Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สอบราคา รับที่ ช.685/25 ก.ค.57 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-22802841 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สอบราคา รับที่ ช.684/25 ก.ค.57 จ้างปรับปรุงต่อเติม อาคารสวัสดิการข้าราชการและที่จอดรถของ อบจ.นนทบุรีเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่ 1 - 25 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค 3 จังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม โทร.034-259241-2 ต่อ 242 ก่อสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ สอบราคา รับที่ ช.683/25 ก.ค.57 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วม จำนวน 1 หลัง สำหรับวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-24537847 ต่องานพัสดุ ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร สอบราคา รับที่ ช.682/25 ก.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 10 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โทร.038-659680 ต่อ 106 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง ประกวดราคา รับที่ ช.681/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่ บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25980047 ต่อ 14 ยานพาหนะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบราคา รับที่ ช.680/25 ก.ค.57 จ้างจัดผลิตบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า KBO จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 41 ผลิตภัณฑ์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอคลองสวนพลู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-336542 อื่นๆ
คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 1 จังหวัดกาญจนบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.679/25 ก.ค.57  จ้างเหมาจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการไร่อ้อย จำนวน 250 คน ระหว่างวันที่ 9 – 12 กันยายน 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 1 จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541269 อื่นๆ
คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 3 จังหวัดสุพรรณบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.678/25 ก.ค.57  จ้างเหมาจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการไร่อ้อย จำนวน 250 คน ระหว่างวันที่ 9 – 12 กันยายน 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 3 จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541269 อื่นๆ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สอบราคา รับที่ ช.677/25 ก.ค.57 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม และทำความสะอาดบริเวณภายนอก อาคารโรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดหา กองจัดหาและพัสดุ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25289154 อื่นๆ
จังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง สอบราคา รับที่ ช.675-676/25 ก.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 15 ชุด,สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบแม่ข่าย server สำหรับฐานข้อมูล Hosxp พร้อมอุปกรณ์และเครื่องสำรองไฟ ของโรงพยาบาลถลาง แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดการ โรงพยาบาลถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โทร.076-311111 ต่อ 811,812 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประสงค์ รับที่ ช.674/25 ก.ค.57 ซื้อไนโตรเจนเหลว สำหรับนักวิจัยในศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.0-25646700 ต่อ 3114 อื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สอบราคา รับที่ ช.673/25 ก.ค.57 ซื้อวัสดุแผนกวิชาการพิมพ์ จำนวน 10 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัย เทคนิคมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0-25172046 อื่นๆ
/วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สอบราคา รับที่ ช.672/25 ก.ค.57 จ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน จำนวน 1 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-311198 ต่อ 111 อื่นๆ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประกวดราคา รับที่ ช.671/25 ก.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายในลักษณะ DoS และ DDoS พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21422472 อื่นๆ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประกวดราคา รับที่ ช.670/25 ก.ค.57  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบบันทึกและวิเคราะห์ Data Packet บนระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-21422471 อื่นๆ
กรมส่งเสริมการเกษตร สอบราคา รับที่ ช.669/25 ก.ค.57 จ้างพิมพ์เอกสาวิชาการเพื่อพัฒนาการผลิตไม้ผล ปี 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25793816 อื่นๆ
กรมควบคุมโรค ประกวดราคา รับที่ ช.668/25 ก.ค.57 จ้างประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ www.buddystation.org จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่ 4 – 15 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มการเงิน กองคลัง กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25903077 อื่นๆ
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง สอบราคา รับที่ ช.667/25 ก.ค.57 ซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ Nilotinib 200 mg Tablet จำนวนประมาณ 1,344 เม็ด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-617451-8 ต่อ 2167 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ยกเลิก รับที่ ช.666/25 ก.ค.57  สอบราคา ซื้อวัสดุม่านปรับแสง จำนวน 357 รายการ ตามประกาศลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-618514 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อุดรธานี สอบราคา รับที่ ช.664-665/25 ก.ค.57 ซื้อพัสดุหลักรองประเภทอุปกรณ์ประกอบโลหะและอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 21 รายการ,สอบราคา ซื้อพัสดุหลักรองประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ รายการลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มิลลิเมตร จำนวน1 รายการ แยกขอทราบรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารพัสดุ กองบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-931188 หรือที่ แผนกบริหารพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25890100-1 อื่นๆ
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ยกเลิก รับที่ ช.663/25 ก.ค.57 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพัก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1 หน่วย(ศาลจังหวัดราชบุรี) บ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 3 หน่วย (ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ จำนวน 6 หน่วย(ศาลจังหวัดราชงบุรี) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลยุติธรรมในจังหวัดราชบุรี ตามประกาศลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนคลัง สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ถนนเทศา จังหวัดนครปฐม โทร.034-250910-3 ต่อ 503 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน ประมูล รับที่ ช.662/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถเครนพร้อมติดตั้งกระเช้า ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.034-385111 ยานพาหนะ
สำนักงานอัยการสูงสุด ประกวดราคา รับที่ ช.661/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานอัยการสูงสุด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-22221113 ต่อ 129 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลกุยบุรี ประกวดราคา รับที่ ช.660/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ของเทศบาลตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-681716 ต่อ 207 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคา รับที่ ช.658-659/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.3259 – บ้านหนองปลาซิว อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา,ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.3259 – บ้านเนินน้อย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-851282 ก่อสร้าง
กรมประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา รับที่ ช.657/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการค่าใช้จ่าย ในการก่อสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง จำนวน 1 หลัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-26182323 ต่อ 1406-9 อื่นๆ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สอบราคา รับที่ ช.656/25 ก.ค.57 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.ประจำปี 256 (Corporate Social Responsibility Report : CSR Report 2013) จำนวน 460 เล่ม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ อาคารศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25795173 อื่นๆ
การไฟฟ้านครหลวง ประกวดราคา รับที่ ช.655/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างบ่อพักและ ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับสายส่ง 69 KV เพื่อปรับปรุงการจ่ายไฟของสถานีย่อยประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ซื้อแบบตั้งแต่ 6 - 18 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองรายได้ การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0-23485528 ก่อสร้าง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกวดราคา รับที่ ช.654/25 ก.ค.57 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการจัดหาและปรับปรุงระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนระบบ ที่เสื่อมสภาพ (กิจกรรมที่ 1) และโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (กิจกรรมที่ 3) ซื้อแบบตั้งแต่ 4 - 15 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-22442101 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ช.653/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกล้องส่องหาความร้อน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25905315 อื่นๆ
แขวงการทางชัยภูมิ กรมทางหลวง ประกวดราคา รับที่ ช.652/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แก้ไข จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิว AC ในทางหลวงหมายเลข225 ตอนควบคุม 0401 ตอนน้ำอ้อม – หนองบัวระเหว ปริมาณงาน 15,750.00 ตารางเมตร ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-811158 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ ประมูล รับที่ ช.651/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 สายเกษตรนิคม ซอย 1,2,3, และโครงการยกระดับทางเดินทางเท้าสะพานตัวทีบ้านปากคลองบางโพธิ์ ซอย 3 หมู่ที่ 2 จำนวน 4 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทร.0-29791291 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางพัทลุง ยกเลิก รับที่ ช.650/25 ก.ค.57 ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เข้มแข็งฯ โดยผลิตและติดตั้งป้าย แขวนสูง ปริมาณงาน 23 แห่ง จำนวน 3 รายการ สายทางต่างๆในสังกัดแขวงการทางพัทลุง ตามประกาศลงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางพัทลุง กรมทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร.074-613027 ต่อ 103 ก่อสร้าง
สำนักงานศาลยุติธรรม ประกวดราคา รับที่ ช.649/25 ก.ค.57 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ตุลาการ(นนทบุรี) จำนวน 24 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ซื้อแบบตั้งแต่ 7 – 21 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มอาคารสถานที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25130664 ต่อ 1052 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ ช.648/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุง ผิวจราจรถนนสายท่าปาบ – วัดพระงาม หมู่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ – เขตเทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โทร.075-218262 ต่อ 226 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองอุทัยธานี ยกเลิก รับที่ ช.647/25 ก.ค.57 ประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย ถนน จำนวน 9 โครงการ ตามประกาศลงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-512006 ก่อสร้าง
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกวดราคา รับที่ ช.645-646/25 ก.ค.57 แก้ไขซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้น (Primary Process) (สัญญา M-01 a),ประกวดราคา ซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการมวน และบรรจุผลิตภัณฑ์บุหรี่ (Secondary Process) (สัญญา M-02 a) ครั้งที่ 2 เลื่อนวันยื่นซองเป็น 22 กันยายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0-22291505 อื่นๆ
เทศบาลนครสมุทรปราการ ประมูล รับที่ ช.644/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์รถตักหน้า – ขุดหลัง จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-23826140-53 ต่อ 142 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ พิเศษ 40/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายหนองปรือ หมู่ที่ 9 – สามแยกมัสยิด หมู่ที่ 6 บ้านกลาง ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ถนนพัทลุง จังหวัดตรัง โทร.075-218262 ต่อ 226 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประมูล รับที่ พิเศษ 39/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุง ผิวทาง คสล.ถนนสายปากสุหรา หมู่ที่ 5,9 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 2 ช่วง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ถนนพัทลุง จังหวัดตรัง โทร.075-218262 ต่อ 226 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สอบราคา รับที่ พิเศษ 38/25 ก.ค.57  ซื้อวัสดุแผนกวิชาการพิมพ์ จำนวน 10 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0-25172046 อื่นๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบราคา รับที่ พิเศษ 37/25 ก.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทร.038-285532 ยานพาหนะ
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ สอบราคา รับที่ พิเศษ 35-36/25 ก.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือพื้นฐานผ่าตัดข้อไหล่โดยผ่านกล้องส่องข้อ Soft tissue repair set จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม 2557,สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องข้อ ขนาด 1.9 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.0-23539800-01 ต่อ 3004,3010 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน ประมูล รับที่ พิเศษ 34/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถเครนพร้อมติดตั้งกระเช้า ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.034-385111 ยานพาหนะ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร สอบราคา รับที่ พิเศษ 33/25 ก.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-435899 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคา รับที่ พิเศษ 32/25 ก.ค.57 จ้างก่อสร้าง ดาด คสล.ข้างลานจอดรถอาคารปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-754044 ต่อ 1271,1398 ก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู สอบราคา รับที่ พิเศษ 31/25 ก.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์ ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042-312753 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 30/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 288,000 กิโลกรัม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-235249 อื่นๆ
เทศบาลตำบลบ้านเต่า ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 29/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย แบบ 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค และกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงได้ไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-053049 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ ประมูล รับที่ พิเศษ 28/25 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 สายเกษตรนิคม ซอย 1,2,3, และโครงการยกระดับทางเดินทางเท้าสะพานตัวทีบ้านปากคลองบางโพธิ์ ซอย 3 หมู่ที่ 2 จำนวน 4 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทร.0-29791291 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.