Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
กรมควบคุมมลพิษ ประกวดราคา รับที่ ส.385/24 ก.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายคลัง กรมควบคุมมลพิษ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 2298 2028 อื่นๆ
กรมควบคุมมลพิษ ประกวดราคา รับที่ ส.384/24 ก.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายคลัง กรมควบคุมมลพิษ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 2298 2028 อื่นๆ
เทศบาลตำบลไพศาลี ประมูล รับที่ ส.383/23 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ถนนห้วยน้ำลาดเหนือ (สระหนองมะรื่น-บ้านนายเลย กลิ่นกระบี่) หมู่ที่ 1 ตำบลไพศาลี และโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนห้วยน้ำลาดเหนือ (บ้านนางสนอง เพ็ชรสัมฤทธิ์-สระหนองมะรื่น) หมู่ที่ 2 ตำบลไพศาลี แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5625 9143 ต่อ 113 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประมูล รับที่ ส.382/23 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอัฒจันทร์ พร้อมเสาไฟส่องสว่าง สนามฟุตบอลบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5680 3567 ต่อ 405 ก่อสร้าง
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ประกวดราคา รับที่ ส.381/ 23 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กันยายน ติดต่อที่ แผนกส่งกำลัง กรมการอุตสาหกรรมทหารฯ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2241 0213 อื่นๆ
กรมราชภัณฑ์ ประกวดราคา รับที่ ส.380/23 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุร้าย จำนวน 20 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 23-26 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง กรมราชทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2967 3540 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 20/23 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 11 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7635 6025 อื่นๆ
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ขายทอดตลาด รับที่ พิเศษ 19/23 ก.ย.57 รถยนต์เก่า จำนวน 9 คัน ในวันที่ 3 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0 2433 2222 ต่อ 119, 120 ยานพาหนะ
สำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ พิเศษ 18/23 ก.ย.57 ซื้อซอฟแวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลออราเคิล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2564 7000 ต่อ 1594 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยราชสุดา) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 17/23 ก.ย.57 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – วันที่ 2 ตุลาคม ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0 2889 5315-9 ต่อ 213 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ พิเศษ 16/23 ก.ย.57 เช่ารถยนต์ตรวจอุปกรณ์ โทรคมนาคมแบบไมโครบัส พร้อมที่พาดบันได จำนวน 5 คัน ระยะเวลาการเช่า 4 ปี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 กันยายน ติดต่อที่ ส่วนจัดหาเพื่อธุรกิจสื่อสารไร้สายและการเช่ารถยนต์ ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 4047 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประมูล รับที่ พิเศษ 15/23 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอัฒจันทร์ พร้อมเสาไฟส่องสว่าง สนามฟุตบอลบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ดหมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5680 3567 ต่อ 405 ก่อสร้าง
กรมการแพทย์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 14/23 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบวางแผนการ รักษาทางรังสีชนิดรังสีแปรความเข้มพร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องของลำรังสีแบบ 3 มิติ จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กันยายน ติดต่อที่ ฝายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.0 3662 1795-800 ต่อ 7210 อื่นๆ
กรมการแพทย์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 13/23 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบวางแผนการ รักษาทางรังสีชนิดรังสีแปรความเข้มพร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องของลำรังสีแบบ 3 มิติ จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กันยายน ติดต่อที่ ฝายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.0 3662 1795-800 ต่อ 7210 อื่นๆ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 12/23 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ตลาดใหญ่ พร้อมงานพิเศษอื่นๆ ที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซื้อเอกสารตั้งแต่ วันที่ 29 กันยายน – วันที่ 10 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา อาคารบริหาร ปณท เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2831 3098, สำนักงานไปรษณีย์เขต 8 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7722 6358 และที่ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โทร.0 7641 2171 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 11/23 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติมก่อสร้างอาคารสำนักงาน ต่อเติมอาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง และก่อสร้างเสาธง รั้ว ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ พร้อมรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ กฟอ.พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 ตุลาคม ติดต่อที่ กองการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2590 5675, สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช และที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อสร้าง
