Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประกวดราคา รับที่ ส 2778/25 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง (เครื่องยนต์ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 ธันวาคมติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2337 0322 ยานพาหนะ
กรมคุมประพฤติ ประกวดราคา รับที่ ส 2777/25 พ.ย.57 ซื้อวัสดุอาหาร (อาหารดิบ) สำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม–วันที่ 30 กันยายน 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 2-15 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ฟื้นฟูฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2589 1393 อาหาร
เทศบาลเมืองแก่งคอย สอบราคา รับที่ ส 2776/25 พ.ย.57 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบที่ สถ.ศพด.1 (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลเมืองแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทร.0 3625 1914-6 ต่อ 114 ก่อสร้าง
สถาบันธัญญารักษ์ สอบราคา รับที่ ส 2775/25 พ.ย.57 ซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 ธันวาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันธัญญารักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2531 0080 ต่อ 466, 484 ยานพาหนะ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สอบราคา รับที่ ส 2774/25 พ.ย.57 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ จำนวน 4 หมวด (รวม 69 รายการ) ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน–วันที่ 8 ธันวาคม ติดต่อที่ กลุ่มการคลัง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2794 3000 ต่อ 3097-8, 3103 อื่นๆ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ ส 2773/25 พ.ย.57 เชิญชวนทั่วไปซื้อชุดอ่านสัญญาณรังสีให้เป็นระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน–วันที่ 15 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2218 8609 อื่นๆ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์ รับที่ ส 2772/25 พ.ย.57 เชิญชวนทั่วไปซื้อชุดอ่านสัญญาณรังสีให้เป็นระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน–วันที่ 15 ธันวาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0 2218 8609 อื่นๆ
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ประกวดราคา รับที่ ส 2771/25 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานการพัฒนาระบบด้านความปลอดภัยและเพิ่มขีดความสามารถ ของระบบเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window ของกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 28 พฤศจิกายน ติดต่อที่ แผนกส่งกำลัง กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2241 0213 อื่นๆ
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ประกวดราคา รับที่ ส 2770/25 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานการพัฒนาระบบด้านความปลอดภัยและเพิ่มขีดความสามารถ ของระบบเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window ของกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 28 พฤศจิกายน ติดต่อที่ แผนกส่งกำลัง กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2241 0213 อื่นๆ
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ประกวดราคา รับที่ ส 2769/25 พ.ย.57 จ้างงานการพัฒนาระบบการลงนามอนุมัติใบคำขออนุญาตด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 28 พฤศจิกายน ติดต่อที่ แผนกส่งกำลัง กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2241 0213 อื่นๆ
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ประกวดราคา รับที่ ส 2768/25 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานการพัฒนาการยื่นขออนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา มี ส่งออกและผ่านแดนซึ่งยุทธภัณฑ์ ผ่านอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ประกอบการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 28 พฤศจิกายน ติดต่อที่ แผนกส่งกำลัง กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2241 0213 อื่นๆ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ประกวดราคา รับที่ ส 2767/25 พ.ย.57 จ้างดำเนินงานโครงการเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2558 (International Innovative Craft Fair 2015) ซื้อเอกสารตั้งแต่ วันที่ 26 พฤศจิกายน - วันที่ 4 ธันวาคม, สอบราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจการค้างานศิลปหัตถกรรม ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 28 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3536 7054-9 ต่อ 1337, 1338 อื่นๆ
เทศบาลตำบลเชิงทะเล สอบราคา รับที่ ส 2766/25 พ.ย.57 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน (พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) ระยะเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2557 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7627 1085 ยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ยกเลิก รับที่ ส 2765/25 พ.ย.57 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองแคน ตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามประกาศลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4379 0799 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกวดราคา รับที่ ส 2764/25 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสาร โดยใช้ความร้อน จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 ธันวาคม ติดต่อที่ กองงานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0 2555 2000 ต่อ 1184 อื่นๆ
วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สอบราคา รับที่ ส 2763/25 พ.ย.57 ซื้อเครื่องแต่งกายโขน-ละคร จำนวน 7 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัด อ่างทอง โทร.0 3561 1548 เครื่องแต่งกาย
องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ยกเลิก รับที่ ส 2762/25 พ.ย.57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างงานถนน คสล. จำนวน 8 โครงการ ในตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5331 7534-4 ต่อ 104 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยกเลิก รับที่ ส 2761/25 พ.ย.57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง (ครั้งที่ 1) ตามประกาศลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3845 5921 ก่อสร้าง
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สอบราคา รับที่ ส 2760/25 พ.ย.57 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ ปรับอากาศ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินฯ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 ธันวาคม ติดต่อที่ ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร.0 2422 8837 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง ประมูล รับที่ ส 2759/25 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5-6 ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 ธันวาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โทร.0 3561 9230 ก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สอบราคา รับที่ ส 2758/25 พ.ย.57 จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3848 5202 ต่อ 156 อื่นๆ
การประปานครหลวง ประกวดราคา รับที่ ส 2752-ส.2757/25 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงาน ซ่อมท่อประปาแตกรั่ว ขนาด Ø 20-400 มิลลิเมตร พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานซ่อมท่อประปาแตกรั่ว พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท แยกซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน–วันที่ 1 ธันวาคม, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานเช่าระบบเครือข่ายสำหรับตรวจวัดข้อมูลการสูบจ่ายน้ำและควบคุมระยะไกล (SCADA) ระยะเวลาเช่า 24 เดือน, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจัดซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการบริการสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำนวน 1 งาน แยกซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน–วันที่ 2 ธันวาคม, ประกวดราคาจ้าง Overhaul Rotary Band Screen ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 11 -22 ธันวาคม ติดต่อที่ ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2504 0187 ก่อสร้าง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกวดราคา รับที่ ส 2749-ส.2751/25 พ.ย.57 จ้างเอกชน ผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ “คิดอาสา” ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – วันที่ 11 ธันวาคม , ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบ Monitoring สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ระบบ AM และระบบ FM ประจำปีงบประมาณ 2558 ระยะเวลา 9 เดือน (วันที่ 1 มกราคม -30 กันยายน 2558) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 3-15 ธันวาคม ประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ “Young อยากรู้” ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – วันที่ 21 ธันวาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2244 2104 อื่นๆ
กรมทางหลวง แขวงการทางขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ประกวดราคา รับที่ ส 2748/25 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ด้วยวิธี Pavement In-Place Recycling ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0703 ตอนแยกไปภูเวียง – บ้านฝาง ตอน 2 ปริมาณงาน 17,466 ตารางเมตร, ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ด้วยวิธี Pavement In-Place Recycling ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 0702 ตอนชุมแพ-แยกไปภูเวียง ปริมาณงาน 15,528 ตารางเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 พฤศจิกายน ติดต่อที่ แขวงการทางขอนแก่นที่ 2 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4331 1202 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางขอนแก่นที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ส 2746, ส.2747/25 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2109 ตอนควบคุม 0100 ตอน คำแก่นคูณ–เขื่อนอุบลรัตน์ ปริมาณงาน 1 แห่ง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0101 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น ด้านทิศตะวันตก ปริมาณงาน 1 แห่ง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 27 พฤศจิกายน ติดต่อที่ แขวงการทางขอนแก่นที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4324 7548 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 5 ประกวดราคา รับที่ ส 2745/25 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0701 ตอน ห้วยซำมะคาว- ชุมแพ (ด้านซ้ายทาง, ด้านขวาทาง) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 27 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4324 6778 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกวดราคา รับที่ ส 2744/25 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย พช.2044 แยกทางหลวงหมายเลข 21-บ้านโพธิ์ทอง อำเภอเมือง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย พช.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 225 บ้านโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย พช.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 2275-บ้านท่าด้วง อำเภอหนองไผ่, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย พช.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 21-บ้านห้วยทราย อำเภอศรีเทพ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.0 5671 1471 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกวดราคา รับที่ ส 2743/25 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย พช.2044 แยกทางหลวงหมายเลข 21-บ้านโพธิ์ทอง อำเภอเมือง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย พช.