Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
เทศบาลตำบลห้วยไคร้ สอบราคา รับที่ ส.1114/20 ต.ค.57 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยไคร้ จำนวนนักเรียน 85 คน จำนวน 214 วัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โทร.0 5376 3235 ต่อ 103, 104 อาหาร
เทศบาลเมืองเขาบายศรี ประมูล รับที่ ส.1113/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยววัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ครั้งที่ 3) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3949 5025-7 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห ประกวดราคา รับที่ ส.1112/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) หมู่ที่ 5 องค์การบริหารองค์การบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อาคารเรียนขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 17 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 157 ตารางเมตร อาคารห้องน้ำห้องครัว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 14 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 56 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2905 0611-14 ต่อ 18 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ประมูล รับที่ ส.1111/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบ ประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันคะยอม หมู่ที่ 4 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ถนนลำพูน –บ้านธิ จังหวัดลพบุรี โทร.0 5350 3664 ต่อ 306 ก่อสร้าง
กรมส่งเสริมการเกษตร สอบราคา รับที่ ส.1110/20 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2579 3723 ยานพาหนะ
จังหวัดนครราชสีมา สอบราคา รับที่ ส.1109/20 ต.ค.57 ซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการ รักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาล จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4423 5078 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด ประกวดราคา รับที่ ส.1108/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ยื่นซอง ยื่นซองวันที่ 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.0 3432 1948 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ประกวดราคา รับที่ ส.1107/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทับกฤชใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5628 9321 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร ประกวดราคา รับที่ ส.1106/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 2 เริ่มจากบ้านนายสุรชัย แก้วสงวน –สะพานข้ามคลองพาดหมอนขนาดทางกว้าง 4 เมตร ยาว 9 เมตร หนา 0.05 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โทร.0 3499 1526 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลดงมะไฟ ประมูล รับที่ ส.1105/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง อาคารเรียนเด็กเล็ก ขนาด 200 คน จำนวน 8 ห้องเรียน กว้าง 20 เมตร ยาว 36 เมตร พื้นที่ 720 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร.0 4275 9321 ก่อสร้าง
ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ยกเลิก รับที่ ส.1104/20 ต.ค.57 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ตามประกาศลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2541 2013 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี ประกวดราคา รับที่ ส.1103/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 12 บ้านคลองรางกระทุ่ม (ตามแบบ อบต.บางภาษีกำหนด) พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โทร.0 3496 2102 ต่อ 15 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลพิกุลออก สอบราคา รับที่ ส.1102/20 ต.ค.57 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โทร.0 3732 3525 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ประสงค์ รับที่ ส.1101/20 ต.ค.57 จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หาดอ่าวนาง และหาดนพรัตน์ธารา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – วันที่ 11 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร.0 7563 7146 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ประมูล รับที่ ส.1100/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง อำเภอ แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4341 8053 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเมยวดี ประกวดราคา รับที่ ส.1099/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบที่ สถ.ศพด.1 และก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด. 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 21 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.04357 7117 ต่อ 12 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย ประกวดราคา รับที่ ส.1098/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4455 8935 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ ยกเลิก รับที่ ส.1097/20 ต.ค.57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ บ้านสันทนา หมู่ที่ 4 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ตามประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัดน่าน โทร.0 5479 7497 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ ยกเลิก รับที่ ส.1096/20 ต.ค.57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองผุก หมู่ที่ 10 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ตามประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โทร.0 5479 7497 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก สอบราคา รับที่ ส.1095/20 ต.ค.57  เช่าเครื่องจักรฯ และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ, สอบราคาซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืชและรากไม้เจือปน จำนวน 1 รายการ, สอบราคาซื้อหินเบอร์ใหญ่ ขนาด 20-40 เซนติเมตร จำนวน 1 รายการ, สอบราคาจ้างขุดลอกคลองพรหมณี (โดยเครื่องจักร) จำนวน 1 รายการ, สอบราคาจ้างขุดลอกคลองบางไพล (โดยเครื่องจักร) แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ งานบริหารทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร.0 3731 6339 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาที่ดิน สอบราคา รับที่ ส.1094/20 ต.ค.57 ซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2579 2875 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ ประมูล รับที่ ส.1093/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ อำเภอ หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5687 9540 ต่อ 11 ก่อสร้าง