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 10/ 23 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กันยายน ติดต่อที่ แผนกส่งกำลัง กรมการอุตสาหกรรมทหารฯ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2241 0213 อื่นๆ
กรมราชภัณฑ์ ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 9/23 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุร้าย จำนวน 20 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 23-26 กันยายน ติดต่อที่ กองคลัง กรมราชทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2967 3540 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด สอบราคา รับที่ พิเศษ 7/23 ก.ย.57 งานย้ายแนวท่อประปาที่บริเวณก่อสร้างวางท่อ คสล. (Box Culvert) ทางหลวงหมายเลข 108 อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 กันยายน ติดต่อที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5346 1066 ก่อสร้าง
จังหวัดระยอง สอบราคา รับที่ พิเศษ 6/23 ก.ย.57 จ้างเหมาถมดินลูกรังพร้อมบดอัด บนโฉนดที่ดินเลขที่ 164847 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง ขนาดกว้างประมาณ 60.80 เมตร ยาวประมาณ 63.15 เมตร ความสูงเฉลี่ยประมาณ 3.30 เมตร หรือพื้นที่ถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า 13,440 ลูกบาศก์เมตร ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 กันยายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3861 2276 ก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 5/23 ก.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งาน จ้างเหมา ขุด–ขนดิน และเถ้าถ่านหิน เพื่อทำคันเถ้าถ่านหินแนวสายพานระบบ 3 (Stage2) จำนวน 446,000 ลูกบาศก์เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 กันยายน ติดต่อที่ งานพัสดุและจัดหา ศูนย์จัดการส่งน้ำแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.0 5425 6672 และที่แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ยกเลิก รับที่ พิเศษ 4/23 ก.ย.57 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ ลงประกาศวันที่ 10 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3576 0436 ต่อ 15 ยานพาหนะ
กรมการค้าภายใน สอบราคา รับที่ พิเศษ 3/23 ก.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งสอบเทียบมวลมาตรฐานพิกัดกำลัง 150 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 29กันยายน ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2507 5930 อื่นๆ
จังหวัดราชบุรี สอบราคา รับที่ พิเศษ 2/23 ก.ย.57 ซื้อเครื่องช๊อตหัวใจ (Defibrillator) จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3271 9600 ต่อ 1636 อื่นๆ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สอบราคา รับที่ พิเศษ 1/23 ก.ย.57 ซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอร์ขาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 3 ชุด เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 ตุลาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2246 0974 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง ยกเลิก รับที่ ก.491/22 ก.ย. 57 สอบราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.038-192595-6 ต่อ 108 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง ยกเลิก รับที่ ก.491/22 ก.ย. 57 สอบราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2558 ตามประกาศลงวันที่ 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.038-192595-6 ต่อ 108 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง ยกเลิก รับที่ ก.490/22 ก.ย. 57 สอบราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.038-192595-6 ต่อ 108 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง ยกเลิก รับที่ ก.490/22 ก.ย. 57 สอบราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2558 ตามประกาศลงวันที่ 17 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.038-192595-6 ต่อ 108 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง สอบราคา รับที่ ก.489/22 ก.ย. 57 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.038-192595-6 ต่อ 108 ลิฟท์
เทศบาลตำบลทับช้าง ประมูล รับที่ ก.488/22 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 1 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาล ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โทร.039-393020 ต่อ 15 อื่นๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สอบราคา รับที่ ก.487/22 ก.ย. 57  จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ อาคารเรียนและปฏิบัติการ จำนวน 92 ห้อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 2 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร.053-713036 ต่อ 106 อื่นๆ
