Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอบราคา รับที่ พิเศษ 20/30 ก.ค.57 ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 830 ตัว ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0 4528 8400 ต่อ 7522 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร สอบราคา รับที่ พิเศษ 19/30 ก.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.0 3843 1496 ต่อ 15 อื่นๆ
เทศบาลตำบลรัษฎา ประมูล รับที่ พิเศษ 18/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและแก้ไขฝาตะแกรงเหล็ก ถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ 6 (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7652 5779-87 ต่อ 105 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 17/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถเกลี่ยดินขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน โดยมีลักษณะเป็นรถเกลี่ยดิน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร.0 7461 1602 ยานพาหนะ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 16/30 ก.ค.57 ซื้อข่ายสื่อสาร FIBER OPTIC CABLE จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วยการติดตั้งและเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง (OPTICAL FIBER) ขนาด 24 เส้น (24 CORE) เส้นทางจากอาคารกองบังคับการบินดอนเมืองไปยังอาคารเรดาร์ (SSR) และต่อไปยังสถานีส่งวิทยุ ท่าอากาศยานกรุงเทพ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 8 สิงหาคม ติดต่อที่ กองการพัสดุ บริษัท วิทยุการบินแห่ง ประเทศไทย จำกัด เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร.0 2282 9195 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 15/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ OVERHEAD LINE HARDWARE ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 สิงหาคม ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2590 5315 อื่นๆ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 14/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยา Meropenem inj. 1 gm จำนวน 32,000 Vial. ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพุทธโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3881 4375-8 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางลพบุรีที่ 1 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 13/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0301 ตอนจันเสน-ท่าแค ระยะทาง 1.425 กิโลเมตร ปริมาณงาน 15,675 ตารางเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักงานแขวงการทาง ลพบุรีที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.0 3641 1602 ต่อ 11 ก่อสร้าง
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สอบราคา รับที่ พิเศษ 12/30 ก.ค.57 จ้างเหมาบริการรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 121 เครื่อง ณ ที่ทำการโรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 สิงหาคม ติดต่อที่ งานจัดหา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2528 9143 อื่นๆ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สอบราคา รับที่ พิเศษ 11/30 ก.ค.57 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิง และอุปกรณ์ทั้งระบบ ณ ที่ทำการโรงพิมพ์ ประจำปี 2558 กำหนดระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 สิงหาคม ติดต่อที่ งานจัดหา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2528 9155 ยานพาหนะ
สำนักงานกิจการยุติธรรม สอบราคา รับที่ พิเศษ 10/30 ก.ค.57 จ้างเหมาบริการเพื่อจัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างประเทศ เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติโนตารีปับลิก พ.ศ... ครั้งที่ 3 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานกิจการยุติธรรม เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 3706 อื่นๆ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 9/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตามรายการปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 1 ระบบ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0 2246 1839 ก่อสร้าง
กรมปศุสัตว์ ขายทอดตลาด รับที่ พิเศษ 8/30 ก.ค.57 พัสดุชำรุด จำนวน 153 รายการ ในวันที่ 4 สิงหาคม ติดต่อที่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทร.0 3635 7185 อื่นๆ
จังหวัดลำปาง สอบราคา รับที่ พิเศษ 7/30 ก.ค.57 ซื้อเนื้อสัตว์สด จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลลำปาง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร.0 5423 7400 ต่อ 6000-7 อาหาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 6/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในที่ทำการอาคารสำนักงานสาขาบ้านแพง จังหวัดนครพนม ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 14 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2558 6555 ต่อ 8610 หรือที่ ธ.ก.ส.สาขาบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โทร.0 4259 1069 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี (ที่ 2) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 5/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3356 ตอน ทุ่งคอก-พระแท่นดงรัง ปริมาณงาน 10,500 ตารางเมตร ระยะทาง 1.050 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ แขวงการทางกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี (ที่ 2) อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0 3555 2000 ก่อสร้าง