ศาลอุทธรณ์ ยกเลิก รับที่ ส.1092/20 ต.ค.57 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ศาลอุทธรณ์ ตามประกาศลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารศาลอุทธรณ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2541 0179 อื่นๆ
กรมส่งเสริมการเกษตร สอบราคา รับที่ ส.1091/20 ต.ค.57 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2579 9521 ยานพาหนะ
จังหวัดระยอง สอบราคา รับที่ ส.1090/20 ต.ค.57 ซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ให้กับโรงพยาบาลระยอง จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3861 7451-8 ต่อ 2167 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส.1089/20 ต.ค.57 จ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง อาคารสำนักงาน และก่อสร้างอาคารสุขาสำหรับคนพิการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ แผนกบัญชีและประเมินผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.0 3641 1097 ต่อ 10214 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด สอบราคา รับที่ ส.1088/20 ต.ค.57 จ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ ประจำปีการศึกษา 2557 งวดที่ 2/2557 (ภาคเรียนที่ 2/2557) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทร.0 3951 2111 อาหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด ประกวดราคา รับที่ ส.1087/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านผาเต่าพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลผาเลือด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0 5581 8256 ต่อ 13, 14 ก่อสร้าง
เทศบาลนครสกลนคร ประมูล รับที่ ส.1086/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 “ยุติธรรมวิทยา” ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ แผนงานและโครงการ สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร.0 4271 4000 ต่อ 1405 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเขาคอก ประมูล รับที่ ส.1085/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างระบบ ประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกกระนัง หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์โทร.0 4466 6246 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ส.1080-ส.1084/20 ต.ค.57 ซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน 2 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม, สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ, สอบราคาซื้อชุดสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด, สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ, สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ -28 ตุลาคม, ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.0 3739 5085-6 ต่อ 10612-5 อื่นๆ
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู สอบราคา รับที่ ส.1079/20 ต.ค.57 จ้างปรับปรุงอาคาร ภายในวิทยาลัย เทคนิคหนองบัวลำภู ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร.0 4231 2753 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลโนนหัน ประมูล รับที่ ส.1078/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลโนนหัน หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4339 1503 ต่อ 32 ก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู สอบราคา รับที่ ส.1077/20 ต.ค.57 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในวิทยาลัย เทคนิคหนองบัวลำภู ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร.0 4231 2753 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประมูล รับที่ ส.1076/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4460 2218 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข ประมูล รับที่ ส.1075/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านศูนย์กลาง-บ้านปูดดู่ ตำบลด่านศรีสุข, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการเสริมผิวลาดยาง AC บ้านภูพนังม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลด่านศรีสุข, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการเสริมผิวลาดยาง AC บ้านศูนย์กลาง หมู่ที่ 3 ตำบลด่านศรีสุข, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการเสริมผิวลาดยาง AC สาย ทช.3005-น้ำตกห้วยหินขาว ตำบลด่านศรีสุข, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานโครงการเสริมผิวลาดยาง AC สาย รพช.(โพนทอง-ไทยเจริญ)–บ้านดอนขนุน ตำบลด่านศรีสุข, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โทร.0 4241 4800-1 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย ประกวดราคา รับที่ ส.1074/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายวังข่อย-หนองสะแกยาว ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5689 0056 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเชียงเครือ ประกวดราคา รับที่ ส.1073/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านแกเปะ, แซงอุดม หมู่ที่ 5, 9, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้าง ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเหล่าคือ หมู่ที่ 4 แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 21 ตุลาคม, สอบราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบผิวเรียบ สายบ้านเชียงเครือ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 22 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0 4312 1078 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลแม่ขรี ประกวดราคา รับที่ ส.1072/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โทร.0 7469 5326 ต่อ 13 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหนองแวง สอบราคา รับที่ ส.1071/20 ต.ค.57 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเยา จำนวน 53 คน ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 – วันที่ 31 มีนาคม 2558 รวมระยะเวลา 102 วัน, สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 – วันที่ 31 มีนาคม 2558 รวมระยะเวลา 102 วัน, สอบราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง จำนวน 53 คน ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 – วันที่ 31 มีนาคม 2558 รวมระยะเวลา 102 วัน แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอระหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0933264095 อาหาร
