Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประกวดราคา รับที่ ส.1567/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแบบ AC ถนนสายบ้านนาโหนด-บ้านควนโก ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 7461 1602 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม ประกวดราคา รับที่ ส.1565/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม หมู่ที่ 16 บ้านห้วยเกษียร และโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม หมู่ที่ 12 บ้านบ่อแร่ธารเลา จำนวน 2 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.0 3740 7180 ก่อสร้าง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สอบราคา รับที่ ส.1564/24 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2271 8000 ต่อ 1104 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลศรีสะเกษ ประมูล รับที่ ส.1563/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ขนาด 81-100 คน แบบไม่ตอกเข็ม จำนวน 1 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โทร.0 5469 1111 ต่อ 13 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ประกวดราคา รับที่ ส.1562/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ขนาด 81-100 คน บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 19 ตำบล เสพเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทร.0 4214 3533 ต่อ 13 ก่อสร้าง
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ยกเลิก รับที่ ส.1561/ 24 ต.ค.57 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองกลาง กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ถนนทหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2241 4049 ต่อ 209 อื่นๆ
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ยกเลิก รับที่ ส.1560/ 24 ต.ค.57 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2557 ติดต่อที่ กองกลาง กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ถนนทหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2241 4049 ต่อ 209 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประมูล รับที่ ส.1559/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.0 5491 5677 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ประมูล รับที่ ส.1558/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5560 1037 ก่อสร้าง
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขายทอดตลาด รับที่ ส.1557/24 ต.ค.57 ซากพัสดุชำรุดของสำนักงานรัฐมนตรีและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ในวันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0 2659 6506 อื่นๆ
เทศบาลตำบลสมเด็จ ประกวดราคา รับที่ ส.1556/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบ ระบายน้ำถนนสันติราษฎร์ หมู่ที่ 2 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบล สมเด็จ ถนนถีนานนท์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0 4386 1231 ต่อ 32 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบราคา รับที่ ส.1555/24 ต.ค.57 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 80 ตัว และเก้าอี้เหล็กชุบโครเมี่ยม จำนวน 210 ตัว ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2473 7000 ต่อ 1203-4 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกวดราคา รับที่ ส.1553/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงห้องเรียนภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 4 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0 2585 7355 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกวดราคา รับที่ ส.1552/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารใน มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 งาน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ กองงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.0 3121 7300-4 ต่อ 7317 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกวดราคา รับที่ ส.1551/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารใน มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 งาน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ กองงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.0 3121 7300-4 ต่อ 7317 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประกวดราคา รับที่ ส.1550/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแบบ AC สายบ้านเขาแดง – บ้านท่าโพธิ์ อำเภอเมือง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง โทร.0 7461 1602 ก่อสร้าง
โรงพยาบาลแหลมฉบัง สอบราคา รับที่ ส.1549/24 ต.ค.57 ซื้อน้ำยาตรวจไลปิดโปรไฟล์ในเลือด สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มงาน เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.0 3835 1010 ต่อ 5030-31 อื่นๆ
โรงพยาบาลแหลมฉบัง สอบราคา รับที่ ส.1548/24 ต.ค.57 ซื้อน้ำยาตรวจฮีโมโกลบินเอวันซีและสารเกลือแร่ ในเลือด สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน 5 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.0 3835 1010-12 ต่อ 5030-31 อื่นๆ
จังหวัดปทุมธานี สอบราคา รับที่ ส.1547/24 ต.ค.57 ซื้อยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ปฏิบัติงาน ที่โรงพยาบาลหนองเสือ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2549 1053-4 ต่อ 311 อื่นๆ
สำนักงานศาลปกครอง ประกวดราคา รับที่ ส.1546/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำหรับศาลปกครองภูมิภาคแห่งใหม่ (ศาลปกครองเพชรบุรี) จำนวน 10 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลปกครอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 1207 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลปากท่อ ประมูล รับที่ ส.1545/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 ตุลาคม ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร.0 3228 1266 ต่อ 114, 115 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน ประมูล รับที่ ส.1544/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบไม่ตอกเข็ม จำนวน 2 ศูนย์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.0 3630 7470 ก่อสร้าง
จังหวัดพังงา สอบราคา รับที่ ส.1543/24 ต.ค.57 ซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลตะกั่วป่า ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โทร.0 7658 4250 ต่อ 7400 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ส.1541, ส.1542/24 ต.ค.57 ซื้อเครื่องตรวจข้อสอบ 1 เครื่อง, สอบราคาซื้อชุดระบบห้องสมุด จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.0 2649 5000 ต่อ 21820 อื่นๆ
กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ประกวดราคา รับที่ ส.1540/24 ต.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาจัดหาพร้อมตอกเสาเข็ม คอร.รูปตัวไอ สำหรับงานปรับปรุงทางรับน้ำเข้าสถานี สูบน้ำคลองด่าน 2 สำหรับงานปรับปรุงทางรับน้ำเข้าสถานีสูบน้ำคลองด่าน 2 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ ที่ทำการหน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2330 1213 ก่อสร้าง
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สอบราคา รับที่ ส.1539/24 ต.ค.57 จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาคลุมพื้นที่หน้าห้อง ประชุม 1 อาคารนิทรรศการและบริการทางการศึกษา 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2247 0013 ต่อ 1125-1127 ก่อสร้าง