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 225 บ้านโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย พช.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 2275-บ้านท่าด้วง อำเภอหนองไผ่, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย พช.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 21-บ้านห้วยทราย อำเภอศรีเทพ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.0 5671 1471 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง แขวงการทางสุพรรณบุรีที่ 1 ประกวดราคา รับที่ ส 2741, ส.2742/25 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการยกระดับระดับถนนให้ได้มาตรฐาน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผัง แบบแปลนของสำนักทางหลวงที่ 10 ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ดอนแจง-สุพรรณบุรี (บริเวณทางเข้าบึงไผ่แขก) ปริมาณงาน 1 แห่ง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้าง จุดกลับรถใหม่ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักทางหลวงที่ 10 ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0100 ตอนสุพรรณบุรี-นาคู ที่ กม.1+540 จำนวน 1 แห่ง ปรับปรุง (ปิด), จุดกลับรถเดิม ที่ กม.1+335 ปริมาณงาน 1 แห่ง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 ธันวาคม ติดต่อที่ แขวงการทางสุพรรณบุรีที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0 3552 2133 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างสะพาน ประกวดราคา รับที่ ส 2740/25 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 2) (ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13-คลองมหาสวัสดิ์) ระยะทาง 7.500 กิโลเมตร พร้อมกับงานสาธารณูปโภคของการไฟฟ้านครหลวง ของการประปานครหลวง และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 2 ธันวาคม ติดต่อที่ กลุ่มโครงสร้างพิเศษ กรมทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างสะพาน เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0 2551 5525 ก่อสร้าง
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ส 2739/25 พ.ย.57 ซื้ออุปกรณ์ชุด Control Capacitor Bankของตู้ MDB A และ B อาคาร WORKSHOP ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 2-8 ธันวาคม ติดต่อที่ แผนกรับจ่ายเงิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2545 3251 อื่นๆ
สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง ประกวดราคารับที่ ส.2738/25 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3256 กับทางหลวงหมายเลข 3268 (รวมสะพานลอยข้ามคลองสำโรง) จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 3254 6644 ก่อสร้าง
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สอบราคา รับที่ ส 2737, ส.2737.1/25 พ.ย.57 ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 10 เครื่อง, สอบราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน 20 ตัว และโต๊ะ จำนวน 26 ตัว, สอบราคาซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้าย จำนวน 4 ชุด และเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายนอกอาคาร จำนวน 1 ชุด, สอบราคาซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี 32 นิ้ว จำนวน 8 เครื่องและโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 14 เครื่อง แยกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 ธันวาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2507 6247 อื่นๆ
เทศบาลเมืองบางกรวย ประมูล รับที่ ส.2734-ส.2736/22 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ, บ่อพัก, รางวี หมู่บ้านธนากร 1 ซอย 1 และ ซอย 3 จากบ้านเลขที่ 26/39 ถึงสะพาน หมู่ที่ 6 ตำบลวัดชลอ, ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ, บ่อพัก, รางวี หมู่บ้านธนากร 2 ซอย 2, ซอย 3 ถนนเมนจากปากซอย 2 – บริเวณบ้านเลขที่ 70/24 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดชลอ,ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ, บ่อพัก, รางวี บริเวณหมู่บ้านสมชาย ซอย 1 ซอย 2 และซอย 2/1 หมู่ 5 ตำบลบางกรวย แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 ธันวาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2443 0610-9 ต่อ 125, 126 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ประกวดราคา รับที่ ส.2733/25 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 3 ตำบลท่างิ้ว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,785 เมตร หนา 0.05 เมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 พฤศจิกายน ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5627 9032 ต่อ 22 ก่อสร้าง
จังหวัดเลย อำเภอปากชม ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 12/25 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอปากชม พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานปกครอง ที่ว่าการอำเภอปากชม จังหวัดเลย โทร.0 4288 1569 ก่อสร้าง
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 11/25 พ.ย.57 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน และรถยนต์ตรวจการ (ดีเซล) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน รวม 2 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 2-15 ธันวาคม ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3827 8146-6 ยานพาหนะ
