Wecome Bidding NNB.

ค้นหาข้อมูล ประกวดราคา          ดูข้อมูลทั้งหมด
องค์กร ประเภท รายละเอียด ประเภทสิ่งของ พิมพ์ข้อมูล
เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ ประมูล รับที่ ช.666/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขุดลอกกุดยาง บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 7,จ้างขุดลอกกุดหล่ม บ้านดงสวาง หมู่ที่ 17,จ้างขุดลอกหนองมาลุนบ้านดงน้อย หมู่ที่ 13 และบ้านโหมน หมู่ที่ 2,จ้างก่อสร้างพนังกั้นน้ำเลียบลำน้ำปาว บ้านดงสวาง หมู่ที่ 6,17 บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 7,12 บ้านใหม่คำ หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 4 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ ถนนกาฬสินธุ์ – ร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.043-122073 ต่อ 114 ก่อสร้าง
เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ ประมูล รับที่ ช.665/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดงน้อย หมู่ที่ 3,13,จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนดิน จำนวน 2 สาย บ้านดงน้อย หมู่ที่ 3,13 บ้านดงบังเก่า หมู่ที่ 11,จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนดิน จำนวน 4 สาย บ้านโหมน หมู่ที่ 1,2,16 ตำบลห้วยโพธิ์,จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนดิน จำนวน 3 สาย บ้านกลางดง หมู่ที่ 10 บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 18 บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 4 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ ถนนกาฬสินธุ์ – ร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.043-122073 ต่อ 114 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ ประมูล รับที่ ช.664/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเหล่าสีเสียด หมู่ 9 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2025 กุมภวาปี – ห้วยเกิ้ง (แยก กม.9) และสาย รพ.สต.ตูมใต้ – กม. 9 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-338247 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ ประมูล รับที่ ช.663/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสิมมา หมู่ 8 (สะพานข้ามลำห้วยกองสี) เชื่อมถนน คสล.บ้านตูมเหนือ หมู่ 4 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 พฤษภาคม 2557 ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-338247 ก่อสร้าง
สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประกวดราคา รับที่ ส.631/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านมาตรฐานขนาดใหญ่ จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพลาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.0 4229 5117 ต่อ 214 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว ประกวดราคา รับที่ ส.630/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน AC ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 2 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2599 1256 ก่อสร้าง
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ส.629/24 เม.ย.57  จ้างปรับปรุงห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 16 และห้องพักคณาจารย์ ชั้น 17 อาคารเรียนและปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสาร สังคม จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0 2259 2343 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ ประกวดราคา รับที่ ส.628/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ขนาดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 พฤษภาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โทร.0 3951 7363-5 ยานพาหนะ
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ สอบราคา รับที่ ส.627/24 เม.ย.57 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 พฤษภาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2953 3999 อื่นๆ
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ สอบราคา รับที่ ส.626/24 เม.ย.57 ซื้อวัสดุการศึกษา (สื่อการเรียนการสอน) จำนวน 31 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 พฤษภาคม ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4496 1001-2 อื่นๆ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประกวดราคา รับที่ ส.625/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบัส ปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน–วันที่ 7 พฤษภาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารการเงิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0 2282 3243-7 ต่อ 126, 147 ยานพาหนะ
องค์การเภสัชกรรม ประกวดราคา รับที่ ส.624/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างต่อเติมสำนักงาน อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 งาน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 12 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองการเงิน องค์การเภสัชกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 8787 อื่นๆ
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคา รับที่ ส.621-ส.623/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแบบ AC สาย อย 4009 แยกทางหลวงหมายเลข 311-บ้านปากคูตาฉัตร อำเภอบางไทร ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย อย 3022 แยกทางหลวงหมายเลข 329-บ้านศาลาลอย (ตอน 1) อำเภอภาชี ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย อย 3039 แยกทางหลวงหมายเลข 329 – บ้านไก่จ้น (ตอน 1) อำเภอท่าเรือ ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 เมษายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3532 1780 ก่อสร้าง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกวดราคา รับที่ ส.620/24 เม.ย.57 ซื้อโครงการจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ในกิจกรรมที่ 2 จัดหาอุปกรณ์ในการบริหารการจัดการรับ-ส่งข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน–วันที่ 14 พฤษภาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2244 2317 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
กรมธนารักษ์ ประกวดราคา รับที่ ส.619, ส.619.1/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเหล็กเพลากลม สำหรับผลิตดวงตราเหรียญกษาปณ์ จำนวน 2 ประเภท ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 เมษายน ติดต่อที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2618 6335 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง ประกวดราคา รับที่ ส.618, ส.618.1/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 เมษายน ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.0 5656 9075 ก่อสร้าง
กรมธนารักษ์ ขายทอดตลาด รับที่ ส.617/24 เม.ย.57 รถยนต์ (เก๋ง) ไม่ใช้ราชการ จำนวน 1 คัน ในวันที่ 7 พฤษภาคม ติดต่อที่ กรมธนารักษ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2270 0457 ยานพาหนะ
