Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สอบราคา รับที่ ส.28/1 ต.ค.57 จ้างปรับปรุงโครงสร้าง ประตูช้างค้ำ ครั้งที่ 2 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารสำนักงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5311 4116 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน สำนักชลประทานที่ 15 ประกวดราคา รับที่ ส.26, ส.27/1 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการอาคารป้องกันตลิ่งคลองท่าหา ระยะ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการแก้มลิงพรุอาใจ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักชลประทานที่ 15 อำเภอ ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7544 3150 ต่อ 128 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย ประกวดราคา รับที่ ส.25/1 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล., ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จำนวน 5 กลุ่มงาน แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โทร.0 4216 6635 ต่อ 14 ก่อสร้าง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา สอบราคา รับที่ ส.24/1 ต.ค.57 จ้างเหมาวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Thin Prep plus HPV High Risk mRNA Test พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 350 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 ตุลาคม ติดต่อที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4430 5131 ต่อ 145 อื่นๆ
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ขายทอดตลาด รับที่ ส.23/1 ต.ค.57 รถยนต์เก่า จำนวน 9 คัน ในวันที่ 3 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ โทร.0 2433 2222 ต่อ 119, 120 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก สอบราคา รับที่ ส.21, ส.22/1 ต.ค.57 จ้างเหมาปรับปรุงเสาธงชาติ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 2) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โทร.0 3864 2675 ต่อ 102 ก่อสร้าง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกวดราคา รับที่ ส.20/1 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 ตุลาคม ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ กรมทรัพย์สินทางปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2547 4695 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ประมูล รับที่ ส.19/1 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไหม้ หมู่ที่ 9 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7567 1167 ก่อสร้าง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกวดราคา รับที่ ส.18/1 ต.ค.57 เช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง ประจำปี 2558 (วันที่ 1 ธันวาคม 2557-วันที่ 30 กันยายน 2558) ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 13-22 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0 2831 9261 อื่นๆ
เทศบาลตำบลพะตง สอบราคา รับที่ ส.17/1 ต.ค.57 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นคอนกรีต สุดถนนเทศบาล 51 (ชุมชนบ้านอุดมทอง) พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 772 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.0 7429 1776 ต่อ 101 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประมูล รับที่ ส.16/1 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) จำนวน 3 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4525 0333 ต่อ 1805 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกวดราคา รับที่ ส.14, ส.15/1 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 ตุลาคม, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 8 ตุลาคม ติดต่อที่ หน่วยงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3851 7012 ก่อสร้าง
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.13/1 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อหัวกรองน้ำ เพื่อปรับปรุงบ่อกรองน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน หมายเลข 6, 8, 10 และ 12 จำนวน 4 บ่อ (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 2-8 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2504 0187 อื่นๆ
จังหวัดจันทบุรี ประกวดราคา รับที่ ส.12/1 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊ซ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการ ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3932 7815 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส.11/1 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งกางเขนสำหรับสายสื่อสาร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 ตุลาคม ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป กองจัดหา ในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2590 5315 อื่นๆ
สำนักงาน กสทช. ประกวดราคา รับที่ ส.9, ส.10/1 ต.ค.57 ซื้อระบบบริหารจัดการ SAN Consolidation จำนวน 1 ระบบ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – วันที่ 4 พฤศจิกายน, ประกวดราคาซื้อระบบตรวจวิเคราะห์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชิงพฤติกรรม ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 10-20 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน สำนักงาน กสทช. เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2271 0151 ต่อ 243 อื่นๆ
กรมการแพทย์ ประกวดราคา รับที่ ส.8/1 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องวิเคราะห์ลานสายตา ด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาล นพรัตนราชธานี เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร.0 2517 4270 ต่อ 2063 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรุงเทพมหานคร สอบราคา รับที่ ส.6, ส.7/1 ต.ค.57 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 ตุลาคม, สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดทารกออกทางหน้าท้อง จำนวน 4 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร.0 2328 6900-19 ต่อ 10457 ยานพาหนะ