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สอบราคา รับที่ ส.1538/24 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ กลุ่มบริหารพัสดุสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2216 6570 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ประมูล รับที่ ส.1537/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2, 3, 6 ตำบลปากนคร จำนวน 2 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7531 8790 ก่อสร้าง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สอบราคา รับที่ ส.1536/24 ต.ค.57 จ้างโครงการพัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์ Smart Device ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2244 2316 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลเมืองผักไห่ ยกเลิก รับที่ ส.1535/24 ต.ค.57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลเมืองผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศ ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลเมืองผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3539 2236-9 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์ ประมูล รับที่ ส.1534/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โทร.0 3679 1236 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.1533/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โทร.0 4582 6178-9 ก่อสร้าง
กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ประกวดราคา รับที่ ส.1532/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อดินธรรมชาติปราศจากวัชพืช ของซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา 3 ซ้าย ในเขตท้องที่ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โทร.0 3563 9223 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ประกวดราคา รับที่ ส.1531/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ (ขนาด 10 ลบ.ม./ชม.) บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 2 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โทร.0 4582 6178-9 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลสวนขัน ประมูล รับที่ ส.1530/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6-บ้านนายสมนึก ศรีอินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 ตุลาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7536 1174 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลนาหมอม้า ประกวดราคา รับที่ ส.1529/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) เทศบาลตำบลนาหมอม้า ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบไม่ตอกเสาเข็ม จำนวน 2 หลัง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ เทศบาลตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โทร.0 4554 0211 ก่อสร้าง
กรมพัฒนาที่ดิน ประกวดราคา รับที่ ส.1528/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด ปอเทือง ถั่วพร้า และถั่วพุ่ม จำนวน 3 รายการ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์พด.1, 2, 3 และ 7 พร้อมขนส่ง จำนวน 4 รายการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4437 1354 ต่อ 13 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น ประมูล รับที่ ส.1527/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบที่ สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด, โครงการเสริมผิวทางสาย ทล.2045-บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 2, 13 บ้านขอนแก่น ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการซ่อมสร้างถนนสาย ทล.2045-บ้านขอนแก่น-บ้านป่ายาง ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 สาย แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.0 4352 5353 ต่อ 105 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง ประมูล รับที่ ส.1526/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ก่อสร้างระบบประปาภูเขาห้วยน้ำยางวังแก้ว บ้านชื่นใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พร้อมก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โทร.0 5471 8937 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอมมะสังข์ ประกวดราคา รับที่ ส.1525/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจร AC หมู่ที่ 2 จากบริเวณบ้านนายสุชาติ แตงอ่อน ถึงบริเวณสุดเขตตำบลดอนมะสังข์ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0 3555 0634 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย ประมูล รับที่ ส.1524/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหัวหวาย หมู่ที่ 1 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5628 0084 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง สอบราคา รับที่ ส.1523/24 ต.ค.57 จ้างโครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3819 2595-6 ต่อ 108 ก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ยกเลิก รับที่ ส.1522/24 ต.ค.57 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา ตามประกาศลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557, ยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ตามประกาศลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557, ยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตามประกาศลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557, ยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุง ห้องน้ำ-ห้องส้วม ตามประกาศลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร.0 4231 2753 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบราคา รับที่ ส.1520, ส.1521/24 ต.ค.57 ซื้อเครื่องผสมสารละลาย (Vortex mixer) จำนวน 71 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 พฤศจิกายน, สอบราคาซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นขนาดเล็กจำนวน 2 เครื่อง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7567 3732-3 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2298 0244 อื่นๆ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สอบราคา รับที่ ส.1519/24 ต.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กลุ่มพัสดุ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร.0 2247 0013 ต่อ 1119, 1120, 1124 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวง สำนักงานบำรุงทางลำปางที่ 2 ขายทอดตลาด รับที่ ส.1518/24 ต.ค.57 เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด เสื่อมสภาพ (งานเงินทุน) จำนวน 2 รายการ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานบำรุงทางลำปางที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5423 1125 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ยกเลิก รับที่ ส.1517/24 ต.ค.57 สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ตามประกาศลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โทร.0 3757 8637 ต่อ 14 อื่นๆ
เทศบาลตำบลบางเสาธง ประกวดราคา รับที่ ส.1516/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2330 3501-4 ต่อ 26 ยานพาหนะ
เทศบาลเมืองแก่งคอย ประมูล รับที่ ส.1515/24 ต.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลเมืองแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทร.0 3625 1914, 6 ต่อ 114 ก่อสร้าง
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ส.1514/24 ต.ค.57 ซื้อเครื่องย้อมผ้าในระดับปฏิบัติการ (Laboratory Dyeing Machine) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 3 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2564 7100 ต่อ 6522

หน้าแสดงข้อมูล : [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.