เทศบาลตำบลกะรน สอบราคา รับที่ ส.616/24 เม.ย.57 จ้างเหมาสถาบันการศึกษาเอกชนสอนภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนสังกัดเทศบาลตำบลกะรน ปีการศึกษา 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 1-20 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7633 0478 อื่นๆ
เทศบาลตำบลน้ำน้อย สอบราคา รับที่ ส.615/24 เม.ย.57 ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 176 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 6 พฤษภาคมติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.0 7458 3030-1 ต่อ 30 อื่นๆ
เทศบาลตำบลบางเสาธง ประกวดราคา รับที่ ส.614/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน–วันที่ 30 กันยายน 2557 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้– วันที่ 6 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2330 3501-4 ต่อ 26 อื่นๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอบราคา รับที่ ส.613/24 เม.ย.57 จ้างเหมา บุคคลดำเนินงาน (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 4 อัตรา ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 7 พฤษภาคม ติดต่อที่ สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2265 6192 อื่นๆ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกวดราคา รับที่ ส.612/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองบังคับการตำรวจจราจร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2515 3076-78 ยานพาหนะ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกวดราคา รับที่ ส.611/24 เม.ย.57 จ้างผู้ให้บริการจัดส่งแรงงาน เพื่อทำหน้าที่ขับรถลากจูงสัมภาระ, สินค้า และพัสดุไปรษณียภัณฑ์ สังกัดกองบริการอุปกรณ์ระวางบรรทุก (2T) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน (132 แรง/วัน) ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557–วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 6-16 พฤษภาคม, ประสงค์จะขายอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องปรับอากาศ เครื่องชั่ง เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และอื่นๆ จำนวน 201 รายการ ณ ดอนเมือง ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง, ประสงค์จะขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รถเข็น ตู้เย็น และอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 56 รายการ ณ สุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประมูลยื่นซอง แยกขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 6-8 พฤษภาคม, ประสงค์จะขายระบบบำบัดน้ำเสีย ปั๊มน้ำ และอื่นๆ จำนวน 50 รายการ ด้วยวิธีประมูลด้วยวาจา ขอรับเอกสารวันที่ 8 พฤษภาคม ติดต่อที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2545 3251 อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ประกวดราคา รับที่ ส.610, ส.610.1/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างศูนย์กีฬาชุมชนตำบลไม้ขาว หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 30 เมษายน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0 7634 8201 ต่อ 103 ก่อสร้าง
สำนักงานอัยการสูงสุด ประกวดราคา รับที่ ส.609/24 เม.ย.57 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารธนบุรี) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 7-21 พฤษภาคม ติดต่อที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานอัยการสูงสุด เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0 2222 8121 ต่อ 129 ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สอบราคา รับที่ ส.608/24 เม.ย.57 ซื้อเครื่องทดสอบแรงกระแทก จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 พฤษภาคม ติดต่อที่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7537 7439 อื่นๆ
เทศบาลตำบลโคกหล่อ สอบราคา รับที่ ส.607/24 เม.ย.57 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมซอยประสานมิตร-สายโคกพลาออก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง พร้อมป้ายโครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 8 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.0 7522 5889 ต่อ 24 ก่อสร้าง
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ประมูล รับที่ ส.606/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุง ถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนพระแท่น 13 ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทร.0 3456 1889 ต่อ 104-106 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคา รับที่ ส.605/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมสร้างผิวทาง AC สายทาง ชม.4032 แยก ทล.1141–บ้านท่าวังพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 2.660 กิโลเมตร ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 เมษายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5322 1646 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประมูล รับที่ ส.604, ส.604.1/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อยาง CMS-2H จำนวน 600 ถัง เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางตามภารกิจที่ได้รับการ ถ่ายโอน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 เมษายน ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร.0 5423 7668 ยานพาหนะ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคา รับที่ ส.603/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อสารเคมีโซเดียมไฮดรอกไซด์ ชนิดสารละลาย 50% W/W ชั้นคุณภาพ 1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.150-2549 จำนวน 1,200 ตัน ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน–วันที่ 8 พฤษภาคม ติดต่อที่ แผนกการเงิน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.0 5425 2022 หรือที่กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2436 7640 อื่นๆ
การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส.602/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ PM 3 กลุ่ม (จำนวน 20 รายการ) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 เมษายน ติดต่อที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2551 8122-6 อื่นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา รับที่ ส.601/24 เม.ย.57 ซื้อแป้นรองมิเตอร์ จำนวน 2 รายการ ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 2 - 20 พฤษภาคม ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ ยะลา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โทร.0 7326 6838 อื่นๆ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกวดราคา รับที่ ส.600/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อและจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานกลางเพื่อเชื่อมโยงกับระบบให้บริการ (Service Oriented Architecture : SOA) ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ ธ.ก.ส. เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2558 6555 ต่อ 8620 ก่อสร้าง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกวดราคา รับที่ ส.599/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – วันที่ 12 พฤษภาคม ติดต่อที่ ฝ่ายอำนวยการ ธ.ก.ส. เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2558 6555 ต่อ 8614 และที่ ธ.ก.ส.สาขาชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7736 7140 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ประมูล รับที่ ส.598/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ภายในเขตตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 โครงการ แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 พฤษภาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอ บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5500 9815 ก่อสร้าง