จังหวัดขอนแก่น ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 4/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยา Oxaliplatin 100 mg Injection จำนวน 250 หลอด ของโรงพยาบาลขอนแก่น ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4333 6789 ต่อ 3750 อื่นๆ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 3/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (รูปแบบทรงทวีศักดิ์) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 6-18 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2558 6555 ต่อ 8614 หรือที่ ธ.ก.ส.สาขาบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0 3558 6159 ก่อสร้าง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ พิเศษ 2/30 ก.ค.57 ซื้อเครื่องวัดสัญญาณสถานี ฐานพร้อม Finding Direction System จำนวน 3 ชุด ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนจัดหาเพื่อหน่วยงานสนับสนุนและการจ้างที่ปรึกษา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 3140 อื่นๆ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ยกเลิก รับที่ พิเศษ 1/30 ก.ค.57 สอบราคาจ้างปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) อาคารบริหาร 2 กสท. หลักสี่ ตามประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ส่วนจัดซื้อจัดจ้างและสัญญา ฝ่ายโยธาและขนส่ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 3659 ก่อสร้าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สอบราคา รับที่ ส.550/30 ก.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3851 5452 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ประมูล รับที่ ส.549/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ก่อสร้างแฟลตที่พักพนักงาน อบต.ปลวกแดง จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 6 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 สิงหาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โทร.0 3865 9686 ต่อ 30 ก่อสร้าง
จังหวัดระยอง สอบราคา รับที่ ส.548/30 ก.ค.57 จ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ จำนวน 1 หลัง ณ บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ (หนองสนม) โรงพยาบาลระยอง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.0 3861 1104 ต่อ 2410, 2411 ก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สอบราคา รับที่ ส.547/30 ก.ค.57 จ้างดำเนินการตามโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 3870 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า สอบราคา รับที่ ส.546/30 ก.ค.57 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านจ่า ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 สิงหาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โทร.0 3681 8155 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลพิกุลทอง สอบราคา รับที่ ส.545/30 ก.ค.57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 7 เส้นเลียบคลองอาษาข้างวัดวิหารขาว ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพิกุลทอง อำเภอ บ้านนา จังหวัดนครนายก โทร.0 3732 3525 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก สอบราคา รับที่ ส.544/30 ก.ค.57 จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2557 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โทร.0 3886 8821 ต่อ 102 ยานพาหนะ
กองพลทหารปืนใหญ่ ประกวดราคา รับที่ ส.543/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมปรับปรุง คลัง สป.5 หมายเลข 39/21 และหมายเลข 59/23 ของ พล.ป.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพลาธิการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.0 3678 6372 ต่อ 35060 ก่อสร้าง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคา รับที่ ส.542/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการอำเภออุทัย พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3535 6069 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประมูล รับที่ ส.541/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 สิงหาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0 3499 0260 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลสามง่าม ประมูล รับที่ ส.540/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้ายแบบยกเท จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โทร.0 3438 1129 ต่อ 106 ยานพาหนะ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สอบราคา รับที่ ส.539/30 ก.ค.57 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0 2248 3834 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ประกวดราคา รับที่ ส.538/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา จำนวน 5 หมู่บ้าน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมือง ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5567 9198-9 ต่อ 108 ก่อสร้าง
กรมการท่องเที่ยว ประกวดราคา รับที่ ส.537, ส.537.1/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างการบูรณาการข้อมูลของกรมการท่องเที่ยวบนแผนที่ Map Server ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ กลุ่มการคลังและพัสดุ กรมการท่องเที่ยว ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2216 5635 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ประกวดราคา รับที่ ส.536, ส.536.1/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.3183-บ้านดอนแฝก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.625 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวง ชนบทที่ 2 (สระบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.0 3622 5240 ก่อสร้าง
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์ รับที่ ส.535, ส.535.1/30 ก.ค.57 จ้างทำหลักสูตรเพื่อใช้เตรียมตัวสอบ Linux Certification (ประกาศนียบัตรลีนุกส์) ระดับสากล LPI 101, 102 และ LPI 201, 202 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ยื่นซอง 6 สิงหาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2141 7100 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ประกวดราคา รับที่ ส.534, ส.534.1/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานปรับปรุงระบบผลิตและระบบจ่ายสารเคมี หน่วยบริการเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน (ครั้งที่ 3) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5335 2012-17 ต่อ 4101, 4103 อื่นๆ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประมูล รับที่ ส.533, .533.1/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์เป็นรถตักหน้า-ขุดหลัง (BACKHOE-LOADER) ล้อยาง แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด 4 ล้อเท่ากัน จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 6-19 สิงหาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ถนนนเรศวร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3524 1541 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบล กม.5 ประมูล รับที่ ส.532, ส.532.1/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการขยายเขตระบบน้ำประปาสะอาด จำนวน 15 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาล ตำบล กม.5 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3255 4448 ต่อ 16 ก่อสร้าง