ศาลล้มละลายกลาง สอบราคา รับที่ ส.5/1 ต.ค.57 ซื้อตู้เก็บสำนวนแบบรางเลื่อน (จำนวน 5 ชุด) 1 งาน พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนคลัง ศาลล้มละลายกลาง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 1585-6 อื่นๆ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกวดราคา รับที่ ส.4, ส.4.1, ส.4.1.1/1 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบริการรักษาความสะอาด คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่ วันที่ 1-6 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2218 8612 อื่นๆ
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประกวดราคา รับที่ ส.3/1 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม ติดต่อที่ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสรุนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4427 3370-5 23404, 23406 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ส.2/1 ต.ค.57 อกทั้งหมด
เทศบาลเมืองพิจิตร ประกวดราคา รับที่ ส.1/1 ต.ค.57 จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนบุษบา ครั้งที่ 3 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 13 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทร.0 5661 3090 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกวดราคา รับที่ ก.37/1 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อหุ่นพร้อมระบบปฏิบัติการเสมือนจริงสำหรับฝึกการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ต่าง ๆ จำนวน 1 ชุด ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 3 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-754357 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ก.36/1 ต.ค. 57 จ้างจัดพิมพ์และจัดส่งแนวเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2557 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-4248 อื่นๆ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ก.35/1 ต.ค. 57 จ้างจัดพิมพ์และจัดส่งแนวเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2557 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-4248 อื่นๆ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ก.34/1 ต.ค. 57 จ้างจัดพิมพ์และจัดส่งแนวเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2557 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 8 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-4248 อื่นๆ
เทศบาลเมืองตาคลี ประกวดราคา รับที่ ก.33/1 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง ทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนเทสบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาเลมืองตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-265261 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองตาคลี ประกวดราคา รับที่ ก.32/1 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาเลมืองตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-265261 ก่อสร้าง
กรมสรรพากร ประกวดราคา รับที่ ก.31/1 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการดูแลอาคารศูนย์เอกสารและหลักฐาน(ตลิ่งชัน) ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิต และอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 งาน ประกอบด้วยการบริการรักษาความปลอดภัย และการบริการรักษาความสะอาด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานอาคารสถานที่ ส่วนพัสดุครุภัณฑ์ สำนักบริหารการคลังและรายได้ อาคารกรมสรรพากร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2272-8004 อื่นๆ
กรมสรรพากร ประกวดราคา รับที่ ก.30/1 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการดูแลอาคารศูนย์เอกสารและหลักฐาน(ตลิ่งชัน) ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิต และอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 งาน ประกอบด้วยการบริการรักษาความปลอดภัย และการบริการรักษาความสะอาด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานอาคารสถานที่ ส่วนพัสดุครุภัณฑ์ สำนักบริหารการคลังและรายได้ อาคารกรมสรรพากร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2272-8004 อื่นๆ
กรมสรรพากร ประกวดราคา รับที่ ก.29/1 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการดูแลอาคารศูนย์เอกสารและหลักฐาน(ตลิ่งชัน) ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิต และอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 งาน ประกอบด้วยการบริการรักษาความปลอดภัย และการบริการรักษาความสะอาด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานอาคารสถานที่ ส่วนพัสดุครุภัณฑ์ สำนักบริหารการคลังและรายได้ อาคารกรมสรรพากร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2272-8004 อื่นๆ
กรมสรรพากร ประกวดราคา รับที่ ก.28/1 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบริหารอาคารกรมสรรพากร จำนวน 1 งาน สำหรับการบริหารงานระบบอาคาร การรบริการรักษาความปลอดภัย และการบริการรักษาความสะอาด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานอาคารสถานที่ ส่วนพัสดุครุภัณฑ์ สำนักบริหารการคลังและรายได้ อาคารกรมสรรพากร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2272-8004 อื่นๆ
กรมสรรพากร ประกวดราคา รับที่ ก.27/1 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบริหารอาคารกรมสรรพากร จำนวน 1 งาน สำหรับการบริหารงานระบบอาคาร การรบริการรักษาความปลอดภัย และการบริการรักษาความสะอาด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานอาคารสถานที่ ส่วนพัสดุครุภัณฑ์ สำนักบริหารการคลังและรายได้ อาคารกรมสรรพากร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2272-8004 อื่นๆ
กรมสรรพากร ประกวดราคา รับที่ ก.26/1 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบริหารอาคารกรมสรรพากร จำนวน 1 งาน สำหรับการบริหารงานระบบอาคาร การรบริการรักษาความปลอดภัย และการบริการรักษาความสะอาด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานอาคารสถานที่ ส่วนพัสดุครุภัณฑ์ สำนักบริหารการคลังและรายได้ อาคารกรมสรรพากร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2272-8004 อื่นๆ