จังหวัดเลย สอบราคา รับที่ ก.486/22 ก.ย. 57 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และอาคารที่อยู่ในเขตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทร.042-811765 ต่อ 201, 202 อื่นๆ
โรงเรียนมันธยมวัดสิงห์ สอบราคา รับที่ ก.485/22 ก.ย. 57 ซื้อเสื้อกีฬาคณะสี ปีการศึกษา 2557 ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ โรงเรียนวัดสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร.0-2415-1681 เครื่องแต่งกาย
โรงเรียนมันธยมวัดสิงห์ สอบราคา รับที่ ก.484/22 ก.ย. 57 จ้างทำครุภัณฑ์สำหรับใช้ในห้องสมุด ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ โรงเรียนวัดสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร.0-2415-1681 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ ก.483/22 ก.ย. 57 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ คือเครื่องวิเคราะห์โครงข่าย จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 1 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.047-3754321-40 ต่อ 3014 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขายทอดตลาด รับที่ ก.482/22 ก.ย. 57 ครุภัณฑ์ จำนวน 88 รายการ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 6 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-009009 ต่อ 1583 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดพิจิตร สอบราคา รับที่ ก.481/22 ก.ย. 57 จ้างทำอาหารสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโพทะเล อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร.056-681115 อาหาร
จังหวัดพิจิตร สอบราคา รับที่ ก.480/22 ก.ย. 57 จ้างก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโพทะเล อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร.056-681115 ก่อสร้าง
จังหวัดพิจิตร สอบราคา รับที่ ก.479/22 ก.ย. 57 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโพทะเล อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร.056-681115 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประกวดราคา รับที่ ก.478/22 ก.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและหอประชุม จังหวัดกาฬสินธุ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0-2444-6000 ต่อ 1117,1118 ก่อสร้าง
จังหวัดนครราชสีมา ขายทอดตลาด รับที่ ก.477/22 ก.ย. 57 เศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2558 ขอรับเอกสารและยื่นซองตั้งแต่บัดนี้ – 24 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำอำเภอสีคิ้ว ถนนมิตรภาพ จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-416943 อาหาร
กรมเจ้าท่า สอบราคา รับที่ ก.476/22 ก.ย. 57 จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รองรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ กองคลัง กรมเจ้าท่า ถนนโยธา กรุงเทพฯ โทร.0-2234-6424 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี สอบราคา รับที่ พิเศษ 60/22 ก.ย. 57 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด ดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม และพนักงานขับยานพาหนะ ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ – 29 กันยายน 2557 ติดต่อที่ งานบริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2190-5731-3 อื่นๆ
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี สอบราคา รับที่ พิเศษ 59/22 ก.ย. 57 เช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ยกสูง(ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ) จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2557 ติดต่อที่ สำนักงนพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร.036-507350 ยานพาหนะ
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี สอบราคา รับที่ พิเศษ 58/22 ก.ย. 57 ซื้อยา รายการ Calcium folinate ขนาด 50 มิลลิกรัม ชนิดฉีด จำนวน 800 หลอด และขนาด 300 มิลลิกรัม ชนิดฉีด 900 หลอด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 26 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2546-1960 ถึง 6 ต่อ 1303,1022 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประสงค์ รับที่ พิเศษ 55/22 ก.ย. 57 จ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารสำนักงาน กกพ. โดยวิธีคัดเลือก ยื่นเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 26 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2207-3599 ต่อ 731 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประสงค์ รับที่ พิเศษ 54/22 ก.ย. 57 เชิญชวนทั่วไป เช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 7 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2207-3599 ต่อ 784 ยานพาหนะ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประสงค์ รับที่ พิเศษ 53/22 ก.ย. 57 เชิญชวนทั่วไป เช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 7 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2207-3599 ต่อ 784 ยานพาหนะ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประสงค์ รับที่ พิเศษ 52/22 ก.ย. 57 เชิญชวนทั่วไป เช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 7 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2207-3599 ต่อ 784 ยานพาหนะ

หน้าแสดงข้อมูล : [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.