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 6 ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 5-พิเศษ 10/25 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ของแขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอน นางั่ว-ทุ่งสมอ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของสำนักงานบำรุงทางหลวงบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2315 ตอน หนองวัวซอ-อูบมุง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจรของสำนักงานบำรุงทางหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอน ทุ่งตาลเลียน-หนองแวง, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของสำนักงานบำรุงทางหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นาคำไฮ-วังสำราญ, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงการทางเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ห้วยเชียงดา-ปากชม, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ของแขวงการทางเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หลักร้อยหกสิบ- โนนสว่าง แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 พฤศจิกายน ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.0 5673 7032 ก่อสร้าง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ประสงค์ รับที่ พิเศษ 4/25 พ.ย.57 จ้างบำรุงรักษาและแก้ไขซ่อมแซม เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่อง Notebook และเครื่องพิมพ์ ชนิดต่างๆ ด้วยวิธีคัดเลือกทั่วไป ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน ติดต่อที่ ทีมจัดหาคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธมณฑลสาย 7 จังหวัดนครปฐม โทร.0 2283 6076 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง ประกวดราคารับที่ พิเศษ 3/25 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3256 กับทางหลวงหมายเลข 3268 (รวมสะพานลอยข้ามคลองสำโรง) จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 3254 6644 ก่อสร้าง
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 2/25 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ผลิตไอน้ำไม่ต่ำกว่า 4,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้ง ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 ธันวาคม ติดต่อที่ กองการเงิน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โทร.0 3634 1014 และที่แผนกบัญชีและการเงิน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0899018029 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 1/25 พ.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย อท.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 3454-บ้านห้วยโรง อำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 1 แห่ง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 พฤศจิกายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โทร.0 3569 2117 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 9(ลพบุรี) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 34, พิเศษ 35, พิเศษ 36/25 พ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ปี 2558 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอนสระบุรี-ตาลเดี่ยว-ซับบอน ปริมาณงาน 3.840 กม. , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอน สิงห์เหนือ-โพนางดำออก ปริมาณงาน 4.153 กม. , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการ บูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ปี 2558 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0402,0403 ตอน หินกอง-ปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ปริมาณงาน 3.900 กม. แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 9(ลพบุรี) กรมทางหลวง ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.036-412378 ต่อ 121 ก่อสร้าง
กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 9(ลพบุรี) ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 32, พิเศษ 33/25 พ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ปี 2558 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0201 ตอน ช่องแค-ตากฟ้า ปริมาณงาน 6.320 กม. , ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ปี 2558 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0505 ตอน หนองม่วง – ลำพยนต์ ปริมาณงาน 2.510 กม. แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ และสัญญา สำนักทางหลวงที่ 9(ลพบุรี) กรมทางหลวง ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร.036-412378 ต่อ 121 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 31/25 พ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ Wireless Access Point พร้อมติดตั้ง จำนวน 154 หน่วย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-109300 ต่อ 3559-60 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 30/25 พ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ Wireless Access Point พร้อมติดตั้ง จำนวน 154 หน่วย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-109300 ต่อ 3559-60 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 29/25 พ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบกระจายเสียงผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ตโพรโทคอล จำนวน 1 ระบบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-109300 ต่อ 3559-60 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 28/25 พ.ย. 57 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบกระจายเสียงผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ตโพรโทคอล จำนวน 1 ระบบ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-109300 ต่อ 3559-60 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 27/25 พ.ย. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สาย สค.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมือง จังหวัสมุทรสาคร โทร.034-442521-2 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร ประกวดราคา รับที่ พิเศษ 26/25 พ.ย. 57  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สาย สค.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 แห่ง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ – 27 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อที่ ฝ่ายบิรหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร กรมทางหลวงชนบท อำเภอเมือง จังหวัสมุทรสาคร โทร.034-442521-2 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.