กรมควบคุมมลพิษ ประกวดราคา รับที่ ก.25/1 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557 จำนวน 1,350 เล่ม ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 9 – 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-2028 อื่นๆ
กรมควบคุมมลพิษ ประกวดราคา รับที่ ก.24/1 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557 จำนวน 1,350 เล่ม ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 9 – 20 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-2028 อื่นๆ
กรมควบคุมมลพิษ ประกวดราคา รับที่ ก.23/1 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-2028 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมควบคุมมลพิษ ประกวดราคา รับที่ ก.22/1 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-2028 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมควบคุมมลพิษ ประกวดราคา รับที่ ก.21/1 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 8 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-2028 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกวดราคา รับที่ ก.20/1 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ครั้งที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุ สำนักบริหารคลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2547-4503 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกวดราคา รับที่ ก.19/1 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ครั้งที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 3 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุ สำนักบริหารคลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2547-4503 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สอบราคา รับที่ ก.18/1 ต.ค. 57 จ้างซ่อมเตียงฉายรังสีผู้ป่วยสำหรับเครื่องฉายรังสีระยะไกลชนิดโคบอลท์ – 60 จำนวน 1 เตียง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ การแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-270300 ต่อ 29106 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สอบราคา รับที่ ก.17/1 ต.ค. 57 จ้างซ่อมเตียงฉายรังสีผู้ป่วยสำหรับเครื่องฉายรังสีระยะไกลชนิดโคบอลท์ – 60 จำนวน 1 เตียง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ การแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-270300 ต่อ 29106 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สอบราคา รับที่ ก.16/1 ต.ค. 57 ซื้อชุดกล้องส่องตรวจชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ การแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-270300 ต่อ 29106 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สอบราคา รับที่ ก.15/1 ต.ค. 57 ซื้อชุดกล้องส่องตรวจชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ การแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-270300 ต่อ 29106 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สอบราคา รับที่ ก.14/1 ต.ค. 57 ซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 9 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.056-717115 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ก.13/1 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม สาธารณูปโภคสาธารณูปการชุมชน และอาคารแฟลต และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ภายในเขตลาดพร้าว จำนวน 5 ชุมชน , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการชุมชน และอาคารแฟลต และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ภายในเขตห้วยขวาง จำนวน 6 ชุมชน , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการชุมชน และอาคารแฟลต และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ภายในเขตบึงกุ่ม จำนวน 7 ชุมชน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 6 ตุลาคม 2557 , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารแฟลตพักอาศัยสูง 5 ชั้น และอื่น ๆ ภายในโครงการบ้านพักข้าราชการ(ประเภทเช่า) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัพชุมพร , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารแฟลตพักอาศัยสูง 5 ชั้น และอื่น ๆ ภายในโครงการบ้านพักข้าราชการ(ประเภทเช่า) เทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารแฟลตพักอาศัยสูง 5 ชั้น และอื่น ๆ ภายในโครงการปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ยมราช (สิริสาสน์) รับโอน (เช่า) แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 14 ตุลาคม 2557 , ยกเลิก ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคา METAL SHEET และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ในเขตราชเทวี จำนวน 4 ชุมชน ตามประกาศเลขที่ พช.99/2557 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง กองประมูล การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0-2351-6144 ก่อสร้าง
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ก.12/1 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสายส่งสัญญาณต่าง ๆ อุปกรณ์เสาสาย แท่นคอนกรีตฐานเสาโทรคมนาคม และเสาค้ำยันฯ ที่ กม.125/1 ถึง กม.147/15 ระหว่างสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย กับสถานีรถไฟหินซ้อน ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ, ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเปลี่ยนสายโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถ อุปกรณ์เสาสาย แท่งคอนกรีตฐานเสาโทรคมนาคม และเสาค้ำยันฯ ที่ กม.150/1 ถึง กม.187/2 ระหว่างสถานีรถไฟเพชรบุรี กับสถานีรถไฟบ้านชะอำ ในเส้นทางสายใต้ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 10 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกจัดซื้อจัดจ้าง กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2220-4594 ก่อสร้าง
กรมการแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ประกวดราคา รับที่ ก.11/1 ต.ค. 57 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องวิเคราะหลานสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 7 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร.0-2517-4270 ต่อ 2063 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน

หน้าแสดงข้อมูล : [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.