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ประกวดราคา รับที่ ส.1070/20 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก สาย มค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 23- บ้านดงใหญ่ อำเภอเมือง, แกดำ จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 6 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก สาย มค.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 23-บ้านปอพาน อำเภอกุดรัง, นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 4.970 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก สาย มค.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2063 – บ้านแดงโพง อำเภอวาปีปทุม, อำเภอ นาดูน จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4337 9155 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประกวดราคา รับที่ ส.1069/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (Over Lay) สายบ้านบางอ้อ-บ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7731 9748 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลกกตูม ประกวดราคา รับที่ ส.1068/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาหินกอง หมู่ที่ 8 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร , ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 7, 11, 13 บ้านแก่งนาง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านปากช่อง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านแก่งนาง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 16 บ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านป่าไม้พัฒนา ตำบลกกตูม อำเภอ ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 ตุลาคม ติดต่อที่ เทศบาลตำบลกกตูม และวันที่ 22 ตุลาคม ที่หอประชุมอำเภอดงหลวง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร.0 4267 6517-8 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลพระลับ ประมูล รับที่ ส.1067/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 1 ซ่อมสร้างถนน คสล. จำนวน 10 สาย, โครงการที่ 2 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC จำนวน 6 สาย, โครงการที่ 3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง จำนวน 1 โครงการ และโครงการที่ 4 ก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4332 7696 ต่อ 14 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น ประมูล รับที่ ส.1066/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมสร้างถนนสายทางหลวง หมายเลข 2-บ้านโสกนกเต็น บ้านโสกขามน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโสนนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนสายแยกทางหลวง หมายเลข 207-บ้านสำโรง ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร AC สายบ้านหนองบัว ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4341 6019 ต่อ 106 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประมูล รับที่ ส.1065/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการที่ 1 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ (สถ.ศพด.3) จำนวน 1 โครงการ, โครงการที่ 2 ซ่อมแซมถนนลาดยาง AC สายบ้านอุบล-บ้านนาคำน้อย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,033 ตารางเมตร และโครงการที่ 3ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านรักชาติ หมู่ที่ 2, 16 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4321 0427 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 5 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สอบราคา รับที่ ส.1064/20 ต.ค.57 ซื้อดินสำหรับใช้ถมคันคู ชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 จำนวน 1 รายการ ของงานก่อสร้างคันคูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ (ระยะ 2) ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร, สอบราคา ซื้อดินสำหรับใช้ถมคันคู ชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 จำนวน 1 รายการ ของงานก่อสร้างคันคูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเรือ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร, สอบราคาซื้อดินสำหรับใช้ถมคันคู ชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 จำนวน 1 รายการ ของงานก่อสร้างคันคูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น (ระยะ 2) ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร, สอบราคาซื้อดินสำหรับใช้ถมคันคู ชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 จำนวน 1 รายการ ของงานก่อสร้างคันคูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วย หินลาด ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร, สอบราคาซื้อดินสำหรับใช้ถมคันคู ชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 จำนวน 1 รายการ ของงานก่อสร้างคันคูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังถ้ำ (ระยะ 2) ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร, สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ของงานก่อสร้างคันคูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังถ้ำ (ระยะ 2) ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร, สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ของงานก่อสร้างคันคูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น (ระยะ 2) ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร, สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ของงานก่อสร้างคันคูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 5 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร.0 4231 5881 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ สอบราคา รับที่ ส.1062, ส.1063/20 ต.ค.57 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาถังแรงดันแบบกาวไนท์ ขนาด 500 ลิตร ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 3 โครงการ, สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 โครงการ แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โทร.0 3679 2455 ก่อสร้าง
จังหวัดเลย สอบราคา รับที่ ส.1061/20 ต.ค.57 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทร.0 4281 1765 ต่อ 201, 202 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา ประกวดราคา รับที่ ส.1060/20 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านงิ้วงาม ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) แบบตอกเข็ม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 24 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0 872144337 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.