/30 ต.ค.57 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการ พัฒนาศูนย์ข้อมูลศาลยุติธรรม ระยะที่ 1 (ครั้งที่ 3) ตามประกาศลงวันที่ 2 กันยายน 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหาร ทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2541 2331 อื่นๆ
สำนักงานศาลยุติธรรม ยกเลิก รับที่ ส.1991/30 ต.ค.57 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการ พัฒนาศูนย์ข้อมูลศาลยุติธรรม ระยะที่ 1 (ครั้งที่ 3) ตามประกาศลงวันที่ 2 กันยายน 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหาร ทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2541 2331 ก่อสร้าง
สำนักงานศาลยุติธรรม ยกเลิก รับที่ ส.1990/30 ต.ค.57 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการ พัฒนาศูนย์ข้อมูลศาลยุติธรรม ระยะที่ 1 (ครั้งที่ 3) ตามประกาศลงวันที่ 2 กันยายน 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหาร ทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2541 2331 ก่อสร้าง
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.1989/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างถนน AC, ลานเอนกประสงค์ คสล.และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญัตติปี 2556) ภายในเขตลาดกระบัง 1 จำนวน 11 ชุมชน รวม 1 สัญญา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองประมูล การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2351 6144 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประกวดราคา รับที่ ส.1988/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โทร.0 4578 9158 ต่อ 20 ก่อสร้าง
โรงเรียนอุบลวิทยาคม สอบราคา รับที่ ส.1987/30 ต.ค.57 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช.205/26 ประจำปีงบประมาณ 2557 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานการเงินและพัสดุ โรงเรียนอุบลวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4525 4784 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สอบราคา รับที่ ส.1986/30 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.0 5671 7115 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประมูล รับที่ ส.1985/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบผิวเรียบ จำนวน 2 โครงการ และซ่อมสร้างทางผิวจราจรลาดยาง Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-place Recycling) จำนวน 1 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชดำเนิน จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.0 4351 9493 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ ส.1984/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเสริมผิวทาง AC สายบ้านทุ่งค่าย-บ้านพระม่วง ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ถนนพัทลุง จังหวัดตรัง โทร.0 7521 8262 ต่อ 226 ก่อสร้าง
กรมการค้าภายใน สอบราคา รับที่ ส.1983/30 ต.ค.57 จ้างจัดทำวัสดุประชาสัมพันธ์ Farm Outlet (บรรจุภัณฑ์พลาสติกหูหิ้ว) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ กรมการค้าภายใน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2507 5933 อื่นๆ
กรมชลประทาน สำนักชลประทานที่ 13 สอบราคา รับที่ ส.1982/30 ต.ค.57 ซื้อดินลูกรัง จำนวน 1 รายการ ของงานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ลูกรัง (F5) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรี ฝั่งขวา, สอบราคาซื้อยาง แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่นสำหรับถนน มอก.371-2530 จำนวน 1 รายการ ของงานซ่อมแซมถนนหัวงาน, สอบราคาซื้อยางแคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่นสำหรับถนน มอก.371-2530 จำนวน 1 รายการ ของงานบำรุงรักษา ทางลำเลียงใหญ่ราดยาง (F4) โครงการส่งน้ำนครชุม, สอบราคาซื้อดินลูกรัง จำนวน 1 รายการ ของงานบำรุงรักษา ลำเลียงใหญ่ลูกรัง (F5) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักชลประทานที่ 13 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.0 3461 3485 ก่อสร้าง
จังหวัดกาญจนบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.1981/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบบำบัด น้ำเสีย โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จำนวน 1 ระบบ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานจัดซื้อ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.0 3458 7800 ต่อ 1250-3 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ประมูล รับที่ ส.1980/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ และหมู่ที่ 5 ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7727 0050 ก่อสร้าง
กรมสรรพากร ประกวดราคา รับที่ ส.1979/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 4-7 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานการเงิน สำนักงานสรรพากรภาค 1 เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2272 9233-4 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลละหานทราย ยกเลิก รับที่ ส.1978/30 ต.ค.57 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลละหานทราย จำนวน 3 โครงการ ตามประกาศลงวันที่ 24 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4464 9192-3 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ ประมูล รับที่ ส.1977/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนน AC สายวัดโหนด-ปากพล บ้านวัดโหนด-ปากพล หมู่ที่ 4, 5, 7, 9 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขออำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โทร.0 7461 8535 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ประกวดราคา รับที่ ส.1976/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมแซมถนน AC ถนนสายบ้านหน้าแนว – บ้านคลองใหญ่ (ไสถั่ว) หมู่ที่ 3, 5, 13 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7547 9820 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ สอบราคา รับที่ ส.1975/30 ต.ค.57 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน สป 83-3811 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ ถนนนพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2461 3446 ต่อ 111 และ 204 ยานพาหนะ
เทศบาลนครสงขลา ประกวดราคา รับที่ ส.1974/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเตาหลวง ซอย 6 (ส่วนที่เหลือ) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาล นครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.0 7431 3266 ก่อสร้าง
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ประกวดราคา รับที่ ส.1973/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3524 2448 ก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สอบราคา รับที่ ส.1972/30 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3931 1198 ต่อ 113, 114 อื่นๆ