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประมูล รับที่ ส.531/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อกล่องพลาสติกบรรจุชุดอาหาร (Plastic Dimmer Box) จำนวน 195,000 ใบ เพื่อใช้งานที่ฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ สำหรับระยะเวลาระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557–เดือนตุลาคม 2558, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อถุงมือไนไทรล์สีฟ้า (Nitrile Glove) จำนวนรวม 5,659,300 ชิ้น เพื่อใช้งานที่ฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ และฝ่ายครัวการบินดอนเมือง สำหรับระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อฟิล์มยึด หุ้มห่ออาหาร (Wrapping Film) จำนวนรวม 15,640 ม้วน สำหรับการใช้งานที่ฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ และฝ่ายครัว การบินดอนเมือง แยกซื้อเอกสารวันที่ 7 สิงหาคม ติดต่อที่ หน่วยงานจัดหาพัสดุทั่วไป สนามบินสุวรรณภูมิ อำเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2137 2380-3 อื่นๆ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ส.530/30 ก.ค.57 งานจ้างเหมาผู้ให้บริการงาน ทำความสะอาดและงานบริการทั่วไป ณ พื้นที่ฝ่ายช่างสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน ระยะเวลาว่าจ้าง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2559 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 8-19 สิงหาคม, ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการรถรับ-ส่ง ลูกเรือ พนักงาน หรือบุคคลในกิจการ สำหรับสายปฏิบัติการ (DO) จำนวน 1 งาน ระยะเวลาว่าจ้าง 2 ปี 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 8-20 สิงหาคม ติดต่อที่ แผนกรับจ่ายเงิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2545 3251 อื่นๆ
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 6 ประกวดราคา รับที่ ส.529/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สักหลง-ด่านดู่ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 สิงหาคม ติดต่อที่ สำนักทางหลวงที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.0 5673 7030-35 ต่อ 144 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ ประกวดราคา รับที่ ส.528/30 ก.ค.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. อบต. ซอย 5 (บริเวณชุมชนพัฒนา 2) หมู่ที่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างวางรางยูระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป (ตัวยู) ตรงบริเวณชุมชนพัฒนา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร 6 ล้อ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 230 แรงม้า จำนวน 1 คัน แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 สิงหาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3814 5583 ก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ยกเลิก รับที่ ก.639/29 ก.ค. 57 สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำหัองปฏิบัติการทางภาษา ประจำปีงบประมาณ 2557 เลขที่ 6/2557 ตามประกาศลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2546-7185-6 ต่อ 133 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมชลประทาน ประกวดราคา รับที่ ก.638/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดทำโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้กรมชลประทาน ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 5 – 18 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กลุ่มจัดหาพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2243-6969 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี ประกวดราคา รับที่ ก.637/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนสายแยก ทล.346-วัดเจดีย์หอย ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 1.240 กม., ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนสายแยก ทล.305-เลียบคลองสิบเอ็ด ฝั่งตะวันตก ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 1.370 กม. , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ปท.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 305-บ้านปากคลองหกวา อำเภอธัญบุรี , อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 1.050 กม. , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ปท.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 305-บ้านคลองสิบสี่หกวา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 1.820 กม. , ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ปท.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 346-วัดเจดีย์หอย อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 1.045 กม. , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสาย ปท.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – บ้านคลองแปด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 แห่ง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี กรมทางหลวงชนบท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2192-3139 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี ประกวดราคา รับที่ ก.636/29 ก.ค. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง สายแยก ทล.1-บ.เตาปูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ติดต่อที่ งานจัดซื้อและพัสดุ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี กรมทางหลวงชนบท ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.036-225448-51 ต่อ 102,103 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประกวดราคา รับที่ ก.635/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอัฒจันทร์ฝั่งคบเพลิงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (เขาพลอง STADIUM) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.056-476617 ต่อ 112-3 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกวดราคา รับที่ ก.634/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ห้องพักอาคารที่พักบุคลากร บางคล้า จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 5 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ หน่วยงานพัสดุ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.038-517012 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองบัว ประกวดราคา รับที่ ก.633/29 ก.ค. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 15 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 6 สิงหาคม 2557 ติดต่อที่ งานัพสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัว ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-876436 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.