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันและพลังงานทหาร ประกวดราคา รับที่ ส.597/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำระบบฐานข้อมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมพร้อมติดตั้ง (Data Management) ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 เมษายน ติดต่อที่ แผนกพลาธิการ กรมการพลังงานทหาร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2208 9021 ต่อ 302 อื่นๆ
ธนาคารออมสิน ประกวดราคา รับที่ ส.596/24 เม.ย.57 จ้างเหมาบริการจัดการกุญแจเข้ารหัส (Key Management) ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤษภาคม ติดต่อที่ หน่วยรับจ่ายเงิน ธนาคารออมสิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2299 8000 ต่อ 030120 อื่นๆ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ส.595/24 เม.ย.57 ซื้อ xDSL+Ethernet Test Set จำนวน 9 เครื่อง, สอบราคาซื้อ Splicing Equipment พร้อม Tool Kit จำนวน 12 ชุด แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนจัดหาเพื่อธุรกิจโครงข่าย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 3235 อื่นๆ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ส.594/24 เม.ย.57 ซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก Double Cab ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ยกสูง พร้อมติดตั้งแรคหลังคาและอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน, สอบราคา ซื้อรถยนต์ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเสาสายโทรคมนาคม ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ พร้อมเครนสลิงและกระเช้า จำนวน 1 คัน, สอบราคาซื้อตู้จัดแสดง Event เคลื่อนที่ ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี พร้อมการตกแต่งและอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนจัดหาเพื่อธุรกิจโครงข่ายและการตลาด 1 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 3382 ยานพาหนะ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคา รับที่ ส.594/24 เม.ย.57 ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบ IT Call Center จำนวน 7 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 เมษายน ติดต่อที่ ส่วนธุรการรวม พัสดุ ครุภัณฑ์ ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 3490 คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประกวดราคา รับที่ ส.631/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านมาตรฐานขนาดใหญ่ จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายพลาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.0 4229 5117 ต่อ 214 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว ประกวดราคา รับที่ ส.630/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน AC ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 โครงการ ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 2 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2599 1256 ก่อสร้าง
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคา รับที่ ส.629/24 เม.ย.57  จ้างปรับปรุงห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 16 และห้องพักคณาจารย์ ชั้น 17 อาคารเรียนและปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสาร สังคม จำนวน 1 งาน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 เมษายน ติดต่อที่ งานพัสดุ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0 2259 2343 ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ ประกวดราคา รับที่ ส.628/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ขนาดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 พฤษภาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โทร.0 3951 7363-5 ยานพาหนะ
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ สอบราคา รับที่ ส.627/24 เม.ย.57 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 พฤษภาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2953 3999 อื่นๆ
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ สอบราคา รับที่ ส.626/24 เม.ย.57 ซื้อวัสดุการศึกษา (สื่อการเรียนการสอน) จำนวน 31 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 พฤษภาคม ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4496 1001-2 อื่นๆ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประกวดราคา รับที่ ส.625/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบัส ปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน–วันที่ 7 พฤษภาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารการเงิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0 2282 3243-7 ต่อ 126, 147 ยานพาหนะ
องค์การเภสัชกรรม ประกวดราคา รับที่ ส.624/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างต่อเติมสำนักงาน อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 งาน ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 12 พฤษภาคม ติดต่อที่ กองการเงิน องค์การเภสัชกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2354 8787 ก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคา รับที่ ส.621-ส.623/24 เม.ย.57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแบบ AC สาย อย 4009 แยกทางหลวงหมายเลข 311-บ้านปากคูตาฉัตร อำเภอบางไทร ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย อย 3022 แยกทางหลวงหมายเลข 329-บ้านศาลาลอย (ตอน 1) อำเภอภาชี ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร, ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย อย 3039 แยกทางหลวงหมายเลข 329 – บ้านไก่จ้น (ตอน 1) อำเภอท่าเรือ ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร แยกซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 เมษายน ติดต่อที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3532 1780 ก่อสร้าง

หน้าแสดงข้อมูล : [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... |

Sony PSP Playstation Portable Accessories Games buy cheap sony playstation psp games accessories buy cheap Nintendo DSi games accessories

.