เทศบาลตำบลปลายพระยา ประกวดราคา รับที่ ส.1771/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างตลาดสด เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 6 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โทร.0 7568 7141 ต่อ 109 ก่อสร้าง
ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ประกวดราคา รับที่ ส.1970/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้าง ก่อสร้างอาคารในสนามยิงปืนทางยุทธวิธี ของศูนย์การทหารราบ (แผน 1) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3254 2464 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ประกวดราคา รับที่ ส.1969/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบลพระธาตุ-ดงบัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 6 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4373 1128 ก่อสร้าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ส.1968/30 ต.ค.57 จ้างเหมาโครงการ ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารหลังใหม่ และอาคารชั่วคราว จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 3) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4375 4321-40 ต่อ 3014 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา ประกวดราคา รับที่ ส.1967/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองโพน ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเข็ม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0872144337 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเมืองคง ประกวดราคา รับที่ ส.1966/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้าง อาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุกองคลัง เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมาโทร.0 4445 9077 ก่อสร้าง
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.1962-ส.1965/30 ต.ค.57 ซื้อตลับลูกปืนสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า “GEA” จำนวน 1 รายการ, ประกวดราคาซื้อตลับลูกปืนสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า “Alsthom” จำนวน 1 รายการ, ประกวดราคาซื้อแท่งห้ามล้อ (Brake Shoe) ชนิด Non – Metallic จำนวน 15,800 แท่ง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 7-17 พฤศจิกายน, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถไฟกึ่งรถบรรทุกเจียรราง แบบ Milling (Rail Road Truck Milling) จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2220 4669 ยานพาหนะ
กรมการค้าภายใน สอบราคา รับที่ ส.1960, ส.1961/30 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับสนับสนุนงานบริการและงานอำนวยการ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 3), สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัด (แบบ ชว.106) จำนวน 10,000 เล่ม แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ กรมการค้าภายใน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2547 5444 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สอบราคา รับที่ ส.1959/30 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2149 5616 อื่นๆ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สอบราคา รับที่ ส.1958/30 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2149 5616 อื่นๆ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สอบราคา รับที่ ส.1957/30 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2149 5616 อื่นๆ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สอบราคา รับที่ ส.1956/30 ต.ค.57 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 80 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2149 5616 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สอบราคา รับที่ ส.1955/30 ต.ค.57 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 80 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2149 5616 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สอบราคา รับที่ ส.1954/30 ต.ค.57 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 80 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2149 5616 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง ประมูล รับที่ ส.1953/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านสบยาว หมู่ที่ 7, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทร.0 5478 3093 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง ประมูล รับที่ ส.1952/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านสบยาว หมู่ที่ 7, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8 แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทร.0 5478 3093 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ประกวดราคา รับที่ ส.1951/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเจี่ย ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพะเนา ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 31 พฤศจิกายน ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการชลประทานศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีษะเกษ โทร.0 4561 2911 ต่อ 212 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแพร่ ประกวดราคา รับที่ ส.1945-ส.1950/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางถนน สายแยก ทล.103-บ.สวนหลวง อ.เด่นชัย จ.แพร่ ปริมาณงาน 1 แห่ง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณ เสี่ยงอันตราย สาย พร.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 101-ทางหลวงหมายเลข 103 อ.เมือง, หนองม่วงไข่, สอง, แพร่ ปริมาณงาน 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางถนน สายแยก ทล.101-บ.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ ปริมาณงาน 1 แห่ง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย พร.3023 ถนน สาย แยกทางหลวงหมายเลข 103-บ้านสวนหลวง อ.สอง, เมือง, สูงเม่น จ.แพร่ ปริมาณงาน 1 แห่ง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน ทาง ถนน สายแยก ทล.103-บ.แม่ยางกาด อ.สอง จ.แพร่ ปริมาณงาน 1 แห่ง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ถนน สายแยก ทล.103-บ.หนุนเหนือ อ.สอง จ.แพร่ ปริมาณงาน 1 แห่ง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร.0 5464 9711 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย ประมูล รับที่ ส.1944/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ (สถ.ศพด.3) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล อ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โทร.0 7561 9918 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย ประมูล รับที่ ส.1943/30 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ (สถ.ศพด.3) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล อ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โทร.0 7561 9918 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.